Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - IMO:n MEPC 78 päätöslauselmien hyväksyminen

IMO:n MEPC 78 päätöslauselmien hyväksyminen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/6447/2023

Svarstiden gick ut: 28.4.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n MEPC 78 -kokouksessa kesäkuussa 2022 laadittujen päätöslauselmien hyväksymisestä. Englanninkieliset päätöslauselmat ja niitä koskeva muistio suomeksi ja ruotsiksi ovat tämän lausuntopyynnön liitteenä.
Bakgrund
Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n merellisen ympäristön suojelukomitea (MEPC) antoi 78. istunnossaan kesäkuussa 2022 kolme päätöslauselmaa, joilla tehdään oikeudellisesti sitovia muutoksia IMO:ssa tehtyihin yleissopimuksiin. Muutokset tulee hyväksyä ja saattaa kansallisesti voimaan.

Tasavallan presidentin hyväksyttäväksi esitetään MEPC-komitean päätöslauselmilla MEPC.343(78) ja MEPC.344(78) MARPOL-yleissopimukseen sekä päätöslauselmalla MEPC.345(78) MARPOL-yleissopimuksen nojalla annettuun IBC-säännöstöön tehdyt muutokset, jotka eivät kuulu lainsäädännön alaan ja saatetaan voimaan valtioneuvoston asetuksella. 
Målsättningar
Päätöslauselmalla MEPC.343(78) tehdään MARPOL-yleissopimuksen I liitteen 28 säännön kohdan 3.1 muutoksia, jotka koskevat sopimustekstien päivittämistä huomioimaan myös erityyppiset vedenpitävät ovet aluksen lopullista vesilinjaa määritettäessä. Päätöslauselmalla MEPC.345(78) tehdään vastaavat muutokset IBC-säännöstöön. Päätöslauselmalla MEPC.344(78) päivitetään MARPOL-yleissopimuksen II liitteen I lisäyksen taulukot vastaamaan päivitettyä meren pilaantumisen tieteellisten näkökohtien asiantuntijaryhmän (GESAMP) vahingollisuuden arviointiprosessia (Hazard Evaluation Process) siten, että prosessissa huomioidaan nykyistä tarkemmin haitallisten aineiden haitallisuus hengitysilmassa.

Muutokset ovat teknisiä eikä niillä arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia.
Liitteet:
Tidtabell
​Lausunnot pyydetään toimittamaan pe 28.4.2023 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

 
Valmistelijat
Pinja Oksanen
Liikenne- ja viestintäministeriö
pinja.oksanen@gov.fi
puh. 029 534 2182

Niina Honkasalo
Liikenne- ja viestintäministeriö
niina.honkasalo@lvm.fi
puh. 029 534 2027
Sändlista:
Arctia Oy    
Arctia Oy    
Business Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Finnpilot Pilotage Oy    
Fintraffic    
Huoltovarmuuskeskus    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Meriliitto    
Merimieseläkekassa (MEK)    
Merimiespalvelutoimisto    
Meriteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Satamaoperaattorit ry    
Sisäministeriö    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen varustamot ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tulli    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering