• Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
   • Puolustusministeriö, Gau Anna
    Uppdaterad:
    14.4.2021
    • Puolustusministeriö ilmoittaa, ettei sillä ole lausuttavaa asiassa.
   • Finnpilot Pilotage Oy
    Uppdaterad:
    12.4.2021
    • Lausuttavana oleva luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön covid-19-taudin jatkumisen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi sisältää ehdotuksen luotauslain (940/2003) muutokseksi, jolla jatkettaisiin mahdollisuutta poiketa koeluotsausvaatimuksesta sekä jatkaa luotsauksen henkilölupien voimassaoloajan pidentämiseen liittyvää väliaikaista sääntelyä. Lisäksi ehdotetaan, että luotsausasetuksen muutoksella (1385/2016) pidennetään ajanjaksoa, jolloin vaadittujen matkojen ja harjoittelujen suorittaminen simulaattorissa olisi hyväksyttävää. Hallituksen esitysluonnoksen muutokset ovat erittäin tervetulleita ja Finnpilot Pilotage Oy kannattaa niitä. Finnpilot kiittää Liikenne- ja viestintäministeriötä pitkittyneen pandemiatilanteen vaikutusten huomioimisesta luotsausta koskevassa sääntelyssä ja toivoo, että muutoksien voimassaoloa jatketaan edelleen pandemiatilanteen niin vaatiessa.
   • Linja-autoliitto ry
    Uppdaterad:
    12.4.2021
    • LIPA-lain 18 a ja 179 a pykälien määräajan jatkaminen on linja-autoliikenteen osalta kannatettavaa. 179 a pykälän osalta toistamme aiemman näkemyksemme siitä, että kyseisen säännöksen määräaikoja ja soveltamista koskeva laajempi arviointi olisi aloitettava viipymättä, säännöksen tarkoituksena oleva PSA-suojaa vaarantamatta, erityisesti nyt kun liikenteen elpymisvaihe on alkamassa.
   • Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry, Haakana Anna
    Uppdaterad:
    12.4.2021
    • Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (SHLL) kiittää liikenne- ja viestintäministeriötä lausuntopyynnöstä. SHLL on käynyt HE-luonnoksen läpi ja SHLL:llä ei ole erityistä huomautettavaa lausuntopyyntöön. Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry Petri Laitinen, Toimitusjohtaja
   • Suomen Varustamot ry, Hartonen Sinikka
    Uppdaterad:
    12.4.2021
    • Suomen Varustamot ry (SV) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa mainittuun asiaan liittyen. Esityksessä ehdotetaan, että laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain (1687/2009) muutoksella jatkettaisiin väliaikaista mahdollisuutta poiketa miehitystodistuksessa määrätystä lisäpätevyydestä. Lisäksi esitetään, että liikenteenpalveluista annettuun lakiin (320/2017) tehdään muutoksia, joilla jatkettaisiin merenkulkijoiden pätevyystodistusten ja lisäpätevyystodistusten sekä kelpoisuustodistusten voimassaoloon liittyviä poikkeuksia. Esitys sisältää myös ehdotuksen luotauslain (940/2003) muutokseksi, jolla jatkettaisiin mahdollisuutta poiketa koeluotsausvaatimuksesta sekä jatkaa luotsauksen henkilölupien voimassaoloajan pidentämiseen liittyvää väliaikaista sääntelyä. Lisäksi ehdotetaan, että luotsausasetuksen muutoksella (1385/2016) pidennetään ajanjaksoa, jolloin vaadittujen matkojen ja harjoittelujen suorittaminen simulaattorissa olisi hyväksyttävää. Edellä mainitut esitykset vastaavat sisällöiltään voimassa olevia väliaikaisia lakeja, joita SV on pitänyt välttämättöminä merikuljetusten häiriöttömän toteuttamisen varmistamiseksi poikkeuksellisissa olosuhteissa. SV on lisäksi näitä lakimuutoksia koskevissa aiemmissa lausunnoissaan korostanut sitä, että väliaikaisille säädöksille asetettujen aikarajojen riittävyyttä tulee arvioida proaktiivisesti. SV pitää erittäin hyvänä sitä, että LVM on käynnistänyt lausuttavana olevan hallituksen esityksen ja valtioneuvoston asetuksen muutosten valmistelun. Voimassa olevien väliaikaisten lakien jatkamiselle on vallitsevassa tilanteessa vielä todellista tarvetta. COVID-19 tautitilanteen helpottumisesta ei ole varmuutta ja erilaiset rajoitukset sekä vaatimukset vaikuttavat edelleen merenkulkijoiden liikkumiseen (miehistönvaihdot ja muu kulku) ja vaadittavien kurssimuotoisten koulutusten saatavuuteen. Muutokset aluksien reiteissä ja liikennöinnissä sekä luotsaustutkintoihin liittyvien henkilöiden terveysturvallisuuden varmistaminen puolestaan voivat yhä vaikuttaa luotsauksen henkilölupien suorittamiseen ja ylläpitoon. Koulutuksien saatavuuteen ja saavutettavuuteen liittyvän epävarmuuden vuoksi on myös tarpeen yhä edelleen säilyttää joustavuus miehitystodistusten lisäpätevyysvaatimuksiin liittyen. Se varmistaa omalta osaltaan merikuljetusten jatkuvuutta. Lopuksi toteamme, että pidämme yhä edelleen erittäin tärkeänä sitä, että esitettyjen väliaikaisten lakimuutosten voimassaoloajan riittävyyttä ja tarvetta mahdolliselle edelleen jatkamiselle arvioidaan hyvissä ajoin. Sinikka Hartonen Johtava asiantuntija, Suomen Varustamot ry
   • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
    Uppdaterad:
    12.4.2021
    • Liikenne- ja viestintäministeriölle Asia: Luonnos hallituksen esitykseksi liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön covid-19-taudin jatkumisen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle lakiehdotuksen, joka koskee liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) säännöksiä eräiden henkilöliikenneluvan haltijoiden laajennetusta varautumisvelvollisuudesta covid-19-epidemian aikana (18 a §), laivaväen pätevyyksien voimassaoloajoista (109 ja 109 a §) sekä aikataulu- ja reittitiedoista ilmoittamisesta covid-19-epidemian aikana (179 a §). Liikenteen palveluista annetun lain 18 a §:n nojalla on laajennettu väliaikaisesti henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijoita koskeva varautumisvelvollisuus pienempiin toimijoihin, kuten taksiliikenteen toimijoihin. Koska ehdotettu 18 a § on yhteydessä tartuntatautilain väliaikaisiin säännöksiin 58 c, 58 e ja 58 h §, on liikenteen palveluista annetun lain 18 a §:n voimassaolon jatkamista arvioitava tartuntatautilain säännösten voimassaolon näkökulmasta. Tarvetta lain 18 a §:n voimassaolon jatkamiselle arvioidaan tarkemmin lausuntokierroksen aikana ja sen jälkeen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2021 ja olemaan voimassa 30.9.2021 saakka. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (jäljempänä MaRa) lausuu asiasta seuraavaa: 1. Taksiliikennetoimijoita koskeva varautumisvelvollisuuden laajennus (18 a §) Liikenteen palveluista annettuun lakiin on taksiliikenteen korjauspaketin yhteydessä palautettu säännös, jonka mukaan ilman taksiliikennelupaa saa suorittaa koti- tai matkailupalveluyrityksen kuljetuksia, jotka ovat osa yrityksen asiakkaille tarjoamaa palvelukokonaisuutta ja tapahtuvat palveluyrityksen hallinnassa olevalla ajoneuvolla (4 § 2 momentti 3 – kohta). Lainmuutos tulee voimaan toukokuun alussa 2021. Palvelupaketin osana tapahtuvia kuljetuksia suorittavat erityisesti ohjelmapalveluyrityset, jotka järjestävät koti- ja ulkomaisille matkailijoille erilaisia ohjelmapalveluja, safareita ja muita aktiviteetteja. Ohjelmapalveluyritykset ovat kärsineet erityisen raskaasti koronapandemiasta. Ohjelmapalveluyritykset (esimerkiksi husky- ja moottorikelkkasafarit) joutuivat lopettamaan toimintansa maaliskuussa 2020 kesken parhaan sesonkinsa. Niiden taloudelliset tappiot se-songin keskeytymisestä olivat merkittävät. Yritysten taloudelliset vaikeudet ovat jatkuneet erittäin vaikeina myös talvikaudella 2020–21 ulkomaisten matkailijoiden puuttuessa asiakkaista. Ohjelmapalvelualan tuleviin kausiin kohdistuu merkittäviä epävarmuustekijöitä etenkin ulkomaisten matkailijoiden ja liikematkailijoiden määrän suhteen. Kv. matkailijoiden osuus ohjelmapalvelualan yritysten asiakkaista on erittäin merkittävä. Osuus vaih-elee yrityksestä riippuen, mutta se voi olla jopa 80–90 %. Liikematkailijoiden osuus asiakkaista on arviolta 10–20 %. MaRa pitää matkailupalveluyritysten palvelupaketteja koskevan poikkeuksen palauttamista lakiin erittäin tervetulleena ja tarpeellisena. Sääntely keventää oleellisesti matkailupalveluyritysten hallinnollista taakkaa ja kustannuksia. Palvelupaketin osana kuljetuksia tarjoavat matkailupalveluyritykset eivät joudu myöskään taksiliikennetoimijoita koskevan laajennetun varautumisvelvollisuuden sääntelyn piiriin (18 a §). Vain jos matkailupalveluyritys tarjoaa kuljetuksia muuten kuin palvelupaketin osana, tulee sen hankkia taksiliikennelupa ja huolehtia muistakin taksiliikennetoimijaa koskevista velvoitteista. MaRa toteaa, että ohjelmapalveluyritykset huolehtivat palvelupaketteja tarjotessaan tarkoituksenmukaisista hygienia- ja turvallisuusvaatimuksista koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Ohjelmapalveluyritysten tulee minimoida tartuntariskit koko palvelussaan palvelupakettiin sisältyvät kuljetukset sen osana. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes valvoo ohjelmapalveluyritysten toimintaa. Ohjelmapalveluyritykset voivat olla mukana myös matkailualueelle laaditussa riskienhallintamallissa. Esimerkiksi Lapin alueelle laaditussa COVID-19 riskienhallintamallissa on katettu asiakkaan polku lentokentältä (saapuminen) lentokentälle (lähtö) ja se sisältää myös asiakkaille tarjottavat ohjelmapalvelut ja kuljetukset. Mallin tavoitteena on mahdolöistaa kansainvälisen matkailun elpyessä ryhmämatkailu Lappiin siten, että taudin leviämisriski väestössä, matkailutyöntekijöiden ja matkailijoiden keskuudessa on minimoitu. Mallissa edellytetään kasvomaskin käyttöä sekä matkustajilta että kuljettajalta kaikissa kuljetustilanteissa ja myös silloin kun kuljetus on osa palvelupakettia. Koska ohjelmapalveluissa palvelut tarjotaan rajalliselle osallistujajoukolle, on osallistujien tiedot sekä palveluiden kellonajat tiedossa esimerkiksi mahdollista altistuneiden jäljitystä varten. Kyseistä mallia on mahdollista hyödyntää myös muilla alueilla. Lisätietoja antaa lakimies Kai Massa, 09-6220 2047, kai.massa@mara.fi Kunnioittavasti, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry _______________________ _______________________ Timo Lappi Veli-Matti Aittoniemi toimitusjohtaja varatoimitusjohtaja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry on matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelualojen elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. MaRa edustaa hotelleja, kylpylöitä, viikko-osakeyrityksiä, leirintäalueita, kongresseja, messuja ja tapahtuma-alan yrityksiä, ravintoloita, catering-yrityksiä, eines- ja valmistuskeittiöitä, kahviloita, pubeja, yökerhoja, liikenneasemia, huvi-, teema- ja elämyspuistoja, keilahalleja, festivaaleja ja konserttitapahtumia, ohjelmapalveluyrityksiä, luontomatkailuyrityksiä, hiihtokeskuksia sekä matkai-lun markkinointi- ja välityspalveluja tarjoavia yrityksiä. MaRassa on 2 800 jäsentä, joilla on 7 700 toi-mipaikkaa. MaRan jäsenyritykset työllistävät noin 70 000 henkilöä.
   • Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Pääkkönen Jussi
    Uppdaterad:
    12.4.2021
    • Ottaen huomioon Covid-19-tartuntatautiepidemiasta johtuvat poikkeukselliset olosuhteet Kilpailu- ja kuluttajavirastolla ei ole huomautettavaa asiassa.
   • Mikkelin kaupunki, Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue
    Uppdaterad:
    12.4.2021
    • Lain väliaikainen muutos tulisi voimaan 1.7.2021 ja muutokset olisivat voimassa 30.9.2021 asti. Lain väliaikaisella muutoksella jatkettaisiin poikkeusta joukkoliikenteen muutosten ilmoitusajan lyhentämisestä. Muutoksilla turvattaisiin joukkoliikenteen joustavampi järjestäminen. Lakiin tehtävällä väliaikaisella muutoksella mahdollistettaisiin myös taksiliikenneluvan haltijoiden ja pienempien henkilöliikenneluvan haltijoiden tai henkilöliikennettä harjoittavien tavaraliikenneluvan haltijoiden varautumisvelvollisuuden jatkaminen. Mikkelin kaupunki puoltaa covid-19-taudin jatkumisen vuoksi liikenteen palveluista annettuun lakiin tehtävää väliaikaista muutosta, joka olisi voimassa 30.9.2021 asti.
   • Työ- ja elinkeinoministeriö, Ohjausyksikkö
    Uppdaterad:
    12.4.2021
    • Työ- ja elinkeinoministeriö kohteliaimmin ilmoittaa ettei sillä ole lausuttavaa asiassa.
   • Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Herrala Ari
    Uppdaterad:
    12.4.2021
    • Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntö VN/9517/2021 8.4.2020 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön covid-19-taudin jatkumisen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön covid-19-taudin jatkumisen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muu-toksiksi. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Esityksessä jatkettaisiin aiempien liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla tehtyjen väliaikaisten poikkeusten voimassaoloaikaa. Esitys koskee mm. liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) säännöksiä eräiden henkilöliikenneluvan haltijoiden laajennetusta varautumisvelvollisuudesta covid-19-epidemian aikana (18 a §). SKAL toteaa, että sillä ei ole kommentoitavaa itse esityksen sisältöön. SKAL pitää tärkeänä, että Suomi sekä säätää itse että kansallisesti hyödyntää EU-lainsäädännön mahdollistamat joustot, joita voidaan tarvita covid-9 pandemian vuoksi. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen Ari Herrala toimitusjohtaja edunvalvontajohtaja
   • Huoltovarmuuskeskus
    Uppdaterad:
    12.4.2021
    • Huoltovarmuuskeskus kohteliaimmin ilmoittaa, ettei sillä ole lausuttavaa asiasta.
   • OM
    Uppdaterad:
    12.4.2021
    • Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt oikeusministeriöltä lausuntoa otsikkoasiassa. Luonnoksessa ehdotetaan jatkettavaksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettua lakia, liikenteen palveluista annettua lakia sekä luotsauslakia. Esitysluonnoksessa on kyse ainoastaan jo voimassaolevan covid-19-epidemiaan liittyvän lainsäädännön voimassaoloajan jatkamisesta sekä eräästä teknisluonteisesta muutoksesta. Esityksen pääasiallisesta sisällöstä ei kuitenkaan selkeästi ilmene, että myös liikenteen palveluista annetun lain osalta kyse on pitkälti jo voimassaolevan väliaikaisen muutoksen voimassaolon jatkamisesta. Oikeusministeriö on lausunut ko. voimassaolevasta sääntelystä näiden valmisteluvaiheessa sekä liikenne- ja viestintävaliokunnalle esitysten eduskuntakäsittelyn aikana, minkä vuoksi säännösehdotuksiin ei sinänsä ole sisällöllistä lausuttavaa. Seuranta Luonnoksessa kirjoitetaan lain voimassaolosta seuraavasti: ”Mikäli tilanne olennaisesti helpottuu ennen lain voimassaoloajan päättymistä, olisi lakimuutos tarkoitus esittää kumottavaksi.” Otsikon Toimeenpano ja seuranta alla ei ole kuitenkaan mitään tähän kirjaukseen viittaavaa, vaan seurannan osalta luonnoksessa todetaan vain, että Liikenne- ja viestintävirasto tekee vuoden 2022 aikana kokonaisvaltaisen selvityksen covid-19- epidemian perusteella säädetyistä hallinnonalan lainsäädäntömuutoksista ja niiden vaikutuksista. Jatkovalmistelussa ko. osioon on syytä lisätä maininta tilanteen seuraamisesta ja lain kumoamisesta epidemiatilanteen olennaisesti helpottuessa. Säätämisjärjestysperustelut Luonnoksessa on laajahkot säätämisjärjestysperustelut, joissa on tarkasteltu ehdotuksia muun muassa yhdenvertaisuuden, elinkeinonvapauden ja väestön terveyden kautta. Säätämisjärjestysperusteluista ei kuitenkaan selvästi ilmene ehdotetun sääntelyn ydin: Luonnoksessa ei ehdoteta säädettäväksi uusia perusoikeusrajoituksia tai uutta perusoikeuksien kannalta merkityksellistä sääntelyä, vaan kyse on voimassaolevan määräaikaisen lainsäädännön voimassaolon jatkamisesta epidemiologisen tilanteen takia, minkä vuoksi säätämisjärjestysperusteluissa on keskeistä käsitellä nimenomaan voimassaolon jatkamisen perusoikeuskytkentöjä. Lisäksi perusteluissa ei ole käsitelty esimerkiksi sitä peruslähtökohtaa, että luotsaukseen on liitetty tiettyjä vaatimuksia (pätevyydet ja kelpoisuudet), joiden tarkoituksena on suojella ilmeisesti turvallista vesiliikennettä ja luotsausta, mutta määräaikaisilla poikkeuksilla vaatimuksista saatetaan heikentää turvallista vesiliikennettä, mikä on kuitenkin oikeasuhtaista ja välttämätöntä epidemian torjunnan ja huoltovarmuuden tms. vuoksi. Lopuksi Luonnos on lähetetty lausuntokierrokselle, jonka kesto oli 8.-12.4.2021, eli lausuntokierros oli pituudeltaan runsaat kaksi työpäivää. Näin lyhyttä lausuntoaikaa ei ole millään tavoin esitysluonnoksessa perusteltu (ks. Säädösvalmistelun kuulemisopas, osio 1.9 ”Lausuntoaika voi vain perustellusta syystä olla edellä mainittua, 6-8 viikkoa, lyhyempi. Tällöin lausuntoaika perustellaan lausuntopyynnössä sekä hallituksen esityksessä - -.”). Mahdollisuutta lausua tällaisella aikataululla voidaan pitää lähinnä näennäisenä. Myös huomattavasti kiireellisemmästä covid-19-liitännäisestä sääntelystä on ollut mahdollista järjestää asianmukaisempia lausuntokierroksia. Lyhyen lausuntoajan vuoksi oikeusministeriö on tarkastellut esitysluonnosta vain pintapuolisesti edellä todetuilta osin. Oikeusministeriö muistuttaa lopuksi toimittamaan esityksen hyvissä ajoin ennen sen antamista laintarkastukseen.
   • Savonlinnan kaupunki, Hokka-Itkonen Pia
    Uppdaterad:
    12.4.2021
    • Savonlinnan kaupunki 18 a § Laajennettu varautumisvelvollisuus covid19-epidemian aikana Esityksestä: Luvanhaltijan on laadittava viivytyksettä suunnitelma, jonka laadinnassa on huomioitava sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamat tartuntatautien torjumiseen liittyvät ohjeet ja määräykset. Jos luvanhaltijat tarjoavat viranomaisten järjestämiä palveluja, heidän on erityisesti otettava huomioon palveluista vastaavien viranomaisten ohjeistus. Lausunto: Suunnitelman laatiminen on erittäin tarpeellinen tässä koronatilanteessa. Esityksessä on hyvin huomioitu myös se, että viranomaisten järjestämien palvelujen osalta on otettava huomioon viranomaisten ohjeistus. 179 a § Aikataulu- ja reittitiedoista ilmoittaminen covid-19-epidemian aikana Esityksestä: Henkilöliikenteen kuljetuspalvelun tarjoajan on covid-19-epidemian aikana ilmoitettava säännöllisesti tarjottavan palvelun aloittamisesta, lopettamisesta ja olennaisista muutoksista Liikenne- ja viestintävirastolle viimeistään viisi päivää ennen suunnitelman toteuttamista. Lausunto: Liikenteen muutoksissa ja lakkauttamisissa on ilmoittamisaika aivan liian lyhyt. Toimivaltaisella viranomaisella on oltava tarpeeksi aikaa reagoida muutoksiin. Liikenteen lakkauttaminen voi aiheuttaa äkillisiä kuljetusjärjestelyitä esim. koulukuljetusten osalta. Ilmoittamisajan lyhyyden vuoksi tieto ei ehdi tavoittaa joukkoliikenteen matkustajia. Matkustajien kannalta on erittäin ikävää, jos matkaketjut eivät onnistu ja kallis lipputuote muuttuu tarpeettomaksi. Palvelun aloittamisesta ilmoittaminen voi olla esityksen mukainen.
   • Kuhmon kaupunki
    Uppdaterad:
    12.4.2021
    • Matkaketjujen toimivuuden kannalta joukkoliikenteen jatkoyhteydet junilta ovat tärkeitä asiakkaille. Kesän aikana matkailijoiden määrä lisääntyy ja muuttuneesta aikataulusta tai reitistä ilmoittaminen viisi päivää ennen muutoksen voimaantuloa on liian lyhyt aika. Uusi ilmoitusaika voisi olla 30 päivää. Uuden reitin voimaantuloon voidaan jatkaa viiden päivän ilmoittamisaikaa
   • VR Group
    Uppdaterad:
    12.4.2021
    • VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkokentässä mainitussa asiassa ja lausuu siitä seuraavaa: Tartuntatautilakiin on esitetty väliaikaisia muutoksia, jotka on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2021. Muutokset olisivat voimassa 30.9.2021 saakka. Aikataulu- ja reittitiedoista ilmoittaminen covid-19-epidemian aikana (179 a §) Lakiin ehdotetaan lisättäväksi väliaikaisesti uusi 179 a §, jossa säädettäisiin henkilöliikenteen kuljetuspalveluita tarjoavien ilmoitusajan lyhentämisestä covid-19-epidemian aikana. Ehdotuksen mukaan henkilöliikenteen kuljetuspalveluita tarjoavien olisi tehtävä ilmoitus säännöllisesti tarjottavan palvelun aloittamisesta, lopettamisesta ja olennaisista muutoksista viimeistään viisi päivää ennen suunnitelman toteuttamista. VR kannattaa 179 §:ssä esitettyä muutosta, jolla ilmoitusaika aikataulu- ja reittitiedoista lyhenee viiteen päivään. Kyseisellä muutoksella parannetaan matkustajaliikennesektorin toimintaedellytyksiä koronaepidemian aikana.
   • Suomen Taksiliitto ry
    Uppdaterad:
    8.4.2021
    • Luonnos hallituksen esityksesi eduskunnalle laeiksi liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön covid-19-taudin jatkumisen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi Suomen Taksiliitto kiittää mahdollisuudesta lausua edellä mainitusta luonnoksesta hallituksen esitykseksi Laajennettu varautumisvelvollisuus covid-19-epidemian aikana Liikennepalvelulakia esitetään muutettavaksi väliaikaisesti siten, että henkilökuljetuspalveluja tarjoavien luvanhaltijoiden varautumisvelvollisuus laajentuu koskemaan myös pienempiä taksiliikenteen toimijoita, joilla on käytössä 15 tai vähemmän kuin 15 ajoneuvoa. Viranomaisilla on oltava mahdollisuudet huolehtia yhteiskunnan toiminnan jatkuvuudesta liikenteen alalla myös yhteiskunnallisesti poikkeuksellisissa olosuhteissa. Kannatamme, että muutokset laajennetusta varautumisvelvollisuudesta ovat väliaikaisia ja voimassa enintään 30.9.2021 asti. Velvoitteen ehdollisuus riippuen epidemian kehittymisestä kansallisesti tai alueellisesti on myös kannatettava. Valtaosa maamme taksiyrittäjistä on pienyrittäjiä, joten näin varmistetaan, että hyvää tarkoittavat toimenpiteet eivät jää vain pientoimijoiden hallinnolliseksi taakaksi tai aiheuta kohtuuttomia lisäresursseja. Lisäksi kannatamme sitä, että välitysyhtiö voi tarvittaessa tehdä suunnitelman luvanhaltijan puolesta tai yhteistyössä luvanhaltijoiden kanssa. Tarkempia ohjeistuksia laadittaessa tulee huomioida yrityksen koko. SUOMEN TAKSILIITTO RY
   • Merimieseläkekassa
    Uppdaterad:
    8.4.2021
    • Merimieseläkekassa kannattaa esitystä.
   • Innovaatiorahoituskeskus Business Finland
    Uppdaterad:
    8.4.2021
    • Ei lausuta.