Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja sen soveltamiseen liittyvistä kokemuksista

Lausuntopyyntö yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja sen soveltamiseen liittyvistä kokemuksista

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/5281/2019

Svarstiden gick ut: 17.9.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 (EU) tuli sovellettavaksi 25.5.2018. Asetus jättää jäsenvaltioiden lainsäätäjälle kansallista, asetuksen säännöksiä täsmentävää ja täydentävää sääntelyliikkumavaraa, jota on Suomessa käytetty 1.1.2019 voimaan tulleella tietosuojalailla (1050/2018) ja erityislainsäädännöllä.
 
Yleisen tietosuoja-asetuksen 97 artiklan mukaan komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti kertomukset asetuksen arvioinnista ja uudelleentarkastelusta viimeistään 25 päivänä toukokuuta 2020 ja joka neljäs vuosi sen jälkeen. 
 
Tämän arvioinnin ja uudelleentarkastelutyön yhteydessä komissio tarkastelee erityisesti seuraavien soveltamista ja toimivuutta:
kolmansiin maihin ja kansainvälisiin järjestöihin tehtäviä henkilötietojen siirtoja koskeva yleisen tietosuoja-asetuksen V luku siten, että erityistä huomiota kiinnitetään asetuksen 45 artiklan 3 kohdan ja direktiivin 95/46/EY 25 artiklan 6 kohdan perusteella hyväksyttyihin päätöksiin;
yhteistyötä ja yhdenmukaisuutta koskeva yleisen tietosuoja-asetuksen VII luku.
 
Kun komissio tekee tällaisia arviointeja ja uudelleenarviointeja, sen tulee ottaa huomioon Euroopan parlamentilta ja neuvostolta sekä muilta asiaankuuluvilta elimiltä ja muista lähteistä saadut näkemykset ja löydökset. Komissio on heinäkuussa 2019 julkaissut tiedonannon (COM(2019) 374 final) yleisen tietosuoja-asetuksen alustavasta arvioinnista (saatavilla http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4449_en.htm).
 
EU:n neuvoston tietosuojatyöryhmässä valmistellaan tietosuoja-asetuksen 97 artiklan edellyttämä neuvoston näkemys, jonka komissio ottaa huomioon tehdessään asetuksen arviointia. 
 
Tietosuoja-asetuksen edellyttämät neuvoston näkemykset ja löydökset muodostetaan nyt ensimmäistä kertaa. Yleistä tietosuoja-asetusta on sovellettu neuvoston näkemystä muodostettaessa noin 1,5 vuotta ja komission raportointiajankohtaan eli toukokuuhun 2020 mennessä kaksi vuotta. 
 
Suomi toimii EU:n neuvoston puheenjohtajamaana 1.7.–31.12.2019. Puheenjohtajamaan tehtävänä on rehellisen ja puolueettoman välittäjän roolissa viedä eteenpäin EU:n lainsäädäntötyötä neuvostossa ja huolehtia EU-asioiden käsittelyn jatkuvuudesta, lainsäätämisjärjestyksen noudattamisesta ja yhteistyöstä jäsenmaiden välillä. 
 
Myös kansallisen lainsäädännön jälkiarvioinnille annetaan lähivuosina yhä enemmän merkitystä osana laadukkaan lainsäädännön tavoitetta. Hallitusohjelman mukaan Suomeen on tarkoitus laatia valtioneuvostotasoinen lainsäädännön jälkiarviointijärjestelmä, jonka valmistelu aloitetaan mahdollisimman pian. Tämä tavoite huomioiden on tarkoituksenmukaista jo nyt kiinnittää huomiota henkilötietojen ja yksityiselämän suojan toteutumiseen keskeisesti vaikuttavan tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain muodostaman sääntelykokonaisuuden toimivuuteen.
Målsättningar
Oikeusministeriö selvittää yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamiskokemuksia ja toimivuutta Suomessa. Lausunnonantajia pyydetään lausumaan kokemuksistaan yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisesta sekä näkemyksistään sen toimivuudesta sekä kansallisen sääntelyliikkumavaran käytöstä.
Linkit
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään 17.9.2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti. Kaikkiin kysymyksiin ei ole välttämätöntä vastata.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta
Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat lainsäädäntöneuvos Tanja Jaatinen (puh. 0295 150056) ja erityisasiantuntija Virpi Koivu (puh. 0295 150071), sähköposti etunimi.sukunimi@om.fi.

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Sändlista:
Aalto yliopisto    
Akava ry    
Alma Media Oyj    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Business Finland    
Eduskunnan kanslia    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Effi ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finanssiala ry    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän yliopisto    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti    
Kansallisarkisto    
Kansallisgalleria    
Kansalliskirjasto    
Kansaneläkelaitos    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkkohallitus    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lääketeollisuus ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Medialiitto ry    
Museoalan ammattiliitto MAL ry    
Museovirasto    
Musiikkiarkisto    
Nokia Oyj    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusrekisterikeskus    
OKM    
Open Knowledge Finland    
OP-ryhmä    
Pelastakaa Lapset ry    
Puolustusministeriö    
Ruokavirasto    
Sanoma Media Finland Oy    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK    
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Journalistiliitto ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lakimiesliitto - Finlands Jurisförbund ry    
Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund    
Suomen museoliitto ry    
Suomen valokuvataiteen museo    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisyys ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tieto Oyj    
Tietoarkisto    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto (FiCom)    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tulli    
Turun hallinto-oikeus    
Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto -TUHA    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
VATT    
Väestörekisterikeskus    
Yksityiset keskusarkistot ry    
Yleisradio    
Asiasanat

lausuntopyyntö

Tietosuoja

yleinen tietosuoja-asetus

tietosuojalaki