Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/682/2020

Svarstiden gick ut: 7.8.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen.

Det föreslås att skattetabellen i bilagan till lagen ändras så att den skattesänkning enligt kvalitetsgradering för paraffinisk dieselolja som så småningom har blivit ogrundad slopas stegvis. Ändringen gäller energiinnehållsskatten. Det kommer inte längre att beviljas en skattesänkning på 5 cent per liter för nämnda slag av bränsle. Sänkningen i fråga ska slopas för såväl fossil som förnybar paraffinisk dieselolja, eftersom det inte är av betydelse om det paraffiniska drivmedlets råvara är fossil eller förnybar när behovet av skattesänkning enligt kvalitetsgradering bedöms. Ändringen ökar de årliga skatteinkomsterna från transportbränsle med 115 miljoner euro efter det att skattesänkningen har slopats.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2021. Den första etappen i fråga om skattesänkningen genomförs den 1 januari 2021 då skattesänkningen för paraffinisk dieselolja minskar till 4 cent per liter och skatteutgiften för etanoldiesel helt avskaffas. Bestämmelser om de nya skattenivåerna finns i bilagans skattetabell A, som tillämpas från och med den 1 januari 2021. Skatteutgiften för paraffinisk dieselolja minskar till 2 cent den 1 januari 2022. Från och med då kommer skattetabell B att tillämpas. Återstoden av skatteutgiften avskaffas den 1 januari 2023, varefter skattetabell C i bilagan tillämpas.
Länkar:

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM002:00/2020 - Lausuntopyyntöön liittyvät materiaalit löytyvät valtiovarainministeriön hankesivuilta tunnuksella VM002:00/2020.

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in utlåtandena senast den 7 augusti 2020 via utlåtandetjänsten eller via e-post till adressen valtiovarainministerio(at)vm.fi och satu.juvonen@vm.fi.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna utlåtandena genom att besvara Utlåtande.fi begäran om utlåtande. Utöver de instanser som nämns i sändlistan kan också andra aktörer lämna in utlåtanden. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.

För att kunna ge ett utlåtande ska svaranden registrera sig och logga in i Utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på Utlåtande.fi:s webbplats Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Om du inte vill registrera dig i tjänsten, kan utlåtandet också skickas per e-post till finansministeriets registratorskontor (valtiovarainministerio@vm.fi). I utlåtandena ombeds man använda diarienummer VN/682/2020 som referens.

Observera att alla yttranden är offentliga och att de kommer att publiceras i Utlåtande.fi. Dessutom publicerar finansministeriet inkomna utlåtanden på statsrådets webbplats (http://valtioneuvosto.fi/sv/projekt). Om ert utlåtande innehåller sekretessbelagda uppgifter ber vi er markera de sekretessbelagda punkterna och sekretessgrunden enligt OffL (621/1999) eller någon annan lag.
Beredare
Mer information om ärendet fås av:

Lagstiftningsråd Leo Parkkonen, tlf 029 5530 372, (16.-26.6. ja 3.-7.8.)
Konsultativ tjänsteman Veli Auvinen, tlf 029 5530 384, (29.6.-17.7.)
Regeringsråd Merja Sandell, tlf 029 5530 191, (20.-31.7.)

E-post addresser förenam.efternamn@vm.fi
 
Sändlista:
Autoalan Keskusliitto ry    
Autoliitto ry    
Autotuojat- ja teollisuus ry    
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Energiateollisuus ry    
Greenpeace Suomi    
Kemianteollisuus ry    
Koneyrittäjien liitto ry    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Linja-autoliitto ry    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maan ystävät ry    
Metsäteollisuus ry    
Suomen Bensiinikauppiaiden ja Liikennepalvelualojen liitto SBL ry    
Suomen Huolintaliikkeiden liitto ry    
Suomen logistiikka ja kuljetus SKAL ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto ry    
WWF Suomi    
Yhteinen Toimialaliitto ry    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering - Ahvenanmaan maakunnan hallitus