Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Määräysluonnos ajoneuvojen erityisvalaisimet, heijastimet, heijastavat merkinnät sekä hälytysajoneuvojen äänimerkinantolaitteet

Määräysluonnos ajoneuvojen erityisvalaisimet, heijastimet, heijastavat merkinnät sekä hälytysajoneuvojen äänimerkinantolaitteet

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/393402/03.04.03.00/2020

Svarstiden gick ut: 16.11.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta ajoneuvojen erityisvalaisimet, heijastimet, heijastavat merkinnät sekä hälytysajoneuvojen äänimerkinantolaitteet.
 
Tausta
Määräys liittyy hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta (HE 176/2020 vp). Hallituksen esityksessä tieliikennelain 155 §:ää esitetään muutettavaksi siten, että taksiliikenteeseen käytettävässä ajoneuvossa tulee olla näkyvillä taksivalaisin. Nyt esitettävässä määräysluonnoksessa määriteltäisiin taksivalaisimelle kokovaatimukset.
Linkit

https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/HallituksenEsitys/Sidor/RP_176+2020.aspx - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om transportservice, 155 och 171 § i vägtrafiklagen samt fordonslagen

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_176+2020.aspx - Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 16.11.2020. Määräyksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alusta samanaikaisesti taksisääntelyn uudistamisen yhteydessä valmisteltavan tieliikennelain muutoksen kanssa. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Huomaattehan, että lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot ovat kokonaisuudessaan julkisia.
Mikäli lausunnonantaja katsoo, että annettava lausunto sisältää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin nojalla salassa pidettävää tietoa, lausunnosta voi lisäksi lähettää salassa pidettävillä osuuksilla täydennetyn version sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/393402/03.04.03.00/2020.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Timo Kärkkäinen, timo.karkkainen(at)traficom.fi, puh.0295 34 5380

Lakimies Aino Still, aino.still(at)traficom.fi, puh. 0295 34 6425