Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Tilläggspåföljder i samband med villkorligt fängelse

Ehdollisen vankeuden oheisseuraamukset

Diarienummer för begäran om utlåtande: OM 1/61/2016

Svarstiden gick ut: 9.4.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Oikeusministeriön asettama työryhmä on julkistanut ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksia koskevan mietintönsä (Mietintöjä ja lausuntoja 2/2018).

Työryhmä esittää ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksia koskevaa järjestelmää täydennettäväksi siten, että 21 vuotta täyttäneenä rikoksen tehneelle syytetylle voitaisiin tuomita ehdollisen vankeuden oheisseuraamukseksi valvonta. Ehdotettava valvonta voitaisiin tuomita, jos se olisi tekijän aikaisempi rikollisuus, hänen henkilökohtaiset olonsa ja rikokseen johtaneet seikat huomioon ottaen tarpeen uusien rikosten ehkäisemiseksi.

Valvonnan sisältö vastaisi pääpiirteissään nykyistä nuorten ehdollisen vankeuden valvontaa. Ehdotettavaan oheisseuraamukseen kuuluisi siten aina valvontatapaamisia, joiden lisäksi seuraamukseen voisi sisältyä sosiaalista toimintakykyä edistäviä tehtäviä ja ohjelmia. Uuteen valvontaseuraamukseen voisi näiden lisäksi sisältyä enintään 30 tuntia osallistumista kuntoutukseen tai avohoitoon.

Ehdotettavan valvonnan kesto olisi yksi vuosi kolme kuukautta. Valvontatapaamisten sekä seuraamukseen kuuluvien tehtävien ja ohjelmien tuntimäärät olisivat samat kuin nykyisessä nuorten valvonnassa.

Työryhmä ehdottaa lisäksi ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksena tuomittavan yhdyskuntapalvelun enimmäismäärän nostamista nykyisestä 90 tunnista 120 tuntiin.
Tausta
Oikeusministeriö asetti työryhmän 25.11.2016. Asettamispäätöksen mukaan työryhmän tehtävänä oli selvittää mahdollisuuksia ehdollisen vankeusrangaistuksen vaikuttavuuden tehostamiseen ja selvittää keinoja, joilla ehdollisen ja ehdottoman vankeuden välistä porrastusta voidaan vähentää. Työryhmän asettaminen perustui pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan.

 
Linkit

http://oikeusministerio.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-259-674-1 - Ehdollisen vankeuden oheisseuraamukset. Työryhmän ehdotus. Tilläggspåföljder i samband med villkorligt fängelse. Arbetsgruppens förslag.

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriöön viimeistään maanantaina 9.4.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne Ehdollisen vankeuden oheisseuraamukset -työryhmämietinnöstä. Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

 
Valmistelijat
Erikoissuunnittelija Tuuli Herlin, tuuli.herlin(at)om.fi, puh. 02951 50602
Lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala, jussi.matikkala(at)om.fi, puh. 02951 50486
Hallitusneuvos Anne Hartoneva, anne.hartoneva(at)om.fi, puh. 02951 50344
Jakelu:
A-klinikkasäätiö    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Espoon käräjäoikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin poliisilaitos    
Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti    
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, professori Sakari Melander    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto    
Keskusrikospoliisi    
Korkein oikeus    
KRITS ry    
Kuntaliitto / sosiaali- ja terveysasiat    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta, professori Minna Kimpimäki    
Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry    
Oulun syyttäjänvirasto    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan syyttäjänvirasto    
Poliisihallitus    
Rikosuhripäivystys RIKU    
RISE Keskushallintoyksikkö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto    
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, professori Jussi Tapani    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaasan hovioikeus    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Asiasanat

rangaistukset

rangaistusten täytäntöönpano

rikosasiat

straff

straffverkställighet

brottmål