Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Valtioneuvoston periaatepäätös kehittämissuunnitelmaksi logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation vahvistamisesta

Valtioneuvoston periaatepäätös kehittämissuunnitelmaksi logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation vahvistamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: LVM/237/01/2018

Svarstiden gick ut: 28.2.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Hallitusohjelman digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristöä koskevassa kärkihankkeessa on tavoitteena suotuisan toimintaympäristön luominen digitaalisille palveluille ja uusille liiketoimintamalleille. Kärkihankkeessa luodaan innovaatioita ja palveluiden syntymistä tukeva säädös- ja muu toimintaympäristö. Kärkihankkeen yhtenä hallitusohjelman loppukauden toimenpiteenä on luoda kehittämissuunnitelma logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation vahvistamiseksi. 

Digitalisaatio muuttaa tavaralogistiikan toimintamallit ja liiketoiminnan tiedon laajamittaiseen hyödyntämiseen ja älykkääseen automaatioon perustuviksi. Kuten muutkin yhteiskunnan sektorit, myös logistiikka on jo lähitulevaisuudessa murroksen alla. Digitalisoituminen on alan yrityksille vielä tällä hetkellä kilpailuvaltti, mutta varsin nopeasti kysymys on siitä, mitkä yritykset kasvavat ja kehittyvät ja mitkä kuihtuvat. 

Kehittämissuunnitelmaa on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriön käynnistämän avoimen logistiikan digitalisaatioverkoston avulla. Verkostolla ollut kaksi avointa työpajaa, joista ensimmäinen pidettiin 1.9.2017 ja toinen 1.11.2017. Verkoston tapaamisiin osallistui noin 50 toimijaa, ja mukana oli logistiikka-alan yhteisöjen, yritysten ja viranomaisten edustajia.
Bakgrund
Logistiikan digitalisaatiolla on merkittäviä vaikutuksia yritysten toiminnalle ja kilpailukyvylle. Suurten kaupan alan yritysten kilpailukyvystä noin 43 % ja teollisuusyritysten kilpailukyvystä 35 % koostuu vuonna 2012 tehdyn tutkimuksen mukaan logistiikan hallinnasta (Logistiikkaselvitys 2012. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 11/2012). Digitalisaation voidaan odottaa jatkossa vahvistavan eroja yritysten kilpailukyvyssä, sillä digitalisaatiota taitavasti hyödyntävät voivat saada merkittäviä hyötyjä. Kuljetusten tehostumisen arvioidaan voivan säästää EU:ssa toimivilta eri alojen teollisuusyrityksiltä 100–300 miljardia euroa vuosittain. Maailman talousfoorumi on arvioinut, että digitalisaation hyödyt logistiikka-alalle ovat maailmanlaajuisesti 1500 miljardia dollaria ja yhteiskunnalliset hyödyt 2 400 miljardia dollaria vuoteen 2025 mennessä. Tavaralogistiikan digitalisaatiolla vaikutetaan suuresti myös liikenteen ympäristöpäästöihin, EU:n tasolla arvioiden se voi saada aikaan 15–30 %:n hiilidioksidipäästöjen vähennyksen. 
Målsättningar
Periaatepäätöksen visiona vuoteen 2020 on, että tavaralogistiikan sektorille on saatu Suomessa luotua uudet toimintamallit, jotka mahdollistavat tiedon huomattavasti nykyistä paremman virtaamisen kuljetusketjuissa ja niiden välillä. Nämä toimintamallit myös minimoivat manuaalisen työn määrän kuljetusketjussa ja kytkeytyvät kansainvälisiin ratkaisuihin. Rahtitiedot kulkevat yhdessä tavaran kanssa läpi kuljetusketjun. Tehokkaan tiedonvaihdon infrastruktuurille on luotu edellytyksiä osittain lainsäädännön ja osittain verkostomaisen yhteistyön avulla. Samalla alan yritysten yleistä digitalisaation hyödyntämisen osaamista ja ymmärtämistä on saatu vahvistettua niin, että muun muassa erilaiset tiedon hyödyntämiseen perustuvat palvelut ja liiketoimintamallit tulevat mahdollisiksi. Logistiikan palvelut pystyvät vastaamaan keskeisiin muutoshaasteisiin erityisesti tarjoamalla uusia ja uudenlaisia logistiikan palveluita. Palveluissa asiakkaan tarpeet on asetettu keskiöön.

Visiona vuoteen 2025 on, että Suomi on pystynyt hyödyntämään maantieteellistä sijaintiaan ja nousemaan keskeiseksi solmupisteeksi myös kansainvälisessä tavarankuljetuksessa. Samalla Suomi on pystynyt toimimaan edelläkävijänä tavaralogistiikan MaaS-palveluille suotuisan liiketoiminta- ja sääntely-ympäristön luomisessa. Suomessa kehitettyjä liiketoimintakonsepteja on saatu laajemmin käyttöön kansainvälisesti. Samalla logistiikan digitalisaatiokehityksellä vaikutetaan olennaisesti Suomen ympäristötavoitteiden saavuttamiseen. Lopullisena tavoitteena on poistaa kokonaan alan aiheuttamat haitalliset ympäristövaikutukset. Lisäksi suomalaiset yritykset voivat 2025 mennessä entistä paremmin tuottavuuden noston seurauksena, ja asiakkaiden palvelut paranevat ja kuljetuksiin liittyvät kustannukset pienevät. Logistiikkasektorin kehitys on luonut Suomelle erinomaiset edellytykset kotimaisen verkkokaupan kasvuun ja kansainväliseen liiketoimintaan.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 28.2.2018.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

​Lausunnon voi toimittaa myös liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.

Lisätietoja asiasta antaa Kirsi Miettinen (0295 34 2570).
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Aalto-yliopiston kauppakorekakoulu    
ABB Oy Finland    
AirPro Oy    
Arctia    
Autoalan Keskusliitto AKL ry    
Autoliitto ry    
Autosofta Oy    
CAB Group Ab    
Cabforce Oy    
Cargotec Oyj    
CGI Suomi Oy    
CHS Group    
DB Schenker    
DHL Freight (Finland) Oy    
Dimecc Oy    
DNA Oyj    
Eckerö Linea Oy Ab    
EcoPorts Finland Oy (Olkiluodon satama)    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Ficom ry    
Finavia Oyj    
FINLogistics    
Finnair Oyj    
Finnlines    
Finnpilot    
FREJA Transport & Logistics Oy    
Gaia Consulting Oy    
GS1 Finland Oy    
HaminaKotka Satama Oy    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki    
Hangon satama - Hangö Hamn Oy Ab    
Helsingin Kaupunki    
Helsingin Satama Oy    
Helsingin seudun kauppakamari    
Helsingin Taksipalvelu Oy    
HKScan Finland Oy    
Ilmatieteen laitos    
ILP Group Logistics Oy    
Incessant Oy    
Inex Partners Oy (S-ryhmän logistiikkakeskukset)    
Inkoo Shipping Oy Ab (Inkoon satama)    
ITS Finland    
J. Vainion Liikenne Oy    
Kalajoen Satama Oy    
Kaupan liitto    
Kauppahalli24    
Kemin kaupunki    
Kemin Satama Oy    
Kesko Oyj    
Kokkolan kaupunki    
Kokkolan Satama Oy    
Kone Oyj    
Kotkan kaupunki    
Kuntaliitto    
Kuortti Logistics Oy    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Lentotulli    
Lidl Suomi Ky    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Logistiikkayritysten liitto    
Loviisan Satama Oy    
Luotsiliitto - Lotsförbundet ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
MaaS Global Oy (Whim)    
Merimies-Unioni    
Metsä Group    
Metsäteho    
Metsäteollisuus ry    
Meyer Turku Oy    
Naantalin kaupunki    
Naantalin Satama Oy    
Neele-Vat Finland Oy    
Neste Oyj    
Nurminen Logistics    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oriola    
Oulun kaupunki    
Oulun Satama Oy    
Outokumpu Oyj    
Oy Blomberg Stevedoring Ab    
Oy Kaskisten satama - Kaskö Hamn Ab    
Oy Matkahuolto Ab    
Oy Pohjolan Liikenne Ab    
Perille Mobility Services Oy    
Pietarsaaren Satama Oy    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Porin Satama Oy    
Porvoon kaupunki    
Posti Oy    
PostNord    
Postpal OÜ    
Puolustusministeriö    
Raahen kaupunki    
Raahen Satama Oy    
Rahjan Huolinta Oy    
Rajavartiolaitos    
Rauman kaupunki    
Rauman Satama Oy    
Rocla Solutions Oy    
Rolls Royce Finland    
Sisäministeriö    
SKAL    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Stora Enso Oyj    
Suomen huolinta- ja logistiikkaliitto ry    
Suomen Kaukokiito Oy    
Suomen kuntalogistiikka    
Suomen Liikkumisoperaattori Oy    
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry    
Suomen Palvelutaksit ry    
Suomen Taksidata Oy    
Synocus Oy    
Taksiliiton Yrityspalvelu Oy    
Tampere University of Technology    
Tampereen yliopisto    
TEKES    
Teknologiateollisuus    
Telia Finland Oyj    
Tieke    
Tieto Finland Oy    
Tietorahti Oy    
Tornion kaupunki    
Tornion satama    
Trafix Oy    
Tulli    
Turun kaupunki    
Turun Satama Oy    
Turun yliopiston Brahea-keskus, Merenkulun tutkimuslaitos    
Tuup Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
UPM Kymmene Oyj    
Uudenkaupungin Satama Oy    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uusikaupunki    
Vaasan kaupunki    
Vaasan Oy    
Vaasan satama    
Valio Oy    
Valmet Automotive Oy (Uudenkaupungin autotehdas)    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vedia Oy    
Veolia Transdev Oy    
Viestintävirasto    
VR Group    
VR Transpoint    
Wärtsilä Finland Oy    
Yleinen Teollisuusliitto ry    
Ympäristöministeriö