Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om Finlands integrerade nationella energi- och klimatplan (NECP)

Begäran om utlåtande om Finlands integrerade nationella energi- och klimatplan (NECP)

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/12266/2019

Svarstiden gick ut: 9.12.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Bakgrund

Begäran om utlåtande gäller Finlands integrerade nationella energi- och klimatplan (NECP – National Integrated Energy and Climate Plan). Uppgörande av den nationella NECP-planen grundar sig på EU:s förordning om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder (styrningsförordning), (EU) 2018/1999. Styrningsförordningen ålägger varje medlemsstat att utarbeta en nationell NECP-plan och överlämna den till kommissionen senast 31.12.2019.

Medlemsstaterna uppger i NECP-planerna sina bidrag till det gemensamma uppnåendet av EU:s klimat- och energimål för 2030.

Dispositionen för Finlands NECP-plan grundar sig på styrningsförordningens allmänna ram för planen. Planens första kapitel består av en översikt av planen och av information om hur planen upprättats. I andra kapitlet beskrivs de nationella målsättningarna och målen för energiunionens fem dimensioner. I kapitel tre beskrivs styrmedel och åtgärder, i kapitel fyra nuläget vad gäller befintliga styrmedel och prognoser med dem. I kapitel fem ingår konsekvensbedömning av planerade styrmedel och åtgärder.

Energiunionens fem dimensioner är:
1) minskade växthusgasutsläpp
2) energieffektivitet
3) energitrygghet
4) inre energimarknad
5) forskning, innovation och konkurrenskraft

Innehållet i Finlands NECP-plan grundar sig på nationella energi- och klimatstrategin från år 2016 och den klimatpolitiska planen på medellång sikt från år 2017. I planen ingår även energi- och klimatpolitiska skrivningar från Antti Rinnes regeringsprogram. Finland har sammanställt sin NECP-plan på engelska.

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er sända ert utlåtande senast den 9 december 2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. Vi önskar utlåtanden även från andra instanser än de som finns upptagna på sändlistan. Ni kan svara på frågorna på svenska, finska eller engelska.

För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Petri Hirvonen
Specialsakkunnig
Arbets- och näringsministeriet, Energiavdelningen
petri.hirvonen@tem.fi
Tel. 050 3279351
Sändlista:
Akava    
Akava    
Allianssi    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiliitto Pro    
Aurinkoteknillinen yhdistys    
Bioenergia    
Biokierto    
Demos Helsinki    
EK    
Energiateollisuus    
Energiateollisuus    
Energiavirasto    
Fingo    
Greenpeace    
HSL    
Huoltovarmuuskeskus    
Ilmastoveivi    
Insinööriliitto    
Kaasuyhdistys    
Kemianteollisuus    
Kemianteollisuus    
Kiinteistöliitto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuntaliitto    
Luontoliitto    
Lähienergia    
Lämmitysenergiayhdistys    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto    
Maan ystävät    
Metsäteollisuus    
Metsäteollisuus    
Natur och miljö    
Paikallisvoima    
Paperiliitto    
Rakennusliitto    
Rakennusteollisuus    
SAK    
SAK    
STTK    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen lämpöpumppuyhdistys    
Suomen nuorisovaltuustojen liitto    
Suomen sähkönkäyttäjät / Elfi    
Suomen ylioppilaskuntien liitto    
Suomen yrittäjät    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund    
Sähköliitto    
TEK    
Teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus    
Teollisuusliitto    
Traficom    
Tuulivoimayhdistys    
WWF    
Väylävirasto    
Ämnesord

eu

NECP

kansallinen integroitu energia- ja ilmastosuunnitelma

national integrated energy and climate plan

Hallintomalliasetus (EU) 2018/1999

energiapolitiikka

ilmastonmuutos

energia

kansallinen yhdennetty energia- ja ilmastosuunnitelma

integrerad nationell energi- och klimatplan

energipolitik

styrningsförordning

energiunion

energiaunioni