Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Gränserna för havsområdena som ro-ro-passagerarfartygen som omfattas av stabilitetsdirektivets tillämpningsområdet trafikerar

Vakavuusdirektiivin soveltamisalaan kuuluvien ro-ro-matkustaja-alusten liikennöimien merialueiden rajat

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/398314/03.04.01.00/2020

Svarstiden gick ut: 16.4.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta vakavuusdirektiivin soveltamisalaan kuuluvien ro-ro-matkustaja-alusten liikennöimien merialueiden rajat
Tausta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/25/EY ro-ro-matkustaja-alusten erityisistä vakavuusvaatimuksista (vakavuusdirektiivi) edellytetään, että jäsenvaltiot määrittelevät merialueet, joilla ro-ro-matkustaja-alukset säännöllisesti liikennöivät, sekä näiden merialueiden merkitsevät aallonkorkeusarvot. Tämän velvoitteen täytäntöön panemiseksi lakiin aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (alusturvallisuuslaki, 1686/2009) Liikenne- ja viestintävirastolle ehdotetaan lisättäväksi määräyksenantovaltuus näiden merialueiden määrittelemiseksi.
Tavoitteet
Tällä määräyksellä määritellään merialueet, joilla ro-ro-matkustaja-alukset säännöllisesti liikennöivät, sekä näiden merialueiden merkitsevät aallonkorkeusarvot.
Liitteet:
Aikataulu
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää antamaan lausunnot viimeistään perjantaina 16.4.2021. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Huomaattehan, että lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot ovat kokonaisuudessaan julkisia. Mikäli lausunnon antaja katsoo, että annettava lausunto sisältää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin nojalla salassa pidettävää tietoa, lausunnosta voi lisäksi lähettää salassa pidettävillä osuuksilla täydennetyn version sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/398314/03.04.01.00/2020.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Lauri Kuuliala, p. 0295347078, lauri.kuuliala(at)traficom.fi
Lakimies Anna Mesimäki, p. 0295346163, anna.mesimaki(at)traficom.fi