Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Sveriges åtgärdsprogram för havsmiljö och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

Sveriges åtgärdsprogram för havsmiljö och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/476/2021

Svarstiden gick ut: 12.4.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Miljöministeriet har tagit emot en underrättelse från Sveriges miljömyndigheter om ett åtgärdsprogram för Sveriges havsmiljö och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Åtgärdsprogrammets planering baserar sig på EU:s havsmiljödirektiv (2008/56/EG, Ramdirektiv för en marin strategi). Åtgärdsprogrammet ska ange vilka åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas för att på sikt uppnå god miljöstatus i Sveriges havsområden. I detta förslag på uppdaterat åtgärdsprogram ingår förslag på nya åtgärder, förslag på modifieringar av åtgärder som beslutades 2015 och åtgärder som beslutades 2015 som behöver fortsätta. Programmet ska genomföras under perioden 2022-2027.

I miljöbedömningen tillämpas konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) med tillhörande protokoll om strategiska miljöbedömningar. I Finland är miljöministeriet behörig myndighet för konventionen.

Målsättningar
Med denna begäran om utlåtande ber miljöministeriet myndigheter, invånare och sammanslutningar om utlåtanden och åsikter om förslaget till åtgärdsprogram och tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen.
Bilagor:

Toimenpideohjelmaehdotus_SV.pdf - Toimenpideohjelmaehdotus ruotsiksi / Förslag på åtgärdsprogram för havsmiljön på svenska

Toimenpideohjelman yhteenveto FI.pdf - Meriympäristön toimenpideohjelman yhteenveto suomeksi / Sammanfattningen av förslaget till åtgärdsprogram för havsmiljön på finska

Toimenpideohjelman yhteenveto ENG.pdf - Meriympäristön toimenpideohjelman yhteenveto englanniksi / Sammanfattningen av förslaget till åtgärdsprogram för havsmiljön på engelska

Ymparistöselostus SV.pdf - Ympäristöselostus ruotsiksi / Miljökonsekvensbeskrivning av uppdateringen av åtgärdsprogrammet för havsmiljön på svenska

Ymparistöselostuksen tiivistelma SV EN FI.pdf - Ympäristöselostuksen tiivistelmä ruotsiksi, englanniksi ja suomeksi / Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivning på svenska, engelska och finska

Ruotsin ympäristöviranomaisen kirje 171220.pdf - Ruotsin ympäristöviranomaisen ilmoitus 17.12.2020 ruotsiksi / Underrättelse från Sveriges miljömyndigheter på svenska 17.12.2020

Tidtabell
Synpunkter ska lämnas in till miljöministeriet senast måndagen den 12 april 2021 genom att besvara denna begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
För att kunna lämna synpunkter ska du som svarar registrera dig som anvandäre i utlåtande.fi och logga in i tjänsten. Mer ingående instruktioner om användningen av tjänsten finns på webbsidan utlåtande.fi på sidan Anvisningar > Bruksanvisningar. Vid behov kan stöd för ibruktagandet av tjänsten begäras per e-post: lausuntopalvelu.om.@om.fi .

Vänligen observera att alla synpunkter är offentliga och att de publiceras i utlåtande.fi. Om du inte kan lämna dina synpunkter i tjänsten utlåtande.fi, kan du också skicka dem per e-post till kirjaamo@ym.fi .
Beredare
Mer information om denna begäran om utlåtande fås av specialsakkunnig Minna Torkkeli, tfn 0295 250 377, fornamn.efternamn@ym.fi .
Sändlista:
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Geologian tutkimuskeskus (GTK)    
Ilmatieteen laitos    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kalatalouden keskusliitto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maataloustuottajain keskusjärjestö MTK ry    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat / Merivoimien esikunta    
Ruokavirasto    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen riistakeskus    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry    
Suomen WWF    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Varustamot ry    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Väylävirasto    
Ålands Landskapsregering