Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö: Luonnos liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maantielautoista annetun asetuksen (20/2006) muuttamiseksi

Lausuntopyyntö: Luonnos liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maantielautoista annetun asetuksen (20/2006) muuttamiseksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/2399/2020

Svarstiden gick ut: 14.4.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee muutoksia maantielautoista annettuun liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen. Muutokset liittyvät uuteen vesiliikennelakiin (782/2019), joka tulee voimaan 1.6.2020.
Bakgrund
Maantielautoista säädetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetussa laissa (503/2005) ja liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa maantielautoista. Lautta väylineen kuuluu liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 6 §:n mukaan maantiehen ja se voi olla joko ohjausköyden tai sitä korvaavan Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymän muun laitteiston ohjaama lautta (lossi) taikka vapaasti ohjailtava lautta (lautta-alus). Vaikka maantielautta kuuluu maantiehen, on siihen sovellettava joitakin vesikulkuneuvoja koskevia säännöksiä.
 
Uuden vesiliikennelain 2 lukuun on koottu kaikki vesiliikenteen säännöt ja vesiliikenteen ohjaamisen periaatteet. Lain voimaan tullessa kumotaan muun muassa nykyisessä asetuksessa mainitut ns. sisävesisäännöt, eli yhteentörmäämisen ehkäisemisestä sisäisillä kulkuvesillä annettu asetus (Sisävesisäännöt 1978) (252/1978). Uusi vesiliikennelaki sisältää myös kaikki vesiväylien merkitsemistä ja vesiliikenteen ohjaamista koskevat säännökset, ja lain voimaan tullessa kumotaan asetus vesikulkuväylien merkitsemisestä (846/1979). Lisäksi nykyiset määräykset vesiliikennemerkeistä ja valo-opasteista (Liikenneviraston määräys vesiliikennemerkeistä ja valo-opasteista (12.4.2017, LI-VI/2393/00.03.03/2017)) kumoutuvat 1.6.2020.
Målsättningar
Muutosten tarkoitus on parantaa lautta- ja lossiliikenteen yleistä turvallisuutta. Samassa yhteydessä on tarkoitus muuttaa asetuksen toimivaltaisia viranomaisia koskeva osuus vastaamaan ministeriön hallinnonalan nykyistä rakennetta ja uutta vesiliikennelakia. Eräiden maantielautoista annetussa asetuksessa mainittujen vesiliikennettä koskevien viranomaistehtävien on virastouudistuksessa ja uudessa vesiliikennelaissa todettu kuuluvan Liikenne- ja viestintävirastolle.
 
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää erityisesti jakelulistassa mainituilta tahoilta lausuntoa luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi.
Liitteet:

Muistio.pdf - Muistio: liikenne- ja viestintäministeriön asetus maantielautoista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

lvm asetus maantielautoista luonnos lausunnolle.pdf - Luonnos: liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maantielautoista annetun asetuksen muuttamisesta (20/2006)

Lausuntopyyntö Luonnos liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maantielautoista annetun asetuksen muuttamiseksi.pdf - Lausuntopyyntö: Luonnos liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maantielautoista annetun asetuksen (20/2006) muuttamiseksi

Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 14.4.2020.
Svarsanvisningar för mottagare

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa hallituksen esityksen luonnoksesta.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi lähettää sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/2399/2020.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankeikkunassa.

Valmistelijat

Lisätietoja luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi antaa hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin, irja.vesanen-nikitin@lvm.fi, puh. 0295 34 2544 ja ylitarkastaja Katja Peltola, katja.peltola@lvm.fi, puh. 0295 34 2031

Sändlista:
Liikenne- ja viestintävirasto    
Suomen Laivanpäällystöliitto    
Suomen Lauttaliikenne Oy    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Väylävirasto