Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av jämställdhetslagen (främjande av lönetransparens)

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tasa-arvolain muuttamisesta (palkka-avoimuuden lisääminen)

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/11746/2020

Svarstiden gick ut: 3.6.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esityksen luonnoksesta, joka koskee palkka-avoimuuden lisäämistä tasa-arvolaissa. Asia liittyy Sanna Marinin hallituksen ohjelman strategisen kokonaisuuden 3.5 (Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi) tavoitteeseen 2 (Suomi tasa-arvon kärkimaaksi) sisältyvän palkka-avoimuuskirjauksen toteuttamiseen. Kirjauksen mukaan: ”Perusteettomien palkkaerojen ja palkkasyrjinnän poistamista edistetään lisäämällä palkka-avoimuutta lainsäädännön keinoin. Perusteettomiin naisten ja miesten välisiin palkkaeroihin puututaan nykyistä tiukemmin. Lisätään tasa-arvolakiin henkilöstön, henkilöstöedustajien ja yksittäisten työntekijöiden oikeuksia ja tosiasiallisia mahdollisuuksia lisätä palkkatietoutta ja puuttua tehokkaammin palkkasyrjintään”.
Tausta
Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 21.8.2020 kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan Sanna Marinin hallituksen ohjelman palkka-avoimuuskirjaukseen perustuvat muutokset tasa-arvolainsäädäntöön. Työryhmä toimi aikavälillä 21.8.2020 - 31.8.2021, ja työn tavoitteena oli hallituksen esityksen muotoon laadittu esitys. Työryhmän käytössä olivat muun muassa vuonna 2019 toimineen kolmikantaisen palkka-avoimuustyöryhmän loppuraportti ja sen liitteenä oleva pohjoismainen vertailu (STM:n raportteja ja muistioita 2019:32), selvityshenkilö Jukka Maarianvaaran Selvitys palkka-avoimuudesta (STM:n raportteja ja muistioita 41/2018), Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018 sekä tilastokeskuksen tekemä Työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmat ja palkkakartoitukset 2020 –tutkimus (STM:n raportteja ja muistioita 2020:33).
 
Palkka-avoimuuden lisäämistä tasa-arvolaissa valmistelleen työryhmän loppuraportti (STM:n raportteja ja muistioita 2021:27) julkaistiin 15.11.2021. Työryhmä jäi erimieliseksi. Eriävät ja täydentävät mielipiteet ovat loppuraportin liitteenä.
 
Työryhmän loppuraporttiin sisältyvää hallituksen esityksen luonnosta on raportin julkaisemisen jälkeen muokattu käytyyn poliittiseen käsittelyyn perustuen. 
Tavoitteet
Esitys toteuttaa hallitusohjelmaa. Esityksen pääasiallisena tavoitteena on palkka-avoimuutta tasa-arvolaissa lisäämällä estää sukupuoleen perustuvaa palkkasyrjintää ja edistää samapalkkaisuuden toteutumista. Esityksellä on tarkoitus vahvistaa henkilöstön palkkatietämystä sekä henkilöstön edustajien ja syrjintää epäilevien työntekijöiden tiedonsaantioikeuksia palkoista.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön viimeistään 3.6.2022 vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Jos ette kuitenkaan voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.stm@gov.fi.

Lausunnon voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa: Tasa-arvoyksikön johtaja Tanja Auvinen, tanja.auvinen@gov.fi.
 
Jakelu:
Akava ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kunta– ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Miesjärjestöjen keskusliitto ry    
Miessakit ry    
Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry    
Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry    
Naisjärjestöt Yhteistyössä-Kvinnoorganisationer I Samarbete Nytkis Ry    
Niklas Bruun Hanken Svenska Handelshögskolan/commercial law    
Oikeuskansleri    
Oikeusministeriö    
Outi Anttila Palkka-avoimuuslainsäädäntöä valmistellut työryhmä    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen yliopisto/yhteiskuntatieteellinen tiedekunta/sukupuolen tutkimus    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tietosuojavaltuutettu    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turun yliopisto/oikeusvertailun ja yleisen oikeustieteen laitos    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työn ja talouden tutkimus LABORE    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtion työmarkkinalaitos    
Valtionvarainministeriö    
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

Tasa-arvo

laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta

palkkasyrjintä

palkkaerot

samapalkkaisuus

lag om jämställdhet mellan kvinnor och män

jämställdhet

lönediskriminering

löneskillnader

likalönsprincipen

palkka-avoimuus

lönetransparens