Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till social- och hälsovårdsministeriets förordning om användningsavgifterna för de riksomfattande informationssystemtjänsterna under åren 2022–2023

Begäran om utlåtande om utkastet till social- och hälsovårdsministeriets förordning om användningsavgifterna för de riksomfattande informationssystemtjänsterna under åren 2022–2023

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/2047/2021

Svarstiden gick ut: 16.8.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet begär ert utlåtande om utkastet till social- och hälsovårdsministeriets förordning om användningsavgifterna för de riksomfattande informationssystemtjänsterna under åren 2022–2023.

Förordningen utfärdas med stöd av 47 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (klientuppgiftslagen). Lagen godkändes i riksdagen den 28 maj 2021. Enligt lagen är användningen av de riksomfattande informationssystemtjänsterna avgiftsbelagd för tjänstetillhandahållarna. Genom social- och hälsovårdsministeriets förordning fastställs avgifterna så att de motsvarar Folkpensionsanstaltens kostnader för skötseln av det riksomfattande informationssystemet. Avgifterna ska också trygga likviditeten för Folkpensionsanstaltens servicefond. Avgifterna ska dessutom täcka de kostnader för certifikattjänster inom social- och hälsovård som orsakas Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 
Bakgrund
Användningsavgifter för de riksomfattande informationssystemtjänsterna har tagits ut på samma sätt sedan 2015. Avgifterna har endast tagits ut hos kommunala tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården, hos de privata tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården som förskriver elektroniska recept samt hos apoteken. De tidigare förordningarna har varit i kraft endast ett år. 

Det föreslås att den nya förordningen ändras så att gruppen av betalare utvidgas i enlighet med klientavgiftslagen till att gälla alla de tjänstetillhandahållare som anslutit sig till de riksomfattande informationssystemtjänsterna. Utöver de tidigare betalarna föreslås således betalarna innefatta de statliga tjänstetillhandahållarna inom hälso- och sjukvård, alla privata tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvård samt Folkpensionsanstalten. Dessutom ska förordningen vara i kraft en längre tid, nämligen i två år. Enligt förslaget ska användningsavgifterna ännu inte tas ut hos tjänstetillhandahållare inom socialvården, eftersom den skyldighet i klientuppgiftslagen som gäller anslutningen till tjänsterna träder i kraft först den 1 september 2024.
Målsättningar
Syftet är att säkerställa användningsavgifterna för de riksomfattande informationssystemtjänsterna för åren 2022-2023. Syftet med en längre giltighetstid för förordningen är att förbättra förutsägbarheten i fråga om avgifterna. Syftet är också att avgifterna ska bli rättvisare genom att innefatta alla de tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvård som anslutit sig till de riksomfattande informationssystemtjänsterna. 
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna in ert utlåtande senast den 15 augusti 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi. För att kunna lämna ert utlåtande ska ni registrera er och logga in på webbplatsen lausuntopalvelu.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Utlåtandet kan också lämnas till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor (kirjaamo@stm.fi). Hänvisa till ärendenummer VN/2047/2021.

VAHVA-ministerier ombeds använda ärendenummer VN/2047/2021 för utlåtandet i VAHVA.

Projektnummer STM019:00/2021

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Specialsakkunnig  Anna Kärkkäinen, anna.karkkainen@stm.fi
Regeringssekreterare Outi Äyräs-Blumberg, outi.ayras-blumberg@stm.fi
Sändlista:
Apteekkariliitto    
DVV    
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtynä    
HaLI    
HaLI    
Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Itä-Savon sairaanohoitopiiri    
Kainuun sairaanohoitopiiri    
Kanta-hämeen sairaanhoitopiiri    
Kela    
Keski-pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Kuntaliitto    
Kuntoutusyrittäjät    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Lapin sairaanhoitopiiri    
LPY    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Lääkäriliitto    
Näe ry    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotilaslääketieteen keskus    
THL    
TTL    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Ålands hälso- och sjukvård