• FAL-yleissopimus
   • Opetushallitus, Repo Timo
    Uppdaterad:
    18.4.2024
    • Opetushallitus kiittää mahdollisuudesta lausua. Opetushallituksella ei ole asiasta lausuttavaa.
   • HaminaKotka Satama Oy
    Uppdaterad:
    18.4.2024
    • HaminaKotka Satama kiittää mahdollisuudesta lausua FAL-yleissopimuksen hyväksymiseen liittyen. HaminaKotka Satama Oy puoltaa sopimuksen muutoksien hyväksymistä.
   • Ilmatieteen laitos
    Uppdaterad:
    18.4.2024
    • Ilmatieteen laitoksella ei ole päätöslauselmaan lausuttavaa
   • Ulkoministeriö, Oikeuspalvelu
    Uppdaterad:
    17.4.2024
    • FAL-yleissopimuksen liitteeseen tehtyjä muutoksia koskevassa esittelymuistioluonnoksessa tuodaan esiin, että muutokset kuuluvat EU:n ja sen jäsenvaltioiden välillä jaettuun toimivaltaan. Ulkoministeriö kiinnittää huomiota, että muistioluonnoksessa viitataan lisäksi menettelyyn, jota noudatetaan EU:n kannanmäärittelyssä silloin, kun muutokset kuuluisivat EU:n yksinomaiseen toimivaltaan. Ulkoministeriö esittää harkittavaksi, onko muistiossa tarpeen käydä esitetyssä määrin läpi sellaista menettelyä, joka ei sovellu nyt kyseessä oleviin tapauksiin. Ulkoministeriö lukee esittelymuistioluonnosta siten, että EU ei ole käyttänyt jaettua toimivaltaa eli se ei ole antanut sellaista relevanttia lainsäädäntöä, joka koskisi muutoksien kohteena olevaa alaa. Tästä seuraisi se, että jäsenvaltiot käyttävät toimivaltaansa asiassa. Esittelymuistioluonnoksessa on käyty läpi myös muutosten kansallista voimaansaattamista. Ulkoministeriö toteaa, että voimaansaattamisvaihe on lähtökohtaisesti erillinen sitoutumisvaiheesta. Muutokset, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan, saatetaan kansallisesti voimaan perustuslain 95 §:n mukaisesti. Muistioluonnoksissa tuodaan esiin, että kyse on ns. asetuksentasoisista muutoksista. Alustavasti arvioidaan, että itse muutoksia ei olisi tarpeen julkaista Suomen säädöskokoelman sopimussarjassa sen vuoksi, että ne ovat teknisiä ja yleistä merkitykseltään vähäisiä. Todetaan kuitenkin, että muutokset julkaistaisiin Liikenne- ja viestintäviraston sivuilla ja virasto antaisi muutoksista myös tietoja. Ulkoministeriö esittää, että muistioon tarkennettaisiin, että liikenne- ja viestintäministeriö antaisi muutosten julkaisematta jättämisestä kuitenkin ilmoituksen, joka julkaistaan sopimussarjassa ja jossa tuotaisiin esiin muistiossa kuvatut tiedot siitä, että muutokset julkaistaan Liikenne- ja viestintäviraston sivuilla ja siitä, että se antaa niistä myös tietoja suomeksi ja ruotsiksi. Ulkoministeriö kiinnittää lopuksi liikenne- ja viestintäministeriön huomiota kansainvälisten velvoitteiden oikeaoppiseen käsittelyyn valtioneuvoston asiakirja- ja asianhallintajärjestelmä VAHVAssa (ks. VAHVAn toimintatapaohje: EU- ja valtiosopimukset sekä muut kansainväliset velvoitteet). Oikean tehtäväluokan valinta on olennaisen tärkeää erityisesti siitä syystä, että VAHVAn on tarkoitus palvella sähköisenä sopimusrekisterinä, joka sisältäisi kaikki Suomea kansainvälisesti sitovat velvoitteet ja ainoastaan tietyn tehtäväluokan metatiedot tarjoavat sopimusrekisterille puitteet. Jaettuun toimivaltaan kuuluvia muutoksia FAL-yleissopimuksen liitteeseen tulisi siten käsitellä tehtäväluokassa 10.03.04 Kansainväliset velvoitteet (kansainväliset sopimukset). Asiasta vastaavan ministeriön tulee huolehtia siitä, että tehtäväluokan metatietojen sopimustiedot-välilehden tiedot täytetään ja pidetään ajantasaisina.
   • Väylävirasto
    Uppdaterad:
    16.4.2024
    • Liikenne- ja viestintäministeriö on 2.4.2024 pyytänyt Väyläviraston lausuntoa Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n meriliikenteen helpottamista käsittelevän komitean ("FAL-komitea") päätöslauselman FAL.15(47) hyväksymisestä ja kansallisesta voimaansaattamisesta. Väylävirastolla ei ole toimialansa kannalta erityistä lausuttavaa asiassa.
   • Työ- ja elinkeinoministeriö, TYS & YLA/TTM, IYR
    Uppdaterad:
    16.4.2024
    • Työ- ja elinkeinoministeriöllä ei ole asiasta lausuttavaa.
   • , Liikenne- ja Viestintävirasto Traficom
    Uppdaterad:
    12.4.2024
    • Liikenne- ja viestintävirasto kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja toteaa lausuntonaan seuraavaa. Liikenne- ja Viestintävirasto on osallistunut muutosten valmisteluun sekä kansainvälisesti että kansallisesti. Päätöslauselmien hyväksymisellä ja voimaansaattamisella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia Liikenne- ja viestintäviraston toimintaan. Virasto tukee sopimusmuutosten oikea-aikaista voimaansaattamista
   • IMSBC-säännöstö
   • Opetushallitus, Repo Timo
    Uppdaterad:
    18.4.2024
    • Opetushallitus kiittää mahdollisuudesta lausua. Opetushallituksella ei ole asiasta lausuttavaa.
   • HaminaKotka Satama Oy
    Uppdaterad:
    18.4.2024
    • HaminaKotka Satama kiittää mahdollisuudesta lausua IMSBC-yleissopimuksen hyväksymiseen liittyen. Muutokset osaltaan parantavat merenkuluin lastiturvallisuutta. HaminaKotka Satama Oy puoltaa sopimuksen muutoksien hyväksymistä.
   • Ilmatieteen laitos
    Uppdaterad:
    18.4.2024
    • Ilmatieteen laitoksella ei ole päätöslauselmaan lausuttavaa
   • Ulkoministeriö, Oikeuspalvelu
    Uppdaterad:
    17.4.2024
    • SOLA-yleissopimuksen säännöstöön tehtyjä muutoksia koskevassa esittelymuistioluonnoksessa tuodaan esiin, että muutokset kuuluvat EU:n ja sen jäsenvaltioiden välillä jaettuun toimivaltaan. Ulkoministeriö kiinnittää huomiota, että muistioluonnoksessa viitataan lisäksi menettelyyn, jota noudatetaan EU:n kannanmäärittelyssä silloin, kun muutokset kuuluisivat EU:n yksinomaiseen toimivaltaan. Ulkoministeriö esittää harkittavaksi, onko muistiossa tarpeen käydä esitetyssä määrin läpi sellaista menettelyä, joka ei sovellu nyt kyseessä oleviin tapauksiin. Ulkoministeriö lukee esittelymuistioluonnosta siten, että EU ei ole käyttänyt jaettua toimivaltaa eli se ei ole antanut sellaista relevanttia lainsäädäntöä, joka koskisi muutoksien kohteena olevaa alaa. Tästä seuraisi se, että jäsenvaltiot käyttävät toimivaltaansa asiassa. Esittelymuistioluonnoksessa on käyty läpi myös muutosten kansallista voimaansaattamista. Ulkoministeriö toteaa, että voimaansaattamisvaihe on lähtökohtaisesti erillinen sitoutumisvaiheesta. Muutokset, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan, saatetaan kansallisesti voimaan perustuslain 95 §:n mukaisesti. Muistioluonnoksissa tuodaan esiin, että kyse on ns. asetuksentasoisista muutoksista. Alustavasti arvioidaan, että itse muutoksia ei olisi tarpeen julkaista Suomen säädöskokoelman sopimussarjassa sen vuoksi, että ne ovat teknisiä ja yleistä merkitykseltään vähäisiä. Todetaan kuitenkin, että muutokset julkaistaisiin Liikenne- ja viestintäviraston sivuilla ja virasto antaisi muutoksista myös tietoja. Ulkoministeriö esittää, että muistioon tarkennettaisiin, että liikenne- ja viestintäministeriö antaisi muutosten julkaisematta jättämisestä kuitenkin ilmoituksen, joka julkaistaan sopimussarjassa ja jossa tuotaisiin esiin muistiossa kuvatut tiedot siitä, että muutokset julkaistaan Liikenne- ja viestintäviraston sivuilla ja siitä, että se antaa niistä myös tietoja suomeksi ja ruotsiksi. Ulkoministeriö kiinnittää lopuksi liikenne- ja viestintäministeriön huomiota kansainvälisten velvoitteiden oikeaoppiseen käsittelyyn valtioneuvoston asiakirja- ja asianhallintajärjestelmä VAHVAssa (ks. VAHVAn toimintatapaohje: EU- ja valtiosopimukset sekä muut kansainväliset velvoitteet). Oikean tehtäväluokan valinta on olennaisen tärkeää erityisesti siitä syystä, että VAHVAn on tarkoitus palvella sähköisenä sopimusrekisterinä, joka sisältäisi kaikki Suomea kansainvälisesti sitovat velvoitteet ja ainoastaan tietyn tehtäväluokan metatiedot tarjoavat sopimusrekisterille puitteet. Jaettuun toimivaltaan kuuluvia muutoksia SOLAS-yleissopimuksen säännöstöön tulisi siten käsitellä tehtäväluokassa 10.03.04 Kansainväliset velvoitteet (kansainväliset sopimukset). Asiasta vastaavan ministeriön tulee huolehtia siitä, että tehtäväluokan metatietojen sopimustiedot-välilehden tiedot täytetään ja pidetään ajantasaisina.
   • Väylävirasto
    Uppdaterad:
    16.4.2024
    • Liikenne- ja viestintäministeriö on 2.4.2024 pyytänyt Väyläviraston lausuntoa Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n meriturvallisuuskomitean ("MSC-komitea") päätöslauselman MSC.539(107) hyväksymisestä ja kansallisesta voimaansaattamisesta. Väylävirastolla ei ole toimialansa kannalta erityistä lausuttavaa asiassa.
   • Työ- ja elinkeinoministeriö, TYS & YLA/TTM, IYR
    Uppdaterad:
    16.4.2024
    • Työ- ja elinkeinoministeriöllä ei ole asiasta lausuttavaa.
   • , Liikenne- ja Viestintävirasto Traficom
    Uppdaterad:
    12.4.2024
    • Liikenne- ja viestintävirasto kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja toteaa lausuntonaan seuraavaa. Liikenne- ja Viestintävirasto on osallistunut muutosten valmisteluun sekä kansainvälisesti että kansallisesti. Päätöslauselmien hyväksymisellä ja voimaansaattamisella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia Liikenne- ja viestintäviraston toimintaan. Virasto tukee sopimusmuutosten oikea-aikaista voimaansaattamista
   • STCW-yleissopimus
   • Opetushallitus, Repo Timo
    Uppdaterad:
    18.4.2024
    • Opetushallitus kiittää mahdollisuudesta lausua. Opetushallituksella ei ole asiasta lausuttavaa.
   • HaminaKotka Satama Oy
    Uppdaterad:
    18.4.2024
    • HaminaKotka Satama kiittää mahdollisuudesta lausua STWC-yleissopimuksen muutosten hyväksymiseen liittyen. HaminaKotka Satama Oy:llä ei ole lausuttavaa pätevyyskirjoja koskevien päätöslauselmien muutoksien hyväksymisen ja voimaansaattamisen suhteen.
   • Ilmatieteen laitos
    Uppdaterad:
    18.4.2024
    • Ilmatieteen laitoksella ei ole päätöslauselmaan lausuttavaa
   • Ulkoministeriö, Oikeuspalvelu
    Uppdaterad:
    17.4.2024
    • Esittelymuistioluonnoksessa, joka koskee STCW-yleissopimukseen ja sen säännöstöön tehtyjä muutoksia, tuodaan esiin, että muutokset kuuluvat EU:n yksinomaiseen toimivaltaan. Lisäksi todetaan, että sellaisissa tapauksissa jäsenvaltiot valtuutetaan ilmaisemaan suostumuksen tulla muutosten sitomiksi unionin etujen mukaisesti neuvoston antaman valtuutuksen nojalla. Ulkoministeriö esittää muistiota täsmennettäväksi siten, että siinä nimenomaisesti tuotaisiin esiin, että EU ei ole (eikä sopimusmääräykset huomioon ottaen myöskään voi olla) STCW-yleissopimuksen sopimuspuoli ja tästä syystä neuvosto valtuuttaa jäsenvaltiot toimimaan EU:n puolesta. Muistioluonnoksessa muutokset esitetään valtioneuvoston hyväksyttäväksi. Ulkoministeriö esittää, että muistiossa selvennettäisiin sitä, mistä syystä toimivalta hyväksyä muutokset on valtioneuvostolla. Ulkoministeriö kiinnittää huomiota, että kansallisesta toimivallanjaosta kansainvälisissä asioissa säädetään perustuslain 93 §:ssä. Sen mukaan Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Eduskunta hyväksyy kuitenkin kansainväliset velvoitteet ja niiden irtisanomisen sekä päättää kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattamisesta siltä osin kuin perustuslaissa säädetään. Valtioneuvosto vastaa puolestaan Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansallisesta valmistelusta ja päättää niihin liittyvistä Suomen toimenpiteistä, jollei päätös vaadi eduskunnan hyväksymistä. Sopimusten ja muiden kansainvälisten velvoitteiden hyväksymistoimivalta kuuluu siten lähtökohtaisesti tasavallan presidentille. Valtioneuvoston yleisistunto korvaa tasavallan presidentin päätöksentekijänä silloin, kun kyse on Euroopan unionissa päätettäviin asioihin sekä niihin sisällöltään ja vaikutuksiltaan rinnastettaviin asioihin liittyvistä toimenpiteistä, jos ne edellyttävät valtioneuvoston päätöstä (valtioneuvoston ohjesääntö, VNOS, 262/2003, 3 §:n 9 kohta). EU:n yksinomaisessa toimivallassa olevat kansainväliset velvoitteet, joiden osapuoli EU ei ole, rinnastetaan kansallisessa käsittelyssä EU:ssa päätettävään asiaan. Muistioluonnoksessa todetaan, että muutoksia ei saateta kansallisesti voimaan niiden kuuluessa EU:n yksinomaiseen toimivaltaan, mutta että muutosten voimaantulosta julkaistaisiin kuitenkin Suomen säädöskokoelman sopimussarjassa ministeriön ilmoitus, jossa myös kerrotaan, missä tietoverkossa muutokset ovat saatavissa, sekä tieto siitä viranomaisesta, joka antaa muutoksista tietoja suomeksi ja ruotsiksi. Ulkoministeriö yhtyy liikenne- ja viestintäministeriön esittämään menettelytapaan ja toteaa, että ilmoituksen julkaiseminen sopimussarjassa on erityisen tärkeää tiedon saatavuuden näkökulmasta. Koska EU ei ole STCW-yleissopimuksen osapuoli, ei tietoa muutosten voimaantulosta julkaista EU:n virallisessa lehdessä. Ulkoministeriö kiinnittää lopuksi liikenne- ja viestintäministeriön huomiota kansainvälisten velvoitteiden oikeaoppiseen käsittelyyn valtioneuvoston asiakirja- ja asianhallintajärjestelmä VAHVAssa (ks. VAHVAn toimintatapaohje: EU- ja valtiosopimukset sekä muut kansainväliset velvoitteet). EU:n yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvia muutoksia STCW-yleissopimukseen ja sen säännöstöön tulisi käsitellä tehtäväluokassa 08.00.03.00 Euroopan unionin sopimukset.
   • Väylävirasto
    Uppdaterad:
    16.4.2024
    • Liikenne- ja viestintäministeriö on 2.4.2024 pyytänyt Väyläviraston lausuntoa Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n meriturvallisuuskomitean ("MSC-komitea") päätöslauselmien MSC.540(107) ja MSC.541(107) hyväksymisestä ja kansallisesta voimaansaattamisesta. Väylävirastolla ei ole toimialansa kannalta erityistä lausuttavaa asiassa.
   • Työ- ja elinkeinoministeriö, TYS & YLA/TTM, IYR
    Uppdaterad:
    16.4.2024
    • Työ- ja elinkeinoministeriöllä ei ole asiasta lausuttavaa.
   • , Liikenne- ja Viestintävirasto Traficom
    Uppdaterad:
    12.4.2024
    • Liikenne- ja viestintävirasto kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja toteaa lausuntonaan seuraavaa. Liikenne- ja Viestintävirasto on osallistunut muutosten valmisteluun sekä kansainvälisesti että kansallisesti. Päätöslauselmien hyväksymisellä ja voimaansaattamisella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia Liikenne- ja viestintäviraston toimintaan. Virasto tukee sopimusmuutosten oikea-aikaista voimaansaattamista