Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: LVM/891/03/2017

Svarstiden gick ut: 23.2.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan, että Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Viestintävirasto sekä Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistettäisiin uudeksi virastoksi, Liikenne- ja viestintävirastoksi. Uusi virasto aloittaisi toimintansa 1.1.2019.
 
Viraston tehtäviin kuuluisivat viestinnän osalta nykyisen Viestintäviraston tehtävät.  Liikenteeseen liittyvät tehtävät sisältäisivät Liikenteen turvallisuusviraston tehtävien lisäksi nykyisestä Liikennevirastosta siirtyviä tehtäviä, mm. merikartoituksen järjestäminen, kauppa-alustukien myöntäminen ja julkisen liikenteen kehittämiseen liittyvät tehtävät.
 
Nykyinen Liikennevirasto vaihtaisi nimensä Väylävirastoksi, mutta jatkaisi muutoin keskeytyksettä toimintaansa. Osa Liikenneviraston nykyisistä tehtävistä jäisi Väyläviraston tehtäväksi. Sen vastuulla olisivat liikenneväylien suunnitteleminen, kehittäminen ja kunnossapito mukaan lukien mm. talvimerenkulun tehtävät.
 
Samassa yhteydessä Liikenneviraston nykyiset liikenteenohjaus- ja hallintapalvelut (tie- rautatie- ja meriliikenteen ohjaus) muutettaisiin osakeyhtiöksi ja tehtävät siirrettäisiin perustettavaan valtion erityistehtäväyhtiöön. Erityistehtäväyhtiötä koskeva luonnos hallituksen esitykseksi on lähetetty lausunnolle 22.12.2017.

Bakgrund

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 3. marraskuuta 2016 työryhmän (LVM/1933/05/2016), jonka tehtävänä oli laatia esiselvitys liikenteen ja viestinnän viranomaistoimintojen uudelleen organisoinnista. Taustalla on pyrkimys toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja asiakaslähtöisyyden parantamiseen uudessa digitaalisessa toimintaympäristössä. Työryhmän oli selvitettävä tarvittavat toiminnalliset ja organisatoriset muutokset, tehtävä taloudelliset tarkastelut ja laadittava vaikutuksista laaja-alainen arviointi.

Esiselvityksessä (Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistus – Esiselvitys, LVM Raportit ja selvitykset 2/2017, 17.2.2017) työryhmä ehdotti, että Liikenteen turvallisuusvirasto ja Viestintävirasto sekä Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistettäisiin yhdeksi virastoksi.  Jäljelle jäävä Liikennevirasto jatkaisi väyläverkosta vastaavana virastona.

Ministeriö asetti huhtikuussa 2017 viisi työryhmää valmistelemaan virastouudistusta. Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää toimintaan liittyviä viranomaistehtäviä ja sujuvoittaa liikennealan sääntelyä. Pyrkimyksenä on myös edesauttaa liikenteeseen liittyvän tiedon hyödyntämistä uusien digitaalisten palveluiden kehitystyön tukena.

Målsättningar

Virastouudistuksen tavoitteena on parantaa hallinnonalan kykyä vastata asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muutoksiin sekä kehittää ja vahvistaa hallinnonalan strategista ohjausta sekä saada synergiaetuja. Tavoitteena on myös parantaa edelleen hallinnon tuottavuutta ja vaikuttavuutta resurssien monipuolisemmalla ja tehokkaammalla käytöllä. Uudistus tukee säädösten sujuvoittamisen kärkihankkeen tavoitteita sekä julkisen hallinnon johtamisen kehittämistä koskevia tavoitteita. Uudistus edesauttaa myös hallituksen tavoitetta liikenteen digitaalisten palveluiden kasvuympäristön rakentamisessa.

Virastouudistus tulisi voimaan vuoden 2019 alusta alkaen.

Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 23.2.2018.
 
Svarsanvisningar för mottagare

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi liikenne- ja viestintäministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat
Lisätietoja voi pyytää liikenne- ja viestintäministeriöstä osoitteesta virastouudistus@lvm.fi.
Sändlista:
Ahola Transport Abp Oyj    
Air Navigation Services Finland Oy    
Air Navigation Services Finland Oy    
Air Navigation Services Finland Oy    
Akava ry    
Akava ry    
Alfons Håkans    
Alfons Håkans    
Arctia Oy    
Arctia Oy    
Atostek Oy    
Aurora Rail Oy    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Autoalan Keskusliitto AKL ry    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT ry    
Baltic Connector Oy    
Baltic Connector Oy    
C et C Port Agency Finland Oy Ab    
Cinia Group Oy    
Cinia Group Oy    
Cygate Oy    
Destia Oy    
Destia Oy    
Destia Oy    
Digia Oyj    
DNA Oyj    
Dynniq Finland Oy    
Eckerö Line Ab Oy    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK    
Elisa Oyj    
Eltel Networks Oy    
ESL Shipping Oy    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (EKAMI)    
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (EKAMI)    
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (EKAMI)    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Fenniarail Oy    
Finanssiala ry    
Finanssiala ry    
Finanssiala ry    
Finanssiala ry    
Finavia Oyj    
Finavia Oyj    
Finavia Oyj    
Finnlines Oyj    
Finnlines Oyj    
Finnlines Oyj    
Finnpilot Pilotage Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
Finrail oy    
Finrail oy    
Finrail oy    
Finrail oy    
Finrail oy    
Finrail oy    
Finrail oy    
Finrail oy    
Finrail oy    
Gofore Oyj    
HaminaKotka satama    
HaminaKotka satama    
HaminaKotka satama    
HaminaKotka satama    
HaminaKotka satama    
Hangon satama    
Hangon satama    
Hangon satama    
Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL    
Helsingin kaupunki    
Helsingin satama    
Helsingin satama    
Helsingin satama    
Helsingin satama    
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen laitos    
Inkoon Satama    
Inkoon Satama    
Innovaatiorahoituskeskus TEKES    
Invalidiliitto ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
J. Vainion liikenne Oy    
Joensuun satama    
Joensuun satama    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kalajoen satama    
Kalajoen satama    
Kalajoen satama    
Kansaneläkelaitos    
Kaskisten satama    
Kaskisten satama    
Kemin Satama    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kokkolan Satama    
Kokkolan Satama    
Kouvolan kaupunki    
Kristiinankaupunki    
Kristiinankaupunki    
Kuuloliitto ry    
Kuurojen liitto ry    
Kymenlaakson Liitto    
Kynnys ry    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lappeenrannan satama    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Linja-autoliitto ry    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luotsiliitto ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Marttaliitto ry    
Meriaura Oy    
Meriliikenneohjaajat ry    
Meritaito Oy    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Mipro Oy    
Mopro Oy    
Naantalin Satama    
Naantalin Satama    
Navielektro Ky    
Neste Oyj    
Neste Oyj    
Neste Oyj    
Nodeon Oy    
Nokia Oyj    
Näkövammaisten keskusliitto    
Näkövammaisten liitto ry    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustutkimuskeskus    
Onnettomuustutkimuskeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulun kaupunki    
Oulun satama    
Oulun satama    
Oy Transfennica Ab    
Oy Transfennica Ab    
Palkansaajajärjestö Pardia ry    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjolan liikenne Oy Ab    
Poliisihallitus    
Poliisihallitus    
Poliisihallitus    
Poliisihallitus    
Poliisihallitus    
Porin satama    
Porin satama    
Prima Shipping Oy Ab    
Prima Shipping Oy Ab    
Proxion Oy    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Raahen Satama    
Raahen Satama    
Rajavartiolaitos    
Rajavartiolaitos    
Rajavartiolaitos    
Ramboll Finland Oy    
Ratarahti Oy    
Rauma Cata Oy    
Rauman Satama    
Rauman Satama    
Rovaniemen kaupunki    
Saaristoasiain neuvottelukunta    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Satamaoperaattorit ry    
Satamaoperaattorit ry    
Seinäjoen kaupunki    
Sisäministeriö    
Sitowise    
Skanska Oy    
Solita Oy    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Autokoululiitto ry    
Suomen erillisverkot Oy    
Suomen kelitieto Oy    
Suomen kelitieto Oy    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen kuljetus- ja logistiikka SKAL ry    
Suomen kuljetus- ja logistiikka SKAL ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto    
Suomen Laivanpäällystöliitto    
Suomen Lauttaliikenne Oy Finferries    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Paikallisliikenneliitto ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen taksiliitto ry    
Suomen taksiliitto ry    
Suomen taksiliitto ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tallink Silja Oy    
Tallink Silja Oy    
Tallink Silja Oy    
Tampereen kaupunki    
Tekniikan ja tiedon toimihenkilöt TTT ry    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Teknologiateollisuus ry    
Teknologiateollisuus ry    
Teknologiateollisuus ry    
Telia Finland Oyj    
Teollisuusliitto ry    
Teollisuusliitto ry    
Tietoliikenteen ja Tietotekniikan Keskusliitto, FiCom ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Transdev Finland Oy    
Tulli    
Tulli    
Tulli    
Turun kaupunki    
Turun Satama    
Turun Satama    
Turun Satama    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenkaupungin Satama    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan kaupunki    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Veturimiesten liitto ry    
Veturimiesten liitto ry    
Viestintävirasto    
Viestintäviraston henkilöstö ry    
Viking Line Abp    
Viking Line Abp    
Viking Line Abp    
VNK hallituksen esitykset    
VR-yhtymä Oy    
VR-yhtymä Oy    
VR-yhtymä Oy    
VR-yhtymä Oy    
Yara Suomi Oy    
YIT Oyj    
YIT Oyj    
Ympäristöministeriö    
Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland ry    
Asiasanat

liikenne

viestintä

TIETO

liikenne- ja viestintäministeriö

Liikennevirasto

Liikenteen turvallisuusvirasto

Viestintävirasto