• Yleiset huomionne esityksestä
   • Sähköalojen ammattiliitto ry, Ollila Jari
    Uppdaterad:
    19.4.2021
    • Hallituksen esitys keskittyy vain palkkaturvan enimmäismäärän korottamiseen. Enimmäismäärän korotuksen osalta esitys on hyvin perusteltu työntekijöiden mediaanipalkan perusteella. Yleisenä huomiona voisi todeta, että palkkaturva järjestelmänä huomioi ansioiden turvaamisen ns. tavanomaisessa palkkatyössä kolmen kuukauden ajanjaksolta. Sähköliiton sopimusaloilla tehdään myös urakkatyötä, joka voi konkurssitilanteessa olla juuri erääntynyttä pitkältäkin ajalta kertynyttä palkkasaatavaa. Saatava menee lähes poikkeuksetta konkurssitapauksessa valvontaan, koska se katsotaan palkkaturvan enimmäismäärän kuuluvaksi toisin kuin esimerkiksi työaikapankkisaatava. Urakkapalkka voi olla samalla tavalla pidemmältä ajalta kertynyttä saatavaa, joka erääntyy ja sen määrä selviää vasta kun urakkatyö on selvitetty työehtosopimuksen tarkoittamalla tavalla. Tällaisia saatavia palkkaturva ei enimmäismäärän korotuksenkaan jälkeen tule kattamaan.
   • SAK ry, Työehdot-osasto lakimies Anu-Tuija Lehto
    Uppdaterad:
    16.4.2021
    • SAK kannattaa esitystä. Palkkaturvan enimmäismäärän nostaminen on tarpeellista, sillä enimmäismäärää on viimeksi nostettu 20 vuotta sitten. Esitys ei kuitenkaan ole riittävä, vaan palkkaturvan uudistamista on jatkettava kuten luonnoksessakin on ehdotettu. Nykyistä kolmen kuukauden hakuaikaa on pidennettävä kuuteen kuukauteen, palkkaturvan soveltamisalaa laajennettava ja enimmäismäärää edelleen nostettava. Lisäksi tulee selvittää keinoja hakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi ja parantaa hakijan oikeusturvaa uudistamalla muutoksenhakua.
    • 9 §
    • Sähköalojen ammattiliitto ry, Ollila Jari
     Uppdaterad:
     19.4.2021
     • Palkkaturvan enimmäismäärän korottaminen on kannatettava esitys. Enimmäismäärä kuitenkin esitetyllä tavalla kattaa vain tavanomaisen tunti- tai kuukausipalkkatyön työntekijän ansiot kolmen kuukauden ajalta mediaanipalkan mukaan. Enimmäismäärä ei kata urakkatyötä tekevän työntekijän mahdollisia urakka-ansioita, joita erääntyy maksettavaksi palkkaturvan hakemisen aikaan. Urakka-ansio on työaikapankkisaatavaan verrattavaa pitkältä ajalta kertynyttä saatavaa, joka tulisi huomioida erikseen palkkaturvan enimmäismäärän ulkopuolella. Esitämme, että urakkapalkka huomioitaisiin palkkaturvan enimmäismäärän ulkopuolella samaan tapaan kuin työaikapankkisaatava palkkaturvalain 9 a § mukaan.
   • Huomionne esityksen vaikutuksista
   • SAK ry, Työehdot-osasto lakimies Anu-Tuija Lehto
    Uppdaterad:
    16.4.2021
    • Laskelmien mukaan esitys ei toteutuessaan aiheuttaisi merkittäviä kustannuksia.