Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Päästökaupan kompensaatiotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen

Päästökaupan kompensaatiotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen

Diarienummer för begäran om utlåtande: TEM/2194/03.01.02/2018

Svarstiden gick ut: 3.12.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Hallitusohjelman mukainen laki päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta (138/2017) tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2017. Laissa säädetään tuesta, jolla kompensoidaan sähköintensiiviselle teollisuudelle päästökaupasta aiheutuvia epäsuoria kustannuksia. Tuen hakemisesta, laskemisesta ja myöntämisestä, tukipäätöksen antamisesta, todentajan hyväksymisestä ja velvollisuuksista, todentamisesta sekä tietojen toimittamisesta Energiavirastolle säädetään tarkemmin päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (311/2017).
 
Målsättningar
Valtioneuvoston asetuksessa (311/2017) säädetään, että tukihakemus on toimitettava Energiavirastolle viimeistään 30 päivänä huhtikuuta tarkasteluvuotta seuraavana vuonna. Asetusta muutettaisiin pidentämällä määräaikaa kahdella kuukaudella, eli hakemus olisi jätettävä viimeistään 30 päivänä kesäkuuta tarkasteluvuotta seuraavana vuonna. Tavoitteena on auttaa todentajia suoriutumaan suuresta todentamistehtävien määrästä erityisesti keväällä 2019. Lisäksi tavoitteena on jaksottaa mainitun tukihakemuksen ja päästökauppalakiin perustuvien tietojen toimitus tasaisemmin ympäri vuotta.
Linkit

https://tem.fi/hankesivu?tunnus=TEM088:00/2018 - Hankkeen sivu Hankeikkunassa

Liitteet:
Tidtabell
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää jakelussa mainittuja tahoja toimittamaan mahdolliset lausuntonsa viimeistään 3 päivänä joulukuuta 2018 Lausuntopalvelu.fi -järjestelmään.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa erityisasiantuntija Mikko Paloneva (puh. 029 504 7063)
Sändlista:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiavirasto    
FINAS-akkreditointipalvelu    
Inspecta Sertifiointi Oy    
Kemianteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Teknologiateollisuus ry    
Ympäristöministeriö    
ÅF-Consult Oy    
Asiasanat

päästökauppa