Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Edustajakannedirektiivin täytäntöönpano

Edustajakannedirektiivin täytäntöönpano

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/9183/2021

Svarstiden gick ut: 31.3.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om ett arbetsgruppsbetänkande som innehåller ett förslag till behövliga bestämmelser för att genomföra direktivet om grupptalan.
Bakgrund
Justitieministeriet tillsatte den 23 april 2021 en arbetsgrupp för att bereda de bestämmelser som behövs för att genomföra direktivet om grupptalan. Målet var att genomföra direktivet om grupptalan på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt utgående från gällande lagstiftning. Arbetsgruppen fick i uppdrag att utarbeta sitt förslag i form av en regeringsproposition.

Syftet med direktivet är att förbättra tillämpningen av unionens konsumentskyddslagstiftning genom att säkerställa att det i alla medlemsstater finns ett förfarande som gör det möjligt för en s.k. godkänd enhet att väcka grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen mot näringsidkare som brutit mot unionslagstiftningen. Genom en grupptalan ska det vara möjligt att kräva att både näringsidkarens handlande förbjuds och att konsumenten får gottgörelse.

Arbetsgruppen föreslår att bestämmelser om grupptalan om åtgärder för förbudsföreläggande ska utfärdas i en särskild lag. Talan får enligt förslaget väckas av en behörig myndighet i egenskap av godkänd enhet eller av en förening som har utsetts till godkänd enhet och som främjar konsumenternas kollektiva intressen. Följande myndigheter ska enligt förslaget ha rätt att väcka talan: konsumentombudsmannen, Konkurrens- och konsumentverket, Energimyndigheten, Finansinspektionen, Transport- och kommunikationsverket, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, dataombudsmannen och Säkerhets- och kemikalieverket. Beslut om åtgärder för förbudsföreläggande ska meddelas av marknadsdomstolen.

Bestämmelserna om åtgärder för gottgörelse ska tas in i lagen om grupptalan. Talan för en konsumentgrupps räkning kan förutom av konsumentombudsmannen även väckas av en förening som har utsetts till godkänd enhet. Grupptalan kan förutom i ärenden som gäller traditionella konsumentköp väckas t.ex. i ärenden som gäller finansiella tjänster eller elektronisk kommunikation. I lagen ska också tas in en bestämmelse om finansieringen.

Det föreslås att bestämmelser om utseende av registrerade föreningar till godkända enheter ska utfärdas i en särskild lag som innehåller de kriterier som en förening som utses till godkänd enhet ska uppfylla. Enligt förslaget ska de godkända enheterna utses av justitieministeriet.

Arbetsgruppen föreslår också tekniska ändringar bl.a. i lagen om rättegång i marknadsdomstolen och i ett antal lagar som gäller de föreslagna behöriga myndigheternas verksamhet.


 
Målsättningar
Genom de föreslagna lagarna genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen.
Länkar:

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-960-5 - Edustajakannedirektiivin täytäntöönpano. Työryhmän mietintö

Tidtabell
Vi ber er lämna in utlåtandena senast den 31 mars 2022.  
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna utlåtandet via tjänsten Utlåtande.fi (registrering behövs).
Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras på webbplatsen. 

Beredare
Mer information om begäran om utlåtande ges av specialsakkunnig Piritta Koivukoski-Kouhia, tfn 02951 50026, e-post: fornamn.efternamn@gov.fi
Sändlista:
Akava rt    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finnair Oyj    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Linja-autoliitto ry    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry - Rättegångsbiträden med tillstånd rf    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Marketing Finland ry    
Markkinaoikeus    
Medialiitto ry    
Oikeuskansleri    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Osakesäästäjien Keskusliitto    
Pääomasijoittajat    
Rakennusteollisuus RT ry    
Ruokavirasto    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kaupan liitto ry    
Suomen Matkatoimistoalan Liitto SMAL ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tuomioistuinvirasto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
VR-yhtymä Oy    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

oikeudenkäynti

Kuluttajansuoja

Ryhmäkanne