Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - INRÄTTANDET AV EN DOMSTOLSMYNDIGHET

INRÄTTANDET AV EN DOMSTOLSMYNDIGHET

Diarienummer för begäran om utlåtande: OM 20/021/2017

Svarstiden gick ut: 15.6.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet har den 25 januari 2018 tillsatt ett projekt för att inrätta en domstolsmyndighet. Projektet baserar sig på arbetet som gjorts inom kommissionen som hade till uppgift att bereda inrättandet av en domstolsmyndighet, kommissionens betänkande från april 2017 (Betänkanden och utlåtanden 23/2017) samt remissvaren om betänkandet (Betänkanden och utlåtanden 41/2017). 
 
Bakgrund
Målet med projektet är att organisera domstolarnas centralförvaltning på ett sätt som betonar domstolarnas oberoende ställning, främjar en effektiv skötsel av förvaltningsuppgifterna och stärker en hög kvalitet i domstolarnas rättsskipningsverksamhet och rättssäkerheten.

Projektet för att inrätta en domstolsmyndighet genomförs i två delar. I den pågående bereds de författningar som behövs för inrättandet av en domstolsmyndighet, bedöms vilka uppgifter som ska överföras från justitieministeriet till myndigheten och planeras den organisationsreform förutsätts inom justitieministeriet. I den andra delen planeras domstolsmyndighetens verksamhet och förvaltning, processerna för skötseln av uppgifterna och myndighetens organisation samt myndighetens personalstruktur och arbetsordning. Den andra delen genomförs av myndighetens ledning som kan utnämnas efter att lagstiftningen har stadfästs. Beslut om när den andra delen inleds och hur den organiseras fattas senare.

Frågan om domstolsmyndighetens placeringsort behandlas i koordineringsgruppen för regionalisering i enlighet med lagen (362/2002) och statsrådets förordning (567/2002) om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner. Justitieministeriet har utarbetat en sådan placeringsutredning som avses i lagen och den behandlas i koordineringsgruppen under våren 2018. Justitieministeriet fattar beslut om placeringsorten efter att koordineringsgruppen har behandlat ärendet. Det kommer inte att föreskrivas om placeringsorten i lag, men placeringsorten påverkar dock bedömningen av reformens konsekvenser. Eftersom beslut om placeringsorten inte ännu har fattats, har det inte varit möjligt att göra någon exakt uppskattning av reformens övergripande konsekvenser.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in ert utlåtande senast fredagen den 15 juni 2018.
Svarsanvisningar för mottagare
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättandet av en domstolsmyndighet. 

Tidigare utlåtanden som gäller inrättandet av en domstolsmyndighet beaktas som sådana och det som anförts i dem behöver inte upprepas i detta sammanhang. Justitieministeriet ber att remissinstanserna yttrar sig om propositionen med förslag till ändring av domstolslagen speciellt till den del den avviker från förslaget som ingick i kommissionens betänkande. Avvikelserna framgår av punkten som gäller alternativ för genomförandet (3.2) i propositionsutkastet och av frågorna som finns nedan. I propositionen har dessutom tagits in vissa andra ändringar.

Utlåtandena lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi. För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten ges också per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.
Beredare
Ytterligare upplysningar om ärendet ges av överdirektör Kari Kiesiläinen, tfn 02951 50138, regeringssekreterare Jennimari Huovinen, tfn 02951 50394, och specialsakkunnig Anu Koivuluoma, tfn 02951 50228
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Eduskunnan oikeuskansleri    
Espoon käräjäoikeus    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto/oikeustieteellinen tiedekunta    
Hyvinkään käräjäoikeus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja    
Itä-Suomen yliopisto/oikeustieteiden laitos    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkiset oikeusavustajat ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Kemi-Tornion käräjäoikeus    
Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin yliopisto/oikeustieteiden tiedekunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Markkinaoikeus    
Oikeudenkäyntiavustajalautakunta    
Oikeushallinnon henkilökunta OHK ry    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun käräjäoikeus    
Palkansaajajärjestö Pardia    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
RISE Keskushallintoyksikkö    
Rovaniemen hovioikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto ry    
Suomen Auktorisoidut Lakimiehet    
Suomen haastemiehet JHL ry    
Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry    
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (SPJL)    
Suomen tuomariliitto - Finlands domareförbund ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Tuomarinkoulutuslautakunta    
Tuomarinvalintalautakunta    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Turun yliopisto/oikeustieteellinen tiedekunta    
Tuusulan käräjäoikeus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työtuomioistuin    
Ulkoasiainministeriö    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vakuutusoikeus    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkaskusvirasto    
Valtiovarainministriö    
Vantaan käräjäoikeus    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus    
Ympäristöministeriö    
Ålands förvaltningsdomstol    
Ålands tingsrätt/Ahvenanmaan käräjäoikeus