Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Opasluonnos koskien alueiden pilaantuneisuuden selvittämisen ja pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemista

Opasluonnos koskien alueiden pilaantuneisuuden selvittämisen ja pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemista

Diarienummer för begäran om utlåtande: KEHA/3656/2019

Svarstiden gick ut: 22.11.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Uusi laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta (246/2019, PIMA-tukilaki) tulee voimaan 1.1.2020. Laissa säädetään alueiden pilaantuneisuuden selvittämisen ja pilaantuneen alueen puhdistamisen tukemisesta ympäristöministeriölle osoitetuista määrärahoista. Kyseessä on harkinnanvarainen tuki, jonka keskeiset muodot ovat valtionavustus ja valtion viranomaisen järjestämistehtävä. PIMA-tukilaissa säädetään myös valtionavustukseen liittyvästä asiantuntijapalvelusta. PIMA-tukilakia täydentämään tulee valtioneuvoston asetus pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta (PIMA-tukiasetus).
Bakgrund
PIMA-tukilain mukaan Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtäviin kuuluu muun ohessa ohjata ja edistää lain täytäntöönpanoa ja soveltamista neuvonnalla ja ohjauksella. Tämä opas on osa lain edellyttämää neuvontaa ja ohjausta.
Målsättningar
Oppaassa kuvataan pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemista koskeva sääntely sekä sääntelyn soveltamista ja tulkintaa koskevia yleisiä periaatteita ja linjauksia. Opas tarjoaa tietoa pilaantuneista alueista ja PIMA-tukilain mukaisesta tukijärjestelmästä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Erityisesti se on suunnattu PIMA-tukilakia ja -asetusta soveltaville ja tulkitseville viranomaisille, avustuksen hakijoille sekä muille pilaantuneiden alueiden parissa toimiville tahoille.
Linkit

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190246 - Laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta (246/2019)

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=ce276f4f-2784-490a-8010-85c3fc503a92 - Lausuntopyyntö: Valtioneuvoston asetus pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=6fb1f7a7-da12-4281-baa1-cf171cf55234 - Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=ccdb5c68-9b3f-4bac-92e5-2b2c6ffbeace - Lausuntopyyntö: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta

Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 22.11.2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausuntoa annettaessa pyydetään erityisesti huomioimaan, että valtioneuvoston asetusta pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta ei ole vielä hyväksytty. Asetus on ollut lausuntokierroksella kesällä 2019. Lisäksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annettuun lakiin on ehdotettu lisättäväksi uusi pykälä, jossa säädettäisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen roolista pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemiseen tarkoitetun valtionavustuksen maksatuksessa. Kyseistä ehdotusta koskeva luonnos hallituksen esitykseksi on ollut lausuntokierroksella 31.10.2019 asti. PIMA-tukilain muutoksenhakua koskevaa 13 §:ää on ehdotettu muutettavaksi luonnoksessa hallituksen esitykseksi  eduskunnalle laeiksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta. Esitysluonnos on ollut lausuntokierroksella 4.10.2019 asti. Valtioneuvoston asetukseen sekä edellä mainittuihin hallituksen esitysluonnoksiin liittyvät oppaan tekstit perustuvat lausuntokierroksilla olleisiin versioihin ja ne ovat erotettu muusta tekstistä harmaalla värillä.

Oppaan luonnosversiosta puuttuvat visualisoinnit. Esimerkiksi sinisellä värillä oppaassa olevat tekstit on tarkoitus myöhemmässä vaiheessa sijoittaa värilliselle pohjalle.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. 

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tuke voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssa.
Valmistelijat
Opasluonnos on valmisteltu Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Keskitetyt ympäristöpalvelut -yksikössä.

Lisätietoja asiasta antaa lakimies Sanni Rantanen (puh. +358 295 036 016, sähköposti sanni.rantanen@ely-keskus.fi).

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Sändlista:
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Geologian tutkimuskeskus GTK    
Golder Associates Oy    
Helsingin kaupunki    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keskuskauppakamari    
Kiinteistöliitto    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Kouvolan kaupunki    
Kurikan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lappeenrannan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maaperän tutkimus- ja kunnostusyhdistys ry    
Mäntsälän kunta    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Ramboll Finland Oy    
Satakunnan ELY-keskus    
Senaatti-kiinteistöt    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen ampumaurheiluliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen metsästäjäliitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Turun kaupunki    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry    
Ympäristövakuutuskeskus    
Öljysuojarahasto    
Asiasanat

valtiontuki

Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen