Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta Puolustusvoimissa ja siihen liittyviksi laeiksi

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta Puolustusvoimissa ja siihen liittyviksi laeiksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/3229/2019

Svarstiden gick ut: 19.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Puolustusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän ehdotuksesta. Työryhmän ehdotus on laadittu hallituksen esityksen muotoon.

Sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta Puolustusvoimissa ehdotetaan annettavaksi uusi laki. Voimassa oleva sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annettu laki (255/2014) kumottaisiin. Henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annettua lakia (339/2019) sekä tiedustelutoiminnan valvonnasta annettua lakia (121/2019) muutettaisiin. Lisäksi kuuteen lakiin tehtäisiin teknisluontoisia muutoksia.

Pääesikunnalle ehdotetaan uudeksi tehtäväksi sotilasrikosten ennalta estäminen ja paljastaminen. Voimassa olevan lain mukaan Pääesikunnan tehtävänä on sotilasrikosten selvittäminen.

Kaikkiin Pääesikunnan rikostorjuntatehtäviin ehdotetaan uutta sääntelyä yleisistä toimivaltuuksista.

Lisäksi Pääesikunnalle ehdotetaan eräitä kokonaan uusia toimivaltuuksia rikosten ennalta estämis- ja paljastamistehtäviin liittyen. Pääesikunnalle ehdotetaan oikeutta käyttää salaisia tiedonhankintakeinoja nykyistä enemmän itsenäisesti, kun kyseessä on sotilaallisen maanpuolustuksen alalla Suomeen kohdistuvaan tiedustelutoimintaan ja sotilaallisen maanpuolustuksen tarkoitusta vaarantavaan toimintaan liittyvien rikosten ennalta estäminen ja paljastaminen.

Muutoksia ehdotetaan myös esitutkinnan toimittamista, virka-apua ja viranomaisten yhteistoimintaa koskeviin säännöksiin. Reserviläisille ehdotetaan uusia toimivaltuuksia rikostorjuntaan sekä normaalioloissa että normaaliolojen vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Puolustusvoimien rikostorjuntatehtävien valvontaa koskevaa sääntelyä ehdotetaan muutettavaksi siten, että tiedusteluvalvontavaltuutettu valvoisi myös sotilastiedusteluviranomaisen rikostorjuntaa, minkä lisäksi eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunta harjoittaisi edellä mainitun toiminnan parlamentaarista valvontaa.

Voimassa oleviin sotilaskurinpitomenettelyä koskeviin säännöksiin ehdotetaan vain joitakin teknisluontoisia muutoksia.

Lakiehdotukset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.
Bakgrund
Puolustusministeriö asetti 15.1.2020 työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida sotilaskurinpitoa ja rikostorjuntaa Puolustusvoimissa koskevan lainsäädännön muutostarpeet ja valmistella tarvittaessa ehdotus sääntelyn uudistamiseksi. Puolustusministeriön lisäksi työryhmässä edustettuina ovat olleet oikeusministeriö, sisäministeriö, Rajavartiolaitoksen esikunta, pääesikunta, suojelupoliisi, keskusrikospoliisi sekä Poliisihallitus.

Työryhmä valmisteli esitutkintasäännösten muutoksia koskevan välimietinnön, joka valmistui 18.12.2020 (HE 61/2021 vp). Mietinnössä ehdotetut säädösmuutokset tulivat voimaan 1.8.2021.

Työryhmän työ jatkui erityisesti rikosten ennalta estämistä ja paljastamista koskevien säännösten muutostarpeiden osalta 30.6.2022 saakka.
Målsättningar
Ehdotuksen tavoitteena on varmistaa rikosvastuun tehokas toteutuminen Puolustusvoimissa. Uusien ja Puolustusvoimien itsenäisesti käytettävissä olevien toimivaltuuksien avulla tehostettaisiin sotilasrikosten sekä maanpuolustusta vaarantavaan toimintaan liittyvien rikosten ennalta estämistä ja paljastamista. Lisäksi tarkoitus on poistaa esteitä, jotka haittaavat sujuvaa viranomaisyhteistyötä rikostorjunnassa.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 19.8.2022 klo 16.00.

Esityksen pääasiallisen sisällön ja pykälien ruotsinkieliset käännökset lisätään lausuntopalveluun niiden valmistuttua.

Ruotsinkielisten lausuntojen määräaikaa pidennetään käännösten valmistuttua viivästystä vastaavasti.
Svarsanvisningar för mottagare
Myös muut kuin alla Jakelu -kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi puolustusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

VAHVA-ministeriöitä pyydetään viemään lausunto VAHVAAN asialle VN/3229/2019.

Lausunnonantajia pyydetään antamaan lausuntonsa erityisesti 1. lakiehdotuksen lukuihin 11-16 sisältyvistä säännöksistä ja niiden perusteluista. Kyseisissä luvuissa ehdotetaan muutoksia voimassa olevaan Puolustusvoimien rikostorjuntaa koskevaan sääntelyyn.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström p. 0295 140 600 (4.7 - 15.7.2022), hallitusneuvos Minnamaria Nurminen p. 0295 140 602 (1.7.2022 saakka) ja hallitussihteeri Anna Gau p. 0295 140 085 (18.7.2022 alkaen) sähköposti: (etunimi.sukunimi@gov.fi).
Sändlista:
Aliupseeriliitto ry    
DNA Oyj    
eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Electronic Frontier Finland ry EFFI    
Elisa Oyj    
FISC Finnish Infomation Security Cluster    
Harmaan talouden selvitysyksikkö    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Ihmisoikeusliitto    
keskusrikospoliisi    
korkein oikeus    
liikenne- ja viestintäministeriö    
maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry    
Maanpuolustuksen teknisten toimihenkilöiden liitto MTTL ry    
Maanpuolustuksen Tuki ry    
Maanpuolustuskoulutusyhdistys    
oikeuskanslerinvirasto    
oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
puolustusministeriö    
pääesikunta    
Päällystöliitto ry    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Reserviläisliitto ry    
Rikosseuraamusvirasto    
sisäministeriö    
sosiaali- ja terveysministeriö    
suojelupoliisi    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Suomen Reserviupseeriliitto ry    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE    
tasavallan presidentin kanslia    
Telia Finland Oy    
tiedusteluvalvontavaltuutettu    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry    
tietosuojavaltuutettu    
Traficom    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turvallisuuskomitean sihteeristö    
työ- ja elinkeinoministeriö    
ulkoministeriö    
Upseeriliitto ry    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
valtioneuvoston kanslia    
valtiovarainministeriö    
Varusmiesliitto ry    
yhdenvertaisuusvaltuutettu    
ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Ålcom