Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition om tryggande av personalens ställning vid gränsöverskridande fusion och gränsöverskridande delning av bolag eller gränsöverskridande flyttning av ett bolags säte

Utkast till regeringens proposition om tryggande av personalens ställning vid gränsöverskridande fusion och gränsöverskridande delning av bolag eller gränsöverskridande flyttning av ett bolags säte

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/973/2022

Svarstiden gick ut: 16.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om det bifogade utkast till regeringsproposition.

I denna proposition föreslås det att lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar samt vid gränsöverskridande fusion och gränsöverskridande delning av bolag ändras. Dessutom föreslås ändringar i arbetsavtalslagen, samarbetslagen, lagen om samarbetsombudsmannen samt lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag.

Syftet med propositionen är att trygga arbetstagarnas ställning och komplettera bestämmelserna om information till och samråd med arbetstagarna om planerade förändringar samt bestämmelserna om ordnandet av arbetstagarnas medverkan i förvaltningen av det eller de bolag som ska registreras i Finland till följd av en gränsöverskridande fusion eller delning av bolag eller en gränsöverskridande flyttning av ett bolags säte. 
Bakgrund

Utkast till propositionen har beretts på trepartsbasis i en arbetsgrupp, där utöver arbets- och näringsministeriet ingår företrädare för  FFC rf, STTK rf, Akava, Finlands näringsliv rf och Företagarna i Finland rf.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2121 om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar.
 
Länkar:

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM018:00/2022 - TEM018:00/2022- TEM:n hankesivu

Bilagor:

HE_luonnos rajatylittävät 5.7.2022.pdf - Hallituksen esitysluonnos

RP-utkast gränsöverskridande 5.7.2022.pdf - Propositionens huvudsakliga innehåll och paragrafer

Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna in era utlåtanden senast tisdag den 16 augusti 2022.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna in ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på adressen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar.

Stöd för hur tjänsten tas i bruk kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.

OBS ! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare information om ärendet ges av

Liisa Heinonen, regeringsråd, tfn 029 506 4131 (borta 18.7.-13.8.2022)
Katariina Tirri, specialsakkunnig, tfn 029 504 7180, 8.8.2022 -

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@gov.fi
Sändlista:
Akava    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Oikeusministeriö    
STTK    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö    
Suomen Yrittäjät    
Suomen Yrittäjät    
Yhteistoiminta-asiamiehen toimisto    
Ämnesord

työelämä

osakeyhtiö

yhteistoiminta

yritysjärjestelyt

sulautuminen

jakautuminen

kotipaikan siirto