Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Oikeusapudirektiivin kansallista täytäntöönpanoa koskeva arviomuistio

Oikeusapudirektiivin kansallista täytäntöönpanoa koskeva arviomuistio

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/1730/2018

Svarstiden gick ut: 15.8.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Direktiivi oikeusavusta rikosoikeudellisissa menettelyissä epäillyille ja syytetyille henkilöille ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä etsityille henkilöille (ns. oikeusapudirektiivi, 2016/1919) annettiin 26.10.2016. Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 5.5.2019. Arviomuistiossa tarkastellaan direktiivistä kansalliseen lainsäädäntöön mahdollisesti aiheutuvia muutostarpeita.

Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään keskiviikkona 15.8.2018.
Svarsanvisningar för mottagare

Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne oikeusapudirektiivin ((EU) 2016/1919) kansallista täytäntöönpanoa koskevasta arviomuistiosta.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitusneuvos Kirta Heine, puh. 02951 50214 ja sähköpostiosoite kirta.heine(at)om.fi
Sändlista:
Auktorisoidut Lakimiehet ry.    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Esa Kyllästinen    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Ihmisoikeusliitto    
Itä-Suomi hallinto-oikeus    
Kari Hietala    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Lasse Fager    
Marjo Kurki    
Matti Tolvanen    
Mikko Vuorenpää    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusministeriö/kriminaalipoliittinen osasto    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Poliisihallitus    
Rikosseuraamuslaitos    
Rovaniemen hovioikeus    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry.    
Suomen Tuomariliitto ry    
Teemu Jokinen    
Teija Hyytiäinen    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Asiasanat

rikosprosessi

oikeusapu

oikeudenkäyntikulut

oikeudenkäyntiavustaja