Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utredning av den mor som har fött ett barn och revidering av bestämmelserna om rättsgenetiska föräldraskapsundersökningar, arbetsgruppsbetänkande

Utredning av den mor som har fött ett barn och revidering av bestämmelserna om rättsgenetiska föräldraskapsundersökningar, arbetsgruppsbetänkande

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/10363/2022

Svarstiden gick ut: 10.5.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om arbetsgruppsbetänkandet om utredning av den mor som har fött ett barn och om rättsgenetiska föräldraskapsundersökningar.
 
Arbetsgruppen föreslår att föräldraskapslagen (775/2022) och lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning (378/2005) ändras så att det blir möjligt att utreda och fastställa moderskapet för den mor som har fött barnet i en situation där det inte går att få skriftliga bevis på moderskapet eller tillräcklig utredning om handlingarnas tillförlitlighet.

Arbetsgruppen föreslår dessutom att lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning ändras så att domstolen kan bestämma att en rättsgenetisk undersökning i sista hand ska göras också i fråga om en avliden som har begravts. Det föreslås att rubriken för lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning ändras så att rubriken i fortsättningen ska vara lagen om rättsgenetisk föräldraskapsundersökning. Dettutom föreslås det ändringar i vissa andra lagar. 

 
Bakgrund
Justitieministeriet tillsatte den 26 april 2022 en arbetsgrupp för att bereda förslagen till bestämmelser om utredning av den mor som har fött ett barn och rättsgenetiska föräldraskapsundersökningar. Den 16 maj 2022 tillsatte justitieministeriet därtill en uppföljningsgrupp för att följa och utvärdera arbetsgruppens arbete. Arbetsgruppens och uppföljningsgruppens mandattid löpte ut den 28 februari 2023.

Behovet av lagberedning i fråga om utredning av den mor som har fött ett barn framkom i samband med beredningen av föräldraskapslagen. Behovet av bestämmelser som gäller moderskapet för den mor som har fött barnet hänför sig i synnerhet till sådana invandrarfamiljer vars familjeförhållanden man inte har kunnat klarlägga i samband med inresan i landet och som inte har skriftliga bevis på sina familjeförhållanden eller när det inte går att få tillräcklig utredning om handlingarnas tillförlitlighet.

Högsta domstolen meddelade i december 2021 ett avgörande (HD:2021:88) enligt vilket 5 § 2 mom. i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning i det fall högsta domstolen behandlade uppenbart stred mot 10 § i grundlagen och mot det skydd för privatlivet som tryggas i artikel 8 i den europeiska människorättskonventionen. Den bestämmelse i fråga som skyddar gravfriden har tolkats som att den hindrar genomförandet av ett förordnande om rättsgenetisk faderskapsundersökning i en situation där den avlidne redan är begraven.

 
Länkar:
Bilagor:

Sammandrag och lagförslag.pdf - Sammandrag och lagförslag

Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 10 maj 2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att underlätta behandlingen av remissyttrandena ber vi remissinstanserna följa samma rubriker och upplägg som i de viktigaste förslagen (nedan).

Även andra än de som nämns i sändlistan nedan kan lämna ett utlåtande. För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att komma igång med tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@gov.fi.
 
 
Beredare
Ytterligare information lämnas av:
Salla Silvola, lagstiftningsråd, tfn 02951 50314
Joanna Grandell, specialsakkunnig, tfn 02951 50220
Mari Kaipomäki, specialsakkunnig, tfn 02951 50062
(fornamn.efternamn@gov.fi).
 
Sändlista:
Amnesty International - Suomen osasto ry    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
emeritusprofessori Markku Helin    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin juutalainen seurakunta    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin oikeusaputoimisto    
Helsinki, sosiaali- ja terveystoimi    
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy    
Ihmisoikeusliitto ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, sosiaali- ja terveystoimiala    
Kansaneläkelaitos - Kela    
Katolinen kirkko Suomessa    
Korkein oikeus    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun keskusliitto ry    
Lastenvalvojat ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Maahanmuuttovirasto    
Mannerheimin lastensuojeluliitto ry    
Miesjärjestöjen keskusliitto    
Monika-Naiset ry    
Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry    
Monimuotoiset perheet ry    
Naisjärjestöjen keskusliitto    
Naisjärjestöt yhteistyössä ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun käräjäoikeus    
Pakolaisneuvonta ry    
Pelastakaa lapset ry    
Pirkanmaan hyvinvointialue, sosiaali- ja terveystoimiala    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, sosiaali- ja terveystoimiala    
Pohjois-Savon (Kuopiossa) käräjäoikeus    
professori Tuulikki Mikkola (Turun Yliopisto)    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Statens ämbetsverk på Åland    
Suomen Asianajajaliitto - Finlands Advokatförbund    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko    
Suomen hautaustoiminnan keskusliitto    
Suomen islamilainen yhdyskunta    
Suomen Islam-seurakunta    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Setlementtiliitto    
Suomen tuomariliitto - Finlands domareförbund ry    
Suvianna Hakalehto (Itä-Suomen yliopisto)    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tuomioistuinvirasto    
Ulkoministeriö    
Unicef Finland ry    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen (Turussa) käräjäoikeus    
Varsinais-Suomen oikeusaputoimisto    
Väestöliitto    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

äitiys

vanhemmuus

moderskap

föräldraskap

isyys

faderskap

dna-test

rättsgenetiska föräldraskapsundersökningar

DNA-testit

oikeusgeneettiset vanhemmuustutkimukset