Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till föreskrift om ändring av föreskrift om ändring av bilars och till dem tillhörande släpvagnars konstruktion

Utkast till föreskrift om ändring av föreskrift om ändring av bilars och till dem tillhörande släpvagnars konstruktion

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/534395/03.04.03.00/2022

Svarstiden gick ut: 6.4.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtanden om utkastet till föreskriftom ändring av föreskrift om ändring av bilars och till dem tillhörande släpvagnars konstruktion.

Remisstiden är 27.2.-17.4.2023. Materialet har uppdaterats 27.2.2023.
 
Bakgrund
Sådana nödvändiga ändringar skulle göras i den nuvarande förordningen för att underlätta ändring av bensindrivna fordon till att använda bränsle som huvudsakligen består av etanol, vilket anses stödja lagstiftningens mål att stödja etanolkonverteringar.
Bilagor:
Tidtabell
Transport- och kommunikationsverket begär att utlåtanden om föreskriftsutkastet lämnas in senast den 17 april 2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Observera att alla utlåtanden som lämnas in via utlåtande.fi är offentliga i sin helhet. Om remissinstansen anser att utlåtandet innehåller uppgifter som med stöd av 24 § 1 mom. i offentlighetslagen (621/1999) är sekretessbelagda, är det möjligt att skicka en med de sekretessbelagda avsnitten kompletterad version till Traficoms registratorskontor per e-post på adressen kirjaamo@traficom.fi  eller per post på adressen Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM.  Vänligen ange föreskriftsutkastets ärendenummer som referensnummer i utlåtandet.
Beredare
Inspektör Tatu Siivonen, e-post tatu.siivonen(at)traficom.fi; tfn. 029 534 5517
Jurist Emma Thomasén, e-post emma.thomasen(at)traficom.fi; tfn. 029 534 5241