Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Nationellt ikraftsättande av Europarådets reviderade konvention om samproduktion av filmverk

Nationellt ikraftsättande av Europarådets reviderade konvention om samproduktion av filmverk

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/2105/2020

Svarstiden gick ut: 10.7.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Undervisnings- och kulturministeriet ber om utlåtande om undertecknande och godkännande av Europarådets reviderade konvention om samproduktion av filmverk (Council of Europe Convention on Cinematographic Co-Production (revised), CETS nr 220) som förhandlats fram inom Europarådet 2017.
Bakgrund
Den europeiska konventionen om samproduktion av filmverk (Council of Europe Convention on Cinematographic Co-Production) från 1992 trädde i kraft internationellt den 1 april 1994. Konventionen har ratificerats av 48 medlemsländer. För Finlands del trädde konventionen i kraft den 1 september 1995 (FördrS 48/1995). I konventionen föreskrivs om förhållandet mellan de fördragsslutande parterna vid samproduktion av multilaterala filmer med ursprung inom parternas territorium. I konventionen finns bestämmelser bland annat om finansiering av filmer och om förmåner som beviljas filmer.

Konventionen reviderades den 30 januari 2017. Den reviderade konventionen trädde i kraft internationellt den 1 oktober 2017. Fram till maj 2020 har konventionen har undertecknats av 12 medlemsstater och ratificerats av 18 medlemsländer. Den reviderade konventionen uppdaterar bestämmelserna i 1992 års konvention så att de motsvarar förändringarna i omvärlden. Konventionen innehåller bestämmelser bland annat om villkoren för att erhålla samproduktionsstatus, samproducenternas finansieringsandelar, samproducenternas rättigheter och finansiella samproduktioner. Syftet med konventionen är att främja och underlätta samproduktion av filmverk mellan de fördragsslutande parterna genom att fastställa regler för samproduktion.

Finland har ännu inte undertecknat den reviderade konventionen. Enligt artikel 18 i konventionen står konventionen öppen för undertecknande av Europarådets medlemsstater och andra stater som är parter i den europeiska kulturkonventionen och som kan uttrycka sitt samtycke till att vara bundna av den antingen genom undertecknande utan förbehåll för ratifikation, godtagande eller godkännande eller att genom undertecknande med förbehåll för ratifikation, godkännande, följt av ratifikation eller godkännande. 
Målsättningar
Undervisnings- och kulturministeriet ber remissinstanserna yttra sig om det anses ändamålsenligt att underteckna och godkänna den reviderade konventionen om samproduktion av filmverk. Dessutom ber undervisnings- och kulturministeriet remissinstanserna bedöma vilka åtgärder den reviderade konventionen förutsätter inom deras förvaltningsområde och vilka av de bestämmelser i protokollet som hör till deras behörighet kräver riksdagens medverkan.
Länkar:

https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/220 - Euroopan neuvoston yleissopimus elokuvien yhteistuotannosta (uudistettu) CETS nro 220, v. 2017

Bilagor:

Explanatory report 2017.pdf - Uudistettua yleissopimusta koskeva selitysmuistio 30.1.2017

Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 10 juli 2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Lämna yttrandet genom att svara på vår begäran om utlåtande i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att kunna lämna ett utlåtande måste användaren registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Obs! Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i webbtjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Hanna Kiiskinen, regeringsråd, hanna.kiiskinen@minedu.fi, 0295 330 086
Laura Mäkelä, kulturråd, laura.makela@minedu.fi, 0295 330 222
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Audiovisual Producers Finland    
Business Finland Oy    
Elisa Oyj    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti    
Kopiosto ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Nelonen Media Live Oy    
Sisäministeriö    
Suomen elokuvasäätiö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Yleisradio Oy    
Ämnesord

film, samproduktion, Europarådet, statsfördrag