Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Porotalouden ammattitutkinnon perusteen muutos

Porotalouden ammattitutkinnon perusteen muutos

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-702-2022

Svarstiden gick ut: 18.3.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Opetushallitus pyytää lausuntoanne porotalouden ammattitutkinnon perusteiden muutoksesta.
Bakgrund
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Porotalouden ammattitutkinnon perusteita (OPH-2664-2017) on muutettu lisäämällä tutkinnon valinnaisuutta ja lisätty tutkintonimike. Tutkintoon ehdotetaan lisättäväksi mahdollisuus valita tutkinnon osa sekä ammatillisesta perustutkinnosta että korkeakouluopinnoista.

Tutkinnon osaa Tuotteistaminen porotaloudessa ehdotetaan muutettavaksi siten, että ammattitaidon voisi hankkia ja osoittaa joko kehittämällä poronhoidossa käytettäviä tuotteita tai porotalouden tuotteita. Tällä hetkellä tutkinnon osa keskittyy ainoastaan poronhoidossa käytettävien tuotteiden kehittämiseen.

Muilta osin tutkinnon muodostuminen ja tutkinnon osien sisällöt säilyvät aiemman kaltaisina. Lisäksi ehdotetaan lisättäväksi tutkintonimike poronhoitaja (AT). Tutkintonimike olisi jatkumoa luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon porotalouden osaamisalan tutkintonimikkeelle poronhoitaja. 
Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 18.3.2022 klo 16.15 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydämme seuraavista asioista:
  • tutkinnon valinnaisuuden lisäämisestä (Tutkinnon osa perustutkinnosta, Korkeakouluopinnot ja Tuotteistaminen porotaloudessa tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset)
  • tutkintonimikkeestä (tarve ja ehdotus tutkintonimikkeeksi).
 
Tutkinnon perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös kieliasu, joten lausunnon antajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön.

Opetushallitus julkaisee kaikki ammatillista koulutusta koskevat lausuntopyynnöt Lausuntopalvelu.fi -palvelussa. Se on oikeusministeriön palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden pyytää ja antaa lausuntoja sähköisesti. Kaikki julkishallinon viranomiaset voivat julkaista lausuntopyyntöjä palvelussa. Lausuntoja saavat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset.

Viesti pyydetään tarvittaessa välittämään eteenpäin organisaatiossanne tai yhteisössänne.
Valmistelijat
Muutosten taustalla on Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ehdotus tutkinnon perusteiden muuttamisesta. Opetushallitus järjesti keväällä 2021 avoimen työpajan. Työpajassa käsiteltiin tutkinnon muodostumista, tutkinnon osien kehittämistarpeita ja tutkintonimike-ehdotusta. Työpajaan osallistui sekä opetusalan että työelämän edustajia.

Lisätietoja antaa yli-insinööri Jaana Villikka-Storm jaana.villikka-storm@oph.fi tai ammatillinen.koulutus@oph.fi

Sändlista:
Ahlmanin koulun Säätiö sr    
Akava    
AMKE    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Axxell Utbildning Ab    
EK    
EOL ry    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Harjun Oppimiskeskus Oy    
Helsingin kaupunki    
Hengitysliitto ry    
Hevosopisto Oy    
Hyria koulutus Oy    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
JHL    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kiipulasäätiö sr    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Brahe    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Kouvolan Ammattiopisto Oy    
Kuntatyönantajat    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luonto- ja ympäristöalan työelämätoimikunta    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Metsäteollisuus ry    
MTK    
OAJ    
OSKU    
Paliskuntain yhdistys    
PAM    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Saamelaisalueen Koulutuskeskus    
Saamelaiskäräjät    
SAK    
SAKKI    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sivistystyönantajat    
STTK    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen porosaamelaiset ry    
Suomen Yrittäjät    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Tampereen kaupunki    
Teknologiateollisuus    
Teollisuusliitto    
Työelämätoimikuntien sihteeristö    
Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf    
Valtion työmarkkinalaitos    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Asiasanat

Ammatillinen koulutus Tutkinnon perusteet

porotalous, poro, poronhoitaja