Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om bedömningspromemorian om den nationella utvecklingen av laddningsnätet för elbilar

Begäran om utlåtande om bedömningspromemorian om den nationella utvecklingen av laddningsnätet för elbilar

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/3876/2022

Svarstiden gick ut: 24.3.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Kommunikationsministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till bedömningspromemoria om den nationella utvecklingen av laddningsnätet för elbilar.

I utkastet till promemoria bedöms nuläget för infrastrukturen för laddning av eldrivna fordon och den förväntade utvecklingen samt möjligheterna att vidareutveckla det nationella nätverket för laddning av elbilar. Tyngdpunkten i granskningen ligger på möjligheterna till laddning för person- och paketbilar, men det finns också en kort beskrivning av målen för utvecklingen av infrastrukturen för laddningsstationer för tunga fordon samt nuläget.

Elbilsmarknaden har förändrats under de senaste åren och antalet eldrivna personbilar fortsätter att öka. I och med att elbilsbeståndet har ökat har också laddningsnätet för elbilar utvecklats snabbt. I promemorian presenteras tre alternativ för att vidareutveckla laddningsnätet för elbilar: a) laddningsinfrastrukturen stärks genom att de nuvarande åtgärderna fortsätter b) de nuvarande åtgärderna fortsätter och det bildas en nationell arbetsgrupp för att planeringen av utvecklingen av infrastrukturen för laddning och tankning av alternativa bränslen inom vägtrafiken ska bli mera målinriktad än i nuläget c) servicestationskedjorna förpliktas genom lagstiftning att bygga laddningsstationer på servicestationer. Alternativ b har preliminärt bedömts vara den mest ändamålsenliga lösningen.

De som avger utlåtande ombeds ta ställning till bedömningspromemorian och särskilt till de tre alternativa genomförandesätten, som beskrivs i promemorian, och besvara följande frågor:

1. Vilket av de genomförandealternativ (A–C) för att utveckla det nationella laddningsnätet för elbilar som föreslås i bedömningspromemorian är bäst ur din synvinkel och varför?

2. Vad bör det fästas särskild uppmärksamhet vid i den fortsatta beredningen?

De som ger utlåtande kan också framföra sina synpunkter i allmänhet på utvecklingen av infrastrukturen för alternativa drivkrafter och i synnerhet infrastrukturen för elladdning i Finland.
Bakgrund
Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ska Finland vara koldioxidneutralt 2035 och växthusgasutsläppen från inrikestrafiken ska enligt regeringsprogrammet halveras med minst hälften fram till 2030 jämfört med 2005 års nivå. På lång sikt ska minskningen av utsläppen från trafiken motsvara Finlands mål om koldioxidneutralitet.

I färdplanen för fossila transporter fastställs metoder för att uppnå målet för utsläppsminskningar för trafiken fram till 2030. Bedömningen av den skyldighet som gäller laddningsstationer för elbilar och är riktad till servicestationskedjor är en av åtgärderna i färdplanen för fossilfria transporter.
Målsättningar
Syftet med utkastet till bedömningspromemoria är att främja de nationella målen för utvecklingen av laddningsnätet för elbilar och på så sätt göra det möjligt att minska utsläppen inom trafiken. Målet är att kartlägga nuläget, målen och den förväntade utvecklingen i fråga om infrastrukturen för laddningsstationer för eldrivna fordon och på så sätt identifiera olika alternativa sätt att genomföra den nationella utvecklingen av laddningsnätet. 
Länkar:
Bilagor:

Bedömningspromemoria om den nationella utvecklingen av laddningsnätet för elbilar_03032022.pdf - Bedömningspromemoria om den nationella utvecklingen av laddningsnätet för elbilar

Arviomuistio latausverkoston kansallisesta kehittämisestä_03032022.pdf - Arviomuistio latausverkoston kansallisesta kehittämisestä

Liikenne- ja viestintävirasto_Taustamuistio_Julkisen tieliikenteen sähkölatausinfrastruktuurin nykytila.pdf - Liikenne- ja viestintävirasto, Taustamuistio: Julkisen tieliikenteen sähkölatausinfrastruktuurin nykytila (11/2021)

Tidtabell
Lämna in utlåtandet senast den 24 mars 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in på webbtjänsten utlåtande.fi. Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i utlåtande.fi.

Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande till ministeriet.

Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns i webbtjänsten utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Om ni inte har möjlighet att avge ert utlåtande i utlåtande.fi, kan utlåtandet även sändas per e-post till adressen kirjaamo.lvm@gov.fi. Vänligen ange diarienummer VN/3876/2022 i utlåtandet.

VAHVA-ministerier ombeds i första hand att lämna ett utlåtande via utlåtande.fi. Utlåtandet förs dessutom in i VAHVA (svar), till det ärende som frågan gäller.
Beredare
Emmi Simonen, specialsakkunnig, kommunikationsministeriet, emmi.simonen@gov.fi, tfn 0295 342 108
Tuuli Ojala, konsultativ tjänsteman, kommunikationsministeriet, tuuli.ojala@gov.fi, tfn 0295 342 198
Sändlista:
ABB    
Autoalan Tiedotuskeskus    
Autoliitto    
EK    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Ensto    
ETLA    
Fortum    
Helen Oy    
Ilmastopaneeli    
ITS Finland    
Juustoportti oy    
Kaupan liitto    
Kempower    
Kesko    
Korkia    
Kuluttajaliitto    
Kuntaliitto    
Liikennepalvelukauppiaat ry    
Liikennevirta Oy    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
NEOT    
Neste    
Oikeusministeriö    
Oy Teboil Ab    
Palta    
Rechargeinfra    
Ritoil    
SAK    
SEO (Suomen energiaosuuskunta)    
Siemens Osakeyhtiö    
Sitra    
SKAL (Suomen kuljetus ja logistiikka)    
SOK/ABC-Ketju    
St1    
Suomen huolinta- ja logistiikkaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen osto- ja logistiikkayhdistys Logy ry    
Suomen taksiliitto ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suomen yrittäjät    
Sähköautoilijat ry    
Sähköinen liikenne ry    
Teknologiateollisuus    
Tesla    
Traficom    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Verne    
VTT    
WWF    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering