Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om delegationen för välfärdsområdenas ekonomi och förvaltning

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om delegationen för välfärdsområdenas ekonomi och förvaltning

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/21932/2021

Svarstiden gick ut: 1.10.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet ber om utlåtanden om utkastet till statsrådets förordning om delegationen för välfärdsområdenas ekonomi och förvaltning.
Bakgrund
Lagen om välfärdsområden (611/2021) trädde i kraft den 1 juli 2021. I anslutning till finansmi-nisteriet finns enligt lagens 13 § delegationen för välfärdsområdenas ekonomi och förvaltning som ska främja genomförandet av de strategiska riktlinjerna för välfärdsområdenas ekonomi och välfärdsområdenas självstyrelse samt samarbetet mellan statliga och regionala aktörer.
 
I delegationen ingår representanter för välfärdsområdena, finansministeriet och övriga ministe-rier som ansvarar för styrningen av välfärdsområdena i deras uppgifter.
 
Närmare bestämmelser om delegationens uppgifter, sammansättning och sektioner får utfärdas genom förordning av statsrådet.
 
Enligt utkastet till förordning ska det utfärdas närmare bestämmelser om delegationens sammansättning, uppgifter och sektioner. Alla välfärdsområden samt Helsingfors stad ska utse en representant och en ersättare till delegationen. Ytterligare förordnar statsrådet företrädare för åtminstone finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet till delegationen. Delegationen ska ha minst 26 och högst 30 medlemmar samt deras personliga ersättare.
 
Enligt utkastet till förordning ska delegationen
1) följa och utvärdera hur välfärdsområdenas ekonomi har utvecklats och kommer att utvecklas,
2) följa och utvärdera hur statens finansiering till välfärdsområdena och välfärdsområdenas övriga interna finansiering har utvecklats och kommer att utvecklas,
3) behandla planen för de offentliga finanserna och statens budgetförslag till de delar som gäller välfärdsområdenas ekonomi,
4) behandla lagstiftning, lagstiftningsprojekt och andra statliga åtgärder som är principiellt viktiga och vittsyftande med avseende på välfärdsområdenas ekonomi och självstyrelse,
5) behandla andra viktiga ärenden som gäller välfärdsområdenas ekonomi och förvaltning.
 
Innan resultatet av det första välfärdsområdesvalet fastställs kan en temporär delegation tillsättas, vars mandatperiod pågår högst fram till den 31 mars 2022. I övrigt ska på den temporära delegationen tillämpas bestämmelserna om delegationen i förordningen.
Bilagor:
Tidtabell
Finansministeriet ber er lämna ett utlåtande om utkastet till förordning senast den 1 oktober 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Om ni behöver hjälp med att använda tjänsten kan ni ta kontakt på e-postadressen lausunto.om@om.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i webbtjänsten utlåtande.fi.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.
Beredare
Konsultativ tjänsteman Erkki Papunen, FM
tfn. +358 295 530 167

Finansråd, enhetschef Ville-Veikko Ahonen, FM 
tfn. +358 295 530 066

e-post: fornamn.efternamn@vm.fi
Sändlista:
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Helsingin kaupunki    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin hyvinvointialue    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Ämnesord

hyvinvointialueet