Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till bestämmelser om användningsområdet för och öppenheten i det automatiserade beslutsfattandet inom förvaltningen

Begäran om utlåtande om utkastet till bestämmelser om användningsområdet för och öppenheten i det automatiserade beslutsfattandet inom förvaltningen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/3071/2020

Svarstiden gick ut: 20.8.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda allmän lagstiftning om automatiserat beslutsfattande inom förvaltningen. Arbetsgruppen fokuserar på de så kallade förvaltningsrättsliga bestämmelserna om automatisering. Arbetsgruppen kompletteras av en arbetsgrupp som finansministeriet tillsatt för att bedöma behoven att utveckla lagstiftningen om informationssystem inom den offentliga förvaltningen och för att bereda de bestämmelser som gäller informationssystemen i samband med automatisering. Arbetsgrupperna ska i samarbete bereda ett utkast till regeringsproposition före utgången av 2021.

Den av justitieministeriet tillsatta arbetsgruppen har i detta skede utarbetat utkast till bestämmelser om det tillåtna användningsområdet för automatiserat beslutsfattande och om hur öppenheten kan säkerställas. Utkasten presenteras i den bifogade promemorian.   
Bakgrund
Riksdagens grundlagsutskott har uppmärksammat statsrådet på att automatiserat beslutsfattande är förenat med ett flertal frågor som inte har reglerats (GrUU 62/2018 rd) och förutsatt att statsrådet omsorgsfullt och med iakttagande av ett gott lagberedningsförfarande utreder behoven att ändra den allmänna lagstiftningen om automatiserat beslutsfattande, och vid behov bereder en allmän lagstiftning om automatiserat beslutsfattande som eventuellt kan preciseras genom speciallagar som beaktar respektive förvaltningsområdes särdrag (GrUU 7/2019 rd). Även riksdagens biträdande justitieombudsman och justitiekanslern i statsrådet har ansett att det behövs en allmän lagstiftning om automatisering.

Behovet av att reglera den allmänna lagstiftningen har bedömts i en av justitieministeriet sammanställd bedömningspromemoria, som var på remiss sommaren 2020. I bedömningspromemorian beskrivs bland annat nuläget för det automatiserade beslutsfattandet samt de konstitutionella och dataskyddsrättsliga förutsättningarna för automatisering. Vi rekommenderar att remissinstanserna ta del av bedömningspromemorian som bakgrund till sitt utlåtande.

I den allmänna lagstiftning som arbetsgruppen berett bör man försäkra sig om att förvaltningens lagbundenhet, principerna för god förvaltning, rättssäkerheten, offentlighetsprincipen, tjänsteansvaret och dataskyddet förverkligas inom automatiseringen i förvaltningen. Dessutom bör det tillåtas att sådana automatiserade enskilda beslut som avses i artikel 22 i EU:s allmänna dataskyddsförordning fattas till motiverade delar vid behandlingen av förvaltningsärenden.

Förslag till bestämmelser om de informationssystem som används vid det automatiserade beslutsfattandet behandlas i den särskilda arbetsgrupp som tillsatts av finansministeriet (mandatperiod 1.4.2021–30.9.2022). I arbetsgruppen utvärderas och bereds bestämmelser om krav som gäller förvaltningens informationssystem, bedömningen av informationssystemens överensstämmelse med kraven, utveckling och användning av förvaltningens informationssystem, användning av myndigheternas datalager inom den automatiska förvaltningen samt i samband med dessa frågor som gäller informationssäkerhet, tjänsteansvar och användning av artificiell intelligens. Finansministeriets arbetsgrupp utarbetar en bedömningspromemoria om nuläget i lagstiftningen och de konstaterade regleringsbehoven. Promemorian avses bli klar i juni. En remissbehandling av bedömningspromemorian ordnas senare i sommar.

Behovet av att reglera allokeringen av tjänsteansvar bedöms i samarbete mellan arbetsgrupperna när finansministeriets arbetsgrupp har färdigställt sin bedömningspromemoria.  
Målsättningar
Syftet med denna begäran om utlåtande är att samla in remissinstansernas bedömningar av hur de nu utarbetade utkasten till bestämmelser i praktiken lämpar sig för det automatiserade beslutsfattandet inom förvaltningen. Arbetsgruppen använder de insamlade uppgifterna för att utveckla bestämmelserna om användningsområde och öppenhet. Det kommer att ordnas ett separat remissförfarande om arbetsgruppens betänkande våren 2022.
Länkar:

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162355 - Arviomuistio hallinnon automaattiseen päätöksentekoon liittyvistä yleislainsäädännön sääntelytarpeista - Bedömningspromemoria om behovet av att reglera den allmänna lagstiftningen i anslutning till automatiserat beslutsfattande (på finska)

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM021:00/2020 - Hankesivu

https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM021:00/2020 - Statsrådets projektportal

Bilagor:

Muistio.pdf - Käyttöalaa ja läpinäkyvyyttä koskevat säännösluonnokset

Promemoria.pdf - Utkast till bestämmelser om användningsområde och öppenhet

Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande via e-tjänsten utlåtande.fi senast den 20 augusti 2021.Vi ber er lämna ert utlåtande via e-tjänsten utlåtande.fi senast den 20 augusti 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Arbetsgruppen ber remissinstanserna lämna konkreta synpunkter på utkasten med tanke på sin egen verksamhet. Vi önskar särskilt bedömningar och praktiska exempel på hur täckande, lämplig och noggrant avgränsad bestämmelsen om användningsområde är.

Avsikten är att en svenskspråkig översättning av frågorna och utkasten till bestämmelser ska publiceras senast den 24 juni.

Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande till ministeriet. Utlåtandet kan lämnas på svenska eller finska. Vi ber er lämna in utlåtandet genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Obs! Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare upplysningar ges vid justitieministeriet

fram till 20.6 och från 9.8 av Niklas Vainio, lagstiftningsråd, fornamn.efternamn@om.fi, tfn 0295 150 041

och 21.6–12.7 av Petteri Jartti, specialsakkunnig, fornamn.efternamn@om.fi, tfn 0295 150 076
 
Sändlista:
Akava ry    
Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Amnesty International Suomen osasto    
Business Finland    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Electronic Frontier Finland ry (Effi)    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry    
Eläkesäätiöyhdistys ESY ry    
Eläketurvakeskus    
Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry    
Espoon kaupunki    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala    
Finanssivalvonta    
Helsingin kaupunki    
HUS kuntayhtymä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Ida Koivisto, Helsingin yliopisto    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE    
Kansaneläkelaitos    
KEHA-keskus    
Keva    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkkohallitus    
Korkein hallinto-oikeus    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lastensuojelun keskusliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikennevakuutuskeskus    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Maatalousyrittäjien eläkelaitos    
Markku Suksi, Åbo Akademi    
Metsähallitus    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusrekisterikeskus    
Omnia    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Opintotuen muutoksenhakulautakunta    
Oulun kaupunki    
Pakolaisneuvonta    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pirkanmaan ELY- keskus    
Potilasvakuutuskeskus    
Puolustusministeriö    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitos    
Riikka Koulu, Helsingin yliopisto    
Rikosseuraamuslaitos    
Ruokavirasto    
SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf    
Sipoo    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
SOSTE - Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry    
Suomen metsäkeskus    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen yrittäjät    
Tampereen kaupunki    
Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Tapaturmavakuutuskeskus    
Tasa-arvovaltuutettu    
Teknologiateollisuus    
Tekoäly- ja digitalisaation tutkimuksen asiantuntijaryhmä    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto Ficom ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Tilastokeskus    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
Tulli    
Tulorekisteri / Verohallinnon tulorekisteriyksikkö    
Tuomioistuinvirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Työllisyysrahasto    
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry    
Ulkoministeriö    
Vakuutusoikeus    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtiokonttori    
Valtion työmarkkinalaitos    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vantaan kaupunki    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

digitalisaatio

digitalisering

tekoäly

hallinto-oikeus

automaattinen päätöksenteko

automatiserat beslutsfattande

förvaltningsrätt

artificiell intelligens