Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Provet för ADR-körtillstånd och för säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Vaarallisten aineiden ADR-ajolupa- ja turvallisuusneuvonantajan koe

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/153236/03.04.03.00/2023

Svarstiden gick ut: 13.6.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom valmistelee vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain uudistamisesta johtuvia muutoksia ja pyytää lausuntoja vaarallisten aineiden ADR- ajolupa ja turvallisuusneuvonantajan kokeista annettavasta määräyksestä.
Tausta
Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettu laki (541/2023) tulee voimaan 1.9.2023. Uudistetussa laissa virastolle on annettu määräyksenantovaltuus ADR-ajolupa ja turvallisuusneuvonantajan kokeiden rakenteesta, sisällöistä, suoritustavasta, valvonnasta, käytännön järjestelyistä sekä niihin liittyvistä muista teknisistä yksityiskohdista. Lisäksi virastolla on mahdollisuus määritellä vilpiksi katsottavat teot.
Tavoitteet
Vaarallisten aineiden ADR-ajolupakokeen ja turvallisuusneuvonantajan teoriakokeiden sisällöt on aiemmin olleet viraston ohjeistuksessa. Määräyksessä muutettaisiin nykyinen kokeen järjestämiseen liittyvä koeohje oikeudellisesti sitovaksi määräykseksi. Määräykseen lisättäisiin myös osio vilpilliseksi katsottavasta toiminnasta. Määräyksessä myös tarkastellaan nykyisessä ohjeessa olevia sanamuotoja ja sisältöjä sekä tarkastellaan suulliseen teoriakokeeseen pääsemisen edellytyksiä ja lisättäisiin säännös tulkin pätevyysvaatimuksista.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan osoitteessa lausuntopalvelu.fi viimeistään 13.06.2023 klo 16.15 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.

Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron, joita lausunto koskee.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia.

Lausunnot voi toimittaa myös Traficomin kirjaamoon sähköpostitse (Word-muodossa) osoitteella kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM.
Valmistelijat
Marjo Immonen, erityisasiantuntija, p. 029 534 5588, marjo.immonen@traficom.fi (poissa 6.6.-14.6)
Tea Murtoniemi, asiantuntija, p. 029 534 5463, tea.murtoniemi@traficom.fi