Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö määräyksen "Palkanlaskennan tehtävien ja vastuiden jako palvelukeskuksen sekä kirjanpitoyksiköiden ja rahastojen välillä" luonnoksesta

Lausuntopyyntö määräyksen "Palkanlaskennan tehtävien ja vastuiden jako palvelukeskuksen sekä kirjanpitoyksiköiden ja rahastojen välillä" luonnoksesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VK/27028/00.00.00.01/2022

Svarstiden gick ut: 6.5.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Valtiokonttori on valmistellut oheisen luonnoksen määräykseksi "Palkanlaskennan tehtävien ja vastuiden jako palvelukeskuksen sekä kirjanpitoyksiköiden ja rahastojen välillä". Tämän määräyksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023 ja korvata 1.1.2022 voimaan tullut määräys VK/73003/00.00.00.01/2021.

Valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) (jäljempänä talousarviolaki) 12 b § (1053/2016) mukaan kirjanpitoyksiköt vastaavat maksuliikkeestään, kirjanpidostaan ja tilinpäätöksestään sekä laativat 21 §:ssä tarkoitetun viraston tai laitoksen toimintakertomuksen. Valtiokonttori määrää kuitenkin ne maksuliikettä, kirjanpitoa ja sen yhteydessä järjestettävää 16 §:ssä tarkoitettua muuta seurantaa ja tilinpäätöksen laatimista koskevat tehtävät, jotka hoidetaan keskitetysti ja joista vastaa keskitettyjä taloushallintotehtäviä hoitava virasto tai laitos.
 
Talousarviolain 12 b §:n 2 momentin mukaan Valtiokonttori määrää ne viraston tai laitoksen palkanlaskentaa koskevat tehtävät, jotka hoidetaan keskitetysti ja joista vastaa keskitettyjä taloushallintotehtäviä hoitava virasto tai laitos. Lisäksi Valtiokonttori voi määrätä keskitetyistä taloushallintotehtävistä vastaa-van viraston tai laitoksen vastuulle valtioon palvelussuhteessa olevalle tai muulle henkilölle matkustamisen johdosta virka- tai työehtosopimuksen mukaisesti maksettavan korvauksen hyväksymiseen liittyviä tarkastustoimenpi-teitä, joihin ei sisälly työnantajalle kuuluvan harkintavallan käyttöä.
 
Talousarviolain 24 c §:n mukaan Valtiokonttori voi antaa määräyksiä virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen kirjanpidon, maksuliikkeen ja laskentatoimen hoidon, tilinpäätöksen laadinnan sekä muiden taloushallinnon toimintojen ja menettelytapojen yksityiskohdista.
 
Valtion talousarviosta annetun asetuksen 37 § (1992/1243) mukaan Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkanlaskennasta.
Bakgrund
Määräyksellä Valtiokonttori toteuttaa valtion talousarviolain (423/1988) mukaista ohjaustehtävää.
Målsättningar
Palkanlaskennan tehtävien vastuunjaon ajantasaisuus ja tarkoituksenmukaisuus tarkastetaan vuosittain. Uuden määräyksen tavoite on ajantasaistaa palkanlaskennan tehtävien vastuita. 
Liitteet:
Tidtabell

Valtiokonttori pyytää kirjanpitoyksiköiltä ja talousarvion ulkopuolisilta valtion rahastoilta sekä valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselta lausunnon viimeistään perjantaina 6.5.2022
Svarsanvisningar för mottagare
Lausuntoa pyydetään muutoksista ja niiden toimivuudesta sekä ymmärrettävyydestä. Huomioittehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia.

Lausunto tulee antaa lausuntopalvelun kautta (www.lausuntopalvelu.fi). 

Mikäli lausuttavaa ei ole, voi lausuja jättää lausunnon lähettämättä. Valtiokonttori katsoo määräyksen luonnoksen toimivaksi ja ymmärrettäväksi, mikäli lausuntoa ei toimiteta lausuntopalvelun kautta Valtiokonttorille.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyyntöön liittyen antaa projektipäällikkö Ari Kauhanen, sähköposti: ari.kauhanen@valtiokonttori.fi, puhelin: 029 550 3279.
Sändlista:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunta    
Ely-Keskusten ja TE-Toimistojen Kehittämis- ja Hallintokeskus    
Energiavirasto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Geologian tutkimuskeskus    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen Laitos    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Jaakko Eskola    
Juha Halonen    
Kansallisarkisto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Liikenne- ja Viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Luonnonvarakeskus    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Marko Siitonen    
Mika Happonen    
Museovirasto    
Niko Ijäs    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Patentti- ja Rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Ruokavirasto    
Sebastian Seemer    
Sisäministeriö    
Soile Röppänen    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta Samu    
Statens Ämbetsverk På Åland    
Suojelupoliisi    
Suomen Akatemia    
Suomen ympäristökeskus    
Suomenlinnan hoitokunta    
Syyttäjälaitos    
Säteilyturvakeskus Stuk    
Tasavallan presidentin kanslia    
Terveyden ja hyvinvoinnin Laitos    
Tilastokeskus    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti    
Ulosottolaitos    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Viestintävirasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

palkanlaskenta

henkilöstöhallinto