Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utlåtanden om integrationslistan (utkast)

Utlåtanden om integrationslistan (utkast)

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/27875/2020

Svarstiden gick ut: 27.1.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet och Terminologicentralen TSK inledde i augusti 2019 arbetet med integrationsordlistan. Syftet med terminologiarbetet var att identifiera de centrala begreppen ärendehantering och tjänstelager i anslutning till integrationslagen (Lagen om främjande av integration) och som samlats i arbetet med målarkitekturen för integrationen.

Centrala ändringsförslag i utkastet till ordlista är termerna främjande av integration och person som invandrat. I ordlistan har också tagits in begrepp som gäller likabehandling, delaktighet och diskriminering. Förslagen i utkastet till ordlista baserar sig på förslagen från den arbetsgrupp som tillsattes hösten 2019 för termarbetet.
Bakgrund
Terminologiarbetet har gällt definitionen av begrepp som hänför sig till integrationslagen och de centrala integrationstjänsterna. Termarbetet har utförts i en terminologiarbetsgrupp som utöver sakkunniga från arbets- och näringsministeriet har bestått av företrädare för justitieministeriet (Etno), närings-, trafik- och miljöcentralen, arbets- och näringstjänsterna, Institutet för hälsa och välfärd, Väestöliitto samt Utbildningsstyrelsen. Terminologiarbetsgruppen har sammanträtt flera gånger om utkastet till ordlista under 2019-2020.

Begreppen integration och invandring har diskuterats redan länge, men i synnerhet under de senaste åren har det också funnits ett samhälleligt behov av att se över begreppen. Terminologiarbetsgruppen har i sitt arbete strävat efter att svara både på behovet av en enhetlig användning av den gällande integrationslagen (lagen om främjande av integration) och de begrepp om tjänster som den anvisar till och på den allmänna debatten om begreppen inom integration och invandring. Begreppen inom integration har inte tidigare definierats som en helhet, men begreppen har ingått i olika ordlistor.
 
Arbetet med integrationsordlistan har också ett centralt samband med beredningen av integrationsredogörelsen. I regeringsprogrammet sägs att regeringen kommer att upprätta ett övergripande åtgärdsprogram om behovet av att se över de integrationsfrämjande åtgärderna på basis av det betänkande av revisionsutskottet som godkänts av riksdagen. Åtgärdsprogrammet ska överlämnas till riksdagen i form av en redogörelse på våren 2021. Beredningen av redogörelsen samordnas av arbets- och näringsministeriet.
Målsättningar
Målet är att förenhetliga och förtydliga begreppen i integrationslagen och integrationstjänsterna och omarbeta definitionerna av begrepp som samlats in i arbetet med den övergripande arkitekturen till en systematisk ordlista som stöder informationssystemens interoperabilitet.
Länkar:
Tidtabell
Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om integrationsordlistan senast den 27 januari 2021  Remisstiden är sex veckor mellan 16.12.2020–27.1.2021. Den färdiga ordlistan publiceras efter behandlingen av utlåtandena under våren 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna utlåtandet genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas in separat per e-post eller post.
Utlåtandet kan göras i organisationens eller en enskild persons namn.

För att underlätta behandlingen av svaren önskar arbets- och näringsministeriet att utlåtandet i den utsträckning det är möjligt delas in i blankettfälten enligt term i utlåtande.fi. Innan utlåtandet ges ska remissinstansen granska utkastet till integrationsordlista, som innehåller bland annat definitioner av termer och anmärkningar. Hela utkastet till ordlista har publicerats på Terminologicentralens webbplats (PDF-filen öppnas via länken).

I ordlistan har det getts rekommendationer på finska om begreppens benämningar och beskrivningarna av begreppen (definitioner och anmärkningar) har avfattats på finska. Dessutom har man samlat in motsvarigheterna på svenska för remissbehandlingen. Definitionerna och anmärkningarna i ordlistan översätts till svenska när den slutliga ordlistan har färdigställts.

Utlåtandena kan lämnas på finska eller på svenska

När det gäller de finskspråkiga termerna önskar vi kommentarer om bland annat definitionerna och anmärkningarna som gäller termerna.
 
Den som kommenterar motsvarigheterna på svenska ska kontrollera att motsvarigheterna överensstämmer med definitionen på begreppet. Om ni har motsvarigheter som saknas i utkastet, tar vi gärna emot dem.

Begreppen i ordlistan presenteras i form av både numrerade termposter och diagram som återger begreppssystemen i grafisk form. Termposterna och begreppsdiagrammen är avsedda att komplettera varandra. Diagrammen åskådliggör relationer mellan begreppen och gör det lättare att överblicka helheter. I dem ingår endast begreppets nummer, den primära termen som rekommenderas och definitionen av begreppet utan andra uppgifter som anges i termposten.
 
I definitionerna lönar det sig att fästa största vikt vid sakinnehållet. Syftet med definitionen är att identifiera begreppet och skilja det från närbegrepp genom att tydligt ange begreppets väsentliga innehåll och förhållandet mellan begreppen.
 
När det gäller termerna önskar vi kommentarer bland annat om de rekommendationer som har getts och om de termer som har angetts som synonymer verkligen hänvisar till samma begrepp.

Alla kommentarer om ordlistan är välkomna. Utlåtandet kan innehålla ställningstaganden både till ordlistan som helhet och till dess delar. Ett uttalande som endast innehåller en förteckning över bristerna i ordlistan räcker dock inte nödvändigtvis för att rätta till saker och ting. Därför ombeds remissinstanserna också lägga fram konkreta förslag till förbättringar i de punkter i ordlistan där de är av olika åsikt. Om ordlistan som sådan ser bra ut, vill vi också gärna höra det.
 
Det viktigaste är att klart och entydigt uttrycka de önskade sakerna, eftersom det vid behandlingen av utlåtandena i allmänhet inte är möjligt att särskilt kontakta remissinstanserna för att klarlägga anteckningarna.

För att lämna in ett ulåtande ska man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten kan användas finns på utlåtande.fi > Anvisningar > Bruksanvisning. Du kan be om hjälp för att använda tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Terminologiarbetsgruppen har utöver sakkunniga från arbets- och näringsministeriet bestått av företrädare för justitieministeriet (Etno), närings-, trafik- och miljöcentralen, arbets- och näringstjänsterna, Institutet för hälsa och välfärd, Väestöliitto samt Utbildningsstyrelsen.

Ytterligare information:
Paula Karjalainen, konsultativ tjänsteman, tfn 029 504 7117, paula.karjalainen @ tem.fi
Helena Torkko, specialsakkunnig, tfn 029 504 7695, helena.torkko@tem.fi
Sändlista:
Eduskunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etno    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kansaneläkelaitos    
KEHA-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kotimaisten kielten keskus    
Kuntaliitto    
Kuopion kaupunki    
Lahden kaupunki    
Lapin ELY-keskus    
Lappeenrannan kaupunki    
LL-center    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Mariehamns stad    
Moniheli    
Nurmijärven kunta    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pudasjärven kaupunki    
Rovaniemen kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Selkokeskus    
Siirtolaisuusinstituutti    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Punainen Risti    
Tampereen kaupunki    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Valtioneuvoston kanslia    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

osallisuus

pakolaisuus

Yhdenvertaisuus

maahanmuutto

sanastotyö

kotouttaminen

kotoutuminen

kotoutumispalvelut

maahanmuuttajat