Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - LAUSUNTOPYYNTÖ: LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI MAAKAASUN TOIMITUSTEN SELVITYKSESTÄ JA MITTAUKSESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ: LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI MAAKAASUN TOIMITUSTEN SELVITYKSESTÄ JA MITTAUKSESTA

Diarienummer för begäran om utlåtande: TEM/1062/03.01.02/2019

Svarstiden gick ut: 21.8.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmistunut luonnos valtioneuvoston asetukseksi maakaasun toimitusten selvityksestä ja mittauksesta. Asetusehdotus on tarkoitus antaa valtioneuvostolle syyskuussa 2019. Valtioneuvoston asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.
Bakgrund
Maakaasumarkkinalaki (587/2018) avaa Suomen maakaasumarkkinat kilpailulle 1.1.2020 alkaen. Samanaikaisesti Suomi muodostaa yhteisen maakaasumarkkina-alueen Viron ja Latvian kanssa. Maakaasumarkkinoiden avaamisen yhteydessä Suomi luopuu maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 2009/73/EY poikkeuksista ja alkaa soveltaa EU:n maakaasun sisämarkkinalainsäädäntöä kokonaisuudessaan.
Målsättningar
Valtioneuvoston asetuksessa annettaisiin tarkemmat säännökset maakaasumarkkinoiden osapuolten tasevastuun järjestämisestä, maakaasun toimituksia koskevista ilmoituksista ja maakaasun toimittajan vaihtamisesta, taseselvityksestä sekä maakaasun toimitusten mittauksesta 1.1.2020 kilpailulle avattavilla maakaasumarkkinoilla. 
Liitteet:

VNA_AR 5.7.2019 lausuntokierros.docx - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi

Muistio_VNA_maakaasu_05072019 V4 lausuntokierros.doc - Luonnos perustelumuistioksi

Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään keskiviikkona 21. elokuuta 2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Työ- ja elinkeinoministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Valmisteluaikataulusta johtuen ministeriö suhtautuu pidättyvästi mahdollisiin lisäaikapyyntöihin.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja työ- ja elinkeinoministeriössä antavat erityisasiantuntija Elina Hautakangas (p. 029 504 7208) ja hallitusneuvos Arto Rajala (p. 029 506 4828; 11.8.2019 lähtien).
Sändlista:
Baltic Connector Oy    
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija Gasum Oy    
Kemianteollisuus ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Metsäteollisuus ry    
Suomen Biokaasuyhdistys ry    
Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuluttajaliitto ry    
Suomen Luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Asiasanat

Maakaasu, kaasupörssi, biokaasu, maakaasumarkkinat, maakaasuverkot