Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvästä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta suoritettavasta korvauksesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvästä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta suoritettavasta korvauksesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/2949/2023

Svarstiden gick ut: 16.4.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättning för praktik som ingår i yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsoområdet och som främjar yrkesfärdigheten.

 
Bakgrund
Regeringen överlämnade en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen, socialvårdslagen och 52 § i socialvårdslagen hösten 2022. De föreslagna ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2023.

Ersättning för praktik som ingår i yrkeshögskoleexamina inom hälsovård och det sociala området betalas av statens medel till välfärdsområdet, HUS-sammanslutningen, Helsingfors stad, kommunen och samkommunen, statens sinnessjukhus, evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, kyrkans församling och kyrkliga samfällighet, en privat enhet som producerar social- och hälsovårdstjänster eller småbarnspedagogiska tjänster samt till Ålands landskapsregering. Praktiken medför indirekta kostnader för servicesystemet i form av planering av praktiken, introduktion och handledning av praktikanter samt samarbete med högskolor. Ersättningarna betalas till de verksamhetsenheter som anges i 60 b § i hälso- och sjukvårdslagen och 60 d § i socialvårdslagen, på basis av praktikveckor som genomförts i enlighet med ett avtal med yrkeshögskolan. Lagändringarna innehöll bemyndiganden att utfärda förordning.
 
Målsättningar
Närmare bestämmelser om storleken på den ersättning som ska betalas för sådan praktik som främjar yrkesfärdigheten och som ingår i yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området samt om grunderna för betalning av ersättning och om andra förfaranden i anslutning till ansökan om och betalning av ersättning utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

 
Bilagor:
Tidtabell
Vänligen lämna ert utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet senast den 16 april 2023.

Den svenskspråkiga motiveringspromemorian lämnas in först efter att remissbehandlingen inletts, och därför fortsätter remisstiden på svenska till den 23 april 2023.

 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor.

För att kunna lämna ett utlåtande måste du registrera dig och logga in i tjänsten. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen på sidan anvisningar - > bruksanvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alternativt kan utlåtandet lämnas in till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor (kirjaamo.stm@gov.fi). Vi ber er att hänvisa till ärendenummer VN/2949/2023.

Till VAHVA-ministerierna: utlåtandet förs vidare till VAHVA V/2949/2023.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtanden. Vi ber er beakta att alla utlåtanden är offentliga och att de publiceras i tjänsten och Statsrådets tjänst för projektinformation.
 
Beredare
Regeringssekreterare Sonja Jantunen,fornamn.efternamn@gov.fi
Konsultativ tjänsteman, Päivi Nygren,fornamn.efternamn@gov.fi

 
Sändlista:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Centria ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hallintoylihoitajat ry    
Helsingin diakonissalaitos    
Helsingin kaupunki    
HUS-yhtymä    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Högskolan på Åland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Iso    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Socom Oy    
Kainuun hyvinvointialue    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Koske ry    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Kätilöliitto    
Lab-ammattikorkeakoulu    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin hyvinvointialue    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Keski-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito Oy    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Lääkäripalveluyritykset ry    
Metropolia ammattikorkeakoulu    
Niuvanniemen sairaala    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus, Sonet Botnia    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Poske    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus, Finlandssvenska Kompetenscentret Ab    
Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Satakunnan hyvinvointialue    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Sivistystyönantajat ry    
Socca -Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus    
Sosiaalialan AMK-verkosto    
Sosiaalialan osaamiskeskus Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessa ja Satakunnassa, Pikassos    
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso-liikelaitos    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko    
Suomen Fysioterapeutit ry    
Suomen Hammaslääkäriliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Sairaanhoitajat    
Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry    
Talentia ry    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tehy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveysalan AMK-verkosto    
Tietosuojavaltuutettu    
Turun ammattikorkeakoulu    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
valtiovarainministeriö    
Vanhan Vaasan Sairaala    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Vasso Oy    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åland hälso- och sjukvård, ÅHS