Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Rättstjänstverket och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Rättstjänstverket och till vissa lagar som har samband med den

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/21072/2021

Svarstiden gick ut: 4.2.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet begär utlåtande om ett utkast till en regeringsproposition med förslag till lag om Rättstjänstverket och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den (lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning, rättshjälpslagen och samiska språklagen).

Syftet med propositionen är att inrätta Rättstjänstverket, till vilket de nuvarande rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens uppgifter överförs. Rättstjänstverket ska ordna tjänster inom offentlig rättshjälp, ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning samt allmän intressebevakning.

Avsikten är att rättshjälpsbyråerna och intressebevakningsbyråerna ska kvarstå. Det ska inte göras några ändringar i deras lagstadgade uppgifter eller verksamhetsställen. Ändringen gäller omorganisering av administrativa tjänster och stödtjänster. Det föreslås att det inrättas en centralförvaltning vid Rättstjänstverket med uppgift att utveckla verket och ordna de administrativa tjänsterna och stödtjänsterna. Även uppgifterna för justitieministeriets centralförvaltningsmyndighet ska överföras till Rättstjänstverket.

Syftet med ändringen är att förtydliga ministeriets uppgifter och ordna myndigheternas administrativa tjänster så att de bättre än tidigare tjänar verksamheten.

Utkastet har beretts inom ramen för projektet för att inrätta en rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet och specialmyndigheter inom justitieförvaltningen (OM51:00/2021 i statsrådets projektportal).

Avsikten är att regeringens proposition ska lämnas till riksdagen under vårsessionen 2022.
Bilagor:

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi oikeuspalveluvirastosta ja siihen liittyviksi laeiksi.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi oikeuspalveluvirastosta ja siihen liittyviksi laeiksi

Lagförslag och paralleltexter.pdf - Lagförslag och paralleltexter

Tidtabell
Vi ber er vänligen sända utlåtandet via lausuntopalvelu.fi-tjänsten till justitieministeriet senast fredagen 4.2.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringsproposition. Utlåtandet ges genom att man besvarar en begäran om utlåtande som publicerats i lausuntopalvelu.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. För att underlätta behandlingen av svaren önskar justitieministeriet att utlåtandet delas in enligt de mellanrubriker som anges i denna begäran om utlåtande.

För att kunna ge ett utlåtande ska svaranden registrera sig och logga in i lausuntopalvelu.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på lausuntopalvelu.fi: s webbplats Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausunto.om (a)om. fi.

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i lausuntopalvelu.fi 
Beredare
Ytterligare upplysningar om ärendet ges av regeringsrådet Maaria Rubanin tfn  02951 50140  eller maaria.rubanin@gov.fi
Sändlista:
Ahvenanmaan valtionvirasto/Statens ämbetsverk på Åland    
Alajärven kunta    
Ammattiliitto Pro ry    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Savon edunvalvontapalvelu Ky    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Folkhälsan    
Helsingin hallinto-oikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkiset Oikeusavustajat ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Karvonen Markku    
Kehitysvammaisten tuki ry    
Keuruun kaupunki    
Kokemäen kunta    
Konneveden kunta    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Kuluttajariitalautakunta    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lakiasiaintoimisto Pentikäinen Oy    
Lapin edunvalvonta oy    
Lappajärven kunta    
Lassus Kenneth    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Maahanmuuttovirasto    
Marttaliitto    
Merikarvian kunta    
Mieli ry    
Muistiliitto    
Oikeudenkäyntiavustajalautakunta    
Oikeusrekisterikeskus    
Orvas Ari asianajotoimisto    
Pia Fagerholm-Mård    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Pudasjärven kaupunki    
Saamelaiskäräjät    
Saaʹmi siidsååbbar/ Kolttien kyläkokous    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder    
Somero kunta    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Svenska Finlands Folkting    
Syyttäjälaitos    
Takuusäätiö    
Tervolan kunta    
Tietosuojavaltuutettu    
Tuomioistuinvirasto    
Tuusulan kunta    
Vaasan hovioikeus    
Valtiokonttori    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet    
Valtioneuvostn kanslia    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Velkaneuvonta ry    
Yleiset edunvalvojat ry    
Ylitornion kunta    
Ålands landskapsregering