Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Gränserna för havsområdena som ro-ro-passagerarfartygen som omfattas av stabilitetsdirektivets tillämpningsområdet trafikerar

Gränserna för havsområdena som ro-ro-passagerarfartygen som omfattas av stabilitetsdirektivets tillämpningsområdet trafikerar

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/398314/03.04.01.00/2020

Svarstiden gick ut: 16.4.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtanden om utkastet till föreskrift om gränserna för havsområdena som ro-ro-passagerarfartygen som omfattas av stabilitetsdirektivets tillämpningsområdet trafikerar.
Bakgrund
I Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/25/EG om särskilda stabilitetskrav för ro-ro-passagerarfartyg (stabilitetsdirektivet) förutsätts att medlemsstaterna fastställer de havsområden där roro-passagerarfartygen regelbundet trafikerar samt de signifikanta våghöjderna för dessa havsområden. För att verkställa denna skyldighet ges Transport- och kommunikationsverket i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (fartygssäkerhetslagen, 1686/2009) rätt att meddela föreskrifter för att fastställa dessa havsområden.
Målsättningar
Med denna föreskrift fastställs de havsområden där ro-ro-passagerarfartygen regelbundet trafikerar samt de signifikanta våghöjderna för dessa havsområden.
Bilagor:
Tidtabell
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär att utlåtanden om föreskriftsutkastet lämnas in senast fredagen den 16 april 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Observera att alla utlåtanden som lämnas in via utlåtande.fi är offentliga i sin helhet.
Om remissinstansen anser att utlåtandet innehåller uppgifter som med stöd av 24 § 1 mom. i offentlighetslagen (621/1999) är sekretessbelagda, är det möjligt att skicka en med de sekretessbelagda avsnitten kompletterad version till Traficoms registratorskontor per e-post på adressen kirjaamo@traficom.fi  eller per post på adressen Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM.
Vänligen ange föreskriftsutkastets ärendenummer TRAFICOM/398314/03.04.01.00/2020 som referensnummer i utlåtandet. 
Beredare
Specialsakkunnig Lauri Kuuliala, p. 0295347078, lauri.kuuliala(at)traficom.fi
Jurist Anna Mesimäki , p. 0295346163, anna.mesimaki(at)traficom.fi