Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Bedömningspromemoria om regleringsbehoven i fråga om äktenskap för minderåriga

Bedömningspromemoria om regleringsbehoven i fråga om äktenskap för minderåriga

Diarienummer för begäran om utlåtande: OM 33/41/2015

Svarstiden gick ut: 7.9.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet har gett ut en bedömningspromemoria (JM Utredningar och anvisningar 21/2018) om regleringen som gäller äktenskap för minderåriga och hur den tillämpas i Finland. Bedömningen gäller dels det förfarande med undantagstillstånd som tillämpas då minderåriga ingår äktenskap i Finland, dels erkännande av äktenskap som minderåriga ingått utomlands. I promemorian ingår också förslag till eventuell utveckling av lagstiftningen.
Bakgrund
Enligt 4 § 1 mom. i äktenskapslagen (234/1929) får den som är under aderton år inte ingå äktenskap. I lagens 4 § 2 mom. föreskrivs att justitieministeriet av särskilda skäl kan ge den som inte har fyllt aderton år tillstånd att ingå äktenskap. I lagen anges ingen nedre åldersgräns för sökande av dispens.

Bestämmelser om erkännande av äktenskap som ingåtts utomlands finns i 115 § i äktenskapslagen. Enligt paragrafens 1 mom. är ett äktenskap som på ett giltigt sätt ingåtts utomlands i princip giltigt även i Finland. Enligt 139 § kan man dock vägra att erkänna ett äktenskap, om erkännandet av äktenskapet skulle leda till ett resultat som strider mot grunderna för rättsordningen i Finland.
Länkar:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-697-0 - Arviomuistio alaikäisavioliittojen sääntelytarpeesta / Bedömningspromemoria om regleringsbehoven i fråga om äktenskap för minderåriga

Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna in ert utlåtande senast den 9 september 2018.
Svarsanvisningar för mottagare
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om bedömningspromemorian som gäller regleringsbehoven i fråga om äktenskap för minderåriga. Utlåtandet ska lämnas in genom att svara på frågorna i den begäran om utlåtande som finns i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Obs! Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i webbtjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Laura Määttänen, lagstiftningsråd, e-post: fornamn.S.efternamn@om.fi, tfn 02951 50332.

Ytterligare information om användningen av tjänsten utlåtande.fi ges av underhållet för tjänsten: lausuntopalvelu.om@om.fi.
Sändlista:
Amnesty International Suomen osasto    
Ensi- ja turvakotien liitto ry    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO)    
Helsingin kaupunki / Sosiaali- ja terveystoimiala    
Helsingin käräjäoikeus    
Hämeen maistraatti    
Ihmisoikeusliitto    
Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö    
Jehovan todistajat    
Katolinen kirkko Suomessa    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lapsioikeusjuristit ry    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Länsi-Suomen maistraatti    
Maahanmuuttovirasto    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Monika-Naiset liitto ry    
Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry    
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko    
Naisjärjestöjen Keskusliitto ry    
NYTKIS ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
OTT, tutkijatohtori Sanna Mustasaari    
Pelastakaa Lapset ry    
Professori emeritus Markku Helin    
Resalat Islamilainen Yhdyskunta    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus    
Suomen Islamilainen Neuvosto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen UNICEF ry    
Suomen vapaakristillinen neuvosto SVKN ry    
Tampereen kaupunki / Sosiaali- ja terveyspalvelut    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE)    
Tasa-arvovaltuutettu    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tuomariliitto ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan maistraatti    
Väestöliitto    
Väestörekisterikeskus    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ämnesord

äktenskap

avioliitto

perheoikeus

lapsen oikeudet

kansainvälinen yksityisoikeus

lapsiavioliitto

familjerätt

barns rättigheter

internationell privaträtt

barnäktenskap