Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om småbarnspedagogik

Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: OKM/33/010/2019

Svarstiden gick ut: 10.12.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Ehdotus toteuttaa hallitusohjelmakirjausta, jonka mukaan ”pienennetään (päiväkotien) yli 3-vuotiaiden ryhmäkokoja (1/7).”
 
Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotetaan, että asetusmuutos tulee voimaan 1.8.2020.
 
Tausta
Suhdeluvun muutos 1/8 tuli voimaan 1.8.2016. Sitä ennen suhdeluku oli 1/7. Tarkoituksena oli julkisen talouden tilanteesta johtuen lisätä kunnille joustavuutta palvelun järjestämisessä. Suhdeluvun muutoksella ei kuitenkaan ole opetus- ja kulttuuriministeriön teettämän kuntakyselyn (2019) mukaan saavutettu alun perin arvioituja säästöjä.
 
Tavoitteet
Varhaiskasvatusasetuksen (753/2018) 1 §:ssä säädetään päiväkodin henkilöstön mitoituksesta. Ehdotetulla asetusmuutoksella päiväkodin henkilöstön ja lasten välistä suhdelukua pienennettäisiin. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi niin, että päiväkodissa yhtä kasvattajaa kohden voisi olla 3 vuotta täyttäneitä lapsia, jotka ovat päiväkodissa yli viisi tuntia päivässä, seitsemän nykyisen kahdeksan sijaan.
 
Ehdotus toteuttaa hallitusohjelmakirjausta, jonka mukaan ”toteutetaan täysipäiväinen kokoaikainen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus ja pienennetään yli 3-vuotiaiden ryhmäkokoja (1/7).” Lasten ja henkilöstön välinen riittävän pieni suhdeluku on keskeinen varhaiskasvatuksen laatua parantava tekijä.
 
Asetusmuutos tulisi voimaan 1.8.2020, eli samaan aikaan hallituksen esityksessä 34/2019 vp ehdotetun subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamisen kanssa.

Vaikka tutkimuksissa ei ole todettu mikä olisi sopiva lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku, niin voidaan todeta, että kun kasvattajia on enemmän lapsia kohden, on heillä enemmän aikaa lapsille ja paremmat mahdollisuudet vastata kunkin lapsen yksilöllisiin tarpeisiin. Myös turvallisuuden arvioidaan paranevan, sillä kasvattajilla on paremmat edellytykset valvoa pienempiä lapsiryhmiä.

Ehdotettu muutos merkitsisi lisäystä peruspalvelujen valtionosuuksiin (momentti 28.90.30). Vuonna 2020 valtionosuuksiin lisättäisiin 6,7 miljoonaa euroa, joka vastaa 5/12 täysistä kustannuksista. Muutoksen on ehdotettu tulevan voimaan 1.8.2020, jolloin toimintavuotta on jäljellä 5 kuukautta. Vuodesta 2021 alkaen valtionosuuksiin lisättäisiin 16 miljoonaa euroa vuosittain. Koska kyseessä on kunnille laajeneva tehtävä, valtionosuus kattaa kustannuksista 100 prosenttia.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 10.12.2019 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Opetus- ja kulttuuriministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne ehdotuksesta varhaiskasvatuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Marjaana Larpa, hallitussihteeri, marjaana.larpa@minedu.fi, puh. 0295330350
Anne-Marie Brisson, hallitusneuvos, anne-marie.brisson@minedu.fi, puh. 0295330079
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hankasalmen kunta    
Helsingin kaupunki    
Hyvinvointialan liitto ry    
Inarin kunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Joensuun kaupunki    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kansaneläkelaitos, etuusosasto ja tutkimusosasto    
Korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava ry    
KT Kuntatyönantajat    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Pietarsaaren kaupunki    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ry    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen Vanhempainliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
Valtiovarainministeriö    
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL ry