Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställigheten av språklagen

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställigheten av språklagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/18671/2020

Svarstiden gick ut: 30.9.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet ber om utlåtande om förslaget till en ändring av statsrådets förordning om verkställigheten av språklagen (433/2004).
Bakgrund
Statsrådets förordning om verkställigheten av språklagen (433/2004) utfärdades den 27 maj 2004 och trädde i kraft den 15 juni 2004. Förordningen innehåller bestämmelser om delegationen för språkärenden och om berättelsen om tillämpningen av språklagstiftningen.

Den senaste mandatperioden för delegationen för språkärenden var 1.4.2016–31.3.2020. Under mandatperioden utvecklades delegationens verksamhet. Antalet medlemmar i delegationen minskades inom den gräns som den tidigare förordningen tillät och delegationens verksamhet förenklades. Enligt delegationens verksamhetsplan skulle delegationen hösten 2019 genomföra en självutvärdering med tanke på tillsättandet av den nya delegationen. Utvärderingen genomfördes i form av en enkät som skickades till medlemmarna, suppleanterna och de permanenta sakkunniga i delegationen. Enkäten skickades till 17 personer och 10 personer svarade på den. Frågorna gällde delegationens sammansättning och storlek, de språkgrupper som företräds i delegationen, delegationens uppgifter, tyngdpunkterna i verksamheten (nationalspråken och andra språk), arbetsmetoder och rutiner samt genomslag.

Under delegationens arbete och på basis av responsen har det visat sig att förordningen till vissa delar är svår att förstå, och borde därför förtydligas. Förordningen har varit svår att förstå bland annat eftersom bestämmelser om organiseringen av delegationens verksamhet har funnits i olika paragrafer i förordningen och dessutom i arbetsordningen, som fastställs separat. I samband med ändringen av förordningen görs också de ändringar i innehållet som behövs.
Målsättningar
Syftet är att förenkla och förtydliga förordningen om delegationens verksamhet genom att sammanföra bestämmelserna om delegationen i fyra paragrafer och upphäva den separata arbetsordningen. Syftet är också att förtydliga delegationens uppgifter så att det tydligare framgår vad som är delegationens kärnuppgifter. Samtidigt avser man också lägga till främjandet av en dialog mellan regeringen och språkgrupperna som en av delegationens uppgifter.  

Målet är att det i delegationen också i fortsättningen ska finnas företrädare för de branscher i samhället som är centrala med tanke på uppgifterna. I delegationen ska dessutom finnas företrädare för de organisationer som enligt lag ska främja landets svenskspråkiga minoritets och urfolket samernas rättigheter. Förordningen ska också innehålla bestämmelser om hörande av sakkunniga.
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas in via tjänsten utlåtande.fi senast den 30 september 2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Justitieministeriet ber remissinstanserna yttra sig om förslaget. Också instanser som inte nämns i sändlistan kan lämna sina synpunkter till ministeriet. Utlåtandet kan lämnas på finska eller svenska.

Utlåtandet lämnas in genom att svara på vår begäran om utlåtande i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor. För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Mer information ges av Corinna Tammenmaa, språkrättsråd, enhetschef, justitieministeriet (tfn 02951 50181) och specialsakkunnig Maija Iles (tfn 02951 50038)
 
Sändlista:
Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO    
Finlandssvenska Teckenspråkiga rf    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Karjalankielen sivistysseura    
Kolttien kyläkokous    
Kotimaisten kielten keskus    
Kuntaliitto ry    
Kuurojen Liitto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Romaniasiain neuvottelukunta    
Romanifoorumi    
Saamelaiskäräjät    
Selkokeskus    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojärven pitäjäseura    
Suomalaisuuden liitto    
Svenska Finlands Folkting    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ämnesord

kielilaki

kielilainsäädäntö

kielelliset oikeudet

språklagen

språkliga rättigheter

språklagstiftning