Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om att avskaffa provet i latin längre lärokurs i studentexamen

Begäran om utlåtande om att avskaffa provet i latin längre lärokurs i studentexamen

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-2740-2021

Svarstiden gick ut: 2.9.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Studentexamensnämnden förbereder sig för att avskaffa provet i latin, längre lärokurs. Detta skulle innebära att det i latin endast skulle ordnas prov på en nivå.
Bakgrund
Enligt lagen om studentexamen (502/2019) 3 § 4 mom. ges bestämmelser om i vilka realämnen och främmande språk det ordnas prov genom förordning av statsrådet. Studentexamensnämnden bestämmer i vilka främmande språk det ordnas prov med två olika svårighetsgrader.

För tillfället är det möjligt i studentexamen att i latin utföra två olika prov som grundar sig på den korta lärokursen för språk. Provet i latin, längre lärokurs baserar sig på lärokursen B2 som börjar på de högre klasserna i den grundläggande utbildningen. Provet i kort lärokurs baserar sig på lärokursen B3 som börjar i gymnasiet.

Det sammanlagda antalet examinander som anmält sig till proven i latin under åren 2012–2020 har sjunkit till under 50 examinander per år.
 
År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 våren
Latin, längre lärokurs 6 7 14 3 5 7 4 8 6 4
Latin, kort lärokurs 47 52 37 44 38 34 32 36 34 20
Tillsammans 53 59 51 47 43 41 36 44 40 24
Tabell: Anmälda till proven i latin i studentexamen.

Det årliga antalet skribenter i provet i längre lärokurs har under de senaste 10 åren varit mycket lågt (under 10 skribenter med undantag för året 2014). Antalet skribenter i kort latin har sjunkit en del. Det är möjligt att studera latin i några gymnasier. Ofta har deltagarna i provet studerat språket utanför gymnasiet.

I andra prov i främmande språk, kort lärokurs utförs motsvarande lärokurser i ett prov som grundar sig på kort lärokurs (B3). I samma prov deltar de examinander som börjat sina studier i språket på de högre klasserna i den grundläggande utbildningen och de som börjat sina språkstudier i gymnasiet. Examinanden kan välja nivån på sitt prov oberoende på nivån hen studerat på (Studentexamensnämndens Allmänna föreskrifter och anvisningar 19.2.2021 s. 2).

I grunderna för gymnasiets läroplan år 2015 närmade sig latinets B-lärokurser varandra. Skillnaden mellan B2 och B3 -lärokurserna är i grunderna för gymnasiets läroplan år 2019 likadan som i de andra främmande språken.

Gymnasierna kan fortsättningsvis erbjuda studier i latin på B2- och B3-nivå som i andra främmande språk.

Högskolorna bestämmer självständigt hur de använder vitsord från studentexamen i sin antagning av studerande. Enligt Studentexamensnämndens uppfattning har proven i längre och kort lärokurs varit likvärdiga i studerandeantagningen. Situationen skulle i denna bemärkelse inte ändras.

Den möjliga tidpunkten för det sista provet i längre lärokurs skulle till exempel kunna vara i examen våren 2024 eller 2025. Det är tre år till examen våren 2024 vilket är en typisk övergångsperiod för ändringar i studentexamen. På våren 2025 tar övergångsperioden slut för prov enligt Gymnasiet läroplansgrunder 2015. Studentexamensnämnden fattar sitt beslut efter att saken skickats på remiss.
Målsättningar
Ur Studentexamensnämndens synvinkel skulle övergången till ett prov i latin möjliggöra utvecklingen av provet som prov i kort lärokurs. Provet borde utvecklas i samma riktning som de andra proven i främmande språk så att det motsvarar de nya läroplansgrunderna för gymnasiet och dess målsättningar för mångsidig kompetens som är gemensamma för alla ämnen. Ämnessektionen skulle bättre kunna fokusera sitt arbete om endast ett prov skulle ordnas. Att upprätthålla nivåskillnaden mellan två prov i kort lärokurs är krävande.
Tidtabell
Studentexamensnämnden ber om utlåtande gällande övergång till ett prov i latin kort lärokurs samt om den eventuella tidpunkten för ändringen. Studentexamensnämnden ber er inlämna ert utlåtande senast den 2.9.2021. 
 
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena önskas lämnas in inom utsatt tidsfrist i justitieministeriets webbtjänst Utlåtande.fi.
 
Beredare
Examenssekreterare Anna Hatva-Jokinen, kontaktförfrågningar tel. 0295 338 200 eller lautakunta@ylioppilastutkinto.fi (på semester 5.7. –8.8.2021)
Sändlista:
Aikuislukioiden rehtorit ry (AIRE)    
Aineopettajien liitto AOL ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Finlands svenska lärarförbund FSL    
Finlands svenska skolungdomsförbund rf    
Klassillis-filologinen yhdistys r.y.    
Latinankielen opettajien yhdistys    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Pro Lukio ry    
Suomen harjoittelukoulujen rehtorit (HARRE)    
Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lukiolaisten liitto    
Suomen lähilukioyhdistys    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry    
Yksityiskoulujen liitto