• Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
   • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
    Uppdaterad:
    26.8.2020
    • EK kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. Ehdotetulla jakeluvelvoitelain muutoksella jakeluvelvoitteen ylittämistä koskevaa sääntelyä lievennettäisiin vuoden 2020 osalta. Muutoksen tavoitteena on varmistaa, että Suomi pääsee sille asetettuihin sitoviin liikennesektoria koskeviin uusiutuvan energian tavoitteisiin. Lisäksi pyritään varmistamaan, että koronaviruksesta aiheutunut liikennemäärän väheneminen ei pääse kohtuuttomasti kasvattamaan polttoaineita jakelevien yhtiöiden kustannuksia. COVID19-pandemia on aiheuttanut historiallisesti poikkeuksellisen, yhteiskuntaa sekä yritysten toimintaympäristöä täydellisesti mullistaneen tilanteen. Tämän vuoksi kannatamme esityksen mukaisesti toteutettavaa väliaikaista ylitäytön korotusta 10 -> 30 prosenttiin, joka toisi merkittävän jouston jakeluvelvoitelain toimeenpanoon itse tavoitetta vaarantamatta. Muutos auttaa osaltaan alan toimijoita mukauttaaan toimintaansa poikkeuksellisessa pandemiatilanteessa.
   • Ympäristöministeriö, Laasonen Ville
    Uppdaterad:
    26.8.2020
    • Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Työ- ja elinkeinoministeriö on 24.7.2020 pyytänyt lausuntoa ympäristöministeriöltä luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Ympäristöministeriö esittää pyydettynä lausuntona seuraavaa. Hallituksen esityksen tavoitteena on varmistaa, että Suomi pääsee sille EU-lainsäädännössä asetettuihin sitoviin liikennesektoria koskeviin uusiutuvan energian tavoitteisiin, ja että koronaviruksesta aiheutunut liikennemäärän väheneminen ei pääse kohtuuttomasti kasvattamaan polttoaineita jakelevien yhtiöiden kustannuksia. Ympäristöministeriö pitää esitettyjä muutoksia perusteltuina. Ympäristöministeriön näkemyksen mukaan ehdotuksen ympäristövaikutuksia tulisi kuitenkin tarkastella varsinkin ilmastopäästöjen kannalta tarkemmin. Esityksessä tulisi tarkastella millaisia vaikutuksia jouston nostolla on mahdollisesti eri vuosien laskennallisiin päästöihin. Ympäristöministeriö toteaa, ettei sillä ole muuta huomautettavaa työ- ja elinkeinoministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta.
   • Creo Nord Oy, Kiiskinen Yrjö
    Uppdaterad:
    26.8.2020
    • On varmasti perusteltua helpottaa Covid19 -pandemian alan nykyisille toimijoille aiheuttamien tilapäisiä vaikeuksia lieventämällä voimassa olevaa jakeluvelvoitteen ylittämistä koskevaa sääntelyä vuoden 2020 osalta siten, kuin lakiehdotuksessa esitetään. Tältä osin Creo Nord Oy:llä ei ole kommentoitavaa lakiehdotukseen. Sen sijaan haluamme kiinnittää huomiota siihen, että biopolttoaineiden käytön edistäminen sekä Suomessa ja EU:ssa asetettujen velvoitteiden ja tavoitteiden täyttäminen edellyttää myös 2G-bioetanolin käytön merkittävää lisäämistä nykytasosta, ja että Covid19 -pandemia ja sen torjuntatoimet vaikuttavat voimakkaasti myös niihin alan uusiin toimijoihin, jotka valmistelevat tuotantoinvestointeja Covid19-pandemia on aiheuttanut vaikeuksia myös Creo Nord Oy jo yli kahden vuoden ajan valmistellun 2G-biotenolilaitosinvestoinnin viemiselle toteutusvaiheeseen. Tästä syystä investointiprojektin työt keskeytettiin helmikuussa 2020 ja niintä on tarkoitus jatkaa heti, kun Covid19 -pandemian ja sen torjuntatoimien aiheuttaman markkinahäiriön väistymisestä on muodostettavissa riittävän hyvä kuva. Pidämme tärkeänä, että kun nyt lausuntokierroksella oleva lakiluonnos saatetaan voimaan, huomioidaan myös pahimman markkinahäiriön jälkeinen aika, ja nykyisten toimijoiden lisäksi huomioidaan myös alalle tulossa olevien uusien toimijoiden, erityisesti 2G-bioetanoli-investointia valmistelevien toimijoiden asema. Huomioiden biopolttoaineita koskevan lainsäädännön tarkoitukset ja tavoitteet yleensä, sekä erityisesti covid19 -pandemian tapaisten yllättävien tekijöiden aiheuttaman polttoaineiden kulutukseen voimakkaan notkahduksen aiheuttamat vaikeudet kansallisten ja EU-velvoitteiden täyttymiselle Suomessa, pyydämme kiinnittämään huomiota alla esitettyihin näkökohtiin, kun 24.7 2020 lausuntokierrokselle asetettua edistyneitten biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta koskevaa lakiehdotusta (Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 3 momentin muuttamisesta.) muotoillaan lopulliseen muotoonsa ja saatetaan voimaan. 1. Suomen autokannan teknisen ja ikärakenteen huomiointi lainsäädännössä niin, että koko autokanta – siis myös bensiinikäyttöiset autot - saatetaan tehokkaasti biopolttoaineiden käytön, erityisesti edistyneiden biopolttoaineiden käytön piiriin. Näin mm. saadaan aikaan toivottua joustavuutta biopolttoaineiden kansallisten ja EU:n asettamien jakeluvelvoitteiden ja -tavoitteiden täyttämiseen tavalla, joka kaikkien alan toimijoiden etujen mukaista, ja joka vähentää jakeluvelvoitteiden toteuttamisen alttiutta Covid19-epidemian aiheuttaman tilanteen kaltaisille markkinahäiriöille. 2. Kotimaisen raaka-ainepohjan, erityisesti havupuutähteen hyödyntäminen 2G-bioetanolin valmistuksessa. Näin voidaan lisätä liikennepolttoaineiden kotimaisuusastetta, parantaa huoltovarmuutta, nostaa puutähteiden jalostusastetta ja lisätä työpaikkoja alalla, joka nyt on hyvin pitkälle tuonnin varassa. On huomattava, että 2G-bioetanolin valmistukseen soveltuvat maatalouden sivuvirrat (esim. olki) tarjoavat Suomessa huomattavasti vähäisemmän raaka-ainelähteen kuin puutähteet – erityisesti havupuutähteet. 3. Edellä mainittujen kohtien 1. ja 2. toteuttamiseksi tarvittavan teknologian kehittämisen tukeminen teollisen valmiuden savuttamiseksi ja tuotantotaloudellisesti perusteltujen investointien hyvistä toteutusmahdollisuuksista huolehtiminen. Näin voidaan hyödyntää, edelleen kehittää ja suunnata uusille sovellusalueille sitä vahvaa teknologista ja teollista osaamista, joka Suomeen on vuosikymmenien aikana kemiallisen puunjalostuksen alalle muodostunut. 2G-bioetanolin teollisten valmistusprosessien kehitys on toistaiseksi suuntautunut oljen ja muiden maatalouden sivuvirtojen hyödyntämiseen ja tapahtunut paljolti Suomen ulkopuolella, mm. Saksassa, USA:ssa ja Italiassa. Ruotsissa ja Suomessa on kehitetty osaprosesseja havupuun hyödyntämiseksi samaan tarkoitukseen, mutta teollista läpimurtoa ei ole vielä tapahtunut. Yrityksemme on yhteistyössä Suomeen laitosinvestointeja suunnittelevan asiakaskuntamme kanssa jo kartoittanut havupuutähteitä hyödyntävän 2G-bioetanolin valmistustekniikan kansainvälisen saatavuuden, eri toimittajilta (kuten Sekab, Clariant, Versalis/ent. Beta Renewables, Valmet, Andritz, jne.). Olemme myös alustavasti selvittäneet e.m. teknologioitten yhteensopivuuden ja tarvittavien toimittajien valmiuden yhteistyöhön havupuuta raaka-aineena käyttävän optimaalisen laitoskonseptin aikaansaamiseksi investointihakkeiden toteuttamista varten. Käyttämillämme asiantuntijayrityksillä on pitkä kokemus kemiallisten puunjalostusprosessien (mm. sellunvalmistuksessa käytettävien) teolliseen valmiuteen kehittämisestä, pilotoinnista ja optimoinnista uusille raaka-aineille. Tämän kokemuksen perusteella pidämme erittäin tärkeänä e.m. selvitystyön tekemistä riittävällä perusteellisuudella, laitosinvestointeihin liittyvien teknologiariskien hallitsemiseksi. Huomautamme, että useampikin peltobiomassaa käyttävä pioneeri-2G-bioetanolilaitos nyt maailmalla seisoo juuri teknologiariskin realisoitumisen vuoksi. 4. Edistyneiden biopolttoaineiden – 2G-bioetanolin, edistyneen biodieselin ja biokaasun jakeluvelvoitteiden ja muiden käytön lisäämiseen tähtäävien lainsäädännöllisten toimenpiteiden laatiminen niin, ettei esim. jo markkinoilla olevan edistyneen biodieselin käytön lisääminen samalla eliminoi 2G-bioetanolin kysyntää ja käyttöä, ja siten turhaan vähennä toimijoiden, erityisesti uusien toimijoiden kiinnostusta teollisiin investointeihin ja niiden edellyttämään teknologiseen kehitystyöhön. Näin varmistetaan edistyneitten biopolttonesteiden mahdollisimman laaja ja liiketaloudellisesti kilpailukykyinen valmistus ja käyttöönotto Suomessa myös pitkällä tähtäyksellä. Edellä esitettyjen näkökohtien tueksi esitämme seuraavaa: a. Pidämme perusteltuna varmistaa, että Suomen n.2 miljoonan bensiinikäyttöisen auton tarjoama mahdollisuus voidaan mahdollisimman hyvin hyödyntää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ja erityisesti biopolttoaineiden jakeluvelvoitteiden ja -tavoitteiden täyttämisessä kaikissa tilanteissa. Tämä edellyttää bioetanolin käytön lisäämistä siinä määrin kuin on teknisesti ja liiketaloudellisesti mahdollista, mitä puolestaan voidaan edistää poistamalla esteitä uusien teknologioiden kehittämiseltä teolliseen valmiuteen ja uusien toimijoiden tulolta markkinoille. Voimassa oleva ja myös uuden lakiedotuksen mukainen jakeluvelvoite mm. sallii jo teollista toimintaa harjoittavien ja biopolttoainemarkkinoilla olevien biodieselin jakelijoiden eliminoivan bensiiniautoihin soveltuvan, bioetanolia sisältävien E10 (jatkossa mahdollisesti E20) ja E85 -jakeluvelvoitetta ja käyttöä. Tällainen mekanismi jakeluvelvoitteissa luonnollisesti vähentää uusien toimijoiden kiinnostusta panostaa uuden, erityisesti havupuutähteitä hyödyntävän 2G-bioetanolin valmistusteknologian kehittämiseen ja investoida sellaista teknologiaa hyödyntäviin tuotantolaitoksiin. Käsittääksemme tällainen mekanismi jakeluvelvoitteissa ei merkitsevästi vaikuta teknologian kehitys- ja investointihalukkuuteen kansainvälisillä markkinoilla jo toimivien edistyneiden biodieselin valmistajien keskuudessa, eikä liioin niiden kilpailukykyyn, eikä siksi ole biopolttoaineiden käytön lisäämistavoitteiden eikä jakeluvelvoitteita säätelevän lainsäädännön tavoitteiden mukainen. Mielestämme jakeluvelvoitteista tulee - siinä määrin kun investointivalmius 2G-bioetanolin valmistukseen Suomessa sellaisen mahdollistaa – joustavasti poistaa mekanismi, joka johtaa 2G-bioetanolin jakeluvelvoitteen täyttämisen edistyneellä biodieselillä, jolloin ei vähennettäisi uusien toimijoiden kiinnostusta investoida havupuutähteitä käyttäviin 2G-bioetanolilaitoksiin ja sellaisten investointien edellyttämään teknologisen kehitystyöhön. b. Suomen autokanta on keskimääräiseltä iältään Euroopan vanhimpia. Suomessa on kehitetty ja saatettu kansainvälisille markkinoille mm. kilpailukykyinen Flex-Fuel muuntosarja, joka mahdollistaa 85% etanolia sisältävän E85-polttoaineen käytön laajasti vanhassakin autokannassa. E85-polttoaineen käyttömäärien lisääntyminen tuo toivottua joustavuutta sekä kansallisten että EU:n asettamien biopolttoaineiden jakeluvelvoitteiden ja -tavoitteiden täyttämiseen vähentämällä niiden täyttämisen edellyttämää polttoaineiden käyttömäärää. Samalla se tehostaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä voimakkaammin kuin E10 (tai E20) polttoaineille on mahdollista. c. Pitkällä tähtäyksellä on peruteltua valmistautua siihen, että fossiiliperäisen hiilidioksidin ilmakehästä poistamisen kustannus, joka nyt on kestävän markkinatalouden periaatteiden vastaisesti ulkoistettu tulevien sukupolvien maksettavaksi, kohdistetaan asteittain täysimääräisesti fossiilisiin poltto- ja raaka-aineisiin, joko päästöveroina, hiilitulleina tai hiilidioksidin kierrätysvelvoitteena mm. OECD:n jo 1960-luvulla käyttöön ottaman ”saastuttaja maksaa” (”polluter pays”) periaatteen mukaisesti. Tämä kehitystrendi tulee oleellisesti parantamaan biopolttoaineiden kustannuskilpailukykyä fossiilisiin polttoaineisiin nähden, ja lisäämään niiden kysyntää. d. Erityisesti lisäarvoa 2G-bioetanolin valmistusteknologioiden kehittäminen ja niiden teollisen läpimurron aikaansaaminen tuo siksi, että tämä kehitystyö mahdollistaa myös rinnakkaistuotteiden jalostamisen nestemäisiksi tai kaasumaisiksi biopolttoaineiksi. 2G-bioetanolilaitoksella syntyvän ligniinijakeen hyödyntäminen kiinteänä polttoaineena voimalaitoksilla on jo nyt mahdollista ja esim. nestemäisten liikennepolttoaineiden valmistamista siitä selvitetään. Syntyvä rankki puolestaan on hyödynnettävissä biokaasun valmistuksessa, paljolti jo saatavilla olevaa teknologiaa hyödyntäen.
   • Neste Oyj, Yhteiskuntasuhteet, Timperi Minja
    Uppdaterad:
    26.8.2020
    • Neste Oyj kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotetusta muutoksesta lakiin biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä. Hallituksen esityksen tarkoitus on lieventää jakeluvelvoitteen ylittämistä koskevaa sääntelyä vuoden 2020 osalta, jolloin vuoden 2021 jakeluvelvoitteessa huomioon otettava määrä voisi olla enintään 30 prosenttia vuoden 2020 jakeluvelvoitetta vastaavasta energiamäärästä, kun se ilman muutosta olisi 10 prosenttia. Koronapandemia on aiheuttanut hyvin poikkeuksellisen ja ennakoimattoman tilanteen. Uusiutuvan polttoaineen jalostustoiminnassa tuotannonsuunnittelu ja raaka-ainehankinta ovat pitkäjänteisiä ja voivat tapahtua jopa vuotta etukäteen. Pandemian aiheuttama taloudellisen aktiviteetin äkillinen vähentyminen ja liikkumisrajoitukset vähensivät polttoaineen kysyntää huomattavasti erityisesti vuoden toisella neljänneksellä. Tämän seurauksena myös uusiutuvien polttoaineiden velvoitekysyntä on laskenut ja näyttäisi jäävän huomattavasti vuodelle 2020 ennakoitua alhaisemmaksi. Hallituksen esityksen mukainen väliaikainen ylitäytön korotus 10 prosentista 30 prosenttiin toisi huomattavan helpotuksen tilanteeseen auttaen alan toimijoita toimimaan joustavasti ja kustannustehokkaasti pandemian voimakkaasti muuttamassa toimintaympäristössä. Pidämme ylitäytön väliaikaisen rajoituksen lieventämistä vallitsevassa tilanteessa perusteltuna ja asianmukaisena keinona auttaa alan toimijoita samalla ilmastotavoitteista kiinni pitäen.
   • Nikander Sami, Kemianteollisuus ry
    Uppdaterad:
    25.8.2020
    • Kemianteollisuus ry kiittää Työ- ja elinkeinoministeriötä mahdollisuudesta lausua ehdotetusta muutoksesta lakiin biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä. Koronapandemian aiheuttaman hyvin poikkeuksellisen ja ennakoimattoman tilanteen vuoksi katsomme, että hallituksen esityksen mukainen väliaikainen ylitäytön korotus 10 prosentista 30 prosenttiin toisi huomattavan helpotuksen tilanteeseen auttaen alan toimijoita toimimaan jous-tavasti ja kustannustehokkaasti pandemian voimakkaasti muuttamassa toimintaympäristössä.
   • Energiavirasto, Ripatti Pekka
    Uppdaterad:
    25.8.2020
    • Energiavirasto kiittää mahdollisuudesta lausua työ- ja elinkeinoministeriön valmistelemasta hallituksen esityksestä, jolla ehdotetaan muutettavaksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 3 momenttia sekä biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annettua lakia. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä annettua lakia sekä Energiavirastosta annettua lakia. Energiavirasto kannattaa esitettyjä ehdotuksia, mutta haluaa kiinnittää huomiota eräisiin hallituksen esityksen perusteluihin, jotka koskevat lain noudattamisen valvontaa ja niiden siirtoa Verohallinnolta Energiavirastolle. Lisäksi Energiavirasto esittää ehdotuksiin muutamia yksityiskohtaisia huomioita. Luvun 2.1. kolmanneksi viimeisessä kappaleessa todetaan "Polttoaineen toimittaja tekee kultakin kalenterivuodelta ilmoituksen Energiavirastolle kulutukseen luovuttamistaan polttoaineista. Ilmoitus sisältää tiedot polttoaineiden määristä, elinkaarenaikaisista kasvihuonekaasupäästöistä, biopolttoaineiden kestävyyskriteerien noudattamisesta sekä muista valvonnan kannalta tarpeellisista seikoista. Energiavirasto tarkistaa tiedot ja kokoaa niistä tarvittavat yhteenvedot toimitettavaksi edelleen Euroopan komissiolle. Tietojen antaminen jatkuu myös vuoden 2020 jälkeen." Energiavirasto haluaa täsmentää, että tietojen antamisen lisäksi, myös polttoaineen laadun 6 prosentin vähennysvelvoite jatkuu vuoden 2020 jälkeen. Esityksen luvussa 4.2.2 todetaan, että jakeluvelvoitteiden valvontaa koskevan toimivallan siirrosta Verohallinnolta Energiavirastolle arvioidaan aiheutuvan Energiavirastolle ensin tehtävien siirtovaiheessa noin 2 henkilötyökuukauden (htkk) lisäresurssitarve sekä jatkossa noin 1 htkk, kun tehtävien hoito on normalisoitunut. Verohallinto ja Energiavirasto tekevät yhteistyötä tehtävien hoitoa koskevan osaamisen siirtämisessä ja on sovittu, että Verohallinto antaa Energiavirastolle tukea vuoteen 2021 kohdistuvan ohjeistuksen laadinnassa sekä muussa valvontatehtäviin liittyvässä perehdyttämisessä. Energiavirasto pitää esitettyjä resurssiarvioita oikein mitoitettuina, mutta huomauttaa, että tehtävien siirto eli lain toimeenpanon valmistelu on parhaillaan käynnissä, mutta sitä ei voida toteuttaa tehokkaasti, koska Energiavirastolle ei ole osoitettu hallituksen esityksessä mainittuja resursseja. Energiavirasto ehdottaakin, että työ- ja elinkeinoministeriö käynnistääkin viipymättä asiaan liittyvät keskustelut valtiovarainministeriön kanssa, jonka hallinnonalalta tehtäviä ehdotetaan siirrettäväksi Energiavirastolle. Lain voimaantuloa koskevan luvun 8 kolmannessa kappaleessa puhutaan siirtymäsäännöksistä. Energiavirasto ehdottaa, että tekstiä vielä täsmennetään, koska Verohallinnon antamat päätökset asioissa, jotka kuuluisivat ehdotetun lain nojalla Energiaviraston toimivaltaan, jäisivät voimaan päätöksissä mainituilla ehdoilla. Energiavirasto esittää tähän lisätään maininta, että Verohallinto toimittaa Energiavirastolle tiedoksi tällaiset päätökset. Luvussa 9 toimeenpano ja seuranta todetaan "Ehdotettu jakeluvelvoitelain ja biopolttoöljyn jakeluvelvoitelain valvontaa koskevan toimivallan siirto edellyttää yhteistyötä Verohallinnon ja Energiaviraston kesken. Verohallinto antaa Energiavirastolle tukea vuoteen 2021 kohdistuvan ohjeistuksen laadinnassa sekä muussa valvontatehtäviin liittyvässä perehdyttämisessä." Energiavirasto toteaa, että vaikka Energiaviraston ja Verohallinnon yhteistyö tehtävien siirrossa on sujunut hyvin, niin se ei ole sujunut Energiaviraston osalla tehokkaasti, koska sille ei ole osoitettu lain toimeenpanon valmisteluun resursseja.
   • Verohallinto
    Uppdaterad:
    24.8.2020
    • Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Verohallinnon lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Verohallinto esitti 1.9.2017 päivätyssä kirjelmässä työ- ja elinkeinoministeriölle liikenteen biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen toteuttamisen ja valvonnan siirtämistä Verohallinnolta Energiavirastolle. Ensimmäinen huhtikuuta 2019 voimaan tulleella lailla biopolttoöljyn käytön edistämisestä (418/2019) toimivalta biopolttoöljyn jakeluvelvoitteen osalta tuli Verohallinnolle. Lain voimaantulosäännöksen mukaan ilmoittamisvelvollisuutta ja kirjanpitovelvollisuutta sovelletaan vuonna 2021 ja sen jälkeen kulutukseen toimitettuun kevyeen polttoöljyyn ja biopolttoöljyyn. Lausunnolla oleva esitys sisältää muun muassa ehdotuksen biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain sekä biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetun lain muutokset, joilla säädettäisiin jakeluvelvoitteiden valvontaa koskevan toimivallan siirrosta Verohallinnolta Energiavirastolle. Verohallinto kannattaa tätä ehdotusta. Verohallinto valmistelee parhaillaan yhteistyössä Energiaviraston kanssa ohjeistuksia molempien lakien tulkinnoista vuodesta 2021 eteenpäin. Vuoden 2020 biopolttoaineiden jakeluvelvoiteilmoitukset otetaan vastaan Verohallinnossa maaliskuun 2021 aikana ja Verohallinto tutkii ilmoitukset ja tekee tarvittaessa sanktiopäätökset. Myös mahdolliset jälkitarkastus-, valvonta- ja sanktiotoimenpiteet vuosien 2018 - 2020 jakeluvelvoitteiden osalta hoidetaan Verohallinnossa vuosien 2021 - 2023 aikana. Energiavirasto ryhtyy seuraamaan biopolttoöljyn jakeluvelvoitetta vasta 1.1.2021 alkaen, jolloin ensimmäiset ilmoitukset tulevat suoraan Energiavirastolle ke-väällä 2022. Verohallinto on käynyt läpi jakeluvelvoitteisiin liittyviä kysymyksiä Energia-viraston kanssa jo syksystä 2019 alkaen. Tuki ja perehdytys tulee jatkumaan tiiviinä vuosien 2020 ja 2021 ajan sekä aina tarvittaessa myös myöhemmin, jos se nähdään tarpeelliseksi. Hallituksen esityksessä oleva tekninen muutos jakeluvelvoitteen ylittämistä ja sen siirtämistä seuraavalle vuodelle otetaan huomioon Energiaviraston kanssa valmisteltavissa ohjeistuksissa syksyn 2020 aikana.
   • VM
    Uppdaterad:
    21.8.2020
    • Valtiovarainministeriö totetaa kunnioittavasti, ettei sillä ole lausuttavaa esitysluonnoksesta.
   • North European Oil Trade Oy
    Uppdaterad:
    13.8.2020
    • North European Oil Trade (NEOT) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. NEOT kannattaa luonnoksen ehdotusta siitä, että vuoden 2021 jakeluvelvoitteessa huomioon otettavaa ylitäytön määrää nostettaisiin 10 prosentista 30 prosenttiin vuoden 2020 jakeluvelvoitetta vastaavasta energiamäärästä.