Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Kommenttipyyntö: Ehdotus EU Core Vocabularies -ydintietojen suomenkieliseksi sanastoksi

Kommenttipyyntö: Ehdotus EU Core Vocabularies -ydintietojen suomenkieliseksi sanastoksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: DVV/6496/2020

Svarstiden gick ut: 23.4.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Pyydämme kommenttejanne ehdotuksesta EU Core Vocabularies -käsitteiden suomenkieliseksi sanastoksi.

Tavoitteena on saada sidosryhmien asiantuntijapalautetta. Saatuja kommentteja hyödynnetään sanaston viimeistelyssä. Niillä voi vaikuttaa niin suomenkielisiin termeihin kuin myös määritelmiin ja huomautuksiin.
Bakgrund
Sanastoluonnos on laadittu osana valtiovarainministeriön rahoittamaa Rajat ylittävän tietojenvaihdon digitalisointi -kehityshanketta (VN/20945/2020, 5.10.2020). Digi- ja väestötietovirastolle annetun tehtävän mukaisesti kehityshankkeessa on paikallistettu eurooppalaisia ydintietomäärityksiä ja arvioitu, mitä niiden kansallinen laajentaminen edellyttää ja mitä toimia tarvitaan näiden tietomääritysten hallintaan ja ylläpitoon hankkeessa tehdyn päivitys- ja harmonisointityön jälkeen.

EU Core Vocabularies -sanastoehdotukseen on otettu mukaan neljä sanastokokonaisuutta: Core Person Vocabulary, Core Public Organisation Vocabulary, Core Business Vocabulary sekä Core Criterion and Core Evidence Vocabulary. Näistä sanastoista valituille käsitteille on annettu suomenkieliset termit ja valtaosalle on valmisteltu suomenkieliset määritelmä- ja huomautusluonnokset.

Sanastoehdotuksessa esitetään termitietueina ja käsitekaavioina 90 käsitteen tiedot. Käsitteiden sisältö kuvataan määritelmien ja niitä täydentävien lisätietojen avulla. Suomenkielisistä termeistä annetaan suositukset. Suurin osa englanninkielisistä termeistä on peräisin em. EU Core Vocabulary -sanastoista. Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla.
Målsättningar
Sanastoehdotuksella pyritään edistämään Suomen julkisen hallinnon yhteistä ja eri tietoalueiden sanastotyötä sekä tietojen semanttista yhteentoimivuutta. 
Sanastoehdotuksen kommentointipyynnön tavoitteena on saada sidosryhmiltä asiantuntijapalautetta.
Linkit

http://uri.suomi.fi/terminology/eucore-fi/ - Sanasto löytyy oheisen pdf-tiedoston lisäksi myös Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalusta.

http://uri.suomi.fi/comments/round/40 - Lausuntopalvelun lisäksi sanastoehdotus on kommentoitavissa myös Yhteentoimivuusalustan Kommentit-työkalun kautta.

Liitteet:

EU_Core_Vocabularies_sanastoehdotus_2021-03-25.pdf - PDF-muotoisessa sanastoehdotuksessa esitetään termitietueina ja käsitekaavioina 90 käsitteen tiedot. Käsitteiden sisältö kuvataan määritelmien ja niitä täydentävien lisätietojen avulla.

Tidtabell
Kommentit sanastoehdotukseen pyydetään viimeistään 23.4.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Voitte kommentoida organisaation tai yksittäisen henkilön nimissä.
 
Sanastossa käsitteet on esitetty sekä numeroituina termitietueina että käsitejärjestelmiä kuvaavina kaavioina (ks. oheinen pdf-liite). Termitietueet ja käsitekaaviot on tarkoitettu toisiaan tukeviksi esitysmuodoiksi, joista molemmista pyydetään kommentteja. Sanaston rakenteesta ja sanastossa käytettävistä merkinnöistä on annettu tarkempaa tietoa sanastoluonnoksen alussa.
 
Termitietueessa esitellään suomenkieliset termit, joita käsitteestä suositetaan käytettäväksi. Tämän lisäksi valtaosalle käsitteistä annetaan määritelmä, joka kuvaa käsitteen sisällön. Määritelmän tarkoituksena on yksilöidä käsite ja erottaa se lähikäsitteistä. Määritelmän lisäksi annetaan usein yksi tai useampia huomautuksia, joissa annetaan lisätietoa käsitteestä, kuten esimerkkejä tai viittauksia sovellettaviin lakeihin. Tietueessa on myös englanninkielinen termi, joka pääsääntöisesti on otettu EU Core Vocabulary -sanastosta.
 
Käsitekaaviot havainnollistavat käsitteiden välisiä suhteita ja auttavat hahmottamaan käsitteiden muodostamia kokonaisuuksia. Kaavioihin on otettu mukaan käsitteen numero, ensisijainen suositettava suomenkielinen termi ja käsitteen määritelmä ilman muita termitietueessa esitettyjä tietoja.
 
Kaikenlaiset sanastoa koskevat kommentit ovat tervetulleita. Lausunto voi sisältää kannanottoja sekä sanastoon kokonaisuutena että sen osiin. Pyydämme konkreettisia parannusehdotuksia niistä sanaston kohdista, joista olette eri mieltä.

Kommentit pyydetään lähettämään joko Lausuntopalvelun tai Yhteentoimivuusalustan Kommentit-työkalun kautta. Kommentointiin liittyvät kysymykset voi osoittaa Yhteentoimivuusalustan tuelle: yhteentoimivuus@dvv.fi.

Kommentit-työkalun käyttöä varten kommentoijan tulee rekisteröityä alustalle. Rekisteröitymisen voi tehdä seuraavan ohjeen mukaisesti: https://wiki.dvv.fi/pages/viewpage.action?pageId=53418000. Oikeudet pyydetään Fi-Core-nimiseltä ”organisaatiolta”.

Lausuntopalvelussa vastaajan tulee kommentteja antaakseen rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa Yhteentoimivuusalustan palvelunomistaja Riitta Alkula (etunimi.sukunimi@dvv.fi).

Ehdotusta EU Core Vocabularies -ydintietojen suomenkieliseksi sanastoksi on valmisteltu yhteistyössä eri hallinnonalojen asiantuntijoiden kanssa. Sanastoa valmistelleeseen työryhmään ovat osallistuneet:
 • Eeva Attila, oikeusministeriö
 • Mikael af Hällström, Verohallinto
 • Anssi Hänninen, ympäristöministeriö
 • Virpi Kalliokuusi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Sirkku Kokkola, Gofore
 • Jaakko Martikainen, Gofore
 • Tommi Mäkivaara, Tilastokeskus
 • Vesa Nissinen, Kela
 • Tiina Salminen, työ- ja elinkeinoministeriö
 • Terhi Tuokkola, Digi- ja väestötietovirasto
 • Päivi Kouki, Sanastokeskus, terminologi
 • Katri Seppälä, Sanastokeskus, terminologi
 • Sirpa Suhonen, Sanastokeskus, terminologi
Sändlista:
Kela    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tilastokeskus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

yhteentoimivuus

digitalisaatio

sanastotyö

sanastot