Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag-stiftning om genomförande av direktivet om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster

Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag-stiftning om genomförande av direktivet om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/11443/2021

Svarstiden gick ut: 1.2.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp begär utlåtanden om det bifogade utkastet till regeringens proposition till riksdagen. Propositionen gäller parlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster, nedan tillgänglighetsdirektivet, och genomförandet av direktivet i Finland. Begäran om utlåtande gäller den nya föreslagna lagen om tillgänglighetskrav för produkter och de ändringar som samtidigt föreslås i vissa andra lagar. Finlands lagstiftning uppfyller inte alla de krav som tillgänglighetsdirektivet ställer på produkter och tjänster. Syftet med lagarna är att förbättra tillgängligheten så att alla har möjlighet att använda produkter och tjänster på lika villkor. Genom de föreslagna lagarna genomförs den nationella reglering som krävs enligt tillgänglighetdirektivet. 

Propositionsutkastet har ändrats 19.1.2022 enligt följande:
  • Lag omtillhandahällande av digitala tjänster 17 §: årtalet 2022 har korrigerats till 2025. Bestämmelserna ska tillämpas från och med den 28 juni 2025.
Enligt tillgänglighetsdirektivet ska medlemsstaterna senast den 28 juni 2022 anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet.
Bakgrund
Den 26 november 2020 fastställde statsrådet att samordningen av det nationella genomförandet av tillgänglighetsdirektivet ska behandlas av social- och hälsovårdsministeriet, och bestämde att genomförandet av direktivet ska beredas av kommunikationsministeriet, finansministeriet, arbets- och näringsministeriet, inrikesministeriet, justitieministeriet och miljöministeriet.
 
För den nationella beredningen av tillgänglighetsdirektivet tillsattes en arbetsgrupp den 15 juni 2021. Arbetsgruppen sammanträdde två gånger i juni 2021, och sedan augusti har den sammanträtt en gång i veckan. Sedan augusti har arbetsgruppen kallat företrädare för näringslivet och funktionsrättsorganisationerna till mötena. Man har också begärt att undervisnings- och kulturministeriet ska utse en medlem till arbetsgruppen. 
 
Beredningen har varit öppen och det material som anknyter till beredningen, såsom beslut om tillsättande, mötesprotokoll och deltagarlistor, finns offentligt tillgängligt i statsrådets projektportal. Även den utredning som social- och hälsovårdsministeriet beställt för konsekvensbedömningen finns publicerad i projektportalen. I augusti 2021 ordnades ett webbinarium som var avsett särskilt för näringslivs- och funktionsrättsorganisationerna. 
 
Föremålet för begäran om utlåtande är arbetsgruppens utkast till regeringens proposition om genomförandet av tillgänglighetsdirektivet.
Målsättningar

Tillgänglighetsdirektivet trädde i kraft den 17 april 2019. Syftet med direktivet var att harmonisera medlemsstaternas lagar, förordningar och förvaltningsbeslut i anknytning till tillgänglighetskraven för vissa produkter och tjänster. Harmoniserandet förutsätter att man undanröjer och undviker sådana hinder för fri rörlighet för vissa tillgängliga produkter och tjänster som beror på att medlemsstaterna har olika tillgänglighetskrav. Syftet är att öka tillgången till tillgängliga produkter och tjänster på den inre marknaden och förbättra tillgängligheten till relevanta uppgifter. Genom att förbättra produkters och tjänsters tillgänglighet kan man öka delaktigheten i samhället och möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv.

Länkar:
Bilagor:

HE tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista annetun direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi.pdf - Lausuntopyyntömateriaaleja on päivitetty 19.1.2022: Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 §: vuosiluku 2022 on korjattu vuoteen 2025, sama muutos on tehty säännöskohtaisiin perusteluihin. Vaatimuksia aletaan siis soveltaa 28.6.2025 alkaen.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster.pdf - Propositionsutkastet har ändrats 19.1.2022 enligt följande: Lag om tillhandahållande av digitala tjänster 17 §: årtalet 2022 har korrigerats till 2025. Bestämmelserna ska tillämpas från och med den 28 juni 2025.

Tidtabell
Utlåtandena lämnas till social- och hälsovårdsministeriet senast tisdagen den 1 februari 2022 kl 16.15 genom att besvara denna begäran om utlåtande, som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi.
 
 
Svarsanvisningar för mottagare

För att underlätta behandlingen av svaren begär arbetsgruppen att utlåtandena ska innehålla de mellanrubriker som finns i begäran om utlåtande. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur tjänsten tas i bruk kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi. Om utlåtandet inte kan ges via tjänsten utlåtande.fi, kan utlåtandet även sändas per e-post till adressen kirjaamo.stm@gov.fi.
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

Beredare

Ytterligare information om ärendet ges av Emilia Sormunen, projektchef emilia.sormunen@gov.fi, 0295 163 418

Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Ahvenanmaan hallinto-oikeus    
Aivoliitto ry    
Aivovammaliitto ry    
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Asiakkuusmarkkinointiliitto    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Autismiliitto ry    
Avaava    
Bookbeat    
Business Finland    
Celia    
Centria ammattikorkeakoulu    
CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Digi- ja väestötietovirasto DVV    
DNA Oyj    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elisa kirja    
Energiateollisuus ry    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Enter ry    
Epilepsialiitto ry    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan pelastuslaitos    
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto    
Etelä-Savon pelastuslaitos    
Etelä-Savon TE-toimisto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
FDUV    
FiCom (ICT-alan edunvalvoja)    
Finanssiala ry    
Finavia Oyj    
Finnair Oyj    
Finnet-liitto    
Finnlines Oyj    
Fintraffic    
FMA - Funktionsrätt med ansvar rf (aikaisemmin Finlands Svenska Handikappförbund rf)    
Forssan kaupunki    
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf    
Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf    
Geologian tutkimuskeskus    
Gofore    
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin yliopisto    
Hengityslaitepotilaat ry    
Hengitysliitto ry    
Heta-Liitto ry    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Honkajoen kunta    
HSL    
Huittisten kaupunki    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Humppilan kunta    
Huoltovarmuuskeskus    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Hämeen TE-toimisto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Hätäkeskuslaitos    
Högskolan på Åland    
Ihmisoikeuskeskus    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilmatieteenlaitos    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Invalidiliitto ry    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen yliopisto    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Jokilaakson pelastuslaitos    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän pelastuslaitos    
Jyväskylän yliopisto    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun pelastuslaitos    
Kainuun TE-toimisto    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansallinen senioriliitto ry    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaupan liitto    
Kaustisen kunta    
KEHA-keskus    
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry    
Kehitysvammaliitto ry    
Keiteleen kunta    
KELA    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Suomen TE-toimisto    
Kesko    
Keskusrikospoliisi    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirjakauppaliitto    
Kirjavälitys    
Kirkkohallitus    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Knowit    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kokkolan pelastuslaitos    
Kolarin kunta    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korkein hallinto-oikeus    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotimaisten kielten keskus    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry    
Kuntatyönantajat    
Kuopion kaupunki    
Kuopion pelastuslaitos    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuuloliito ry    
Kuurojen Liitto ry    
Kuusamon kaupunki    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Kynnys ry    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lab-ammattikorkeakoulu    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin TE-toimisto    
Lapin yliopisto    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT    
Lapsiasianvaltuutetun toimisto    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Laukaan kunta    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Lihastautiliitto ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Limingan kunta    
Linja-autoliitto    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
Lyhytkasvuiset ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK r.y.    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
MaaS Global    
Maaseutuvirasto    
Maatalousyrittäjien eläkelaitos    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Me itse ry    
Medialiitto ry    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Metsähallitus    
Miehikkälän kunta    
Mielenterveyden Keskusliitto ry    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Neuroliitto ry    
Nextory    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nordea    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Näkövammaisten liitto ry    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
OP Ryhmä    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oppimis - ja ohjauskeskus Valteri    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun Ammattikorkeakoulu    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopisto    
Outokummun kaupunki    
Oy Matkahuolto Ab    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pelastakaa Lapset Ry    
Pelastuslaitos Lapin    
Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto    
Pelastusopisto    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Karjalan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Porvoon pelastuslaitos    
Posion kunta    
Psoriasisliitto ry    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolustusministeriö    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raision kaupunki    
Rajavartiolaitos    
Rakennusteollisuus    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokavirasto    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
SAMS rf    
Sanoma Oyj/Nelonen Media    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Satakunnan pelastuslaitos    
Satakunnan TE-toimisto    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen kaupunki    
Seinäjoen pelastuslaitos    
Selkäydinvammaiset Akson ry    
SFS Suomen standardisoimisliitto ry    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Siunsote    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö (VANE)    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Sotainvalidien Veljesliitto ry    
Sotkamon kunta    
S-pankki    
Statens ämbetsverk på Åland    
Storytel    
Sulkavan kunta    
Suojelupoliisi    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Autismikirjon yhdistys ry    
Suomen CP-liitto ry    
Suomen Diabetesliitto    
Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL Oy    
Suomen kuntaliitto ry    
Suomen Kustannusyhdistys    
Suomen Kuurosokeat ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto- SAMOK ry    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen Parkinsonliitto ry    
Suomen Polioliitto ry    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Punainen Risti/Veripalvelu    
Suomen Reumaliitto ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Svenska handelhögskolan Hanken    
Svenska hörselförbundet rf    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Taideyliopisto    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Taksiliitto    
Tallink-Silja Oy    
Tammelan kunta    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry    
Telia Finland Oyj    
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tieke-Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Traficom    
Tulli    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun hallinto-oikeus    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun pelastuslaitos    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Ulkoministeriö    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenmaan TE-toimisto    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vaasan pelastuslaitos    
Vaasan yliopisto    
Valkeakosken kaupunki    
Valli ry    
Valtimon kunta    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Valtori    
Valvira    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen TE-toimisto    
Vehmaan kunta    
Verohallinto    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Viking Line Abp    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
VR Group    
Väylävirasto    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Yleisradio Oy    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Ålands landskapsregerin    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki