Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om småbarnspedagogik

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om småbarnspedagogik

Diarienummer för begäran om utlåtande: OKM/33/010/2019

Svarstiden gick ut: 10.12.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Förslaget innebär att man genomför skrivningen i regeringsprogrammet, enligt vilket ”gruppstorlekarna för barn över 3 år (daghem) minskas (1/7). Propositionen hänför sig till statens budgetproposition för 2020 och avses bli behandlad i samband med den. Lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020
Bakgrund
Relationstalet 1/8 trädde i kraft den 1 augusti 2020. Före det var relationstalet 1/7. Avsikten var att ge kommunernas större flexibilitet vid anordnandet av servicen på grund av läget inom den offentliga ekonomin. Enligt en enkät till kommunerna som undervisnings - och kulturministeriets låtit utföra (2019) har det ändrade relationstalet dock inte medfört de besparingar man från början hade räknat med
Målsättningar
I 1 § i förordningen om småbarnspedagogik (753/2018) föreskrivs om dimensioneringen av daghemmets personal. Genom den föreslagna ändringen av förordningen minskas relationstalet mellan daghemmets personal och barnen. Enligt förslaget ändras 1 mom. ändras så att det i stället för nuvarande åtta barn per anställd i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter får finnas högst sju barn som har fyllt 3 år och som är på daghemmet mer än fem timmar per dag. Förslaget innebär att skrivningen i regeringsprogrammet enligt vilken ”en subjektiv rätt till småbarnspedagogik på heltid införs och gruppstorleken för barn över 3 år minskas (1/7) genomförs”. Ett tillräckligt litet relationstal mellan barn och personal är av central betydelse för att förbättra kvaliteten på småbarnspedagogiken. Ändringen av förordningen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020, dvs. samtidigt som den subjektiva rätten till småbarnspedagogik ska återinföras enligt förslaget i regeringens proposition 34/2019 rd. Även om forskningen inte kommit fram till vad som vore det lämpliga relationstalet mellan antalet barn och personal, kan man konstatera att när det finns fler personer i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter i relation till antalet barn, så har de mer tid för barnen och bättre möjligheter att tillgodose varje barns individuella behov. Dessutom bedömer man att säkerheten förbättras i och med att personalens förutsättningar att övervaka barnen är bättre om grupperna är mindre.

Den föreslagna ändringen innebär att statsandelarna för basservicen (moment 28.90.30) höjs. Därmed ökar statsandelarna med 6,7 miljoner euro 2020, vilket motsvarar 5/12 av de totala kostnaderna. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020, då det återstår fem månader av verksamhetsåret. Från och med 2021 ökar statsandelarna enligt förslaget med 16 miljoner euro per år. Eftersom det innebär att kommunernas uppgifter utökas, kommer statsandelarna att täcka kostnaderna till 100 procent.
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandet ska lämnas in senast den 10 december 2019
Svarsanvisningar för mottagare
Undervisnings- och kulturministeriet bereder er möjlighet att yttra er om utkastet till regeringens proposition. Även instanser som inte finns med på sändlistan kan lämna in ett utlåtande till ministeriet. Utlåtandena ska lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Marjaana Larpa, regeringssekreterare, marjaana.larpa@minedu.fi, tfn. 0295330350
Anne-Marie Brisson, regeringsråd, anne-marie.brisson@minedu.fi, tfn. 0295330079
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hankasalmen kunta    
Helsingin kaupunki    
Hyvinvointialan liitto ry    
Inarin kunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Joensuun kaupunki    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kansaneläkelaitos, etuusosasto ja tutkimusosasto    
Korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava ry    
KT Kuntatyönantajat    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Pietarsaaren kaupunki    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ry    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen Vanhempainliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
Valtiovarainministeriö    
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL ry