Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Taksiliikenteen määräykset: koulutusorganisaatio, yrittäjäkoulutus ja -koe, taksinkuljettajan koe, erityisryhmien kuljettajakoulutus

Taksiliikenteen määräykset: koulutusorganisaatio, yrittäjäkoulutus ja -koe, taksinkuljettajan koe, erityisryhmien kuljettajakoulutus

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/391024/03.04.03.00/2020; TRAFICOM/391032/03.04.03.00/2020; TRAFICOM/523956/03.04.03.00/2019; TRAFICOM/390977/03.04.03.00/2020

Svarstiden gick ut: 27.11.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintävirasto pyytää lausuntoja seuraavista määräysluonnoksista:

1) taksiliikenteen koulutusorganisaatiot (TRAFICOM/391024/03.04.03.00/2020);
2) taksiliikenteen yrittäjäkoulutus ja yrittäjäkoe (TRAFICOM/391032/03.04.03.00/2020);
3) taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutus (TRAFICOM/390977/03.04.03.00/2020); ja
4) taksinkuljettajan kokeen vaatimukset (TRAFICOM/523956/03.04.03.00/2019).
Bakgrund
Määräykset liittyvät hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta (HE 176/2020 vp). Hallituksen esityksessä esitetään Liikenne- ja viestintävirastolle useita määräyksenantovaltuuksia koskien taksiliikenteen koulutusorganisaatioita, yrittäjäkoulutusta ja -koetta, taksinkuljettajan koetta sekä taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutusta.
Målsättningar
Määräyksillä annetaan tarkemmat määräykset taksiliikenteen koulutusorganisaatiohyväksynnän hakemisesta ja koulutusohjelman hyväksymisestä sekä koulutusten käytännön toteutuksesta, taksiliikenteen yrittäjäkoulutuksen ja -kokeen sisällöstä, käytännön totetutuksesta, arvosteluperusteista ja koevilpistä, taksinkuljettajan kokeen käytännön sisällöstä, käytännön toteutuksesta ja koevilpistä sekä vapaaehtoisen taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutuksen sisällöstä ja käytännön totetuksesta.
Linkit

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_176+2020.aspx - Käsittelytiedot koskien hallituksen esitystä 176/2020 vp eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta.

Liitteet:

LUONNOS_Taksiliikenteen koulutusorganisaatiot -määräys.pdf - Määräyksellä määritetään koulutusorganisaatioiden hyväksynnän hakemisessa ja myöntämisessä noudatettavat menettelyt, koulutusohjelman vahvistaminen sekä koulutusohjelman valvonnan kannalta tarpeelliset ehdot opetuksen käytännön järjestämiseen, opetustiloihin, opetuskalustoon, opetusvälineisiin ja oppilasryhmäkokoon. Lisäksi annetaan tarkemmat määräykset koulutuksesta vastaavan henkilön sekä koulutuksissa käytettävän opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

LUONNOS_Taksiliikenteen koulutusorganisaatiot -perustelumuistio.pdf -

LUONNOS_Taksiliikenteen yrittäjäkoulutus ja yrittäjäkoe_ määräys.dotx.pdf - Määräyksellä määritetään yrittäjäkoulutuksen ja -kokeen tarkempi sisältö ja käytännön toteuttamisen raamit. Lisäksi määritetään kokeen arvosteluperusteet, samoin kuin kokeessa vilpilliseksi katsottava toiminta ja vilpin todentaminen sekä menettely vilppitapauksissa.

LUONNOS_Taksiliikenteen yrittäjäkoulutus ja yrittäjäkoe_ perustelumuistio.pdf -

LUONNOS_Taksinkuljettajan kokeen vaatimukset -määräys.pdf - Määräyshankkeen tarkoituksena on tehdä voimassa olevaan taksinkuljettajan kokeen vaatimukset -määräykseen taksisääntelyn muutoksista johtuvat tarpeelliset muutokset. Lisäksi annetaan tarkemmat määräykset kokeessa vilpilliseksi katsottavasta toiminnasta ja vilpin todentamisesta sekä menettelystä vilppitapauksissa.

LUONNOS_Taksinkuljettajan_kokeen_vaatimukset -perustelumuistio.pdf -

LUONNOS_Taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutus -määräys.pdf - Määräyksellä määritellään taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutuksen tarkempi vähimmäissisältö ja käytännön toteuttamisen raamit. Määräyksellä pyritään parantamaan erityisryhmiin kuuluvien asiakkaiden turvallisuuden tunnetta sekä lisäämään ja yhdenmukaistamaan taksinkuljettajien edellytyksiä toimia erityisryhmiin kuuluvien asiakkaiden kanssa.

LUONNOS_Taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutus -perustelumuistio.pdf -

Tidtabell
Lausunnot pyydetään antamaan  viimeistään perjantaina 27.11.2020 klo 16.15.
Utlåtanden om föreskriftsutkasten ska lämnas in senast fredagen 27.11.2020 kl. 16.15.

Määräysten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alusta samanaikaisesti liikenteen palveluista annetun lain muutosten kanssa.
Föreskrifterna planeras träda i kraft fr.o.m början av år 2021, samtigit med ändringarna i lagen om transportservice.
Svarsanvisningar för mottagare

Lausunnot pyydetään antamaan osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.
Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona sen tai niiden määräysluonnoksien asianumeron, joita lausunto koskee.
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia.
Lausunnot voi toimittaa myös Traficomin kirjaamoon sähköpostitse (Word-muodossa) osoitteella kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM.

Traficom ber att utlåtandena lämnas till www.lausuntopalvelu.fi.
Vi ber att ni använder ärendenumret till det eller de föreskriftsutkast, som utlåtandet berör.
Observera att alla utlåtanden är offentliga.
Utlåtandena kan även lämnas till Traficoms registratorskontor per e-post (i Word-format) på adressen registrator@traficom.fi eller per post på adressen Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00101 Helsingfors. 
Dokumenten finns i det här skedet endast tillgängliga på finska, men Traficom ger gärna information även på svenska enligt behov och svar på svenska är välkomna.

Valmistelijat

Lisätietoja antavat:
Pasi Parviainen, asiantuntija/sakkunnig, pasi.parviainen(at)traficom.fi, 029 534 5390

Eetu Mattila, asiantuntija/sakkunnig, eetu.mattila(at)traficom.fi, 029 534 7344

Iida Alén, lakimies/jurist, iida.alen(at)traficom.fi, 029 534 5473

Inka Saarvio, lakimies/jurist, inka.saarvio(at)traficom.fi, 029 534 5358

Mirja Österberg, lakimies/jurist, mirja.osterberg(at)traficom.fi, 029 534 6530

Asiasanat

taksi

taksiliikenne