Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läropliktslagen och till vissa lagar som har samband med den

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läropliktslagen och till vissa lagar som har samband med den

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/17576/2021

Svarstiden gick ut: 4.2.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Undervisnings- och kulturministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av läropliktslagen och till vissa lagar som har samband med den.
Målsättningar
I denna proposition föreslås det att läropliktslagen, lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om yrkesutbildning, lagen om utbildning som handleder för examensutbildning, lagen om fritt bildningsarbete och lagen om nationella studie- och examensregister ändras. Propositionen hänför sig till de behov av preciseringar av lagstiftningen som uppdagats i samband med genomförandet av den utvidgade läroplikten enligt regeringsprogrammet.
Länkar:

https://okm.fi/hanke?tunnus=OKM046:00/2021 - Hallituksen esitysluonnos on luettavissa myös säädöshankkeen sivuilla.

https://okm.fi/sv/projekt?tunnus=OKM046:00/2021 - Utkastet till regeringsproposition kan också läsas på webbplatsen för lagstiftningsprojektet.

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna era yttranden senast den 4 februari 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Undervisnings- och kulturministeriet ger er möjlighet att ge ert utlåtande om utkastet till proposition. Också instanser som inte nämns i sändlistan kan lämna utlåtande till ministeriet. Utlåtandet kan lämnas på svenska eller finska.

Ni kan lämna in utlåtandet genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Ni behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Om du inte vill registrera dig i tjänsten, kan yttrandet också skickas per e-post till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor (kirjaamo.okm@gov.fi). Vi ber er använda diarienumret VN/17576/2021som referens för utlåtandena.

De ministerier som har VAHVA i bruk ska lämna in sitt yttrande för ärende VN/17576/2021 i VAHVA.

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Mer information:
regeringsråd Piritta Sirvio, piritta.sirvio(at)minedu.fi, tfn 0295 330238
Sändlista:
Aikuislukioliitto ry    
Aineopettajaliitto AOL ry    
AIO Aikuislukioiden opettajat ry    
Akava ry    
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry    
Ammatilliset erityisoppilaitokset (AMEO-verkosto)    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Bildningsalliansen rf    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finlands Svenska Lärarförbund FSL rf    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
KEHA-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Koulukuraattorit ry    
KT Kuntatyönantajat    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maahanmuuttovirasto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pro Lukio ry    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sivistystyönantajat ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry    
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys - Finlands Folkhögskolförening ry    
Suomen Konservatorioliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen Lähilukioyhdistys ry    
Suomen opinto-ohjaajat SOPO ry    
Suomen Opiskelija Allianssi OSKU ry    
Suomen Oppisopimusosaajat ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen vanhempainliitto    
Suomen Yrittäjät ry    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Urheiluopistojen Yhdistys ry    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtion koulukodit    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vapaa Sivistystyö ry (VST)    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Yksityiskoulujen Liitto ry    
Ylioppilastutkintolautakunta