• Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
   • Immonen Antti
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • "Esityksen tavoitteena on suojata perustuslaillista oikeutta elämään ja terveyteen sekä riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin ehkäisemällä tartuntoja ja vähentämällä niiden leviämistä" - koronapassin käyttö tämän tavoitteen täyttämisessä on kyseenalainen, koska ei ole riittävää näyttöä sen toimivuudesta taudin leviämisen tai tartuntojen ehkäisemisessä riittävän tehokkaasti omikron -variantin kanssa. Koronapassin käytön laajentaminen päinvastoin aiheuttaa mittavia haittoja ja rajoittaa perustuslaillista oikeutta elämään niille ihmisille, jotka eivät syystä tai toisesta halua/pysty rokotteita ottamaan. Tästä aiheutuvien haittojen määrä yhteiskunnassa on mittavampi kuin tavoitellut hyödyt, joita tällä esityksellä saavutettaisiin.
   • Karsikas Teemu
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/32784/2021 Koronapassi nykyisessä muodossaan on ongelmallinen useiden lakien (mm. perustuslain 6. ja 7. pykälä, yhdenvertaisuuslain 8. pykälä, potilaslain 6. pykälä) ja kansainvälisten sopimusten (mm. yk:n ihmisoikeusjulistuksen 27. artikla, oviedon sopimuksen 5. artikla, TSS-sopimuksen 15. artikla, euroopan neuvoston päätöslauselma 01/2021) kannalta. Koronapassi rajoittaa laajan joukon, johon kuuluu lapsia, nuoria ja työikäisiä, perus- ja ihmisoikeuksia perusteetta. Perustuslain 6. pykälä turvaa kaikille perusoikeuden, jonka mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asetaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Koronarokotteen ottamatta jättäminen ei aina ole hyväksyttävä syy (lisää jäljempänä). Koronapassi nykyisessä muodossaan rajoittaa tätä 6. pykälän turvaamaa perusoikeutta laajan joukon osata perusteetta estämällä perusterveiden lasten, nuorten ja työikäisten pääsyn useisiin tiloihin ja tilaisuuksiin sen vuoksi, että he eivät ole ottaneet 2 annosta koronarokotetta, sairastaneet koronatautia 6 kuukauden sisällä tai heillä ei ole esittää enintää 72 tuntia aiemmin otettua negatiivista koronatestitulosta. Huomioitava on myös, että ilmaiseen koronatestiin pääsee vain, jos on oireita. Jos ei ole oireita, testistä voi joutua maksamaan jopa 100-200 euroa. Tätä ei esimerkiksi perustuslakivaliokunta pitänyt ongelmana. Kun moni tästä joukosta koronatartunnan saanut sairastaa taudin oireetta, voi sairastettu korona jäädä virallisesti toteamatta. Jos siis haluaa useisiin tiloihin tai tilaisuuksiin nykyisen koronapassin avulla, monesti ainoaksi (taloudellisesti) toimivaksi vaihtoehdoksi jää kahden koronarokotteen ottaminen. Käytännössä nykyinen koronapassi siis kiristää/pakottaa koronarokotteen ottamiseen. Aina rokottteen ottaminen ei ole kuitenkaan vaihtoehto (esimerkiksi hyöty-haitta-suhteen takia tai sen takia, että on jo sairastanut taudin). Tällöin ainoaksi vaihtoehdoksi jää perusteettomien perusoikeusrajoitusten sietäminen. Nämä rajoitukset eivät kuitenkaan täytä perusoikeuden rajoittamisedellytyksiä välttämättömyydestä ja oikeasuhtaisuudesta. Suurin osa lapsista, nuorista ja työikäisistä tulee sairastamaan taudin oireetta tai lievänä. Rokotusten vaatiminen kaikilta ei ole perusteltua. Sekä rokotetut, että rokottamattomat voivat saada tartunnan ja levittää tautia. Myös vakavan sairastumisen riski on olemassa sekä rokotetuilla että rokottamattomilla (avaintekijänä riskitekijät, kuten korkea ikä, ylipaino, diabetes). Perusterveellä lapsella, nuorella ja työikäisellä vakavasti sairastumisen riski on kuitenkin pieni. Kahdella rokoteannoksella myönnettävä passi ei enää toimi tartuntojen ehkäisyssä. Rokotus vähentää tartuttamisen riskiä merkittävästi vain muutamien kuukausien ajan. Myös kolmannen rokotuksen jälkeen suoja lievää tautia vastaan laskee nopeasti. Vaikka koronapassin ehdoksi nyt määriteltäisiin kolme annosta kahden sijaan, ei sekään merkittävästi auttaisi tartuntojen ehkäisyssä muutamaa kuukautta pidempään. Eikä ole perusteltua, että kaikkien tulisi rokottautua säännöllisesti jopa muutaman kuukauden välein. Lasten, nuorten ja työikäisten riski sairastua vakavasti on usein niin pieni, että niiden osalta passin käyttö ei merkittävästi vähentäisi myöskään vakavien tapausten määrää tai terveydenhuollon kuormitusta. Pienen ryhmän nuoria ja työikäisiä, jotka ovat alttiita vakavalle muodolle, takia ei koronapassia voida vaatia kaikilta nuorilta ja työikäisiltä. Vastustuskyky tautia vastaan kehittyy aina virusta kohdatessa. Kahden rokotuksen jälkeen lisäannoksien vaatiminen perusterveiltä nuorilta ja työikäisiltä ei ole perusteltua. Kaksi annosta suojaa perusterveitä nuoria ja työikäisiä hyvin taudin vakavilta muodoilta. Viruksen kohdatessaan kahdesti rokotettu perusterve nuori tai työikäinen sairastaa taudin lähes poikkeuksetta oireetta tai lievin oirein kuin myös suurin osa rokottamattomista ikätovereista ja samalla vastustuskyky tautia vastaan kasvaa. Jos koronapassin käyttö päätetään jatkaa, pitäisi se myöntää vain kolmesti rokotetuille tai taudin sairastaneille ja käyttö pitäisi rajata iäkkäisiin ihmisiin (esim. yli 60 vuotiaisiin) ja heidänkin kohdallaan vakavan sairastumisen riskin vuoksi, ei tartuttamisriskin vuoksi (myös rokotetut tartuttavat), eikä rokotuskattavuuden nostamisen (voidaan pitää kiristämisenä/pakottamisena) vuoksi. Iäkkäiden koronapassin voisi katsoa täyttävän perusoikeuden rajoittamisedellytykset välttämättömyydestä ja oikeasuhtaisuudesta ja perusoikeutta rajoitettaisiin mahdollisimman pienen ryhmän osalta. Koronapassin käyttö tämän luonnoksen mukaisesti ei ole perusteltua. Koronapassia voidaan käyttää vaihtoehtona rajoituksille. Jos rajoituksia ei ole voimassa, koronapassin käyttö ei ole välttämätöntä. Ei ainakaan terveysturvallisuuden kannalta.
   • Keinänen Anne
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Koronapassi eriarvoistaa ihmisiä laittomasti ja ei tue lain tavoitetta suojella ihmisiä tartunnoilta. Koronarokote ei ole suojellut eikä suojele ihmisiä tartunnoilta tai tartuttamasta, koronarokotetta ei ole myöskään tutkittu vielä tarpeeksi, jotta voitaisiin sanoa sen olevan turvallinen. Koronarokotteeseen pakottaminen passin saamiseksi on laiton toimi, jonka tarkoitus on pakottaa ihminen sellaiseen terveystoimeen, joka voi vaarantaa enemmänkin ihmisen terveyden kuin tuoda hyötyä. Koronapassi on laitoin toimi sen toimimattomuuden vuoksi. Suomessa on rokotusohjelma ollut vuosikymmeniä olemassa tutkituilla rokotteilla, joiden pakkoa ei kuitenkaan ole laissa määritelty edelleenkään. Nyt olemassa olevan koronaviruksen ehkäisy rokottamalla on jo todettu vääräksi toimeksi, jonka vuoksi pakkokeinot rokottamiseen ja rokotepassin käyttämiseen täytyy välittömästi lopettaa. Koronapassin käyttäminen sai ihmiset aiheettomasti levittämään koronaa, ja se että on ottanut rokotteen pitää olla yksilön oma päätös, ei yhteiskunnan pakkotoimi varsinkaan kun rokotteet eivät toimi ja ovat tuottaneet paljon terveysongelmia ja vakavia haittoja sekä kuolemia. Eu:n vaatimaa rokotepassia ei Suomessa tarvitse ottaa käyttöön omille kansalaisille eikä myöskään pidä ottaa käyttöön. Koronarokotteiden haitat pitää tutkia samoin kuin rokotteet. Korona on virus jonka vaarallisuus vähenee ja joka on jo nykyään normaali kausi-influenssaan vastaava flunssa, ei mikään yleisvaarallinen tauti.
   • Sorri Riitta
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Koronatodistuksella ei oikeudellista eikä tieteellistä perustetta. Koronatodistus on perustuslain, Nürnbergin sopimuksen sekä Helsingin julistuksen vastainen. Kun rokotettukin voi tartuttaa tai saada tartunnan viruksesta niin mitä k-passilla suojataan, eihän se suojaa ketään. Lisäksi vakavia haittoja ja kuolemaan johtaneita tapauksia on tämän ns. rokotteen käytön seurauksena tullut kansalaisille valtavasti. Haitat ovat jatkuvassa kasvussa ja muistakaamme; vain pieni osa haitoista yleensäkin ilmoitetaan eli todelliset määrät ovat huomattavasti suuremmat kuin mitä raportoitu. Erityisesti lasten ja nuorten kohdalla rokotehaittojen on todettu olevan riskejä suuremmat! Taudin toteamiseen käytetty PCR-testi on epävakaa eikä kehittäjänsä mukaan edes sovellu diagnosointiin. Niinpä USA:ssa on jo luovutta PCR-testeistä, testi kun ei erota koronaa edes muista sairauksista, saati sitten variantteja. Silti hätärokotukset, pakkotoimenpiteet ja rokotepassi perustuvat alun perin kyseisillä testeillä saatuun valheelliseen dataan! Tämä on suuri vääryys! Koronapassista pitäisi luopua heti, samoin kokeellisista rokotuksista, joiden riskejä kukaan ei tällä hetkellä täysin tunne eikä niistä vastuuta kanna!
   • Mattila Ilkka
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • VN/32784/2021 En voi hyväksyä tällaista lakiluonnosta edes väliaikaiseksi ratkaisuksi. Tällainen kehitys loukkaa räikeästi vuosikymmenien ja -satojen aikana hyvin vaalittuja kansalaisvapauksia, oikeusvaltiokäsitystä, inhimillistä oikeustajua, ihmisarvoa, omaatuntoa, eettistä arvomaailmaa ja ilmapiiriä maassamme. Kansalaisten minkäänlainen vapauden riisto on aina väärä teko, jolla on merkitystä yhteiskunnan yleiseen kehitykseen ja ilmapiiriin. Tiukat rajoitustoimet eivät ole toimineet uskotulla tavalla, joten ei ole syytä ulkoistaa vastuita yrittäjien ja toiminnanharjoittajien harteille. Tällainen antaa tulevaisuutta varten liian helppoja keinoja ohittaa lait, jotka on säädetty yksittäisten kansalaisten turvaksi. Kiristämällä toiminnanharjoittajat vastuun kantajiksi saadaan kansallinen päätöksen teko näyttämään vielä aiempaankin kyseenalaisemmalta. Tartuntataudit kuuluvat elämään ja ne luonnollisesti herättävät kasvavien sukupolvien immuunijärjestelmää laaja-alaisesti myös muita terveyshaasteita kohtaan. Tartuntatautilain väliaikaisella lakiluonnoksella tai edes parhaalla tahdolla ei voi ehkäistä minkään taudin inhimillisesti pahinta seurausta vanhusväestölle tai heikoimmille. Inhimillisyys on unohtunut, kun rajoitustoimilla on jo tähän asti estetty esim. hautajaisten järjestäminen tai niihin osallistuminen surevilta omaisilta. Pyydän päättäjiä palauttamaan kansalaisten yhtenäisyyttä erivapauksien sijaan ja tuomaan julki sekä kotimaassa että ulkomailla suoritetut riippumattomat tutkimukset aiheesta. Pyydän myös päättäjiä tuomaan ilmi kaikki rokotevalmistajien ilmoittamat tiedot ainesosista ensitilassa.
   • Brini Michael
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • This whole passport experiment has not only been a failure from start to finish, but it has been a gross violation of the rights and freedoms of citizens. It has done nothing but create a "lower" class of citizen and has been used as blunt instrument to force people into compliance with the State. Nothing but an experiment to see what this wannabe dictator can get away with. The passport is not needed, was never needed, was never going to work, and HAS NOT WORKED! This "emergency" is over and even the suggestion of expanding it, when even restrictions are not necessary (they never were), should give citizens pause over the intentions of this government. Nothing but an attempt to expand government power and control. Horrific.
   • Kaskiluoto Tarja
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Olen ottanut koronarokotuksen kuten suurin osa suomalaisista. Ymmärrän kuitenkin että on kansalaisia, jotka eivät voi sitä ottaa. Esityksen mukaan koronapassi olisi käytössä ennaltaehkäisevässä mielessä vaikkei rajoituksia olisi. Ennaltaehkäisy on hyvä asia. Jäisikö se kuitenkin käyttöön vaikka tilanne kohentuisi, koska ennaltaehkäisevä. Pakottaminen, kansan kahtiajakaminen tai osan kansalaisista poissulkeminen yhteiskunnasta eri palveluiden ääreltä kuulostaa mielestäni kovin rajulta.
   • Lepistö Tuomas
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Nykymuotoisen koronapassin saa ottamalla täyden sarjan mRNA-rokotusta, alle 72 tuntia vanhan pcr testin negatiivisella tuloksella tai sairastamalla pcr testillä todetun koronatartunnan. Jälkimmäinen vaihtoehto tulee terveillä rokottamattomilla kysymykseen ainoastaan kertaalleen, sillä sairastetun taudin tuottama immuniteetti kestää riippumattoman asiantuntijan mukaan todennäköisesti loppuelämän. Pcr testaus 72 tunnin välein ei ole realistista. Näin ollen koronapassin tosiasiallisena ja pysyvänä voimassaolon edellytyksenä ovat yksinomaan mRNA rokoteannokset hallinnon määrittäessä vaadittavan aikavälin. EU:n koronapassi ja sen voimassaolon edellyttämä säännöllinen rokotusvaatimus mRNA rokotteilla ovat räikeässä ristiriidassa YK:n ihmisoikeusjulistuksen, Suomen perustuslain, Nürnbergin säännöstön, Oviedon sopimuksen, Euroopan Neuvoston päätöksen 2361, itsemääräämisoikeuden ja elinkeinovapauden kanssa rajoittumatta niihin. Sen käyttöä ei tule laajentaa, vaan lopettaa.
   • Mörsky Sanna
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Rokotettu ja rokottamaton levittävät tautia yhtä lailla, joten passi ei estä koronatartuntoja millään lailla. Siitä on ollut jo käytännön näyttöä kuukausien ajalta, kun rokotetut pääsivät keskenään viettämään iltaa ja tartunnat vain kasvoivat. Koronapassin tarkoitus oli siis estää koronatartunnat, koska väitettiin, että rokottamattomat levittävät tautia. Tämä väite on epätosi ja se on käytännössä jo todistettu. Siihen aikaan, kun Suomessa otettiin koronapassia käyttöön, maailmalta löytyi jo tutkimustieta ja dataa osoittamaan, ettei rokotukset estä tartuntoja. Tästä linkin takaa löytyy PMJ:n, US National Library of Medicine National Institutes of Health julkaisema tutkimus "Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States" https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8481107/ Tutkimuksessa selvästi todetaan, että rokotekattavuuden lisääntyessä tartuntamäärät lisääntyvät. Tutkimuksen findings osiossa sanotaan "At the country-level, there appears to be no discernable relationship between percentage of population fully vaccinated and new COVID-19 cases in the last 7 days. In fact, the trend line suggests a marginally positive association such that countries with higher percentage of population fully vaccinated have higher COVID-19 cases per 1 million people." Toisin sanoen rokotekattavuus ei laske koronatartuntojen määrää vaan päinvastoin maat joissa on korkea rokotekattavuus, myös koronatartuntojen määrät ovat korkeat. Tämä tarkoittanee sitä, ettei rokotuksiin perustuvalla passilla ole mitään virkaa yhteiskunnassa taudin ehkäisijänä. Koronatauti leviää rokotuksista huolimatta. Koronapassi ei siis perustu millään lailla terveysturvallisuuteen, koska tauti leviää rokotetussa väestössä. Passi ei estä tartuntoja sen tarkoitus näyttänee olevan vain väline asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan sen perusteella, ovatko he ottaneet rokotetta vai eivät. Tämä on kokonaisuudessaan perustuslain vastaista. The Lancet regional health on julkaissut tutkimuksen "The epidemiological relevance of the COVID-19-vaccinated population is increasing" osoitteessa https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00258-1/fulltext?s=08#%20 jossa käsitellään samaa aihetta ja todetaan seuraavaa: "The US Centres for Disease Control and Prevention (CDC) identifies four of the top five counties with the highest percentage of fully vaccinated population (99.9–84.3%) as “high” transmission counties. Many decisionmakers assume that the vaccinated can be excluded as a source of transmission. It appears to be grossly negligent to ignore the vaccinated population as a possible and relevant source of transmission when deciding about public health control measures." Eli alueet, joissa korkea rokotekattavuus ovat myös alueita, joissa kaikkein korkein tartuntojen määrä. Todetaan selvästi, että päättäjät ovat täysin jättäneet huomiotta sen tosiasian, että rokotetut levittävät virusta. Suomennettuna sanasta sanaan: "Monet päättäjät olettavat, että rokotetut voidaan sulkea pois tartuntalähteenä. Vaikuttaa törkeän välinpitämättömältä jättää huomiotta rokotettu väestö mahdollisena ja merkityksellisenä tartuntalähteenä päätettäessä kansanterveyden valvontatoimenpiteistä." Käytännössä todetun tiedon ja olemassa olevan tutkimustiedon valossa koko koronapassi (rokotepassi) pitää ottaa välittömästi pois käytöstä. Sillä ei ole mitään tekemistä terveysturvallisuuden kanssa. Sille ei ole mitään perusteita tai sijaa yhteiskunnassamme.
   • Pirilä Matti, Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Tervehdys! Olen erittäin huolestuneena katsonut kun suunnaton pelko ajaa DEMOKRAATTISEN maan edes harkitsemaan tällaista lakia. Mikä jakaa kansaa kahtia ja lisää vastakkain asettelua. Ja lähes pakottaa ottamaan rokotteen, vaikka rokotteen valmistajalle on myönnetty VASTUU VAPAUTUS. On käsittämätöntä, että tällaista rokotetta pakotetaan ottamaan vaikka rokotteen valmista ei itse luota siihen. Ja nythän näyttää siltä ettei rokote edes suojaa tartunnoilta (Mika Salminen pohti tätä asiaa uutisissa 16.1.22). Jos rokote antaa sellaisen suojan mitä viranomaiset kertovat, niin silloinhan rokotetut olisivat turvassa ja rokottamattomat olisivat vaarassa. Oletteko huomanneet että rokote ei ole toiminut niin hyvin kuin on kerrottu. Ensin piti 70 % rokote kattavuus riittää nyt ei riitä edes 90 %. Lisäksi olen erittäin huolestunut rokotteiden haittavaikutuksista mitä selvästikin vähätellään. Ja on ihan selvä SENSUURI ettei rokotetta saa kritisoida eikä ole mitään asiaohjelmaa missä olisi keskusteltu olisi keskusteltu rokotteiden haittavaikutuksista. Eli olisi ollut eri näkemyksen omaavia asian tuntijoita keskustelemassa asiasta ja etsimässä rakentavasti ratkaisua asian hoitamiseen. Se että saman näkemyksen omaavat asiantuntia keskustelevat asiasta keskenään ei anna luotettavaa kokonaiskuvaa asiasta Ja sitten kun itse on kuulut luotettavalta taholta rokotteen aiheuttamista haitta vaikutuksista niin se kyllä pistää ajattelemaan haluanko ottaa kyseisen rokotteen Tästä syystä vastusta jyrkästi koronapassia ja kaikenlaista muutakin pakottamista rokotteen ottamiseen. Perustuslaki antaa yksilöllä koskemattomuuden suojan omaa kehoon tai ainakin joskus antoi. Mutta nyt kansalaisten perustuslaillisia oikeuksia kavennetaan ja viedään kohta kohdalta. Vedoten yhteiseen etuun. t. Matti Pirilä
   • Holappa Anita
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Sosiaali- ja terveysministeriölle VN/32784/2021 Lausunto Hallituksen esityksestä laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen tulee keskeyttää esityksen valmistelu eikä sitä pidä toimittaa eduskunnalle. Pidämme esitystä kansalaisten elämään ja terveyteen kohdistuvana pakottamisena. Esitys on mm. Suomen perustuslain, potilaslain ja Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen vastainen. STM:n mukaan koronapassin käytön laajentamisen tarkoitus on covid19-tartuntojen leviämisen ehkäisy. STM ei ole kuitenkaan tuonut esille mitään tieteellistä tutkimusta tai selvitystä siitä, että koronatodistusta koskevan lain voimaantulon myötä 16.10.2021 covid19-tartunnat Suomessa olisivat vähentyneet, ne ovat vain lisääntyneet huimasti. Koronapassi (rokotepassi) ei takaa, etteikö rokotettu saa tartuntaa tai levitä tautia. Ainoastaan negatiivinen koronatesti olisi mahdollinen osoitus, ettei henkilö tartuta muita. Koronapassi ei ehkäise covid19-tartuntojen leviämistä. WHO tuo esille 13.1.2022, ettei rokotusstrategia voi perustua jatkuviin tehosterokotuksiin. Myös THL on samoilla linjoilla, koska koronapassi ei ehkäise koronatartuntoja. – Jos passi ei estä tartuntojen leviämistä, kyllä silloin voidaan kysyä, tarvitaanko koko passia ollenkaan. Edes matkustamisessa. (Salminen) Mielestämme koronapassin tarpeen perustelu terveysturvallisuuden nimissä on kehno. Rokotettu (koronapassillinen) henkilö voi sairastua ja levittää covid19-tautia, joten koronapassi ei siis toimi tai lisää terveysturvallisuutta. Vastustamme rokotteen ottamiseen pakottamista, jota viranomaiset tällä hetkellä tekevät. Ihmisellä on itsemääräämisoikeus ja se koskee myös koronarokotteen ottamista. Se, että esim. sote-henkilöstölle rokotteen ottamisesta tuli pakollista, on täysin väärin. Kuten jo edellä on todettu, koronarokotettu ihminen voi sairastua itse ja levittää myös tautia. Miten voidaan katsoa, että koronarokotettu sote-alan ammattilainen olisi turvallisempi potilaalle kuin rokottamaton? On täysin kestämätöntä, että jo nyt huutavaa työvoimapulaa kärsivälle alalle asetetaan koronarokotepakko ja käytännössä ajetaan huomattava määrä ammattitaitoista väkeä alalta pois, sillä myös sote-henkilöstöä koskee itsemääräämisoikeus. Heillä on myös oikeus harjoittaa ammattia ja turvata itselleen elanto. Rokotteella, jota pakotetaan ottamaan, ei ole vielä lopullista myyntilupaa, eikä läheskään kaikkia Fimealle tehtyjä haittavaikutusilmoituksia ole käsitelty. Vaadimme, että hallitus keskeyttää esityksen valmistelun, eikä toimita sitä eduskunnalle. Anita Elina
   • Tokkos Pampos
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Koronapassilla ei ole paikkaa demokratisessa yhteiskunnassa. Koronapassi asettaa rokotetut ja rokottamattomat eri arvoon yhteiskunnassa. Lisäksi koronapassi on yksityisien terveystietojen urkkimista. Rokotettu ja rokottamaton on kuitenkin samalla viivalla sillä molemmat voivat kantaa ja tartuttaa Covid-19 virusta. Koronapassilla emme voi taata minkäänlaista terveydellistä hyötyä joten siitä tulisi luopua välittömästi.
   • Frost Kaisa
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Vastustan tällä lausunnolla tartuntatautilain väliaikaista muutosta. Koronapassi ei todistetusti ole vähentänyt tartuntojen määrää. On myös todettu että rokotetut, sekä taudin jo aikaisemmin sairastaneet voivat saada ja levittää covid-19 tautia. Näin ollen on kohtuutonta rajoittaa kansalaisten, jotka huolehtivat omasta terveydestään, elämää. Meidän tulisi kohdella muita saman arvoisesti riippumatta heidän henkilökohtaisista päätöksistä omaa terveyttään kohtaan. Rokote passin käyttö on syrjintää.
   • Hallivuori Cristian
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Vastustan rokotepassin käytön laajentamista. Koronarokote ei estä tartuntojen leviämistä ja rokotepassi asettaa ihmisiä tarpeettomasti eriarvoiseen asemaan. Ranskan presidentti Macron on julkisuudessa antanut lausuntoja joissa hän sanoo haluavansa että rokottamattomattimien elämästä tulisi mahdollisimman hankalaa. Tämä kuvastaa miten koronatoimilla ei haeta koronatilanteen paranemista vaan sitä että rokottomattomat painostetaan ottamaan rokote. Koen tämän esityksen ajavan samaa agendaa. Suomessa koronarokotteesta on tehty 13.1.2021 mennessä 4827 vakavaa haittavaikutusilmoitusta. Tämä luku on kasvanut n 400-500 kappaleella kahden viikon välein. Haittavaikutukset katsotaan vakavaksi, jos se on johtanut kuolemaan, hengenvaaraan, sairaalahoitoon tai sen pidentymiseen, aiheuttanut pysyvän vamman, toimintakyvyn laskun tai synnynnäisen epämuodostuman. Fimea on saanut myös 148 koronarokotuksiin liittyvää haittavaikutusilmoitusta, joissa kerrotaan potilaan menehtyneen. (https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/koronavirus-covid-19-/koronarokotteiden-haittavaikutusilmoitukset) On kohtuutonta painostaa ihmisiä ottamaan leviämistä tehottomasti estävä rokote jolla on kiistattomasti jo lyhyellä aikavälillä vakavia haittavaikutuksia. Pitkäkestoiset haittavaikutukset selviävät vasta paljon myöhemmin, valitettavasti liian myöhään.
   • Oulun yliopisto, Disease networks Oulun yliopisto , Vainio Seppo
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • VN/32784/2021 Korona virus elis SARS-CoV-2 muutelee populaatiossa. Muuntelua tapahtuu sekä rokoteteuissa että rokottamattomissa. Syy tähän on itse viruksen ominaisuuksissa eli viruksen kopiointi mekanismi tekee virheitä, joka siis heijastuu itse viruksen RNA genomissa. Strategiana globaalisti on ollut immunsoida mRNA liposomilla tai virusvektorilla mahdollisimman kattavasti kansakuntien väestö. Perusteena tähän on ollut se, että korona virus infektio olisi kohtalokas. Kun katsotaan Suomen kokonaistilastoja henkilöistä, jotka ovat oikeasti saaneet vakasti oireellisen taudin tai jopa menehtyneet sairauteen nämä luvut ovat maamme tilastokeskuksen mukaan alle 600. Infektoituneidan määrä on noin. 130 000 5 miljoonan ihmisen populaatiossa. Edelleen menehtyneiden ihmisten keski-ikä on ollut 84 vuotta. Nyt maassamme on rokotettu väestö n. 80%:sti liposomi perusteiselle rokotteelle. Samoin kattava joukko on jo rokotettu toiseen kertaan ja jopa kolmanteen. Tämä on mahdollisesti klobaalissa kokonaisuudessa kesyttänyt virusta ja tylsyttänyt itse spike proteiinin infektiota ts. kiinnittymistä ACE reseptoriinsa. Uusi valtavariannti OMICRON leviää tehokkaasti ja infektoi sekä 2-3 kertaa rokotetut, joskin ilmeisesti kenties hieman vmiedommin oirein kuin ei rokotettujen laita olisi. Kuitenkin pääsääntöisesti oleelliset riksiryhmät on maassamme rokotettu mRNA suojalla jo 3 kertaa. Siten tämän kaiken pohjalta on mieletönsä, jos maahamme saatetaan rokotepassi. Tiettyjen näkemysten mukaan rokote heikentää populaatiossa olevia tiettyja variantteja ja siten antaa muiden, joille vasta-aineen tunnistusteho on heimempi nousta pintaan. Tämän johdosta emme ole koskaan immunisoineet kansakuntia pandemian jyllätessä ja virusta kohtaaan, joka voi muuntua näinkin voimakkaasti. Edelleen valtiovallan päättäjien on syytä huomioida se tieteen paljastama seikka, että korona infektio kuin myös itse rokote toimivat tieteen löytämän nano- ja mikrotason elimistän laajan eksosomi välitteisen mekanismin kautta. Tämä järjestelmä uusi ja merkittävä tieteen avaus, joka antaa ennen näkemättömät mahdollisuudet kehittää todella tohokasta korona infektion pikadiagnostiikaa ja uusia hoitoja. Löydös, että eksosomit osallisuvat korona infektioon selittävät sekä itse viruksen ja myös rokotteen haittavaituksiaa kuin myös nämä antavat pohjan ymmärtää Long covid ilmiötä. Siten maassamme olisi panostetta merkittävästi omintakeiseen, kotimaassamme kasattaviin ja kotona ja työpaikoilla tehtävään pikadiagnostiikaan. Samoin maassamme olisi yhteiskunnan sulkemisen sijaan panostettava omien hoitostrategioiden luomiseen valtiovallan tutkimusrahoitusten ja investointien turvin. Olisi myös otettava viipumättä käyttöön myös muut varhaiset infektion hoidot kuin rokotus. Näitäkin kliinikot ovat jo identifioineet. Korona passi ja sen laajenyksen ei ole oleellisia tieteellisiä syitä. Tämän on vahvasti eriarvoistava ja vie maamme vapauden ja kansalaisoikeuksein kehitystä hyvin epätasaarvoisen ja epäinhimilliseen suuntaan. On surullista, että olemme tässä tilanteessa, jos kansalaisille pakkosyötetään rokotteita tässä vaiheessa , kun kyse on suuremillalle osalle l'hinn'ä flunssan kaltaisesta taudista. Meidän olisi panostettab myös urheilu, BMIn ja veren paineen laskua lis'ää urheilua - terveellisten elämän tapojen ja diabeteksen hoitoa muillakin keinoilla.
   • Rantasalo Jere
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Sosiaali- ja terveysministeriölle Viite: VN/32784/2021 ASIA: Lausunto Hallituksen esityksestä laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta LAUSUNNON ANTAJA Jere Rantasalo, lainaten asianajaja Leena Kenttämihen antamaa lausuntoa ollessaan samaa mieltä lausunnon tekijän kanssa. Aluksi muutama lause tavoitteista. Kyseessä on korona(rokote)passin käytön jatkaminen ja laajentaminen. Terveiden ihmisten mielivaltainen rajoittaminen ja perustuslaillisten oikeuksien kieltäminen vailla mitään perusteita? Ja tuossa kehdataan kirjoittaa "Esityksen tavoitteena on suojata perustuslaillista oikeutta elämään ja terveyteen..." Niin mikä on se logiikka että osan ihmisistä voi sulkea yhteiskunnan ulkopuolelle ja varsinkin kun he ovat terveitä? Suojata vai tuhota, kummin päin se menikään? Turvata vai tuhota oikeus? Tavoite taitaa jäädä saavutamatta. Ja vielä samaan aikaan terveysviranomaiset tuovat julki asiaa että rokotukset olisi lopetettava, yhteiskunta aukaistava ja koronaan suhtauduttava kuin kausi-influenssaan. Mutta alla tarkemmat perustelut, miksi minäkään en voi hyväksyä tätä hallituksen esitystä. Alla oleva teksti on suora lainaus asianajaja Leena Kenttämihen lausunnosta. "1. LAUSUNTO JA VAATIMUS Hallituksen on viipymättä keskeytettävä esityksen valmistelu eikä sitä tule toimittaa eduskunnalle. Esitystä on pidettävä sopimattomana kansalaisten elämään ja terveyteen kohdistuvana pakottamisena. Esitys on mm. Suomen perustuslain, potilaslain ja Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen vastainen. 2. TAUSTAA STM:n mukaan: ”EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisen käytön – eli koronapassin käytön – laajentaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että koronapassi voidaan ottaa vapaaehtoisesti käyttöön myös tilanteissa, joissa toiminnanharjoittajiin ei kohdistu rajoituksia. Toiminnanharjoittaja voisi siis edellyttää asiakkailta tai tilaisuuteen osallistuvilta koronapassin esittämistä covid-19-tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. STM lähtee siten siitä, että koronapassin käytön laajentamisen tarkoitus on covid-19-tartuntojen leviämisen ehkäisy. STM ei ole esittänyt mitään tieteellistä tutkimusta, tilastoa tai selvitystä siitä, että koronatodistusta koskevan lain voimaantulon myötä 16.10.2021 koronatartunnat olisivat vähentyneet Suomessa. Päinvastoin tartunnat ovat lisääntyneet. 3. PERUSTELUT, ROKOTE Vastustamme koronapassin käytön laajentamista seuraavilla perusteilla: Koronarokotteet ”vuotavat” eli rokotepassi ei takaa sitä, etteikö rokotettu levitä tautia tai saa tartuntaa. Vain negatiivinen koronatesti voisi toimia todisteena siitä, ettei henkilö tartuta muita. Näin ollen koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. WHO:n 13.1.22. lausunnon mukaan : ”rokotusstrategia, joka perustuu alkuperäisen rokotekoostumuksen toistuviin tehosteannoksiin, ei todennäköisesti ole sopiva tai kestävä.” Omicron-variantti on nyt vallalla eikä WHO:nkaan mukaan rokotusstrategia voi perustua toistuviin tehosterokotuksiin. Näin ollen koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Myös Suomen ainoan virallisen asiantuntijatahon THL:n mukaan rokotusstrategiaa on muutettava koska koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen kyseenalaistaa koko passin tulevaisuuden MTV:n Uutisextrassa 15.1.22. – Jos passi ei estä tartuntojen leviämistä, kyllä silloin voidaan kysyä, tarvitaanko koko passia ollenkaan. Edes matkustamisessa. – Jos on niin, että rokotteet eivät estä tartuntoja, vaikka ne estävät sairastumista, silloin pohja koko sen passin ympäriltä tippuu pois, Salminen jatkaa. Nykyisen rokotteen teho hiipuu nopeasti Omicron-valtavirusta kohtaan- eri tutkimusten mukaan 2-4 kuukaudessa. Koronapassin käytön laajentamisen on ilmoitettu olevan voimassa 30.6.2022 asti. Suomessa on nyt suurella osalla väestöä menossa kolmas rokotekierros ja asiantuntijoiden mukaan neljättä ei enää suositella muille, paitsi riskiryhmään kuuluville. Näin ollen koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Rokotevalmistajat ovat ilmoittaneet kehitteillä olevasta uudesta rokotteesta, joka nykyistä paremmin tehoaisi Omicron-varianttiin ja mahdollisiin muihin uusiin variantteihin. Näin ollen sekä WHO:n , THL:n että rokotevalmistajien kannan mukaan koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Koska nykyistä rokotetta ei voi valtaosalle väestöä enää tehosterokottaa ja koska nykyisen rokotteen suoja on valtaosalla väestöä hiipunut ennen 30.6.22, velvoittaisi koronapassin käytön laajentaminen lähes kaikki kansalaiset siten ottamaan jonkin tulevan uuden rokotteen, josta ei mitään tietoa vielä ole saatavissa. Näin ollen nykyisellä rokotteella saatava koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Lopputulos on siten se, että koronapassin käytön laajentamista perustellaan siten virheellisesti terveysturvallisuudella – se ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä.. Kun rokotettu passinhaltija voi todistettavasti sekä levittää tautia että sairastua itse, ei terveysturvallisuus toteudu. Tosiasiallinen syy koronapassin käytön laajentamiselle on viranomaisten pyrkimys pakottaa kansalaiset ottamaan rokote. Tällainen totuudenvastaisesti terveysturvallisuuteen verhottu monien suomalaisten elämään ja terveyteen kohdistuva pakottaminen on paitsi sopimatonta ja epäasiallista viranomaistoimintaa niin myös täysin lainvastaista. Varsinkin, kun rokotepakko koskee nykyistä lopullista myyntilupaa vailla olevaa rokotetta, jonka rokotehaittailmoituksista ei STM:n alainen Fimea ole kokonaiseen vuoteen saanut käsiteltyä kuin murto-osan. Täysin tuomittavaa ja lainvastaista viranomaistoimintaa on pakottaa kansalaiset ottamaan jokin vielä täysin tuntematon uusi rokote, josta ei minkäänlaista dataa ole saatavissa. Eli jos haluat konserttiin, teatteriin, ravintolaan tai kuntosalille tms. sinun on otettava joko nykyiset rokotteet, jotka vuotavat eli eivät estä sinua tartuttamasta tai saamasta virusta tai uusi rokote, joka tehoaa Omicron-valtavirukseen, mutta josta ei ole mitään tietoa saatavilla. COVID-19 ROKOTTEIDEN HAITTAVAIKUTUKSISTA Rokotteiden haittavaikutuksia ei ole riittävästi tutkittu puolueettomien asiantuntijoiden toimesta eikä edes rokotevalmistajien omia kliinisiä rokotehaittatutkimuksia kattavasti julkaistu. Eritoten Yhdysvalloista FDA on vaatinut saada julkaista Pfizerin rokotetutkimustulokset 75 vuoden kuluessa ! FDA on vaatimuksensa hävinnyt Yhdysvaltain tiedonvapauslainsäädännön (FOIA) nojalla ja oikeuden velvoittamana julkaisee nyt rokotetutkimustulokset 31.1.2022 lukien 50.000 sivun kuukausivauhdilla. Kun Pfizerin koronarokotteen tutkimustulokset julkaistaan vasta 30.1.2022 lukien, herää kysymys, mihin kliinisiin rokotetutkimuksiin STM ja THL ovat perustaneet lähes mantrana mediassa esittämänsä väitteet siitä, että rokotteet ovat tutkitusti turvallisia? STM:n alaisuudessa toimiva Fimea ei ole kuluneen vuoden aikana saanut käsiteltyä rokotehaittailmoituksista kuin murto-osan ilmoittaen syyksi henkilöstöpulan. Fimean sivuilla rokotehaitoista kerrotaan vain ylimalkaisesti mainiten lähinnä tavanomaiset haittavaikutukset, mutta vaieten vakavista haittailmoituksista ja haittavaikutuksia sanallisesti väheksytään. Sama tapahtuu STM:n ja medialle antamissa haastatteluissa. Kysymys herää, miksi näin toimitaan. Näin kansalaisen oikeustajun ja kansanterveyden kannalta luulisi olevan KAIKKEIN TÄRKEINTÄ tutkia ja käsitellä rokotehaittailmoitukset heti niiden saavuttua ja niistä ajan tasalla olevaa tietoa välittömästi. STM:n ja Fimean toiminta vaikuttaa nyt siltä, että kansalaisten terveydellä ei ole väliä ja että todellisia rokotehaittoja pyritään salaamaan. Ennen koronapassin käytön laajentamista STM:n on joka tapauksessa huolehdittava siitä, että rokotehaittailmoitukset käsitellään ja niistä annetaan avoimesti tietoa, jotta kansalaiset, sekä rokottamattomat että myös jo rokotetut voivat perustaa harkintansa rokotteen hyödyistä ja haitoista todelliseen tietoon ja dataan. Kansalaisten tiedossa on tällä hetkellä, että noin vuoden ajanjakson aikana rokotusten käynnistyttyä 139 koronarokotteen haittavaikutusilmoituksessa kerrotaan potilaan menehtyneen (Fimea 2021). Lisäksi huomioon on otettava, että tehdyt haittavaikutusilmoitukset eivät kerro todellista määrää, koska ilmoittaminen on vapaaehtoista. EMA:n EudraVigilance -tietojärjestelmään on raportoitu yli 1,3 miljoonaa tapausta epäillyistä haittavaikutuksista Pfizerin, Modernan, AstraZenecan ja J&J:n Covid-rokotteista 1.1.2022 mennessä (EudraVigilance 2022). Ylikuolleisuus on myös tärkeä mittari. Tilastoista on havaittavissa selkeä ylikuolleisuuden nousu Suomessa. Vuonna 2021 touko-lokakuussa oli 2070 kuolemaa enemmän kuin vastaavina ajankohtina vuosina 2015- 2019. Samana aikana vuonna 2021 koronavirustautiin liittyviä kuolemia oli yhteensä 630. Muu ylikuolleisuus ajankohtana on siis ollut 1440. (Our World in Data 2021.) Avoimen rokotehaittatiedon puutteen vuoksi kansalaiset ovat joutuneet hankkimaan tietoa omatoimisesti. Suomalaiset kun eivät ole tyhmiä ja osaavat lukea muitakin kieliä. Tämän Lausunnon lopussa on liitteenä 1011 tutkimustulosta, jotka osoittavat rokotehaittojen vakavuuden ja runsaan ilmaantuvuuden. Katsomme, että viimeistään tällä lausunnolla saatetaan koronapassin käytön laajentamista käsittelevien eri viranomaisten ja henkilöiden tietoon covid-19 rokotteen vakavat haittavaikutukset. Näin ollen mahdollisesta rikosoikeudellisesta vastuusta ei voi enää vapautua tietämättömyyteen vedoten. 4. MAHDOLLINEN RIKOSOIKEUDELLINEN VASTUU 4.1. Kliinistä lääketutkimusta koskeva rikos ja Lääketieteellistä tutkimusta koskeva rikos 30.1.2022 astuu voimaan rikoslain 44 § 9 a § ja 9 b §, joissa säädellään Kliinistä lääketutkimusta koskevaa rikosta ja Lääketieteellistä tutkimusta koskevaa rikosta, joiden mukaan se, joka: 9 a §: 3) laiminlyö lääketutkimusasetuksen 41 tai 42 artiklassa taikka 54 artiklan 2 kohdassa säädetyn velvoitteen kirjata, dokumentoida tai ilmoittaa vakavasta haittatapahtumasta, vakavasta haittavaikutuksesta tai vakavasta odottamattomasta tapahtumasta taikka 4) laiminlyö toteuttaa lääketutkimusasetuksen 54 artiklan mukaiset kiireelliset turvallisuustoimet tutkittavien suojaamiseksi, siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle tai terveydelle, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, kliinistä lääketutkimusta koskevasta rikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 9 b §: 3) laiminlyö lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain 5 §:n 4 momentissa säädetyn velvoitteen keskeyttää tutkimus, toteuttaa välittömästi tutkittavien suojelemiseksi tarvittavat varotoimenpiteet tai laiminlyö kyseisessä momentissa säädetyn ilmoitusvelvoitteen, siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle tai terveydelle, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, lääketieteellistä tutkimusta koskevasta rikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Haittatapahtumia ja vakavia haittatapahtumia ei Suomessa ole kirjattu, dokumentoitu ja ilmoitettu VUOTEEN eikä rokottamista ole keskeytetty kansalaisten suojelemiseksi Tämä siitä huolimatta, että rokotehaitat vaikuttavat varsin mittavilta. On siten mahdollista, että Suomessa on viranomaistaholla voitu syyllistyä po rikoksiin. 4.2. Haagin kansainvälisessä rikostuomioistuimessa vireillä oleva juttu Britanniassa MD Sam White, lakimies Philip Hyland (PJH-laki), Lois Bayliss (Broad Yorkshiren laki) ja eläkkeellä oleva poliisi Mark Sexton ym yhteensä 7 henkilöä ovat 20.12.2021 rikosperusteisen kanteen, jonka esitutkinta on aloitettu Metropolitan Police:ssa rikosnumerolla 6029679/21 ja Haagin Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa tapausnumerolla OTP‐CR‐473/21 mm Britannian lääke- ja tuotevalvontavirasto MHRA.ta kohtaan koronarokotteisiin ja rokotetutkimuksia koskevista väitetyistä väärinkäytöksistä julkisessa virassa; törkeästä huolimattomuudesta tapahtuneesta tapoista, kansanmurhasta ja rikoksista ihmisyyttä vastaan ym. Rikosilmoituksessa todetaan mediatietojen mukaan, että hankitut todisteet MHRA vastaan osoittaisivat, että rokotetietojen, kokeiden ja tutkimusten osalta ei MHRA:ssa olisi noudatettu asianmukaista huolellisuutta; ja että MHRA edelleen jättää huomiotta rokotteiden aiheuttamat kuolemat, haitat ja vammat. Mark Sextonin mukaan: ” Käynnissä on tahallinen väärän tiedon levittämiskampanja. Monet eivät edes ymmärrä, että covid-rokote on vielä kokeellinen tuote. Tämä on kauaskantoisin koskaan tehty rikostutkinta. Kansallinen skandaali, joka uhkaa kaikkien Yhdistyneessä kuningaskunnassa olevien ihmisten elämää ja toimeentuloa.” Jos ja kun Haagin kansainvälinen rikostuomioistuin on ottanut asian käsiteltäväkseen, on kyseessä todella tärkeä asia, hakemus liitteenä tässä https://www.docdroid.com/WUjv6iw/icc-complaint-7-1-pdf Tohtori Sam Whiten kirje MHRA:n puheenjohtajalle lakisääteisten velvoitteiden ja huolellisuusvelvoitteiden rikkomisesta https://pjhlaw.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/letterMHRA.pdf 4.3. Yhteenveto muista laeista ym, joita koronapassin käytön laajentamiseen viranomaisissa osallistuvat mahdollisesti voivat syyllistyä Alla yhteenveto muista laeistaa, säädöksistä julistuksista ja suosituksista, joita mahdollisesti viranomaistaholla nyt rikotaan Yhteenveto niistä laeista, säädöksistä, julistuksista ja suosituksista, joita mahdollisesti rikotaan annettaessa nykyisiä injektioita ilman täydellistä tiedonantoa, vapaata suostumusta, lahjuksin, painostaen, ja erityisesti jos niitä pakotetaan tai vaaditaan perusoikeuksien (oikeus työhön, liikkumisvapauteen, terveydenhoitoon, jne.) poistamisen uhalla on seuraavassa: 1) Suomen perustuslaki 7 § Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731 2) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 5 § Potilaan tiedonsaantioikeus, 6 § Potilaan itsemääräämisoikeus https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785 3) Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990488 Laki kliinisestä lääketutkimuksesta (voimaan 31.1.2022) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210983 4) Oviedon sopimus (eli Euroopan neuvoston yleissopimus ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla) 2 artikla Ihmisen ensisijaisuus, 5 artikla Yleissääntö https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2010/20100024/20100024_2 5) Euroopan ihmisoikeussopimus 14 artikla Syrjintä https://finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063/19990063_2 6) Euroopan komission asetus ehdollisten myyntilupien antamisesta (EY) N:o 507/2006 // 4., 5. artiklat https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0507 7) UNESCO:n kansainvälinen bioetiikan ja ihmisoikeuksien julistus // Artikla 6 Suostumus https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146180 Maailman lääkäriliiton Helsingin julistus – Eettiset periaatteet lääketieteellisessä tutkimuksessa // 9., 10., 25. & 37 https://www.laakariliitto.fi/laakariliitto/etiikka/helsingin-julistus/ 9) Suomen Lääkäriliiton Valtuuskunnan Eettiset Ohjeet (Lääkäriliitto) // IV ja V https://www.laakariliitto.fi/laakarin-tietopankki/kuinka-toimin-laakarina/eettiset-ohjeet/ 10) Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2019 // 3.2. Tutkittavan kohtelu ja oikeudet https://tenk.fi/sites/default/files/2021-01/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2020.pdf 11) CIOMS International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans // GUIDELINE 9 https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf 12) Euroopan neuvoston parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselma 2361 (2021) // 7.3.1 ja 7.3.2 https://pace.coe.int/en/files/29004/html 13) Euroopan neuvoston parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselma 2383 (2021) // 4., 5., 8.-10. ja 13.7 https://pace.coe.int/en/files/29348/html 14) Nürnbergin säännöstö // 1.-5. 5. ROKOTEHNAKINTASOPIMUS , APA EU:n sekä Pfizerin ja BionTechin välinen covid-19 rokotehankintasopimus eli APA-sopimus EU:n ja Pfizerin+ Biontechin välisessä APA-sopimuksessa rokotevalmistajat vapautettiin kaikesta rokotehaittojen korvausvastuusta ja vielä siten, että rokotevalmistajat eivät käytännössä vastaa edes tahallisen tekonsa aiheuttamista rokotehaitoista. Suomi on sitoutunut tähän sopimukseen. Viranomistaholta on edesvastuutonta pakottaa kansalaiset ottamaan rokote, johon rokotevalmistajat itse luottavat niin vähän, että ovat sopimusteitse vapauttaneet itsensä rokotehaittavastuusta kokonaan ! Allekirjoitettu sopimusjäljennös liitteenä 1, haittavastuusta vapauttaminen on sopimuksen kohdassa 12. Koronapassin laajentaminen tarkoittaisi siten sitä, että rokottamattoman suomalaisen on ravintolaan, kuntosalille, konserttiin, teatteriin tms. päästäkseen otettava rokote, jonka valmistaja ei ole siitä vastuussa millään tavoin, ei edes tahallisen teon kyseessä ollessa. APA-sopimus on Suomen vahingonkorvauslain vastainen. APA-sopimuksessa on lisäksi rajoitettu suomen kansalaisen oikeutta valita oma asiantuntijansa rokotehaittaa todistamaan. Rokotevalmistajalla on oikeus evätä rokotehaitan uhriksi joutuneen ehdottama asiantuntija. Kaiken kukkuraksi Suomi on sitoutunut APA-sopimuksessa korvaamaan rokotevalmistajan oikeudenkäyntikulut riippumatta siitä, kumpi jutun voittaa. Rokotteet eivät vielä ole saaneet lopullista myyntilupaa, joka on tulossa vasta 12/2023 – jos tulee. On kohtuutonta ja perustuslain vastaista velvoittaa kansalaisia ottamaan rokote, jolla ei ole lopullista myyntilupaa ja josta aiheutuvia rokotehaittakorvauksia ei käytännössä voi vaatia rokotevalmistajilta edes tahallisen teon kyseessä ollessa. Suomessa rokotehaittakorvaukset toki maksaa Lääkevahinkovakuutusyhtiö, MUTTA siellä ongelmana on ns. ”asiantuntijalääkäri”-menettely, jossa rokotteen ja haitan syy-seuraussuhteen määrittelee potilasta näkemättä Vakuutusyhtiön asiantuntijalääkäri. Tätä vakuutusyhtiön asiantuntijalääkäri-menettelyä on jo vuosia laajasti kritisoitu julkisuudessa. Rokotehaittakorvaus on vähemmän, kuin normaali siviilioikeudellinen vahingonkorvaus, jonka Suomi on APA-sopimuksen hyväksyessään kansalaisiltaan evännyt. 6. LAPSET JA NUORET Koronapassin käyttö vaikuttaa suoraan myös alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten elämään vanhempien ja perheiden kautta. Koronatodistuksen edellyttäminen rajoittaa osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin ja verorahoin kustannettuihin palveluihin, jotka kuuluvat kaikille. Tämä lisää mielenterveysongelmia ja vaikuttaa perheisiin ja ihmissuhteisiin negatiivisesti. Negatiiviset vaikutukset sekä nuorten fyysiseen että henkiseen terveyteen ovat suuret. Koronatodistus heikentää kaikin tavoin suomalaisten nuorten oikeuksia. Kuitenkaan koronatodistuksen käyttö ei vähennä koronatartuntoja tai estä sairastumasta. Vaikkakin koronapassin ja sen käytön laajentamisen kohderyhmänä ovat 16 vuotta täyttäneet ja vanhemmat, ulottuvat välilliset vaikutukset kaikkiin Suomen lapsiin ja nuoriin. STM ei ole tehnyt koronapassin käytän laajentamisesta ja sen surauksista minkäänlaista analyysiä lapsille ja nuorille. Luonnoksen luvussa 4.1 todetaan, että: ”Koronatodistusta saisi edellyttää muun muassa ravintoloissa ja muissa yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa sisätiloissa sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajatuissa ulkotiloissa. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi yleisötilaisuuksiin käytettävät tilat, kuntosalit ja muut urheiluun tai liikuntaan käytettävät tilat, harrastustoimintaan käytettävät tilat, huvi- ja teemapuistot sekä museot, näyttelytilat ja muut vastaavat kulttuuritilat.” Koronapassin voimaantulon jälkeen lasten ja nuorten vanhemmat eivät ole pystyneet osallistumaan lastensa harrastustoimintaan, eivätkä perheet ole päässeet yhdessä mm. liikunta- tai kulttuuritapahtumiin. Tällainen kaikkiin lapsiin ja nuoriin vaikuttava syrjivä toimintatapa syvenee kaavaillun lakimuutoksen myötä. Osallistuminen tosiasiassa kiellettäisiin vanhempien tai nuorten rokotusstatuksen perusteella. Laura Kauhanen (2021) käsitteli THL:n webinaarissa 25.11.2021 pandemiaan liittyviä lasten ja nuorten psyykkisiä haasteita ja ongelmia. Laajan islantilaistutkimuksen mukaan autonomian, ystävien ja vertaisten vuorovaikutuksen tarve on 16-18-vuotiailla suurempi verrattuna nuorempiin ikäryhmiin. Yhteensä 17 tutkimuksen mukaan lasten ja nuorten masennus- ja ahdistusoireet ovat lisääntyneet koronapandemian aikana. Itsetuhoiset yhteydenotot Mieli ry:n Kriisipuhelimeen ovat nousussa etenkin alle 30-vuotiaiden keskuudessa. Joka kymmenes 18-34-vuotias suomalainen on vakavasti harkinnut henkensä riistämistä vuonna 2021. Pitkään jatkuva altistuminen koronapandemian rajoitustoimille vaikuttaa kumulatiivisesti negatiivisesti lasten ja nuorten mielenterveyteen. AACAP:in (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry) puheenjohtaja Gabrielle A. Carlson totesi 21.10.2021: ”Olemme huolissamme siitä, että masennus, ahdistus, traumat, yksinäisyys ja itsetuhoisuus ovat huimassa nousussa nuorten keskuudessa. Sillä on pysyviä vaikutuksia heihin, heidän perheisiinsä, yhteisöihinsä ja kaikkien meidän tulevaisuuteemme”. Kauhasen tutkimuksen yksi keskeinen johtopäätös on, että liikunnan ym. harrastaminen ja harrastuspaikkojen auki pitäminen lapsille ja nuorille mielenterveyden ylläpitämiseksi pandemian aikana ja jälkeen, on tärkeää. (Kauhanen 2021.) Uusimman suomalaisen Kouluterveyskyselyn mukaan (THL 2021) nuorten ahdistus- ja masennusoireilu oli keväällä 2021 lisääntynyt huomattavasti verrattuna epidemiaa edeltävään mittaukseen sekä tytöillä että pojilla. Myös kouluterveyskyselyissä on todettu nuorten mielenterveysoireilun lisääntyneen ja psyykkisen hyvinvoinnin heikentyneen koronapandemian aikana. Sosiaalisten kontaktien väheneminen ja rajaaminen on erityisen vaikutuksellista nuorille, joilla tarvekaveripiriin eli ikätoverikontakteihin on suuri. Rajoitukset ovat jo nyt ulottuneet nuorten harrastustoimintaan ja vapaa-ajan viettoon. Mikäli lakimuutos kornapassin käytön laajentamisesta asuisi voimaan kurjistuisi sekä lasten että nuorten tilanne entisestään. Ketään ei saa pakottaa tai painostaa lääketieteelliseen toimenpiteeseen; ei varsinkaan lapsiaja nuoria. Rokotehaitat kaikille ovat pahimmillaan elinikäisiä ja peruuttamattomia. Ei voida hyväksyä sitä, että lasten ja nuorten tulevaisuus romahtaa rokotehaitan johdosta. Varsinkin kun koronarokotteiden turvallisuutta ja tehokkuutta ei huolellisesti ole tutkittu eikä rokotteen pitkäaikaisvaikutuksista vielä edes voi olla varmaa tietoa. On edesvastuutonta käyttää lasten ja nuorten ymmärtämättömyyttä hyväksi ja pakottaa heidät ottamaan kyseenalainen kokeellinen rokote lukuisine tehosterokotteineen. Tässä ei enää ole kyse nuoren tai jopa lapsen suostumuksesta omasta vapaasta tahdostaan. Lakiuudistuksessa ei sanallakaan kerrota, kuinka monta koronarokotetta lapset ja nuoret on tarkoitus painostaa ottamaan koronapassin pitääkseen ja voidakseen elää normaalia elämää. Lasten ja nuorten tilanne ja lakimuutoksen siihen tuoma kurjistuminen ovat usealle päämiehelleni erityisen tärkeä perusteluna lakimuutoksen vastustamiselle. Erityisesti juuri lapsia ja nuoria ei saa syrjiä terveysturvallisuuteen verhotulla rokotepakolla. (ks alempana syrjiminen yleisesti) 7. KORONAPASSIN JA SEN KÄYTÖN LAAJENTAMISEN PERUSTUSLAINVASTAISUUS Itä-Suomen yliopiston tutkimusartikkelia 14.1.22 lainaten julkisoikeuden yliopistonlehtorin, dosentti Matti Muukkosen tuoreen vertaisarvioidun tutkimuksen mukaan perustuslakivaliokunta ei käsitellyt asianmukaisesti eri ihmisryhmien asemaa puoltaessaan koronapassin kansallista käyttöä loppuvuonna 2021. Koronapassi, perustuslaki ja yhdenvertaisuustarkasteluasetelman kritiikki -tutkimuksen (Edilex 2/2022) mukaan niin tartuntatautilain muuttamiseen johtaneesta hallituksen esityksestä kuin perustuslakivaliokunnan lausunnosta ilmenee, kuinka lainsäädännön oli tarkoituskin asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan rokotusstatuksen perusteella, mutta tätä ei pidetty ongelmana. Muukkosen mukaan tilanne muodostui kuitenkin ongelmalliseksi, kun tarkastelua ei viety riittävän pitkälle sen tunnistamiseksi millaisessa asemassa eri ihmisryhmät terveydentilansa perusteella olivat. Pauli Rautiainen ja Ida Koivisto ovat aiemmassa tutkimuksessaan kirjoittaneet oikeusjärjestyksen luomista hahmoista. Koronapassin tapauksessa terveille rokottamattomille kirjoitettiin rooli, jonka mukaan he olisivat ikään kuin käyttäytyneet väärin, vaikka missään vaiheessa rokotusta ei ollut määrätty kenellekään velvollisuudeksi, Muukkonen tuo esiin. Muukkosen mukaan se, ettei rokottautumisvelvollisuutta ole asetettu, on tarkoittanut harkintavallan myöntämistä yksityisille henkilöille, jolloin on hankala ajatella, että tuota valtaa käyttäneisiin kohdistetaan tosiasiallisesti kielteisiä seuraamuksia. Heitä pidettiin ikään kuin vaarallisina muille ja heille asetettiin velvollisuus todistaa puhtautensa, Muukkonen kertaa tutkimuksensa havaintoja. Muukkosen mukaan tulevien perusoikeusrajoitusten käsittelyn yhteydessä on erittäin tärkeää, että jokainen rajoituksen kohteeksi joutuva ryhmä on asianmukaisesti tunnistettu ja lainsäädännön vaikutukset heihin tulee asianmukaisesti arvioiduksi. Muukkosen tutkimus on avoimesti luettavissa osoitteesta: https://www.edilex.fi/artikkelit/25547.pdf 7.1. Syrjintäkiellon rikkominen Luonnoksessa esitetään luvussa 1.1, että ”Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 8 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä muun ohella terveydentilan tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Erilainen kohtelu ei ole syrjintää, jos kohtelu perustuu lakiin ja sillä muutoin on hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. (yhdenvertaisuuslaki 11.1 §) Erilainen kohtelu on oikeutettua, vaikka kohtelun oikeuttamisperusteista ei ole säädetty, jos kohtelulla on perus- ja ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. (yhdenvertaisuuslaki 11.2 §) Yleisvaarallisen tartuntataudin kuten covid-19-taudin leviämisen estäminen on kiistatta hyväksyttävä tavoite. Taudin leviämisen estämisellä pyritään suojelemaan ihmisten henkeä ja terveyttä sekä turvaamaan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kantokyky.” Suomen ainoan virallisen ja hyväksytyn asiantuntijan Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen (THL) terveysturvallisuusjohtaja Mika Salmisen 15.1.2022 MTV Uutisille ilmoittaman mukaan: ” Koronastrategiaa pitää muuttaa – ”Vähitellen täytyy siirtyä normaalimpaan sairauden käsittelyyn”. Myös useat muut asiantuntijatahot kertovat mediassa samaa. Taudin leviäminen ei ole estettävissä koronapassin käytön laajentamisella eikä siten luonnoksessa esitettyjä yhdenvertaisuuslain vastaisia mutta silti hyväksyttäviä syitä ei ole olemassa asiantuntijoiden mukaan. Mediassa kerrotaan myös, että STM käyttäisikin jotain muuta asiantuntijatahoa, kuin THL:ää, mutta ei suostu kertomaan asiantuntijoidensa nimiä. Tilanne on pöyristyttävä ja tarkoittaa sitä, että STM ei ole käyttänyt lakiluonnoksensa asiantuntijana THL:ää vaan jotain nimettömäksi jätettyjä tahoja. Erityisen moitittavaa viranomaistoimintaa tämä on siksi, että laki koskettaa kansalaisten elämää ja terveyttä niin laajalti. Lakiluonnoksessa ei myöskään ole huomioitu epidemiologista tilannekuvaa: ”Kahden viikon aikana (1. –15.12.) uusia kuolemia on raportoitu yhteensä 98 ja näistä 78 prosenttia (76 kpl) raportoitiin yli 70-vuotiailla.” On tärkeää asettaa nämä tiedot laajempaan kontekstiin. Tilastokeskuksen (2021) data kertoo, että vuonna 2020 Suomessa kuoli 55 500 henkeä. Eniten kuolemia aiheuttivat edelleen verenkiertoelinten sairaudet, kasvaimet ja muistisairaudet, joihin menehtyi yli 42 000 henkilöä. Covid-19-virusinfektioon kuoli 558 henkilöä, joiden keski-ikä oli 84- vuotta. Covid-19-virusinfektio oli vasta yhdeksäs yksittäinen kuolinsyy; heti itsemurhien jälkeen. Alle 65- vuotiaita kuoli koronavirustautiin 42 henkilöä. Vuoden 2021 loppuun mennessä koronavirustautiin liittyviä kuolemia on tilastoitu Suomessa yhteensä 1564 (THL 2022). Koronavirustaudin epidemiologinen tilannekuva ei siis anna perusteluja koronatodistuksen käytölle tai sen laajentamiselle. Suomen kansalaiset on poliittista valtaa käyttävien taholta mediassa jaettu rokotettuihin ja rokottamattomiin – hyviin ja pahoihin. Rokottamattomat on epäasiallisin kielenkääntein tuomittu perusteettomasti. Kyse on selkeästä vihapuheesta. Rokottamattomien syyllistäminen tulee ilmi myös esitysluonnoksesta, jossa todetaan (s. 13 ), että Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ilmaisi 15.11. pidetyssä lehdistötilaisuudessa, että: ” rokottamattomien tilanne saakin olla (”må godt være”) rokotettuja hankalampi.” Luonnoksessa todetaan suoraan, että: ”Rokottamattomien aseman hankaloituminen on päättäjien tiedossa ja se on myös osin tarkoituksellista”. Tämä on täydessä ristiriidassa siihen STM:n väitteeseen, että koronapassin käytön laajentaminen tehtäisiin terveysturvallisuussyistä. Tosiasiassa lakimuutoksella halutaan syrjiä rokottamattomia ja asettaa heidät epätasa-arvoiseen asemaan vakaumuksensa, mielipiteensä, terveydentilansa vuoksi eli juurikin Perustuslaissa ja Yhdenvertaisuuslaissa todettujen kiellettyjen syrjintäperusteiden nojalla. Tämä on todella huolestuttavaa viranomaistoimintaa ! Eritoten viranomaisen ja poliittisten päättäjien tulee noudattaa lakia. Korinapassin käytön laajennushanke on siten Perustuslain mukaisen yleisen syrjintäkiellon ja Yhdenvertaisuuslain kieltämän välittömän ja välillisen syrjinnän kiellon eli lain vastainen. 8. ESITYSLUONNOKSEN PUUTTEET Esitysluonnos on pahasti puutteellinen ja keskeneräinen. Siitä on jätetty kokonaan pois useita lakimuutoksen vaikutukseen liittyviä arviointeja ja kerrottu, että niitä tullaan täydentämään lausuntokierroksen aikana tai sen jälkeen. Tämä on hyvän hallintotavan vastaista. Erityisen paheksuttavaa puutteellisuus on myös siksi, että koronapassin käytön laajentaminen koskettaisi kansalaisten elämää ja terveyttä laajasti. 9. EPÄLUOTTAMUS VIRANOMAISTAHOON STM:n ja hallituksen toiminta THL.n asiantuntijana antamien suositusten ja ohjeiden vastaisesti ja epämääräisten nimettömien asiantuntijoiden käyttö on aiheuttanut syvän epäluottamuksen kansalaisissa. MTV Uutisten päätoimittajan Ilkka Ahtiaisen 15.1.22 julkaistun kirjoituksen sanoja lainaten: ”STM:n infoihin ei enää voi suhtautua kritiikittä” Median näkökulmasta Kiurun toimintatavat ovat johtaneet siihen, että ainakin MTV Uutisissa sosiaali- ja terveysministeriön koronatiedotustilaisuuksiin on toistaiseksi mahdotonta suhtautua normaalin suomalaisen perusluottamuksen varassa. Eli että niissä kerrottaisiin asioista parhaan tietämyksen perusteella niin kuin asiat ovat, virkavastuulla. Viikon takainen long covid -info oli käännekohta. Heti tuoreeltaan runsaslukuinen joukko eri alojen lääkäreitä arvosteli infossa esitettyjä lukuja koronan pitkäaikaisoireiden yleisyydestä. He myös kritisoivat tapaa, jolla Kiuru väritti sanomaansa ja valjasti koko tilaisuuden omiin tarkoitusperiinsä. Muiden muassa Helsingin Sanomat on ansiokkaasti purkanut Kiurun tiedotustilaisuudessa välittämää ”tietoa”. Tuoreet mediatiedot kertovat, että Kiuru on sumuttanut omia ministerikollegoitaan hallituksen koronaryhmän kokouksissa. Hän tai hänen esikuntansa ovat julkisuuden kautta yrittäneet savustaa THL:n johtoa ja asiantuntijoita tehtävistään. Kiuru on sivuuttanut maan parhaiden infektiotautiasiantuntijoiden näkemykset ja murentanut tällä tavoin näiden uskottavuutta suuren yleisön silmissä. Kiuru ei paljasta, ketkä ovat hänen todelliset neuvonantajansa. Sosiaalisesta mediasta saa tosin käsityksen, että Kiurun kuiskaajat kuuluvat pieneen autoritaarisia menetelmiä kannattavien ns. tukahduttajien (ZeroCovid) tutkijaverkostoon. Näillä tutkijoilla on korkeita oppiarvoja, mutta aivan joiltain muilta kuin infektiotautien ja epidemiologian aloilta. Kun nyt koronapassin käytön laajentamista koskeva lakiluonnos selkeästi perustuu näiden ministeri Kiurun nimettöminä pysyvien asiantuntija-neuvonantajien kantaan, on esitystä pidettävä joka tavoin sopimattomana ja lainvastaisena. Riihimäki 17.1.2022 Leena Kenttämies Asianajaja, Riihimäki omasta ja Asianajotoimisto Leena Kenttämies Oy:n puolesta"
   • Koponen Jukka
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Vastaus lausuntopyyntöönne (VN/32784/2021) Tässä lausunnossani otan kantaa esityksestä tartuntatautilain muuttamisen lisäksi myös koronaan käytettävien ”rokotteiden” käytöstä. Tämä siksi, että nämä asiat liittyvät olennaisesti toisiinsa. Keskustelu ”koronapassista” olisi tarpeetonta jos mRNA –injektioita ei oli käytössä. Suuri joukko yksityisiä ihmisiä, ryhmittymiä ja asiantuntijoista koostuvia ryhmiä ovat lähestyneet eduskuntaa Suomessa toteutetuista ja suunnitelluista toimista koronarokotuksiin ja taudin vuoksi määrättyihin rajoituksiin liittyen. Lisäksi päättäjiä on lähestytty useilla kansalaisaloitteilla. Nämä kannanotot eivät toistaiseksi ole tuottaneet tulosta. Suomessa annetut rokotteet eivät ole toimineet toivotulla tavalla, ja rajoituksista ei niin ikään ole koettu olleen merkittävää hyötyä, jopa päinvastoin. Tämä kaikki vaikka koronaan on jo löydetty toimiva lääkitys (esim. Ivermektiini), jonka on oikein käytettynä todettu olevan hyödyllinen koronan hoidossa, ja tekevän kyseenalaiset vahinkoa aiheuttavat rokotteet jopa tarpeettomiksi. Korona taudin hoitoon ehdollisella myyntiluvalla käytetyt rokotteet ovat aiheuttaneet ennennäkemättömän haittailmoitusten määrän Fimeaan. Suurinta osaa ilmoituksista ei ole edelleen käsitelty. Myös Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön korvauskäsittely on ruuhkautunut. Niin haittailmoitukset kuin korvaushakemukset tulisi käsitellä viipymättä, ja harkita ”vuotavien” rokotteiden käytön lopettamista. Edelleen luonnos hallituksen esitykseksi laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ei sisällä riittäviä lääketieteellisiä argumentteja koronatodistuksen käyttämiseksi. Riittävän vahvoja perusteita ei toistaiseksi ole löytynyt muualtakaan. SoTe-alalla rokotetodistuksen pakollinen esittäminen hoitajien ja muiden ammattilaisten sekä tietynlaisissa tiloissa työskentelevien osalta rikkoo lakeja ja eriarvoistaa ihmisiä tavalla joka ei ole hyväksyttävää. Rokottautuminen koronaa vastaan on vapaaehtoista, ja samalla yksityinen terveystieto. Rokotodistuksen pakollinen esittäminen esim. ravintolan asiakkaaksi pääsemiseksi tai työnsä jatkamiseksi ei näin ole hyväksyttyvää. Rokotteet kun eivät estä sairastumista tai taudin leviämistä. Lisäksi rokotteiden pitkäaikaisvaikutuksia ei tunneta, eikä ketään näin voida velvoittaa niitä käyttämään ottaen huomioon taudin vakavuuden aste. Nyt koronainjektioita on alettu antaa myös lapsille, vaikka nuoret ovat kärsineet koronatartunnoista aikuisia vähemmän. Alaikäisillä ei ole välttämättä riittävää harkintakykyä päättää em. injektion ottamiseta, koska julkisesta mediasta saatavat tiedot rokotteen mahdollisista hyödyistä ja haitoista eivät ole riittävät päätökseen ehdollisen myyntiluvan saaneiden rokotteiden ottamiseksi. Myös perheissä on havaittu painostusta vanhemmilta lapsien suuntaan rokotteen ottamiseksi. Tämä seikka on tulevaisuudessa omiaan heikentämään perhesuhteita, jopa rikkomaan perheitä. Tässä valossa ainakin terveiden alle 18 vuotiaiden rokottaminen tulisi keskeyttää välittömästi. Rokotetta ei voi suositella kenellekään. Sen sijaan tulisi tutkia ja informoida kansalaisia esim. eri vitamiinien ja lisäravinteiden käytöstä immuunipuolustuksen parantamiseksi. Edellisen lisäksi esitän että nk. korotodistuksen käyttö lopetetaan kokonaisuudessaan. Jo nyt monet SoTe-alan työntekijät ovat joutuneet jättämään työnsä, koska eivät halua ottaa rokotetta. Tähän heillä on oikeus. Mikäli koronatodistusta vaadittaisiin esim. em. alalla, tulisi se todennäköisesti aiheuttamaan oikeuskäsittelyjä ja vaarantaisi samalla Suomalaista terveydenhuoltoa ja pilaisi sen mainetta pitkäaikaisesti. Luonnollisti saavutettu immuniteetti eli korona taudin sairastaminen lienee parempi suoja koronaa vastaan kuin nyt käytettävät kyseenalaiset rokotteet. On otettava myös huomioon, että koronainjektioista tehtyä tutkimusta on yritetty salata, jolloin tätä hoitoa koronaa vastaan ei voida pitää suositeltavana. Mikäli mainittua hoitoa käytettäisiin jatkossakin, tulee julkisuudessa erityisesti korostaa, että injektion käyttö perustuu täysin vapaaehtoisuuteen osallistua lääkekokeeseen.
   • Kärppä Mira
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • VN/32784/2021 Tämä rikkoo perustuslakiamme ja yhdenvertaisuuslakia. Ketään ei saa syrjiä terveydellisiin syihin perustuen. Hoitohenkilökuntaa ei saa pakottaa rokotuksiin lomautuksen uhalla. Rokotteen tuoma suoja vakavaa tautia kohtaan on 2-4kk. Pakotetaanko terveysalan ammattilaiset ottamaan rokotteen näin tiheään. On jo huomattu, ettei se rokotus estä viruksen etenemistä. Eikä ne kaksi ensimmäistä piikkiä tehoa näihin uusiin variantteihin. Mihin pakkorokous perustuu? Ollaan menossa äärimmäiseen huonoon suuntaan. Minkälaisen tulevaisuuden jätämme jälkipolvellemme. Nopeasti ollaan vapaus annettu pois, joiden puolesta isoisämme ovat taistelleet. Tämä on tyrannia, eikä tällä ole tekemistä pandemian hoidon kanssa. Toivon ymmärrystä ja inhimillisyyttä asiaan.
   • Niittymäki Janette
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/32784/2021 EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisen käytön laajentamista ajavan lakiesityksen käsittely on viipymättä keskeytettävä seuraavista syistä; 1. Oviedon sopimus säätää 5 artiklassaan, että terveydellisen toimenpiteen saa suorittaa vain, jos toimenpiteen kohde siihen suostuu täysin vapaasta tahdostaan ja kaikki asiaan vaikuttavat seikat ymmärtäen. Koronatodistus asettaa ihmiset ja heidän mahdollisuutensa toimia yhteiskunnassa eriarvoiseen asemaan sen perusteella, suostuvatko he tiettyihin lääketieteellisiin toimenpiteisiin. Tätä voidaan pitää epäsuorana painostuksena toimenpiteeseen, ja siten Oviedon sopimuksen sekä lääketieteen yleisen moraalikäsityksen vastaisena. 2. Itsemääräämisoikeus on perustavanlaatuinen kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin sekä perustuslakeihin kirjattu arvo. Onkin eettisesti todella epäilyttävää, jos tietyistä lääketieteellisistä toimenpiteistä kieltäytyviä ihmisiä rangaistaan, kuten tapahtuu koronapassin kohdalla ilmaisten rokotusten vaihtoehtona tarjotun testauksen ollessa maksullista. 3. Esityksen tavoitteiksi on kirjattu tartuntojen ehkäiseminen ja niiden leviämisen vähentäminen. Ajatus koronapassin hyödyistä näiden saavuttamisessa vaikuttaa kuitenkin perustuvan virheelliseen ja vanhentuneeseen tietoon. Nykyinen tieteellinen konsensus asiantuntijoiden keskuudessa on vahvasti se, ettei koronapassi merkittävästi ehkäise taudin leviämistä. Tällöin passilta putoaa pohja. Tämän totesi juurikin 15.1.2022 myös THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen. 4. Suomen epidemiologinen tilanne ei missään nimessä tue koronapassin kaltaisten äärevien keinojen käyttöä. Koronavirus ei ole suoraan lisännyt kokonaiskuolleisuutta, ja tällä hetkellä valtamuunnoksena vaikuttavan omikronin tunnustetaan yleisesti aiheuttavan keskimäärin vielä aikaisempiakin muunnoksia lievemmän taudin. Lisäksi ilmaantuvuuslukujen suuruus osoittaa viruksen olevan jo hyvin laajalle levinnyt yhteiskunnassa. Voidaan kysyä, onko loogista yrittää tässä vaiheessa enää estää leviämistä aggressiivisin voimakeinoin. 5. Koronapassi kiistattomasti aiheuttaa myös huomattavia haittoja; Se muun muassa lisää yhteiskunnan epävakaisuutta lisäämällä kahtiajakoa sekä samoin syrjivin mekanismein pahentaa lasten ja nuorten jo ennestään korona-aikana huolestuttavasti lisääntynyttä pahoinvointia. 6. Tutkimukset koronarokotusten pitkäaikaisvaikutuksista ovat edelleen vaiheessa. Pahasti kesken on myös haittavaikutusten analysointi. Lisäksi löytyy huomattavan paljon ihmisryhmiä, joiden kohdalla kattavat tutkimukset puuttuvat täysin. Tällaisia ovat esimerkiksi raskaana olevat ja imettävät äidit ja lukuisat eri pitkäaikaissairauksia sairastavat. Painostus rokotukseen on jo näiden seikkojen valossa epäeettistä.
   • Ala-Kapee Minna
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/32784/2021 Koronapassin käytöstä on luovuttava kokonaan. Sen käyttö ei ole perusteltua. Niin rokotetut kuin rokottamattomatkin voivat saada koronan sekä levittää virusta. Tiedeteään jo hyvin, että koronaan vakavasti sairastuvat kuuluvat riskiryhmiin esim. ikänsä tai perussairauksiensa vuoksi. Tilanteessa, jossa jopa kolmesti rokotettu voi sairastua, on täysin käsittämätöntä, että koronapassin käytön laajentamista suunnitellaan. Nykyiset rokotteet eivät yksinkertaisesti toimi. Passi luo täysin virheellistä käsitystä siitä, että koronarokotteet mahdollistaisivat ns. terveysturvallisen käyttäytymisen. Koronarokotteilla on ehdollinen myyntilupa. Ketään ei voida velvoittaa ottamaan tällaista tuotetta eikä kenenkään oikeuksia yhteiskunnassa saa rajoittaa sen pohjalta, onko hän tällaisen rokotteen ottanut vai ei.
   • Pusa Jonna
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • (VN/32784/2021) Vastustan tartuntalain väliaikaista muuttamista. Koronapassien "hyöty" huomattiin jo loppusyksystä, jolloin tuli hyvin selväksi, ettei koronapassi hillitse epidemian kehittymistä nimeksikään. Korona ei ole osoittautunut niin suureksi uhaksi kuin aluksi pelättiin ja itse monien muiden tavoin pahoin pelkään, etteivät nämä muutokset jää väliaikaisiksi. Koronan kuolleisuus jää loppupeleissä melko pieneksi, joten on tylsää rankaista koko väestöä menetelmillä, jotka painostavat ihmisiä jatkossakin tekemään omalle keholleen toimenpiteitä, joita eivät välttämättä halua. Tähän asti rokotuksille meno on ollut toiveikaista, kunnes huomattiin niiden toimivan vastoin kuin aluksi luvattiin. Moni on sanonut, ettei haluaisi enää ottaa yhtään enempää rokotteita tai sanoo ottaneensa ne paineen alla/päästäkseen tapahtumiin. Tämä ei ole oikein. Eri asia, jos kyseessä olisi toimiva rokote ja todella tappava tauti. Suomessa rokotuskattavuus on jo korkea, eikä se ole millään tavalla lieventänyt epidemian kehittymistä ja nyt omikronin myötä tauti on yhä harvemmalle vaarallinen ja leviää erittäin tehokkaasti rokotettujenkin keskuudessa. Terveysturvallisuus ja koronapassi eivät ole millään tavalla sidoksissa keskenään. Immuniteettia syntyy koko ajan, kun väestö sairastaa tautia ja täten tarvetta tällaiselle ihmisiä eriarvoiseen asemaan asettaville työkaluille ei ole. Mielestäni läpi korona-ajan on keskitytty tosi paljon toissijaisiin asioihin ja unohdettu täysin ihmisten hyvinvoinnin kulmakivet. Koronan alussa tämä oli ymmärrettävää, kun ei vielä tiedetty minkä kanssa ollaan tekemisissä, mutta nyt on ollut jo kaksi vuotta aikaa valmistautua ja tehdä muutoksia muun muuassa terveydenhuollon kapasiteetin kehittämiseksi. Itse en tunne toiminnanharjoittajia, jotka toivoisivat koronapassien jäämistä pysyväksi käytännöksi. Päinvastoin monet ovat ottaneet ne vastahakoisesti käyttöön, ,koska rajoitukset niin vaativat ja odottavat niistä eroonpääsyä. Käytännön elämässä ihmisten asenne koronaan näyttäytyy minulle aivan toisenlaisena kuin esimerkiksi mediaa seuratessani. Koronapassin luoma terveysturvallisuuden tunne on pelkkää lumetta. Eikä tästä voi seurata mitään hyvää. Samalla avaamme ovet mahdollisuuksille syrjiä ihmisiä myös monilla muilla tavoin. Tämän sijaan huomio tulisi kiinnittää siihen miksi ihmiset voivat nyt huonommin kuin koskaan ja mitä voisimme tehdä asialle, että jokainen tuntisi olonsa hyväksytyksi, turvalliseksi ja normaaliksi tässä yhteiskunnassa.
   • Luode Marja-Sisko
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • VN/32784/2021 En kannata tartuntatautien väliaikaista muuttamista. Nykyisessä tilanteessa ei ole minkäänlaisia perusteita tähän eriarvoistavaan ja perustuslakia tallovaan lakiin. Esitys on erittäin syrjivä. Unohdetaan täysin terveet kansalaiset, jotka eivät ole jostain syystä kokeiluinjektiota ottaneet. Ja miksi olisivatkaan, kun pitkäaikaisista haittavaikutuksista ei ole kenelläkään tietoa. Eikä edes injektion sisältöä haluta tutkia. Lyhytaikaisia haittavaikutuksiakin on kirjattu valtava määrä verrattuna esim. sikainfluenssarokotteeseen. On todella outoa, että esim. sote-alaa, joka on muutenkin vaikeuksissa, halutaan tällaisilla pakoilla kriisiyttää lisää. Onko meillä varaa menettää yhtään työntekijää ko. alalta tai miltään muultakaan sen vuoksi, että jotain toimimatonta injektiota ei ole halunnut? Käsittääkseni ei. Lienee selvää, että moni muukin ala on jo kärsinyt tarpeeksi. Liikuntapaikkojen sulkeminen ja harrastusten estäminen on lisäksi pitkällä tähtäimellä kansanterveydellisesti edesvastuutonta. Eikä kyse ole ainoastaan fyysisestä kunnosta. Panoksena on niin sosiaalinen kuin psyykkinenkin hyvinvointi kaikilla ikäryhmillä. Miksi halutaan jakaa kansa kahtia, aiheuttaa lisää pahoinvointia toimimattomia rokotteilla ja käsittämättömillä rajoituksilla? Jo tämän suunnittelu on aiheuttanut valtavan määrän ahdistusta kansalaisissa. Tämä esitys on siis kelvoton, joten unohtakaa se mahdollisimman nopeasti.
   • Piirto Mika, TkT
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Ruotsissa on valmistumassa yksi laajimmista Cov.19 tutkimuksista, johon osallistuu satojatuhansia ruotsalaisia. Jokaiselle tutkimukseen osallistuneelle mRNA-rokotetulle on etsitty samanikäinen ja samaa sukupuolta oleva rokottamaton henkilö ja vertailtu Cov.19-viruksen tarttuvuutta näiden kahden ryhmän välillä 6kk ajan. Tutkimuksen yksi merkittävä tulos on, että alussa mRNA-rokote estää tartuntoja varsin tehokkaasti, mutta noin 5-6kk kohdalla rokotteen saamisesta tilanne kääntyy päinvastaiseksi ja tarttuvuuskäyrä painuu negatiiviseksi. Toisin sanoen rokotetut edistävät tartuntoja saadessaan tartunnan helpommin kuin rokottamattomat. Tutkimus on tehty pääsääntöisesti delta-variantin aikana ja omicron-kausi muuttaa tilannetta tarttuvuuden ja rokotteen suojaavuuden kannalta entistä huonompaan suuntaan. Rokotepassin tarkoitus ei toteudu siinä vaiheessa, kun rokotetut edistävät tartuntoja nopeammin suhteessa rokottamattomiin. Päivittäiset valtavat tartuntaluvut osoittavat, että tämä tilanne voi olla toteutumassa jo tällä hetkellä. Rokotteen tehon hiipuessa, omicron muunnoksen kohdalla mahdollisesti jo 2-3kk sisällä, olisi varsin noloa, jos koronapassi rokotettujen osalta toimisi vastakkaiseen suuntaan mahdollistaen tartuntojen leviämisen. Esitän tilanteen seuraamista kevään 2022 ajan ennen päätöksentekoa. Jos omicron-muunnos menee koko kansakunnan läpi sillä nopeudella kuin nyt on arvioitu ja jos kolmannen rokotekierroksen vaikuttavuus tartuntojen torjumiseksi heikkenee niin nopeasti kuin nyt on arvioitu, on mahdollista, että rokotepassia ei tarvita lainkaan.
   • Soini Miikka
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Luonnoksesta hallituksen esitykseksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta Esitys laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta on puutteellisesti valmisteltu ja se tulisi hylätä vajaan tieteellisen näytön puuttuessa. Koronapassin käytön laajentamisen tieteellinen perusta ei ole riittävä: niiden ei ole todistettu vähentävän tartuntaa tai vähentävän merkittävästi vakavien sairauksien todennäköisyyttä. Siten niiden ei voida katsoa vähentävän terveydenhuoltojärjestelmien taakkaa. Kuten kaikki hallituksen hallinnoimat etuoikeudet, Koronapassi olisi otollinen maaperä myös korruptiolle että implisiittiselle ennakkoluulolle (Phelan, 2020). Nykyiset sosioekonomiset, rodulliset ja etniset epätasa-arvot saattavat näkyä tällaisten sertifiointien hallinnoinnissa, sekä siinä, kuka on sertifiointijonon edessä. Toistamalla olemassa olevaa eriarvoisuutta Koronapassin käyttö pahentaisi COVID-19:n jo ennestään haavoittuville väestöryhmille aiheuttamia haittoja. Koronapassin käyttöä ei tule laajentaa. Tällä hetkellä laajalti esiintyvä Omicron-variantti tarttuu yhtälailla sekä rokottamattomiin että rokotettuihin ja myös rokotetut levittävät koronavirusta merkittävässä määrin, joten koronapassin käytölle ei ole perustetta. Koronapassin voimassaoloa käyttötapauksia ehdotetaan laajennettaviksi. Yksilönvapauden ja sivistysvaltion näkökulmasta en halua nähdä tämän kehityssuunnan etenevän missään tapauksessa 2020-luvun kehittyneessä Suomessa. Yksilönvapauden ja ylhäältä annetun autoritäärisen kontrollin järjestelmä tulee pitkällä ajanjaksolla johtamaan suomalaisen innovaatiokyvykkyyden heikentymiseen ja sitä kautta tuottavuuden laskuun. Koronapassin laajentamisen sijaan meidän tulisi panostaa suomalaisten korkean koulutuksen, suomalaisille tunnusomaisen vastuuntuntoisuuden ja kansainvälisestikin tunnustetun yritteliäisyyteen lisäämiseen myös Koronan hoidossa liittyvissä linjauksissamme. Suomessa jokaisella tulee olla yksilönvapaus kuten tähänkin asti on ollut. Koronapassi on kokonaisuudessaan täysin perusteeton, hyödytön ja vaarallinen työkalu, joka pitää kokonaisuudessaan poistaa käytöstä välittömästi, eikä sen käyttöä tule missään tapauksessa laajentaa. Näyttää siltä, että ainoa todellinen tarkoitus kontrollin lisäksi on ihmisten painostaminen ottamaan itseensä rokotteita, jotka ovat vielä tutkimusvaiheessa ja aiheuttavat paljon haittoja, hyötyjen ollessa vähintäänkin kyseenalaisia. Meillä ei ole myöskään selkeää dataa siitä, miten paljon ylipäänsä rokotuksilla on kuolemia tai vaikeita tautimuotoja pystytty estämään. Edellisen vuoden (2021) sairaala- ja tehohoitojaksojen määrä on korkeampi, kuin vuoden 2020, jolloin rokotuksia ei vielä ollut. Ei ole siis perusteita vedota edes siihen, että passin käytöllä suojellaan rokottamattomia henkilöitä vaikeilta tautimuodoilta, sulkien heidät samalla monien ihmisen perusoikeuksiin kuuluvien toimintojen ulkopuolelle. Miikka Soini Yrittäjä Espoo Lähteet Alexandra L Phelan. (2020). COVID-19 immunity passports and vaccination certificates: scientific, equitable, and legal challenges Saatavilla elektronisesti: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31034-5/fulltext
   • Lehto Joel
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • VN/32784/2021 Lakiluonnos on tyypillinen esimerkki kehityksestä joka loukkaa räikeästi saavutettuja kansalaisvapauksia, oikeusvaltiokäsitystä, inhimillistä oikeustajua, ihmisarvoa, omatuntoa, eettistä arvomaailmaa ja ilmapiiriä maassamme. Kansanosan tai kansalaisten minkälainen tahansa vapauden riisto on aina häpeällinen rangaistus, jolla on kauaskantoiset seuraukset koko maan henkiseen, hengelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Sellainen ei tee kunniaa Suomen vapautta puolustaneille- siltä myös meidän tulee yhtenäisenä kansakuntana pystyä puolustautumaan. Tiukat rajoitustoimet eivät ole toimineet uskotulla tavalla, mikä ei anna aihetta ulkoistaa asiaa toiminnanharjoittajien harteille millään tavalla. Miten tällainen suuntaus voisi turvata kansalaisten ihmisoikeuksia tulevaisuudessa? Kuka varmistaa ettei tällainen kehitys johtaisi teknokratiaan turvautumiseen ja lopulta mahdollistaisi avaimet käteen järjestelmän tulevalle totalitarismille? Näihin ja myöhempiin kysymyksiin pyydän julkista vastausta ja kyseessä olevan lainvalmistelun jäädyttämistä. Tartuntataudit kuuluvat elämään ja ne luonnollisesti herättävät kasvavien sukupolvien immuunijärjestelmää laaja-alaisesti myös muita terveyshaasteita kohtaan. Tartuntatautilain väliaikaisella lakiluonnoksella tai edes parhaalla tahdolla ei voi ehkäistä minkään taudin inhimillisesti pahinta seurausta vanhusväestölle tai heikoimmille. Mikä on inhimillinen hinta, jos esimerkiksi läheisen hautajaisia ei voi järjestää toivotusti terveysturvallisuuteen vedoten? Pyydän päättäjiä palauttamaan kansalaisten yhtenäisyyttä erivapauksien sijaan ja tuomaan julki kotimaassa suoritetut riippumattomat tutkimukset kaikista rokotevalmistajien ilmoittamista ja mahdollisista muista ainesosista ensitilassa. Viranomaiset Argentiinassa ovat jo myöntäneet myös muiden ainesosien löydökset rokotevalmistajien tuotteissa. https://www.docdroid.net/lqjD2LT/if-2021-120912800-apn-decbranmat-pdf
   • Lähteenoja Markus
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Hallituksen on luovuttava yksiselitteisesti kaikista koronapassia edistävistä toimenpiteistä. Suomalaiset ovat kärsineet koronapandemiasta jo kahden vuoden ajan. Suomen toteuttamat pandemiaa rajaavat toimenpiteet ovat sellaisenaan olleet täysin riittäviä. Tällä päivämäärällä THL:n datan (1) mukaan kahden vuoden aikana SARS-CoV-2:n aiheuttamia tautitapauksia on kaikkiaan 393 352 kpl. Se vastaa 7% väestöstä. Kuolemaan johtaneita tapauksia on ollut 1753 kpl eli 0,4% sairastuneista. Koronaan on siis menehtynyt kahdessa vuodessa 0,03% väestöstä. Sairastuneiden mediaani-ikä on ollut luokkaa 82 vuotta ja lähes kaikilla heistä on ollut yksi tai useampi krooninen perussairaus. Alle 70-vuotiaita on kahden pandemiavuoden aikana kuollut 290 henkilöä, näistäkin valtaosassa obesiteettia ja altistavia perussairauksia. Kokeellisiin mRNA-rokotteisiin ladattiin valtavat odotukset. Rokotteita ajaneet Yhdysvaltalaiset vaikuttajat kuten valkoisen talon lääketieteellinen neuvonantaja, NIH:n ja NIAID:n johtaja Anthony Fauci sekä presidentti Joe Biden sanoivat median haastatteluissa kun rokotteita alettiin antaa, että rokotteen ottanut ei sairastu eikä levitä tautia. Videotallenteet ovat mediassa vapaasti kaikkien nähtävillä. Nämä väitteet osoittautuivat myöhemmin epätosiksi. Suomessa kohdeväestöllä eli 5 v. täyttäneillä on tällä päivämäärällä (2) 1. annoksen kattavuus 81,5%, 2. annoksen kattavuus 77,6% ja 3. annoksen kattavuus 30,3%. 12 v. täyttäneillä vastaavat luvut ovat (3) 86,3%, 82,9% ja 38,5%. Rokotekattavuuden nousu ei ole kuitenkaan korreloinut tautitapausten määrään negatiivisesti vaan päinvastoin tapauksia on nyt enemmän kuin missään vaiheessa epidemiaa. mRNA-rokotteet eivät ole muuallakaan maailmassa lunastaneet lupauksiaan taudin estämisestä. Esimerkiksi täyden rokotuskattavuuden Gibraltarilla rokotteet eivät ole estäneet infektioita. Rokotukset vuotavat ja rokotetut levittävät tautia siinä missä rokottamattomatkin, asiasta on myös jo laajalti tieteellisiä artikkeleita, mm. The Lancetissa (4). Matkan varrella jatkuvasti muuntuva tarina mRNA-rokotteiden tehokkuudesta on ollut jopa noloa katseltavaa, viimeisimmäksi narratiiviksi jääden, että rokote ei estä tautia eikä estä levittämästä sitä, mutta suojaa kuitenkin taudin vakavalta muodolta. Tämä lienee sentään jossain määrin totta. Samaan aikaan mRNA-rokotteiden aiheuttamia haittavaikutuksia on raportoitu huolestuttava määrä suhteessa siihen aikaan, jona ne ovat olleet poikkeusluvalla valtioiden jakelussa, ja verrattuna vuosikymmeniä käytössä olleisiin perinteisiin rokotteisiin. Kun tiedetään, että haittavaikutuksia aliraportoidaan, pitäisi tämän soittaa hälytyskelloja varsinkin kun rokotteista saatu hyöty on jäänyt aivan kiistatta odotettua alhaisemmaksi ja pitäisi päinvastoin alkaa välittömästi keskustelemaan kokonaan uudestaan mRNA-rokotteiden poikkeusluvan perusteiden oikeutuksesta. Näistä haittavaikutuksista on kirjoittanut ansiokkaasti ja laajemmin kotimaassa mm. patologian dosentti Seppo Sutinen. Tosiasia on se, että nyt annettavat mRNA-rokotesarjat ovat edelleen kokeellisia eikä ole olemassa minkäänlaista tietoa siitä, millaisia pitkäaikaisvaikutuksia erityisesti nuorten ihmisen elimistölle voi olla esimerkiksi 4x rokotesarjasta, tai kuinka monta rokotetta näitä ylipäätään suunnitellaan annettavaksi. Ihmisillä on täysin perustellusti noussut huoli puoli- tai jopa neljännesvuosittain otettavasta loputtomasta kokeellisten mRNA-injektioiden sarjasta, joista ei kuitenkaan näytä olevan hyötyä kuin rajatulle iäkkäiden monisairaiden ihmisten ryhmälle. Rokotteiden teho häviää eri tutkimusten perusteella jopa vain parissa kuukaudessa. Vanhat rokotesarjat ovat ilmeisen tehottomia vallan ottanutta omicronvarianttia vastaan, joka näyttää aiheuttavan suurelle valtaosalla väestöstä lähinnä tavalliseen flunssatautiin verrattavan taudinkuvan, tai jopa oireettoman infektion. Lisäksi eri tahoilla on alkanut herätä lisääntyvästi huoli toistuvien tehosteiden antamisesta ja niiden vaikutuksista immuunijärjestelmään. Mm. EMA (European Medicines Agency) (5) ja WHO (6) ovat ottaneet asiaan kantaa aivan viime aikoina. Emme voi liiaksi korostaa, että edelleen, nämä valmisteet ovat kokeellisia ja tieteellinen vertaisarvioitu sykli laahaa perässä datan vasta alkaessa kertyä. Media on alkanut viime viikkoina uutisoida myös ns. koronarealistisia kantoja, joissa kansantaloutta ja yhteiskuntaa lamauttavien rajoitteiden hyödyllisyys ylipäätään on alettu kyseenalaistaa. THL:n asiantuntijalääkärit ovat useaan kertaan joutuneet toppuuttelemaan STM:ä, koska siellä agendaksi näyttää jääneen ajaa yhä härkäpäisesti yhteiskunnan sulkuja vaikka niistä ei ole kuin haittaa. Mm. koulujen sulkuja voi perustellusti pitää täysin hyödyttöminä, puhumattakaan oireettomien oppilaiden PCR-testaamisesta. Pääkaupunkiseudun tartuntatautilääkärien kannanoton mukaan koronatautiin tulisi jo suhtautua kuin mihin tahansa hengitystieinfektioon (7). Tilanne on vähitellen kääntymässä parempaan omicronkannan osoittauduttua taudinkuvaltaan lievemmäksi. Nyt ihmiset saavat luonnollisen immuniteetin kautta laaja-alaiset vasta-aineet ja pääsemme pandemiasta vähitellen eroon. Jälkipyykki tulee olemaan valtava, koska lääke on tullut olemaan pahempi kuin itse tauti. Koronapassi pandemian vastaisen työn vihoviimeinen harhalaukaus. Passi on jo osoittanut itsensä hyödyttömäksi, koska se ei estä tautia leviämästä. Meillä ei ole minkäänlaisia lääketieteellisiä, eettisiä, moraalisia tai oikeudellisia perusteita sen käyttöönottoon. Koronapassia ja terveydenhuollon henkilöstön pakkorokotuksia on käsitelty perustuslakivaliokunnassa eikä niitä käsittämättömästi pidetty ongelmallisina, mutta dosentti Pauli Rautiainen on kirjoittanut aiheesta erinomaisen kriittisen kirjoituksen (8). Pakkorokotukset kokeellisilla mRNA-valmisteilla rikkovat lukuisia kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja perustuslakia. Samoin koronapassi kaikessa järjettömyydessään ja ristiriitaisuudessaan tulee johtamaan hyvin todennäköisesti suomalaisen yhteiskunnan vakavaan kahtiajakoon juuri silloin kun päinvastoin meidän tulisi pyrkiä eheyttämään kansakuntaa kahden vaikean vuoden jälkeen. Tulemme hyvin todennäköisesti maksamaan koronapandemian laskua vielä vuosikausia kun pandemia vähitellen hiipuu. Koronapassin käyttöönotto tulisi olemaan vakava virhe. Ihmisille alkaa olla myös lisääntyvästi selvillä koronapassin käyttöönottoon liittyvien potentiaalisten yhteiskunnallisten kauhuskenaarioiden mahdollisuus, koska voimme jo nähdä niistä täysin konkreettiset merkit tyranniaan ajautuneissa aiemmin länsimaisissa valtioissa kuten Itävallassa, Australiassa ja Kanadassa. Me emme halua medikaalista segregaatiota, vastakkainasettelua, tyranniaa ja totalitarismia Suomeen. Emme halua kiinalaistyyppistä social score -valvontayhteiskuntaa länsimaihin. Koronapassi on tämän kehityksen kiistaton prekursori. En voi lääkärinä enkä ihmisenä hyväksyä syrjivää ja eriarvoistavaa koronapassia. Toivon, että hallitus lopettaa tulella leikkimisen ja tulee ymmärtämään passijärjestelmään sisältyvät vaarat ja haluaa säilyttää länsimaisen sivilisaatiomme perustan, jonka ytimessä on ihmisarvon ehdoton koskemattomuus. Koronapassi on niin kertakaikkisen vaarallinen väline, että ainoa tapa suhtautua siihen tulisi olla kuten kansanmurhiin - se on ehdottomasti ja yksiselitteisesti tuomittava. Markus Lähteenoja Lääketieteen lisensiaatti, radiologian erikoislääkäri Kauppatieteiden maisteri 1. https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/covid19case/fact_epirapo_covid19case?row=sex-444328&column=ttr10yage-444309&filter=measure-492118# 2. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta#Koronarokotusten_edistyminen 3. https://www.is.fi/ 4. https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00258-1/fulltext?s=08#%20 5. https://fortune.com/2022/01/12/ema-who-covid-fourth-boosters-pfizer-flu-endemic/ 6. https://www.who.int/news/item/11-01-2022-interim-statement-on-covid-19-vaccines-in-the-context-of-the-circulation-of-the-omicron-sars-cov-2-variant-from-the-who-technical-advisory-group-on-covid-19-vaccine-composition 7. https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/f7a2d329-96e1-42e4-9654-e5626aab15a9 8. https://perustuslakiblogi.wordpress.com/2021/12/16/pauli-rautiainen-quo-vadis-perustuslakivaliokunta/
   • Maunu Viivi
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Hallituksen on viipymättä keskeytettävä esityksen valmistelu eikä sitä tule toimittaa eduskunnalle. Esitys on sopimaton kansalaisten elämään ja terveyteen kohdistuva pakottamiskeino. Esitys on mm. Suomen perustuslain, potilaslain ja Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen vastainen. Koronapassin käytön laajentamista perustellaan virheellisesti terveysturvallisuudella – se ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Kun rokotettu passinhaltija voi todistettavasti sekä levittää tautia että sairastua itse, ei terveysturvallisuus toteudu. Tosiasiallinen syy koronapassin käytön laajentamiselle on viranomaisten pyrkimys pakottaa kansalaiset ottamaan rokote. Tällainen totuudenvastaisesti terveysturvallisuuteen verhottu monien suomalaisten elämään ja terveyteen kohdistuva pakottaminen on paitsi sopimatonta ja epäasiallista viranomaistoimintaa niin myös täysin lainvastaista. Ennen koronapassin käytön laajentamista tulisi rokotehaittailmoitukset käsitellä ja antaa avoimesti tietoa, jotta kansalaiset, sekä rokottamattomat että myös jo rokotetut voivat perustaa harkintansa rokotteen hyödyistä ja haitoista todelliseen tietoon ja dataan. Vastustan koronapassin käytön laajentamista. Koronarokotteet ”vuotavat” eli rokotepassi ei takaa sitä, etteikö rokotettu levitä tautia tai saa tartuntaa. Vain negatiivinen koronatesti voisi toimia todisteena siitä, ettei henkilö tartuta muita. Näin ollen koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä.
   • Tuukkanen Mirja, Kansalainen
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • VN/32784/2021D Niin kuolintilastot kuin jokapäiväiset havainnot osoittavat, että meillä ei ollut jokavuotista kausiflunssaa pahempaa epidemiaa vuosina -20 ja -21. Tämänhetkinen omikron on todettu lieväksi kuin nuhakuume. Miksi rokotuksen tulisi olla pakollinen? Rokotuksen koronaan tulee olla yhtä vapaaehtoinen kuin influenssarokote. On todettu, etteivät K-rok. tehoa mainittavan hyvin. K-rokotetut sairastuvat k-aan sekä levittävät sitä. Näyttää siltä, että he sairastuvat kohta r:n jälkeen. Miksi heille pitäisi antaa etuoikeuksia r:ttamattomiin nähden? Rovaniemellä kolmesti r:ttu hoitaja tartutti hoitolaitoksen asukkaita koronaan, kertoi tuore uutinen. Miten tuo hoitaja rokotuksineen on parempi ihminen ja etuoikeutettu kuin terve r:ton, joka ei ole sairastuttanut ketään? On todettu k-piikin aiheuttaneen runsaasti haittoja ja vammoja, jopa 100% invaliditeettiin asti. Ei voi hallitus ja työnantaja olettaa työntekijän riskeeraavan terveytensä työpaikan säilyttämisen vuoksi. Onko laillista velvoittaa sellaiseen? Vastaako työnantaja seurauksista, jos työpaikkaa vastaan vaadittu r. aiheuttaa ottajalleen parantumattoman vamman, haitan tai työkyvyttömyyden? Koko r-passi on mieletön ajatus, joka on tekosyy itsenäisesti toimivan väestön diskriminoinnille ja kansan valvonnalle. Terveyden edistämisen kanssa sillä ei ole mitään tekemistä. Yksityisyydensuoja koskee terveydellisiä tietoja. Miten joku vahtimestari tai kuka tahansa paikalle tempaistu henkilö sai yhtäkkiä oikeuden tarkistaa henk.koht. tietoja, kuten joulukuussa tapahtui? Se oli pöyristyttävää. Ennenkuulumatonta - paitsi Neukkulassa ja natsiSaksassa. Vapaassa maassa ei ole kyseisen kaltaisia kontrollointivälineitä.
   • Mikkola Terhi
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Esityksen perusteena on käytetty covid19 taudin leviämisen estämistä, vaikka viime aikoina on käynyt selväksi, ettei se estä leviämistä. . Toimimattoman rokotteen pakottaminen kenellekään on perustuslain ja ihmisoikeuksien vastainen. Tilastojen mukaan tartuntoja on ollut joulukuussa moninkymmen kertaisesti rokotetuilla, jolloin rokote ei selvästikään toimi estämään taudin leviämistä. Jatkuvat rajoitustoimet, painostaminen toimimattomaan rokotteeseen, osan ihmisten sulkeminen kaikille kuuluvien palvelujen ulkopuolelle sekä pelottelu ovat suurempia riskejä ihmisille kuin tauti, joka on vain pienelle osalle ihmisiä vaarallinen.
   • Karttunen Jirko
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Lakimuutos ei ota huomioon riskiprofiileja. Rokotepassi eriarvoistaa ja käytännössä syrjii sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole vakavassa vaarassa COVID-19 -taudille, vaikka ei olisi sairastanut kyseistä tautia tai ottanut rokotteita kyseistä tautia varten. Tauti on vaarallinen pääasiassa riskiryhmäläisille(mm. diabetes) ja iäkkäille. Rokote ei vähennä tartuntojen määrää, vaan vakavan taudin riskiä. Tästä syystä on kohtuutonta, että vaadittaisiin rokotetta/sairastettua tautia sellaisilta henkilöiltä, jotka eivät ole vaarassa sairastua vakavasti.
   • Pirttinen Teemu
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • diaarinumero (VN/32784/2021) Korona passilla ei saavuteta mitään hyötyä koska rokotteet ei estä leviämistä. Kun muutenkin on pulaa ammattilaisista tämä entisestään pahentaa tilannetta. Haluammeko jakaa oikeasti hyvinvointi Suomen kahteen leiriin? En näe mitään käyttöä kyseiselle passille. Tämä jos mikä ajaa sitä eriarvoisuutta mistä ollaan puhuttu. Tällä ei ole mitään tieteellistä näyttöä, oikeastaan pahensi tilannetta kun etki kokeiltiin passia. Ympäri maailmaa alettu purkamaan tämän kaltaisia kontrolli toimia kun huomattu että pahentaa tilannetta.
   • Ehtamo Petra
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Hei arvoisa lukija! On todella huolestuttavaa, että nykypäivän Suomessa, jonka pitäisi olla vapaa, järkevä ja tasapainoinen, koitetaan kehitellä keinoja eristää ihmisiä yhteiskunnasta keinolla millä hyvänsä. Asioita osattiin hoitaa aikaisemmin järkevästi ja kaikkia osapuolia kuunnellen, mutta nykyään henkilöt jotka ovat päätöksistä vastuussa toimivat pelon, rahan tai vallanhalun alaisina. Oletteko miettineet millaisia kauaskantoisia vaikutuksia tällaisilla korona-/rokotepasseilla on? Ihmisiä eristetään yhteiskunnasta ja kanssaihmisistä. Ihmiset jokaiselta puolelta tulevat lopulta tähän kyllästymään tai ärsyyntymään. Pintaan voi tulla surua, masennusta tai vihaa. Kun se jatkuu tarpeeksi kauan, voimme vain kuvitella lopputulosta. Ihmisiä kiristämällä ja pakottamalla ei synny mitään hyvää, vain katkeruutta, tuhoa, vihaa ja surua. Tämän ajan lapset ja nuoret tulevat olemaan niitä henkilöitä, jotka teistä päättäjistä pitävät huolta, jos he niin tahtovat. Ihmiset, jotka edelleen uskovat, että täällä keskuudessamme pyörisi kaikille yhtä vaarallinen tauti, saadessaan tietää asian todellisuuden tulevat menettämään uskonsa ja luottamuksena teihin, mitä silloin voi tapahtua? Emme voi käskeä toisia tekemään niin kuin itse haluamme, älkää tekään yrittäkö. Luottakaa kanssaihmisiinne ja antakaa tilaa erilaisille näkemyksille. Kaikkea hyvää teille.
   • Pohjalainen Laura
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Ei vaan käy minkään muotoinen korona tai rokote passi. Sillä ei ole mitään virkaa tai vaikutusta, muuten kuin negatiivisesti. On osoitettu jo että se ei estä taudin leviämistä tai oireita ja monille tullut vakavia haitta vaikutuksia ja kuka maksaa ja vastaa siitä mitä nämä älyttömät vapaaehtoiset pakot ovat aiheuttaneet? Tuollaiset passit ja ihmisten eroittelut eivät ole nykypäivää.. Ne ovat Mm. syrjivä, harhaan johtavia, vallan välineitä, alistavia, loukkaavia, eroittelevat, eriarvoistamista, Suomen lakeja ym. Lakeja rikkova, vievät ihmis arvon, vaikeuttavat kaikkien elämää turhaa ym.. Järjettömät koronapassit eivät auta tai suojele ketään. Kaikki tulevat taudin saamaan, kaikki sitä levittävät ja oireet tilastojen mukaan suurimmalla osalla lievät, eikä siihen varsinkaan kuolla.. verrataan vaikka kausi influenssaan.. Nyt on liian pitkään ratsastettu mutu tiedolla mikä on ajan saatossa osoittautunut virheelliseksi. Ja liian pitkään puhuttu että heikkoja ja vahoja pitää suoja/ turvata.. samaan aikaan kuitenkin rokote saa vahingoittaa näitä vanhuksia.. hieman ristiriitaista..kysyn kun kuka suojaa ja turvaa lapsia? Lapsilta ja nuorilta ryöstetty heidän lapsuudesta ja nuoruudesta 2 vuotta ja monelle jää näistä korona toimista kauas kantoiset arvet/oireet.. Lasten ei kuulu suojella muita, vaan meidän muiden suojeltava heitä!! Minä en tiedä haluanko elää tai kuulua jatkossa tähän yhteiskuntaan missä ei ole enään mitään arvoa millään, kun ihmis oikeuksia poljetaan jatkuvalla syötöllä ja ihmiset voivat huonosti ja kaikki vain kärsivät ja minkä takia? Taudin mihin moni asiantuijakin/ lääkäri todennut että mihin pitäisi suhtautua kuin tavallisiin hengitystiet infektioihin.. keskityttäisiin rajoitusten ja pakkojen ym. turhien asioiden osalta siihen miten vanhukset, heikot, sairaat ja lapset saataisiin turvattua.. esim. Ennen koronaa tiedetty hoitaja pulasta ja siihen ei ole reagoitu vieläkään, vaan pahennettu keksimällä pakkorokotuksen sotetyöntekijöille!!! Heikot, sairaat ja vanhuksethan kärsivät vain tästä, mihin unohtui heidän suojelu.. turha sanoa että rokotetuilla työntekijöillä suojellaan, kun tiedetään että molemmat Rokotetut ja rokottamattomat voivat sitä levittää ihan yhtälailla. Ja monessa paikassa puhuttu jo siitäkin että rokotettu sitä levittänyt mm. Passin avulla enempi tai siinä uskossa että rokote estäisi tartunnan.. Lapset/ nuoret pitäisi turvata sillä et saavat elää normaalia lapsen arvoista elämää ilman että pelotellaan ja pakotetaan järjettömiin asioihin kuten maskin käyttö, altistus rokote haitoille, harrastus kielto, yhteisöllisyys Kielto, sosiaalisille taidoilla ei anneta mahdollisuutta kehittyä ym. Lapsille tämä tauti on todettu lieväksi, miksi heitä pitäisi edes rokottaa, kun ei piikki estä levittämistä tai tartunnan saamista? 2021 loppuvuonna kun tuli tämä järjetön koronapassi yli 16 vuotiaille harrastuksiin, uimahalleihin, leikkipaikkoihin ym. 17 vuotiaana lapseni joutui jännittämään milloin hänet heitetään omasta harrastuksestaan ulos, 4 vuotiaani ei päässyt enään omiin harrastuksiinsa eikä harjoittelemaan uimista.. lapset saivat materiaalisten lahjojen tilalta lippuja eri paikkoihin, mutta kappas kummaa perheemme ei pääse niihinkään.. Tuntuu todella pahalta että lapset ovat joutuneet ja joutuvat edelleen kärsimään näistä järjettömistä asioista.. mielestäni on väärin että painostetaan ottamaan piikkiä tälläisillä keinoilla ja vielä sellaisella piikillä mikä testaus vaiheessa ja valtava määrä haittavaikutuksia.. lähipiirissä meilläkin piikin jälkeen alaikäisiä millä kuukautis kierto loppunut tai kierto sekaisin ja vuodot ollet todella runsaita sekä allergisia reagtioita, oman immunitason heikentyminen, tulehdus tilat ym. Ja vielä ei tiedetä mitkä haitoista ovat elin ikäisiä.. kuka ottaa vastuun tästä? Itse lääkkeen ei pitäisi olla vaarallisempi kuin tauti ja ihmisellä pitää olla oikeus omaan kehoonsa ilman alistavaa ja syrjivää painostusta. Jokaisella ihmisellä on oikeus liikuntaan ja sosiaaliseen elämään. Ei sitä tarvitse ansaita jollain piikillä mistä kukaan ei ota vastuuta.. Jokaisella ihmisellä on oikeus työhönsä ja ansaita valitsemassaan työssään elantonsa. Jokaisella oikeus tasavertaiseen kohteluun myös työssään. Nyt saa luvan loppua tämä ihmisten törkeä kohtelu ja kahtia jako!!!
   • Paus Sanna
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Sosiaali- ja terveysministeriölle Viite: VN/32784/2021 Asia: Lausunto Hallituksen esityksestä laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta Lausunnon antaja: Sanna Paus 1. Lausunto ja vaatimus Hallituksen on keskeytettävä esityksen valmistelu eikä sitä pidä toimittaa eduskunnalle. Esitystä on pidettävä sopimattomana kansalaisten elämään ja terveyteen kohdistuvana pakottamisena sekä kansalaisen vapauden ja itsemääräämisoikeuden rajoittamisena, jopa estämisenä. Esitys on Suomen perustuslain ja potilaslain vastainen. Lisäksi esitys on myös Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen vastainen. 2. Taustaa STM:n mukaan EU:n digitaalisen koronatodistuksen (koronapassi) laajentaminen tarkoittaa, että koronapassi voidaan ottaa vapaaehtoisesti käyttöön myös ilman rajoituksien voimassaoloa. STM:n mukaan koronapassin laajentamisen tarkoitus on ehkäistä covid19 -tartuntojen leviämistä. STM ei ole kuitenkaan esittänyt yhtään tieteellistä tutkimuista tai muuta tieteellistä todistusta siitä, että koronapassin käyttöönotto olisi millään tavalla vähentänyt covid19 -tartuntoja. Tartunnat ovat ennemminkin lisääntyneet koronapassin käyttöönoton myötä. 3. Perustelut Vastustan koronapassin käytön laajentamista seuraaviin perusteluihin vedoten: Koronarokotteet eivät ole estäneet tartuttamista eikä tartunnan saamista, joten koronapassi ei ole suoja tartunnoilta. Koronapassi ja rokotus eivät takaa sitä, etteikö henkilö silti voisi tartuttaa muita. Vain negatiivinen koronatesti voisi toimia todisteena siitä, että henkilö ei tartuta muita. Koronapassi ei siis ehkäise covid19 -tartuntoja. WHO:n 13.1.2022 lausunnon mukaan toistuvien tehosterokotusten antaminen ei ole kestävä ratkaisu. Ja tähän toteamukseen on päätynyt myös Suomen virallinen asiantuntijataho THL, jonka mukaan rokotusstrategiaa on muutettava , koska koronapassi ei ehkäise covid19-tartuntojen leviämistä. THL:n Mika Salminen totesi 15.1.2022 näin: "Jos passi ei estä tartuntojen leviämistä, kyllä silloin voidaan kysyä, tarvitaanko koko passia ollenkaan. edes matkustamisessa." Ja Salminen toteaa myös, että mikäli rokotteet eivät estä tartuntoja, niin silloin pohja koko koronapassin käytöltä putoaa pois. Lisäksi koronarokotteiden teho näyttää tutkimusten mukaan hiipuvan 2-4 kuukaudessa. Koronapassin käytön laajentamisen on ilmoitettu päättyvän 30.6.2022. Suomessa on suurimmalla osalla menossa kolmas rokotekierros nyt, ja jos rokotteen teho hiipuu 2-4 kuukaudessa niin se tarkoittaa, että pitääkseen koronapassin voimassa 30.6.2022 asti tarvittaisi neljäs rokote. Asiantuntijoiden mukaan neljättä rokotetta ei kuitenkaan suositella muille kuin riskiryhmäläisille, joten valtaosalle väestöä ei voitaisi neljättä tehosterokotusta antaa ja täytyy ottaa huomioon myös he, jotka eivät terveydellisistä syistä voi ottaa näitä koronarokotteita. Koska koronapassi ei estä covid19-tartuntoja, niin passin käytön laajentamista ei voi perustaa terveysturvallisuuteen vedoten. Ennemminkin näyttää siltä, että koronapassin käytön laajentamisen todellinen syy on viranomaisten pyrkimys pakkorokottaa kaikki kansalaiset, myös he, joilla on terveydellinen peruste olla ottamatta rokotetta. Tällainen totuudenvastainen terveysturvallisuudeksi naamioitu kansalaisten elämään ja terveyteen kohdistuva pakottaminen on paitsi sopimatonta viranomaistoimintaa niin myös lainvastaista. Varsinkin kun covid19 -rokotteet ovat yhä vailla lopullista myyntilupaa (lopullinen myyntilupa tulossa mahdollisesti vasta 12/2023) ja näiden rokotteiden aiheuttamia rokotehaittailmoituksia STM:n alainen FIMEA ei ole edes saanut kaikkia käsiteltyä, vain murto osan haittailmoituksista. On lainvastaista pakottaa kansalaiset ottamaan sellainen vielä koekäytössä oleva rokote, jonka toiminnasta, ja haittavaikutuksista ei ole olemassa minkäänlaista pitkän aikavälin dataa. Haittavaikutukset voivat ilmaantua pitkänkin ajan kuluttua rokotteen ottamisesta ja haittavaikutuksien ilmaantuminen on hyvin yksilöllistä, siitä mistä toinen saa vakavat haitat, ei välttämättä toiselle tule mitään haittoja tai vain hyvin lieviä. Ei siis voi vetää mitään yleispätevää linjausta haittojen ilmaantuvuudesta väestössä. Näiden covid19-rokotteiden haittavaikutuksia ei ole riittävästi tutkittu puolueettomien asiantuntijoiden toimesta eikä edes rokotevalmistajien omia kliinisiä rokotehaittatutkimuksia ole kattavasti julkaistu. Pitkän aikavälin tietoa (10 vuotta ja enemmän) näiden rokotteiden haittavaikutuksista ei ole olemassa sillä kyseessä on ensimmäistä kertaa koko ihmiskunnan historiassa näin laajasti käytössä oleva mRNA-teknologiaa hyödyntävä rokote. FIMEA ei ole saanut käsiteltyä kaikista ilmoitetuista haittavaikutuksista kuin vain murto-osan. Lisäksi Fimean sivuilla ei kerrota kattavasti ilmoitetuista rokotehaitoista vaan vain lähinnä tavanomaisimmat haitat. Miksi vakavista haitoista vaietaan? Yhä vaietaan, vaikka moni jo tuntee monia, jotka ovat saaneet vakavia haittavaikutuksia tai jopa kuolleet otettuaan covid19-rokotteen. Missä on rehellinen ja avoin keskustelu vakavista rokotehaitoista? Miksi vakavia haittavaikutuksia väheksytään ja jopa hyssytellään? Luulisi sen olevan jo kansanterveydellisistäkin syistä tärkeää, että kansalaisille kerrottaisi rehellisesti asioiden laita, myös haittavaikutuksien osalta. Tällainen salailu, hyssyttely ja jopa vaientaminen pistää miettimään, miksi näin toimitaan? Mikä on tämän salailun todellinen tarkoitus? STM:n tehtävä on huolehtia siitä, että kaikki haittavaikutusilmoitukset käsitellään asianmukaisesti ja että niistä saatava data esitetään julkisesti avoimesti ja rehellisesti. On kansalaisen oikeus saada tietää minkälaisia haittavaikutuksia voi mahdollisesti ilmetä ja mikä on rokotteen todellinen hyöty ja haitta suhde. Mielestäni asettaa viranomaistahot erittäin huonoon valoon, se että monelle haittavaikutukset tulevat yllätyksenä, sillä ovat luottaneet ottaessaan rokotteen viranomaisen sanaan sen turvallisuudesta, mitä se ei selvästikään kaikkien niiden haittavaikustusilmoitusten perusteella ole. Toiset ovat alttiimpia vakaville haittavaikutuksille ja koronapassin käytön laajentaminen pakottaa monen ottamaan rokote, joka ei heille sovi ollenkaan ja voi aiheuttaa hyvin vakavia haittavaikutuksia, eikä se edes estä tartuttamasta eikä sairastumasta, ja tämäkin seikka tukee sitä ettei koronapassin käytön laajentamisessa ole kyse terveysturvallisuudesta, vaan jostain aivan muusta. Erityisen haavoittuvassa asemassa haittavaikutusten suhteen ovat lapset ja nuoret, sillä heillä on koko elämä vielä edessä ja pilalla, mikäli vakavia haittavaikutuksia näistä rokotteista tulee. Koronapassin käyttö vaikuttaa suoraan myös 16-vuotiaiden ja sitä vanhempien elämään. Koronatodistuksen edellyttäminen rajoittaa osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin ja verorahoin kustannettuihin palveluihin, jotka kuuluvat kaikille. Jo nyt mielenteysongelmat ovat lisääntyneet nuorten, joskin myös aikuisten, keskuudessa. Negatiiviset vaikutukset sekä nuorten fyysiseen että henkiseen terveyteen ovat suuret. Moni nuori on jo nyt syrjäytymisvaarassa ja koronatodistuksen käytön laajentaminen edesauttaa syrjäytymistä entisestään. Koronapassilla toimivasta yhteiskunnasta on täysin unohdettu he, jotka eivät voi terveydellisistä syistä rokotteita ottaa. Ja joillakin voi olla myös suuria ennakkoluuloja ja pelkotiloja näitä täysin uutta teknologiaa sisältäviä rokotteita kohtaan, joita ei ole edes asianmukaisesti testattu. Koronapassi heikentää sekä nuorten että aikuisten oikeuksia. Kuitenkaan koronapassi ei vähennä covid19 -tartuntoja eikä estä sairastumasta. Välillisesti koronapassi vaikuttaa myös lapsiin, sillä koronapassin voimaantulon jälkeen lasten ja nuorten koronapassittomat vanhemmat eivät ole pystyneet osallistumaan lastensa harrastustoimintaan, eivätkä perheet ole päässeet yhdessä erilaisiin tapahtumiin. Vaikka koronapassin käytön laajentaminen vaikuttaa aikuisten ja nuorten lisäksi, välillisesti myös lapsiin, niin STM ei ole tehnyt passin käytön laajentamisen seurauksista lapsiin ja nuoriin minkäänlaista tutkimusta. Lisäksi STM ei ole tehnyt minkäänlaista tutkimusta siitä, miten tällainen syrjivä koronapassijärjestelmä tulee vaikuttamaan kansanterveyteen. Masennus ja yleinen pahoinvointi on jo nyt silminnähden lisääntynyt. Koronapassi perustuu henkilön rokotusstatukseen, ja ellei rokotuksia ole, joutuu yhteiskunnan ulkopuolelle, harrastusten ulkopuolle jne. ja se taas on omiaan lisäämään henkistä pahoinvointia. Koronapassi ei estä tartuntoja eikä sairastumista, joten herää kysymys mikä on koronapassin käytön laajentamisen syvin pyrkimys? Onko koronapassin käytön laajentamisen tarkoitus syrjiä osaa kansasta ja ajaa heidät masennukseen ja jopa pahimmillaan itsemurhan partaalle? Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden lehtori Matti Muukkonen on käsitellyt tutkimuksessaan sitä, että koronapassin käyttöönottoa mietittäessä ei ole asianmukaisesti käsitelty eri ihmisryhmien asemaa. https://www.uef.fi/fi/artikkeli/tutkimus-perustuslakivaliokunta-sivuutti-terveiden-rokottamattomien-aseman-koronapassin 4. Yhteenveto laeista perustelujeni tueksi 1. Suomen perustuslaki 7 pykälä Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731 2. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista pykälä 5, Potilaan itsemääräämisoikus pykälä 6. https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785 3. Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990488 Laki kliinisestä lääketutkimuksesta https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210983 4. Oviedon sopimus eli Euroopan neuvoston yleissopimus ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla. 2 artikla ja 5 artikla https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2010/20100024/20100024_2 5. Euroopan ihmisoikeussopimus 14 artikla Syrjintä https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063 6. UNESCO:n kansainvälinen bioetiikan ja ihmisoikeuksien julistus. Artikla 6 Suostumus https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146180 7. Euroopan komission asetus ehdollisten myyntilupien antamisesta (EY) N:o 507/2006 // 4., 5. artiklat https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0507 8. Maailman lääkäriliiton Helsingin julistus, Eettiset periaatteet lääketieteellisessä tutkimuksessa https://www.laakariliitto.fi/laakariliitto/etiikka/helsingin-julistus/ 9. Suomen lääkäriliiton Valtuuskunnan eettiset ohjeet (Lääkäriliitto) // IV ja V https://www.laakariliitto.fi/laakarin-tietopankki/kuinka-toimin-laakarina/eettiset-ohjeet/ 10.Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2019 // 3.2. Tutkittavan kohtelu ja oikeudet https://tenk.fi/sites/default/files/2021-01/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2020.pdf 11. CIOMS International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans // Guideline 9 https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf 12. Euroopan neuvoston parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselma 2361 (2021) // 7.3.1. ja 7.3.2. https://pace.coe.int/en/files/29004/html 13. Euroopan neuvoston parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselma 2383 (2021) // 4., 5., 8.-10. ja 13.7. https://pace.coe.int/en/files/29348/html 14. Nurnbergin säännöstö // 1.-5. https://www.laakariliitto.fi/laakariliitto/etiikka/nurnbergin-saannosto/ Yhä useampi viranomaistaho (THL, WHO, lääkärit mukaanlukien) ovat alkaneet puhua siitä, että koronan hoidossa on otettava suunta vähitellen kohti normaalimpaa sairaudenhoitoa, ja moni lääkäri on jo otsikoissa todennut, että koronaa pitää alkaa hoitaa normaalina flunssana. Taudin leviäminen ei ole estettävissä koronapassin käytön laajentamisella. Covid19-virusinfektioon kuoli Tilastokeskuksen datan mukaan vuonna 2020 558 henkilöä, joiden keski-ikä oli 84-vuotta. Kaikenkaikkiaan vuonna 2020 kuoli eri syistä johtuen 55 500 henkilöä. Vuoden 2021 loppuun mennessä koronavirusinfektioon liittyviä kuolemia on tilastoitu Suomessa yhteensä 1564 (THL 2022). Kokonaiskuolleisuuteen verraten koronavirustautiin liittyvien kuolemien määrät ovat hyvin pieniä. Ja myös se pudottaa pohjaa pois koronapassin käytön laajentamiselta. Lisäksi koronapassin käyttöönotto on lisännyt maassamme vastakkainasettelua ja eripuraa ihmisten välille. Mediassa on törkeästi jaettu ihmiset hyviin rokotettuihin ja huonoihin rokottamattomiin. Koronapassin käytön laajentaminen tulee pahentamaan vastakkainasettelua. Haluaako STM ja viranomaiset oikeasti olla luomassa eripuraa ja vihapuhetta (vihatekoja) ihmisten välille? Haluaako STM ja viranomaiset luoda hyvinvointia kansalaisille vai pahoinvointia? Mikäli tavoite on kaikkien kansalisten hyvinvointi, niin silloin koronapassin käytön laajentamisen harkitseminen tulee keskeyttää ja haudata lopullisesti. Koronapassi ei ole ratkaisu. 17.1.2022 Pirkkala Sanna Paus
   • Mehtälä Lasse
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • VN/32784/2021 Onko koronapassin käyttöä laajennettava? Minusta ei ole tarvetta koronapassille. Koronapassin käyttö ei ole ehkäissyt tartuntaa ja antaa virheellisen turvallisuuden kuvan henkilöille kulkea passin varjolla. Koronapassi muutenkin laittaa ihmiset eriarvoiseen asemaan joka on vastoin yhdenvertaisuuslakia. Koronarokote sinällään ei ole suojellut/ saanut immuniteettiä ihmisille aikaan, vaikka niin väitettiin kun rokotteita alkoi tulla markkinoille. Olisi ehdottoman tärkeää lopettaa poikkeusluvalla olevan rokotteen piikitys ihmisille. Pitkäaikaisvaikutuksia ei ole voitu vielä tutkia, koska se on niin vähän aikaa ollut käytössä, tämäkin pitäisi kaikille koronarokotukseen meneville kertoa sekä julkisestikin ilmoittaa/kirjoittaa (esim. tiedotusvälineet). Terveydenhuoltoa tulee tulevaisuudessa kuormittamaan rokotettujen henkilöiden haittavaikutukset? Eli, ei rokotepassia eikä pakkorokotuksia, vaan terveydenhuoltoon riittävät resurssit.
   • Peña Archila Sanna
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Perustuslaki: "6 § Yhdenvertaisuus Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. ..." Koronapassi/rokotuspassi on lähtökohtaisesti Suomen perustuslain vastainen ja rikkoo räikeästi kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. Perustuslain mukaan ketään ei saa syrjiä eikä asettaa eri asemaan terveydentilan tai uskon/vakaumuksen johdosta ilman hyvää syytä. Rokottautuminen on em. ihmisoikeuksien mukaisesti vapaaehtoista, joten sen ottamatta jättäminen ei saa asettaa henkilöä eri asemaan. Rokotteiden ottamista on esitetty välttämättömyytenä koronatartuntojen välttämiseksi ja vähentämiseksi. THL:n joulukuun tilasto osoittaa, että joulukuussa 2021 EI rokotettuja koronaan sairastuneita oli 15 804 henkilöä ja rokotettuja koronaan sairastuneita oli 53 663 henkilöä, joista "täysin rokotettuja" yli 50 000. Tämä vesittää siis perustuslain "kiertopykälän" käytön yleisvaarallisen taudin perusteella asetetusta rokotuspakosta ja sen myös vaadittavasta koronapassista. Suomen perustuslakiin sekä kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin viitaten korona/rokotuspassin käyttö sekä käytön laajentaminen on laiton toimenpide, jolle ei löydy minkäänlaisia terveysturvallisuuteen liittyviä argumentteja. Koronapassi- > rokotuspassi- > EU ID- kehityspolku ei ole yksilönvapauksia edistävä tie.
   • Hietala Riikka
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Koronapassi ja kaikki rokotteita koskevat pakotteet on poistettava käytöstä koska ne ovat osoittautuneet täysin tehottomiksi tarkoitustaan varten mutta aiheuttavat yhteiskunnalle suuria kustannuksia ja taloudellista tappiota.
   • Aarrekallio Miia
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • (VN/32784/2021) Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ei tule edetä yhtään pidemmälle. Olen vastaan tätä esitystä. Kansalaisia ei voi pakottaa lääketieteellisiin toimenpiteisiin sillä ehdolla, että he voisivat kuulua yhteiskuntaan. Yhteiskunnan jäsen täytyy saada olla jokaisen ilman tällaisia lakimuutoksia. Esitys on muun muassa Suomen perustuslain ja potilaslain vastainen.
   • Tihinen Elisa, Varhaiskasvatuksen opettaja
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Lausunto diaarinumerolla VN/32784/2021. Haluan antaa lausunnon tähän suunnitteilla olevaan esitykseen. Koronapassin käyttöä on nyt esitetty laajennettavaksi työpaikoille. Se muodostaa vakavan uhan oikeudelle työhön ja toimeentuloon, mikä on määritelty Suomen perustuslaissa (11.6.1999/731, 18§) sekä Ihmisoikeuksien julistuksessa (23. artikla). Koronapassi rajoittaa monia perustuslaissa säädettyjä oikeuksia (Perustuslain 2. luku). Koronapassia on joissakin muissa maissa jo nyt käytetty terveydenhuollon eväämiseen. Nykyisen epämääräisen määritelmänsä vuoksi Suomessakin käytössä oleva koronapassi voidaan epäilemättä laajentaa myös tällaiseen käyttöön, ja tämä on ristiriidassa hyvin monien perustuslain turvaamien oikeuksien kanssa. Perustuslaki määrää, ettei ihmisiä saa asettaa keskenään eriarvoiseen asemaan minkään henkilöön liittyvän perusteen, eikä myöskään terveydellisen perusteen vuoksi (6§). Perustuslain 22§ nojalla julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien toteutuminen. Yle toi uutisessaan esille 21.10.2021, että koronapassia koskeva äänestys toi kansanedustajille enemmän yhteydenottoja kuin mikään asia aiemmin. Tämä huoli sivuutettiin kuitenkin asian käsittelyssä täysin, vaikka kansalaisten laajamittainen huoli on riittävä peruste tutkia asiaa perusteellisesti uudelleen, ja tarvittaessa hylätä perustuslain vastainen esitys. Perustuslain 29§ määrittää kansanedustajan velvolliseksi noudattamaan toimissaan oikeutta ja totuutta sekä perustuslakia. Koronapassi on tartuntojen estäjänä kyseenalainen myös siksi, että rokotettukin voi tutkimusten mukaan paitsi levittää virusta, sairastua siihen, että joutua sairaalaan tartuntansa vuoksi. Lisäksi koronarokote ei toistaiseksi tilastojen mukaan näytä vaikuttaneen todettujen tartuntojen määrään. Tartuntoja on tilastoidusti enemmän kuin koskaan pandemian aikana, vaikka rokote on ollut käytössä useita kuukausia korkealla rokotekattavuudella. Koronarokote on edelleen testiluontoinen ja siksi ehdollisella myyntiluvalla vuoteen 2023 asti, eikä testausvaiheessa olevan rokotteen ottamiseen voida velvoittaa ihmisiä toimeentulon tai tasavertaisten oikeuksien menettämisen uhalla. Laissa lääketieteellisestä tutkimuksesta (9.4.1999/488, 6§) tutkimukseen osallistujan on annettava kirjallinen, tietoon perustuva suostumus, mutta koronarokotteen testausvaiheessa olemisesta ei kattavasti tiedoteta sen ottajia, eikä suostumusta osallistumiseen kysytä. Pitkän aikavälin näyttöä koronarokotteen vaikutuksista pandemian hillitsemisessä ei ole. Seuraavassa on otteita oikeustieteiden asiantuntijoilta, jotka myös hyvin perustelevat sitä, miksi passien poistamista käytöstä tulee ehdottomasti vaatia "Suurin ongelma on se, että todistus rokotuksesta, sairastetusta taudista tai tuoreesta testistä ei ole täysin varma todiste siitä, että henkilö ei voisi tartuttaa muita" European University Instituten kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheinin. "Yksi näkökohdista, joka puhuu rokotepassin käyttöönottoa vastaan on, että rokotteen saanut henkilö voi tartuttaa muita henkilöitä" Helsingin yliopiston julkisoikeuden professori Toomas Kotkas Päättäjien tulisi herätä viimeistään nyt ympäröivään maailmaan ja ymmärtää, miten ristiriitaiselta ja järjettömältä passien käytön jatkaminen kansalaisten silmissä näyttäisi. Ihmiset ovat jo nyt nousemassa tätä vastaan ja luotto demokratiaan ja usko meidän hyvinvointivaltioon on jo murenemassa. Teidän on aika tehdä viisaita päätöksiä. Meidän ja tulevien sukupolvien vuoksi. Segregaation aika tulee lopettaa viimeistään nyt. Vaadin että koronapassin eli Tartuntatautilain (21.12.2016/1227) 58 i§ mainitun EU:n digitaalisen koronatodistuksen käytöstä ja käytön laajentamisesta luovutaan välittömästi perustuslain vastaisena, ja että pandemian torjunnasta huolimatta perustuslailliset oikeudet pysyvät lainsäädännön keskiössä.
   • Saulio Sampo
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • VN/32784/2021 Lakiluonnos on tyypillinen esimerkki kehityksestä joka loukkaa räikeästi saavutettuja kansalaisvapauksia, oikeusvaltiokäsitystä, inhimillistä oikeustajua, ihmisarvoa, omaatuntoa, eettistä arvomaailmaa ja ilmapiiriä maassamme. Kansanosan tai kansalaisten minkäänlainen vapauden riisto on aina häpeällinen rangaistus jolla on kauaskantoiset seuraukset koko maan henkiseen, hengelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Sellainen ei tee kunniaa Suomen vapautta puolustaneille- siltä myös meidän tulee yhtenäisenä kansakuntana pystyä puolustautumaan. Tiukat rajoitustoimet eivät ole toimineet uskotulla tavalla mikä ei anna aihetta ulkoistaa asiaa toiminnanharjoittajien harteille millään tavalla. Miten tällainen suuntaus voisi turvata kansalaisten ihmisoikeuksia tulevaisuudessa? Kuka varmistaa ettei tällainen kehitys johtaisi teknokratiaan turvautumiseen ja lopulta mahdollistaisi avaimet käteen järjestelmän tulevalle totalitarismille? Näihin ja myöhempiin kysymyksiin pyydän julkista vastausta ja kyseessä olevan lainvalmistelun jäädyttämistä. Tartuntataudit kuuluvat elämään ja ne luonnollisesti herättävät kasvavien sukupolvien immuunijärjestelmää laaja-alaisesti myös muita terveyshaasteita kohtaan. Tartuntatautilain väliaikaisella lakiluonnoksella tai edes parhaalla tahdolla ei voi ehkäistä minkään taudin inhimillisesti pahinta seurausta vanhusväestölle tai heikoimmille. Mikä on inhimillinen hinta jos esimerkiksi läheisen hautajaisia ei voi järjestää toivotusti terveysturvallisuuteen vedoten? Pyydän päättäjiä palauttamaan kansalaisten yhtenäisyyttä erivapauksien sijaan ja tuomaan julki kotimaassa suoritetut riippumattomat tutkimukset kaikista rokotevalmistajien ilmoittamista ja mahdollisista muista ainesosista ensitilassa. Viranomaiset Argentiinassa ovat jo myöntäneet myös muiden ainesosien löydökset rokotevalmistajien tuotteissa. https://www.docdroid.net/lqjD2LT/if-2021-120912800-apn-decbranmat-pdf
   • Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa. Lausunnossamme kiinnitämme huomiota suomalaisen luovan alan ja musiikkialan elinkeinon harjoittamisen mahdollisuuksiin ja toteamme seuraavaa: • Koronarajoitukset ovat lamauttaneet elävän musiikin toimialan useaan eri kertaan pandemian aikana. Rajoitukset kohdistuvat laajasti musiikkialan ekosysteemiin aina esityspaikoista säveltäjiin, sanoittajiin, sovittajiin ja kustantajiin, joilta jäävät tekijänoikeuskorvaukset saamatta. Koronatodistuksen käyttöön liittyvä epäjohdonmukaisuus vaikeuttaa toimialan mahdollisuutta ennakoivaan ja suunnitelmalliseen toimintaan mm. kesän 2022 osalta. • Esityksen tavoitteena tulee olla koronatartuntojen ehkäisyn lisäksi myös mahdollistaa yhteiskunnan mahdollisimman normaali terveysturvallinen toiminta. • Välttämättömät rajoitustoimet tulee kohdentaa yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti toimialasta riippumatta. Rajoitusten tulee perustua todennettuun näyttöön rajoitusten vaikuttavuudesta koronatartuntojen ehkäisyssä. • Lainsäädännöllä tulee tukea mahdollisimman ennakoitavan rajoituspolitiikan toteutumista: Koronapassin tulee mahdollistaa musiikkitapahtumien järjestäminen tilanteessa, jossa näkymä tulevaan on epäselvä ja viranomaisrajoitusten asettamisen aikajänne lyhyt. Koronatodistuksen käytön mahdollisuus täytyy lailla taata tilanteessa, jossa tartuntoja on väestössä paljon, mutta samanaikaisesti kaikkia tartuntoja ei enää varmenneta laboratoriotestein tai lääkärissä (esimerkkinä joulukuu 2021-tammikuu 2022). • Lakiesityksen mukaan kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin tai aluehallintovirasto voi kieltää yleisötilaisuuden järjestämisen 58 §:n nojalla kokonaan. Tällaisessa tilanteessa valtiolla tulee olla korvausvelvollisuus toimitilojen sulun ja toiminnan estämisen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. • Rajoitusten tulee olla voimassa vain välttämättömän ajan – ne tulee purkaa välittömästi, kun niiden asettamisen edellytykset eivät enää toteudu. • Huomiona lakiesityksen kohtaan 58 d § Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi: Koronatodistuksen käytön tulee syrjäyttää rajoitukset kaikissa tilanteissa ja tartuntatautilain tulee varmistaa se, että viranomaispäätös ei voi velvoittaa toimijaa ottamaan huomioon sekä rajoitukset (esim. asiakasmäärä, tilajärjestelyt), että velvoittamaan koronatodistuksen käyttöön yhtäaikaisesti. Kirjaus tällaisenaan jättää viranomaispäätöksen velvoitteet epäselviksi. • Hyväksytyn koronatodistuksen laajentaminen EU:n ulkopuolisiin todistuksiin: koronatodistuksen käyttöä tulisi laajentaa myös muiden kuin EU:n hyväksymien koronatodistusten piiriin. Kansainvälisten vieraiden, yleisöjen ja esiintyjien osuus musiikkitapahtumissa on suuri ja tämän mahdollistaminen jatkossa on olennaista sekä liiketoiminnallisen että taiteellisen toiminnan kehittämisen ja vakiinnuttamisen kannalta.
   • Rankaviita Katja
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Lausunto lausuntopyyntöön diaarinumero (VN/32784/2021). Viitaten hallituksen esityksen laiksi tartuntatautilan väliaikaisesta muuttamisesta tavoitteeseen: "Tavoitteena on mahdollistaa erilaisten tilaisuuksien järjestäminen terveysturvallisesti. Tavoitteena on mahdollistaa erilaisten palvelujen terveysturvallinen käyttö ja terveysturvallinen osallistuminen erilaisiin tilaisuuksiin ja toimintoihin, joissa ihmiset kohtaavat toisiaan. Tavoitteena on, että erityisesti henkilöt, joiden riski sairastua vakavasti covid-19-taudin seurauksena on pienentynyt joko rokotussuojan tai sairastetun taudin ansiosta, voivat osallistua mahdollisimman vapaasti yhteiskunnan eri toimintoihin. Siten osaltaan edistetään myös elinkeinovapautta sekä sivistyksellisten ja kulttuuristen oikeuksien toteutumista." Myös rokotetettu henkilö voi sairastua covid-19 -tautiin ja levittää tautia muihin. Tartuntamäärät ovat kasvaneet yhteiskunnassamme rokotuskattavuuden nousun myötä. Koronarokotteen ottaminen on Suomessa tietääkseni edelleen vapaaehtoista ja Euroopassa linjaus on niin ikään alun perin ollut, että koronarokotteen ottaminen tulee olla vapaaehtoista. Nyt kuitenkin kantautuu hyvin huolestuttavia uutisia muualta Euroopasta, kuinka ahtaalle rokottamattomat ajetaan. Rokottamattomat ovat samalla tavalla täysivaltaisia suomalaisen yhteiskunnan jäseniä ja veronmaksajia kuten rokotetutkin. Vaikuttaa siltä, että tässäkin esityksessä huolehditaan vain rokotettujen tai covid-19 -taudin sairastaneiden perusoikeuksien toteutumisesta, mutta perusoikeudet kuuluvat myös rokottamattomille - myös sivistykselliset ja kulttuurilliset oikeudet, joihin esityksen tavoitteissa nimenomaisesti viitataan. Rokottamattomia parjataan yhteiskunnassamme. Jopa julkisuuden henkilöiltä on tullut ikäviä kommentteja ja Euroopassa valtionpäämies syllistyi tähän (mitä tämä kertoo demokratiasta?). Millaiseen suuntaan haluamme suomalaisen yhteiskunnan nyt kehittyvän? Olkoon sitten voitto covid-19 -taudista jo nurkan takana tai vielä jonkun ajan päässä, mutta tautia ei uskoakseni voiteta minkäänlaisilla pakoilla eikä ihmisten syrjimisellä. Herää kysymys, mitä vielä rokottamaton voi yhteiskunnan ja tämän kiperän tilanteen hyväksi tehdä, mikäli hänellä työnteko sujuu täysin etänä, kotoa poistuu aina maski kasvoilla, käsihygieniasta pitää tarkkaa huolta jne. Tuntuu täysin kohtuuttomalta ja surulliselta, ettei saisi huolehtia omalta osaltaan taudin torjunnasta omin keinoin ilman, että joutuu syrjäytetyksi yhteiskunnasta. Se mikä koronapassista tekee myös kestämättömän, on sen vaikutus rokottamattomien henkilöiden lasten mahdollisuuksiin päästä paikkoihin tai tapahtumiin, joissa vaaditaan koronapassi. Lasten oikeudet sivuutetaan koronapassivaatimuksella täysin.
   • Kivioja Heidi
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Hallituksen on viipymättä keskeytettävä esityksen valmistelu eikä sitä tule toimittaa eduskunnalle. Esitystä on pidettävä sopimattomana kansalaisten elämään ja terveyteen kohdistuvana pakottamisena. Esitys on mm. Suomen perustuslain, potilaslain ja Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen vastainen.
   • Toivonen Harri
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Omikronin myötä COVID-19 ei ole enää tartuntatautilain (Tartuntatautilaki 1227/2016) määritelmän mukainen yleisvaarallinen tartuntatauti. Matalan sairaalahoidon tarpeen ja kuolleisuuden seurauksena koronatodistus ei ole yhdenvertaissulain (Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014) 11§:n toisen momentin mukaan oikesuhtainen keino ihmisten erilaiselle kohtelulle. Koronapassin käyttöä on perusteltu terveysturvallisuudella, mutta jo aiemman Delta-variantin osalta yhden maailman johtavan lääketieteellisen julkaisun artikkelin tutkimustuloksena on, että sekä rokotettu että rokottamaton levittävät SARS-CoV-2- virusta samalla tavoin https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext Community transmission and viral load kinetics of the SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) variant in vaccinated and unvaccinated individuals in the UK: a prospective, longitudinal, cohort study "Nonetheless, fully vaccinated individuals with breakthrough infections have peak viral load similar to unvaccinated cases and can efficiently transmit infection in household settings, including to fully vaccinated contacts." Omikron-variantin myötä 2. mRNA-rokoteannoksen tehokkuus Omicron-tartuntaa vastaan on uusimman kanadalaisen tutkimuksen mukaan 6 % ja heti kolmannen annoksen jälkeen 37 %. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.30.21268565v1.full.pdf Lisäksi Iso-Britannian terveysviranomaisten (UKHSA) analyysin mukaan rokotteen tehokuus sairaalahoitoa vastaan laskee 50 % muutaman kuukauden aikana. https://khub.net/documents/135939561/338928724/Effectiveness+of+3+doses+of+COVID-19+vaccines+against+symptomatic+COVID-19+and+hospitalisation+in+adults+aged+65+years+and+older.pdf/ab8f3558-1e16-465c-4b92-56334b6a832a Uusimman kanadalaisen tutkimusraportin mukaan 0,3% Omikronin saaneista joutui sairaalaan ja Omikronin sairastaneista 0,1 % kuoli. https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/epi/covid-19-weekly-epi-summary-report.pdf?la=en Omikron on Suomessa tällä hetkellä SARS-CoV-2-valtavirus ECDC:n raportin mukaan, 99,8% Covid-19 tartunnoista viikolla 52/2021. https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/weekly-epidemiological-update-omicron-variant-concern-voc-week-2-data-13-january-2022 Ylläolevan uusimman tiedon valossa omikron-variantin matala vaarallisuus sekä rokotetuille että rokottamattomille johtaa siihen, että tartuntatautilain (Tartuntatautilaki 1227/2016) 4§:n pykälän mukainen 2. kohta vaarallisuudesta ei täyty ja täten Covid-19 tautia ei voida pitää enää yleisvaarallisena. Tutkimustieto siitä, että sekä rokotetut että rokottamattomat levittävät virusta samalla tavoin ja koronatodistuksen esittämisen seurauksena rokotettujen ja rokottamattomien asettamisesta erilaisen asemaan on yhdenvertaisuuslain vastaista. Tavoite suojella rokottamattomia tartunnoilta ( 0,3% sairaalahoito), ei voi olla oikeansuhtaista taudin vaarallisuuden ( 0,1% tapauskuolleisuus) osalta. Edellämainitut rokottamattomien perusoikeuksien rajoitukset eivät täytä Yhdenvertaisuuslain 11:n ja toisen momentin mukaista oikeutusta erilaisesta kohtelusta, koska yhdenvertaisuuslain (Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014) 11§:n toisen momentin mukaan ihmisten erilainen kohtelu on oikeutettua vain tapauksessa, jossa kohtelulla on perus- ja ihmisoikeuksien osalta hyväksyttävä tavoite ja keinot ovat oikeasuhtaisia.
   • Oulun Valta kuuluu kansalle ry, Mäkiranta Tuukka
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • EU:n digitaalinen koronatodistus, eli "koronapassi", on Suomen perustuslain sekä YK:n kansainvälisen ihmisoikeusjulistuksen vastainen. Koronapassi ja sen käytön laajentaminen ovat vastoin kaikkia ihmisyyden moraalisia ja eettisiä ohjenuoria. Viimeksi näin raakaa ihmisten eriarvoistamista keinotekoisesti on nähty Natsi-Saksassa, jossa juutalaiset menettivät kansalaisoikeutensa. Nyt sama aiotaan tehdä tähän ihmiskokeeseen osallistumattomille, joita myös "koronarokottamattomiksi" haukutaan valtamediassa. Koronarokottamattomat uhkaavat menettää nyt kansalaisoikeutensa väitetyn Covid-19 viruksen aiheuttaman taudin takia. Covid-19 virusta ei ole tähän asti onnistuttu eristämään yhdestäkään sairastuneesta ihmisestä, joten koko viruksen olemassaolo on kyseenalainen. Lisäksi Suomen terveysministeriön (STM) vielä parisen vuotta sitten voimassa olleen määrityksen mukaan tämän Covid-19 viruksen aiheuttama pandemia ei täytä edes lievän pandemian määritelmää (kahdeksassa viikossa n.3500 kuollutta ja 35% väestöstä sairastuu). Vuonna 2020 STM:n pitikin muuttaa pandemian määritelmä WHO:n käskystä niin lieväksi, että mikä tahansa vaaraton flunssa voidaan julistaa pandemiaksi ja kurittaa sitten epäinhimillisillä rajoituksilla, määräyksillä ja pakotteilla ihmiskuntaa. Tästä kaikesta hyötyvät rahallisesti ennen kaikkea isot lääkeyhtiöt, jotka ovat lobanneet päättäjiä muuttamaan tartuntatautilakia niin, että ihmisten olisi pakko ottaa heidän voittoa tavoittelevan yhtiönsä kokeellisia tuotteita ollakseen yhteiskunnan täysipainoisia jäseniä. Tällaisen laittoman lainsäädännön jatkumisen salliminen johtaa lopulta yhteiskunnan lähes täydelliseen tuhoutumiseen, kuten aina laittomissa tyrannioissa/totalitarismissa on käynyt historiassa. Näiden seikkojen vuoksi Oulun Valta kuuluu kansalle ry ei hyväksy koskaan, eikä missään muodossa hallituksen esitystä laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta.
   • Maijala Maria
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • VN/32784/2021 Esitys koronapassin käytön laajentamisesta on täysin perusteeton ja perustuslaillisia ihmisoikeuksia räikeästi rikkova. Koronapassi ei estä tartuntoja, joten sen käyttö tartuntoja vähentävänä toimenpiteenä on näin ollen myöskin perusteeton. Koronapassin käyttö asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan ja on täten syrjivä ja ihmisoikeuksia loukkaava. Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) kieltää henkilön syrjinnän alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lisäksi laki kieltää syrjinnän riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. Koronapassin käyttö tähänkään asti ei ole muuttanut Suomen pandemiatilannetta parempaan suuntaan, joten sen käytön esitetty jatko ei ole millään muotoa perusteltua.
   • Seppänen Timka
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Koronatodistus on perustuslain vastainen eikä sille ole lääketieteellistä perustetta, koska tiedetään ettei rokote estä taudin leviämistä.
   • Pelardis Sofia
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/32784/2021 Koronapassin yhdeksi tavoitteeksi on määritelty koronatartuntojen leviämisen estäminen kokoontumisissa. On kuitenkin todistettua ja ilmiselvää, että koronapassi itsessään, eivätkä rokotukset, estä taudin leviämistä, tartunnan saamista tai taudin eteenpäin tartuttamista. Kun koronapassi otettiin käyttöön syksyllä 2021, tauti alkoi levitä rokotettujen kesken, tartuntatapaukset räjähtivät käsiin ja kasvoivat ennätyslukemiin. Koronapassin käyttö siis kiihdytti taudin leviämistä, täysin päinvastoin kuin oli tarkoitus. Koronarokotteet ovat vuotavia, jonka vuoksi myös rokotetut tartuttavat ja voivat saada tartunnan. Koronapassi ei palvele käyttötarkoitustaan eli se on hyödytön, se ei millään tasolla estä taudin leviämistä, täten koronapassin käytöstä on luovuttava välittömästi. Koronapassin valmistelussa 2021 koronapassin käyttöönottamisen tavoitteeksi kerrottiin myös, että passin avulla voitaisiin lieventää nykyisiä rajoituksia tai välttää uusien, tiukempien rajoitusten käyttöönotto sekä helpottaa sellaisten toimialojen toimintaa, jotka kärsivät rajoitustoimista. Vastoin näitä tavoitteita, hallitus on ottanut käyttöön tiukempia rajoitteita eikä rajoitustoimista kärsivät toimialat ole saaneet minkäänlaista helpotusta passin myötä. Mikään näistä koronapassille asetuista tavoitteista ei ole toteutunut, mikä osoittaa, että passi ei toimi, sillä ei ole pystytty saavuttamaan asetettuja tavoitteita, se ei palvele käyttötarkoitustaan millään tavalla. Sen lisäksi, ja etenkin sen vuoksi, että koronapassi ei palvele käyttötarkoitustaan, se asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan ja on täten syrjivä. Koronapassi on perus- ja ihmisoikeuksien vastainen. Koronarokotteen ottaminen on Suomessa vapaaehtoista. Vallitsevat toimet, kuten koronapassi, toimii kuitenkin pakottavana välineenä, mikäli henkilö ei ota rokotetta, ei hän ole oikeutettu yhteiskunnan toimintoihin. Koronapassi on kontrolliväline, jolla valtiovalta kiristää kansalaisiaan. Koronapassi tekee vapaudesta ehdollista, se tekee yhteiskunnan toimintoihin osallistumisesta etuoikeuden, tämä ei ole millään tasolla hyväksyttävää, sillä osallistuminen yhteiskunnan toimintoihin tulee olla jokaiselle yhdenvertaisesti mahdollista, se on jokaisen perusoikeus. Jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen elämään. Oikeusoppineiden mukaan koronapassin käyttö on syrjivää, jos se ei täytä tarkoitustaan eli sen avulla ei voida estää koronatartuntoja. Euroopan yliopistollisen instituutin kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professorin Martin Scheinin pitää selvänä, että koronapassi on syrjivä, mikäli se ei estä tartuntoja, sillä silloin ei saavuteta suojaa, jota väitetään tavoiteltavan, vaan luodaan syrjivä erottelu niiden välillä, joilla tämä passi on ja joilla sitä ei ole. Koronapassin käyttöönottoa vastaan puhuu myös se, että rokotteen saanut henkilö voi tartuttaa muita, näin sanoo Helsingin yliopiston julkisoikeuden professori Toomas Kotkas. Myös THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen kyseenalaistaa koronapassin käytön, hänen mukaansa pohja koko koronapassilta putoaa, mikäli rokotteet eivät estä tartuntoja ja taudin leviämistä. Juuri julkaistun Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden yliopistonlehtorin, dosentti Matti Muukkosen vertaisarvioidun tutkimuksen mukaan perustusvaliokunta sivuutti terveiden rokottamattomien aseman koronapassin yhdenvertaisuuspohdinnoissa puoltaessaan koronapassin kansallista käyttöä loppuvuonna 2021. On erittäin oleellista tarkastella eri ihmisryhmien asemaa koronapassin käytössä. THL:n tilastojen valossa rokottamattoman alle 35-vuotiaan henkilön todennäköisyys joutua tehohoitoon koronan vuoksi on 0,1%. Tämä perustuu vuoden 2020 lukuihin, jolloin ei ollut koronarokotteita vielä käytössä. Riski on todennäköisesti vielä pienempi mikäli henkilö on perusterve, henkilöllä ei ole sairauksia eikä henkilö ole ylipainoinen. Lisäksi nykyinen valtavariantti Omikron on THL:n mukaan edeltäjiänsä lievä oireisempi. Kun riski on näin pieni, onko perusteltua, oikeasuhtaista ja välttämätöntä estää nuorten ja nuorien aikuisten pääsy yhteiskunnan toimintoihin? Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tilannekuvaraportin (15.9.2021) mukaan koronan vuoksi tehohoidossa olleista 86 % on ollut ylipainoisia, 64 % on ollut miehiä ja mediaani-ikä on ollut 59 vuotta. Lisäksi monella on ollut terveyttä heikentäviä sairauksia. Terveydenhuoltoa eivät siis kuormita nuoret terveet, normaalipainoiset ihmiset, vaan riskiryhmäläiset. Täten nuoria terveitä henkilöitä syrjivällä koronapassilla ei voida perustella terveydenhuollon kantokyvyn turvaamista. Koronapassi estää rokottamattomien nuorten terveiden ihmisten osallistumisen yhteiskunnan toimintoihin, mutta samalla passi altistaa rokotetut riskiryhmäläiset koronatartunnoille, mm. ylipainon on osoitettu heikentävän koronarokotteiden tehoa. Kumpi siis on suuremmassa riskissä sairastua koronan vakavalle tautimuodolle; rokotettu ylipainoinen ikäihminen, jolla on yksi tai useampi sairaus taustalla vai rokottamaton perusterve, normaalipainoinen nuori? Kumpi todennäköisemmin kuormittaa terveydenhuolto mikäli sairastuu koronaan? Koronapassin yhtenä tarkoituksena kerrotaan olevan terveydenhuollon kantokyvyn turvaaminen, mutta koronapassi itsessään kuormittaa terveydenhuoltojärjestelmäämme. Koronapassi sitoo valtavasti terveydenhuollon resursseja testaukseen, kun ihmiset hakeutuvat testeihin, jotta koronatartunta voidaan virallisesti todeta ja merkitä sairastetuksi koronapassiin. Testausta ei siis tehdä ihmisten terveyden vuoksi, vaan siksi, että ihmiset saavat pidettyä koronapassinsa voimassa, jotta ovat oikeutettuja osallistumaan yhteiskunnan toimintoihin. Koronapassi uhkaa ihmisten henkeä ja terveyttä, kun terveydenhuollon resursseja sidotaan testaukseen ja koronapassin ylläpitoon, resurssit eivät ole rajattomat, joten siksi kaikki resurssit tulisi kohdentaa ihmisten terveyden hoitamiseen, eikä valvontaan. Lainaus koronapassin laajentamisen tavoitteista: "Tavoitteena on, että erityisesti henkilöt, joiden riski sairastua vakavasti covid-19-taudin seurauksena on pienentynyt joko rokotussuojan tai sairastetun taudin ansiosta, voivat osallistua mahdollisimman vapaasti yhteiskunnan eri toimintoihin." Tavoitteena on siis, että erityisesti riskiryhmään kuuluvat, joiden riski sairastua koronaviruksen vakavaan tautimuotoon on pienentynyt rokotteen tai sairastetun taudin ansiosta, voisivat osallistua mahdollisimman vapaasti yhteiskunnan toimintoihin. Tässä tavoitteessa ei ole mitään järkeä, mihin sillä pyritään? Mihin perustuen erityisesti riskiryhmäläisten tulee saada osallistua mahdollisimman vapaasti yhteiskunnan eri toimintoihin, yhtälailla kaikilla muillakin tulee olla oikeus osallistua, ei vain rokotetuilla tai taudin sairastaneilla riskiryhmäläisillä. Lisäksi tässä ei voi olla kyse riskiryhmäläisten suojelusta, sillä jos rokotteet toimivat, rokotettuja riskiryhmäläisiä ei tarvitse suojella millään koronapassilla tai muulla vastaavalla, sillä heillä on rokotteen antama suoja vakavaa tautimuotoa vastaan. Eikä riskiryhmäläisiä edes voida suojella koronapassin avulla, sillä rokotetutkin passinhaltijat tartuttavat ja levittävät tautia eteenpäin, joten koronapassi ei anna mitään suojaa tartuntoja vastaan eikä siten suojele riskiryhmäläisiä. On hyvin epäilyttävää, että päättäjät valmistelevat koronapassia ja ajavat sen käyttöönottoa vastoin asiantuntijoiden lausuntoja ja vaikka passin käyttö loppuvuonna 2021 on jo todistetusti osoittanut, että passi ei palvele tarkoitustaan, eikä sillä ole pystytty saavuttamaan tavoiteltuja hyötyjä. Useat asiantuntijat ovat tuoneet esille passin toimimattomuuden tartuntojen ja taudin leviämisen estämiseksi sekä sen painavan seikan, että koronapassi asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan ja on täten syrjivä. Koska päättäjät passin toimimattomuudesta ja asiantuntijoiden lausunnoista huolimatta, ovat tekemässä koronapassista itsenäistä työvälinettä, se viittaa siihen, että koronapassin varjolla yritetään ajaa läpi EU:ssa suunnitteilla olevaa digitaalista identiteettiä, johon kuuluu mm. digitaalinen rokotetodistus ja digilompakko. Vielä epäilyttävämpää on se, että mikäli tässä todella ajetaan läpi EU:n digi id:tä, miksi päättäjät eivät siitä avoimesti kerro? Tämä viestii suurta epäluottamusta ja saa kyseenalaistamaan päättäjien tarkoitusperiä sekä digitaalisen identiteetin tarkoitusta. Koronapassilla ei ole tähän mennessä saavutettu yhtäkään sen tavoitteeksi asetetuista hyödyistä, passista ei ole ollut minkäänlaista hyötyä, sillä ei ole saavutettua mitään hyvää, sen sijaan passi on aiheuttanut osaltansa tartuntamäärien räjähdysmäisen kasvun sekä asettanut ihmiset eriarvoiseen asemaan, se on syrjinyt ihmisiä ja jakanut kansaamme kahtia. Mikäli koronapassin käyttöä tullaan jatkamaan ja laajentamaan, se tulee jakamaan ihmisiä entisestään ja sulkee ihmisiä yhteiskunnan ulkopuolelle, ihmiset syrjäytyvät yhteiskunnasta, mikä on uhka ihmisten hyvinvoinnille sekä yhteiskuntamme turvallisuudelle. Syrjäytyminen aiheuttaa monenlaisia vakavia ja haitallisia ilmiöitä, riskinä on, että rikollisuus, levottomuudet ja väkivaltaisuudet Suomessa lisääntyvät syrjäytymisen, eriarvoistumisen ja kansan kahtiajaon syventyessä. Koronapassi on siis uhka ihmisten hyvinvoinnille, terveydelle, hengelle, perus- ja ihmisoikeuksille sekä Suomen sisäiselle turvallisuudelle. Koronapassi uhkaa Suomen rauhaa ja on rikos ihmisyyttä vastaan. Koronapassin valmistelusta ja käyttöönotosta on luovuttava välittömästi.
   • Ekström Sabina
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • VN/32784/2021. En kannata koronapassia enkä rokotuspassia. Omikronin myötä pohja on pudonnut koronapassilta, kuten jo esim. Mika Salminen totesi 15.1. Myös rokotetut levittävät, tartuttavat ja sairastuvat koronaan, ja näin ollen koronapassi on enää poliittinen ja syrjivä painostusväline.
   • Aittokallio Marjo, Yksityishenkilöt
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Me allekirjoittaneet Marjo Aittokallio, Paula Öhman ja Janne Sorvaniemi vastustamme EU:n digitaalisen koronatodistuksen laajentamista. Laki tulisi rikkomaan perustuslakia (6, 7, 9 ja 10 §). Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen (M. Muukkonen) mukaan perustuslakivaliokunta ei käsitellyt eri ihmisryhmiä huomioiden puoltaessaan koronapassin käyttöönottoa viime vuonna, ts. jo sekin oli lainvastainen toimenpide. Nyt suunniteltu laajennusehdotus, kuten aikaisempikin päätös lisäävät yhteiskunnallisia ongelmia. Lailla tulisi olemaan tietoinen ja tahallisesti tapahtuva ihmisryhmää syrjäyttävä merkitys. Tahallinen ihmisten syrjäyttäminen aiheuttaa inhimillistä kärsimystä, yhteiskunnallisten palveluiden ja taloudellisen tuen tarpeen lisääntymistä ja kansan jakamista. Näillä perustein ei voi missään tapauksessa hyväksyä tällaista lakia. Lisäksi koronapassilla ei ole ollut mitään vaikutusta siihen, etteikö korona olisi levinnyt tai henkilö olisi voinut kantaa viirusta. Passin käyttöä ei tule laajentaa, koska mitään näyttöä sen toimivuudesta ei ole. Jokainen tartunnan saanut levittää koronaa, on sitten rokotettu tai rokottamaton. Mitään muutakaan varten emme tarvitse rokotustodistusta, jota lähes kuka tahansa voisi pyytää nähdäkseen. Kysymys on myös yksityisyyden suojasta.
   • Karttunen Osku
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • EU:n digitaalisella koronatodistuksella ei ole mitään tekemistä COVID-19 ehkäisemisen kanssa. Digitaaliset passit eivät kuulu länsimaiseen yhteiskuntaan, jossa ihmiset jaetaan kahteen eri kastiin. Joulukuun alussa v. 2021 koronapassi otettiin käyttöön tartuntojen vähentämiseksi ja kuukausi myöhemmin se poistettiin samasta syystä. Tämä viimeistään todistaa, ettei koronapassista ole mitään hyötyä. Se on vain lupa tartuttaa muita. Olemme matkalla kohti pelottavaa yhteiskuntaa, jos meidät täytyy scannata, jotta voimme harjoittaa normaaliin elämään kuuluvia asioita. Minä itse ja moni muukin emme halua elää yhteiskunnassa, jossa avain yhteiskuntakelpoisuuteen on puhelimessa oleva QR-koodi. COVID-19 ei ole niin tappava tauti, että meidän tulisi keksiä lisää rajoituksia ihmisille ja tapoja niiden valvomiseen. Nyt on aika avata kaikki palvelut, ravintolat jne. ja lopettaa koronapassien suunnittelu välittömästi. Lockdownit ovat aiheuttaneet enemmän vahinkoa kuin itse korona.
   • Kangas Jenni, Kuvataiteilija (AMK, TaK)
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Diaarinumero: VN/32784/2021 Lausunto hallituksen esityksestä tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ”Esityksen tavoitteena on suojata perustuslaillista oikeutta elämään ja terveyteen sekä riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin ehkäisemällä tartuntoja ja vähentämällä niiden leviämistä sekä edistämällä näin väestön terveyttä. Samoin tavoitteena on turvata jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön. Ehdotetulla sääntelyllä turvataan osaltaan rokottamattomien henkilöiden henkeä ja terveyttä sekä koko väestön oikeutta riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Esityksen tavoitteena on käynnissä olevan pandemian aikana estää koronatartuntojen leviämistä ihmisten kokoontumisissa ja siten mahdollistaa yhteiskunnan mahdollisimman normaali terveysturvallinen toiminta. Tavoitteena on mahdollistaa erilaisten tilaisuuksien järjestäminen terveysturvallisesti. Tavoitteena on mahdollistaa erilaisten palvelujen terveysturvallinen käyttö ja terveysturvallinen osallistuminen erilaisiin tilaisuuksiin ja toimintoihin, joissa ihmiset kohtaavat toisiaan.” Koronapassi ei ole koskaan ollut mitään muuta kuin painostus- ja kiristyskeino vapaaehtoisten rokotteiden ottamiseksi ja on päivän selvää, että se on syrjivä etenkin silloin, kun sitä mielivaltaisesti käytetään estämään kansalaisilta verovaroin ylläpidettävien kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö. On absurdia väittää, että lähes 200 euroa maksava, 72 tuntia hyväksyttävä koronatestitodistus olisi aito vaihtoehto koronapassin saamiseksi, äärimmäisen harvassa ovat he jotka voivat kaupungin uimahallikäynnistä tuon summan pulittaa! Yhtä absurdia on väittää ”terveysturvalliseksi” käytäntöä, jossa yhtä lailla virusta levittävät rokotetut voivat koronapassin turvin toimia täysin rajatta. Koronapassi menetti viimeistään omikron-variantin räjähdysmäisen leviämisen myötä merkityksensä, rokote ei alunperinkään estänyt virustartuntoja ja kansainvälinen näyttö on osoittanut omikron-tartunnan ilmenevän pääosin deltaakin lievemmin oirein. Vapaaehtoisesta rokotteesta kieltäytyvää, perustuslaillista oikeuttaan fyysiseen ja lääketieteelliseen koskemattomuuteen puolustavaa, rokotekokeeseen osallistumishalutonta ihmistä ei tarvitse pyytämättä suojella ja paimentaa. Ihmisellä on oikeus tehdä omia erilaisia valintoja ja kantaa itse niiden mahdolliset seuraukset. Ei valtio esimerkiksi juoppojakaan sulje koko yhteiskunnan ulkopuolelle vain koska he ovat vaaraksi itselleen, monesti myös muille ja kuormittavat niin poliisin, pelastuslaitoksen kuin sosiaali- ja terveyspalveluidenkin resursseja. Edes - ja etenkään - ravintolat eivät estä alkoholisteilta sisäänpääsyä ja kieltäydy myymästä alkoholia, vaikka juuri se edistäisi henkilön terveyttä. Millä ihmeen oikeudella ihmisen rokotusstatus - etenkään hetkessä tehonsa menettävällä rokotteella, tautia vastaan josta 99,7% selviää - voi olla peruste syrjiä ketään, missään? Jos sairaanhoidon resurssit loppuvat normaalin kausi-influenssan tavoin kuormittavan epidemian edessä, eikö silloin ongelma ole nimenomaan sairaanhoidon resurssit, ei potilaat ja eikö silloin pitäisi kohdistaa toimet ja keinot sairaanhoidon resurssien parantamiseen, ei mahdollisten potilaiden jahtaamiseen ja perusoikeuksien riistämiseen? Koronapassin yhdenvertaisuuteen liittyen, toivon teidän erityisesti perehtyvän juuri julkaistuun Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden yliopistonlehtorin, dosentti Matti Muukkosen tuoreeseen vertaisarvioituun tutkimukseen, jonka mukaan ”perustuslakivaliokunta ei käsitellyt asianmukaisesti eri ihmisryhmien asemaa puoltaessaan koronapassin kansallista käyttöä loppuvuonna 2021. Koronapassi, perustuslaki ja yhdenvertaisuustarkasteluasetelman kritiikki -tutkimuksen (Edilex 2/2022) mukaan niin tartuntatautilain muuttamiseen johtaneesta hallituksen esityksestä kuin perustuslakivaliokunnan lausunnosta ilmenee, kuinka lainsäädännön oli tarkoituskin asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan rokotusstatuksen perusteella, mutta tätä ei pidetty ongelmana. Muukkosen mukaan tilanne muodostui kuitenkin ongelmalliseksi, kun tarkastelua ei viety riittävän pitkälle sen tunnistamiseksi millaisessa asemassa eri ihmisryhmät terveydentilansa perusteella olivat. – Pauli Rautiainen ja Ida Koivisto ovat aiemmassa tutkimuksessaan kirjoittaneet oikeusjärjestyksen luomista hahmoista. Koronapassin tapauksessa terveille rokottamattomille kirjoitettiin rooli, jonka mukaan he olisivat ikään kuin käyttäytyneet väärin, vaikka missään vaiheessa rokotusta ei ollut määrätty kenellekään velvollisuudeksi, Muukkonen tuo esiin. Muukkosen mukaan se, ettei rokottautumisvelvollisuutta ole asetettu, on tarkoittanut harkintavallan myöntämistä yksityisille henkilöille, jolloin on hankala ajatella, että tuota valtaa käyttäneisiin kohdistetaan tosiasiallisesti kielteisiä seuraamuksia. Heitä pidettiin ikään kuin vaarallisina muille ja heille asetettiin velvollisuus todistaa puhtautensa, Muukkonen kertaa tutkimuksensa havaintoja. – Koronapandemia on monessa kohdin osoittanut oikeusvaltion haavoittuvuuden. Lainvalmistelua on tehty kiireellä ja monessa kohdin perustuslakivaliokuntakin on kiinnittänyt valtioneuvoston vakavaa huomiota siihen, että sillä tulisi olla riittävä määrä aikaa käsitellä lakiehdotuksia, Muukkonen summaa. Hänen mukaansa tulevien perusoikeusrajoitusten käsittelyn yhteydessä on erittäin tärkeää, että jokainen rajoituksen kohteeksi joutuva ryhmä on asianmukaisesti tunnistettu ja lainsäädännön vaikutukset heihin tulee asianmukaisesti arvioiduksi. Muukkosen tutkimus on avoimesti luettavissa osoitteesta: https://www.edilex.fi/artikkelit/25547.pdf.” https://www.uef.fi/fi/artikkeli/tutkimus-perustuslakivaliokunta-sivuutti-terveiden-rokottamattomien-aseman-koronapassin Esimerkkinä rajoituksien kohteeksi joutuneista ryhmistä ja vaikutuksista näihin voin kertoa, miten oma 8-vuotias vesipetoni ei pääse uimaan, edes (passittomien) isovanhempiensa kanssa, eikä aivoinfarktin aiheuttaman toispuoleisen halvauksen kuntouttaminen ja yleiskunnon ylläpitäminen viikottaisilla uinneilla ole enää isovanhemmalle mahdollista. Saman varsin urheilullisen lapseni jalkapalloharrastus on myös ottanut melkoisesti osumaa rajoitusten myötä eikä vähiten siksi, etten edes muista koska viimeksi olisin päässyt häntä peleihin kannustamaan. Viimeisin kaupungin tiloihin määrätty koronapassivaatimus lohkaisi joukkueen muutenkin kortilla olevasta valmentajavahvuudesta merkittävän osan. Yhdelle pois suljetuista valmentajista se merkitsi menetyttyä mahdollisuutta tavata lastaan ja lapsen isäänsä edes harrastuksen merkeissä niillä viikoilla kun lapsi asuu toisen vanhemman luona. Liikunta ja kulttuuripalveluiden virikkeet ovat tärkeitä ihan jokaiselle kuntalaiselle, etenkin näin kun rajoitettua, monin tavoin poikkeuksellista ja kuormittavaa elämää eletään jo kolmatta vuotta. Tulee takuulla paljon halvemmaksi nyt mahdollisimman nopeasti alkaa hoitamaan jo aiheutettuja vahinkoja, panostaa fasiliteettien avaamiseen ja tarjoamiseen mahdollisimman kattavasti ihan jokaiselle, ilman terveyspoliittista segregaatiota ja rohkaista ihmisiä käyttämään palveluita kuin odottaa, mikä on kasvavan pahoinvoinnin ja laaja-alaisen terveyden romahtamisen loppulasku, jos yhä takerrutaan tehottomiin rajoituksiin ja estetään terveyttä ylläpitävää toimintaa. JOKAISELLA on perustuslaillinen oikeus elämään, työhön ja terveyteen. Terveys on muutakin kuin medikalisaation keinoin taudeilta suojautumista. Jokaisella tulee olla vapaus valita oma tapansa elää ja pitää huolta omasta terveydestään, ilman pelkoa tulla suljetuksi yhteiskunnan ulkopuolelle. Ehdotan lakiesityksen hylkäämistä ja samalla koko koronapassista luopumista. Korona tulisi poistaa yleisvaarallisten tartuntatautien listalta ja näin lopettaa tartuntatautilain pykälien soveltaminen. Tässä muutama viite, jotka tukevat ennemminkin koronapassista kokonaan luopumista kuin sen käytön laajentamista. Ykkösaamu, Markku Tervahauta 18.12.2022: ”Koronapassin logiikka ei tällä hetkellä toimi tartuntojen ehkäisemisen ja terveyden suojelun näkökulmasta. Maailmalta on näytetty useita tilanteita, joissa rokotetutkin ovat jopa ennakkotestin jälkeen yhteiseen tilaisuuteen osallistuessaan saaneet tartuntoja.” https://areena.yle.fi/1-50825902 Useat eri kuntien tartuntatautilääkärit totesivat 10.1.2022, että koronaan pitäisi suhtautua samalla tavalla kuin mihin tahansa hengitystieinfektioon. ”Kun lähes joka toinen testi on positiivinen, se on selvä indikaatio, että koronavirus on laajasti levinnyt väestöön, Helsingin kaupungin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Sanna Isosomppi sanoo Iltalehdelle.” ”Nyt siis useiden kuntien tartuntataudeista vastaavat lääkärit ehdottavat, että koronaa kohdeltaisiin kuin mitä tahansa muuta hengitystieinfektiota.” https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/f7a2d329-96e1-42e4-9654-e5626aab15a9 THL:n erikoistutkija Simopekka Vänskä 14.1.2022: ”– Omikronin myötä rokotettujen ilmaantuvuus tartuntojen suhteen on lähestulkoon sama kuin rokottamattomilla. – Tartuntojen leviäminen, mistä nyt puhutaan, on jo nähty asia. Ja se, että tartunnat leviävät myös rokotettujen keskuudessa, on havaittu asia. Se kuvastaa, miten suuri osa kansasta on alttiina. Omikronilla näyttäisi olevan vielä nopea levittämiskyky.” https://www.is.fi/politiikka/art-2000008541967.html ”Omikron-muunnos leviää nopeasti. Sen lyhyen itämisajan ja tehokkaan tarttumisen vuoksi tartunnanjäljitys on muuttunut tehottomaksi suuressa osassa Suomea, myös Satakunnassa. Pienet kunnat vielä pystyvät jatkamaan, mutta isommat eivät pysy tahdissa ja toiminta on vaikuttamatonta. Vähitellen ollaan siirtymässä tilanteeseen, jossa suhtautuminen muuttuu kohti tavanomaista hengitystieinfektiota.” ”Tunnistetuista tartunnanlähteistä edelleen merkittävin oli sama talous (37 %). Lähipiiristä tai ystäviltä tartunta oli peräisin 26 % tapauksista. Työpaikalta saatuja tartuntoja oli 28 (7 %)”  https://www.satasairaala.fi/satasairaala/ajankohtaista/koronan-ilmaantuvuus-edelleen-jatkanut-nousua-myos-sairaalakuormitus-lisaantynyt ”WHO:n Euroopan-johtaja arvioi tiistaina, että puolet eurooppalaisista sairastuu koronaan seuraavan 6–8 viikon aikana.” ”Kuntien tartuntatautilääkärit ja THL Mika Salmisen suulla ovat korostaneet satsaamista hoitotoimiin. Mika Rämet on vahvasti THL:n ja tartuntatautilääkäreiden kannalla. Lakipykälien tuijottamisen sijasta tulee löytää keinot hoitaa pandemiaa mahdollisimman hyvin. Yksi tapa on poistaa Covid-19 yleisvaarallisten tartuntatautien listalta ja toimia Mika Salmisen ehdottamalla tavalla sairauslomien ja tartunnanjäljityksen osalta.” https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/ff85a23c-69a2-4d47-95d5-89b54d6c6dcc Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen 14.1.2022: ”– Toki joitakin koronauhreja vainajien joukossa on ollut mutta ei mitään mullistavia määriä, Räty sanoo. Pikkarainen lisää, että kuolleiden määrä Helsingissä ei ollut mitenkään poikkeuksellinen koronaepidemian ensimmäisenä täytenä kalenterivuonna 2021. – Kuolleita ei ollut enempää kuin tavallisesti. – Tiedän jo etukäteen, että ihmiset helposti kavahtavat kontteja. Moni assosioi kontit koronatilanteeseen. Vuonna 2020 kontit olivat sairaalan pihassa koronavarautumisen takia, mutta niitä ei käytetty kertaakaan. Koronakuolleisuus on onneksi pysynyt matalana, Pikkarainen sanoo.” https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008535542.html ”Merkittävin riskitekijä sille, että ihminen kuolee koronainfektion yhteydessä on korkea ikä. Kuolemiin johtavien infektioiden taustalla on usein ollut myös jokin taustasairaus. Merkittävän lisäriskin tuo vakava ylipaino. Rekisteritietojen mukaan 20,7 prosentilla kuolleista oli yksi sellainen perussairaus, joka voi altistaa vakavalle koronavirustartunnalle. Kuolleista 34 prosentilla vakavalle koronavirustartunnalle altistavia perussairauksia oli kaksi ja 39,7 prosentilla kolme tai enemmän. Selkein riskitekijä sille, että ihminen kuolee koronainfektion yhteydessä, on korkea ikä. Esimerkiksi vuonna 2020 yli 60 prosenttia koronavirukseen kuolleista oli 80 vuotta täyttäneitä.” https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008516913.html ”THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen kyseenalaistaa koko passin tulevaisuuden MTV:n Uutisextrassa 15.1.2022.  – Jos passi ei estä tartuntojen leviämistä, kyllä silloin voidaan kysyä, tarvitaanko koko passia ollenkaan. Edes matkustamisessa.  – Jos on niin, että rokotteet eivät estä tartuntoja, vaikka ne estävät sairastumista, silloin pohja koko sen passin ympäriltä tippuu pois, Salminen jatkaa.” https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/mika-salminen-pohtii-koronapassin-tulevaisuutta-tarvitaanko-passia-enaa-jatkossa-pohja-koko-passin-ymparilta-tippuu-pois/8333350#gs.mjq572 EMA:n rokotusstrategian johtaja Marco Cavaleri lehdistötilaisuudessa 11.1.2022: ”Koronatehosterokotteiden ottaminen tiheällä aikavälillä voi vaikuttaa lopulta jopa heikentävästi ihmisen immuunivasteeseen.” ”Tästä tiedosta uutisoi uutistoimisto Bloomberg ja se perustuu Euroopan lääkevirastosta eli EMA:sta saatuun ajankohtaiseen arvioon. Nykyisestä pandemiatilanteesta pitäisi siirtyä kohti endeemistä, eli paikallisesti leviävää ja hallittavaa, vaihetta, Cavaleri lisäsi.” https://www.tamperelainen.fi/paikalliset/4440194 Edellisessä viitattu uutislähde: Frequent Boosters Spur Warning on Immune Response https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-11/repeat-booster-shots-risk-overloading-immune-system-ema-says ”Ruotsalaistutkijoiden löytö paljastaa mahdollisen molekyylimekanismin, jolla piikkiproteiini voi haitata adaptiivista immuniteettia ja korostaa täysimittaisten piikkipohjaisten rokotteiden mahdollisia sivuvaikutuksia. Tutkimuksen tekijät ovat Tukholman yliopiston biotutkimus- ja kliinisen mikrobiologian laitoksen tutkija Hui Jiang sekä Uumajan yliopiston virologian osaston tutkija Ya-Fang Mei. Heidän tekemänsä tutkimus ”SARS-CoV-2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro” on julkaistu uudessa Viruses-lehdessä.” https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696485/ https://www.seinajokinen.fi/ruotsalaistutkimus-koronasta-piikitettavien-koronarokotteiden-sivuvaikutuksina-aiheutuu-mahdollisia-haittoja-immuniteettiin/ Epidemiologi, tohtori Paul Elias Alexander sairastamalla hankitusta luonnollisesta immuniteetista: 146 Research Studies Affirm Naturally Acquired Immunity to Covid-19: Documented, Linked, and Quoted ”We should not force COVID vaccines on anyone when the evidence shows that naturally acquired immunity is equal to or more robust and superior to existing vaccines. Instead, we should respect the right of the bodily integrity of individuals to decide for themselves.” https://brownstone.org/articles/79-research-studies-affirm-naturally-acquired-immunity-to-covid-19-documented-linked-and-quoted/ Mari Julku 16.1.2022: ”Ongelma on se, että niin sanotusta tyhjäkäynnistä ei ole haluttu maksaa: systeemit on haluttu pingottaa niin äärimmilleen kuin mahdollista, mutta kovin suurta keikautusta se ei kestä. Ihmiset kysyivät (perustellusti), että eikö kapasiteetti kannattaisi mieluummin ylimitoittaa, jotta kaikissa vuoroissa asiat saataisiin tehtyä hyvin. Tähän viittasi Mika Salminenkin: joskus kannattaa maksaa, vaikka käyttöä ei olisikaan. – Kyllähän me ostimme hiljattain aika isolla rahalla hävittäjälentokoneita, joiden tarkoitus on, että niitä ei jouduta koskaan tositilanteessa käyttämään. Terveydenhuoltojärjestelmän kohdalla joudutaan miettimään ehkä vähän samanlaista, Salminen sanoi MTV:n Uutisextrassa. Suomen on nyt syytä käydä perusteellinen keskustelu siitä, miksi sairaalahoidon kapasiteetti on venytetty niin äärimmilleen, milloin nämä päätökset tehtiin ja miksi ja onko tilanteen parantamiseksi minkäänlaisia suunnitelmia. Tällä hetkellä näistä päätöksistä maksavat rankalla kädellä ihmiset, jotka eivät ole niitä itse tehneet: yrittäjät ja työntekijät, jotka eivät saa tehdä työtään, koska ”sairaalahoidon kapasiteetti pitää turvata”. https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/4e168b2f-6bb8-488e-90ff-b7f2e0d50c0e
   • Leppäjärvi Antti, Syrjintää vastustava kansalainen.
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Kyseinen tartuntataulilain muuttaminen sotii pahasti sekä perustuslakia, että myös Yhdenvertaisuuslakia vastaan. Koronapassi ei ehkäise koronaa eikä kerra mitään siitä, onko henkilö terve vai sairas. Koronapassi ainoastaan lisää eriarvoisuutta ja syrjintää ehteiskunnassa, ja sen haitat ovat huomattavasti isommat kuin mahdolliset hyödyt. Tämän perusteella on järjetöntä alkaa käyttämään passia myös silloin, kun siihen ei olisi akuuttia tarvetta. Koronan torjunnassa tulisi keskittyä vasta-aineiden mittaamiseen, eikä syrjintänä passin avulla.
   • Lehto Emmi
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Pakkorokotus Lopetettava ja passin käyttö poistettava välittömästi
   • Teelmäki Markku, Kansalainen joka pelkää Suomen puolesta
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Lausunto diaarinumerolle VN/32784/2021 En missään nimessä kannata passijärjestelmän käytön laajentamista paikkoihin joissa ei muuten ole voimassa olevia rajoitteita. Mielestäni pitäisi ottaa huomioon asiantuntijoiden lausunnot joista jo useat ovat todenneet että passi ei vastaa tarkoitustaan muutenkaan koska tauti leviää passista huolimatta / rokotteista huolimatta. Näin ollen kansan eriarvoistaminen tälläisellä toimella ei mielestäni ole mitenkään loogista. Tauti etenee tällä hetkellä enemmän kuin koskaan aiemmin ja on voitu jo nähdä että ei ero rokottamattomien ja rokotettujen sairastamisen / taudin levittämisen välillä on supistunut huomattavasti. On täysin epäloogista päästää tietty kansan ryhmä jonkin todistuksen voimin erilaisiin palveluihin jättäen samalla toinen osa kansasta ulos kun näiden ryhmien välillä ei vallitse enää mitään painavaa pandemia eroa. Minkä tahansa passin jättäminen käyttöön eriarvoistaa kansaa ja lietsoo jo valmiiksi huonoa tunnelmaa kansan osien välillä. On jo kuten asiat tuntijat ovat todenneet, aika päästää elämä jatkumaan normaalisti. Ehdottomasti palvelut pitää saada käyttöön ja viihde sekä ravintola- alan kurittaminen pitää loppua mutta kenenkään etu ei ole että se tehdään kansaa enempää rasittamalla. Tässä on myös tulossa paljon vaikutuksia jotka näkyvät aivan eri tilastoissa. Syrjäytyminen, masentuminen, pelkotilat ja monet muut sivu vaikutukset joita luodaan pelottelemalla pandemialla joka on tällä hetkellä hyvin heikoissa kantimissa. Vetoan myös taannoin hoidettuun influenssa tilanteeseen joka oli paikoittain paljon pahempi kuin korona. Ei ollut pakko rokotteita eikä muutakaan kansan kiihottamista / pelottelua. Tauti kuitenkin voitettiin ja se jäi tänne seuraamme, osa hakee siihen rokotteen joka vuosi, osa ei. Kansa ei kuitenkaan jakaudu mihinkään lohkoihin eivätkä aiheuta toisilleen mitään mielipahaa pitämällä toisiaan eri arvoisina tai muuta vastaavaa. Passin käytön jatkolle ei vaan yksiselitteisesti ole mitään perusteita enään tässä vaiheessa. Eikä missään vaiheessa ollutkaan. Toimimattoman suojauksen kanssa ihmiset päästettiin samoihin tiloihin ilman rajoitteita ja jälki oli rumaa, tartunta tilastot räjähtivät ja syy kuitenkin vieritettiin niiden niskaan jotka eivät voineet näitä palveluita edes käyttää. Nyt on tilanne tulehtunut niin pahoin, että jos tämä täysin epäoikeudenmukainen ja toimimaton passi valvonta järjestelmä jätettäisiin vielä käyttöön ikään kuin muuten vaan on se ajatuksenakin täysin absurdi ja kannattamaton. Uskoisin että toimijat ottavat mielummin vapauden ja normaalin arjen pala palalta takaisin kuin että jatkossakin käyttävät resurssejaan passien kyselyyn ja kuuntelevat toisen kansan osan vihaiset kommentit. Ehdoton ei siis minkäänlaiselle passitoiminnalle enää jatkossa. Itse en usko salaliittoihin enkä höpö höpö uutisiin mutta tilastoihin (thl, stm jne) on uskominen ja myös asiantuntijoihin. Jos näihin tahoihin ei luoteta on tälläiset tahot myöskin aivan turhia. Eli jos THL, STM sekä muut asiantuntijat ollaan lopettamassa on argumenttini turha. Jos taasen näitä tahoja pidetään asiantuntemuksen vuoksi on heitä myös kuunneltava ja tehtävä kuten he neuvovat ja luopua kansan kurittamisesta pala palalta. Tälläinen "tautipassi" ei kuulu hyvinvointiyhteiskuntaan missään määrin sen tietää lapsikin.
   • Ahl Tuomas
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Koronapassista ei ole ollut hyötyä tähänkään asti. Tauti voi yhtä hyvin levitä rokotettujen ja rokottamattomien toimesta. THL on itse todennut ettei tästä ole ollut hyötyä. Mikäli päätöksissä ei kuunnella THL:llää niin ketä sitten? Tämä passi syrjii muutenkin ihmisiä, jotka eivät ole samaa mieltä lääketieteellisestä kokeilusta. Mikäli et ole suostuvainen sinulta viedään oikeus osallistua yhteiskuntaan. Miksi edellisissä rokotteissa tai taudeissa ei ole ollut vastaavaa rajaamista? Syy löytyy varmasti passin tarkoituksesta. Ei passin ole tarkoitus antaa turvaa tai suojata. Vaan laittaa hihna tiukalle. Ei koronapassille.
   • Salomaa Heini, MBA, KLT
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Tartuntatautilain laajennus tulee hylätä, koska ei ole liikkeellä mitään yleisvaarallista tartuntatautia, joka kuormittaisi sairaaloita. Niitä kuormittavat rokotevaurioiset potilaat ja rokotteen alentaman immuniteetin vuoksi sairastavat hoitajat. Terveet rokottamattomat hoitajat ajetaan pois työstä ja tämä on väärin ettei heillä ole enää oikeuttaa hoitaa suomalaisia. Kun eivät suostu lääkekokeeseen. Terveystiedot ovat jokaisen oma asia eivätkä nämä saa vaikuttaa toimeentuloon. Vapauksia viemällä tuhotaan tämä maa ja kaikki rajoitukset tulee purkaa välittömästi jotta yrittäjät saavat yrittää, ja kaikki erottelematta kansaa syrjivällä passilla ja vainoamatta teknokraattisella valvonnalla saavat oikeuden käydä töissä, harrastuksissa ja kulttuuritapahtumissa. Rokote ei millään lailla estä tartuntoja joten passille ei ole täten mitään perusteita. Testaaminen pitää lopettaa myös koska se ei kerro mitään mistä oireet tulevat jos vain yhtä taudinaiheuttajaa haetaan epäkelvolla testillä, ei mitään muuta voi löytyäkään.
   • Koronavahti – Ihmisoikeudet terveydenhuollossa ry
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Tuoreen Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan terveiden rokottamattomien asema on sivuutettu koronatodistuksen yhdenvertaisuuspohdinnassa. [1] Tutkijat katsovat, että perustuslakivaliokunta ei käsitellyt asianmukaisesti eri ihmisryhmien asemaa puoltaessaan koronapassin kansallista käyttöä loppuvuonna 2021. Oikeuskansleri on puolestaan jo kritisoinut lakiesitystä koronatodistuksen laajentamisesta mm. katsoen, että suunnitelman oikeasuhtaisuus jää epäselväksi ja että se voi heikentää pandemiatoimien yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä. Myös THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen katsoo, että sikäli kuin koronatodistus ei estä tartuntojen leviämistä, koko koronapassilta putoaa pohja. [2] Tammikuussa 2021 julkaistussa päätöslauselmassaan Euroopan neuvosto vaatii EU:n jäsenmaita varmistamaan (”ensure”), ettei ketään millään tavalla painosteta ottamaan koronainjektioita eikä ketään syrjitä sen vuoksi, ettei ota niitä. [3] Suomessa rikotaan jatkuvasti tätä Euroopan neuvoston päätöslauselmaa vastaan. Myös Suomen allekirjoittama yleissopimus ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla (ns. Oviedon sopimus) sitoo allekirjoittajamaat suojelemaan kaikkien ihmisarvoa ja takaamaan ketään syrjimättä, että jokaisen koskemattomuutta ja muita oikeuksia ja perusvapauksia kunnioitetaan biologian ja lääketieteen sovellusten alalla. [4] Eduskunnan käsiteltäväksi on edennyt lyhyessä ajassa kaksi kansalaisaloitetta, joissa vaaditaan koronapassista luopumista, toisessa työpaikoilla ja toisessa yleisemminkin. Koronatodistus syrjii ja asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan kehollisen itsemääräämisoikeuden piiriin kuuluvan, henkilökohtaisen lääketieteellisen ratkaisun perusteella. Sillä ei ole myöskään lääketieteellisiä perusteluja, kuten seuraavasta ilmenee. Arvostetun The Lancet -tiedejulkaisun loppuvuodesta 2021 ilmestyneessä tiivistelmässä[5] raportoidaan, että todetut koronatartunnat ovat jopa yleisempiä rokotettujen kuin rokottamattomien keskuudessa. Artikkelissa esitellään esimerkiksi tartuntarypäs Israelista, jossa tartuntaketjun kerrotaan lähteneen täysin rokotetusta sairaalapotilaasta. Muut täysin rokotetut potilaat sairastuivat vakavasti tai kuolivat, kun taas rokottamattomat potilaat sairastivat lievän taudin. The Lancet myös viittaa Yhdysvaltain tartuntatautiviraston CDC:n julkaisuun, jossa viisi korkeimman rokotuskattavuuden maata on luokitettu korkeiden tartuntalukujen maiksi. Aiemmin syksyllä European Journal of Epidemiology -julkaisussa ilmestynyt tutkimus[6] osoittaa, ettei rokottekattavuudella ole yhteyttä koronatapausten määrään – tai jos jotain yhteyttä on, korkea rokotuskattavuus ilmenee pikemminkin suurempana koronatapausten määränä: ”In fact, the trend line suggests a marginally positive association such that countries with higher percentage of population fully vaccinated have higher COVID-19 cases per 1 million people.” HUS:illa työskentelevä ylilääkäri Miikka Korja on kiinnittänyt huomiota mm. Norjassa ilmenneeseen tapaukseen, jossa 60:n pikkujouluihin osallistuneen, kaikki täysin rokotettuja, kerrotaan saaneen omikron-tartunnan. Hän kysyy Twitterissä sarkastisesti, onko koronapassin hyöty tämä: "Saadaan lisää kontakteja eli tartuntoja?" Suomessakin rokotuskattavuus on jo yli 80 prosenttia. Jos koronainjektiot toimisivat, tilanne olisi merkittävästi parempi kuin viime syksynä, jolloin ketään ei ollut rokotettu. Tosiasiassa tartunnat ovat olleet tammikuun 2022 aikana korkeammalla tasolla kuin koskaan aiemmin koko pandemian aikana. [7] Koronarokotteista ilmoitettujen vakavien haittavaikutusten määrä kasvaa kasvamistaan. Äskettäin Yhdysvaltain sydäntautiliiton (American Heart Association) Circulation-julkaisussa esitettiin vakava varoitus rokotettujen lisääntyneestä sydäntautien riskeistä tutkimustiivistelmässä otsikolla ”Mrna COVID Vaccines Dramatically Increase Endothelial Inflammatory Markers and ACS Risk as Measured by the PULS Cardiac Test: a Warning”. [8] Koronaan on liitetty nyt kahtena vuonna kuolemia yhteensä saman verran kuin useina yksittäisinä vuosina kausi-influenssaan. Koronainjektioista sitä vastoin on käsitelty Fimeassa historiallisesti ennenkokematon määrä vakavia haittavaikutusilmoituksia (tällä hetkellä 4827 vs. haittavaikutusten vuoksi keskeytettyjen sikainfluenssarokotusten 253) ja varsinkin rokotteisiin liitettyjä kuolemia, 74-kertainen määrä Pandemrixiin verrattuna (kaksi vs. koronainjektioiden 148 kuolemaa).[9] Mm. saksalaiskollegoidensa tutkimuksiin viitaten patologi, lääketieteen ja kirurgian tohtori Seppo Sutinen on äskettäin lähettänyt kaikille eduskuntaryhmille kirjeen, jossa hän toteaa, että ”patologin näkökulmasta Covid-19-rokotus ei ole niin turvallinen, että sen ottamista voisi suositella”. Sutinen tarkastelee mm. kokeneiden patologien Saksassa tekemien, piikityksen jälkeen kuolleiden ruumiinavausten hälyttäviä tuloksia. Hän yhtyy saksalaisten kollegoidensa ja lääkärien lehdistötilaisuudessa esittämään vaatimukseen Covid-19-rokotusten keskeyttämisestä. [10] Koronaepidemia ei siis ole lisännyt kuolleisuutta, ja kuten Tilastokeskus on todennut, koronadiagnoosin jälkeen kuolleiden mediaanikuolinikä oli vuonna 2020 peräti kolme vuotta korkeampi kuin kaikkien suomalaisten mediaanikuolinikä: "Covid-19-tautiin kuolleiden mediaani-ikä oli 84, kun kaikkien kuolleiden mediaani-ikä oli 81." [11] Myös viime vuonna koronadiagnoosin saaneet kuolivat keskimäärin iäkkäämpänä kuin ilman koronadiagnoosia kuolleet. Koronaepidemiaa on hyvin vaikea nähdä sellaisena kansanterveydellisenä ongelmana, joksi sen poliitikot ja media ovat esittäneet. Sitä vastoin, kuten on nähty, kokeellisista koronainjektioista (ne ovat kokeellisia sekä Fimean että Hanna Nohynekin lausuman mukaan, ja niiden testaaminen jatkuu vuoteen 2023 saakka) on käsitelty dramaattisen paljon enemmän vakavia haittavaikutuksia, ml. kuolemantapaukset, kuin mistään aiemmista rokotteista, joiden käytöstä on luovuttu hyvinkin paljon vähempien haittavaikutusten johdosta. Haittavaikutuksista piittaamattomuudella on seurauksensa. Britanniassa on vastikään käynnistetty asianajaja Philip Hylandin ja tukijoiden toimesta kansainvälinen rikostutkinta, jossa ovat mukana Lontoon Metropolitan Police sekä kansainvälinen rikostuomioistuin. Poliisi on katsonut rikostutkinnan aiheelliseksi ja aloittanut tutkimukset. [12] Ne kohdistuvat Britannian lääketurvallisuusvirastoon (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA) ja maan hallitukseen, joiden katsotaan mm. laistaneen valvontavelvollisuudestaan koronarokotetutkimusten osalta ja sulkeneen silmänsä injektioiden aiheuttamilta vaurioilta ja kuolemantapauksilta. Yksi tutkinnan alkuunsaattajista, eläkkeellä oleva poliisiupseeri Mark Sexton toteaa: "This is now a live criminal investigation. We were forced to act due to the complacency of the UK Government, despite them being fully aware of the catastrophic death and injury figures to adults and children alike. This is nothing short of genocide; once again it seems that profit over people is the overriding motive. There is a deliberate blanket campaign of misinformation underway. Many don’t even realise that the covid Vaccine is still an experimental product. This is the most far-reaching criminal inquiry ever undertaken." Suomessakaan viranomaisten ei kannattaisi millään tavalla painostaa tai de facto pakottaa ihmisiä ottamaan ennätyksellisen nopeasti markkinoille tuotuja, uudenlaisia geeniteknologisia injektioita, joiden haitat ovat jo nyt olleet täysin omassa sarjassaan ja joiden mahdollisista pitkäaikaisvaikutuksista ei ole mitään tietoa. Kokeellisen injektion ottamisesta kieltäytyviä ei saa millään tavalla syrjiä, eriarvoistaa tai sulkea yhteiskunnan toimintojen ulkopuolelle. Lähdeviitteet: [1] https://www.uef.fi/fi/artikkeli/tutkimus-perustuslakivaliokunta-sivuutti-terveiden-rokottamattomien-aseman-koronapassin? [2] https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/oikeuskanslerilta-huutia-hallituksen-esittamalle-koronapassin-laajennukselle-keskenerainen-monimutkainen-perustelut-puutteelliset/8333722? [3] https://pace.coe.int/en/files/29004/html?fbclid=IwAR2M4BWcbdEYxSkub1bgskAXFcBfOfE1Exp8e8pIRqpTXF_0Egz7PAM3TYc [4] https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2010/20100024/20100024_2 [5] https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00258-1/fulltext?s=08&fbclid=IwAR2vWJMaR4R0JRnEK35mUTybjFWbV7-RcQUSnlc55tu2yTzVNPZZjqekhQw# [6] https://link.springer.com/article/10.1007/s10654-021-00808-7?fbclid=IwAR14npsHhKUc9tsMuqoEJ2ZD8AVGuLZMx1NVDek3J8mkpPvBOUoVej_534E [7] https://www.worldometers.info/coronavirus/country/finland/ [8] https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712? [9] Fimean kooste koronarokotteiden haittavaikutusilmoituksista: https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/koronavirus-covid-19-/koronarokotteiden-haittavaikutusilmoitukset/kooste-koronarokotteiden-haittavaikutusilmoituksista Loppuraportti Pandemrix-rokotteen haittavaikutuksista: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80067/aa23be29-e955-45a1-9b98-d42a25d2d745.pdf?sequence=1&fbclid=IwAR3mx7Qk5rjybxypj_x0oMIS0xf8TePWhzwcNbTYSPwdyNreSWQYXvBdX0c [10] https://www.ihmisoikeusneuvonta.fi/wp-content/uploads/2021/12/Sutinen.pdf [11] https://www.stat.fi/uutinen/koronaan-kuolleista-yhdeksan-kymmenesta-oli-yli-70-vuotias-vuonna-2020 [12] https://worldfreedomalliance.org/au/news/uk-police-launch-major-investigation-into-mrna-covid%E2%80%9019-vaccine%E2%80%90related-corporate-crimes-and-threats-to-public-health/ https://www.docdroid.com/WUjv6iw/icc-complaint-7-1-pdf
   • Saine Mikaela
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/32784/2021 Vastustan tartuntalain väliaikaista muuttamista. Vastustan EU:n digitaalistakoronatodistusta. Maailmalla sekä Suomessa on jo nähty ettei koronapassi estänyt koronan rajua leviämistä. Ihmisillä pitää säilyä itsemääräämisoikeus omaan kehoon. Painostaninen/kiristäminen/pakottaminen asioilla, jotka liittyvät ihmisen omaan kehoon ei ole hyväksyttävää. Ihmisillä pitää olla oikeus normaaliin elämään (työhön, kulttuuriin, urheiluun jne.) ilman mitään kontrollipasseja.
   • Pelkonen Janne
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Hallituksen esityksen mukaan ehdotettu sääntely on valtioneuvoston näkemyksen mukaan välttämätöntä COVID-19 epidemian hallinnassa, jolloin perusoikeuksien rajoittamisen välttämättömyyskriteeri täyttyy. Perustuslakivaliokunnan lausunto on annettu perustuen oletukseen, että rokote auttaa leviämisen hallinnassa. Ns. koronarokotteet eivät kuitenkaan ole osoittaneet tehoaan epidemian hallinnassa, vaan rokotettu henkilö on levittänyt virusta eteenpäin vastaavalla tavalla, kuin rokottamaton ihminen. Valtioneuvoston näkemystä välttämättömyyskriteerin täyttymisestä ei yksistään voida pitää sellaisena välttämättömyyttä osoittavana seikkana, että perusoikeuksiin kohdistuvaa rajoitusta voitaisiin pitää perusteltuna. Tästä syystä on tulkittava, että hallituksen esitys ei täytä perusoikeuksien osalta välttämättömyyskriteeriä, eikä perusoikeuksien rajoitusta voida pitää hyväksyttävänä. Hallituksen esityksen mukaan koronarokotustodistuksen esittämisen vaatimus on oikeasuhtainen tavoiteltavaan päämäärään nähden. Hallituksen esitys johtaisi kuitenkin lopputulokseltaan kohtuuttomaan tilanteeseen, jossa terveydentilaa koskevien tietojen perusteella ihmisiin kohdoistettaisiin rajoituksia, joita ei voida pitää oikeasuhtaisena. Koronarokotusten hyöty liittyy näytön perusteella sairaanhoidon kuormituksen pienentämiseen, joskin siitä saatu näyttön ei yksinomaan osoita koronarokotteen tehoa. Sairaanhoitoon liittyvää kuormitusta tulisi purkaa ensisijaisesti sairaanhoitokapasiteettia nostamalla. Hallituksen esitystä ei voida pitää oikeasuhtaisena tavoiteltavaan päämäärään näöhden myöskään siitä syystä, ettei koronatartuntojen rajoittaminen ole epidemian kannalta välttämätöntä. Vain osa ihmisistä saa koronataudin vakavan muodon ja tyypillisesti vakavasta tautimuodosta kärsivällä on muita perussairauksia. Perusoikeuksien rajoittaminen ei ole oikeasuhtaista tilanteessa, jossa koronarokote ei vähennä riskiä tartunnan levittämiseen eikä näin ollen suojaa erityisen haavoittuvia ihmisryhmiä toimenpiteenä.
   • Pettersson Lotta
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • diaarinro VN/32784/2021. Euroopan Neuvoston päätös 29.1.21 ei rokotuspakkoa. EIKÄ SAA ASETTAA KETÄÄN ERIARVOISEEN ASEMAAN. Koronapassi ei suojele tartunnalta, todistetusti myös rokotetut tartuttavat. KANSALAISEN OIKEUS MÄÄRÄTÄ OMA KEHO PASSI EDELLYTTÄÄ TUNTEMATTOMIEN AINEIDEN PIIKKITTÄMISTÄ JOTKA VOIVAT AIHEUTTAA VAMMAUTUMISTA TAI MUITA HAITTOJA. VAMMAUTUNEITA TODISTETUSTI NYT ROKOTETUISSA PALJON, SIKSI EI TARTUNTALAIN MUUTOKSELLE.
   • Mäkinen Joonas
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Vastustan esitystä kokonaisuudessaan. Koronarokote, kuten kaikki muutkin lääketieteelliset hoidot, on vapaaehtoinen. Vapaaehtoisuus ei käytännössä toteudu edes nykyisen rokotetodistuksen mallilla: opiskelu-oikeutta rajoitetaan (sote-alan opiskelijat) ja harrastusmahdollisuuksia rajoitetaan jopa nuorten liikunnassa mutta etenkin aikuisilla. Jatkuva testaus tai 180 sairastamisesta ei käytännössä pidemmän päälle muuta tätä. Rokotetodistuksen laajentaminen ns. pandemian ulkopuolelle on ehdotus, joka vaikuttaa paljon muihinkin kuin toiminnanharjoittajiin. Tämä käytännössä sallisi ihmisten syrjimisen rokotuksen ottamisen perusteella. Jo nyt ihmiset ottavat rokotteita passin takia - eivät terveydellisistä syistä. Ehdotus laajentaisi tätä suuntaa lähes rajattomasti. Lääketieteellisten toimenpiteiden tekeminen ilman terveydellistä motiivia on absurdia ja sen vaatiminen osoittaa täydellistä piittaamattomuutta yksilönvapauksista. Rokotteen pitää olla vapaaehtoinen myös käytännössä, ei vain teoriassa. Liitteenä vielä vertaisarvioitu suomalainen tutkimus, jonka mukaan jo tämänhetkisessä tilanteessa perustuslakivaliokunta sivuutti terveiden rokottamattomien aseman: https://www.uef.fi/fi/artikkeli/tutkimus-perustuslakivaliokunta-sivuutti-terveiden-rokottamattomien-aseman-koronapassin
   • Riippumattomat Asiantuntijat -verkosto
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Asia: Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta, asianumero VN/32784/2021 RIIPPUMATTOMAT ASIANTUNTIJAT -VERKOSTON LAUSUNTO LAUSUNTO TIIVISTETTYNÄ: Esitykseltä puuttuu kokonaan lääketieteellinen pohja, sen tiedot ovat vanhentuneita, se aiheuttaa syrjintää ja rikkoo törkeästi lukuisia lakeja ja ihmisoikeuksia eikä siitä ole osoitettavissa kuin teoriassa minimaalisia hyötyjä. Suosittelemme esityksen hylkäämistä. LAUSUNTO YKSITYISKOHTAISESTI: Epidemian luonteen muutos Lakiesityksen lähtökohtana on tilannekuva korona epidemiasta. Tämä tilannekuva ei ole ajantasainen. Omicron-virusmuunnoksen vaikutusta tilannekuvaan ei pohdita, vaikka se on aivan oleellinen seikka pandemiaan liittyvien rajoitusten tarpeen ja rokotusten toimivuuden osalta. Koko tilannekuva epidemian osalta vääristyy, jos katsotaan pelkkiä esitettyjä lukuja, eikä oteta huomioon epidemian luonteen muutosta Omicronin myötä lievemmäksi ja nopeammin leviäväksi. Koronatapausten luvut ovat huipussaan, mutta tehohoidon tarve ja kuolleisuus eivät ole nousseet suhteessa niihin. Lisäksi rokotteiden suojassa on huomattavia rajoitteita Omicron-variantin suhteen. Esityksessä viitataan siihen, että riskit epidemian kiihtymiselle ovat nousemassa. Ne kuitenkin johtuvat Omicronin -variantin luonteesta, joka leviää nopeasti. Tauti on jo niin voimakkaasti levinnyt, että epidemian leviäminen ei ole hillittävissä. Koronapassi ei muuta asiaa, koska rokotetut sairastuvat ja voivat levittää koronaa. Nämä varaukset eivät tule esille esityksestä. Terveysturvallisuus perusteluna Laajennetun koronapassin perusteluna käytetään mm. terveysturvallisuutta ja oikeutta terveyteen ja elämään. Koronarokotteet eivät kuitenkaan näytä terveysturvallisuutta takaavilta. 1. ja 2. koronarokote eivät tarjoa hyvää suojaa Omicron-varianttia vastaan. 3. boosterissa on ongelmia – sen suoja on lyhytikäinen. Jatkuvien boostereiden pelätään myös heikentävän immuniteettia. Näiden lisäksi on tullut selväksi, että rokotettu voi levittää tautia ja voi sairastua. Koronarokotus ei näytä suojaavan muita kuin rokotuksen ottajaa itseään vakavammalta taudin muodolta. Miten on mahdollista väittää, että terveysturvallisuus taataan rokotteilla, kun tiedetään, että rokotteen suoja on kapea ja rokotetut voivat levittää tautia ja sairastua? Omicronin tapauksessa ei ole mitään mahdollisuutta rajata terveysturvallisia tiloja tai tapahtumia rokotteeseen perustuen. Tauti leviää kaikkien kautta ja tarttuu myös rokotettuihin. Terveysturvallisuuden toistuva käyttö terminä kautta esityksen perustelemaan laajennettua koronapassia on harhaanjohtavaa, koska lääketieteelliset faktat eivät nykytilanteessa tue sitä. Lakiesityksen tilannekuva pitäisi päivittää ajan tasalle koronarokotteiden toimivuuden suhteen Omicronin ympäristössä. Lakiesityksen epidemiologinen tilannekuva on vanhentunut. Massatapahtumien terveysturvallinen järjestäminen koronapassiin nojaten, joka esityksessä myös korostuu hyötynä tapahtuma-alalle, on jo osoittautunut monien esimerkkien pohjalta tähän mennessä virheelliseksi käsitykseksi. Jos meillä on ns. vuotava rokote kyseessä, kuten koronarokotteen suhteen on tilanne, koronapassilliset voivat levittää taudin samoin kuin rokottamattomat massatapahtumissa, jos koronapassi on ainoa kontrollin väline. Jos terveysturvallisuus halutaan taata, on kontrolloitava sitä, onko henkilö terve vai ei. Oletukset rokottamattomista taudinkantajina ovat myös perusteettomia. Jos rajoituksia tehdään lääketieteellisin perustein ja ollaan ratkaisemassa aidosti lääketieteellistä ongelmaa, rajoitusten on perusteltua koskea aina vain sairastuneita, olivatpa he rokotettuja tai rokottamattomia. Miksi terveen rokottamattoman oikeuksia liikkua ja asioida pitäisi rajoittaa? Sairaalakuormituksen vähentäminen perusteluna Toinen keskeinen perustelu laajennetulle koronapassille on sairaalahoidon ja tehohoidon kuormituksen vähentäminen. Koronapassilla ei voida hallita myöskään sairaalakuormitusta, jos on ilmeistä, että myös rokotetut sairastuvat, joutuvat sairaalahoitoon ja tehohoitoon laajalti. Britannian ja Skotlannin viimeaikainen data osoittaa, että 1. 2. ja 3. kertaan rokotetut ovat huomattavana enemmistönä koronaan sairastuneiden, sairaalaan joutuneiden ja tehohoitoon joutuneiden joukossa. Myös Suomessa THL:n ajantasaisimman datan mukaan koronaan kuolleista enemmistö on rokotettuja. Onko lakiesityksen käsitys ajantasainen siitä, millä rokotusstatuksella ollaan sairaalahoidossa tai tehohoidossa – ja mihin suuntaan tilanne on kehittymässä? Suomessa tilanne näyttää vielä siltä, että rokottamattomia on suhteessa enemmän sairaalahoidossa ja tehohoidossa, mutta kuinka kauan ja mihin dataan perustuen. Vielä marraskuuhun saakka esimerkiksi HUSin osalta rokottamattomien ja rokotettujen osuus sairaalahoidon tarpeessa oli melko tasainen. HUS kuitenkin lopetti vuodenvaihteessa jakamasta rokotestatuksen, sairaalahoidon ja tehohoidon yhteyksiin liittyvää dataa. Toistuvasti HUSin tilannetta on kuitenkin esitelty tiedotustilaisuuksissa tavalla, jossa rokottamattomat olisivat yliedustettuina sairaalahoidon ja tehohoidon tarvitsijoina. Jos sairaalakuormitukseen ja rokotestatukseen liittyvää tietoa käytetään kansalaisten perusoikeuksia laajalti rajoittavan menettelyn perusteluna, perustana olevan datan olisi oltava julkista, avointa ja ajantasaista. Sairaalakuormituksen ja terveysturvallisuuden osalta ei missään kohden ole huomioitu sitä, että koronarokotteen aiheuttamien vakavien rokotehaittojen määrä on tällä hetkellä huomattavan laaja suhteessa minkä tahansa muun rokotteen vastaavien haittojen määrään. FIMEAn rokotehaittarekisterissä on lähes 4 500 ilmoitusta vakavasta rokotehaitasta. Ja nämä lisääntyvät. Mitä korkeammaksi nostetaan rokotekattavuutta, sitä enemmän meille tulee syntymään myös lisää vakavia rokotehaittoja. Esimerkiksi sydäntulehdukset, verisuonitukokset ja neurologiset häiriöt tulevat myös kuormittamaan pitkäaikaisesti terveydenhoitoa. Painostusta terveydelle riskialttiin rokotteen ottamiseen ei muutoinkaan voi pitää perusteltuna. Rokotekattavuuden nosto tavoitteena Esityksessä viitataan useassa kohden rokotteilla aikaansaadun laumasuojan tarpeeseen ja rokotekattavuuden nostamiseen. Mitä rokotuskattavuuden nostolla olisi vielä todistettavasti saavutettavissa, kun noin 80 % väestöstä on jo kahteen kertaan rokotettu? Onko pätevää ylipäänsä puhua koronarokotteiden tarjoamasta laumasuojasta, kun on selvää, että rokotetut voivat levittää tautia ja on kyse ns. vuotavasta rokotteesta? Onko laumasuojan nähty toteutuvan koronarokotteilla missään? Koronapassin perusteluissa vedotaan myös siihen, että rokotuskattavuutta on nostettava mahdollisia uusia viruskantoja vastaan. Onko väite rokotekattavuuden vaikutuksesta suhteessa uusiin viruskantoihin pelkkää spekulointia? Emme yksinkertaisesti tiedä, missä määrin rokotteet toimivat uusia virusmuunnoksia vastaan vai toimivatko lainkaan. Omicroninkin suhteen vei aikansa, ennen kuin asia selvisi. Näin hämärällä käsityksellä ei voi perustella laajamittaisia väestön perusoikeuksien rajoitustoimia. Niille ei ole lääketieteellisiä, eikä oikeudellisia perusteluja. Elinkeinovapaus perusteluna Laajennetun koronapassin tavoitteet esityksessä liittyvät vahvasti elinkeinovapauteen. Tätä korostetaan erityisesti tapahtuma- ja ravintola-alan kannalta, mikä on ymmärrettävää kyseisten alojen etujen ajamisen näkökulmasta. Ei ole kuitenkaan hyväksyttävää, että näitä tavoitteita perustellaan virheellisillä käsityksillä siitä, että koronapassi takaisi tilan tai tapahtuman terveysturvallisuuden tai että koronapassi olisi ratkaisu sosiaali- ja terveysalan kuormitukseen. Suhteessa koronapassiin liittyvään lakiesitykseen, joka liittyi sote-alan työntekijöiden ns. pakkorokotteisiin oikeutta työhön katsottiinkin toisin. Sote-alan työntekijöiden oikeutta työhön ja toimeentuloon ei nähty yhtä merkityksellisenä, kun pakollinen koronapassi sote-alalle säädettiin vuodenvaihteessa. Näin siis tapahtuma-alojen, ravintoloiden ja kulttuurialan työntekijöiden oikeus työhön arvotetaan merkittävämmäksi ja lailla suojelun arvoiseksi kuin rokottamattomien sote-alan työntekijöiden oikeus työhön - ja vieläpä heiltä on viety oikeus myös työttömyysturvaan, vaikka he nimenomaan ovat olleet raskaimmassa vastuussa pandemian seurauksien hoidosta käytännöstä. Koronapassin käyttöyhteyksien laajentaminen ja irrottaminen muista rajoituksista Koronapassia voisi esityksen mukaan edellyttää laajemmin kuin aiemmin - ja myös riippumatta muista rajoituksista eli koronatilanteesta. Miten on perusteltua, että koronatilanteessa, jossa ei muutoin tarvita rajoituksia, yksityisillä toiminnanharjoittajilla olisi oikeus vaatia koronapassia? Tämä mahdollistaisi koronapassin käytön ilman, että olisi pandemian olosuhteita. Pandemian hallinnassa on korostettu tähän saakkakin toimien välttämättömyyttä ja oikeasuhtaisuutta. Miten olisi lääketieteellisesti ja oikeudellisesti perusteltua rajoittaa laajalti rokottamattomien kansalaisten perusoikeuksia, jos kyseessä ei ole vakava epidemiatilanne? Rajoitusten pitää olla suhteessa epidemian vakavuuteen alueella. Esityksen mukaan käytössä olisi kaksi toimintamallia: vapaaehtoinen koronapassin käyttö tai AVIn hyvin laajalti velvoittama rajoite. Käytännössä tässä on kyse rokottamattomia koskevasta sulkutoimesta, joka tekisi yhteiskunnassa asioinnin hyvin rajalliseksi rokottamattomille. Jos AVIt saavat näin syvästi rokottamattomien perusoikeuksia rajoittavat valtuudet, pitäisi määritellä tarkasti, millä ehdoilla ja missä olosuhteissa näin laaja ja voimakkaasti perusoikeuksiin puuttuva rajoitustoimi on mahdollinen. Jos epidemia laantuu, myös rajoitusten on poistuttava. Nämä keskeiset määrittelyt eivät tule esille esityksestä. Jos koronapassin käyttö irtaantuu pandemian oloista ja epidemian vakavuustasosta, sen käyttö on kyseenalaista palvelujen ja asioinnin rajoittamista rokottamattomilta. Kehykset, joissa näin voimakkaita ja laajoja rajoituksia voidaan käyttää, jäävät esityksessä epäselviksi. Näin ei voi kansalaisten perusoikeuksiin kajoavaa lainsäädäntöä kirjoittaa. Kenen perusoikeuksia suojataan? Perusoikeuksiin viittaaminen esityksessä on orwellilaisen uuskielen taidonnäyte, jossa perusoikeuksien kaventaminen saadaan näyttämään perusoikeuksien turvaamiselta. Perusoikeuksien takaamisesta puhutaan tavalla, jolla luodaan savuverhoa sille, että käytännössä koronapassilla ajetaan vain rokotettujen oikeuksia. Taloudelliset, työhön liittyvät, sivistykselliset, kulttuuriset ja uskonnon harjoittamiseen kuuluvat oikeudet rajataan vain koronapassillisille. Menettely on toistunut koronapassiin liittyvissä aiemmissa lakiesityksissä. Kussakin näistä perusoikeuksia on suhteutettu toisiinsa tavoilla, joilla rokotettujen perusoikeudet on punnittu rokottamattomien oikeuksia tärkeämmiksi. Ei voi tulla muuhun johtopäätökseen, kuin että koronapasseihin liittyvässä lainsäädännössä ei ole tavoiteltukaan tasapainoista perusoikeuksien turvaamista, vaan perusoikeuksien takaamista pääasiassa rokotetuille. Lääketieteelliset perustelut puuttuvat myös näiltä eriarvoistavilta järjestelyiltä, joihin pyritään sopiviin oikeudellisiin termeihin nojaamalla. Olosuhteissa, joissa sekä rokottamattomilla että rokotetuilla on riski sairastua ja he levittävät yhtä lailla tautia, on täysin perusteetonta puhua toisen ihmisryhmän oikeuksien suojaamisesta sen kustannuksella, että toiselta ihmisryhmältä viedään samat oikeudet pois. Koronapasseihin liittyvien lakiesitysten ilmeinen ja toistuva pyrkimys kaventaa rokottamattomien elintilaa asteittain yhteiskunnassa olemattomiin on huolestuttavaa. Onkin kysyttävä, mistä rokottamattomien ajojahdissa on kyse. Mikään muu tauti ja siihen liittyvä rokote ei ole saanut aikaan vastaavaa painetta koko väestöön kohdistuviin pakkotoimiin ja rokottamattomien tilan kaventamiseen. Onko kyse enää lainkaan lääketieteellisen ongelman ratkaisusta, jos rakennellaan toimintamalleja ja valtuuksien siirtoja, joita voitaisiin käyttää riippumatta siitä, onko pandemiaa vai ei ja ovatko valitut ratkaisut toimivia. Tämä on jo 3. lakiesitys puolen vuoden sisällä, jonka puitteissa esitetään samantyyppisiä muutoksia. Onkin pakko sanoa, että nämä toimintamallit vaikuttavat järjestelmälliseltä yhteiskuntajärjestyksen muutokselta, jossa perusoikeudet eriytetään rokotetuille ja rokottamattomille. Onko niin, että rokotestatuksella käydään uudelleen määrittelemään perusoikeuksia. Ollaanko vakiinnuttamassa käsitystä siitä, että kansalaisten oikeudet asiointiin, palveluihin ja liikkumiseen voidaan sitoa rokotestatukseen? Pakollinen rokote vaihtoehtona Lakiesitys: "Lisäksi arvioitiin vaihtoehtoa, jossa rajoitusten purkamiseen pyrittäisiin rokotekattavuuden lisäämisellä sääntelyn keinoin. Rokotuksen säätäminen pakolliseksi olisi merkittävä puuttuminen ihmisen perus- ja ihmisoikeuksiin, etenkin hänen henkilökohtaiseen koskemattomuuteensa. Covid-19-rokotteen säätäminen pakolliseksi edellyttäisi erittäin voimakkaita lääketieteellisiä ja epidemiologisia perusteita asialle." On yllättävää, että esityksessä kerrotaan, että pakkorokotuksia on arvioitu koronapassin rinnalla vaihtoehtona. Mistä tässä on kyse? Esityksessä vedotaan rokotekattavuuden nostoon. Onko hyvin korkealla rokotekattavuudella olisi saatu koronapandemia hallintaan jossain päin maailmaa? Mitä perusteita on muutoinkaan pakkomielteenomaisella rokotuskattavuuden nostolla, kun ollaan tekemisissä rokotteen kanssa, joka ei estä taudin saamista, eikä sen levittämistä? Mitä koronarokotteen rokotuskattavuuden nostolla saavutettaisiin? Onko saavutettu jossain muualla? Kansalaisten perusoikeuksien kannalta on järkyttävää, että koko väestön kehollista itsemääräämisoikeutta halveksiva esitys tuodaan kylmiltään keskelle tätä lakiesitystä ikään kuin mahdollisena käytännön vaihtoehtona pandemian hallintaan, jonka käyttöä estäisi lähinnä lainsäädännön monimutkaisuus. Yhteistyössä Paremman Suomen Puolesta RIIPPUMATTOMAT ASIANTUNTIJAT -VERKOSTO - Lääkärit, tutkijat, juristit ja monen alan asiantuntijat, joita ei voi lahjoa - Jäseniä mm. Moniammatillisesta Koronakriisin Ratkaisuryhmästä (MKR) ja Pelastetaan Suomen Lapset -lääkärijärjestöstä sekä itsenäisiä tutkijoita - Autamme mielellämme päättäjiä kuultavina asiantuntijoina - Yhteystiedot: riippumattomat@protonmail.com
   • Pylkkä Aarne
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Hei! Ehdotettu laki tulisi aiheuttamaan ainoastaan vakavaa haittaa. Koronapassista ei ole hyötyä terveysturvallisuuden tavoittelussa. Suomen perustuslain mukaan, ketään ei saa syrjiä ilman hyväksyttävää syytä, eikä koronapassi ole hyväksyttävä syy syrjinnälle, eivätkä perusoikeuksien rajoitusedellytykset eivät täyty. Kirjasta Perusoikeudet, Hallberg et al. Yleiset rajoitusedellytykset Käsitykset perusoikeusrajoitusten sallittavuuden kriteereistä ovat täsmentyneet olennaisesti perusoikeusuudistuksessa ja perustuslakivaliokunnan uudistuksen jälkeisessä tulkintakäytännössä. Keskeisen aseman rajoitusten sallittavuuden arvioinnissa on saanut eduskunnan perustus­lakivaliokunnan perusoikeusuudistusta koskevaan mietintöönsä kirjaama perusoikeuksien yleisten rajoitusperusteiden luettelo. Sen voidaan katsoa nykyisin muodostavan perusoikeusrajoitusten sallittavuuden ar­vioinnissa käytettävän yleisen testin (ks. PeVM 25/1994 vp, s. 4–5, ks. siitä tarkemmin Viljanen 2001). Valiokunnan mukaan perusoikeusjärjestelmän kokonaisuudesta ja oikeuksien luonteesta perustuslaissa turvattuina perusoikeuksina voidaan johtaa joitakin yleisiä rajoittamista koskevia vaatimuksia. Valiokunnan esittämä luettelo näistä vaatimuksista voidaan iskusananomaisesti tiivistää seuraavasti: Lailla säätämisen vaatimus: Rajoitusten tulee perustua eduskuntalakiin. Täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimus: Rajoitusten on oltava tarkkarajaisia ja riittävän täsmällisesti määriteltyjä. Hyväksyttävyysvaatimus: Rajoitusperusteiden tulee olla perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttäviä, painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimia. Ydinalueen koskemattomuuden vaatimus: Tavallisella lailla ei voida säätää perusoikeuden ytimeen ulottuvaa rajoitusta. Suhteellisuusvaatimus: Rajoitusten tulee olla välttämättömiä tavoitteen saavuttamiseksi sekä laajuudeltaan oikeassa suhteessa perusoikeuksien suojaamaan oikeushyvään ja rajoituksen taustalla olevan yhteiskunnallisen intressin painoarvoon. Oikeusturvavaatimus: Perusoikeutta rajoitettaessa on huolehdittava riittävistä oikeusturvajärjestelyistä. Ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamisen vaatimus: Rajoitukset eivät saa olla ristiriidassa Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa. Perusoikeusrajoituksen tulee täyttää samanaikaisesti kaikki yleisten rajoitusedellytysten luettelon asettamat vaatimukset. Luettelo ei ole kuitenkaan sillä tavoin tyhjentävä, ettei muilla seikoilla voisi olla merkitystä arvioitaessa lakiehdotuksen sisältämien perusoikeusrajoitusten sallittavuutta. Se sisältää kuitenkin keskeisimmät tällaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Luettelossa esitetyillä seikoilla on läheisiä liityntöjä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käyttämiin ihmisoikeus­rajoitusten hyväksyttävyyden arviointikriteereihin (ks. J. Viljanen 1995, s. 377–379 ja 2005, s. 461–520). Rajoitusedellytysten luettelo soveltuu sellaisenaan oikeuden muotoon kirjoitettujen perusoikeuksien rajoittamisen arviointiin. Sen sijaan se ei koske ehdottomiksi ja täsmällisiksi kielloiksi kirjoitettuja perusoikeussäännöksiä (esim. PL 7.2 §:ssä säädetty kuolemanrangaistuksen, kidutuksen ja ihmisarvoa loukkaavan kohtelun kielto tai 8 §:ssä säädetty taannehtivan rikoslain kielto). Luettelo voi niin ikään toimia vain soveltuvin osin arviointiperusteena rajoitettaessa sellaisia perusoikeuksia, jotka on kirjoitettu julkisen vallan turvaamis- tai edistämisvelvollisuuden muotoon (esim. pääosa sosiaalisista oikeuksista). Lakiehdotus hylättäneen.
   • Mäkinen Tuomo
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Koronapassi pitää haudata ja kaikki rajoitukset poistaa välittömästi. Koronapassilla haetaan mahdollisuutta harjoittaa kansalaisten jaottelua ja kontrollia. Tämä tie on todella vaarallinen ja johtaa vallan keskittymiseen ja ihmisten oikeuksien polkemiseen.
   • Peltola Jaana
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • LAUSUNNON ANTAJAT Asianajaja Leena Kenttämies omasta puolestaan sekä seuraavien päämiesten puolesta: Jaana Peltola ASIAMIES JA PROSESSIOSOITE Asianajaja Leena Kenttämies Asianajotoimisto Leena Kenttämies Oy Osoite: Lautamiehentie 12, 11130 Riihimäki Puh: 019-779 000, 040-588 5961 Shköposti: leena.kenttamies(at)kenttamies.fi 1. LAUSUNTO JA VAATIMUS Hallituksen on viipymättä keskeytettävä esityksen valmistelu eikä sitä tule toimittaa eduskunnalle. Esitystä on pidettävä sopimattomana kansalaisten elämään ja terveyteen kohdistuvana pakottamisena. Esitys on mm. Suomen perustuslain, potilaslain ja Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen vastainen. 2. TAUSTAA STM:n mukaan: ”EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisen käytön – eli koronapassin käytön – laajentaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että koronapassi voidaan ottaa vapaaehtoisesti käyttöön myös tilanteissa, joissa toiminnanharjoittajiin ei kohdistu rajoituksia. Toiminnanharjoittaja voisi siis edellyttää asiakkailta tai tilaisuuteen osallistuvilta koronapassin esittämistä covid-19-tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. STM lähtee siten siitä, että koronapassin käytön laajentamisen tarkoitus on covid-19-tartuntojen leviämisen ehkäisy. STM ei ole esittänyt mitään tieteellistä tutkimusta, tilastoa tai selvitystä siitä, että koronatodistusta koskevan lain voimaantulon myötä 16.10.2021 koronatartunnat olisivat vähentyneet Suomessa. Päinvastoin tartunnat ovat lisääntyneet. 3. PERUSTELUT, ROKOTE Vastustamme koronapassin käytön laajentamista seuraavilla perusteilla: Koronarokotteet ”vuotavat” eli rokotepassi ei takaa sitä, etteikö rokotettu levitä tautia tai saa tartuntaa. Vain negatiivinen koronatesti voisi toimia todisteena siitä, ettei henkilö tartuta muita. Näin ollen koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. WHO:n 13.1.22. lausunnon mukaan : ”rokotusstrategia, joka perustuu alkuperäisen rokotekoostumuksen toistuviin tehosteannoksiin, ei todennäköisesti ole sopiva tai kestävä.” Omicron-variantti on nyt vallalla eikä WHO:nkaan mukaan rokotusstrategia voi perustua toistuviin tehosterokotuksiin. Näin ollen koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Myös Suomen ainoan virallisen asiantuntijatahon THL:n mukaan rokotusstrategiaa on muutettava koska koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen kyseenalaistaa koko passin tulevaisuuden MTV:n Uutisextrassa 15.1.22. – Jos passi ei estä tartuntojen leviämistä, kyllä silloin voidaan kysyä, tarvitaanko koko passia ollenkaan. Edes matkustamisessa. – Jos on niin, että rokotteet eivät estä tartuntoja, vaikka ne estävät sairastumista, silloin pohja koko sen passin ympäriltä tippuu pois, Salminen jatkaa. Nykyisen rokotteen teho hiipuu nopeasti Omicron-valtavirusta kohtaan- eri tutkimusten mukaan 2-4 kuukaudessa. Koronapassin käytön laajentamisen on ilmoitettu olevan voimassa 30.6.2022 asti. Suomessa on nyt suurella osalla väestöä menossa kolmas rokotekierros ja asiantuntijoiden mukaan neljättä ei enää suositella muille, paitsi riskiryhmään kuuluville. Näin ollen koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Rokotevalmistajat ovat ilmoittaneet kehitteillä olevasta uudesta rokotteesta, joka nykyistä paremmin tehoaisi Omicron-varianttiin ja mahdollisiin muihin uusiin variantteihin. Näin ollen sekä WHO:n , THL:n että rokotevalmistajien kannan mukaan koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Koska nykyistä rokotetta ei voi valtaosalle väestöä enää tehosterokottaa ja koska nykyisen rokotteen suoja on valtaosalla väestöä hiipunut ennen 30.6.22, velvoittaisi koronapassin käytön laajentaminen lähes kaikki kansalaiset siten ottamaan jonkin tulevan uuden rokotteen, josta ei mitään tietoa vielä ole saatavissa. Näin ollen nykyisellä rokotteella saatava koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Lopputulos on siten se, että koronapassin käytön laajentamista perustellaan siten virheellisesti terveysturvallisuudella – se ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä.. Kun rokotettu passinhaltija voi todistettavasti sekä levittää tautia että sairastua itse, ei terveysturvallisuus toteudu. Tosiasiallinen syy koronapassin käytön laajentamiselle on viranomaisten pyrkimys pakottaa kansalaiset ottamaan rokote. Tällainen totuudenvastaisesti terveysturvallisuuteen verhottu monien suomalaisten elämään ja terveyteen kohdistuva pakottaminen on paitsi sopimatonta ja epäasiallista viranomaistoimintaa niin myös täysin lainvastaista. Varsinkin, kun rokotepakko koskee nykyistä lopullista myyntilupaa vailla olevaa rokotetta, jonka rokotehaittailmoituksista ei STM:n alainen Fimea ole kokonaiseen vuoteen saanut käsiteltyä kuin murto-osan. Täysin tuomittavaa ja lainvastaista viranomaistoimintaa on pakottaa kansalaiset ottamaan jokin vielä täysin tuntematon uusi rokote, josta ei minkäänlaista dataa ole saatavissa. Eli jos haluat konserttiin, teatteriin, ravintolaan tai kuntosalille tms. sinun on otettava joko nykyiset rokotteet, jotka vuotavat eli eivät estä sinua tartuttamasta tai saamasta virusta tai uusi rokote, joka tehoaa Omicron-valtavirukseen, mutta josta ei ole mitään tietoa saatavilla. COVID-19 ROKOTTEIDEN HAITTAVAIKUTUKSISTA Rokotteiden haittavaikutuksia ei ole riittävästi tutkittu puolueettomien asiantuntijoiden toimesta eikä edes rokotevalmistajien omia kliinisiä rokotehaittatutkimuksia kattavasti julkaistu. Eritoten Yhdysvalloista FDA on vaatinut saada julkaista Pfizerin rokotetutkimustulokset 75 vuoden kuluessa ! FDA on vaatimuksensa hävinnyt Yhdysvaltain tiedonvapauslainsäädännön (FOIA) nojalla ja oikeuden velvoittamana julkaisee nyt rokotetutkimustulokset 31.1.2022 lukien 50.000 sivun kuukausivauhdilla. Kun Pfizerin koronarokotteen tutkimustulokset julkaistaan vasta 30.1.2022 lukien, herää kysymys, mihin kliinisiin rokotetutkimuksiin STM ja THL ovat perustaneet lähes mantrana mediassa esittämänsä väitteet siitä, että rokotteet ovat tutkitusti turvallisia? STM:n alaisuudessa toimiva Fimea ei ole kuluneen vuoden aikana saanut käsiteltyä rokotehaittailmoituksista kuin murto-osan ilmoittaen syyksi henkilöstöpulan. Fimean sivuilla rokotehaitoista kerrotaan vain ylimalkaisesti mainiten lähinnä tavanomaiset haittavaikutukset, mutta vaieten vakavista haittailmoituksista ja haittavaikutuksia sanallisesti väheksytään. Sama tapahtuu STM:n ja medialle antamissa haastatteluissa. Kysymys herää, miksi näin toimitaan. Näin kansalaisen oikeustajun ja kansanterveyden kannalta luulisi olevan KAIKKEIN TÄRKEINTÄ tutkia ja käsitellä rokotehaittailmoitukset heti niiden saavuttua ja niistä ajan tasalla olevaa tietoa välittömästi. STM:n ja Fimean toiminta vaikuttaa nyt siltä, että kansalaisten terveydellä ei ole väliä ja että todellisia rokotehaittoja pyritään salaamaan. Ennen koronapassin käytön laajentamista STM:n on joka tapauksessa huolehdittava siitä, että rokotehaittailmoitukset käsitellään ja niistä annetaan avoimesti tietoa, jotta kansalaiset, sekä rokottamattomat että myös jo rokotetut voivat perustaa harkintansa rokotteen hyödyistä ja haitoista todelliseen tietoon ja dataan. Kansalaisten tiedossa on tällä hetkellä, että noin vuoden ajanjakson aikana rokotusten käynnistyttyä 139 koronarokotteen haittavaikutusilmoituksessa kerrotaan potilaan menehtyneen (Fimea 2021). Lisäksi huomioon on otettava, että tehdyt haittavaikutusilmoitukset eivät kerro todellista määrää, koska ilmoittaminen on vapaaehtoista. EMA:n EudraVigilance -tietojärjestelmään on raportoitu yli 1,3 miljoonaa tapausta epäillyistä haittavaikutuksista Pfizerin, Modernan, AstraZenecan ja J&J:n Covid-rokotteista 1.1.2022 mennessä (EudraVigilance 2022). Ylikuolleisuus on myös tärkeä mittari. Tilastoista on havaittavissa selkeä ylikuolleisuuden nousu Suomessa. Vuonna 2021 touko-lokakuussa oli 2070 kuolemaa enemmän kuin vastaavina ajankohtina vuosina 2015- 2019. Samana aikana vuonna 2021 koronavirustautiin liittyviä kuolemia oli yhteensä 630. Muu ylikuolleisuus ajankohtana on siis ollut 1440. (Our World in Data 2021.) Avoimen rokotehaittatiedon puutteen vuoksi kansalaiset ovat joutuneet hankkimaan tietoa omatoimisesti. Suomalaiset kun eivät ole tyhmiä ja osaavat lukea muitakin kieliä. Tämän Lausunnon lopussa on liitteenä 1011 tutkimustulosta, jotka osoittavat rokotehaittojen vakavuuden ja runsaan ilmaantuvuuden. Katsomme, että viimeistään tällä lausunnolla saatetaan koronapassin käytön laajentamista käsittelevien eri viranomaisten ja henkilöiden tietoon covid-19 rokotteen vakavat haittavaikutukset. Näin ollen mahdollisesta rikosoikeudellisesta vastuusta ei voi enää vapautua tietämättömyyteen vedoten. 4. MAHDOLLINEN RIKOSOIKEUDELLINEN VASTUU 4.1. Kliinistä lääketutkimusta koskeva rikos ja Lääketieteellistä tutkimusta koskeva rikos 30.1.2022 astuu voimaan rikoslain 44 § 9 a § ja 9 b §, joissa säädellään Kliinistä lääketutkimusta koskevaa rikosta ja Lääketieteellistä tutkimusta koskevaa rikosta, joiden mukaan se, joka: 9 a §: 3) laiminlyö lääketutkimusasetuksen 41 tai 42 artiklassa taikka 54 artiklan 2 kohdassa säädetyn velvoitteen kirjata, dokumentoida tai ilmoittaa vakavasta haittatapahtumasta, vakavasta haittavaikutuksesta tai vakavasta odottamattomasta tapahtumasta taikka 4) laiminlyö toteuttaa lääketutkimusasetuksen 54 artiklan mukaiset kiireelliset turvallisuustoimet tutkittavien suojaamiseksi, siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle tai terveydelle, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, kliinistä lääketutkimusta koskevasta rikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 9 b §: 3) laiminlyö lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain 5 §:n 4 momentissa säädetyn velvoitteen keskeyttää tutkimus, toteuttaa välittömästi tutkittavien suojelemiseksi tarvittavat varotoimenpiteet tai laiminlyö kyseisessä momentissa säädetyn ilmoitusvelvoitteen, siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle tai terveydelle, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, lääketieteellistä tutkimusta koskevasta rikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Haittatapahtumia ja vakavia haittatapahtumia ei Suomessa ole kirjattu, dokumentoitu ja ilmoitettu VUOTEEN eikä rokottamista ole keskeytetty kansalaisten suojelemiseksi Tämä siitä huolimatta, että rokotehaitat vaikuttavat varsin mittavilta. On siten mahdollista, että Suomessa on viranomaistaholla voitu syyllistyä po rikoksiin. 4.2. Haagin kansainvälisessä rikostuomioistuimessa vireillä oleva juttu Britanniassa MD Sam White, lakimies Philip Hyland (PJH-laki), Lois Bayliss (Broad Yorkshiren laki) ja eläkkeellä oleva poliisi Mark Sexton ym yhteensä 7 henkilöä ovat 20.12.2021 rikosperusteisen kanteen, jonka esitutkinta on aloitettu Metropolitan Police:ssa rikosnumerolla 6029679/21 ja Haagin Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa tapausnumerolla OTP‐CR‐473/21 mm Britannian lääke- ja tuotevalvontavirasto MHRA.ta kohtaan koronarokotteisiin ja rokotetutkimuksia koskevista väitetyistä väärinkäytöksistä julkisessa virassa; törkeästä huolimattomuudesta tapahtuneesta tapoista, kansanmurhasta ja rikoksista ihmisyyttä vastaan ym. Rikosilmoituksessa todetaan mediatietojen mukaan, että hankitut todisteet MHRA vastaan osoittaisivat, että rokotetietojen, kokeiden ja tutkimusten osalta ei MHRA:ssa olisi noudatettu asianmukaista huolellisuutta; ja että MHRA edelleen jättää huomiotta rokotteiden aiheuttamat kuolemat, haitat ja vammat. Mark Sextonin mukaan: ” Käynnissä on tahallinen väärän tiedon levittämiskampanja. Monet eivät edes ymmärrä, että covid-rokote on vielä kokeellinen tuote. Tämä on kauaskantoisin koskaan tehty rikostutkinta. Kansallinen skandaali, joka uhkaa kaikkien Yhdistyneessä kuningaskunnassa olevien ihmisten elämää ja toimeentuloa.” Jos ja kun Haagin kansainvälinen rikostuomioistuin on ottanut asian käsiteltäväkseen, on kyseessä todella tärkeä asia, hakemus liitteenä tässä https://www.docdroid.com/WUjv6iw/icc-complaint-7-1-pdf Tohtori Sam Whiten kirje MHRA:n puheenjohtajalle lakisääteisten velvoitteiden ja huolellisuusvelvoitteiden rikkomisesta https://pjhlaw.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/letterMHRA.pdf 4.3. Yhteenveto muista laeista ym, joita koronapassin käytön laajentamiseen viranomaisissa osallistuvat mahdollisesti voivat syyllistyä Alla yhteenveto muista laeistaa, säädöksistä julistuksista ja suosituksista, joita mahdollisesti viranomaistaholla nyt rikotaan Yhteenveto niistä laeista, säädöksistä, julistuksista ja suosituksista, joita mahdollisesti rikotaan annettaessa nykyisiä injektioita ilman täydellistä tiedonantoa, vapaata suostumusta, lahjuksin, painostaen, ja erityisesti jos niitä pakotetaan tai vaaditaan perusoikeuksien (oikeus työhön, liikkumisvapauteen, terveydenhoitoon, jne.) poistamisen uhalla on seuraavassa: 1) Suomen perustuslaki 7 § Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731 2) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 5 § Potilaan tiedonsaantioikeus, 6 § Potilaan itsemääräämisoikeus https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785 3) Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990488 Laki kliinisestä lääketutkimuksesta (voimaan 31.1.2022) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210983 4) Oviedon sopimus (eli Euroopan neuvoston yleissopimus ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla) 2 artikla Ihmisen ensisijaisuus, 5 artikla Yleissääntö https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2010/20100024/20100024_2 5) Euroopan ihmisoikeussopimus 14 artikla Syrjintä https://finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063/19990063_2 6) Euroopan komission asetus ehdollisten myyntilupien antamisesta (EY) N:o 507/2006 // 4., 5. artiklat https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0507 7) UNESCO:n kansainvälinen bioetiikan ja ihmisoikeuksien julistus // Artikla 6 Suostumus https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146180 Maailman lääkäriliiton Helsingin julistus – Eettiset periaatteet lääketieteellisessä tutkimuksessa // 9., 10., 25. & 37 https://www.laakariliitto.fi/laakariliitto/etiikka/helsingin-julistus/ 9) Suomen Lääkäriliiton Valtuuskunnan Eettiset Ohjeet (Lääkäriliitto) // IV ja V https://www.laakariliitto.fi/laakarin-tietopankki/kuinka-toimin-laakarina/eettiset-ohjeet/ 10) Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2019 // 3.2. Tutkittavan kohtelu ja oikeudet https://tenk.fi/sites/default/files/2021-01/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2020.pdf 11) CIOMS International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans // GUIDELINE 9 https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf 12) Euroopan neuvoston parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselma 2361 (2021) // 7.3.1 ja 7.3.2 https://pace.coe.int/en/files/29004/html 13) Euroopan neuvoston parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselma 2383 (2021) // 4., 5., 8.-10. ja 13.7 https://pace.coe.int/en/files/29348/html 14) Nürnbergin säännöstö // 1.-5. 5. ROKOTEHNAKINTASOPIMUS , APA EU:n sekä Pfizerin ja BionTechin välinen covid-19 rokotehankintasopimus eli APA-sopimus EU:n ja Pfizerin+ Biontechin välisessä APA-sopimuksessa rokotevalmistajat vapautettiin kaikesta rokotehaittojen korvausvastuusta ja vielä siten, että rokotevalmistajat eivät käytännössä vastaa edes tahallisen tekonsa aiheuttamista rokotehaitoista. Suomi on sitoutunut tähän sopimukseen. Viranomistaholta on edesvastuutonta pakottaa kansalaiset ottamaan rokote, johon rokotevalmistajat itse luottavat niin vähän, että ovat sopimusteitse vapauttaneet itsensä rokotehaittavastuusta kokonaan ! Allekirjoitettu sopimusjäljennös liitteenä 1, haittavastuusta vapauttaminen on sopimuksen kohdassa 12. Koronapassin laajentaminen tarkoittaisi siten sitä, että rokottamattoman suomalaisen on ravintolaan, kuntosalille, konserttiin, teatteriin tms. päästäkseen otettava rokote, jonka valmistaja ei ole siitä vastuussa millään tavoin, ei edes tahallisen teon kyseessä ollessa. APA-sopimus on Suomen vahingonkorvauslain vastainen. APA-sopimuksessa on lisäksi rajoitettu suomen kansalaisen oikeutta valita oma asiantuntijansa rokotehaittaa todistamaan. Rokotevalmistajalla on oikeus evätä rokotehaitan uhriksi joutuneen ehdottama asiantuntija. Kaiken kukkuraksi Suomi on sitoutunut APA-sopimuksessa korvaamaan rokotevalmistajan oikeudenkäyntikulut riippumatta siitä, kumpi jutun voittaa. Rokotteet eivät vielä ole saaneet lopullista myyntilupaa, joka on tulossa vasta 12/2023 – jos tulee. On kohtuutonta ja perustuslain vastaista velvoittaa kansalaisia ottamaan rokote, jolla ei ole lopullista myyntilupaa ja josta aiheutuvia rokotehaittakorvauksia ei käytännössä voi vaatia rokotevalmistajilta edes tahallisen teon kyseessä ollessa. Suomessa rokotehaittakorvaukset toki maksaa Lääkevahinkovakuutusyhtiö, MUTTA siellä ongelmana on ns. ”asiantuntijalääkäri”-menettely, jossa rokotteen ja haitan syy-seuraussuhteen määrittelee potilasta näkemättä Vakuutusyhtiön asiantuntijalääkäri. Tätä vakuutusyhtiön asiantuntijalääkäri-menettelyä on jo vuosia laajasti kritisoitu julkisuudessa. Rokotehaittakorvaus on vähemmän, kuin normaali siviilioikeudellinen vahingonkorvaus, jonka Suomi on APA-sopimuksen hyväksyessään kansalaisiltaan evännyt. 6. LAPSET JA NUORET Koronapassin käyttö vaikuttaa suoraan myös alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten elämään vanhempien ja perheiden kautta. Koronatodistuksen edellyttäminen rajoittaa osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin ja verorahoin kustannettuihin palveluihin, jotka kuuluvat kaikille. Tämä lisää mielenterveysongelmia ja vaikuttaa perheisiin ja ihmissuhteisiin negatiivisesti. Negatiiviset vaikutukset sekä nuorten fyysiseen että henkiseen terveyteen ovat suuret. Koronatodistus heikentää kaikin tavoin suomalaisten nuorten oikeuksia. Kuitenkaan koronatodistuksen käyttö ei vähennä koronatartuntoja tai estä sairastumasta. Vaikkakin koronapassin ja sen käytön laajentamisen kohderyhmänä ovat 16 vuotta täyttäneet ja vanhemmat, ulottuvat välilliset vaikutukset kaikkiin Suomen lapsiin ja nuoriin. STM ei ole tehnyt koronapassin käytän laajentamisesta ja sen surauksista minkäänlaista analyysiä lapsille ja nuorille. Luonnoksen luvussa 4.1 todetaan, että: ”Koronatodistusta saisi edellyttää muun muassa ravintoloissa ja muissa yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa sisätiloissa sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajatuissa ulkotiloissa. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi yleisötilaisuuksiin käytettävät tilat, kuntosalit ja muut urheiluun tai liikuntaan käytettävät tilat, harrastustoimintaan käytettävät tilat, huvi- ja teemapuistot sekä museot, näyttelytilat ja muut vastaavat kulttuuritilat.” Koronapassin voimaantulon jälkeen lasten ja nuorten vanhemmat eivät ole pystyneet osallistumaan lastensa harrastustoimintaan, eivätkä perheet ole päässeet yhdessä mm. liikunta- tai kulttuuritapahtumiin. Tällainen kaikkiin lapsiin ja nuoriin vaikuttava syrjivä toimintatapa syvenee kaavaillun lakimuutoksen myötä. Osallistuminen tosiasiassa kiellettäisiin vanhempien tai nuorten rokotusstatuksen perusteella. Laura Kauhanen (2021) käsitteli THL:n webinaarissa 25.11.2021 pandemiaan liittyviä lasten ja nuorten psyykkisiä haasteita ja ongelmia. Laajan islantilaistutkimuksen mukaan autonomian, ystävien ja vertaisten vuorovaikutuksen tarve on 16-18-vuotiailla suurempi verrattuna nuorempiin ikäryhmiin. Yhteensä 17 tutkimuksen mukaan lasten ja nuorten masennus- ja ahdistusoireet ovat lisääntyneet koronapandemian aikana. Itsetuhoiset yhteydenotot Mieli ry:n Kriisipuhelimeen ovat nousussa etenkin alle 30-vuotiaiden keskuudessa. Joka kymmenes 18-34-vuotias suomalainen on vakavasti harkinnut henkensä riistämistä vuonna 2021. Pitkään jatkuva altistuminen koronapandemian rajoitustoimille vaikuttaa kumulatiivisesti negatiivisesti lasten ja nuorten mielenterveyteen. AACAP:in (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry) puheenjohtaja Gabrielle A. Carlson totesi 21.10.2021: ”Olemme huolissamme siitä, että masennus, ahdistus, traumat, yksinäisyys ja itsetuhoisuus ovat huimassa nousussa nuorten keskuudessa. Sillä on pysyviä vaikutuksia heihin, heidän perheisiinsä, yhteisöihinsä ja kaikkien meidän tulevaisuuteemme”. Kauhasen tutkimuksen yksi keskeinen johtopäätös on, että liikunnan ym. harrastaminen ja harrastuspaikkojen auki pitäminen lapsille ja nuorille mielenterveyden ylläpitämiseksi pandemian aikana ja jälkeen, on tärkeää. (Kauhanen 2021.) Uusimman suomalaisen Kouluterveyskyselyn mukaan (THL 2021) nuorten ahdistus- ja masennusoireilu oli keväällä 2021 lisääntynyt huomattavasti verrattuna epidemiaa edeltävään mittaukseen sekä tytöillä että pojilla. Myös kouluterveyskyselyissä on todettu nuorten mielenterveysoireilun lisääntyneen ja psyykkisen hyvinvoinnin heikentyneen koronapandemian aikana. Sosiaalisten kontaktien väheneminen ja rajaaminen on erityisen vaikutuksellista nuorille, joilla tarvekaveripiriin eli ikätoverikontakteihin on suuri. Rajoitukset ovat jo nyt ulottuneet nuorten harrastustoimintaan ja vapaa-ajan viettoon. Mikäli lakimuutos kornapassin käytön laajentamisesta asuisi voimaan kurjistuisi sekä lasten että nuorten tilanne entisestään. Ketään ei saa pakottaa tai painostaa lääketieteelliseen toimenpiteeseen; ei varsinkaan lapsiaja nuoria. Rokotehaitat kaikille ovat pahimmillaan elinikäisiä ja peruuttamattomia. Ei voida hyväksyä sitä, että lasten ja nuorten tulevaisuus romahtaa rokotehaitan johdosta. Varsinkin kun koronarokotteiden turvallisuutta ja tehokkuutta ei huolellisesti ole tutkittu eikä rokotteen pitkäaikaisvaikutuksista vielä edes voi olla varmaa tietoa. On edesvastuutonta käyttää lasten ja nuorten ymmärtämättömyyttä hyväksi ja pakottaa heidät ottamaan kyseenalainen kokeellinen rokote lukuisine tehosterokotteineen. Tässä ei enää ole kyse nuoren tai jopa lapsen suostumuksesta omasta vapaasta tahdostaan. Lakiuudistuksessa ei sanallakaan kerrota, kuinka monta koronarokotetta lapset ja nuoret on tarkoitus painostaa ottamaan koronapassin pitääkseen ja voidakseen elää normaalia elämää. Lasten ja nuorten tilanne ja lakimuutoksen siihen tuoma kurjistuminen ovat usealle päämiehelleni erityisen tärkeä perusteluna lakimuutoksen vastustamiselle. Erityisesti juuri lapsia ja nuoria ei saa syrjiä terveysturvallisuuteen verhotulla rokotepakolla. (ks alempana syrjiminen yleisesti) 7. KORONAPASSIN JA SEN KÄYTÖN LAAJENTAMISEN PERUSTUSLAINVASTAISUUS Itä-Suomen yliopiston tutkimusartikkelia 14.1.22 lainaten julkisoikeuden yliopistonlehtorin, dosentti Matti Muukkosen tuoreen vertaisarvioidun tutkimuksen mukaan perustuslakivaliokunta ei käsitellyt asianmukaisesti eri ihmisryhmien asemaa puoltaessaan koronapassin kansallista käyttöä loppuvuonna 2021. Koronapassi, perustuslaki ja yhdenvertaisuustarkasteluasetelman kritiikki -tutkimuksen (Edilex 2/2022) mukaan niin tartuntatautilain muuttamiseen johtaneesta hallituksen esityksestä kuin perustuslakivaliokunnan lausunnosta ilmenee, kuinka lainsäädännön oli tarkoituskin asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan rokotusstatuksen perusteella, mutta tätä ei pidetty ongelmana. Muukkosen mukaan tilanne muodostui kuitenkin ongelmalliseksi, kun tarkastelua ei viety riittävän pitkälle sen tunnistamiseksi millaisessa asemassa eri ihmisryhmät terveydentilansa perusteella olivat. Pauli Rautiainen ja Ida Koivisto ovat aiemmassa tutkimuksessaan kirjoittaneet oikeusjärjestyksen luomista hahmoista. Koronapassin tapauksessa terveille rokottamattomille kirjoitettiin rooli, jonka mukaan he olisivat ikään kuin käyttäytyneet väärin, vaikka missään vaiheessa rokotusta ei ollut määrätty kenellekään velvollisuudeksi, Muukkonen tuo esiin. Muukkosen mukaan se, ettei rokottautumisvelvollisuutta ole asetettu, on tarkoittanut harkintavallan myöntämistä yksityisille henkilöille, jolloin on hankala ajatella, että tuota valtaa käyttäneisiin kohdistetaan tosiasiallisesti kielteisiä seuraamuksia. Heitä pidettiin ikään kuin vaarallisina muille ja heille asetettiin velvollisuus todistaa puhtautensa, Muukkonen kertaa tutkimuksensa havaintoja. Muukkosen mukaan tulevien perusoikeusrajoitusten käsittelyn yhteydessä on erittäin tärkeää, että jokainen rajoituksen kohteeksi joutuva ryhmä on asianmukaisesti tunnistettu ja lainsäädännön vaikutukset heihin tulee asianmukaisesti arvioiduksi. Muukkosen tutkimus on avoimesti luettavissa osoitteesta: https://www.edilex.fi/artikkelit/25547.pdf 7.1. Syrjintäkiellon rikkominen Luonnoksessa esitetään luvussa 1.1, että ”Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 8 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä muun ohella terveydentilan tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Erilainen kohtelu ei ole syrjintää, jos kohtelu perustuu lakiin ja sillä muutoin on hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. (yhdenvertaisuuslaki 11.1 §) Erilainen kohtelu on oikeutettua, vaikka kohtelun oikeuttamisperusteista ei ole säädetty, jos kohtelulla on perus- ja ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. (yhdenvertaisuuslaki 11.2 §) Yleisvaarallisen tartuntataudin kuten covid-19-taudin leviämisen estäminen on kiistatta hyväksyttävä tavoite. Taudin leviämisen estämisellä pyritään suojelemaan ihmisten henkeä ja terveyttä sekä turvaamaan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kantokyky.” Suomen ainoan virallisen ja hyväksytyn asiantuntijan Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen (THL) terveysturvallisuusjohtaja Mika Salmisen 15.1.2022 MTV Uutisille ilmoittaman mukaan: ” Koronastrategiaa pitää muuttaa – ”Vähitellen täytyy siirtyä normaalimpaan sairauden käsittelyyn”. Myös useat muut asiantuntijatahot kertovat mediassa samaa. Taudin leviäminen ei ole estettävissä koronapassin käytön laajentamisella eikä siten luonnoksessa esitettyjä yhdenvertaisuuslain vastaisia mutta silti hyväksyttäviä syitä ei ole olemassa asiantuntijoiden mukaan. Mediassa kerrotaan myös, että STM käyttäisikin jotain muuta asiantuntijatahoa, kuin THL:ää, mutta ei suostu kertomaan asiantuntijoidensa nimiä. Tilanne on pöyristyttävä ja tarkoittaa sitä, että STM ei ole käyttänyt lakiluonnoksensa asiantuntijana THL:ää vaan jotain nimettömäksi jätettyjä tahoja. Erityisen moitittavaa viranomaistoimintaa tämä on siksi, että laki koskettaa kansalaisten elämää ja terveyttä niin laajalti. Lakiluonnoksessa ei myöskään ole huomioitu epidemiologista tilannekuvaa: ”Kahden viikon aikana (1. –15.12.) uusia kuolemia on raportoitu yhteensä 98 ja näistä 78 prosenttia (76 kpl) raportoitiin yli 70-vuotiailla.” On tärkeää asettaa nämä tiedot laajempaan kontekstiin. Tilastokeskuksen (2021) data kertoo, että vuonna 2020 Suomessa kuoli 55 500 henkeä. Eniten kuolemia aiheuttivat edelleen verenkiertoelinten sairaudet, kasvaimet ja muistisairaudet, joihin menehtyi yli 42 000 henkilöä. Covid-19-virusinfektioon kuoli 558 henkilöä, joiden keski-ikä oli 84- vuotta. Covid-19-virusinfektio oli vasta yhdeksäs yksittäinen kuolinsyy; heti itsemurhien jälkeen. Alle 65- vuotiaita kuoli koronavirustautiin 42 henkilöä. Vuoden 2021 loppuun mennessä koronavirustautiin liittyviä kuolemia on tilastoitu Suomessa yhteensä 1564 (THL 2022). Koronavirustaudin epidemiologinen tilannekuva ei siis anna perusteluja koronatodistuksen käytölle tai sen laajentamiselle. Suomen kansalaiset on poliittista valtaa käyttävien taholta mediassa jaettu rokotettuihin ja rokottamattomiin – hyviin ja pahoihin. Rokottamattomat on epäasiallisin kielenkääntein tuomittu perusteettomasti. Kyse on selkeästä vihapuheesta. Rokottamattomien syyllistäminen tulee ilmi myös esitysluonnoksesta, jossa todetaan (s. 13 ), että Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ilmaisi 15.11. pidetyssä lehdistötilaisuudessa, että: ” rokottamattomien tilanne saakin olla (”må godt være”) rokotettuja hankalampi.” Luonnoksessa todetaan suoraan, että: ”Rokottamattomien aseman hankaloituminen on päättäjien tiedossa ja se on myös osin tarkoituksellista”. Tämä on täydessä ristiriidassa siihen STM:n väitteeseen, että koronapassin käytön laajentaminen tehtäisiin terveysturvallisuussyistä. Tosiasiassa lakimuutoksella halutaan syrjiä rokottamattomia ja asettaa heidät epätasa-arvoiseen asemaan vakaumuksensa, mielipiteensä, terveydentilansa vuoksi eli juurikin Perustuslaissa ja Yhdenvertaisuuslaissa todettujen kiellettyjen syrjintäperusteiden nojalla. Tämä on todella huolestuttavaa viranomaistoimintaa ! Eritoten viranomaisen ja poliittisten päättäjien tulee noudattaa lakia. Korinapassin käytön laajennushanke on siten Perustuslain mukaisen yleisen syrjintäkiellon ja Yhdenvertaisuuslain kieltämän välittömän ja välillisen syrjinnän kiellon eli lain vastainen. 8. ESITYSLUONNOKSEN PUUTTEET Esitysluonnos on pahasti puutteellinen ja keskeneräinen. Siitä on jätetty kokonaan pois useita lakimuutoksen vaikutukseen liittyviä arviointeja ja kerrottu, että niitä tullaan täydentämään lausuntokierroksen aikana tai sen jälkeen. Tämä on hyvän hallintotavan vastaista. Erityisen paheksuttavaa puutteellisuus on myös siksi, että koronapassin käytön laajentaminen koskettaisi kansalaisten elämää ja terveyttä laajasti. 9. EPÄLUOTTAMUS VIRANOMAISTAHOON STM:n ja hallituksen toiminta THL.n asiantuntijana antamien suositusten ja ohjeiden vastaisesti ja epämääräisten nimettömien asiantuntijoiden käyttö on aiheuttanut syvän epäluottamuksen kansalaisissa. MTV Uutisten päätoimittajan Ilkka Ahtiaisen 15.1.22 julkaistun kirjoituksen sanoja lainaten: ”STM:n infoihin ei enää voi suhtautua kritiikittä” Median näkökulmasta Kiurun toimintatavat ovat johtaneet siihen, että ainakin MTV Uutisissa sosiaali- ja terveysministeriön koronatiedotustilaisuuksiin on toistaiseksi mahdotonta suhtautua normaalin suomalaisen perusluottamuksen varassa. Eli että niissä kerrottaisiin asioista parhaan tietämyksen perusteella niin kuin asiat ovat, virkavastuulla. Viikon takainen long covid -info oli käännekohta. Heti tuoreeltaan runsaslukuinen joukko eri alojen lääkäreitä arvosteli infossa esitettyjä lukuja koronan pitkäaikaisoireiden yleisyydestä. He myös kritisoivat tapaa, jolla Kiuru väritti sanomaansa ja valjasti koko tilaisuuden omiin tarkoitusperiinsä. Muiden muassa Helsingin Sanomat on ansiokkaasti purkanut Kiurun tiedotustilaisuudessa välittämää ”tietoa”. Tuoreet mediatiedot kertovat, että Kiuru on sumuttanut omia ministerikollegoitaan hallituksen koronaryhmän kokouksissa. Hän tai hänen esikuntansa ovat julkisuuden kautta yrittäneet savustaa THL:n johtoa ja asiantuntijoita tehtävistään. Kiuru on sivuuttanut maan parhaiden infektiotautiasiantuntijoiden näkemykset ja murentanut tällä tavoin näiden uskottavuutta suuren yleisön silmissä. Kiuru ei paljasta, ketkä ovat hänen todelliset neuvonantajansa. Sosiaalisesta mediasta saa tosin käsityksen, että Kiurun kuiskaajat kuuluvat pieneen autoritaarisia menetelmiä kannattavien ns. tukahduttajien (ZeroCovid) tutkijaverkostoon. Näillä tutkijoilla on korkeita oppiarvoja, mutta aivan joiltain muilta kuin infektiotautien ja epidemiologian aloilta. Kun nyt koronapassin käytön laajentamista koskeva lakiluonnos selkeästi perustuu näiden ministeri Kiurun nimettöminä pysyvien asiantuntija-neuvonantajien kantaan, on esitystä pidettävä joka tavoin sopimattomana ja lainvastaisena. Riihimäki 17.1.2022 Leena Kenttämies Asianajaja, Riihimäki omasta ja Asianajotoimisto Leena Kenttämies Oy:n puolesta sekä seuraavien päämiesteni asiamiehenä: Jaana Peltola
   • Nokkanen Katja
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Liittyen (VN/32784/2021): koronapassia käyttöönotto on epäonnistunut monella tavalla. Sairaanhoidon kuormitusta on ehkä helpotettu, mutta korkealla hinnalla. Rokotteen ei tule ole väline, jolla jaotellaan kansaa ja turvataan terveydenhuoltoa. Aina on henkilöitä, jotka rokotuksia eivät voi tai halua ottaa. Tämä on huomioitava. Yhdenmukaisuus -periaate on jo aiemmista toimista kärsinyt. Luottamus päättävien elinten kykyyn tehdä oikeudenmukaisia päätöksiä on heikentynyt. Julkisten palveluiden rajaaminen veronmaksajilta ei ole hyväksyttävää. "Väliaikaisesta" ratkaisuista puhuttaessa on huomioitava se, että väliaikainen ratkaisu luo aina portin jatkuvalle normille. Tästä esimerkkinä dieselvero ja EU:n tukipaketti. Tulisi miettiä, mille tämä muutos avaa tien. Virheistä on opittava. Nykyinen tautimuoto ei puolla tiukempia rajoituksia ja koronapassin oikeutus on kyseenalaistettu tämän myötä. Päätös on liian iso tehtäväksi vain siksi, että jotain on oltava tekevinään.
   • Hurri Kalle
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • EU:n digitaalisen korona- tai rokotustodistusta ei missään olosuhteissa tule ottaa käyttöön. Taudin aikana on jo huomattu, että koronapassi ei auta vähentämään tartuntojen määrää. Se syrjii ja asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan henkilökohtaisten terveystietojen perusteella. Ravintola- ja matkailualalle, sekä monille muille palvelujen tuottajille on varmasti paras vaihtoehto kaikkien rajoitusten purkaminen. Todistuksen kysely tuottaisi myös heille ylimääräisiä kustannuksia, mitä ei nykyinen kulurakenne kestäisi. Olen vahvasti sitä mieltä tuhansien muiden koronaa vastaan rokotettujen ja rokottamattomien kanssa, että tämän kaltaista syrjivää EU:n digitaalista korona- tai rokotustodistusta ei tule ottaa käyttöön. Muutamista tiukkojen rajoitusten maista voimme nähdä jo sen, että mielenosoitukset ihmisarvojen polkemista vastaan lisääntyvät ja kansa jakaantuu kahtia. Tämä ei sovi Suomen kaltaisen edistyneen, ja tasa-arvoa vankkumatta puolustavan valtion kuvaan.
   • Paju Aigar, Tällä lausunnolla annan tukeni asianajaja Leena Kenttämiehen esittämään lausuntoon
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Diaarinumero: VN/32784/2021 Viranomaiset Suomessa ovat lähteneet alun perin ymmärrettävistä syistä kokeilemaan uudenlaista (käytännössä ennennäkemätöntä) lähestymistapaa vaarallisen taudinaiheuttajan nitistämiseen. Saavutetut tulokset eivät enää puhu tähän asti käytettyjen rajoitustoimien jatkamisen puolesta. Virus on kulkenut omia reittejään välittämättä siitä kuinka voimakkaita rajoitustoimia eri valtiot ovat viruksen leviämisen estämiseksi asettaneet. Valtaapitävät eivät näytä kuuntelevan enää heidän omia asiantuntijoitaan, jotka kyseenalaistavat nykyiset toimet mm. vertaisarvioiduilla tutkimuksilla, jotka perustuvat vapaasti saatavilla oleviin lähteisiin. Heillä näyttää olevan epätieteellinen ”puske eteenpäin äläkä katso taakse” -asenne, joka täytyy kyseenalaistaa nyt jokaiselta kantilta, jotta tieteellinen metodi pääsee toteutumaan. Valitettavasti päinvastoin normaalia käytäntöä, käyttöön on otettu vanha tuttu propaganda ja erilaiset mielipidevaikuttamisen keinot vain rokotekattavuuden nostamisen nimissä. Tämän ovat monet tähän asti käytettyä tukahduttamis- strategiaa puoltaneet viranomaiset itsekin julkisesti tunnustaneet. Tieteellistä keskustelua ei voi tukahduttaa lepsuilla ja laiskoilla ’valeuutisia’ -julistuksilla. Vastaavasti EU tasoiset julistukset kriittisten äänien tukahduttamisesta julkisessa keskustelussa ovat pöyristyttäviä ja perustuvat ensisilmäyksellä jossain määrin oikeutettuun (yli)reaktioon edellisen uhkan kohdalla, jonka demokratialle ja vapaalle keskustelulle muodosti Yhdysvaltain edellinen presidentti Donald Trump. Nykyinen strategia on vienyt yhteiskunnan tilanteeseen missä rajoitustoimien haitat ylittävät viruksen itsensä aiheuttamat haitat kokonaisuuden kannalta. Emme voi tukahduttaa tieteellistä keskustelua edellä mainituin tavoin rokotuskattavuuden nostamisen nimissä, varsinkaan jos rokotuskattavuudella ei ole osoitetusti vaikutusta taudin leviämisen estämisessä. Rokotuskattavuudelle näyttää enää jääneen jonkinlainen positiivinen vaikutus vaikean tautimuodon estämisessä riskiryhmien joukossa. Tämä ominaisuus vaikuttaakin olevan ainut jäljelle jäänyt hyödyllinen asia pandemiasta selviämisen kannalta nykyisin käytössä olevilla rokotteilla, toisin kuin kansalle alun perin myytiin ja uskoteltiin. Nyt on aika panostaa riskiryhmien suojeluun perusterveiden perusoikeuksiin kajoamatta. Kerran testattu koronapassi on täysin hyödytön siinä suhteessa mihin se on suunniteltu eikä varsinkaan täytä välttämättömyyden edellytyksiä näiltä osin. Kun edellisten rajoitustoimien vaikutukset eivät ole mitattavissa positiivisena korrelaationa, seuraavien rajoitustoimien voimistaminen on irrationaalista ja voi sisältää hyvin todellisia ulkoishaittoja. Samaan aikaan yhteiskunnalla on ollut aikaa varautua tulevaisuuteen nostamalla terveydenhuollon kapasiteettia, mutta emme voi sanoa, että tässä olisi saatu aikaan juuri mitään. Tilanteessa, missä yksilölliset riskit ovat pieniä, mutta systeemiriskit ovat suuria keskitytään systeemin korjaamiseen -ei yksilön. Emme voi vierittää vastuuta nk. ”tyhmien ja itsekkäiden” ihmisten väitetyn vastuuttomuuden piikkiin monistakaan syistä (joita perustelen myöhemmin) ja jos voisimmekin, yksikään strateginen linjaus viranomaisten suunnalta ei tämän ihmisryhmän käyttäytymistä muuta. Tulos jää samaksi. Meillä kaikilla on ollut paljon aikaa seurata mitä maailmalla tapahtuu. Arvioimalla kriittisesti kaikkia lähteitä mukaan lukien viralliset, on mahdollista muodostaa karkea, mutta kokonaisvaltainen kuva tapahtumien kulusta sekä vastatoimien vaikutuksista niin positiivisessa kuin negatiivisessakin merkityksessä. Tämä työ ei ole ollut helppoa millään mittarilla, mutta sen tuloksena voidaan mielestäni karkeasti sanoa, että rokotuskattavuuden puskustrategia on aiheuttanut enemmän haittaa kuin hyötyä. Kun EU kannanotoillaan suostutteli päämediat toistamaan pelkästään rokotusmyönteistä narratiivia ja suoraan välttelemään rokotteiden hyödyllisyyden esittämistä epäsuotuisassa valossa, syyllistyi se itse tieteellisen metodin toteutumisen tukehduttamiseen. Tämän johdosta on valitettavasti päivittäismedian artikkeleihin lipsunut runsaasti harhaanjohtavia väitteitä, jotka puolestaan tukeutuvat harhaanjohtavaan statistiikkaan. Tulos näkyy viranomaisten uskottavuuden romahduksena yhä suurenevassa väestöryhmässä. Meille on vaarana kasvaa uusi sukupolvi, joka ei luota entiseen tapaan viranomaisiin ja joka on opetettu kiertämään ja välttelemään viranomaisohjeiden noudattamista perusoletuksena. Hieno Helsingin sanomien tervetuliaistervehdys Trumpille “Mr.President, welcome to the land of free press” -ei vanhentunut kovin hyvin. Puolitoista vuotta ala arvoista toimintaa sanomalehdiltä ja isku journalistiseen vyönalukseen. EUn ’The trusted news initiative’ on onnistunut ajamaan suuren osan kansasta etsimään kriittisiä näkökulmia sakeimpien salaliittoteoreetikkojen tuotoksien joukosta. Aloite on lisäksi voimistanut jo Trump aallon aikana alkanutta sensuuria ja ns. ’deplafroming’ ilmiötä sekä portinvartijoita antamalla heidän toiminnalleen tukea ja legitimiteettiä korkealta auktoriteeteistä. Näin on avattu uusi tapa hyväksikäyttää järjestelmää mielipidemuokkaukseen. https://www.ebu.ch/news/2020/12/trusted-news-initiative-to-combat-spread-of-harmful-vaccine-disinformation Kirjoitan tämän lausunnon antaakseni tinkimättömän tukeni Leena Kenttämiehen esittämään lausuntoon päämiehineen, joita kerkesi kertymään tuhatkunta, mutta johon en ehtinyt mukaan allekirjoittamaan. Kyseisestä lausunnosta löytyvät viitteet, joihin myös tämän oman lausuntoni ensimmäisen osan tekstin perustan suurelta osin. Lisäksi toivon tämän lausunnon herättävän viranomaisia kyseenalaistamaan itse toimiaan ja arvioimaan toimiensa tuloksia kriittisesti. Rokottamattomien stigmatisointi on väärin ja vaarallista: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext Rokottamattomat eivät ole uhka edes tärkeissä työtehtävissä (ekskluusion hyödyt eivät voita haittoja): https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.08.21267162v1 Tämän lisäksi pyydän kääntämään huomion tarkasti Israelissa (ja muissa pitkällä rokotuskattavuuden maissa) tapahtuvaan. Artikkeli paikalliselta ”Yleltä” joka sisältää viitteitä useisiin vertaisarvioituihin (sekä yksi laaja preprint) tutkimuksiin ilmaantuvasta sydänongelmien aallosta. https://www.israelnationalnews.com/news/320052 Sekä sikäläisen yliopiston professorin kannanotto maansa kehittyvään koronatilanteeseen: https://swprs.org/professor-ehud-qimron-ministry-of-health-its-time-to-admit-failure/ Anthony Fauci seuraa tarkasti Israelin tilannetta ja hänelläkin alkaa kelkka kääntymään. Mitä tämä tarkoittaa ADE-ilmiöstä varoittaneiden tutkijoiden näkökulmasta? Kuinka pitkälle ja kuinka tiheään voidaan rokottaa ennen kuin seinä tulee vastaan? Jos sidomme rokotteet koronapassiin, paheneeko tilanne entisestään? https://www.yahoo.com/lifestyle/dr-fauci-just-issued-urgent-201846228.html Onko koronarokotteita jaettaessa annettu tarpeeksi informaatiota ihmisille rokotteiden tehokkuuden ja turvallisuuden kannalta; lyhyen sekä pitkän aikavälin näkökulmasta, eli onko todellisuudessa laillisesti voinut tapahtua tietoon perustuvaa suostumusta (informed consent) rokotteen ottajan kannalta? https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2957/rr-1 Nykyisten toimien syvän kyseenalaistamisen lisäksi koronapassin näkökulmasta pyydän kääntämään huomion vaihtoehtoisiin hoitomuotoihin sekä ennaltaehkäisyyn, jotka on jätetty hälyttävällä tavalla huomion sekä varsinkin resurssoinnin ulkopuolelle. Luonnosta löytyy monitehoinen lääkeaine, josta on viime aikoina keskusteltu maailmalla paljon. Myös Helsingin sanomat kirjoitti aiheesta tänään https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008536878.html CBD-A ja CBG-A ovat kannabiskasvissa löytyvät CBD’n perusmuodot, jotka eivät ole päihdyttäviä ja jotka ovat demonstroineet vertaisarvioidussa tutkimuksessa lupaavaa potentiaalia koronaviruksen piikkiproteiinin tunkeutumisen estämisessä soluihin. Tässä artikkelissa esitetty tutkimus ei ole ainoa laatuaan. Toisessa tutkimuksessa esitetään eri vaikutusreitin -ja mekanismin kautta CBD’n maksassa hajoavan jälkituotteen 7-OH-CBD’n olevan myös hyödyllinen jo sairastuneiden solujen monistumisen estämisessä. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.03.10.432967v1.full Ensimmäisessä mainitussa tutkimuksessa ei kerrota testauksista ihmispopulaatiossa, mutta jälkimmäisessä kerrotaan suuruusluokkaa pienemmästä SARS-CoV-2 viruskuormasta potilaissa, jotka ovat käyttäneet CBD’tä verrokkiryhmään verratessa. Onko tässä kyseessä seuraava lupaava ja ihmisillä jo turvalliseksi todettu yhdiste, jota kannattaa tutkia lisää? Näillä ainesosilla on suomessa myyntilupa kuluttajille jo olemassa, mutta suosituksia varten asia vaatii ehdottomasti lisätutkimuksia ja resursseja. Tutkimuksia, tutkimuksia, tutkimuksia. Koronapassi (ja sen laajentaminen) ei täten auta millään tavalla yhden strategian varassa kulkevassa selviämistaistelussa koronavirusta vastaan. Toivon tämän lausunnon herättävän viranomaiset laajentamaan arsenaalia tässä taistelussa ja unohtamaan kansaa erotteleva narratiivi sekä sen sijaan tukemaan riskiryhmässä olevia entistä kaikin tavoin ja varsinkin paremman strategian käyttöön ottamisessa.
   • Ranta Kati
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Tähän asti tartuntalain säännöksiä on voitu ottaa käyttöön tarvittaessa kulloinenkin epidemiatilanne huomioiden. Nyt esitetty lakimuutoksen lähtökohta on toinen. Toteutuessaan se antaisi toiminnanharjoittajalle oikeuden kysyä GDPR:lla suojattuja terveystietoja ja rajoittaa henkilön perusoikeuksia, vaikka koko Suomessa ei olisi yhtäkään sairastunutta henkilöä. Esityksessä on viitattu perustuslakivaliokunnan aikaisempaan mietintöön (PeVL 35/2021 vp, kappale 16), jolla valiokunta on hyväksynyt aikaisemman tartuntalain muutoksen. Perustuslakivaliokunta on tuolloin katsonut, että esitetty lakimuutos on voitu hyväksyä, koska lakia on esityksen antamisajankohtana vallinneessa epidemiatilanteessa voitu pitää sellaisena hyväksyttävänä syynä, joka on muodostanut perustuslain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun hyväksyttävän perusteen. Nyt lailla esitetään laajennettavaksi toiminnanharjoittajien itsenäisiä oikeuksia kysyä terveystietoja epidemiatilanteesta huolimatta. Perustuslakivaliokunnan antama lausunto ei siten sovellu perusteluksi tähän lakiesitykseen. Toisaalta perustuslakivaliokunnan lausuntoa on osa hallinto-oikeusasiantuntijoista kritisoineet myös jo aikaisemminkin ja ihan perustellusti. Esityksen tavoitteen kerrotaan olevan suojata perustuslaillista oikeutta elämään ja terveyteen sekä riittäviin sosiaali -ja terveyspalveluihin ehkäisemällä tartuntoja ja vähentämällä niiden leviämistä sekä edistämällä näin väestön terveyttä. Nämä oikeudet koskevat esityksen mukaan ainoastaan rokotettuja. Esityksessä ei ole mitenkään huomioitu rokottamattomien henkilöiden perustuslaissa taattuja oikeuksia. Esitys voi johtaa esimerkiksi siihen, että rokottamaton, tai henkilö jolla ei ole sen hetkisen määritelmän mukaista täyttä rokotussarjaa, ei pääse punttisalille, vaikka alueella tai Suomessa ei ole olemassa yhtään tartuntaa. Esityksessä myönnetään, että kyse on syrjinnästä, koska erilaista kohtelua perustellaan sillä, että kohtelulla on hyväksyttävä tavoite, eli yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estäminen. Esityksen mukaan keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. Ensinnäkin osa terveydenhuollon ammattilaisista on katsonut, että covid-19 viruksen voisi poistaa yleisvaarallisten tartuntatautien listauksesta. Toiseksi terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat myös todenneet ympäri maailmaa, että rokottaminen ei estä henkilöä sairastumasta covid-19 tautiin, eikä myöskään levittämästä virusta. Edellä kerrottu huomioiden, esitetty ei ole missään nimessä oikeasuhtainen. Koronpassista ei ole mitään hyötyä Covid-19 torjunnassa. Tämän on todennut useampi asiantuntija sekä Suomessa että ulkomailla. Siitä huolimatta osa poliitikoista edelleen esittävät koronapassia. Miksi? Hallituksen esityksessä todetaan useamman kerran, että lailla ei siirrettäisi julkista valtaa toiminnanharjoittajille, mutta juuri näinhän esityksessä ehdotetaan tehtäväksi. Esitetyn lain tarkoitus on, että toiminnanharjoittajat ottavat koronapassin käyttöön, koska osa ihmisistä sitä vaatii, oli epidemiatilanne mikä tahansa. Esityksen tavoitteena on Ranskan mallin mukaisesti hankaloittaa rokottamattomien elämää ja sitä kautta painostaa heitä ottamaan rokote, jolla ei ole lopullista myyntilupaa ja josta ei ole pitkän aikavälin seurantatietoja. Tällä hetkelläkin jo tiedetään, että rokotehaittoja on paljon. Suomessa kun ei ole haluttu, ainakaan vielä, tehdä esitystä, pakkorokotuksesta. Esityksessä todetaan, että Suomen väestön rokotuskattavuus on yhä puutteellinen. Terveydenhuollon asiantuntijat ovat jo todenneet, että edes 100% rokotekattavuus ei tuo laumasuojaa, niin tämä asia on epärelevantti. Kuten pandemian aikana on huomattu, tilastotietoa tulee lisää koko ajan. Nyt tehdyssä hallituksen esityksessä ei ole minkäänlaista tilastotietoa siitä, että rokotetut sairastuisivat tai tartuttaisivat rokottamattomia vähemmän. Esityksessä kerrotaan rokottamattomien joutuvan erikoissairaanhoitoon ja tehohoitoon rokotettuja useammin. Nämä luvut ovat viime vuoden lopulta, eikä niitä ole päivitetty. Esityksessä ei ole tilastotietoa myöskään omicronista ja sen vaikutuksista. Eikä esityksessä ole huomioitu sitä, että rokotehaitoista kärsineet henkilöt kuormittavat myös terveydenhuoltoa. Tätä ei ole huomioitu tartuntalain muutosesityksissä kertaakaan pandemian aikana, vaan aina syytetään rokottamattomia. Rokotehaitan saaneet henkilöt käyvät joissain tilanteissa useita kertoja tutkimuksissa ja kuormittavat terveydenhoitoa siten joskus pitkäänkin. Esityksessä on paljon oletuksia tartuntojen määrästä ja siitä miten niihin voidaan vaikuttaa. Koronapassi ei tähänkään mennessä ole estänyt tartuntoja, vaan antaa vääränlaisen turvallisuuden tunteen. Ihmisten perusoikeuksiin ei voida puuttua oletusten perusteella. Esityksessä sanotaan, että ”jonkinlaiset rajoitustoimet ovat välttämättömiä”. Ehkä näin, mutta ei todellakaan sellaiset, joista jo kokemuksen perusteella ei ole hyötyä ja jotka loukkaavat ihmisten perusoikeuksia. Sillä ei ole merkitystä, että ihmisillä on ollut mahdollisuus ottaa rokotus. On useita syitä miksi ihmiset eivät sitä halua ottaa ja tätä itsemäärämisoikeutta täytyy kunnioittaa. Varsinkin, kun nyt on aivan selvää, että rokotetut sairastuvat myös ja siten levittävät virusta. Täytyy myös huomioida, että toteutuessaan lain soveltamisalue olisi hyvin laaja-alainen. Riippuisi toimijoista ottaisivatko he koronapassin käyttöön. Ihmiset olisivat siten hyvin erilaisissa asemassa ympäri Suomea riippumatta siitä mikä epidemiatilanne kyseisellä alueella olisi. Perustuslaki ei tällaisenaan tähän taivu.
   • Paavola Risto
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • En missään tapauksessa hyväksy noin älytöntä lakia/lakimuutosta naurettavan valepandemian varjolla. Tämänkaltainen toiminta on suoraa rikollisuutta ihmisyyttä ja Jumalan lakia vastaan. Kyseisen lakimuutoksen puolestapuhujat tulee saattaa edesvastuuseen mitä pikimmin. Kiitos
   • Leskinen Lauri
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • VN/32784/2021 Koronapassin käyttö ei ole vähentänyt tartuntoja, mutta on rajoittanut terveiden ihmisten oikeuksia ja elämää. Omikronin kiertäessä nykyisten korona rokotteiden suoja varsin tehokkaasti, pohja passin käytölle taudin leviämisen ehkäisyssä on entistä hatarampi.
   • Törmäkangas Janika
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Esityksessä kerrotte että toiminnanharjoittajat vaativat koronapassin käyttöönottamista laajemminkin. Haluaisin tietää tarkemmin ketä toiminnanharjoittajia tällä tarkoitetaan. Mikäli tarkoitetaan tavallisia työssäkäyviä ihmisiä ja yrityksiä (sekä pieniä että isompia) uskon, että kukaan näistä toiminnanharjoittajista ei lähtökohtaisesti halua passin laajentamista. Vaan ainoastaan haluavat turvata oman elannonsaannin jatkuvasti vaihtuvien rajoitusten ja "pakkolakien" vuoksi. Uskon että tähän mennessä jokainen yritys Suomessa on kärsinyt rajoituksista ja kaikista koronan hillitsemiseksi tehdyistä toimenpiteistä, joista hallitus on päättänyt. On lukuisia sairaslomia pienenkin oireen vuoksi, altistuksia, karanteeneja, tuloksien odottamista jne. mitkä kaikki ovat poissa käytettävissä olevasta työvoimasta sekä mielenterveydestä. Ei ole ihmekään, jos toiminnanharjoittajat haluavat laajentaa passin käyttämistä laajemminkin, koska on annettu ymmärtää, että passin käyttöönottamisella päästään takaisin "normaaliin" ja pois kaikista rajoituksista. Näin ei kuitenkaan ole käynyt, vaan päinvastoin tartunnat ja sairastamiset on räjähtäneet käsiin. Ja alunperinkin jos tarkastellaan aikaa ennen rokotuksia. Koronaan kuoli vuonna 2020 yhteensä 558kpl. Kokonaiskuolleisuus vuonna 2020 oli Tilastokeskuksen mukaan 55 498 ihmistä. 18498 ihmistä kuoli verenkiertoelinten sairauksiin, syöpiin kuoli lähes 13 000, muistisairauksiin kuoli yli 10 000, alkoholiin kuoli yli 1700 ihmistä ja itsemurhiin 717kpl. Tämä saa hieman miettimään, että mikä tarve ylipäänsä yhteiskunnan sulkemiselle ja rokotuksille on ollut. Kun sairaalatkaan eivät olleet lähelläkään täyttymispistettä. Mikään asia ei puolla passien käyttöönottamista, saatikka käytön laajentamista entisestään. "Koronapassi otetaan käyttöön heikentyneen tautitilanteen vuoksi-koronapassin käyttöönotosta luovutaan heikentyneen tautitilanteen vuoksi". On hyvin, hyvin ristiriitaista tietoa, minkä vuoksi sen käytöstä on ehdottomasti luovuttava. Lisäksi kun tiedetään jo, että se ei estä rokotettua sairastumasta vakavastikin, rokotteiden haittavaikutuksista puhumattakaan. On jokaisen ihmisen omalla vastuulla huolehtia omasta terveydestään ja itse olla siitä vastuussa. Ei sysätä omaa vastuuta toisille, kun ei se kenellekään muulle kuulu eikä kukaan muu siitä voi olla vastuussa, kuin minä itse. Esityksessä puhutaan kauniita asioita ja tavoitteet kuulostavat lupaavilta, harmi vain että ne eivät ole realistisia. Tavoitteet eivät pohjaudu mihinkään tieteelliseen tietoon eikä tutkimuksiin. Esitetyt väitteet ja tavoitteet eivät ole saatavilla esitetyillä toimenpiteillä, joten tämän vuoksi jo pelkästään esitykseltä katoaa pohja. Eiköhän keksitä jotain ihan muuta!
   • Ström Annette, kulttuuritapahtumien järjestäjä
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Koronapassin käyttö jo tässä ulottuvuudessa on Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen vastaista (27. artikla). Koronapassin käyttöä muodostaa vakavan uhan oikeudelle työhön ja toimeentuloon, mikä on määritelty Suomen perustuslaissa (11.6.1999/731, 18§) sekä Ihmisoikeuksien julistuksessa (23. artikla). Koronapassi rajoittaa monia perustuslaissa säädettyjä oikeuksia (Perustuslain 2. luku). Perustuslaki määrää, ettei ihmisiä saa asettaa keskenään eriarvoiseen asemaan minkään henkilöön liittyvän perusteen, eikä myöskään terveydellisen perusteen vuoksi (6§). Perustuslain 22§ nojalla julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien toteutuminen. Koronapassi on tartuntojen estäjänä kyseenalainen myös siksi, että rokotettukin voi levittää virusta, sairastua siihen, että joutua sairaalaan tartuntansa vuoksi. Lisäksi koronarokote ei toistaiseksi tilastojen mukaan näytä vaikuttaneen todettujen tartuntojen määrään. Tartuntoja on tilastoidusti enemmän kuin koskaan pandemian aikana, vaikka rokote on ollut käytössä useita kuukausia korkealla rokotekattavuudella. Koronarokote on edelleen testiluontoinen ja siksi ehdollisella myyntiluvalla vuoteen 2023 asti, eikä testausvaiheessa olevan rokotteen ottamiseen voida velvoittaa ihmisiä toimeentulon tai tasavertaisten oikeuksien menettämisen uhalla. Laissa lääketieteellisestä tutkimuksesta (9.4.1999/488, 6§) tutkimukseen osallistujan on annettava kirjallinen, tietoon perustuva suostumus, mutta koronarokotteen testausvaiheessa olemisesta ei kattavasti tiedoteta sen ottajia, eikä suostumusta osallistumiseen kysytä. Pitkän aikavälin näyttöä koronarokotteen vaikutuksista pandemian hillitsemisessä ei ole. Minä vaadin, että koronapassin eli Tartuntatautilain (21.12.2016/1227) 58 i§ mainitun EU:n digitaalisen koronatodistuksen käytöstä ja käytön laajentamisesta luovutaan välittömästi perustuslain vastaisena, ja että pandemian torjunnasta huolimatta perustuslailliset oikeudet pysyvät lainsäädännön keskiössä.
   • Kourilehto Martin
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Ehdottomasti EI koronapassille!!!! On osoitettu että koronapassi ei millään tavoin ehkäise taudin leviämistä. Tämä johtaa syrjintään ja jakaa ihmiset kahteen leiriin. Tämän takia yhteenvertaisuus ei toteudu ihmisten välisissä vuorovoaikutuksissa. Se ei ole hyvä että Suomen sisälle muodostuu polarisoituminen ihmisten välillä, mihin passin käyttöönotto väistämättä johtaa. Inhimilliset arvot, ruumillinen koskemattomuus ja vapaus pääteksöntekoon ovat sivistyneen valtion perusoikeuksia.
   • Pihlajamäki Ville
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Koronavirus-rokotteet eivät estä tartuntoja, joten passin käytöltä on pudonnut täysin pohja. Se on myös perustavanlaatuisesti syrjivä väline. Tämän lisäksi jo tällä hetkellä monimutkainen tartuntatautilain sääntely muuttuisi muutoksen myötä entistä vaikeaselkoisemmaksi kansalaisten ja yritysten kannalta. Passin uudelleen käyttöönottaminen saattaisi myös haitata viranomaistoimintaa, heikentää pandemian hallintaa ja siitä aiheutuvien haittojen torjunnan yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä, sekä vähentää halukkuutta noudattaa terveysturvallisuustoimia. Uskottavia perusteluja koronapassin käytön jatkamiselle ei ole esitetty. Sääntelyn tarpeellisuus, käytännön toimeenpano ja sen valtiosääntöoikeudellinen oikeasuhtaisuus, sekä hyväksyttävyys ovat äärimmäisen heikolla pohjalla. Myös muun muassa THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen ja oikeuskanslerinvirasto ovat kyseenalaistaneet passin mielekkyyden esittäen kritiikkiä lakisesitykselle. Painavana seikkana taustapeilissä on myös Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden yliopistonlehtorin, dosentti Matti Muukkosen tuore vertaisarvioitu tutkimus, jonka mukaan perustuslakivaliokunta ei käsitellyt asianmukaisesti eri ihmisryhmien asemaa puoltaessaan koronapassin kansallista käyttöä loppuvuonna 2021.
   • Jalkanen Hanna
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Yrittäjänä vetoan jokaiseen vaikuttavaan tahoon korona- tai rokotepassin eväämisen puolesta. Passi on aiheuttanut yrityksille jo kohtuutonta haittaa sekä byrokratiaa. Se myös eriarvoistaa rokottamattomat terveet ihmiset. Lähde: https://www.uef.fi/fi/artikkeli/tutkimus-perustuslakivaliokunta-sivuutti-terveiden-rokottamattomien-aseman-koronapassin Koronapassilla ei pystytä ehkäisemään tartuntoja, joten epidemian torjunnassa sen tehokkuus on hyödytön. Terveydenhuollon kantokyvyn suojaamisen ei pitäisi tapahtua kansalaisten eriarvoistamisen kustannuksella. Passin tehokkuuteen tarvitaan selkeämpää näyttöä, eikä yrittäjiä voida laittaa sijaiskärsijöiksi, kun uhkana on pahimmillaan asiakkaiden menetys. Me yrittäjät olemme maksaneet jo liian ison hintalapun pandemian ja asiakaskadon vuoksi. On aika luopua rajoituksista ja keskittyä terveydenhuollon resursseihin turvaamalla toiminta riittävällä määrällä hoitohenkilökuntaa.
   • Maunu Tuomas
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Hallituksen esityksessä ei ole otettu huomioon kaikkea sitä yhteiskunnallista kärsimystä ja eripuraa, jota tällä kaikella aiheutetaan perheiden ja kansalaisten välille. Tällä tavoin kansalaisia jaetaan erilleen ja asetetaan eriarvoiseen asemaan terveystietojen perusteella, joka on perustuslaillisten oikeuksien vastaista. Esityksessä puhutaan terveyden edistämisestä koronarokotteiden avulla, joka ei kaiken olemassa olevan näytön perusteella pidä paikkaansa. Koronarokotteet eivät tee ihmisistä terveitä. Terveys on kokonaisvaltaista ja se tulisi ensisijaisesti rakentaa terveyden peruspilareiden varaan (uni, ruoka, lepo) ja valtiovallan tulisi edistää näiden toteutumista panostamalla ennaltaehkäisevään toimintaan. Esityksessä väitetään myös, että ottamalla käyttöön rajoitustoimenpide (koronapassi), sillä voitaisiin edistää myös elinkeinovapautta sekä sivistyksellisten ja kulttuuristen oikeuksien toteutumista. Väite siitä, että rajoittamalla edistetään vapautta on jo itsessään absurdi. Rajoittamalla nimenomaan vähennetään vapautta eikä edistetä sitä. Esityksen ydinongelma on, että se ei perustu oikeastaan millekään edes yleisesti hyväksytyille tosiasioille koronarokotteista ja niiden toimivuudesta. Näin ollen esitänkin hallituksen esityksen hylkäämistä kokonaisuudessaan.
   • Varis Anu, .
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Vastustan ehdottomasti koronapassia. Perusteluissani yhdyn asianajaja Leena Kenttämiehen antamaan lausuntoon perusteluineen.
   • Keränen Riikka
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • STM:n mukaan EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisen käytön laajentaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että koronapassi voidaan ottaa vapaaehtoisesti käyttöön myös tilanteissa, joissa toiminnanharjoittajiin ei kohdistu rajoituksia. Toiminnanharjoittaja voisi siis edellyttää asiakkailta tai tilaisuuteen osallistuvilta koronapassin esittämistä covid-19-tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. STM lähtee siten siitä, että koronapassin käytön laajentamisen tarkoitus on covid-19-tartuntojen leviämisen ehkäisy. Vastustan koronapassin käytön laajentamista seuraavilla perusteilla: Koronapassin käytön laajentamista perustellaan virheellisesti terveysturvallisuudella. Koska rokotettu passinhaltija voi todistettavasti sekä levittää tautia että sairastua itse, ei terveysturvallisuus toteudu. Nykyisen rokotteen teho myös hiipuu nopeasti, tutkimusten mukaan 2-4 kk aikana, joten suojan ylläpito vaatisi jatkuvaa tehosterokotusta. WHO:n mukaan rokotusstrategia ei voi perustua toistuviin tehosterokotuksiin. Käytössä olevan rokotteen pitkäaikaisvaikutukset eivät ole vielä tiedossa. Rokote on vailla lopullista myyntilupaa, ja sitä seuranneista rokotehaittailmoituksista Fimea on vuodessa käsitellyt vain murto-osan. Suomenkin hyväksymällä sopimuksella rokotevalmistajat on myös vapautettu täysin rokotehaittoja koskevasta korvausvastuustaan. Tosiasiallinen syy koronapassin käytön laajentamiselle on viranomaisten pyrkimys pakottaa kansalaiset ottamaan rokote, tämän on myöntänyt myös THL:n terveysturvallisuusjohtaja julkisesti. Tällainen totuudenvastaisesti terveysturvallisuuteen verhottu elämään ja terveyteen kohdistuva pakottaminen on epäasiallista viranomaistoimintaa sekä myös täysin lainvastaista. Tuomittavaa viranomaistoimintaa on saattaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan sen mukaan, ottavatko he rokotteen, jonka vaikutuksista ei vielä ole virallista pitkäaikaista dataa saatavissa. Vaadin, että hallituksen on viipymättä keskeytettävä esityksen valmistelu eikä sitä tule toimittaa eduskunnalle. Esitys on Suomen perustuslain, potilaslain ja Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen vastainen.
   • Pohja Hannu
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Tällaiselle lakimuutokselle ei ole perusteita. Tiedossa ei ole mitään kansan terveystilanteeseen vaikuttavaa seikkaa mikä tukee muutosta. Valtiovallan pakkokeinojen mahdollistaminen ei voi missään oloissa olla perusteltua teveydellisiiin seikkoin vedoten. Kansan terveydestä vastaavat terveysviranomaiset nimenomaan terveyttä edistäen ja sairauksia parantaen. Tällaisiin toimiin kansalaiset suostuvat ilman mitään lakeja ja pakkotoimia. Ei myöskään ole mitään syytä edistää Suomen kansalaisten eriarvoistamista kansainvälisten organisaatioiden (WEF) hankkeita tukien. Niiden agendat eivät saa mennä suomalaisten kansallisten etujen edelle mistään syystä. Enemmistö suomalaisista ei ole, painostuksesta huolimatta, kannattamassa EU:n liittovaltion jäsenyyden syventämistä, päinvastoin. Tämän lakimuutoksen taustalla on aie tehdä kansalaisistamme EU kansalaisia ja hävittää hiljalleen kansallinen identiteettimme. Digivalvonnan vaatiminen ihmisten normaalin elämän mahdollistamiseksi on vastoin sivistyneen maailman eettisiä arvoja. Jos muutosesitys hyväksytään, se ei ole väliaikainen vaan mahdollisesti siirtymä seuraavaan suunniteltuun tavoitteeseen. Suomen kansalaisena vastustan ehdottomasti lakimuutoksen hyväksymistä.
   • Nikander Joni
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Eikö tätä syrjivää passia voisi jo unohtaa? Jopa THL:n Asiantuntija Mika Salminen on sanonut, että koronapassilta on pudonnut pohja, kun Omikron ohittaa rokoteen, joten mitä perusteita on käyttää passia? Ei rokote, eikä passi estä sairastumista ja tartuttamista. Passi syrjii ihmisiä ja asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan. Siksi koronapassista tulisi luopua kokonaan. Luulin että, Suomessa on hyvä perustuslaki, mutta sen yli voi näköjään polkea miten halutaan vedoten "poikkeusoloihin". Kerrataan mitä Suomen perustuslaki sanoo: 6 § Yhdenvertaisuus Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 7 § Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Eikö nämä lait turvaa jokaiselle Suomen kansalaiselle samat oikeudet? Mielestäni ketään ei tulisi painostaa, eikä varsinkaan pakottaa ottamaan rokotetta tai mitään muutakaan terveydellistä toimenpidettä, oma keho - oma päätös. Tutkimusten perusteella tiedämme riskitekijät vakavalle koronalle, jotka ovat: ylipaino, korkea ikä ja krooniset sairaudet, joten perusterveen ei-riskiryhmäläisen mahdollisuus sairastua vakavaan koronaan ja kuormittaa terveydenhuoltoa on äärimmäisen pieni. Eikö siis henkilö, joka on huolehtinut omasta terveydestään liikunnalla, syömällä terveellisesti ja välttämällä riskikäyttäytymistä, ole silloin oikeutettu tekemään päätöksen rokottamattomuudestaan?
   • Ahl Daniela
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Esityksessänne esitätte, että tavoite on suojata perustuslaillista oikeutta elämään. Entäpä henkilökohtainen vapaus ja koskemattomuus, yhdenvertaisuus, liikkumisvapaus, kokoontumis- ja yhdistymisvapaus tai oikeus työhön? Nämä ovat perustuslaillisia oikeusia. Tämä esitys polkee ihmisarvoja ja saattaa ihmisiä epätasa-arvoiseen asemaan terveydentilan takia. Esityksessänne esitätte myös, että EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisen käytön tavoitteena on vähentää tartuntojen leviämistä. Kuten nyt olemme huomanneet, koronatodistuksen käyttö ei kuitenkaan ole vähentänyt tartuntoja vaan jopa lisännyt niitä. Koronatodistuksen käyttö on ihmisoikeusrikos, ja sen käytön pakottaminen on ihmisoikeusrikos myös elinkeinonharjoittajaa kohtaan. Kokeellisen rokotteen ottamisen suostuttelu, painostus sekä pakotus on perustuslain vastaisia. Jokaisella on oltava päätäntävalta omaan kehoonsa.
   • Piskonen Iida
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Koronapassi/rokotepassi on syrjivä ja jokaisella pitäisi olla oikeus päättää ottaako ehdollisella myyntiluvalla olevan injektion. Perustuslaki takaa että jokaisella on oikeus toimeentuloon, jolloin passi kumoaa tämän. Injektiot eivät takaa ettei Covid-19 tartu ja passit eivät anna luotettavaa tietoa siitä.
   • Järvinen Lauri
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Koronapassi eriarvoistaa ihmisiä. Koronapassin tarkoitus on vain pakottaa ihmiset ottamaan kokeellinen injektio. Injektio ei ole rokote, koska se ei tuota immuniteettia tautiin, ei estä tartuttamasta tautia, eikä myöskään suojaa rokotteenottajaa. Lisäksi se tuotaa enemmän haittoja, kun itse koronavirus. Koronapassi, eikä myöskään muut toimet ole estäneet tartuntoja. Ei ole perusteltua esittää, että kenenkään täytyisi ottaa koronarokotetta, suojatakseen muita. Ne ihmiset, jotka kuuluvat riskiryhmään, voivat halutessaan ottaa injektion. Tämän ei pitäisi kuitenkaan sulkea yhteiskuntaa ihmisiltä, jotka eivät rokotetta halua tai pysty ottamaan. Tällaiset toimet ovat eriarvoistavia, eikä niitä tulisi ottaa käyttöön koskaan. Koronapassin käyttö ei myöskään takaa julkisen terveydenhuollon kestokykyä. Siihen on paljon toimivampia keinoja. Terveydenhuolto on keinotekoisesti ajettu alas, potkimalla pois täysin pätevät työntekijät, jotka eivät halua osallistua ihmiskokeeseen, jossa selkeästi on suuremmat riskit, kuin koronaviruksessa. Rahat, joita käytettiin rokotuskampanioihin, ja yhteiskunnan sulkemiseen, ihmisten eristämiseen, ynnä muihin mielivaltaisiin, ja perusteettomiin toimiin, olisi voitu käyttäää julkiseen terveydenhuoltoon, ja henkilökuntaan, jolloin ei olisi tarvittu tätäkään lausuntopyyntöä. Koronavirukseen on myös toimiva lääke, sekä monia ennaltaehkäiseviä, terveyttä edistäviä toimia, joiden takia tämä kokeellinen injektio on täysin turha, ja on johtanut jo nyt todella moniin, täysin turhiin haittoihin. On jo olemassa monia tutkimuksia siitä, että tehosterokotukset eivät enää anna suojaa tautia vastaan, ja itseasiassa koronarokote saattaa jopa heikentää immuniteettia. En voi hyväksyä koronapassia, enkä mitään muutakaan eriarvoistavaa ja täysin turhaa välinettä.
   • Junnila Jenna
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Lausunto Asia: VN/32784/2021 Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta Koronapassin käytön laajentamiselle ei löydy minkäänlaisia lääketieteellisiä perusteluja. COVID19-taudin epidemiologia kirkkaasti osoittaa sen, että eniten rokotetuissa maissa tartuntoja on eniten, ja näissä maissa epidemia jatkuu. Nyt käytössä olevien rokotteiden teho infektion estämisessä yliarvioitiin jo alkujaankin, ja nyt huomaamme, että uusien varianttien myötä virus on pystynyt väistämään rokotesuojan tehokkaasti. On mahdollista, että vähiten rokotetuissa maissa väestön luonnollinen immuniteetti COVID19-taudin jälkeen antaa sekä pitkäaikaisemman että tehokkaamman suojan, sillä useille viruksen antigeeneille altistuminen limakalvoilla auttaa paikallisen IgA-vasta-ainesuojan kehittymisessä. Injektiomuotoisessa rokotteessa tätä suojaa ei muodostu, minkä vuoksi rokotetut saavat helpommin läpäisyinfektioita kuin taudin sairastaneet. Lisäksi nyt laajimmin käytössä olevissa mRNA-rokotteissa ihmisen solut laitetaan tuottamaan ainoastaan yhtä viruksen pintaproteiinia, joka on herkkä mutaatioille, eli rokotteiden aikaansaamat vasta-aineet eivät kykene sitoutumaan uusien varianttien piikkiproteiineihin. Voidaankin sanoa, että nyt käytössä olevat rokotteet ovat epäonnistuneet siinä, mihin niitä alunperin markkinoitiin - nimittäin laumasuojan muodostumiseen (ja niin ollen, riskiryhmien suojaamiseen). Moneen kertaan rokotettu voi siis saada infektion ja levittää virusta eteenpäin, yhtä suurilla virusmäärillä kuin rokottamatonkin. Tästä on lukuisia todisteita lääketieteellisessä kirjallisuudessa. Nykyisten COVID19-rokotteiden pitkäaikaisvaikutuksista on vielä liian vähän tietoa ja tutkimukset ovat yhä kesken. Rokotekampanjan aikana useiden rokotteiden (mm. AstraZenecan ja Modernan) kohderyhmää on jouduttu rajoittamaan todettujen, jopa kuolemaan johtaneiden haittavaikutusten vuoksi. Mahdollisista haittavaikutuksista ei ole annettu väestölle riittävästi tietoa ennen rokottautumista. Moni on myös ottanut rokotteen tilanteessa, joka voidaan tulkita joko a) lahjonnaksi, b) uhkailuksi, tai c) kiristykseksi, suurelti juuri koronapassin vuoksi. Mediassa on myös luvattu, valheellisesti, erilaisia vapauksia, kun tietty rokotekattavuus saavutetaan, mutta nämä lupaukset eivät ole toteutuneet. Lääketieteellisten toimien tulee perustua tutkittuun ja jatkuvasti päivittyvään tietoon, avoimuuteen sekä vapaaehtoisuuteen. Näistä minkään ei voida katsoa toteutuneen nykyisessä rokotekampanjassa. Koronapassin tavoitetta ei ole määritelty niin selkeästi, että voitaisiin ymmärtää, kenen hyväksi rokotepassia käytetään. Voimassa oleva koronapassi (eli joidenkin tahojen keskenään sopima määrä annettuja tehosteita) ei estä rokotettua levittämästä virusta ympärilleen, eli sillä ei voi suojata muuta yhteiskuntaa. Rokotteen sanotaan antavan suojan vakavaa tautia vastaan, eli suojaavan rokotteen ottanutta henkilöä itseään. Kuitenkin, jos henkilö ei ole vakavan COVID19-taudin riskiryhmässä, absoluuttinen riski vakavalle taudille on pieni. Rokote itsessäänkään ei ole riskitön. COVID19-tautiin kuolleissa on merkittävä osuus täysin rokotettuja henkilöitä, osaltaan johtuen siitä, että kuolemat tapahtuvat suurelta osin iäkkäissä riskiryhmissä, joissa muut sairaudet ovat myötävaikuttamassa vaikeassa tautimuodossa. Koronapassi syrjii henkilöitä, jotka ovat saaneet rokotteesta vakavan haitan, eivätkä voi sen vuoksi tehosteannoksia ottaa. Koronapassi syrjii henkilöitä, jotka ovat COVID19-taudin sairastaneet ja joilla on vasta-aineita tautia vastaan eivätkä hyödy (ainakaan nykyisistä, valtavarianttiin tehoamattomista) tehosteista. Koronapassi laajetessaan syrjisi terveitä rokottamattomia lapsia ja nuoria, joilla tämän hetken valossa COVID19-tauti on usein lieväoireinen ja joiden rokotteesta saama hyöty on edelleen kyseenalainen. Lasten ja nuorten osalta tarvitsisi tehdä pitkäkestoisempaa tutkimusta luonnollisen immuniteetin tuomasta suojasta, sillä se voi osoittautua rokotteita pitkäkestoisemmaksi ja tehokkaammaksi. Koronapassi sotii yksilönvapautta sekä yksilön tietosuojaa vastaan. On täysin kestämätön ajatus, että me kansalaiset keräämme toisiltamme (esimerkiksi harrastusjoukkueen johtaja) henkilökohtaisia terveystietoja. Miksi se kuuluisi kenellekään toiselle kansalaiselle, että joku on suuremmassa riskissä saada vakava COVID19-infektio (rokottamattomana)? Sillä edelleenkään, voimassa oleva koronapassi ei kerro mistään muusta kuin henkilön jonkin verran vähäisemmästä riskistä saada vaikea tautimuoto, ei siis siitä, etteikö kyseinen henkilö voisi kantaa ja levittää virusta. COVID19-tauti on vain yksi sairaus monien joukossa. Uusia globaalisti leviäviä taudinaiheuttajia tulee varmasti nousemaan jatkossakin. Ei voi olla välttymättä ajatukselta, etteikö koronapassi olisi edeltämässä laajempaa terveyspassia. Kun suunnitellaan, vaikka väliaikaisestikin, tällaisia lakimuutoksia, on syytä miettiä, minkälaista maailmaa ja yhteiskuntaa olemme tulevaisuudessa luomassa. Terveysturvallisuuden nimissä olemme luomassa segregoivaa dystopiaa, jonka säännöt eivät perustu tieteeseen, ja joka on eettisesti kestämättömällä pohjalla, ja lopulta riistää meiltä inhmillisyytemme. Jenna Junnila lääketieteen lisensiaatti
   • Grönqvist Jan
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Koronapassi on kansalaisia perusteettomasti eri arvoistava ns. "työkalu". Koronapassille ei myöskään tautitilanteen kannalta ole mitään perustetta, josta voisimme todeta sen olevan hyödyllinen. Ehdotukseni: - tämän lakiesityksen hylkääminen - koronapassin käyttöönoton hylkääminen koko Suomessa - vastaavien lakiesitysten vireillepanon hylkääminen myös tulevaisuudessa.
   • Westman Otto, Luontaishoitoalan Foorumi ry
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Lausunto hallituksen tartuntatautilain muutosesitykseen Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/32784/2021 1) Muutosesityksen yhtenä tavoitteena on: ”Laissa säädettävän EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisen käytön tavoitteena on vähentää tartuntojen leviämistä sekä hallita sairaalakuormitusta mahdollistamalla rajoitustoimenpiteiden kohdistumisen keskeisesti rokottamattomaan väestöön.” Rajoitustoimien kohdistaminen rokottamattomiin on vastoin Perustuslain Yhdenvertaisuuden säätävän 6 § 2 momenttia. 2) Muutosesitys ehdottaa: ”Esityksessä ehdotetaan, että aluehallintovirasto voisi velvoittaa päätöksessään toiminnanharjoittajia edellyttämään EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä. Säännöksen soveltamisala on laaja ja kattaa käytännössä kaikki asiakastilat.” Tällaista velvoitetta ei saa antaa luontaishoitajille. Lakimuutoksella ei saa missään tapauksessa vaikeuttaa asiakkaiden pääsyä luontaishoitoon, joka on monelle oleellista oman terveyden ylläpitoa, vaivojen, kipujen ja erilaisten oireiden hoitamista ja lievittämistä. Monen ihmisen elämänlaatu riippuu luontaishoidosta. Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijaryhmän suositus kertoo: ”Noin 3-5 % väestöstä, lapsista vanhuksiin, potee kuitenkin pitkittyneitä, toimintakykyä vaikeastikin rajoittavia häiriöitä ja oireyhtymiä, joiden syy jää epäselväksi erikoissairaanhoidonkin tutkimusten jälkeenkin. Toiminnallisilla häiriöillä tarkoitetaan näitä selittämättömiä oireyhtymiä tai häiriöitä.” [1] Toiminnallisiin häiriöihin moni saa apua luontaishoidoista. Joka vuosi noin miljoona suomalaista käyttää luontaishoitoja [2]. Lakimuutos lopettaisi hyväksi havaitun nykyisen käytännön, jossa toiminnanharjoittajat voivat itse päättää terveysturvallisuuden varmistamisesta oman toimintansa erityispiirteet huomioiden. PCR-testin hankkiminen joka kerran esim. viikottaiseen akupunktioon tuloa varten ei ole ratkaisu, se on vaivalloista, rasittaa sekä asiakasta että terveydenhuollon resursseja. Yhteenveto: Koronatodistusedellytys ei saa estää elintarvikkeiden, lääkkeiden, terveystuotekaupasta saatavien ravintolisien ja muiden terveystuotteiden hankkimista eikä saa estää kenenkään oikeutta ylläpitää ja hoitaa terveyttään luontaishoidoilla. Luontaishoidoilla tarkoitetaan täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja, CAM-hoitoja (Complementary and Alternative Medice). Luontaishoitoalan Foorumi ry Ilkka Westman, puheenjohtaja Lähteet: [1] Toiminnallisten häiriöiden hoidon järjestäminen. STM:n pyytämä asiantuntijaryhmän suositus (luonnos). 12.4.2017. Sosiaali- ja terveysministeriö. https://stm.fi/documents/1271139/7832492/Toiminnallisten+h%C3%A4iri%C3%B6iden+hoidon+j%C3%A4rjest%C3%A4minen+luonnos+120417.pdf/ [2] Kuinka moni suomalainen käyttää vuosittain luontaishoitoja? https://www.luontaishoitoala.fi/tutkimus/luontaishoitojen-kaytto/ess/
   • Pitkänen Ville
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Viittaan lausunnossani suurimmalta osin asianajaja Leena Kenttämiehen ansiokkaasti koostamaan lausuntoon, joka sisältää suurimmalta osin tärkeimmät ja oleellisimmat asiat puhumaan koronapassin toimimattomuudesta ja hyödyttömyydestä. Koronapassi luo yhteiskuntaan segregaatiota vailla riittäviä passia puoltavia terveydellisiä perusteita, sillä useassa maassa Suomen lisäksi kuten esimerkiksi Israelissa, Saksassa, Irlannissa sekä Australiassa koronapassin ja rokotteiden käyttöönoton jälkeinen data kertoo karua kieltä nykyisten toimenpiteiden toimimattomuudesta. On täysin selvää, että nykyiset rokotteet tai koronapassi eivät tätä edes THL:n määritelmien mukaan lievän pandemian määritelmän täyttämätöntä virusta pysäytä. Lisäksi koronapassi otettiin alunperin käyttöön täysin eri perustein kuin mihin sitä tällä hetkellä käytetään. Koronapassin tulee poistua käytöstä kokonaan, sillä sille ei löydy läheskään riittäviä perusteita ollakseen uusi normaali ja vakiintunut käytäntö. Panostetaan mieluummin sairaanhoidon kapasiteetin kasvattamiseen, josta jo vuonna 2020 tehtiin lupauksia, sotehenkilöstön palkkojen korottamiseen ja työolojen parantamiseen ja lopetetaan jatkuva jo miljardeja euroja maksanut panikointi tähän flunssaan/influenssaan verrattavan taudin osalta ja keksitetään voimavarat edellämainittuihin asioihin. Alla vielä perustelut ja lausunto lainattuna Leena Kenttämiehen lausunnosta: "1. LAUSUNTO JA VAATIMUS Hallituksen on viipymättä keskeytettävä esityksen valmistelu eikä sitä tule toimittaa eduskunnalle. Esitystä on pidettävä sopimattomana kansalaisten elämään ja terveyteen kohdistuvana pakottamisena. Esitys on mm. Suomen perustuslain, potilaslain ja Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen vastainen. 2. TAUSTAA STM:n mukaan: ”EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisen käytön – eli koronapassin käytön – laajentaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että koronapassi voidaan ottaa vapaaehtoisesti käyttöön myös tilanteissa, joissa toiminnanharjoittajiin ei kohdistu rajoituksia. Toiminnanharjoittaja voisi siis edellyttää asiakkailta tai tilaisuuteen osallistuvilta koronapassin esittämistä covid-19-tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. STM lähtee siten siitä, että koronapassin käytön laajentamisen tarkoitus on covid-19-tartuntojen leviämisen ehkäisy. STM ei ole esittänyt mitään tieteellistä tutkimusta, tilastoa tai selvitystä siitä, että koronatodistusta koskevan lain voimaantulon myötä 16.10.2021 koronatartunnat olisivat vähentyneet Suomessa. Päinvastoin tartunnat ovat lisääntyneet. 3. PERUSTELUT, ROKOTE Vastustamme koronapassin käytön laajentamista seuraavilla perusteilla: Koronarokotteet ”vuotavat” eli rokotepassi ei takaa sitä, etteikö rokotettu levitä tautia tai saa tartuntaa. Vain negatiivinen koronatesti voisi toimia todisteena siitä, ettei henkilö tartuta muita. Näin ollen koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. WHO:n 13.1.22. lausunnon mukaan : ”rokotusstrategia, joka perustuu alkuperäisen rokotekoostumuksen toistuviin tehosteannoksiin, ei todennäköisesti ole sopiva tai kestävä.” Omicron-variantti on nyt vallalla eikä WHO:nkaan mukaan rokotusstrategia voi perustua toistuviin tehosterokotuksiin. Näin ollen koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Myös Suomen ainoan virallisen asiantuntijatahon THL:n mukaan rokotusstrategiaa on muutettava koska koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen kyseenalaistaa koko passin tulevaisuuden MTV:n Uutisextrassa 15.1.22. – Jos passi ei estä tartuntojen leviämistä, kyllä silloin voidaan kysyä, tarvitaanko koko passia ollenkaan. Edes matkustamisessa. – Jos on niin, että rokotteet eivät estä tartuntoja, vaikka ne estävät sairastumista, silloin pohja koko sen passin ympäriltä tippuu pois, Salminen jatkaa. Nykyisen rokotteen teho hiipuu nopeasti Omicron-valtavirusta kohtaan- eri tutkimusten mukaan 2-4 kuukaudessa. Koronapassin käytön laajentamisen on ilmoitettu olevan voimassa 30.6.2022 asti. Suomessa on nyt suurella osalla väestöä menossa kolmas rokotekierros ja asiantuntijoiden mukaan neljättä ei enää suositella muille, paitsi riskiryhmään kuuluville. Näin ollen koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Rokotevalmistajat ovat ilmoittaneet kehitteillä olevasta uudesta rokotteesta, joka nykyistä paremmin tehoaisi Omicron-varianttiin ja mahdollisiin muihin uusiin variantteihin. Näin ollen sekä WHO:n , THL:n että rokotevalmistajien kannan mukaan koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Koska nykyistä rokotetta ei voi valtaosalle väestöä enää tehosterokottaa ja koska nykyisen rokotteen suoja on valtaosalla väestöä hiipunut ennen 30.6.22, velvoittaisi koronapassin käytön laajentaminen lähes kaikki kansalaiset siten ottamaan jonkin tulevan uuden rokotteen, josta ei mitään tietoa vielä ole saatavissa. Näin ollen nykyisellä rokotteella saatava koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Lopputulos on siten se, että koronapassin käytön laajentamista perustellaan siten virheellisesti terveysturvallisuudella – se ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä.. Kun rokotettu passinhaltija voi todistettavasti sekä levittää tautia että sairastua itse, ei terveysturvallisuus toteudu. Tosiasiallinen syy koronapassin käytön laajentamiselle on viranomaisten pyrkimys pakottaa kansalaiset ottamaan rokote. Tällainen totuudenvastaisesti terveysturvallisuuteen verhottu monien suomalaisten elämään ja terveyteen kohdistuva pakottaminen on paitsi sopimatonta ja epäasiallista viranomaistoimintaa niin myös täysin lainvastaista. Varsinkin, kun rokotepakko koskee nykyistä lopullista myyntilupaa vailla olevaa rokotetta, jonka rokotehaittailmoituksista ei STM:n alainen Fimea ole kokonaiseen vuoteen saanut käsiteltyä kuin murto-osan. Täysin tuomittavaa ja lainvastaista viranomaistoimintaa on pakottaa kansalaiset ottamaan jokin vielä täysin tuntematon uusi rokote, josta ei minkäänlaista dataa ole saatavissa. Eli jos haluat konserttiin, teatteriin, ravintolaan tai kuntosalille tms. sinun on otettava joko nykyiset rokotteet, jotka vuotavat eli eivät estä sinua tartuttamasta tai saamasta virusta tai uusi rokote, joka tehoaa Omicron-valtavirukseen, mutta josta ei ole mitään tietoa saatavilla. COVID-19 ROKOTTEIDEN HAITTAVAIKUTUKSISTA Rokotteiden haittavaikutuksia ei ole riittävästi tutkittu puolueettomien asiantuntijoiden toimesta eikä edes rokotevalmistajien omia kliinisiä rokotehaittatutkimuksia kattavasti julkaistu. Eritoten Yhdysvalloista FDA on vaatinut saada julkaista Pfizerin rokotetutkimustulokset 75 vuoden kuluessa ! FDA on vaatimuksensa hävinnyt Yhdysvaltain tiedonvapauslainsäädännön (FOIA) nojalla ja oikeuden velvoittamana julkaisee nyt rokotetutkimustulokset 31.1.2022 lukien 50.000 sivun kuukausivauhdilla. Kun Pfizerin koronarokotteen tutkimustulokset julkaistaan vasta 30.1.2022 lukien, herää kysymys, mihin kliinisiin rokotetutkimuksiin STM ja THL ovat perustaneet lähes mantrana mediassa esittämänsä väitteet siitä, että rokotteet ovat tutkitusti turvallisia? STM:n alaisuudessa toimiva Fimea ei ole kuluneen vuoden aikana saanut käsiteltyä rokotehaittailmoituksista kuin murto-osan ilmoittaen syyksi henkilöstöpulan. Fimean sivuilla rokotehaitoista kerrotaan vain ylimalkaisesti mainiten lähinnä tavanomaiset haittavaikutukset, mutta vaieten vakavista haittailmoituksista ja haittavaikutuksia sanallisesti väheksytään. Sama tapahtuu STM:n ja medialle antamissa haastatteluissa. Kysymys herää, miksi näin toimitaan. Näin kansalaisen oikeustajun ja kansanterveyden kannalta luulisi olevan KAIKKEIN TÄRKEINTÄ tutkia ja käsitellä rokotehaittailmoitukset heti niiden saavuttua ja niistä ajan tasalla olevaa tietoa välittömästi. STM:n ja Fimean toiminta vaikuttaa nyt siltä, että kansalaisten terveydellä ei ole väliä ja että todellisia rokotehaittoja pyritään salaamaan. Ennen koronapassin käytön laajentamista STM:n on joka tapauksessa huolehdittava siitä, että rokotehaittailmoitukset käsitellään ja niistä annetaan avoimesti tietoa, jotta kansalaiset, sekä rokottamattomat että myös jo rokotetut voivat perustaa harkintansa rokotteen hyödyistä ja haitoista todelliseen tietoon ja dataan. Kansalaisten tiedossa on tällä hetkellä, että noin vuoden ajanjakson aikana rokotusten käynnistyttyä 139 koronarokotteen haittavaikutusilmoituksessa kerrotaan potilaan menehtyneen (Fimea 2021). Lisäksi huomioon on otettava, että tehdyt haittavaikutusilmoitukset eivät kerro todellista määrää, koska ilmoittaminen on vapaaehtoista. EMA:n EudraVigilance -tietojärjestelmään on raportoitu yli 1,3 miljoonaa tapausta epäillyistä haittavaikutuksista Pfizerin, Modernan, AstraZenecan ja J&J:n Covid-rokotteista 1.1.2022 mennessä (EudraVigilance 2022). Ylikuolleisuus on myös tärkeä mittari. Tilastoista on havaittavissa selkeä ylikuolleisuuden nousu Suomessa. Vuonna 2021 touko-lokakuussa oli 2070 kuolemaa enemmän kuin vastaavina ajankohtina vuosina 2015- 2019. Samana aikana vuonna 2021 koronavirustautiin liittyviä kuolemia oli yhteensä 630. Muu ylikuolleisuus ajankohtana on siis ollut 1440. (Our World in Data 2021.) Avoimen rokotehaittatiedon puutteen vuoksi kansalaiset ovat joutuneet hankkimaan tietoa omatoimisesti. Suomalaiset kun eivät ole tyhmiä ja osaavat lukea muitakin kieliä. Tämän Lausunnon lopussa on liitteenä 1011 tutkimustulosta, jotka osoittavat rokotehaittojen vakavuuden ja runsaan ilmaantuvuuden. Katsomme, että viimeistään tällä lausunnolla saatetaan koronapassin käytön laajentamista käsittelevien eri viranomaisten ja henkilöiden tietoon covid-19 rokotteen vakavat haittavaikutukset. Näin ollen mahdollisesta rikosoikeudellisesta vastuusta ei voi enää vapautua tietämättömyyteen vedoten. 4. MAHDOLLINEN RIKOSOIKEUDELLINEN VASTUU 4.1. Kliinistä lääketutkimusta koskeva rikos ja Lääketieteellistä tutkimusta koskeva rikos 30.1.2022 astuu voimaan rikoslain 44 § 9 a § ja 9 b §, joissa säädellään Kliinistä lääketutkimusta koskevaa rikosta ja Lääketieteellistä tutkimusta koskevaa rikosta, joiden mukaan se, joka: 9 a §: 3) laiminlyö lääketutkimusasetuksen 41 tai 42 artiklassa taikka 54 artiklan 2 kohdassa säädetyn velvoitteen kirjata, dokumentoida tai ilmoittaa vakavasta haittatapahtumasta, vakavasta haittavaikutuksesta tai vakavasta odottamattomasta tapahtumasta taikka 4) laiminlyö toteuttaa lääketutkimusasetuksen 54 artiklan mukaiset kiireelliset turvallisuustoimet tutkittavien suojaamiseksi, siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle tai terveydelle, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, kliinistä lääketutkimusta koskevasta rikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 9 b §: 3) laiminlyö lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain 5 §:n 4 momentissa säädetyn velvoitteen keskeyttää tutkimus, toteuttaa välittömästi tutkittavien suojelemiseksi tarvittavat varotoimenpiteet tai laiminlyö kyseisessä momentissa säädetyn ilmoitusvelvoitteen, siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle tai terveydelle, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, lääketieteellistä tutkimusta koskevasta rikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Haittatapahtumia ja vakavia haittatapahtumia ei Suomessa ole kirjattu, dokumentoitu ja ilmoitettu VUOTEEN eikä rokottamista ole keskeytetty kansalaisten suojelemiseksi Tämä siitä huolimatta, että rokotehaitat vaikuttavat varsin mittavilta. On siten mahdollista, että Suomessa on viranomaistaholla voitu syyllistyä po rikoksiin. 4.2. Haagin kansainvälisessä rikostuomioistuimessa vireillä oleva juttu Britanniassa MD Sam White, lakimies Philip Hyland (PJH-laki), Lois Bayliss (Broad Yorkshiren laki) ja eläkkeellä oleva poliisi Mark Sexton ym yhteensä 7 henkilöä ovat 20.12.2021 rikosperusteisen kanteen, jonka esitutkinta on aloitettu Metropolitan Police:ssa rikosnumerolla 6029679/21 ja Haagin Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa tapausnumerolla OTP‐CR‐473/21 mm Britannian lääke- ja tuotevalvontavirasto MHRA.ta kohtaan koronarokotteisiin ja rokotetutkimuksia koskevista väitetyistä väärinkäytöksistä julkisessa virassa; törkeästä huolimattomuudesta tapahtuneesta tapoista, kansanmurhasta ja rikoksista ihmisyyttä vastaan ym. Rikosilmoituksessa todetaan mediatietojen mukaan, että hankitut todisteet MHRA vastaan osoittaisivat, että rokotetietojen, kokeiden ja tutkimusten osalta ei MHRA:ssa olisi noudatettu asianmukaista huolellisuutta; ja että MHRA edelleen jättää huomiotta rokotteiden aiheuttamat kuolemat, haitat ja vammat. Mark Sextonin mukaan: ” Käynnissä on tahallinen väärän tiedon levittämiskampanja. Monet eivät edes ymmärrä, että covid-rokote on vielä kokeellinen tuote. Tämä on kauaskantoisin koskaan tehty rikostutkinta. Kansallinen skandaali, joka uhkaa kaikkien Yhdistyneessä kuningaskunnassa olevien ihmisten elämää ja toimeentuloa.” Jos ja kun Haagin kansainvälinen rikostuomioistuin on ottanut asian käsiteltäväkseen, on kyseessä todella tärkeä asia, hakemus liitteenä tässä https://www.docdroid.com/WUjv6iw/icc-complaint-7-1-pdf Tohtori Sam Whiten kirje MHRA:n puheenjohtajalle lakisääteisten velvoitteiden ja huolellisuusvelvoitteiden rikkomisesta https://pjhlaw.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/letterMHRA.pdf 4.3. Yhteenveto muista laeista ym, joita koronapassin käytön laajentamiseen viranomaisissa osallistuvat mahdollisesti voivat syyllistyä Alla yhteenveto muista laeistaa, säädöksistä julistuksista ja suosituksista, joita mahdollisesti viranomaistaholla nyt rikotaan Yhteenveto niistä laeista, säädöksistä, julistuksista ja suosituksista, joita mahdollisesti rikotaan annettaessa nykyisiä injektioita ilman täydellistä tiedonantoa, vapaata suostumusta, lahjuksin, painostaen, ja erityisesti jos niitä pakotetaan tai vaaditaan perusoikeuksien (oikeus työhön, liikkumisvapauteen, terveydenhoitoon, jne.) poistamisen uhalla on seuraavassa: 1) Suomen perustuslaki 7 § Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731 2) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 5 § Potilaan tiedonsaantioikeus, 6 § Potilaan itsemääräämisoikeus https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785 3) Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990488 Laki kliinisestä lääketutkimuksesta (voimaan 31.1.2022) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210983 4) Oviedon sopimus (eli Euroopan neuvoston yleissopimus ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla) 2 artikla Ihmisen ensisijaisuus, 5 artikla Yleissääntö https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2010/20100024/20100024_2 5) Euroopan ihmisoikeussopimus 14 artikla Syrjintä https://finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063/19990063_2 6) Euroopan komission asetus ehdollisten myyntilupien antamisesta (EY) N:o 507/2006 // 4., 5. artiklat https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0507 7) UNESCO:n kansainvälinen bioetiikan ja ihmisoikeuksien julistus // Artikla 6 Suostumus https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146180 Maailman lääkäriliiton Helsingin julistus – Eettiset periaatteet lääketieteellisessä tutkimuksessa // 9., 10., 25. & 37 https://www.laakariliitto.fi/laakariliitto/etiikka/helsingin-julistus/ 9) Suomen Lääkäriliiton Valtuuskunnan Eettiset Ohjeet (Lääkäriliitto) // IV ja V https://www.laakariliitto.fi/laakarin-tietopankki/kuinka-toimin-laakarina/eettiset-ohjeet/ 10) Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2019 // 3.2. Tutkittavan kohtelu ja oikeudet https://tenk.fi/sites/default/files/2021-01/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2020.pdf 11) CIOMS International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans // GUIDELINE 9 https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf 12) Euroopan neuvoston parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselma 2361 (2021) // 7.3.1 ja 7.3.2 https://pace.coe.int/en/files/29004/html 13) Euroopan neuvoston parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselma 2383 (2021) // 4., 5., 8.-10. ja 13.7 https://pace.coe.int/en/files/29348/html 14) Nürnbergin säännöstö // 1.-5. 5. ROKOTEHNAKINTASOPIMUS , APA EU:n sekä Pfizerin ja BionTechin välinen covid-19 rokotehankintasopimus eli APA-sopimus EU:n ja Pfizerin+ Biontechin välisessä APA-sopimuksessa rokotevalmistajat vapautettiin kaikesta rokotehaittojen korvausvastuusta ja vielä siten, että rokotevalmistajat eivät käytännössä vastaa edes tahallisen tekonsa aiheuttamista rokotehaitoista. Suomi on sitoutunut tähän sopimukseen. Viranomistaholta on edesvastuutonta pakottaa kansalaiset ottamaan rokote, johon rokotevalmistajat itse luottavat niin vähän, että ovat sopimusteitse vapauttaneet itsensä rokotehaittavastuusta kokonaan ! Allekirjoitettu sopimusjäljennös liitteenä 1, haittavastuusta vapauttaminen on sopimuksen kohdassa 12. Koronapassin laajentaminen tarkoittaisi siten sitä, että rokottamattoman suomalaisen on ravintolaan, kuntosalille, konserttiin, teatteriin tms. päästäkseen otettava rokote, jonka valmistaja ei ole siitä vastuussa millään tavoin, ei edes tahallisen teon kyseessä ollessa. APA-sopimus on Suomen vahingonkorvauslain vastainen. APA-sopimuksessa on lisäksi rajoitettu suomen kansalaisen oikeutta valita oma asiantuntijansa rokotehaittaa todistamaan. Rokotevalmistajalla on oikeus evätä rokotehaitan uhriksi joutuneen ehdottama asiantuntija. Kaiken kukkuraksi Suomi on sitoutunut APA-sopimuksessa korvaamaan rokotevalmistajan oikeudenkäyntikulut riippumatta siitä, kumpi jutun voittaa. Rokotteet eivät vielä ole saaneet lopullista myyntilupaa, joka on tulossa vasta 12/2023 – jos tulee. On kohtuutonta ja perustuslain vastaista velvoittaa kansalaisia ottamaan rokote, jolla ei ole lopullista myyntilupaa ja josta aiheutuvia rokotehaittakorvauksia ei käytännössä voi vaatia rokotevalmistajilta edes tahallisen teon kyseessä ollessa. Suomessa rokotehaittakorvaukset toki maksaa Lääkevahinkovakuutusyhtiö, MUTTA siellä ongelmana on ns. ”asiantuntijalääkäri”-menettely, jossa rokotteen ja haitan syy-seuraussuhteen määrittelee potilasta näkemättä Vakuutusyhtiön asiantuntijalääkäri. Tätä vakuutusyhtiön asiantuntijalääkäri-menettelyä on jo vuosia laajasti kritisoitu julkisuudessa. Rokotehaittakorvaus on vähemmän, kuin normaali siviilioikeudellinen vahingonkorvaus, jonka Suomi on APA-sopimuksen hyväksyessään kansalaisiltaan evännyt. 6. LAPSET JA NUORET Koronapassin käyttö vaikuttaa suoraan myös alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten elämään vanhempien ja perheiden kautta. Koronatodistuksen edellyttäminen rajoittaa osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin ja verorahoin kustannettuihin palveluihin, jotka kuuluvat kaikille. Tämä lisää mielenterveysongelmia ja vaikuttaa perheisiin ja ihmissuhteisiin negatiivisesti. Negatiiviset vaikutukset sekä nuorten fyysiseen että henkiseen terveyteen ovat suuret. Koronatodistus heikentää kaikin tavoin suomalaisten nuorten oikeuksia. Kuitenkaan koronatodistuksen käyttö ei vähennä koronatartuntoja tai estä sairastumasta. Vaikkakin koronapassin ja sen käytön laajentamisen kohderyhmänä ovat 16 vuotta täyttäneet ja vanhemmat, ulottuvat välilliset vaikutukset kaikkiin Suomen lapsiin ja nuoriin. STM ei ole tehnyt koronapassin käytän laajentamisesta ja sen surauksista minkäänlaista analyysiä lapsille ja nuorille. Luonnoksen luvussa 4.1 todetaan, että: ”Koronatodistusta saisi edellyttää muun muassa ravintoloissa ja muissa yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa sisätiloissa sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajatuissa ulkotiloissa. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi yleisötilaisuuksiin käytettävät tilat, kuntosalit ja muut urheiluun tai liikuntaan käytettävät tilat, harrastustoimintaan käytettävät tilat, huvi- ja teemapuistot sekä museot, näyttelytilat ja muut vastaavat kulttuuritilat.” Koronapassin voimaantulon jälkeen lasten ja nuorten vanhemmat eivät ole pystyneet osallistumaan lastensa harrastustoimintaan, eivätkä perheet ole päässeet yhdessä mm. liikunta- tai kulttuuritapahtumiin. Tällainen kaikkiin lapsiin ja nuoriin vaikuttava syrjivä toimintatapa syvenee kaavaillun lakimuutoksen myötä. Osallistuminen tosiasiassa kiellettäisiin vanhempien tai nuorten rokotusstatuksen perusteella. Laura Kauhanen (2021) käsitteli THL:n webinaarissa 25.11.2021 pandemiaan liittyviä lasten ja nuorten psyykkisiä haasteita ja ongelmia. Laajan islantilaistutkimuksen mukaan autonomian, ystävien ja vertaisten vuorovaikutuksen tarve on 16-18-vuotiailla suurempi verrattuna nuorempiin ikäryhmiin. Yhteensä 17 tutkimuksen mukaan lasten ja nuorten masennus- ja ahdistusoireet ovat lisääntyneet koronapandemian aikana. Itsetuhoiset yhteydenotot Mieli ry:n Kriisipuhelimeen ovat nousussa etenkin alle 30-vuotiaiden keskuudessa. Joka kymmenes 18-34-vuotias suomalainen on vakavasti harkinnut henkensä riistämistä vuonna 2021. Pitkään jatkuva altistuminen koronapandemian rajoitustoimille vaikuttaa kumulatiivisesti negatiivisesti lasten ja nuorten mielenterveyteen. AACAP:in (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry) puheenjohtaja Gabrielle A. Carlson totesi 21.10.2021: ”Olemme huolissamme siitä, että masennus, ahdistus, traumat, yksinäisyys ja itsetuhoisuus ovat huimassa nousussa nuorten keskuudessa. Sillä on pysyviä vaikutuksia heihin, heidän perheisiinsä, yhteisöihinsä ja kaikkien meidän tulevaisuuteemme”. Kauhasen tutkimuksen yksi keskeinen johtopäätös on, että liikunnan ym. harrastaminen ja harrastuspaikkojen auki pitäminen lapsille ja nuorille mielenterveyden ylläpitämiseksi pandemian aikana ja jälkeen, on tärkeää. (Kauhanen 2021.) Uusimman suomalaisen Kouluterveyskyselyn mukaan (THL 2021) nuorten ahdistus- ja masennusoireilu oli keväällä 2021 lisääntynyt huomattavasti verrattuna epidemiaa edeltävään mittaukseen sekä tytöillä että pojilla. Myös kouluterveyskyselyissä on todettu nuorten mielenterveysoireilun lisääntyneen ja psyykkisen hyvinvoinnin heikentyneen koronapandemian aikana. Sosiaalisten kontaktien väheneminen ja rajaaminen on erityisen vaikutuksellista nuorille, joilla tarvekaveripiriin eli ikätoverikontakteihin on suuri. Rajoitukset ovat jo nyt ulottuneet nuorten harrastustoimintaan ja vapaa-ajan viettoon. Mikäli lakimuutos kornapassin käytön laajentamisesta asuisi voimaan kurjistuisi sekä lasten että nuorten tilanne entisestään. Ketään ei saa pakottaa tai painostaa lääketieteelliseen toimenpiteeseen; ei varsinkaan lapsiaja nuoria. Rokotehaitat kaikille ovat pahimmillaan elinikäisiä ja peruuttamattomia. Ei voida hyväksyä sitä, että lasten ja nuorten tulevaisuus romahtaa rokotehaitan johdosta. Varsinkin kun koronarokotteiden turvallisuutta ja tehokkuutta ei huolellisesti ole tutkittu eikä rokotteen pitkäaikaisvaikutuksista vielä edes voi olla varmaa tietoa. On edesvastuutonta käyttää lasten ja nuorten ymmärtämättömyyttä hyväksi ja pakottaa heidät ottamaan kyseenalainen kokeellinen rokote lukuisine tehosterokotteineen. Tässä ei enää ole kyse nuoren tai jopa lapsen suostumuksesta omasta vapaasta tahdostaan. Lakiuudistuksessa ei sanallakaan kerrota, kuinka monta koronarokotetta lapset ja nuoret on tarkoitus painostaa ottamaan koronapassin pitääkseen ja voidakseen elää normaalia elämää. Lasten ja nuorten tilanne ja lakimuutoksen siihen tuoma kurjistuminen ovat usealle päämiehelleni erityisen tärkeä perusteluna lakimuutoksen vastustamiselle. Erityisesti juuri lapsia ja nuoria ei saa syrjiä terveysturvallisuuteen verhotulla rokotepakolla. (ks alempana syrjiminen yleisesti) 7. KORONAPASSIN JA SEN KÄYTÖN LAAJENTAMISEN PERUSTUSLAINVASTAISUUS Itä-Suomen yliopiston tutkimusartikkelia 14.1.22 lainaten julkisoikeuden yliopistonlehtorin, dosentti Matti Muukkosen tuoreen vertaisarvioidun tutkimuksen mukaan perustuslakivaliokunta ei käsitellyt asianmukaisesti eri ihmisryhmien asemaa puoltaessaan koronapassin kansallista käyttöä loppuvuonna 2021. Koronapassi, perustuslaki ja yhdenvertaisuustarkasteluasetelman kritiikki -tutkimuksen (Edilex 2/2022) mukaan niin tartuntatautilain muuttamiseen johtaneesta hallituksen esityksestä kuin perustuslakivaliokunnan lausunnosta ilmenee, kuinka lainsäädännön oli tarkoituskin asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan rokotusstatuksen perusteella, mutta tätä ei pidetty ongelmana. Muukkosen mukaan tilanne muodostui kuitenkin ongelmalliseksi, kun tarkastelua ei viety riittävän pitkälle sen tunnistamiseksi millaisessa asemassa eri ihmisryhmät terveydentilansa perusteella olivat. Pauli Rautiainen ja Ida Koivisto ovat aiemmassa tutkimuksessaan kirjoittaneet oikeusjärjestyksen luomista hahmoista. Koronapassin tapauksessa terveille rokottamattomille kirjoitettiin rooli, jonka mukaan he olisivat ikään kuin käyttäytyneet väärin, vaikka missään vaiheessa rokotusta ei ollut määrätty kenellekään velvollisuudeksi, Muukkonen tuo esiin. Muukkosen mukaan se, ettei rokottautumisvelvollisuutta ole asetettu, on tarkoittanut harkintavallan myöntämistä yksityisille henkilöille, jolloin on hankala ajatella, että tuota valtaa käyttäneisiin kohdistetaan tosiasiallisesti kielteisiä seuraamuksia. Heitä pidettiin ikään kuin vaarallisina muille ja heille asetettiin velvollisuus todistaa puhtautensa, Muukkonen kertaa tutkimuksensa havaintoja. Muukkosen mukaan tulevien perusoikeusrajoitusten käsittelyn yhteydessä on erittäin tärkeää, että jokainen rajoituksen kohteeksi joutuva ryhmä on asianmukaisesti tunnistettu ja lainsäädännön vaikutukset heihin tulee asianmukaisesti arvioiduksi. Muukkosen tutkimus on avoimesti luettavissa osoitteesta: https://www.edilex.fi/artikkelit/25547.pdf 7.1. Syrjintäkiellon rikkominen Luonnoksessa esitetään luvussa 1.1, että ”Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 8 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä muun ohella terveydentilan tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Erilainen kohtelu ei ole syrjintää, jos kohtelu perustuu lakiin ja sillä muutoin on hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. (yhdenvertaisuuslaki 11.1 §) Erilainen kohtelu on oikeutettua, vaikka kohtelun oikeuttamisperusteista ei ole säädetty, jos kohtelulla on perus- ja ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. (yhdenvertaisuuslaki 11.2 §) Yleisvaarallisen tartuntataudin kuten covid-19-taudin leviämisen estäminen on kiistatta hyväksyttävä tavoite. Taudin leviämisen estämisellä pyritään suojelemaan ihmisten henkeä ja terveyttä sekä turvaamaan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kantokyky.” Suomen ainoan virallisen ja hyväksytyn asiantuntijan Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen (THL) terveysturvallisuusjohtaja Mika Salmisen 15.1.2022 MTV Uutisille ilmoittaman mukaan: ” Koronastrategiaa pitää muuttaa – ”Vähitellen täytyy siirtyä normaalimpaan sairauden käsittelyyn”. Myös useat muut asiantuntijatahot kertovat mediassa samaa. Taudin leviäminen ei ole estettävissä koronapassin käytön laajentamisella eikä siten luonnoksessa esitettyjä yhdenvertaisuuslain vastaisia mutta silti hyväksyttäviä syitä ei ole olemassa asiantuntijoiden mukaan. Mediassa kerrotaan myös, että STM käyttäisikin jotain muuta asiantuntijatahoa, kuin THL:ää, mutta ei suostu kertomaan asiantuntijoidensa nimiä. Tilanne on pöyristyttävä ja tarkoittaa sitä, että STM ei ole käyttänyt lakiluonnoksensa asiantuntijana THL:ää vaan jotain nimettömäksi jätettyjä tahoja. Erityisen moitittavaa viranomaistoimintaa tämä on siksi, että laki koskettaa kansalaisten elämää ja terveyttä niin laajalti. Lakiluonnoksessa ei myöskään ole huomioitu epidemiologista tilannekuvaa: ”Kahden viikon aikana (1. –15.12.) uusia kuolemia on raportoitu yhteensä 98 ja näistä 78 prosenttia (76 kpl) raportoitiin yli 70-vuotiailla.” On tärkeää asettaa nämä tiedot laajempaan kontekstiin. Tilastokeskuksen (2021) data kertoo, että vuonna 2020 Suomessa kuoli 55 500 henkeä. Eniten kuolemia aiheuttivat edelleen verenkiertoelinten sairaudet, kasvaimet ja muistisairaudet, joihin menehtyi yli 42 000 henkilöä. Covid-19-virusinfektioon kuoli 558 henkilöä, joiden keski-ikä oli 84- vuotta. Covid-19-virusinfektio oli vasta yhdeksäs yksittäinen kuolinsyy; heti itsemurhien jälkeen. Alle 65- vuotiaita kuoli koronavirustautiin 42 henkilöä. Vuoden 2021 loppuun mennessä koronavirustautiin liittyviä kuolemia on tilastoitu Suomessa yhteensä 1564 (THL 2022). Koronavirustaudin epidemiologinen tilannekuva ei siis anna perusteluja koronatodistuksen käytölle tai sen laajentamiselle. Suomen kansalaiset on poliittista valtaa käyttävien taholta mediassa jaettu rokotettuihin ja rokottamattomiin – hyviin ja pahoihin. Rokottamattomat on epäasiallisin kielenkääntein tuomittu perusteettomasti. Kyse on selkeästä vihapuheesta. Rokottamattomien syyllistäminen tulee ilmi myös esitysluonnoksesta, jossa todetaan (s. 13 ), että Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ilmaisi 15.11. pidetyssä lehdistötilaisuudessa, että: ” rokottamattomien tilanne saakin olla (”må godt være”) rokotettuja hankalampi.” Luonnoksessa todetaan suoraan, että: ”Rokottamattomien aseman hankaloituminen on päättäjien tiedossa ja se on myös osin tarkoituksellista”. Tämä on täydessä ristiriidassa siihen STM:n väitteeseen, että koronapassin käytön laajentaminen tehtäisiin terveysturvallisuussyistä. Tosiasiassa lakimuutoksella halutaan syrjiä rokottamattomia ja asettaa heidät epätasa-arvoiseen asemaan vakaumuksensa, mielipiteensä, terveydentilansa vuoksi eli juurikin Perustuslaissa ja Yhdenvertaisuuslaissa todettujen kiellettyjen syrjintäperusteiden nojalla. Tämä on todella huolestuttavaa viranomaistoimintaa ! Eritoten viranomaisen ja poliittisten päättäjien tulee noudattaa lakia. Korinapassin käytön laajennushanke on siten Perustuslain mukaisen yleisen syrjintäkiellon ja Yhdenvertaisuuslain kieltämän välittömän ja välillisen syrjinnän kiellon eli lain vastainen. 8. ESITYSLUONNOKSEN PUUTTEET Esitysluonnos on pahasti puutteellinen ja keskeneräinen. Siitä on jätetty kokonaan pois useita lakimuutoksen vaikutukseen liittyviä arviointeja ja kerrottu, että niitä tullaan täydentämään lausuntokierroksen aikana tai sen jälkeen. Tämä on hyvän hallintotavan vastaista. Erityisen paheksuttavaa puutteellisuus on myös siksi, että koronapassin käytön laajentaminen koskettaisi kansalaisten elämää ja terveyttä laajasti. 9. EPÄLUOTTAMUS VIRANOMAISTAHOON STM:n ja hallituksen toiminta THL.n asiantuntijana antamien suositusten ja ohjeiden vastaisesti ja epämääräisten nimettömien asiantuntijoiden käyttö on aiheuttanut syvän epäluottamuksen kansalaisissa. MTV Uutisten päätoimittajan Ilkka Ahtiaisen 15.1.22 julkaistun kirjoituksen sanoja lainaten: ”STM:n infoihin ei enää voi suhtautua kritiikittä” Median näkökulmasta Kiurun toimintatavat ovat johtaneet siihen, että ainakin MTV Uutisissa sosiaali- ja terveysministeriön koronatiedotustilaisuuksiin on toistaiseksi mahdotonta suhtautua normaalin suomalaisen perusluottamuksen varassa. Eli että niissä kerrottaisiin asioista parhaan tietämyksen perusteella niin kuin asiat ovat, virkavastuulla. Viikon takainen long covid -info oli käännekohta. Heti tuoreeltaan runsaslukuinen joukko eri alojen lääkäreitä arvosteli infossa esitettyjä lukuja koronan pitkäaikaisoireiden yleisyydestä. He myös kritisoivat tapaa, jolla Kiuru väritti sanomaansa ja valjasti koko tilaisuuden omiin tarkoitusperiinsä. Muiden muassa Helsingin Sanomat on ansiokkaasti purkanut Kiurun tiedotustilaisuudessa välittämää ”tietoa”. Tuoreet mediatiedot kertovat, että Kiuru on sumuttanut omia ministerikollegoitaan hallituksen koronaryhmän kokouksissa. Hän tai hänen esikuntansa ovat julkisuuden kautta yrittäneet savustaa THL:n johtoa ja asiantuntijoita tehtävistään. Kiuru on sivuuttanut maan parhaiden infektiotautiasiantuntijoiden näkemykset ja murentanut tällä tavoin näiden uskottavuutta suuren yleisön silmissä. Kiuru ei paljasta, ketkä ovat hänen todelliset neuvonantajansa. Sosiaalisesta mediasta saa tosin käsityksen, että Kiurun kuiskaajat kuuluvat pieneen autoritaarisia menetelmiä kannattavien ns. tukahduttajien (ZeroCovid) tutkijaverkostoon. Näillä tutkijoilla on korkeita oppiarvoja, mutta aivan joiltain muilta kuin infektiotautien ja epidemiologian aloilta. Kun nyt koronapassin käytön laajentamista koskeva lakiluonnos selkeästi perustuu näiden ministeri Kiurun nimettöminä pysyvien asiantuntija-neuvonantajien kantaan, on esitystä pidettävä joka tavoin sopimattomana ja lainvastaisena."
   • Etholen-Rättö Susanne
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Koronapassin käytöstä ei tähän mennessä ole sellaista näyttöä, jonka perusteella sen esittäjä olisi lähimainkaan riittävin perustein luettavissa sellaiseksi henkilöksi, joka ei levitä tartuntaa ympäristöönsä tai on muille kanssaihmisille ns terveysturvallinen. Rokotteen läpäisevyys on liian suuri ja sen teho laskee niin nopeasti, että passi ei ole validi suojaamaan sen enempää käyttäjäänsä kuin muitakaan. Korona on luettava normaalien influenssavirusten joukkoon kuuluvaksi, ja terveydenhuollon kantokyvyn varmistamiseksi on tehtävä riittävät toimenpiteet muokkaamalla terveydenhoito asiaankuuluvalle tasolle eikä syyllistämällä ihmisiä sairastumisesta. On ala-arvoista väittää, että rokote ja valinta sen ottamisesta on vapaaehtoista, kun rokotetta ottamaton menettää osan perusoikeuksistaan mukaan lukien oikeutensa henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. EU on linjannut, että rokotteen ottoon ei tule pakottaa, ja tätä kantaa Suomi räikeästi rikkoo. Elämän suojeluun ei voi olla oikeus pelkästään riskiryhmäläisillä tai kaikkein hauraimmilla, eikä kaikkien muiden tule joutua ensisijaisesti vastaamaan muiden hyvinvoinnista enemmän kuin omastaan. Passia on tarkasteltava ensisijaisesti sen realistisessa tehossa esim palvelujen avaamiseen; nykytietämyksellä se ei ole toimiva ratkaisu, minkä osoitti jo passin hyllyttäminen. Rokottamattomia ei tarvitse suojella, eikä heidän pitäisi suojella rokotettuja olemalla käyttämättä palveluja, koska jos suoja olisi toimiva, ei tätä keskustelua tarvitsisi edes käydä.
   • Tuominen Sari
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • https://www.uef.fi/fi/artikkeli/tutkimus-perustuslakivaliokunta-sivuutti-terveiden-rokottamattomien-aseman-koronapassin "Perustuslakivaliokunta ei käsitellyt asianmukaisesti eri ihmisryhmien asemaa puoltaessaan koronapassin kansallista käyttöä loppuvuonna 2021. Koronapassi, perustuslaki ja yhdenvertaisuustarkasteluasetelman kritiikki -tutkimuksen (Edilex 2/2022) mukaan niin tartuntatautilain muuttamiseen johtaneesta hallituksen esityksestä kuin perustuslakivaliokunnan lausunnosta ilmenee, kuinka lainsäädännön oli tarkoituskin asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan rokotusstatuksen perusteella, mutta tätä ei pidetty ongelmana." Perustuslaki ja yhdenvertaisuuslaki kieltävät syrjinnän. Terveydentila on yksi nimenomaisesti perustuslaissa ja yhdenvertaisuuslaissa mainituista kielletyistä syrjintäperusteista. Koronapassi muun muassa estää rokottamattomien kuntalaisten pääsyn verovaroin rahoitettuihin julkisiin palveluihin, kuten uimahalliin ja kaupungin sisäliikuntatiloihin. Koronapassille ei ole myöskään lääketieteellisiä perusteita, sillä yhtälailla rokotettu voi levittää koronatartuntaa. Lisäksi esimerkiksi pääkaupunkiseudun tartuntatautilääkärit vaativat, että jatkossa koronaan sairastunutta kohdellaan kuin mihin tahansa muuhunkin hengitystieinfektioon sairastunutta, joten koronapassin käyttöönotto ei ole enää perusteltua.
   • Harinen Sari, .
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Vastustan koronapassia ja perusteluissani yhdyn asianajaja Leena Kenttämiehen toimittamaan lausuntoon.
   • Keränen Matti
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • ”Esityksen tavoitteena on käynnissä olevan pandemian aikana estää koronatartuntojen leviämistä ihmisten kokoontumisissa” Esitys tulisi vetää pois välittömästi pois käsittelystä, koska rokotevalmistajat, tutkimukset ja käytännön tilastot kaikki kertovat että ROKOTE EI ESTÄ TARTUTTAMISTA. Jopa THL:kin todennut viimeaikoina saman. On jopa todettu että kahteen kertaan rokotettujen keskuudessa korona leviää kolme kertaa tehokkaammin kuin rokottamattomien. Erityisesti Omicron tarttuu rokotettuun paljon helpommin kuin rokottamattomaan. Ei ole siis mitään perustetta edes harkita eriarvoistavaa ja perustuslain 6 ja 7 §:n vastaista rokotepassia! Esityksen läpimeno aiheuttaisi juuri tavoitteista päinvastaisen lopputuloksen.
   • Ikonen Katja
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Esityksen valmistelu on keskeytettävä viipymättä. Esitystä ei tule toimittaa eduskunnalle. Esitystä pidettävä on sopimattomana kansalaisen elämään ja terveyteen kohdistuvana pakottamisena. Esitys on muun muassa Suomen perustuslain, potilaslain ja Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen vastainen. Asiantuntijoiden (mm. Helsingin kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri) mukaan koronaan tulisi suhtautua kuin hengitystieinfektioon. THL:n mukaan koronapassi ei ehkäise tartuntojen leviämistä. Rokotteiden on todettu vuotavan, minkä pohjalta koronapassi on perusteeton: myös rokotetut levittävät tautia ja sairastuvat siihen. Rokotteen teho myös hiipuu nopeasti, nykynäkemyksen mukaan 2-4 kuukaudessa. Rokote ei ole riskitön: rokotehaittailmoituksia on tullut Fimeaan niin paljon, että niiden käsittely on ruuhkautunut. Rokotteille on myönnetty väliaikainen myyntilupa. Lopullinen myyntilupa on mahdollinen vasta joulukuussa 2023, joten on on perustuslain vastaista velvoittaa kansalaisia ottamaan rokote, jolla ei ole lopullista myyntilupaa, ja josta aiheutuvia rokotehaittakorvauksia ei voi vaatia rokotevalmistajilta. EU:n ja rokoteyhtiöiden välisen hankintasopimuksen mukaan rokotevalmistajat on vapautettu rokotehaittavastuustaan. Tällaisessa tilanteessa on kestämätöntä harkita rokotepassin käytön laajentamista. STM perustelee koronapassin käytön laajentamista koronatartuntojen ennalta ehkäisyllä. STM ei ole kuitenkaan esittänyt tutkimusta, tilastoa tai selvitystä siitä, että koronatodistusta koskevan lain voimaantulon myötä 16.10.2021 koronatartunnat olisivat Suomessa vähentyneet. Tartunnat ovat päinvastoin lisääntyneet. Edellä mainituista syistä esityksestä tulisi luopua.
   • Vuorisalo Henna
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Sosiaali- ja terveysministeriölle Viite: VN/32784/2021 Vastustan koronapassin käytön laajentamista. Perustelut: Koronapassi on Suomen perustuslain vastainen ja syrjivä. Ketään ei saa pakottaa tai painostaa lääketieteelliseen toimenpiteeseen, vaan jokaisella on oikeus perustuslain mukaisesti mm. henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen, liikkumisvapauteen ja elinkeinovapauteen. Koronapassi syrjii ihmisiä ja rajoittaa osallistumismahdollisuuksia toimintoihin, jotka kuuluvat kaikille. Koronarokotteiden turvallisuutta ja haittavaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi eikä puolueettomasti ja niistä on jo nyt tehty valtava määrä haittavaikutusilmoituksia Fimeaan; 13.1.2022 mennessä käsiteltyjä ilmoituksia on 7176 kpl, josta vakavia 4827 kpl ja käsittelyä odottaa n. 16 900 ilmoitusta. (https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/koronavirus-covid-19-/koronarokotteiden-haittavaikutusilmoitukset/kooste-koronarokotteiden-haittavaikutusilmoituksista) Tieteellistä tutkimusta tai tilastoa ei ole siitä, että koronatartunnat olisivat vähentyneet koronapassin käyttöönoton myötä. Sen sijaan on näyttöä siitä, että koronarokotetutkin voivat sairastua tautiin ja tartuttaa muita. Koronapassi ei siis takaa ihmisten ja ympäristön terveysturvallisuutta.
   • Koivisto Simo, VN/32784/2021
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/32784/2021 HUS käytti vuonna 2020 16.7 miljoonaa euroa kaikkien covid tapausten hoitoon, HUS vastuulla on 2.2 miljoonan asukkaan hoitaminen. Asukasta kohti hoitoon meni noin 7€. HUS alueella on hoidettu noin puolet kaikista Suomen covid potilaista. Jos hinta on ollut sammaa luokkaa muualla, Kokonaisuudessaan covid hoitoon meni noin 34 miljoonaa euroa. HUS käyttää noin 1.1 miljardia hoitajien, ja lääkäreiden palkkoihin / palkkiohihin. 34mil osuus vastaa 1.5% hoitohenkilökunnan menoista, ja 0.5% koko HUS:in menoista ( 2.2mrd) Nämä lukemat siis ennen rokotuksia. Hoitajien sairauspoissaolot medisiinisessä yksikössä, ( COVID ) vähenivät pandemian aikana. Miten rokottamattomien hoitajien poissaolot ovat voineet vähentyä, varsinkin kun kyseessä oli tappavin covid aalto ? , Vai oliko se niin tappava ? Tilastokeskuksen mukaan 28 perustervettä kuoli covidiin, heistä jokainen yli 55-vuotias. - Kyllä, useampi tukehtuu makeisiin tai leipään vuosittiain ( 80 kpl ) , Liukastuu tai kaatu hengiltä, ( 1400 ) , itsemurhat 717, aivovammat 15.000kpl, jopa lottovoittajia oli lähes yhtä monta ( 24kpl 7-oikein ) Puhumattakaan influenssa kuolemista, joita on 350-2000 vuosittain, ja sairaalakäyntejä jopa 2000 kahdenviikon jaksoissa. Covid ei missään vaiheessa yltänyt näihin lukuihin, ja se näkyy myös HUS kirjanpidossa. Terveyskeskuspotilaiden määrät putosivat niin rajusti, että HUS ruokapalvelut muuttuivat tappiolliseksi toiminnaksi, pudotusta oli 17.3% v 2020 Myös erikoishoidon potilasmäärät putosivat 4% Ruuhka, kiire, ja asiakaspaikkojen vähyys eivät siis johdu potilaiden määristä, vaan siitä miten resursseja on käytetty. Hallituksen on laitettava asiat kuntoon. ! Covid hoitoon ei kulu näillä asiakasmäärillä merkittäviä summia rahaa, ja se on helposti korjattavissa jos vain henkilöstön palkkaukset, liukumat laitetaan kuntoon, kukaan ei halua tehdä ylitöitä liukumina. HUS Palkkaa vuosittain vain 10% hakijoista, tulioita on ! Covid vaarallisuudesta: ~500 joutui covidin kanssa, tai sen takia teholle 2020, 85% ylipainoisia, normaalipainoisia joutui vain muutama tusina teholle, ja perusterveidenkin osuus oli erittäin pieni, alle 250 henkilöä. Yksikään perusterve alle 55v ei kuollut teholle. Tehohoidon kustannukset olivat kokonaisuudessaan Suomen kanssa noin 15.4 miljoonan kustannus, ( ~5200 hoitojaksoa ) x3000€/ jakso Rokotteet maksavat annettuna ~35€ kpl, Tähän hintaan, rokote ei ole ollut taloudellisesti kannattava hoitotoimenpide, puhumattakaan testauksista. Testeihin on käytetty tuhansia miljoonia euroja. (~1.5mrd) ( Arvio ) ( 139€/kpl x 9mil ) + Laitevuokrat, ja tarvikkeet. tilavuokrat yms. Potilasmäärät olivat laskeneet myös muissa sairaanhoitopiireissä, jopa pandemian huipulla, ambulanssi kuljetukset, yms. Covid-19 kuolleiden potilaiden merkitsimenen eroaa merkittävästi siitä, miten influenssa potilaiden kuolleisuutta merkitään, mutta jos influenssankin kuolleisuus merkittäisiin samalla tavalla, ( tauti joka laukaisee kuolemaan johtavan syyn ) niin influenssa kuolleisuus olisi jopa 4x suurempaa, ja tietenkin, jos kaikki kuolleet testattaisiin samalla intohimolla kuin nyt tehdään, tätä ei ole aikasemmin tehty, koska testaaminen on ollut kallista, ( 400€ ) Eikä se nytkään mitään halpaa ole / (~140€) Koronapotilaita on alusta asti liioiteltu tahallisesti, on päivän selvää, että kornan kanssa hoitoon joutuneet, ovat eri asia kuin koronan takia hoidossa olevat, silti meillä edelleen merkataan, jalka poikki tapaukset, jos löytyy covid, niin covid potilaiksi. Näiden perusteella tehdään sitten harhaanjohtavaa uutisointia, Erityisen raskas oli HS uutinen, jossa teho-osaston kuormitusta uutisoitiin näin. 1258 teholle, vain 69 täysin rokotettuja. 2021, syyskuussa. Lukemassa on koko pandemia, mutta tästä ei mainuttu sen tarkemmin, eli vain 10% oli saanut tupla annokset kesäkuuhun 2021 mennessä ! ! nyttenkin tilastoja vääristellään, edellä mainituilla tavoilla ja syillä, mutta sitten vielä näitä suhteellisuuksia, ei tulisi käyttää suhtellista osuutta jos vertailuryhmän koko on suurempi kuin toisen, 50-50 antaa tarkimman mahdollisimman kuvan, mutta 93-7 antaa erittäin epätarkan arvion, jota te siellä hallituksessa kuitenkin käytette sen enempää asiaa miettimättä. Jotta vääristymien ohi pääsee katsomaan, niin pitää katsoa kokonaisuutta, Kokonaisuus ei ole ollut mitenkään poikkeava muista vuosista, ja useana napakkana influenssa kautena, potilaiden määrä kaikilla hoitoasteilla on ollut merkittävästi suurempi, kuin mitä se on missään vaiheessa tätä koronapandemiaa ollut. Ja ei, rajoituksilla ei ole ollut merkittävää roolia "onnistumisessa" edes koulujen sulkeminen ei vaikuttanut postiiivisesti, thl omissa tutkimuksissa. Maski ei ole tehokas tapa vähtenää leviämistä, kuten ei ole ollut rokotekkaan. Ja siitä kertoo alati kasvanut levinneisyys, ja se etteivät leviämis aallot ole olleet rokotuksien aikana missään kohtaa pienempiä kuin ennen. = Tautia on ollut saman verran, oli rajuja keinoja käytössä tai ei. Sairaanhoitoon kuitenkin aina päätyy sama profiili > vanhat, ja muuten jo valmiiksi kuolemaisillaan olevat. Perusterveitä, ja nuoria on hoidossa hyvin vähän, kuten influenssankin tapauksessa, Joskus enemmän joskus vähemmän. Järkyttävintä tässä on, että 15.4 milj tehopaikka kustannuksia yritetään vähentää ja säästää 15 mrd rajoituksilla ja torjunta toimilla. Eli jokaista hoitoon käytettyä euroa kohden käytetään kaikkeen muuhun 1000€ , Tämä on posketonta, ja tulee pitkässä juoksussa vaikeuttamaan kansalaisten elämää vielä pitkän aikaa, talouskasvu hidastuu velkojen takia, työttömyys kasvaa, ja verotulot vähenevät, joka luo valtavasti painetta vähentää hoitoa, joka on jo nyt alirahoitettua. Itsemurhat, eristäytyminen, mielenterveys ongelmat. Kaikki valtavia ongelmia, eikä näihin löydy rahaa, vaikka näillä selkeästi voitaisiin vähentää sairaanhoito, kuolleisuutta. Ylipaino , diabetes, 500 000 sairastaa diabetestä, ja tämä aiheuttaa merkittävän riskin myös sairastua vakavampaan muotoon korononaa, silti merkittäviä toimia painon hallintaan, tai elintapoihin ei ole esitetty, suositeltu, tai jopa vaadittu ! Rokote on vain yksi tapa vähentää riskia hoitoon joutumiselle, on olemassa lääkityksiä ja elämäntapa valintoja jotka myös vähentävät riskiä merkittävästi. Rokottamattoman perusterveen, normaalipainoisen 30v riski joutua hoitoon, on merkittävästi pienempi kuin rokotetun reilusti ylipainoisen huonot elämäntavat omaavan henkilön, silti valtio ei rajoita tämän selkeästi itselleen vaaraksi olevan henkilön liikkumista, koska on yhdellä valtion määrittelemällä tavalla vähentänyt riskiään. Tämä ei ole oikeudenmukaista, se on selkeää syrjintää aatteen tai vakaumuksen perusteella, tällä ei ole mitään tekemistä terveyden kanssa. - Kuten ei ole rokotekattavuuden nostolla tappiinsa asti, säästösyistä. Summataan loppuun. 2020 Kokonaisuudessaan covid-19 hoitoon käytettiin Suomessa ~70-100mil 2020 Rajoituksiin käytettiin 15 0000 miljoonaa. 2021 Rokotteisiin käytettiin ~300 miljoonaa ps. Lastensairaala maksoi 184 miljoonaa, ja kykenee hoitamaan 40 000 potilasta vuosittan. Tähän ei riittänyt rahaa valtiolta, vaan kansalaisten piti se itse rahoittaa, ainakin osittain. Olen syvästi järkyttynyt miten kaikkeen muuhun löytyy rahaa, mutta ei itse hoitoon ! 2000-2020 vuodepaikkoja on vähennetty -40%, laittaa hoito kuntoon, ja lopettaa syrjiminen. Avatkaa yhteiskunta täysimääräisesti, Virus ei selkästi täytä millään muotoa sille luotua vaarallisuutta, koska myös muissa maissa lukuja ilmoitellaan miten sattuu, meidän täytyy luottaa omiin raakalukuihin, ei niiihin mitä media ja WHO meille epämääräisesti antavat. Perustuslaillisia oikeuksia voi rajoittaa toiselta ryhmältä, jotta toisella ryhmällä olisi oikeudet liikkua, sehän on silkkaa syrjintää, pahinta tässä asiassa on, että te ette hyväksy muita kuin näitä rokotteita, (mRna) jotka stimuloivat / muokkaavat geenejä siten, että ne valmistavat itse omat vasta aineet. Jolloin syrjinnästä terveyden perusteella tulee myös rasismia genetiikan perusteella ! Syrjintä laissa kerrotaan myös, että ketään ei saa syrjiä, vaikka siihen löytyisi hyväksyttävä syy. HUS raportti johon viittaan monessa kohtaa, olkaa hyvä, avatkaa silmät ja herätkää todellisuutteen. Kiitos. https://husinvuosi.fi/wp-content/uploads/2021/03/hus-tilinpaatos-ja-toimintakertomus-2020.pdf
   • Toivanen Olli
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Lausunto diaarinumeroon VN/32784/2021. 1. Lausunto ja vaatimus: Hallituksen tulee viipymättä keskeyttää esityksen valmistelu eikä sitä tule toimittaa eduskunnan käsittelyyn. Esitys on mm. Perustuslain sekä potilaslain vastainen. Lisäksi se on euroopan neuvoston ihmisoikeusasetuksien vastainen ja rikkoo mm. lääketieteen alalla tehtyjä yleissopimuksia. 2. Taustaa: STM lähtee siitä, että koronapassin laajentaminen ehkäisee tartuntojen leviämistä. Tästä ei ole olemassa tieteellistä näyttöä, tilastoa tai selvitystä että näin todellisuudessa olisi aiemmin saatujen kokemusten perusteella. 3.Perustelut: vastustan koronspassin tai minkään muunkaan terveystietoihin perustuvan todistuksen käytön laajentamista. Koronapassi tai rokotepassi ei takaa, että sen käyttäjä ei voisi levittää taudinaiheuttajia. Näin ollen koronapassi tai rokotepassi ei ehkäise covid-19 leviämistä. Rokotusstrategia ei voi perustua toistuvien tehosterokotteiden antamiseen.
   • Honkala Miina
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Vastustan tätä VN/32784/2021 esitystä. Nykytiedon mukaan nykyiset koronarokotteet eivät estä tartuntoja eivätkö siten suojaa koronataudin levittämiseltä. Tästä syystä koronapassin käytölle ei ole mitään terveyttä edistävää perustetta. Näin ollen koronapassi vaan vähentää esimerkiksi tapahtuman järjestäjien tuloja kun tapahtumaan ei pääse osallistumaan kaikki halukkaat. Koronapassi myös erottelee kansaa perusteettomasti ja laittomasti. Koronapassin käytön perustelu kansan terveyden edistämisellä on täysin perusteetonta. ”Esityksen tavoitteena on suojata perustuslaillista oikeutta elämään ja terveyteen sekä riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin ehkäisemällä tartuntoja ja vähentämällä niiden leviämistä sekä edistämällä näin väestön terveyttä. ” Koronapassi EI vähennä tartuntoja eikä vähennä sen leviämistä, sillä niin kutsuttu rokote ei estä taudin saamista eikä siten sen levittämistä. Koronapassin käyttö VIE ihmisiltä perustuslailliset oikeudet elämään, eikä suojaa perustuslaillisia oikeuksia millään tavalla. ”Laissa säädettävän EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisen käytön tavoitteena on vähentää tartuntojen leviämistä sekä hallita sairaalakuormitusta mahdollistamalla rajoitustoimenpiteiden kohdistumisen keskeisesti rokottamattomaan väestöön.” On täysin perusteetonta kohdella rokottamattomia sairaina tartunnan levittäjinä, jos rokottamaton EI ole sairastunut COVID-19 tautiin tai sen muunnoksiin. Ei siis ole millään lailla oikein erotella rokottamattomia koronapassilla muusta kansasta vaan sen takia että he eivät ole ottaneet koronarokotetta syystä tai toisesta. Koronapassin omaava henkilö saa vapaasti kulkea vaikka hänellä olisikin COVID-19 tartunta, joten koronapassin käyttöä ei voi perustella tartuntojen vähentämisellä. ”Esityksen tavoitteena on käynnissä olevan pandemian aikana estää koronatartuntojen leviämistä ihmisten kokoontumisissa ja siten mahdollistaa yhteiskunnan mahdollisimman normaali terveysturvallinen toiminta.” Ei ole normaalia yhteiskunnan toimintaa, jos kaikilla ei ole yhtälainen mahdollisuus päästä mukaan toimintaan. Koronapassi ei tue millään tavalla terveysturvallista toimintaa nykytiedon valossa. Koronapassin käytön aikana syksyllä 2021 nähtiin, että koronapassin käyttö ei vähennä tartuntoja lainkaan.
   • zoovenir, Mattsson Pontus
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Social och hälsovård ministeriet hänvisar felaktigt till grundlagen. Rätt till hälsa är inte en egen rubrik, endast rätt till adekvat hälsovård. Ministeriet underlåter att beakta grundlagens andra områden som "Rätten till liv, personlig frihet och integritet" I och med att de nya virusvarianterna går igenom vaccinens skydd, kan inte längre coronapasset anses relevant. Remissförslaget saknar totalt utredningar om vilka bieffekter det nya passet har för olika medborgar grupper som inte kan eller av etiska skäl och på basen av grundlagen inte vill vaccinera sig. Remissförslaget tycks ge fria händer att tillämpa passet utan övervakning eller tillräckliga motiveringar för varför passet tagits i bruk
   • Pitkänen Juuso
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Ajankohtaisiin tilastoihin ja dataan perustuen ei digitaalisen koronatodistuksen käyttäminen ole mielestäni perusteltua. 1. LAUSUNTO JA VAATIMUS Hallituksen on viipymättä keskeytettävä esityksen valmistelu eikä sitä tule toimittaa eduskunnalle. Esitystä on pidettävä sopimattomana kansalaisten elämään ja terveyteen kohdistuvana pakottamisena. Esitys on mm. Suomen perustuslain, potilaslain ja Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen vastainen. 2. TAUSTAA STM:n mukaan: ”EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisen käytön – eli koronapassin käytön – laajentaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että koronapassi voidaan ottaa vapaaehtoisesti käyttöön myös tilanteissa, joissa toiminnanharjoittajiin ei kohdistu rajoituksia. Toiminnanharjoittaja voisi siis edellyttää asiakkailta tai tilaisuuteen osallistuvilta koronapassin esittämistä covid-19-tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. STM lähtee siten siitä, että koronapassin käytön laajentamisen tarkoitus on covid-19-tartuntojen leviämisen ehkäisy. STM ei ole esittänyt mitään tieteellistä tutkimusta, tilastoa tai selvitystä siitä, että koronatodistusta koskevan lain voimaantulon myötä 16.10.2021 koronatartunnat olisivat vähentyneet Suomessa. Päinvastoin tartunnat ovat lisääntyneet. 3. PERUSTELUT, ROKOTE Vastustamme koronapassin käytön laajentamista seuraavilla perusteilla: Koronarokotteet ”vuotavat” eli rokotepassi ei takaa sitä, etteikö rokotettu levitä tautia tai saa tartuntaa. Vain negatiivinen koronatesti voisi toimia todisteena siitä, ettei henkilö tartuta muita. Näin ollen koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. WHO:n 13.1.22. lausunnon mukaan : ”rokotusstrategia, joka perustuu alkuperäisen rokotekoostumuksen toistuviin tehosteannoksiin, ei todennäköisesti ole sopiva tai kestävä.” Omicron-variantti on nyt vallalla eikä WHO:nkaan mukaan rokotusstrategia voi perustua toistuviin tehosterokotuksiin. Näin ollen koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Myös Suomen ainoan virallisen asiantuntijatahon THL:n mukaan rokotusstrategiaa on muutettava koska koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen kyseenalaistaa koko passin tulevaisuuden MTV:n Uutisextrassa 15.1.22. – Jos passi ei estä tartuntojen leviämistä, kyllä silloin voidaan kysyä, tarvitaanko koko passia ollenkaan. Edes matkustamisessa. – Jos on niin, että rokotteet eivät estä tartuntoja, vaikka ne estävät sairastumista, silloin pohja koko sen passin ympäriltä tippuu pois, Salminen jatkaa. Nykyisen rokotteen teho hiipuu nopeasti Omicron-valtavirusta kohtaan- eri tutkimusten mukaan 2-4 kuukaudessa. Koronapassin käytön laajentamisen on ilmoitettu olevan voimassa 30.6.2022 asti. Suomessa on nyt suurella osalla väestöä menossa kolmas rokotekierros ja asiantuntijoiden mukaan neljättä ei enää suositella muille, paitsi riskiryhmään kuuluville. Näin ollen koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Rokotevalmistajat ovat ilmoittaneet kehitteillä olevasta uudesta rokotteesta, joka nykyistä paremmin tehoaisi Omicron-varianttiin ja mahdollisiin muihin uusiin variantteihin. Näin ollen sekä WHO:n , THL:n että rokotevalmistajien kannan mukaan koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Koska nykyistä rokotetta ei voi valtaosalle väestöä enää tehosterokottaa ja koska nykyisen rokotteen suoja on valtaosalla väestöä hiipunut ennen 30.6.22, velvoittaisi koronapassin käytön laajentaminen lähes kaikki kansalaiset siten ottamaan jonkin tulevan uuden rokotteen, josta ei mitään tietoa vielä ole saatavissa. Näin ollen nykyisellä rokotteella saatava koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Lopputulos on siten se, että koronapassin käytön laajentamista perustellaan siten virheellisesti terveysturvallisuudella – se ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä.. Kun rokotettu passinhaltija voi todistettavasti sekä levittää tautia että sairastua itse, ei terveysturvallisuus toteudu. Tosiasiallinen syy koronapassin käytön laajentamiselle on viranomaisten pyrkimys pakottaa kansalaiset ottamaan rokote. Tällainen totuudenvastaisesti terveysturvallisuuteen verhottu monien suomalaisten elämään ja terveyteen kohdistuva pakottaminen on paitsi sopimatonta ja epäasiallista viranomaistoimintaa niin myös täysin lainvastaista. Varsinkin, kun rokotepakko koskee nykyistä lopullista myyntilupaa vailla olevaa rokotetta, jonka rokotehaittailmoituksista ei STM:n alainen Fimea ole kokonaiseen vuoteen saanut käsiteltyä kuin murto-osan. Täysin tuomittavaa ja lainvastaista viranomaistoimintaa on pakottaa kansalaiset ottamaan jokin vielä täysin tuntematon uusi rokote, josta ei minkäänlaista dataa ole saatavissa. Eli jos haluat konserttiin, teatteriin, ravintolaan tai kuntosalille tms. sinun on otettava joko nykyiset rokotteet, jotka vuotavat eli eivät estä sinua tartuttamasta tai saamasta virusta tai uusi rokote, joka tehoaa Omicron-valtavirukseen, mutta josta ei ole mitään tietoa saatavilla. COVID-19 ROKOTTEIDEN HAITTAVAIKUTUKSISTA Rokotteiden haittavaikutuksia ei ole riittävästi tutkittu puolueettomien asiantuntijoiden toimesta eikä edes rokotevalmistajien omia kliinisiä rokotehaittatutkimuksia kattavasti julkaistu. Eritoten Yhdysvalloista FDA on vaatinut saada julkaista Pfizerin rokotetutkimustulokset 75 vuoden kuluessa ! FDA on vaatimuksensa hävinnyt Yhdysvaltain tiedonvapauslainsäädännön (FOIA) nojalla ja oikeuden velvoittamana julkaisee nyt rokotetutkimustulokset 31.1.2022 lukien 50.000 sivun kuukausivauhdilla. Kun Pfizerin koronarokotteen tutkimustulokset julkaistaan vasta 30.1.2022 lukien, herää kysymys, mihin kliinisiin rokotetutkimuksiin STM ja THL ovat perustaneet lähes mantrana mediassa esittämänsä väitteet siitä, että rokotteet ovat tutkitusti turvallisia? STM:n alaisuudessa toimiva Fimea ei ole kuluneen vuoden aikana saanut käsiteltyä rokotehaittailmoituksista kuin murto-osan ilmoittaen syyksi henkilöstöpulan. Fimean sivuilla rokotehaitoista kerrotaan vain ylimalkaisesti mainiten lähinnä tavanomaiset haittavaikutukset, mutta vaieten vakavista haittailmoituksista ja haittavaikutuksia sanallisesti väheksytään. Sama tapahtuu STM:n ja medialle antamissa haastatteluissa. Kysymys herää, miksi näin toimitaan. Näin kansalaisen oikeustajun ja kansanterveyden kannalta luulisi olevan KAIKKEIN TÄRKEINTÄ tutkia ja käsitellä rokotehaittailmoitukset heti niiden saavuttua ja niistä ajan tasalla olevaa tietoa välittömästi. STM:n ja Fimean toiminta vaikuttaa nyt siltä, että kansalaisten terveydellä ei ole väliä ja että todellisia rokotehaittoja pyritään salaamaan. Ennen koronapassin käytön laajentamista STM:n on joka tapauksessa huolehdittava siitä, että rokotehaittailmoitukset käsitellään ja niistä annetaan avoimesti tietoa, jotta kansalaiset, sekä rokottamattomat että myös jo rokotetut voivat perustaa harkintansa rokotteen hyödyistä ja haitoista todelliseen tietoon ja dataan. Kansalaisten tiedossa on tällä hetkellä, että noin vuoden ajanjakson aikana rokotusten käynnistyttyä 139 koronarokotteen haittavaikutusilmoituksessa kerrotaan potilaan menehtyneen (Fimea 2021). Lisäksi huomioon on otettava, että tehdyt haittavaikutusilmoitukset eivät kerro todellista määrää, koska ilmoittaminen on vapaaehtoista. EMA:n EudraVigilance -tietojärjestelmään on raportoitu yli 1,3 miljoonaa tapausta epäillyistä haittavaikutuksista Pfizerin, Modernan, AstraZenecan ja J&J:n Covid-rokotteista 1.1.2022 mennessä (EudraVigilance 2022). Ylikuolleisuus on myös tärkeä mittari. Tilastoista on havaittavissa selkeä ylikuolleisuuden nousu Suomessa. Vuonna 2021 touko-lokakuussa oli 2070 kuolemaa enemmän kuin vastaavina ajankohtina vuosina 2015- 2019. Samana aikana vuonna 2021 koronavirustautiin liittyviä kuolemia oli yhteensä 630. Muu ylikuolleisuus ajankohtana on siis ollut 1440. (Our World in Data 2021.) Avoimen rokotehaittatiedon puutteen vuoksi kansalaiset ovat joutuneet hankkimaan tietoa omatoimisesti. Suomalaiset kun eivät ole tyhmiä ja osaavat lukea muitakin kieliä. Tämän Lausunnon lopussa on liitteenä 1011 tutkimustulosta, jotka osoittavat rokotehaittojen vakavuuden ja runsaan ilmaantuvuuden. Katsomme, että viimeistään tällä lausunnolla saatetaan koronapassin käytön laajentamista käsittelevien eri viranomaisten ja henkilöiden tietoon covid-19 rokotteen vakavat haittavaikutukset. Näin ollen mahdollisesta rikosoikeudellisesta vastuusta ei voi enää vapautua tietämättömyyteen vedoten. 4. MAHDOLLINEN RIKOSOIKEUDELLINEN VASTUU 4.1. Kliinistä lääketutkimusta koskeva rikos ja Lääketieteellistä tutkimusta koskeva rikos 30.1.2022 astuu voimaan rikoslain 44 § 9 a § ja 9 b §, joissa säädellään Kliinistä lääketutkimusta koskevaa rikosta ja Lääketieteellistä tutkimusta koskevaa rikosta, joiden mukaan se, joka: 9 a §: 3) laiminlyö lääketutkimusasetuksen 41 tai 42 artiklassa taikka 54 artiklan 2 kohdassa säädetyn velvoitteen kirjata, dokumentoida tai ilmoittaa vakavasta haittatapahtumasta, vakavasta haittavaikutuksesta tai vakavasta odottamattomasta tapahtumasta taikka 4) laiminlyö toteuttaa lääketutkimusasetuksen 54 artiklan mukaiset kiireelliset turvallisuustoimet tutkittavien suojaamiseksi, siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle tai terveydelle, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, kliinistä lääketutkimusta koskevasta rikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 9 b §: 3) laiminlyö lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain 5 §:n 4 momentissa säädetyn velvoitteen keskeyttää tutkimus, toteuttaa välittömästi tutkittavien suojelemiseksi tarvittavat varotoimenpiteet tai laiminlyö kyseisessä momentissa säädetyn ilmoitusvelvoitteen, siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle tai terveydelle, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, lääketieteellistä tutkimusta koskevasta rikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Haittatapahtumia ja vakavia haittatapahtumia ei Suomessa ole kirjattu, dokumentoitu ja ilmoitettu VUOTEEN eikä rokottamista ole keskeytetty kansalaisten suojelemiseksi Tämä siitä huolimatta, että rokotehaitat vaikuttavat varsin mittavilta. On siten mahdollista, että Suomessa on viranomaistaholla voitu syyllistyä po rikoksiin. 4.2. Haagin kansainvälisessä rikostuomioistuimessa vireillä oleva juttu Britanniassa MD Sam White, lakimies Philip Hyland (PJH-laki), Lois Bayliss (Broad Yorkshiren laki) ja eläkkeellä oleva poliisi Mark Sexton ym yhteensä 7 henkilöä ovat 20.12.2021 rikosperusteisen kanteen, jonka esitutkinta on aloitettu Metropolitan Police:ssa rikosnumerolla 6029679/21 ja Haagin Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa tapausnumerolla OTP‐CR‐473/21 mm Britannian lääke- ja tuotevalvontavirasto MHRA.ta kohtaan koronarokotteisiin ja rokotetutkimuksia koskevista väitetyistä väärinkäytöksistä julkisessa virassa; törkeästä huolimattomuudesta tapahtuneesta tapoista, kansanmurhasta ja rikoksista ihmisyyttä vastaan ym. Rikosilmoituksessa todetaan mediatietojen mukaan, että hankitut todisteet MHRA vastaan osoittaisivat, että rokotetietojen, kokeiden ja tutkimusten osalta ei MHRA:ssa olisi noudatettu asianmukaista huolellisuutta; ja että MHRA edelleen jättää huomiotta rokotteiden aiheuttamat kuolemat, haitat ja vammat. Mark Sextonin mukaan: ” Käynnissä on tahallinen väärän tiedon levittämiskampanja. Monet eivät edes ymmärrä, että covid-rokote on vielä kokeellinen tuote. Tämä on kauaskantoisin koskaan tehty rikostutkinta. Kansallinen skandaali, joka uhkaa kaikkien Yhdistyneessä kuningaskunnassa olevien ihmisten elämää ja toimeentuloa.” Jos ja kun Haagin kansainvälinen rikostuomioistuin on ottanut asian käsiteltäväkseen, on kyseessä todella tärkeä asia, hakemus liitteenä tässä https://www.docdroid.com/WUjv6iw/icc-complaint-7-1-pdf Tohtori Sam Whiten kirje MHRA:n puheenjohtajalle lakisääteisten velvoitteiden ja huolellisuusvelvoitteiden rikkomisesta https://pjhlaw.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/letterMHRA.pdf 4.3. Yhteenveto muista laeista ym, joita koronapassin käytön laajentamiseen viranomaisissa osallistuvat mahdollisesti voivat syyllistyä Alla yhteenveto muista laeistaa, säädöksistä julistuksista ja suosituksista, joita mahdollisesti viranomaistaholla nyt rikotaan Yhteenveto niistä laeista, säädöksistä, julistuksista ja suosituksista, joita mahdollisesti rikotaan annettaessa nykyisiä injektioita ilman täydellistä tiedonantoa, vapaata suostumusta, lahjuksin, painostaen, ja erityisesti jos niitä pakotetaan tai vaaditaan perusoikeuksien (oikeus työhön, liikkumisvapauteen, terveydenhoitoon, jne.) poistamisen uhalla on seuraavassa: 1) Suomen perustuslaki 7 § Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731 2) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 5 § Potilaan tiedonsaantioikeus, 6 § Potilaan itsemääräämisoikeus https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785 3) Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990488 Laki kliinisestä lääketutkimuksesta (voimaan 31.1.2022) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210983 4) Oviedon sopimus (eli Euroopan neuvoston yleissopimus ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla) 2 artikla Ihmisen ensisijaisuus, 5 artikla Yleissääntö https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2010/20100024/20100024_2 5) Euroopan ihmisoikeussopimus 14 artikla Syrjintä https://finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063/19990063_2 6) Euroopan komission asetus ehdollisten myyntilupien antamisesta (EY) N:o 507/2006 // 4., 5. artiklat https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0507 7) UNESCO:n kansainvälinen bioetiikan ja ihmisoikeuksien julistus // Artikla 6 Suostumus https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146180 Maailman lääkäriliiton Helsingin julistus – Eettiset periaatteet lääketieteellisessä tutkimuksessa // 9., 10., 25. & 37 https://www.laakariliitto.fi/laakariliitto/etiikka/helsingin-julistus/ 9) Suomen Lääkäriliiton Valtuuskunnan Eettiset Ohjeet (Lääkäriliitto) // IV ja V https://www.laakariliitto.fi/laakarin-tietopankki/kuinka-toimin-laakarina/eettiset-ohjeet/ 10) Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2019 // 3.2. Tutkittavan kohtelu ja oikeudet https://tenk.fi/sites/default/files/2021-01/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2020.pdf 11) CIOMS International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans // GUIDELINE 9 https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf 12) Euroopan neuvoston parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselma 2361 (2021) // 7.3.1 ja 7.3.2 https://pace.coe.int/en/files/29004/html 13) Euroopan neuvoston parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselma 2383 (2021) // 4., 5., 8.-10. ja 13.7 https://pace.coe.int/en/files/29348/html 14) Nürnbergin säännöstö // 1.-5. 5. ROKOTEHNAKINTASOPIMUS , APA EU:n sekä Pfizerin ja BionTechin välinen covid-19 rokotehankintasopimus eli APA-sopimus EU:n ja Pfizerin+ Biontechin välisessä APA-sopimuksessa rokotevalmistajat vapautettiin kaikesta rokotehaittojen korvausvastuusta ja vielä siten, että rokotevalmistajat eivät käytännössä vastaa edes tahallisen tekonsa aiheuttamista rokotehaitoista. Suomi on sitoutunut tähän sopimukseen. Viranomistaholta on edesvastuutonta pakottaa kansalaiset ottamaan rokote, johon rokotevalmistajat itse luottavat niin vähän, että ovat sopimusteitse vapauttaneet itsensä rokotehaittavastuusta kokonaan ! Allekirjoitettu sopimusjäljennös liitteenä 1, haittavastuusta vapauttaminen on sopimuksen kohdassa 12. Koronapassin laajentaminen tarkoittaisi siten sitä, että rokottamattoman suomalaisen on ravintolaan, kuntosalille, konserttiin, teatteriin tms. päästäkseen otettava rokote, jonka valmistaja ei ole siitä vastuussa millään tavoin, ei edes tahallisen teon kyseessä ollessa. APA-sopimus on Suomen vahingonkorvauslain vastainen. APA-sopimuksessa on lisäksi rajoitettu suomen kansalaisen oikeutta valita oma asiantuntijansa rokotehaittaa todistamaan. Rokotevalmistajalla on oikeus evätä rokotehaitan uhriksi joutuneen ehdottama asiantuntija. Kaiken kukkuraksi Suomi on sitoutunut APA-sopimuksessa korvaamaan rokotevalmistajan oikeudenkäyntikulut riippumatta siitä, kumpi jutun voittaa. Rokotteet eivät vielä ole saaneet lopullista myyntilupaa, joka on tulossa vasta 12/2023 – jos tulee. On kohtuutonta ja perustuslain vastaista velvoittaa kansalaisia ottamaan rokote, jolla ei ole lopullista myyntilupaa ja josta aiheutuvia rokotehaittakorvauksia ei käytännössä voi vaatia rokotevalmistajilta edes tahallisen teon kyseessä ollessa. Suomessa rokotehaittakorvaukset toki maksaa Lääkevahinkovakuutusyhtiö, MUTTA siellä ongelmana on ns. ”asiantuntijalääkäri”-menettely, jossa rokotteen ja haitan syy-seuraussuhteen määrittelee potilasta näkemättä Vakuutusyhtiön asiantuntijalääkäri. Tätä vakuutusyhtiön asiantuntijalääkäri-menettelyä on jo vuosia laajasti kritisoitu julkisuudessa. Rokotehaittakorvaus on vähemmän, kuin normaali siviilioikeudellinen vahingonkorvaus, jonka Suomi on APA-sopimuksen hyväksyessään kansalaisiltaan evännyt. 6. LAPSET JA NUORET Koronapassin käyttö vaikuttaa suoraan myös alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten elämään vanhempien ja perheiden kautta. Koronatodistuksen edellyttäminen rajoittaa osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin ja verorahoin kustannettuihin palveluihin, jotka kuuluvat kaikille. Tämä lisää mielenterveysongelmia ja vaikuttaa perheisiin ja ihmissuhteisiin negatiivisesti. Negatiiviset vaikutukset sekä nuorten fyysiseen että henkiseen terveyteen ovat suuret. Koronatodistus heikentää kaikin tavoin suomalaisten nuorten oikeuksia. Kuitenkaan koronatodistuksen käyttö ei vähennä koronatartuntoja tai estä sairastumasta. Vaikkakin koronapassin ja sen käytön laajentamisen kohderyhmänä ovat 16 vuotta täyttäneet ja vanhemmat, ulottuvat välilliset vaikutukset kaikkiin Suomen lapsiin ja nuoriin. STM ei ole tehnyt koronapassin käytän laajentamisesta ja sen surauksista minkäänlaista analyysiä lapsille ja nuorille. Luonnoksen luvussa 4.1 todetaan, että: ”Koronatodistusta saisi edellyttää muun muassa ravintoloissa ja muissa yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa sisätiloissa sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajatuissa ulkotiloissa. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi yleisötilaisuuksiin käytettävät tilat, kuntosalit ja muut urheiluun tai liikuntaan käytettävät tilat, harrastustoimintaan käytettävät tilat, huvi- ja teemapuistot sekä museot, näyttelytilat ja muut vastaavat kulttuuritilat.” Koronapassin voimaantulon jälkeen lasten ja nuorten vanhemmat eivät ole pystyneet osallistumaan lastensa harrastustoimintaan, eivätkä perheet ole päässeet yhdessä mm. liikunta- tai kulttuuritapahtumiin. Tällainen kaikkiin lapsiin ja nuoriin vaikuttava syrjivä toimintatapa syvenee kaavaillun lakimuutoksen myötä. Osallistuminen tosiasiassa kiellettäisiin vanhempien tai nuorten rokotusstatuksen perusteella. Laura Kauhanen (2021) käsitteli THL:n webinaarissa 25.11.2021 pandemiaan liittyviä lasten ja nuorten psyykkisiä haasteita ja ongelmia. Laajan islantilaistutkimuksen mukaan autonomian, ystävien ja vertaisten vuorovaikutuksen tarve on 16-18-vuotiailla suurempi verrattuna nuorempiin ikäryhmiin. Yhteensä 17 tutkimuksen mukaan lasten ja nuorten masennus- ja ahdistusoireet ovat lisääntyneet koronapandemian aikana. Itsetuhoiset yhteydenotot Mieli ry:n Kriisipuhelimeen ovat nousussa etenkin alle 30-vuotiaiden keskuudessa. Joka kymmenes 18-34-vuotias suomalainen on vakavasti harkinnut henkensä riistämistä vuonna 2021. Pitkään jatkuva altistuminen koronapandemian rajoitustoimille vaikuttaa kumulatiivisesti negatiivisesti lasten ja nuorten mielenterveyteen. AACAP:in (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry) puheenjohtaja Gabrielle A. Carlson totesi 21.10.2021: ”Olemme huolissamme siitä, että masennus, ahdistus, traumat, yksinäisyys ja itsetuhoisuus ovat huimassa nousussa nuorten keskuudessa. Sillä on pysyviä vaikutuksia heihin, heidän perheisiinsä, yhteisöihinsä ja kaikkien meidän tulevaisuuteemme”. Kauhasen tutkimuksen yksi keskeinen johtopäätös on, että liikunnan ym. harrastaminen ja harrastuspaikkojen auki pitäminen lapsille ja nuorille mielenterveyden ylläpitämiseksi pandemian aikana ja jälkeen, on tärkeää. (Kauhanen 2021.) Uusimman suomalaisen Kouluterveyskyselyn mukaan (THL 2021) nuorten ahdistus- ja masennusoireilu oli keväällä 2021 lisääntynyt huomattavasti verrattuna epidemiaa edeltävään mittaukseen sekä tytöillä että pojilla. Myös kouluterveyskyselyissä on todettu nuorten mielenterveysoireilun lisääntyneen ja psyykkisen hyvinvoinnin heikentyneen koronapandemian aikana. Sosiaalisten kontaktien väheneminen ja rajaaminen on erityisen vaikutuksellista nuorille, joilla tarvekaveripiriin eli ikätoverikontakteihin on suuri. Rajoitukset ovat jo nyt ulottuneet nuorten harrastustoimintaan ja vapaa-ajan viettoon. Mikäli lakimuutos kornapassin käytön laajentamisesta asuisi voimaan kurjistuisi sekä lasten että nuorten tilanne entisestään. Ketään ei saa pakottaa tai painostaa lääketieteelliseen toimenpiteeseen; ei varsinkaan lapsiaja nuoria. Rokotehaitat kaikille ovat pahimmillaan elinikäisiä ja peruuttamattomia. Ei voida hyväksyä sitä, että lasten ja nuorten tulevaisuus romahtaa rokotehaitan johdosta. Varsinkin kun koronarokotteiden turvallisuutta ja tehokkuutta ei huolellisesti ole tutkittu eikä rokotteen pitkäaikaisvaikutuksista vielä edes voi olla varmaa tietoa. On edesvastuutonta käyttää lasten ja nuorten ymmärtämättömyyttä hyväksi ja pakottaa heidät ottamaan kyseenalainen kokeellinen rokote lukuisine tehosterokotteineen. Tässä ei enää ole kyse nuoren tai jopa lapsen suostumuksesta omasta vapaasta tahdostaan. Lakiuudistuksessa ei sanallakaan kerrota, kuinka monta koronarokotetta lapset ja nuoret on tarkoitus painostaa ottamaan koronapassin pitääkseen ja voidakseen elää normaalia elämää. Lasten ja nuorten tilanne ja lakimuutoksen siihen tuoma kurjistuminen ovat usealle päämiehelleni erityisen tärkeä perusteluna lakimuutoksen vastustamiselle. Erityisesti juuri lapsia ja nuoria ei saa syrjiä terveysturvallisuuteen verhotulla rokotepakolla. (ks alempana syrjiminen yleisesti) 7. KORONAPASSIN JA SEN KÄYTÖN LAAJENTAMISEN PERUSTUSLAINVASTAISUUS Itä-Suomen yliopiston tutkimusartikkelia 14.1.22 lainaten julkisoikeuden yliopistonlehtorin, dosentti Matti Muukkosen tuoreen vertaisarvioidun tutkimuksen mukaan perustuslakivaliokunta ei käsitellyt asianmukaisesti eri ihmisryhmien asemaa puoltaessaan koronapassin kansallista käyttöä loppuvuonna 2021. Koronapassi, perustuslaki ja yhdenvertaisuustarkasteluasetelman kritiikki -tutkimuksen (Edilex 2/2022) mukaan niin tartuntatautilain muuttamiseen johtaneesta hallituksen esityksestä kuin perustuslakivaliokunnan lausunnosta ilmenee, kuinka lainsäädännön oli tarkoituskin asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan rokotusstatuksen perusteella, mutta tätä ei pidetty ongelmana. Muukkosen mukaan tilanne muodostui kuitenkin ongelmalliseksi, kun tarkastelua ei viety riittävän pitkälle sen tunnistamiseksi millaisessa asemassa eri ihmisryhmät terveydentilansa perusteella olivat. Pauli Rautiainen ja Ida Koivisto ovat aiemmassa tutkimuksessaan kirjoittaneet oikeusjärjestyksen luomista hahmoista. Koronapassin tapauksessa terveille rokottamattomille kirjoitettiin rooli, jonka mukaan he olisivat ikään kuin käyttäytyneet väärin, vaikka missään vaiheessa rokotusta ei ollut määrätty kenellekään velvollisuudeksi, Muukkonen tuo esiin. Muukkosen mukaan se, ettei rokottautumisvelvollisuutta ole asetettu, on tarkoittanut harkintavallan myöntämistä yksityisille henkilöille, jolloin on hankala ajatella, että tuota valtaa käyttäneisiin kohdistetaan tosiasiallisesti kielteisiä seuraamuksia. Heitä pidettiin ikään kuin vaarallisina muille ja heille asetettiin velvollisuus todistaa puhtautensa, Muukkonen kertaa tutkimuksensa havaintoja. Muukkosen mukaan tulevien perusoikeusrajoitusten käsittelyn yhteydessä on erittäin tärkeää, että jokainen rajoituksen kohteeksi joutuva ryhmä on asianmukaisesti tunnistettu ja lainsäädännön vaikutukset heihin tulee asianmukaisesti arvioiduksi. Muukkosen tutkimus on avoimesti luettavissa osoitteesta: https://www.edilex.fi/artikkelit/25547.pdf 7.1. Syrjintäkiellon rikkominen Luonnoksessa esitetään luvussa 1.1, että ”Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 8 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä muun ohella terveydentilan tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Erilainen kohtelu ei ole syrjintää, jos kohtelu perustuu lakiin ja sillä muutoin on hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. (yhdenvertaisuuslaki 11.1 §) Erilainen kohtelu on oikeutettua, vaikka kohtelun oikeuttamisperusteista ei ole säädetty, jos kohtelulla on perus- ja ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. (yhdenvertaisuuslaki 11.2 §) Yleisvaarallisen tartuntataudin kuten covid-19-taudin leviämisen estäminen on kiistatta hyväksyttävä tavoite. Taudin leviämisen estämisellä pyritään suojelemaan ihmisten henkeä ja terveyttä sekä turvaamaan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kantokyky.” Suomen ainoan virallisen ja hyväksytyn asiantuntijan Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen (THL) terveysturvallisuusjohtaja Mika Salmisen 15.1.2022 MTV Uutisille ilmoittaman mukaan: ” Koronastrategiaa pitää muuttaa – ”Vähitellen täytyy siirtyä normaalimpaan sairauden käsittelyyn”. Myös useat muut asiantuntijatahot kertovat mediassa samaa. Taudin leviäminen ei ole estettävissä koronapassin käytön laajentamisella eikä siten luonnoksessa esitettyjä yhdenvertaisuuslain vastaisia mutta silti hyväksyttäviä syitä ei ole olemassa asiantuntijoiden mukaan. Mediassa kerrotaan myös, että STM käyttäisikin jotain muuta asiantuntijatahoa, kuin THL:ää, mutta ei suostu kertomaan asiantuntijoidensa nimiä. Tilanne on pöyristyttävä ja tarkoittaa sitä, että STM ei ole käyttänyt lakiluonnoksensa asiantuntijana THL:ää vaan jotain nimettömäksi jätettyjä tahoja. Erityisen moitittavaa viranomaistoimintaa tämä on siksi, että laki koskettaa kansalaisten elämää ja terveyttä niin laajalti. Lakiluonnoksessa ei myöskään ole huomioitu epidemiologista tilannekuvaa: ”Kahden viikon aikana (1. –15.12.) uusia kuolemia on raportoitu yhteensä 98 ja näistä 78 prosenttia (76 kpl) raportoitiin yli 70-vuotiailla.” On tärkeää asettaa nämä tiedot laajempaan kontekstiin. Tilastokeskuksen (2021) data kertoo, että vuonna 2020 Suomessa kuoli 55 500 henkeä. Eniten kuolemia aiheuttivat edelleen verenkiertoelinten sairaudet, kasvaimet ja muistisairaudet, joihin menehtyi yli 42 000 henkilöä. Covid-19-virusinfektioon kuoli 558 henkilöä, joiden keski-ikä oli 84- vuotta. Covid-19-virusinfektio oli vasta yhdeksäs yksittäinen kuolinsyy; heti itsemurhien jälkeen. Alle 65- vuotiaita kuoli koronavirustautiin 42 henkilöä. Vuoden 2021 loppuun mennessä koronavirustautiin liittyviä kuolemia on tilastoitu Suomessa yhteensä 1564 (THL 2022). Koronavirustaudin epidemiologinen tilannekuva ei siis anna perusteluja koronatodistuksen käytölle tai sen laajentamiselle. Suomen kansalaiset on poliittista valtaa käyttävien taholta mediassa jaettu rokotettuihin ja rokottamattomiin – hyviin ja pahoihin. Rokottamattomat on epäasiallisin kielenkääntein tuomittu perusteettomasti. Kyse on selkeästä vihapuheesta. Rokottamattomien syyllistäminen tulee ilmi myös esitysluonnoksesta, jossa todetaan (s. 13 ), että Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ilmaisi 15.11. pidetyssä lehdistötilaisuudessa, että: ” rokottamattomien tilanne saakin olla (”må godt være”) rokotettuja hankalampi.” Luonnoksessa todetaan suoraan, että: ”Rokottamattomien aseman hankaloituminen on päättäjien tiedossa ja se on myös osin tarkoituksellista”. Tämä on täydessä ristiriidassa siihen STM:n väitteeseen, että koronapassin käytön laajentaminen tehtäisiin terveysturvallisuussyistä. Tosiasiassa lakimuutoksella halutaan syrjiä rokottamattomia ja asettaa heidät epätasa-arvoiseen asemaan vakaumuksensa, mielipiteensä, terveydentilansa vuoksi eli juurikin Perustuslaissa ja Yhdenvertaisuuslaissa todettujen kiellettyjen syrjintäperusteiden nojalla. Tämä on todella huolestuttavaa viranomaistoimintaa ! Eritoten viranomaisen ja poliittisten päättäjien tulee noudattaa lakia. Korinapassin käytön laajennushanke on siten Perustuslain mukaisen yleisen syrjintäkiellon ja Yhdenvertaisuuslain kieltämän välittömän ja välillisen syrjinnän kiellon eli lain vastainen. 8. ESITYSLUONNOKSEN PUUTTEET Esitysluonnos on pahasti puutteellinen ja keskeneräinen. Siitä on jätetty kokonaan pois useita lakimuutoksen vaikutukseen liittyviä arviointeja ja kerrottu, että niitä tullaan täydentämään lausuntokierroksen aikana tai sen jälkeen. Tämä on hyvän hallintotavan vastaista. Erityisen paheksuttavaa puutteellisuus on myös siksi, että koronapassin käytön laajentaminen koskettaisi kansalaisten elämää ja terveyttä laajasti. 9. EPÄLUOTTAMUS VIRANOMAISTAHOON STM:n ja hallituksen toiminta THL.n asiantuntijana antamien suositusten ja ohjeiden vastaisesti ja epämääräisten nimettömien asiantuntijoiden käyttö on aiheuttanut syvän epäluottamuksen kansalaisissa. MTV Uutisten päätoimittajan Ilkka Ahtiaisen 15.1.22 julkaistun kirjoituksen sanoja lainaten: ”STM:n infoihin ei enää voi suhtautua kritiikittä” Median näkökulmasta Kiurun toimintatavat ovat johtaneet siihen, että ainakin MTV Uutisissa sosiaali- ja terveysministeriön koronatiedotustilaisuuksiin on toistaiseksi mahdotonta suhtautua normaalin suomalaisen perusluottamuksen varassa. Eli että niissä kerrottaisiin asioista parhaan tietämyksen perusteella niin kuin asiat ovat, virkavastuulla. Viikon takainen long covid -info oli käännekohta. Heti tuoreeltaan runsaslukuinen joukko eri alojen lääkäreitä arvosteli infossa esitettyjä lukuja koronan pitkäaikaisoireiden yleisyydestä. He myös kritisoivat tapaa, jolla Kiuru väritti sanomaansa ja valjasti koko tilaisuuden omiin tarkoitusperiinsä. Muiden muassa Helsingin Sanomat on ansiokkaasti purkanut Kiurun tiedotustilaisuudessa välittämää ”tietoa”. Tuoreet mediatiedot kertovat, että Kiuru on sumuttanut omia ministerikollegoitaan hallituksen koronaryhmän kokouksissa. Hän tai hänen esikuntansa ovat julkisuuden kautta yrittäneet savustaa THL:n johtoa ja asiantuntijoita tehtävistään. Kiuru on sivuuttanut maan parhaiden infektiotautiasiantuntijoiden näkemykset ja murentanut tällä tavoin näiden uskottavuutta suuren yleisön silmissä. Kiuru ei paljasta, ketkä ovat hänen todelliset neuvonantajansa. Sosiaalisesta mediasta saa tosin käsityksen, että Kiurun kuiskaajat kuuluvat pieneen autoritaarisia menetelmiä kannattavien ns. tukahduttajien (ZeroCovid) tutkijaverkostoon. Näillä tutkijoilla on korkeita oppiarvoja, mutta aivan joiltain muilta kuin infektiotautien ja epidemiologian aloilta. Kun nyt koronapassin käytön laajentamista koskeva lakiluonnos selkeästi perustuu näiden ministeri Kiurun nimettöminä pysyvien asiantuntija-neuvonantajien kantaan, on esitystä pidettävä joka tavoin sopimattomana ja lainvastaisena. 17.1.2022
   • Hyry Leonard
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Näkisin, että tässä tartuntatilanteessa koronapassista on vain haittaa ja ne pienetkin hyödyt, mitä käytön alkuvaiheessa oli, ovat omikron myötä poistuneet. THL:n terveyturvallisuusjohtaja Mika Salminen sanoit MTV:n uutisextrassa 15.1.2022: "– Jos passi ei estä tartuntojen leviämistä, kyllä silloin voidaan kysyä, tarvitaanko koko passia ollenkaan. Edes matkustamisessa. – Jos on niin, että rokotteet eivät estä tartuntoja, vaikka ne estävät sairastumista, silloin pohja koko sen passin ympäriltä tippuu pois, Salminen jatkaa." On tieteellinen fakta, että nykyisillä koronarokotteilla taudin leviämistä ei voida estää. Rokotteet ovat ensisijaisesti keino yksilön itsensä suojaamiseen koronaviruksen vakavalta tautimuodolta. Koronapassin avulla ihmiset jaetaan A- ja B-luokan kansalaisiin, mikä saa aikaan kansan kahtiajakautumisen ja syö luottamusta tärkeältä kansanterveystyöltä. Suomen kansainvälisesti korkea rokotekattavuus rokotusohjelman mukaisissa rokotuksissa on perustunut korkeatasoiseen valistukseen ja luottamukseen. Huoleni on, että koronapassin myötä luottamus rapautuu ja saa aikaan myös laajempaa rokotevastaisuutta. Alla koronapassin suurimpia ongelmia: - Ei estä koronaviruksen aiheuttaman taudin leviämistä millään tavalla - Luo valheellisen turvallisuuden tunteen ja voi pahimmillaan jopa lisätä tartuntoja - Terveiden ihmisten perusoikeuksia rajoitetaan "yhteisen hyvän" nimissä - Valtion lisääntynyt kontrolli kansalaisiin ja voi johtaa pienin askelin valvontayhteiskuntaan myös muissa kysymyksissä - Kansan kahtiajako ja levottomuudet (Euroopassa mielenosoitukset ja levottomuudet jatkuneet jo kuukausia) - Luottamus viranomaisia kohtaan rapautuu - Ei ole perustuslain mukainen (Matti Muukkonen Edilex 2/2022)
   • Yksityinen henkilö
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • 1. LAUSUNTO JA VAATIMUS Hallituksen on viipymättä keskeytettävä esityksen valmistelu eikä sitä tule toimittaa eduskunnalle. Esitystä on pidettävä sopimattomana kansalaisten elämään ja terveyteen kohdistuvana pakottamisena. Esitys on mm. Suomen perustuslain, potilaslain ja Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen vastainen. 2. TAUSTAA STM:n mukaan: ”EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisen käytön – eli koronapassin käytön – laajentaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että koronapassi voidaan ottaa vapaaehtoisesti käyttöön myös tilanteissa, joissa toiminnanharjoittajiin ei kohdistu rajoituksia. Toiminnanharjoittaja voisi siis edellyttää asiakkailta tai tilaisuuteen osallistuvilta koronapassin esittämistä covid-19-tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. STM lähtee siten siitä, että koronapassin käytön laajentamisen tarkoitus on covid-19-tartuntojen leviämisen ehkäisy. STM ei ole esittänyt mitään tieteellistä tutkimusta, tilastoa tai selvitystä siitä, että koronatodistusta koskevan lain voimaantulon myötä 16.10.2021 koronatartunnat olisivat vähentyneet Suomessa. Päinvastoin tartunnat ovat lisääntyneet
   • Helminen Heidi
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • (VN/32784/2021). Vastustan ehdottomasti tätä aloitetta! Koronapassilla/rokotepassilla ei ole mitään tekemistä kansalaisten terveyden suojelemisen kanssa! Olen järkyttynyt, että Suomessa edes harkitaan tälläisiä toimia, jotka alistavat kansan polvilleen! Eriarvoistaminen on uusi normaali enkä olisi koskaan uskonut, että joudun pojalleni selittämään miksi meiltä on pääsy kielletty perusoikeuksiin kuuluviin paikkoihin, kuten harrastuksiin. Passi EI ESTÄ viruksen leviämistä ja tällöin sen käyttö on välittömästi lopetettava!
   • Suominen Sanna
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/32784/2021 Kantani koronapassin laajentamiselle on ehdoton ei. Esityksessä ehdotetaan, että EU:n digitaalista koronatodistusta voitaisiin käyttää myös tilanteissa, joissa rajoitustoimenpiteitä ei muutoin olisi käytössä ja näin ehkäistäisiin covid-19-epidempian paheneminen eri alueilla. Koronapassin ei ole toimiva ratkaisu, sillä koronapassin käytön aikana tartunnat lisääntyivät ja koronapassi jouduttiin ottamaan pois käytöstä. Tämä johtuu siitä, että rokotteet eivät estä tartunnan saamista tai sen levittämistä, mikä on jo ilman tutkimusviitteitäkin varmasti jokaisen tiedossa. Rokotteet suojaavat tällä hetkellä ainoastaan ottajaansa vakavalta taudilta. Lisäksi suurimmalla osalla vakavan covid-19-taudin saaneista on muita liitännäissairauksia. Esityksessä sanotaan, että tavoitteena on suojata perustuslaillista oikeutta elämään ja terveysteen sekä riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Perustuslaissa myös todetaan, että ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa mm. mielipiteen, terveyden tai muun henkilöön liittyvän syyn vuoksi eri asemaan. Koronapassi jakaa kansaa kahtia ja asettaa ihmisiä oman henkilökohtaisen terveyteen liittyvän valinnan vuoksi eriarvoiseen asemaan. Asiasta on jo ehditty tekemään tutkimusta, jossa todettiin perustuslakivaliokunnan sivuuttaneen terveiden rokottamattomien aseman yhdenvertaisuuspohdinnoissaan. Rokottautumisvelvollisuutta ei ole ollut, mutta siitä huolimatta harkintavaltaansa käyttäneeseen yksityiseen henkilöön on kohdistettu kielteisiä seuraamuksia.Lisäksi perustuslaissa todetaan, että jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä/ammatilla ja julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Tämä ei nyt kuitenkaan toteudu sote henkilöstön kohdalla, vaan sote henkilöstö jätetään 1.2.2022 lähtien palkatta, mikäli he eivät rokotetta ota. Miten tämä sote henkilöstön ajaminen pois työelämästä auttaa suojaamaan riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut? Koronapassin laajentaminen ei noudata Suomen perustuslakia, joka on oikeusministeriön mukaan kaiken lainsäädännön sekä julkisen vallan käytön perusta. Onko covid-19-tauti sitten hyväksyttävä syy Suomen perustuslain ohittamiseksi. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 Suomessa kuoli 55 500 henkilöä. Näistä 55 500 henkilöstä koronavirustautiin kuoli 558 henkilöä eli 1,01 prosenttia kuolleista. Suomen väkiluku oli vuoden 2019 lopussa 5 525 292 eli koko väestöstä koronavirustautiin kuoli noin 0,01 prosenttia. Koronavirustautiin kuolleiden keski-ikä oli 84-vuotta. Vuonna 2020 vastasyntyneiden elinajanodote oli pojilla 79-vuotta ja tytöillä 84,6-vuotta. Vertailukohtana Suomessa kuoli vuonna 2020 alkoholiperäisiin tauteihin ja alkoholimyrkytykseen noin 1700 henkeä, itsemurhaan 717 henkeä ja verenkiertoelinsairauksiin 18 496 henkeä. Vertailun vuoksi tarkastellaan vielä influenssan kuolleisuutta, mikä voi olla haastavaa, koska tilastoja voi olla vaikea löytää ja esiintyvyyteen vaikuttaa myös se, kuinka aktiivisesti testausta tehdään. Vuoden 2018 tietojen mukaan influenssaan kuoli Suomessa yli 400 henkeä. Näiden tilastojen valossa tulisi olla enemmän huolissaan elintapasairauksien ja mielenterveysongelmien vaikutuksista. Koronaviruksen omikronmuunnoksesta tehdyt havainnot kertovat, että omikrontartunnan saaneiden riski joutua sairaalahoitoon on selvästi pienempi, kuten variantin kyky infektoida keuhkoja. Lisäksi näyttää siltä, että omikronmuunnos kiertää rokotesuojaa. Tällä perusteella ihmisten vaatiminen rokottautumaan, jotta saa osallistua yhteiskunnan normaaliin toimintaan on täysin kohtuutonta. Lisäksi on otettava huomioon, että rokotteella on myös haittavaikutuksia, eikä rokotteen pitkäaikaishaittoja vielä tunneta. Normaalisti rokotekehittelyyn käytetään 10-12 vuotta, mutta koronarokotteet on kehitetty 10-12 kuukaudessa. Lisäksi näissä rokotteissa on käytetty uutta teknologiaa, jonka pitkäaikaisvaikutukset voivat poiketa normaaleista rokotteista. Tämän vuoksi on kohtuullista olettaa, että kaikkia pitkäaikaishaittoja ei vielä tunneta ja rokotettavalla pitäisi senkin puolesta olla oikeus valita ilman seuraamuksia haluaako rokotteen ottaa vai ei. Yksi suuri huoli tämän kaiken keskellä on mielenterveysongelmien ja ihmisten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen. Päätöksistä joita nyt tehdään, kärsitään vielä vuosia, jos niitä ei nyt tehdä hyvin harkiten. Ihmisten eriarvoistaminen ja vapauden ehdollistaminen koronapassin kaltaisilla välineillä altistavat mm. masennukselle ja pitkällä välillä työkyvyttömyydelle. Nyt jo on nähtävissä nuorten pahoinvointi ja tätä menoa aikuisväestö tulee varmasti perässä. Huolestuttava ilmiö on myös yksipuolinen julkinen keskustelut covid-19-tautiin ja rokotteisiin liittyen. Lähteitä: Kuinka monen kuoleman syy on influenssa – kertovatko luvut kaiken? | Tieto&trendit (stat.fi) viitattu 17.1.20222 Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu]. [viitattu: 17.1.2022]. Saantitapa: Tilastokeskus - Kuolemansyyt 2020 (stat.fi) ja https://www.stat.fi/til/kuol/2020/01/kuol_2020_01_2021-10-22_tie_001_fi.html) Suomen perustuslaki 731/1999 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ® Tutkimus: Perustuslakivaliokunta sivuutti terveiden rokottamattomien aseman koronapassin yhdenvertaisuuspohdinnoissa | Itä-Suomen yliopisto (uef.fi) [viitattu 17.1.2022]
   • Rajaniemi Tiia
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Niinsanotulle "koronapassille" ei ole yhtään mitään kysyntää eikä tarvetta, mitä STM ei olisi keinotekoisesti luonut pakotteillaan. Kansalla ei ole sellaiselle käyttöä, eikä tule olemaan. STM:n mukaan "Toiminnanharjoittaja voisi siis edellyttää asiakkailta tai tilaisuuteen osallistuvilta koronapassin esittämistä covid-19 tartuntojen ehkäisemiseksi." Kuitenkin kaiken käytettävissä olevan datan perusteella on erittäin selvää, ettei tuo ns rokote ehkäise tartuntoja vähääkään; on jopa vahvoja viitteitä, että se lisäisi tartuntoja ja heikentäisi ihmisten omaa immuunipuolustusjärjestelmää (2021 Oct 13;13(10):2056. doi: 10.3390/v13102056.SARS-CoV-2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro). Tämä viimeistään vie pohjan kaikilta hataraakin hatarammilta perusteilta, millä kyseistä syrjintätyökalua on kansalaisille yritetty myydä. Lähinnä se soveltuu kansan jakamiseen kahtia ja ajamiseen kohti sisällissotaa; sitäkö hallitus haluaa? Myös Itä-Suomen yliopiston dosentin Matti Muukkosen tuoreessa tutkimuksessa (www.edilex.fi/artikkelit/25547) ns "koronapassi" todetaan perustuslain vastaiseksi ja syrjiväksi. Ehdoton ei koronapassille. Tämä laittaa ihmiset totaalisesti eriarvoisuuteen eikä todellakaan tue tasa-arvoisuutta. Eikä myöskään palvele ketään. Tämä ajaa myös Suomen konkurssiin vielä entuudestaan enemmän. Eikö terveillä ihmisillä ole perustuslain mukaista oikeutta tehdä työtä? Tai harrastaa liikuntaa eri muodoissa, mikä tukee mm. mielenterveyttä. Toivottavasti tässä asiassa järki voittaa.
   • Viertoma Keijo
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Mielestäni eu:n digitaalisen koronatodistuksen jatkaminen ja laajentamien on tarpeetonta ja jopa kansanterveyttä vaarantavaa vuotavan koronarokotteen kanssa. Koronatodistus ei takaa kenenkään terveysturvallisuutta, koska myös rokotetut levittävät tautia. Koronatodistus itseasiassa lisää valheellista turvallisuudentunnetta ja taudin leviämistä. Lisäksi koronatodistus on eriavoistavaa ja rikkoo perustuslakiamme ja näin ollen jakaa kansaamme. Näillä perusteilla vastustan ehdottomasti koronatodistuksen käyttöä ja sen laajentamista.
   • Tuominen Tiina
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Mielestäni EU n digitaalisen koronapassin laajentaminen ja käyttö on vaarallista ja perusoikeuksia ja perustuslakia rikkovaa. Olen ehdottomasti sitä vastaan.
   • Tumelius Kipinä
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Hallituksen on viipymättä keskeytettävä esityksen valmistelu eikä sitä tule toimittaa eduskunnalle. Esitystä on pidettävä sopimattomana kansalaisten elämään ja terveyteen kohdistuvana pakottamisena. Esitys on mm. Suomen perustuslain, potilaslain ja Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen vastainen. STM ei ole esittänyt mitään tieteellistä tutkimusta, tilastoa tai selvitystä siitä, että koronatodistusta koskevan lain voimaantulon myötä 16.10.2021 koronatartunnat olisivat vähentyneet Suomessa. Päinvastoin tartunnat ovat lisääntyneet. Vastustan koronapassin käytön laajentamista ja koronapassin käyttöä itsessään. Koronarokotteet ”vuotavat” eli rokotepassi ei takaa sitä, etteikö rokotettu levitä tautia tai saa tartuntaa. Vain negatiivinen koronatesti voisi toimia todisteena siitä, ettei henkilö tartuta muita. Näin ollen koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Itä-Suomen yliopiston tutkimusartikkelia 14.1.22 lainaten julkisoikeuden yliopistonlehtorin, dosentti Matti Muukkosen tuoreen vertaisarvioidun tutkimuksen mukaan perustuslakivaliokunta ei käsitellyt asianmukaisesti eri ihmisryhmien asemaa puoltaessaan koronapassin kansallista käyttöä loppuvuonna 2021. Koronapassi, perustuslaki ja yhdenvertaisuustarkasteluasetelman kritiikki -tutkimuksen (Edilex 2/2022) mukaan niin tartuntatautilain muuttamiseen johtaneesta hallituksen esityksestä kuin perustuslakivaliokunnan lausunnosta ilmenee, kuinka lainsäädännön oli tarkoituskin asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan rokotusstatuksen perusteella, mutta tätä ei pidetty ongelmana. Muukkosen mukaan tilanne muodostui kuitenkin ongelmalliseksi, kun tarkastelua ei viety riittävän pitkälle sen tunnistamiseksi millaisessa asemassa eri ihmisryhmät terveydentilansa perusteella olivat. Pauli Rautiainen ja Ida Koivisto ovat aiemmassa tutkimuksessaan kirjoittaneet oikeusjärjestyksen luomista hahmoista. Koronapassin tapauksessa terveille rokottamattomille kirjoitettiin rooli, jonka mukaan he olisivat ikään kuin käyttäytyneet väärin, vaikka missään vaiheessa rokotusta ei ollut määrätty kenellekään velvollisuudeksi, Muukkonen tuo esiin. Muukkosen mukaan se, ettei rokottautumisvelvollisuutta ole asetettu, on tarkoittanut harkintavallan myöntämistä yksityisille henkilöille, jolloin on hankala ajatella, että tuota valtaa käyttäneisiin kohdistetaan tosiasiallisesti kielteisiä seuraamuksia. Heitä pidettiin ikään kuin vaarallisina muille ja heille asetettiin velvollisuus todistaa puhtautensa, Muukkonen kertaa tutkimuksensa havaintoja. Muukkosen mukaan tulevien perusoikeusrajoitusten käsittelyn yhteydessä on erittäin tärkeää, että jokainen rajoituksen kohteeksi joutuva ryhmä on asianmukaisesti tunnistettu ja lainsäädännön vaikutukset heihin tulee asianmukaisesti arvioiduksi. Koronapassi syrjii ihmisiä terveydellisen tilan ja terveydellisten valintojen vuoksi! Toistan vielä, että se on Suomen perustuslain vastainen ja kumottava välittömästi!
   • Niiniharju Annemari, Varhaiskasvatuksen opettaja
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Kyseinen lakiesitys rikkoo räikeästi perustuslakiamme, itsemääräämisoikeuttamme sekä fyysistä koskemattomuuttamme. Erityisesti laki rikkoo lasten oikeuksia. Suomi on sitoutunut YK:n lasten oikeuksien sopimukseen ja tällä lakiehdotuksella ja jo nyt väliaikaisesti voimassa olleilla käytännöillä rikkonut sopimuksen pykäliä. Lapset asetetaan eriarvoiseen asemaan, kun rokottamattomien vanhempien lapset eivät pääse osallistumaan harrastuksiin. Tämä voi lisätä myös syrjäytymistä. Koronarokotusten ei ole pystytty osoittamaan estämään infektion leviämistä, tartuttamista eikä sairastamista. Myöskään pitkäaikaisia haittavaikutuksia ei voida vielä edes aavistaa. Lyhyt aikaisia haittavaikutuksia on todettu laajasti eikä kaikkia ilmoituksia ole pystytty mitenkään käsittelemään. Rokotusten haittavaikutukset ovat olleet jopa vakavampia perusterveille ihmisille kuin sairastetun taudin aiheuttamat oireet. Rokotusten ottamiseen pitäisi jokaisella säilyä itsemääräämisoikeus. Joka rokotuksen vapaaehtoisesti haluaa ottaa, sen ottakoon. Mutta rokotus ei saisi jakaa yhteiskuntaa kahteen eri joukkoon. Rokote ei saisi olla ehtona elämisen rajoittamiseen.
   • Suortti Maarit, VN32784/2021
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Koronapassi on osoittautunut hyödyttömäksi. Rokotetut ovat saaneet liikkua passin "turvin", ja levittäneet tartuntoja. Myös asiantuntijat, mm. THL:n Salminen, ovat todenneet passin hyödyttömäksi.
   • Hurme Niina
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Sosiaali- ja terveysministeriölle Viite: VN/32784/2021 ASIA: Lausunto Hallituksen esityksestä laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta LAUSUNNON ANTAJAT Niina Hurme omasta puolestaan sekä avopuolison Jussi Hovi puolesta. 1. LAUSUNTO JA VAATIMUS Hallituksen on viipymättä keskeytettävä esityksen valmistelu eikä sitä tule toimittaa eduskunnalle. Esitystä on pidettävä sopimattomana kansalaisten elämään ja terveyteen kohdistuvana pakottamisena. Esitys on mm. Suomen perustuslain, potilaslain ja Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen vastainen. 2. TAUSTAA STM:n mukaan: ”EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisen käytön – eli koronapassin käytön – laajentaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että koronapassi voidaan ottaa vapaaehtoisesti käyttöön myös tilanteissa, joissa toiminnanharjoittajiin ei kohdistu rajoituksia. Toiminnanharjoittaja voisi siis edellyttää asiakkailta tai tilaisuuteen osallistuvilta koronapassin esittämistä covid-19-tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. STM lähtee siten siitä, että koronapassin käytön laajentamisen tarkoitus on covid-19-tartuntojen leviämisen ehkäisy. STM ei ole esittänyt mitään tieteellistä tutkimusta, tilastoa tai selvitystä siitä, että koronatodistusta koskevan lain voimaantulon myötä 16.10.2021 koronatartunnat olisivat vähentyneet Suomessa. Päinvastoin tartunnat ovat lisääntyneet. 3. PERUSTELUT, ROKOTE Vastustamme koronapassin käytön laajentamista seuraavilla perusteilla: Koronarokotteet ”vuotavat” eli rokotepassi ei takaa sitä, etteikö rokotettu levitä tautia tai saa tartuntaa. Vain negatiivinen koronatesti voisi toimia todisteena siitä, ettei henkilö tartuta muita. Näin ollen koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. WHO:n 13.1.22. lausunnon mukaan : ”rokotusstrategia, joka perustuu alkuperäisen rokotekoostumuksen toistuviin tehosteannoksiin, ei todennäköisesti ole sopiva tai kestävä.” Omicron-variantti on nyt vallalla eikä WHO:nkaan mukaan rokotusstrategia voi perustua toistuviin tehosterokotuksiin. Näin ollen koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Myös Suomen ainoan virallisen asiantuntijatahon THL:n mukaan rokotusstrategiaa on muutettava koska koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen kyseenalaistaa koko passin tulevaisuuden MTV:n Uutisextrassa 15.1.22. – Jos passi ei estä tartuntojen leviämistä, kyllä silloin voidaan kysyä, tarvitaanko koko passia ollenkaan. Edes matkustamisessa. – Jos on niin, että rokotteet eivät estä tartuntoja, vaikka ne estävät sairastumista, silloin pohja koko sen passin ympäriltä tippuu pois, Salminen jatkaa. Nykyisen rokotteen teho hiipuu nopeasti Omicron-valtavirusta kohtaan- eri tutkimusten mukaan 2-4 kuukaudessa. Koronapassin käytön laajentamisen on ilmoitettu olevan voimassa 30.6.2022 asti. Suomessa on nyt suurella osalla väestöä menossa kolmas rokotekierros ja asiantuntijoiden mukaan neljättä ei enää suositella muille, paitsi riskiryhmään kuuluville. Näin ollen koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Rokotevalmistajat ovat ilmoittaneet kehitteillä olevasta uudesta rokotteesta, joka nykyistä paremmin tehoaisi Omicron-varianttiin ja mahdollisiin muihin uusiin variantteihin. Näin ollen sekä WHO:n , THL:n että rokotevalmistajien kannan mukaan koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Koska nykyistä rokotetta ei voi valtaosalle väestöä enää tehosterokottaa ja koska nykyisen rokotteen suoja on valtaosalla väestöä hiipunut ennen 30.6.22, velvoittaisi koronapassin käytön laajentaminen lähes kaikki kansalaiset siten ottamaan jonkin tulevan uuden rokotteen, josta ei mitään tietoa vielä ole saatavissa. Näin ollen nykyisellä rokotteella saatava koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Lopputulos on siten se, että koronapassin käytön laajentamista perustellaan siten virheellisesti terveysturvallisuudella – se ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä.. Kun rokotettu passinhaltija voi todistettavasti sekä levittää tautia että sairastua itse, ei terveysturvallisuus toteudu. Tosiasiallinen syy koronapassin käytön laajentamiselle on viranomaisten pyrkimys pakottaa kansalaiset ottamaan rokote. Tällainen totuudenvastaisesti terveysturvallisuuteen verhottu monien suomalaisten elämään ja terveyteen kohdistuva pakottaminen on paitsi sopimatonta ja epäasiallista viranomaistoimintaa niin myös täysin lainvastaista. Varsinkin, kun rokotepakko koskee nykyistä lopullista myyntilupaa vailla olevaa rokotetta, jonka rokotehaittailmoituksista ei STM:n alainen Fimea ole kokonaiseen vuoteen saanut käsiteltyä kuin murto-osan. Täysin tuomittavaa ja lainvastaista viranomaistoimintaa on pakottaa kansalaiset ottamaan jokin vielä täysin tuntematon uusi rokote, josta ei minkäänlaista dataa ole saatavissa. Eli jos haluat konserttiin, teatteriin, ravintolaan tai kuntosalille tms. sinun on otettava joko nykyiset rokotteet, jotka vuotavat eli eivät estä sinua tartuttamasta tai saamasta virusta tai uusi rokote, joka tehoaa Omicron-valtavirukseen, mutta josta ei ole mitään tietoa saatavilla. COVID-19 ROKOTTEIDEN HAITTAVAIKUTUKSISTA Rokotteiden haittavaikutuksia ei ole riittävästi tutkittu puolueettomien asiantuntijoiden toimesta eikä edes rokotevalmistajien omia kliinisiä rokotehaittatutkimuksia kattavasti julkaistu. Eritoten Yhdysvalloista FDA on vaatinut saada julkaista Pfizerin rokotetutkimustulokset 75 vuoden kuluessa ! FDA on vaatimuksensa hävinnyt Yhdysvaltain tiedonvapauslainsäädännön (FOIA) nojalla ja oikeuden velvoittamana julkaisee nyt rokotetutkimustulokset 31.1.2022 lukien 50.000 sivun kuukausivauhdilla. Kun Pfizerin koronarokotteen tutkimustulokset julkaistaan vasta 30.1.2022 lukien, herää kysymys, mihin kliinisiin rokotetutkimuksiin STM ja THL ovat perustaneet lähes mantrana mediassa esittämänsä väitteet siitä, että rokotteet ovat tutkitusti turvallisia? STM:n alaisuudessa toimiva Fimea ei ole kuluneen vuoden aikana saanut käsiteltyä rokotehaittailmoituksista kuin murto-osan ilmoittaen syyksi henkilöstöpulan. Fimean sivuilla rokotehaitoista kerrotaan vain ylimalkaisesti mainiten lähinnä tavanomaiset haittavaikutukset, mutta vaieten vakavista haittailmoituksista ja haittavaikutuksia sanallisesti väheksytään. Sama tapahtuu STM:n ja medialle antamissa haastatteluissa. Kysymys herää, miksi näin toimitaan. Näin kansalaisen oikeustajun ja kansanterveyden kannalta luulisi olevan KAIKKEIN TÄRKEINTÄ tutkia ja käsitellä rokotehaittailmoitukset heti niiden saavuttua ja niistä ajan tasalla olevaa tietoa välittömästi. STM:n ja Fimean toiminta vaikuttaa nyt siltä, että kansalaisten terveydellä ei ole väliä ja että todellisia rokotehaittoja pyritään salaamaan. Ennen koronapassin käytön laajentamista STM:n on joka tapauksessa huolehdittava siitä, että rokotehaittailmoitukset käsitellään ja niistä annetaan avoimesti tietoa, jotta kansalaiset, sekä rokottamattomat että myös jo rokotetut voivat perustaa harkintansa rokotteen hyödyistä ja haitoista todelliseen tietoon ja dataan. Kansalaisten tiedossa on tällä hetkellä, että noin vuoden ajanjakson aikana rokotusten käynnistyttyä 139 koronarokotteen haittavaikutusilmoituksessa kerrotaan potilaan menehtyneen (Fimea 2021). Lisäksi huomioon on otettava, että tehdyt haittavaikutusilmoitukset eivät kerro todellista määrää, koska ilmoittaminen on vapaaehtoista. EMA:n EudraVigilance -tietojärjestelmään on raportoitu yli 1,3 miljoonaa tapausta epäillyistä haittavaikutuksista Pfizerin, Modernan, AstraZenecan ja J&J:n Covid-rokotteista 1.1.2022 mennessä (EudraVigilance 2022). Ylikuolleisuus on myös tärkeä mittari. Tilastoista on havaittavissa selkeä ylikuolleisuuden nousu Suomessa. Vuonna 2021 touko-lokakuussa oli 2070 kuolemaa enemmän kuin vastaavina ajankohtina vuosina 2015- 2019. Samana aikana vuonna 2021 koronavirustautiin liittyviä kuolemia oli yhteensä 630. Muu ylikuolleisuus ajankohtana on siis ollut 1440. (Our World in Data 2021.) Avoimen rokotehaittatiedon puutteen vuoksi kansalaiset ovat joutuneet hankkimaan tietoa omatoimisesti. Suomalaiset kun eivät ole tyhmiä ja osaavat lukea muitakin kieliä. Tämän Lausunnon lopussa on liitteenä 1011 tutkimustulosta, jotka osoittavat rokotehaittojen vakavuuden ja runsaan ilmaantuvuuden. Katsomme, että viimeistään tällä lausunnolla saatetaan koronapassin käytön laajentamista käsittelevien eri viranomaisten ja henkilöiden tietoon covid-19 rokotteen vakavat haittavaikutukset. Näin ollen mahdollisesta rikosoikeudellisesta vastuusta ei voi enää vapautua tietämättömyyteen vedoten. 4. MAHDOLLINEN RIKOSOIKEUDELLINEN VASTUU 4.1. Kliinistä lääketutkimusta koskeva rikos ja Lääketieteellistä tutkimusta koskeva rikos 30.1.2022 astuu voimaan rikoslain 44 § 9 a § ja 9 b §, joissa säädellään Kliinistä lääketutkimusta koskevaa rikosta ja Lääketieteellistä tutkimusta koskevaa rikosta, joiden mukaan se, joka: 9 a §: 3) laiminlyö lääketutkimusasetuksen 41 tai 42 artiklassa taikka 54 artiklan 2 kohdassa säädetyn velvoitteen kirjata, dokumentoida tai ilmoittaa vakavasta haittatapahtumasta, vakavasta haittavaikutuksesta tai vakavasta odottamattomasta tapahtumasta taikka 4) laiminlyö toteuttaa lääketutkimusasetuksen 54 artiklan mukaiset kiireelliset turvallisuustoimet tutkittavien suojaamiseksi, siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle tai terveydelle, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, kliinistä lääketutkimusta koskevasta rikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 9 b §: 3) laiminlyö lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain 5 §:n 4 momentissa säädetyn velvoitteen keskeyttää tutkimus, toteuttaa välittömästi tutkittavien suojelemiseksi tarvittavat varotoimenpiteet tai laiminlyö kyseisessä momentissa säädetyn ilmoitusvelvoitteen, siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle tai terveydelle, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, lääketieteellistä tutkimusta koskevasta rikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Haittatapahtumia ja vakavia haittatapahtumia ei Suomessa ole kirjattu, dokumentoitu ja ilmoitettu VUOTEEN eikä rokottamista ole keskeytetty kansalaisten suojelemiseksi Tämä siitä huolimatta, että rokotehaitat vaikuttavat varsin mittavilta. On siten mahdollista, että Suomessa on viranomaistaholla voitu syyllistyä po rikoksiin. 4.2. Haagin kansainvälisessä rikostuomioistuimessa vireillä oleva juttu Britanniassa MD Sam White, lakimies Philip Hyland (PJH-laki), Lois Bayliss (Broad Yorkshiren laki) ja eläkkeellä oleva poliisi Mark Sexton ym yhteensä 7 henkilöä ovat 20.12.2021 rikosperusteisen kanteen, jonka esitutkinta on aloitettu Metropolitan Police:ssa rikosnumerolla 6029679/21 ja Haagin Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa tapausnumerolla OTP‐CR‐473/21 mm Britannian lääke- ja tuotevalvontavirasto MHRA.ta kohtaan koronarokotteisiin ja rokotetutkimuksia koskevista väitetyistä väärinkäytöksistä julkisessa virassa; törkeästä huolimattomuudesta tapahtuneesta tapoista, kansanmurhasta ja rikoksista ihmisyyttä vastaan ym. Rikosilmoituksessa todetaan mediatietojen mukaan, että hankitut todisteet MHRA vastaan osoittaisivat, että rokotetietojen, kokeiden ja tutkimusten osalta ei MHRA:ssa olisi noudatettu asianmukaista huolellisuutta; ja että MHRA edelleen jättää huomiotta rokotteiden aiheuttamat kuolemat, haitat ja vammat. Mark Sextonin mukaan: ” Käynnissä on tahallinen väärän tiedon levittämiskampanja. Monet eivät edes ymmärrä, että covid-rokote on vielä kokeellinen tuote. Tämä on kauaskantoisin koskaan tehty rikostutkinta. Kansallinen skandaali, joka uhkaa kaikkien Yhdistyneessä kuningaskunnassa olevien ihmisten elämää ja toimeentuloa.” Jos ja kun Haagin kansainvälinen rikostuomioistuin on ottanut asian käsiteltäväkseen, on kyseessä todella tärkeä asia, hakemus liitteenä tässä https://www.docdroid.com/WUjv6iw/icc-complaint-7-1-pdf Tohtori Sam Whiten kirje MHRA:n puheenjohtajalle lakisääteisten velvoitteiden ja huolellisuusvelvoitteiden rikkomisesta https://pjhlaw.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/letterMHRA.pdf 4.3. Yhteenveto muista laeista ym, joita koronapassin käytön laajentamiseen viranomaisissa osallistuvat mahdollisesti voivat syyllistyä Alla yhteenveto muista laeistaa, säädöksistä julistuksista ja suosituksista, joita mahdollisesti viranomaistaholla nyt rikotaan Yhteenveto niistä laeista, säädöksistä, julistuksista ja suosituksista, joita mahdollisesti rikotaan annettaessa nykyisiä injektioita ilman täydellistä tiedonantoa, vapaata suostumusta, lahjuksin, painostaen, ja erityisesti jos niitä pakotetaan tai vaaditaan perusoikeuksien (oikeus työhön, liikkumisvapauteen, terveydenhoitoon, jne.) poistamisen uhalla on seuraavassa: 1) Suomen perustuslaki 7 § Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731 2) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 5 § Potilaan tiedonsaantioikeus, 6 § Potilaan itsemääräämisoikeus https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785 3) Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990488 Laki kliinisestä lääketutkimuksesta (voimaan 31.1.2022) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210983 4) Oviedon sopimus (eli Euroopan neuvoston yleissopimus ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla) 2 artikla Ihmisen ensisijaisuus, 5 artikla Yleissääntö https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2010/20100024/20100024_2 5) Euroopan ihmisoikeussopimus 14 artikla Syrjintä https://finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063/19990063_2 6) Euroopan komission asetus ehdollisten myyntilupien antamisesta (EY) N:o 507/2006 // 4., 5. artiklat https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0507 7) UNESCO:n kansainvälinen bioetiikan ja ihmisoikeuksien julistus // Artikla 6 Suostumus https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146180 Maailman lääkäriliiton Helsingin julistus – Eettiset periaatteet lääketieteellisessä tutkimuksessa // 9., 10., 25. & 37 https://www.laakariliitto.fi/laakariliitto/etiikka/helsingin-julistus/ 9) Suomen Lääkäriliiton Valtuuskunnan Eettiset Ohjeet (Lääkäriliitto) // IV ja V https://www.laakariliitto.fi/laakarin-tietopankki/kuinka-toimin-laakarina/eettiset-ohjeet/ 10) Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2019 // 3.2. Tutkittavan kohtelu ja oikeudet https://tenk.fi/sites/default/files/2021-01/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2020.pdf 11) CIOMS International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans // GUIDELINE 9 https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf 12) Euroopan neuvoston parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselma 2361 (2021) // 7.3.1 ja 7.3.2 https://pace.coe.int/en/files/29004/html 13) Euroopan neuvoston parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselma 2383 (2021) // 4., 5., 8.-10. ja 13.7 https://pace.coe.int/en/files/29348/html 14) Nürnbergin säännöstö // 1.-5. 5. ROKOTEHNAKINTASOPIMUS , APA EU:n sekä Pfizerin ja BionTechin välinen covid-19 rokotehankintasopimus eli APA-sopimus EU:n ja Pfizerin+ Biontechin välisessä APA-sopimuksessa rokotevalmistajat vapautettiin kaikesta rokotehaittojen korvausvastuusta ja vielä siten, että rokotevalmistajat eivät käytännössä vastaa edes tahallisen tekonsa aiheuttamista rokotehaitoista. Suomi on sitoutunut tähän sopimukseen. Viranomistaholta on edesvastuutonta pakottaa kansalaiset ottamaan rokote, johon rokotevalmistajat itse luottavat niin vähän, että ovat sopimusteitse vapauttaneet itsensä rokotehaittavastuusta kokonaan ! Allekirjoitettu sopimusjäljennös liitteenä 1, haittavastuusta vapauttaminen on sopimuksen kohdassa 12. Koronapassin laajentaminen tarkoittaisi siten sitä, että rokottamattoman suomalaisen on ravintolaan, kuntosalille, konserttiin, teatteriin tms. päästäkseen otettava rokote, jonka valmistaja ei ole siitä vastuussa millään tavoin, ei edes tahallisen teon kyseessä ollessa. APA-sopimus on Suomen vahingonkorvauslain vastainen. APA-sopimuksessa on lisäksi rajoitettu suomen kansalaisen oikeutta valita oma asiantuntijansa rokotehaittaa todistamaan. Rokotevalmistajalla on oikeus evätä rokotehaitan uhriksi joutuneen ehdottama asiantuntija. Kaiken kukkuraksi Suomi on sitoutunut APA-sopimuksessa korvaamaan rokotevalmistajan oikeudenkäyntikulut riippumatta siitä, kumpi jutun voittaa. Rokotteet eivät vielä ole saaneet lopullista myyntilupaa, joka on tulossa vasta 12/2023 – jos tulee. On kohtuutonta ja perustuslain vastaista velvoittaa kansalaisia ottamaan rokote, jolla ei ole lopullista myyntilupaa ja josta aiheutuvia rokotehaittakorvauksia ei käytännössä voi vaatia rokotevalmistajilta edes tahallisen teon kyseessä ollessa. Suomessa rokotehaittakorvaukset toki maksaa Lääkevahinkovakuutusyhtiö, MUTTA siellä ongelmana on ns. ”asiantuntijalääkäri”-menettely, jossa rokotteen ja haitan syy-seuraussuhteen määrittelee potilasta näkemättä Vakuutusyhtiön asiantuntijalääkäri. Tätä vakuutusyhtiön asiantuntijalääkäri-menettelyä on jo vuosia laajasti kritisoitu julkisuudessa. Rokotehaittakorvaus on vähemmän, kuin normaali siviilioikeudellinen vahingonkorvaus, jonka Suomi on APA-sopimuksen hyväksyessään kansalaisiltaan evännyt. 6. LAPSET JA NUORET Koronapassin käyttö vaikuttaa suoraan myös alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten elämään vanhempien ja perheiden kautta. Koronatodistuksen edellyttäminen rajoittaa osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin ja verorahoin kustannettuihin palveluihin, jotka kuuluvat kaikille. Tämä lisää mielenterveysongelmia ja vaikuttaa perheisiin ja ihmissuhteisiin negatiivisesti. Negatiiviset vaikutukset sekä nuorten fyysiseen että henkiseen terveyteen ovat suuret. Koronatodistus heikentää kaikin tavoin suomalaisten nuorten oikeuksia. Kuitenkaan koronatodistuksen käyttö ei vähennä koronatartuntoja tai estä sairastumasta. Vaikkakin koronapassin ja sen käytön laajentamisen kohderyhmänä ovat 16 vuotta täyttäneet ja vanhemmat, ulottuvat välilliset vaikutukset kaikkiin Suomen lapsiin ja nuoriin. STM ei ole tehnyt koronapassin käytän laajentamisesta ja sen surauksista minkäänlaista analyysiä lapsille ja nuorille. Luonnoksen luvussa 4.1 todetaan, että: ”Koronatodistusta saisi edellyttää muun muassa ravintoloissa ja muissa yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa sisätiloissa sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajatuissa ulkotiloissa. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi yleisötilaisuuksiin käytettävät tilat, kuntosalit ja muut urheiluun tai liikuntaan käytettävät tilat, harrastustoimintaan käytettävät tilat, huvi- ja teemapuistot sekä museot, näyttelytilat ja muut vastaavat kulttuuritilat.” Koronapassin voimaantulon jälkeen lasten ja nuorten vanhemmat eivät ole pystyneet osallistumaan lastensa harrastustoimintaan, eivätkä perheet ole päässeet yhdessä mm. liikunta- tai kulttuuritapahtumiin. Tällainen kaikkiin lapsiin ja nuoriin vaikuttava syrjivä toimintatapa syvenee kaavaillun lakimuutoksen myötä. Osallistuminen tosiasiassa kiellettäisiin vanhempien tai nuorten rokotusstatuksen perusteella. Laura Kauhanen (2021) käsitteli THL:n webinaarissa 25.11.2021 pandemiaan liittyviä lasten ja nuorten psyykkisiä haasteita ja ongelmia. Laajan islantilaistutkimuksen mukaan autonomian, ystävien ja vertaisten vuorovaikutuksen tarve on 16-18-vuotiailla suurempi verrattuna nuorempiin ikäryhmiin. Yhteensä 17 tutkimuksen mukaan lasten ja nuorten masennus- ja ahdistusoireet ovat lisääntyneet koronapandemian aikana. Itsetuhoiset yhteydenotot Mieli ry:n Kriisipuhelimeen ovat nousussa etenkin alle 30-vuotiaiden keskuudessa. Joka kymmenes 18-34-vuotias suomalainen on vakavasti harkinnut henkensä riistämistä vuonna 2021. Pitkään jatkuva altistuminen koronapandemian rajoitustoimille vaikuttaa kumulatiivisesti negatiivisesti lasten ja nuorten mielenterveyteen. AACAP:in (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry) puheenjohtaja Gabrielle A. Carlson totesi 21.10.2021: ”Olemme huolissamme siitä, että masennus, ahdistus, traumat, yksinäisyys ja itsetuhoisuus ovat huimassa nousussa nuorten keskuudessa. Sillä on pysyviä vaikutuksia heihin, heidän perheisiinsä, yhteisöihinsä ja kaikkien meidän tulevaisuuteemme”. Kauhasen tutkimuksen yksi keskeinen johtopäätös on, että liikunnan ym. harrastaminen ja harrastuspaikkojen auki pitäminen lapsille ja nuorille mielenterveyden ylläpitämiseksi pandemian aikana ja jälkeen, on tärkeää. (Kauhanen 2021.) Uusimman suomalaisen Kouluterveyskyselyn mukaan (THL 2021) nuorten ahdistus- ja masennusoireilu oli keväällä 2021 lisääntynyt huomattavasti verrattuna epidemiaa edeltävään mittaukseen sekä tytöillä että pojilla. Myös kouluterveyskyselyissä on todettu nuorten mielenterveysoireilun lisääntyneen ja psyykkisen hyvinvoinnin heikentyneen koronapandemian aikana. Sosiaalisten kontaktien väheneminen ja rajaaminen on erityisen vaikutuksellista nuorille, joilla tarvekaveripiriin eli ikätoverikontakteihin on suuri. Rajoitukset ovat jo nyt ulottuneet nuorten harrastustoimintaan ja vapaa-ajan viettoon. Mikäli lakimuutos kornapassin käytön laajentamisesta asuisi voimaan kurjistuisi sekä lasten että nuorten tilanne entisestään. Ketään ei saa pakottaa tai painostaa lääketieteelliseen toimenpiteeseen; ei varsinkaan lapsiaja nuoria. Rokotehaitat kaikille ovat pahimmillaan elinikäisiä ja peruuttamattomia. Ei voida hyväksyä sitä, että lasten ja nuorten tulevaisuus romahtaa rokotehaitan johdosta. Varsinkin kun koronarokotteiden turvallisuutta ja tehokkuutta ei huolellisesti ole tutkittu eikä rokotteen pitkäaikaisvaikutuksista vielä edes voi olla varmaa tietoa. On edesvastuutonta käyttää lasten ja nuorten ymmärtämättömyyttä hyväksi ja pakottaa heidät ottamaan kyseenalainen kokeellinen rokote lukuisine tehosterokotteineen. Tässä ei enää ole kyse nuoren tai jopa lapsen suostumuksesta omasta vapaasta tahdostaan. Lakiuudistuksessa ei sanallakaan kerrota, kuinka monta koronarokotetta lapset ja nuoret on tarkoitus painostaa ottamaan koronapassin pitääkseen ja voidakseen elää normaalia elämää. Lasten ja nuorten tilanne ja lakimuutoksen siihen tuoma kurjistuminen ovat usealle päämiehelleni erityisen tärkeä perusteluna lakimuutoksen vastustamiselle. Erityisesti juuri lapsia ja nuoria ei saa syrjiä terveysturvallisuuteen verhotulla rokotepakolla. (ks alempana syrjiminen yleisesti) 7. KORONAPASSIN JA SEN KÄYTÖN LAAJENTAMISEN PERUSTUSLAINVASTAISUUS Itä-Suomen yliopiston tutkimusartikkelia 14.1.22 lainaten julkisoikeuden yliopistonlehtorin, dosentti Matti Muukkosen tuoreen vertaisarvioidun tutkimuksen mukaan perustuslakivaliokunta ei käsitellyt asianmukaisesti eri ihmisryhmien asemaa puoltaessaan koronapassin kansallista käyttöä loppuvuonna 2021. Koronapassi, perustuslaki ja yhdenvertaisuustarkasteluasetelman kritiikki -tutkimuksen (Edilex 2/2022) mukaan niin tartuntatautilain muuttamiseen johtaneesta hallituksen esityksestä kuin perustuslakivaliokunnan lausunnosta ilmenee, kuinka lainsäädännön oli tarkoituskin asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan rokotusstatuksen perusteella, mutta tätä ei pidetty ongelmana. Muukkosen mukaan tilanne muodostui kuitenkin ongelmalliseksi, kun tarkastelua ei viety riittävän pitkälle sen tunnistamiseksi millaisessa asemassa eri ihmisryhmät terveydentilansa perusteella olivat. Pauli Rautiainen ja Ida Koivisto ovat aiemmassa tutkimuksessaan kirjoittaneet oikeusjärjestyksen luomista hahmoista. Koronapassin tapauksessa terveille rokottamattomille kirjoitettiin rooli, jonka mukaan he olisivat ikään kuin käyttäytyneet väärin, vaikka missään vaiheessa rokotusta ei ollut määrätty kenellekään velvollisuudeksi, Muukkonen tuo esiin. Muukkosen mukaan se, ettei rokottautumisvelvollisuutta ole asetettu, on tarkoittanut harkintavallan myöntämistä yksityisille henkilöille, jolloin on hankala ajatella, että tuota valtaa käyttäneisiin kohdistetaan tosiasiallisesti kielteisiä seuraamuksia. Heitä pidettiin ikään kuin vaarallisina muille ja heille asetettiin velvollisuus todistaa puhtautensa, Muukkonen kertaa tutkimuksensa havaintoja. Muukkosen mukaan tulevien perusoikeusrajoitusten käsittelyn yhteydessä on erittäin tärkeää, että jokainen rajoituksen kohteeksi joutuva ryhmä on asianmukaisesti tunnistettu ja lainsäädännön vaikutukset heihin tulee asianmukaisesti arvioiduksi. Muukkosen tutkimus on avoimesti luettavissa osoitteesta: https://www.edilex.fi/artikkelit/25547.pdf 7.1. Syrjintäkiellon rikkominen Luonnoksessa esitetään luvussa 1.1, että ”Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 8 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä muun ohella terveydentilan tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Erilainen kohtelu ei ole syrjintää, jos kohtelu perustuu lakiin ja sillä muutoin on hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. (yhdenvertaisuuslaki 11.1 §) Erilainen kohtelu on oikeutettua, vaikka kohtelun oikeuttamisperusteista ei ole säädetty, jos kohtelulla on perus- ja ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. (yhdenvertaisuuslaki 11.2 §) Yleisvaarallisen tartuntataudin kuten covid-19-taudin leviämisen estäminen on kiistatta hyväksyttävä tavoite. Taudin leviämisen estämisellä pyritään suojelemaan ihmisten henkeä ja terveyttä sekä turvaamaan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kantokyky.” Suomen ainoan virallisen ja hyväksytyn asiantuntijan Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen (THL) terveysturvallisuusjohtaja Mika Salmisen 15.1.2022 MTV Uutisille ilmoittaman mukaan: ” Koronastrategiaa pitää muuttaa – ”Vähitellen täytyy siirtyä normaalimpaan sairauden käsittelyyn”. Myös useat muut asiantuntijatahot kertovat mediassa samaa. Taudin leviäminen ei ole estettävissä koronapassin käytön laajentamisella eikä siten luonnoksessa esitettyjä yhdenvertaisuuslain vastaisia mutta silti hyväksyttäviä syitä ei ole olemassa asiantuntijoiden mukaan. Mediassa kerrotaan myös, että STM käyttäisikin jotain muuta asiantuntijatahoa, kuin THL:ää, mutta ei suostu kertomaan asiantuntijoidensa nimiä. Tilanne on pöyristyttävä ja tarkoittaa sitä, että STM ei ole käyttänyt lakiluonnoksensa asiantuntijana THL:ää vaan jotain nimettömäksi jätettyjä tahoja. Erityisen moitittavaa viranomaistoimintaa tämä on siksi, että laki koskettaa kansalaisten elämää ja terveyttä niin laajalti. Lakiluonnoksessa ei myöskään ole huomioitu epidemiologista tilannekuvaa: ”Kahden viikon aikana (1. –15.12.) uusia kuolemia on raportoitu yhteensä 98 ja näistä 78 prosenttia (76 kpl) raportoitiin yli 70-vuotiailla.” On tärkeää asettaa nämä tiedot laajempaan kontekstiin. Tilastokeskuksen (2021) data kertoo, että vuonna 2020 Suomessa kuoli 55 500 henkeä. Eniten kuolemia aiheuttivat edelleen verenkiertoelinten sairaudet, kasvaimet ja muistisairaudet, joihin menehtyi yli 42 000 henkilöä. Covid-19-virusinfektioon kuoli 558 henkilöä, joiden keski-ikä oli 84- vuotta. Covid-19-virusinfektio oli vasta yhdeksäs yksittäinen kuolinsyy; heti itsemurhien jälkeen. Alle 65- vuotiaita kuoli koronavirustautiin 42 henkilöä. Vuoden 2021 loppuun mennessä koronavirustautiin liittyviä kuolemia on tilastoitu Suomessa yhteensä 1564 (THL 2022). Koronavirustaudin epidemiologinen tilannekuva ei siis anna perusteluja koronatodistuksen käytölle tai sen laajentamiselle. Suomen kansalaiset on poliittista valtaa käyttävien taholta mediassa jaettu rokotettuihin ja rokottamattomiin – hyviin ja pahoihin. Rokottamattomat on epäasiallisin kielenkääntein tuomittu perusteettomasti. Kyse on selkeästä vihapuheesta. Rokottamattomien syyllistäminen tulee ilmi myös esitysluonnoksesta, jossa todetaan (s. 13 ), että Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ilmaisi 15.11. pidetyssä lehdistötilaisuudessa, että: ” rokottamattomien tilanne saakin olla (”må godt være”) rokotettuja hankalampi.” Luonnoksessa todetaan suoraan, että: ”Rokottamattomien aseman hankaloituminen on päättäjien tiedossa ja se on myös osin tarkoituksellista”. Tämä on täydessä ristiriidassa siihen STM:n väitteeseen, että koronapassin käytön laajentaminen tehtäisiin terveysturvallisuussyistä. Tosiasiassa lakimuutoksella halutaan syrjiä rokottamattomia ja asettaa heidät epätasa-arvoiseen asemaan vakaumuksensa, mielipiteensä, terveydentilansa vuoksi eli juurikin Perustuslaissa ja Yhdenvertaisuuslaissa todettujen kiellettyjen syrjintäperusteiden nojalla. Tämä on todella huolestuttavaa viranomaistoimintaa ! Eritoten viranomaisen ja poliittisten päättäjien tulee noudattaa lakia. Korinapassin käytön laajennushanke on siten Perustuslain mukaisen yleisen syrjintäkiellon ja Yhdenvertaisuuslain kieltämän välittömän ja välillisen syrjinnän kiellon eli lain vastainen. 8. ESITYSLUONNOKSEN PUUTTEET Esitysluonnos on pahasti puutteellinen ja keskeneräinen. Siitä on jätetty kokonaan pois useita lakimuutoksen vaikutukseen liittyviä arviointeja ja kerrottu, että niitä tullaan täydentämään lausuntokierroksen aikana tai sen jälkeen. Tämä on hyvän hallintotavan vastaista. Erityisen paheksuttavaa puutteellisuus on myös siksi, että koronapassin käytön laajentaminen koskettaisi kansalaisten elämää ja terveyttä laajasti. 9. EPÄLUOTTAMUS VIRANOMAISTAHOON STM:n ja hallituksen toiminta THL.n asiantuntijana antamien suositusten ja ohjeiden vastaisesti ja epämääräisten nimettömien asiantuntijoiden käyttö on aiheuttanut syvän epäluottamuksen kansalaisissa. MTV Uutisten päätoimittajan Ilkka Ahtiaisen 15.1.22 julkaistun kirjoituksen sanoja lainaten: ”STM:n infoihin ei enää voi suhtautua kritiikittä” Median näkökulmasta Kiurun toimintatavat ovat johtaneet siihen, että ainakin MTV Uutisissa sosiaali- ja terveysministeriön koronatiedotustilaisuuksiin on toistaiseksi mahdotonta suhtautua normaalin suomalaisen perusluottamuksen varassa. Eli että niissä kerrottaisiin asioista parhaan tietämyksen perusteella niin kuin asiat ovat, virkavastuulla. Viikon takainen long covid -info oli käännekohta. Heti tuoreeltaan runsaslukuinen joukko eri alojen lääkäreitä arvosteli infossa esitettyjä lukuja koronan pitkäaikaisoireiden yleisyydestä. He myös kritisoivat tapaa, jolla Kiuru väritti sanomaansa ja valjasti koko tilaisuuden omiin tarkoitusperiinsä. Muiden muassa Helsingin Sanomat on ansiokkaasti purkanut Kiurun tiedotustilaisuudessa välittämää ”tietoa”. Tuoreet mediatiedot kertovat, että Kiuru on sumuttanut omia ministerikollegoitaan hallituksen koronaryhmän kokouksissa. Hän tai hänen esikuntansa ovat julkisuuden kautta yrittäneet savustaa THL:n johtoa ja asiantuntijoita tehtävistään. Kiuru on sivuuttanut maan parhaiden infektiotautiasiantuntijoiden näkemykset ja murentanut tällä tavoin näiden uskottavuutta suuren yleisön silmissä. Kiuru ei paljasta, ketkä ovat hänen todelliset neuvonantajansa. Sosiaalisesta mediasta saa tosin käsityksen, että Kiurun kuiskaajat kuuluvat pieneen autoritaarisia menetelmiä kannattavien ns. tukahduttajien (ZeroCovid) tutkijaverkostoon. Näillä tutkijoilla on korkeita oppiarvoja, mutta aivan joiltain muilta kuin infektiotautien ja epidemiologian aloilta. Kun nyt koronapassin käytön laajentamista koskeva lakiluonnos selkeästi perustuu näiden ministeri Kiurun nimettöminä pysyvien asiantuntija-neuvonantajien kantaan, on esitystä pidettävä joka tavoin sopimattomana ja lainvastaisena. Tampere 17.1.2022 Niina Hurme, omasta sekä avopuoliso Jussi Hovi puolesta.
   • Tubli Kristina, Terveydenhuollon ammattilainen
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • En näe miten tämä lakimuutos olisi perusteltu tämän jälkeen, kun on näyttöä, miten passi (eli rokotestatus) ei vaikuttaa mitenkään tartuntoihin, koska myös rokotetut sairastuvat sekä levittävät sairautta. Näin olleen, ei ole mitään näyttöä siitä, että tämä muutos/päätös olisi perusteltu. Se laittaa vaan ihmiset eri-arvoiseen tilanteeseen ilman mitään perusteltuja syitä. Olen pettynyt Suomessa ja tämän maan hallituksessa, jos tämä menee läpi, niin kuin sote-alan muutos meni läpi - taas ilman mitään perusteltua syytä, koska rokotteet eivät estää sairastumista eikä tartuttamista.
   • Ulmanen Pinja, Sairaanhoitajaopiskelija
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Koronapassi on jo todistanut toimimattomuutensa ja tulos on nähtävissä nykyisessä tautitilanteessa. Koronapassi/rokotepassi on tautitilanteen kannalta hyödytön, sillä myös "täyden rokotussarjan" saaneet henkilöt tartuttavat virusta. Nykytiedon valossa koronarokotteet estävät ns. vakavaa tautimuotoa ja on myös mahdollista, että rokotettu tartunnankantaja ei suuremmalla todennäköisyydellä (vs. rokottamaton) tiedä tartunnasta oireettomuuden takia. Voi siis olla mahdollista, että kyseiset henkilöt siis myös tartuttavat enemmän, tietämättään. Koronapassin käyttö on perusteetonta ja perusteettomasti se myös asettaa ihmiset eri arvoiseen asemaan keskenään. Koronapassin käyttöönotto tulisi ajamaan jo valmiiksi kaaoksessa olevan terveydenhuollon katastrofiin. Ehdotankin siis seuraavaa: - koronapassin käyttöönoton täydellinen hylkääminen koko maassa (kaikki alat) - jotta terveydenhuollon kantokyky saadaan taattua, resurssit täytyy kohdentaa siten, että saadaan kaikki työkykyiset sote-alan ammattilaiset vapaasta tahdostaan takaisin töihin ilman yksilön kehollista itsemääräämisoikeutta loukkaavaa passia
   • Kotiranta Petri
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Koronapassi ei edistä terveyttä ja eriarvoistaa ihmisiä. Passi ei estä tartuntoja eikä leviämistä.
   • Kenttämies Leena, Lausunnonantaja AA Kenttämies antaa lausunnon sekä omasta ja yhtiönsä puolesta että asianajajana yhteensä 1508 päämiehen puolesta
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • ASIANAJOTOIMISTO LEENA KENTTÄMIES OY Sosiaali- ja terveysministeriölle Viite diaarinumero: VN/32784/2021 ASIA: Lausunto Hallituksen esityksestä laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ASIAMIES JA PROSESSIOSOITE Asianajaja Leena Kenttämies Asianajotoimisto Leena Kenttämies Oy Osoite: Lautamiehentie 12, 11130 Riihimäki Puh: 019-779 000, 040-588 5961 Sähköposti: leena.kenttamies@kenttamies.fi LAUSUNNON ANTAJAT Asianajaja Leena Kenttämies omasta puolestaan ja Asianajotoimisto Leena Kenttämies Oy:n puolesta sekä asiamiehenä seuraavien tuhatviisisataakahdeksan (1.508) päämiehen puolesta: Tuomas Toivonen, Marjut Hautanen, Anna-Leena Kenttämies, Tanja Kalkkila, Tatu Toivonen, Minna Hautala, Anna-Liisa Lahti, Susan Sangi, Outi Rekola, Carita Nyberg, Susanna Auvinen, Marjukka Toivonen, Pyry Kinnari, Piia Saari, Anneli Hallapelto, Niina Hakala, Eveliina Hämäläinen, Anu Eerikäinen,, Katri Siitonen, Mirja Hyttinen, Eija Niittymäki, Aleksi Virpi, Sofia Muli, Miitta Takaniemi, Marjukka Sten, Pekka Vuori, Virva Laitinen, Minna Rekonen, Jari-Tommi Vuorinen, Tiina Nieminen, Tomi Lehtinen, Mia Korpi, Tanja Lauronen, Laura Syvänne, Sanna-Mari Piironen, Siru Häkkinen, Vaula Tuominen, Anni Mäkinen, Juha Melavirta, Toni Luoma-aho, Vesa Karvonen, Paavo Karvonen, Aila Väänänen, Minna Suoknuuti, Jenni Mantila, Petri Hakkola, Niklas Saaristo, Pekka Ahtoniemi, Sisko Heikkinen, Tiina Alkila, Mervi Lepistö, Jenni Tenhunen, Tamara Merenvalta, Marko Pöyhönen, Mika Sipola, Anna Närhi, Birgitta Leino-Kinnari, Ali Kattilakoski, Susanna Tuhkala, Helena Aho, Juha-Pekka Aho, Veikko Sinisalo, Tarja Ismaili Alaoui, Jari Pöyhönen, Tommi Räsänen, Jarno Mäki-Kojola, Nita Seessalo , Markus Juhani Sutinen, Mikko Koskinen, Mervi Leite-Ferraz, Ville-Pekka Seppälä, Markku Mäkelä Kankaanpää, Tatu Sunikka, Sanna Karjalainen, Ellimaija Stenfors, . Pauliina Savolainen, Jenni Tolonen, Minna Taipale, Outi Hyytinen, Raija Laurell, Oscar Wiren, Tuire Heinola, Sari Syvänne, Katja Kannosto, Anne Raenkari, Merete Juhola, Reino Nordin, Pekka Airaksinen, Lea Sinikka Moisander, Harri Jolkkonen, Sonja Karlsson, Paula Haanpää, Reijo Turunen, Arttu Kärki, Johanna Pennanen, Päivi Rantanen , Johannes Erkkonen, Mirkka Kivi, Maria Yli-Peltola, Mari Marttila, Juho Lehto, Maria Kostiander, Kirsi Heikkinen, Jaakko Ruotsalainen , Minna Tenhunen, Krista Arbelius, Inka Seppälä, Mikko Salmela, Tiina Kerkola, Mika Kerkola, Anneli Kaipainen, Niina Pöhö, Miia Anttila, Marjo Savolainen, Karoliina Santala, Leena Ahonen, Jari Viitala, Niklas Kjellman, Jussi Mäenpää, Kirsi Manneh, Marica Leino, Sari Viljanen, Sami Suominen, Seppo Kauppinen, Kristiina Viitakoski, Elina Vainio, Mari Haavisto , Emma Pelto, Toni Vuorinen, Ari JOHANNES Vainio, Sari Antila, Susanna Koivisto, Esa Simuva, Santeri Behm, Helena Pöhö, Mari Alenius, Anja Pirttilä, Kirsi Kettunen, Tiina Puranen, Minna Sandström, Kristiina Laiho, Efe Virto, Sirpa Kauppinen, Susanne Stenfors, Suvi Hosionaho, Janne Tornberg, Matti Salonen, Piritta Tanskanen, Anne Lindov, Kirsi Nokelainen, Annika Leino, Satu Järvinen, Pasi Aitamurto, . Jussi Helaakoski, Minni Behm, Janita Hiltunen, Cia Grönberg, Kaisa Anttila, Anna-Liisa Kostiander, Jukka Pölkki, Piia Valppu, Anniina Mäkiranta, Markus Mäkiranta, Piia Räty, Sami Petteri Vaara, Marja Jämsen, Piia Gül, Jenni Karhunen, Arla Aspholm, Eetu Toivonen, Kirsi Suuronen, Jenni Peltomaa, Ville Juvonen, Hanna Parikka, Jukka Roivainen, Esa Määttä, Kirsi Ylinen, Eveliina Kanervo, Minttu Parviainen, Jukka Laulumaa, Heli Parkkali-Niemi, Sini Laine, Jarmo Luotonen, Laura Evans, Katriina Karttunen, Sini Pirnes, Marje Karttunen, Iiro Rautiainen, Ella Hirvonen, Anja Purhonen, Satu Koskiniemi, Mika Karjalainen, Katja Mantela, Mari Hakkarainen, Noora Puttonen, Kirsi Kaltio, Maija Somerkivi, Jenni Lönnblad, Kaisa peni, Saila Pohjola, Kirsi Korhonen, Siru Mustikkamaa, Sanna Lahtinen, Tanja Metsä-Turja, Nadja Asp, Sampo Manninen, Mika Saari, Inka Ylihuttula, Piia Koskela, Teemu Kinnunen, Marjo Antikainen, Anni Lahti, Maria Rapinoja, Sari Kjäll, Riikka Saloniemi, Anu Keränen, Juhani Sipilä, Jyrki Virtaniemi, Mari Vaetoja, Heidi Autio, Hanna Ollila, , Riikka Uschanov, Pia Romo, Minna Pohtinen, Janica Lepistö Piia Marjomäki, Anne Schellingerhout, Jaana Luomala, Hanni Kärkkäinen, . Pia Hellgren, Elina Wiirilinna, Inka Ripatti, Saara Kamil, Tarja Sartimo, Tiia Pihlman, Anne Hiironniemi, Heidi Törnqvist, Vesa Liljamo, Outi Törmänen, Tuija Hietaharju, Sari Kaasinen, Jan Vepsäläinen, Tarja Malmström. Arlind Pashollari , Maarit Lahti, Saila Lahti, Sami Mäkynen, Lasse Kovanen, Risto Laaksonen, Cia Grönbergin, Jaana Halinen, Niina Kokko, Sannamaria Oja, Kari Parviainen, Tiina Leino, Emilia Julin, . Niina Pollari, Satu Tyrväinen, Pekka Parviainen, Camilla Peltonen, Timo Riipinen, Eeva-Sisko Takkinen, Marja Havukainen, Meri Kinnunen, Markus Petteri Parviainen, Vesa Varimo, Anu Mustonen, Kirsti Salonen, Seija Vähäkainu, Terhi Hannula, Henrik Aaltonen, Mikko Seppänen, Pasi Illikainen, Katri Lundström, Saku Rämö, Katri Hartikainen, Auli Heikkinen, Anita Kanerva, Miika Havo, Elsi Mäntynen, Lenita Niemi, Tarja Lampela, Jenisa Tauriainen, . Krista Soimula, Katri Humalajoki, Jussi Karelehto, Petteri Ödner, Nora Nevia, Kirsi Heimonen, Michel Ben-David, Reijo Heimonen, Liisa Berndt, Kati Asula, Keijo Asula, Paula Karjalainen, Toni Bäcklund, Marju Jänkälä, Kati Liukkonen, Reima Hieta, Timo Kuronen, Aija Oikari, Jasmin Mendoza Castaneda, Lotta-Emilia Harvistola, Hilla Katiska, Anu Huusko, Tiina Huuskonen, Satu Lahtinen, Jaana Henneri, Erika Raittila, Sybila Pitkänen, Sami Vartiainen, Viivi Partanen, Eveliina Mäkinen, Marjut Shweeke, Mariella Petsalo, Per Hedman, Tuulia Peltonen, Jenny Pekkarinen, Johanna Sotikoff, Mia Juhola, Nora Aras, Mikael Sarlin, Tiina Seppänen, Anna Kiiskinen, Hanna Sokajärvi, Mia Hämäläinen (Oulu), Kari Kankkunen, Hanna Wulff, Elina Heino, Maria Nurmela, Tero Siltala, Antero Peltola, Anu Paloste-Pihlajaniemi, Maria Härmä, Heli Kärkkäinen, Riitta Jänkälä, Tarja Kujala, Jaana Penttilä, Taru Erkkilä, Janne Hannula, Mervi Alarauhio, Timo Leino, Mika Hartikainen, Jarkko Jokinen, Riitta Aholuoto, Kirsi Ahlqvist-Parviainen, Olli Mård, Heli Heikkinen, Taru Sulkakoski, Jenni Saukkonen, Liina Aihkimettä, Tuija Kandelberg, Jussi Lepola,, Anne Lehtonen, Henna Välimaa, Jaakko Välimaa, Karoliina Sirviö, Tanja Hauta-aho (Lahti), Arja Heikkinen, Simo Siipola, Ritva Silpola, Juho Akola, Anniina Kantell, Tony Kolehmainen, Anneli Antila, Raimo Rautio (Kopsa), . Sarika Lipasti, Anita Schildt, Heidi Rantanen, Heidi Järvinen (Askola), Julius Turunen, Lahja Varila, Mervi Kumpulainen, Niko Heikkala, Touko Koskinen, Tarja Hautala, Jani Karjalainen, Heidi Puumalainen (Vantaa), Helinä Tuura, Sara Peltola, Jussi Parviainen, Kirsi Laatikainen, Päivi Piiparinen, Kari Somero, Esko Ristolainen, Liisa Heikkala, Merja Lehtinen, Jorma Ilanen, Menna Kampman, Liliaan Ristolainen (Muurame), Päivi Oinaala, Kati Lehtola, Krista Joanna Karén, Kalle Tammivuori, Elina Tammivuori, Miro Vuorisalo, Midori Sofia Zenobia Martikainen, Emilia Pätsi, Sami Lehtola, Henna Korpi, Joni Mäkipörhölä, Leena Rajainmäki, Juha Tanska, Marjo Rantala, Seppo Aapa, Sari Maarit Kulmala, Anne Virolainen, Saana Koivisto, Reetta-Kaisa Lusi, Petri Nevala, Mervi Jutila, Susanne ja Petri Haaparanta, Lea Peltola, Tarja Mustonen ja Netta Onnela, Kimmo Blomster, Marjo Passi, Saara Nyqvist, Anna-Kaisa Santala, Sari Parikka, Johanna Meri, Jukka Palander, Hannele Innanen, Annu Peura, Erja Ilmasti (Jyväskylä), Mika Uusitalo, Tuija Vuorela, Suvi Kunnari, Reijo Rintaneva, Marko Olli Olsonius, Eeva Karonen, Petri Puumalainen, Laura Sirkiä, Maikki Nuorala, Kai Pitkänen, Jenni Lahtinen, Pirkko Kähäri, Ola Muttilainen, Anita Jaskari, Irma Kettunen, Marja Aalto, Markus Viitala, Jussi Timonen, Matias Lind ja Janna Kohonen, Elli-Noora Kiramo, Suvi Ritola, Saija Teppala, Sonja Renkola, Julia Virtanen, Juulia Pyrrö, Sointu Halonen, Henna Herva, Tiina Mäkelä, Tytti Poutanen-Muukka, Liisa Keskinen, Christina Nurmi, Olli Pyrrö, , Mikko Penkkimäki, Johanna Penkkimäki, Markus Lind, Minna Arima, Jesse Karen, Piia Geering, Tiina Nilsson, Tanja Kalilainen, Harri Tiihonen, Torleif Skog, Jarmo Arima, Johanna Kymäläinen, Alexander ja Ulriikka Högström, Eija Löppönen, Arttu Käpylä, Kati Kovalainen, Sanna-Kaisa Järvinen, Jari Hämäläinen, Laura Kopra-Ahokas, Sirkka Anttila, Karoliina Säily, Sari Päivärinta, Sirpa Liinakari, Pertti Piirto, Suvi Häkli, Johanna Pihlajaniemi, Petri Nilsson, Kasper Pasanen, Anna Lähteenkorva, Anne-Charlotte Söderström, Linnea Takkinen, Antero Nousiainen, Tuula Kosma, Päivi Strömmer, Miia Mähönenm, Antti Myllymäki, Jaana Spårman, Mari Laakso, Beata Ervasti, Niina Borg, Tiina Hietaranta, Päivi Holopainen, Minna Finstad, Elenora Simuva, Sami Mähönen, Marja Kukkala, Tuula Utriainen, Sari Laukkanen, Minna Kokkinen, Karoliina Junkala, Päivikki Luukkonen, Kirsi Kemppainen, Heidi Björkgård, Kirsi Väisänen, Heljä Nykänen, Jaana Harjunpää, Marika Hölttä, Hanna Vilenius, Pirjo Sinkkonen, Tanja Auer, Katri Kainulainen, Lea Särmä, Saara Pilhjerta, Salla Lyytikäinen, Teija Räihä, Suvi Thapaliya, Henrik von Martens, Kirsi Roininen, Sirkku Leutonen, Maria Dahlqvist, Akuliina Vuori, Hannele Karasti, Elina Hiidenmieli, Laura Hopea, Matti Mäki, Tommi Karte, Vesa Hento, Jukka Tuukkanen, Paula Kokkoniemi, Pekka Mård, Anne Kulmala, Teemu Turkulainen, Kirsti Juutilainen, Nada Sandberg, Sirpa Kopra, Arja Hokkanen, Mikko Kastinen, Ilkka Raudasoja, Arja Tyynelä, Eevaliisa Tuononen, Aki Laitinen, Joni Parviainen, Susanna Sonck, Jari Simola, Mikael Lummi, Ilse Moring, Sari Heinonen, Jaana Rehn, Heidi Finer-Mattila, Tytti Pitkänen, Matti Sarvela, Noora Ruuth, Jussi Örn, Miikka Hosionaho, Ulla Berg, Mikko Hovi, Jukka Paukkeri, Iina Valli, Ritva Aho, Helena Suni, Pauliina Tuomaala, Rami Talme, Danita Lindroos, Matias Lummi, Tiia Näsman, Kimmo Koivulehto, Jarno Koskimaa, Marika Sorvari, Juha Hermunen, Jatta -Pulli, Miia Ratilainen, Minna Sormunen, Annamaria Raikamo, Mika Savolainen, Elina Ikävalko, Erika Niemi-Thapa, Sini Tötterman, Sanna Koivunen, Jukka Heiskanen, Seppo Vanhakartano, Marianne Bruce, Ulla Haukilahti, Toni Tuohino, Riitta Maliniemi, Camilla Somero, Stan Savolainen, Sari Kupari, Merja Vidgren, Satu Leino, Emma Luukkonen, Riikka Salminen, Minna Nissilä, Heidi Horn, Sanna Saviluoto, Kimmo Sorvari, Tyyne Bergman, Anitta Achren, Dan Bergman, Sari Rautio, Mira Pekkarinen, Iina Lyytikkä, Salla Collin, Mila Rämet, Miia Kaivola, Katja Kuusisto, Jari Haapanen, Laura Lehtomäki, Anu Outinen, Hanna Kirjokivi, Anu Kankarjärvi, Heli Myllylä, Janne Patjas, Wilhelmiina Kananen, Tapio (Seppo Juhani) Ojala, Antero Raikamo, Eeva Haho, Tero Järvinen, Marjaana Lumijärvi, Juho Mäkinen, Heidi Jämsén, Mirva Tamlander, Anneli Holma-Lehtola, Pauliina Laurén, Pirjo Saarela, Anne Nagy, Jarkko Salo, laura iltola, Miia Tuppurainen, Katri Kuukkanen, Suvi Rinne, Melissa Ritaoja, Tuula Annika Moisio, Sallamari Keskinen, Päivi Nikkanen, Heidi wallenius, pauliina toljamo, Topias Renkola, Kaarina Jokinen, Taina Sormunen, Paula Hosionaho, Sanna Mäkinen, Roope Mikkola, Laura Martikainen, Kaisa Raatikainen, Veli-Petteri Ruuska, Kirsi Parvi, Markku Parvi, Jukka Viitala, Terhi Mikkola, Lilli-Alina Kamula, Maarit Virtanen, Elina Nikula, Anneli Kaunislehto, Kirsi Kauranen, Outi Koskelo, Päivi Hannuksela, Heidi Kumpu, Rukka Lindberg, Henna af Hällström, Susanna Keski-Kuha, Malla Maanpiiri, Sari Pietilä, Tiina Maria Kivisalo, Paula Kuukkeli, Mariel Tammilehto, Milla Järvinen, Virpi Hauhia, Jenni Vähäsalo, Miisa Hokkanen, Anette Piitari, Isa Pekkala, Marjo Simpura, Jenni Ruuth, Tuula Hertteli, Marja Penttilä, Ossi Hongisto, Taija Ahola, Satu Peura, Tytti Uotila, Sara Tompuri, Erik Ostrow, Elisa Ostrow, Essi Takkinen, Minna Laitila, Kirsi Törmänen, Margit Holappa, Marko Rämö, Risto Rantakallio, Laura Koivula, Tanja Väisänen, Sina Nummela, Josefiina Leppänen, Katariina Roine-Heikkala, Katja Ikonen, Kati Mäenpää, Niina Saarinen, Pirjo Rova, Sanna Karlsson-Sutinsa, Katri Koskinen, Lotta Haukkovaara, Joona Kilponen, Elisa Järvi, Timo Annanolli, Tuomas Larkovuo, Ronja Dammert , Sauli Kokkola, Helena Pesonen, Elina Masih, Jussi Rinne, Netta Lyijynen, Jenni Ramström, Tapani Muli, Jaana-Marika Kurtti, Heidi Nikka, Niina Mettälä, Heli Säkkinen, Sari Kalliokoski, Timo Kalliokoski, Tanja Heikkilä, Niina Kivelä, Markku Jääskeläinen, Jenni Vehkaluoto, Niko Kolsi, Katariina Correia, Heidi Hirvelä, Tarja Kallonen, Outi Elo, Sanna Pajuvirta, Hannu Matias Kukkonen, Jami Pyykkönen, Marika Rutanen, Maiju Heikkilä, Petri Niskanen, Anita Aroalho, Tapio Leppäaho, Tiinaliisa Typpö, Hanna Linnas, Peter wallenius, Mari Vikström-Osorio, Miguel Osorio, Sanna Hämäläinen, Kaija Vikström, Miika Vikström, Sauli Hämäläinen, Elisa Vikström-Garcia, Felipe Garcia,Carita Meiseri, Anu Roitto, Ville Högman, Maija Pentti, Eija Rasku, Hanne Kohtala, Miranda Pessa, Anna Kivimäki, Raija Lievonen, Jaana Ajamo, Sari Laitinen, Anna-Mari Oravainen, Anne Kulmala, Karri Suoraniemi, Hilkka Aaltonen, Pirkko Hirvonen, Kitta Vesterinen, Piia-Riina Patjas, Satu Höglund, Jonna Autio, Ida Sinisalo-Peltonen, Terhi Pajunen, Johannes Typpö, Jania Kleimola, Emmi Metsi, Maria Tamminen, Anna Kantola, Eija Tuononen, Linda Kuha, Mika Luotonen, Kirsi Suutari, Anna-Riikka Leppäaho, Pike Rossi, Sirpa Rynkä, Pieta Muhonen, Heli Maria, Anneli Birk, Maria Pykäläinen, Elina Rellman, Erja Hietanen, Mirka kivelä, Anniina Emilia Kovanen, Ilkka Rissanen, Minna Mäkelä, Hanna Pasanen, Elina Lehtovuori, Jarno Rautiainen, Egle Salumaa, Maarjan Ridalaan, Lisanna Ridalaan, Antti Ahtiluoto, Hanna Kosonen, Hanna-Leena Lappalainen, Noora Puulasto, Merja-Leena Välineva, Heikki Tölli, Riikka Ojala, Suvi Kesäläinen, Heidi Vierimaa, Varpu Heikkinen, Juuso Ala-Haavisto, Vesa Keski-Ikkala, Petri Salo, Antti Lampela, Rebecca Koskenniemi, Sari Harinen, Jenni Aidanpää, Niina Nyyssönen, Maria Ylönen, Saija Niemikorpi, Päivi Viinikka, Virpi Mehtälä, Jouko Pursiainen, Sissi Silovaara, Enni Saarni, Virve Venhe, Tatiana Otajagic, Valtteri Välimäki, Ann-Marie Nummelin, Anu Pajala, Ari Saarinen, Joni Haimakka, Henna Muurinen, Paula Rantala, Emmi Lehto, Joanne Nuora, Jarna Savolainen, Frida Backman-Clark, Jarkko Rantala, Päivi Keränen, Jenni Määttä, Sanna Havana, Joona Kilponen, Tero Nieminen, Outi Pitkänen, Riia Lentz, Juho Muhonen, Petri Heiskanen, Mervi Kuosmanen, Marika Tuulikunnas, Sofia Lindholm, Riikka Välimäki, Sari Leponiemi, Tiina Peurala, Emilia Seppänen, Hansu Havia, Marko Haasala, Minna Forstadius, Lasse Falk, Hanna Svens, Mirja Kolhone, Taru Ojala, Hanna Puotila, Teija Luhtala, Anu Uski, Nina Blomqvist, Anna Airakari, Mirja Virtanen, Jenni Sironen, Taina Väänänen, Marika Lehdonkivi, Taina Junttila, Jussi Pihlajaniemi, Riikka Elo, Anneli Talvitie, Iida Tuomikoski, Anu Syrjälä, Maikku Koskela, Heidi Kälkäjä, Karoliina Saarikoski, Jaana Pärssinen, Mervi Koskela, Elina Väänänen, Enni Saarni, Tiina Taiminen, Rebekka Hanslian, Annika Spårman, Niina Piippo, Ella Piilonen, Terhi Laiho, Maria Ruuska, Sampsa Muhonen, Petri Timonen, Kari Parviainen, Niko Salovaara, Henna Uusikallio, Milla Tuominen, Katja Raunio, Leena Hautala, Olga Zaytseva, Eeva Toivonen, Mikko Nokelainen, Sannamaari Raikaa, Ann Sofi Mattsson, Helemai Merila, Päivi Rajala, Agnes Menyhart, Laura Hiekkanen, Laura Hiekkanen, Maria Niemi-Korpi, Heini Seppä, Viivi Tsukimoto, Satu Piirainen, Kirsi vanSol, Liisa Lilvanen-Pelkonen, Sirkku Helskemaa, Tanja Mäkinen, Merja Ryynänen, Marianne Ahola, Tiina Vesamäki, Sirpa Huhtala, Kirsi Saukkola, Suvi Ritola, Helena Kuittinen, Pia von Weissenberg, Ari Paldanius ,Taina Paldanius, Suvi Latto, Tiina Grönroos, Juhani Ahonen, Perttu Harjula, Jani Mård, Leena Irmeli Valta, Hilkka Korhonen, Tuomas Karjalainen, Sanni-Maria Seppänen, Teemu Mäkelä, Kati Häkkinen, Jenni Pääkkönen, Nina Vainio, Simo Pukki, Marika Aartio, Tuula Viholainen, Heini Melkas, Jasu Husu, Tanja Terkola, Päivi Lähteenmäki, Elina Heikkilä, Malin Ekblom, Tiina Koistinen, Anne Lehtonen, Saara Jalmanen, Jenna Uusi-illikainen, Mia Perta, Elsa Kiramo, Samuli Heikkilä, Niina Knuters, Miia Määttä, Lia Tilander, Saila Salmelainen, Mari Rapeli, Petteri Koskela, Sari Tolonen, Iiro Kajander, Hannes Passoja, Marjo Viitala, Sanna Paus, Riikka Hietala, Ulla-Maija Koski, Sanna Nurmi, Minna Salomaa, Maria Rajala, Katriina Kärki, Antti Ilvesluoto, Enni Ylitalo, Henni Lääkkö, Eliisa Majuri Siivikkala, Jari Pitkänen, Tiitta Haukilahti, Kaisa Lähteenmäki, Saana Johnson, Tiinu Pärssinen, Milla Eerola, Mika Pakarinen, Anne Raappana, Pirjo Junttila-Vitikka, Kirsi Syrjä, Ville Koskimaa, Elina Nortunen, Marja Tammensalo, Karita Lahtinen, Anne Salonen, Tiina Juujärvi, Ville Koskela, Minna Honkanen, Irina Rekola, Jasmin Kailio, Mira Sillanpää, Toni Raappana, Katriina Heino, Anna-Mari Jantunen, Anne Kouhi, Etta Tuokkola, Tuomas Paavola, Marianna Mansnerus, Mira Piri, Sini Viitanen, Tero Viitanen, Nele Neuhof, Anneli Nulpponen, Pia Häkkinen, Jenni Säntti, Pia Keimola, Silja Taponen, Timo Karjalainen, Nelli Oravainen, Jenni Uurasjärvi, Anna-Maija Lehtonen, Ella Oras, Sari Nurmela, Camilla Rönnberg, Sanna Eksymä, Paula Huhtaharju, Niina Sihvo, Matti Tammela, Milpa Fuertes Melkas, Saara-Maria Korkala, Artturi Elovirta, Minna Suad, Pirjo Jääskeläinen, Heini Hannuksela, Annika Ranua, Elina Koivisto, Tiina Pirttilahti, Noora Anetjärvi, Jari Pelkonen, Anna Aubert, Ilkka Salomaa, Karola Räisänen, Miia Laitinen, Janna Ruuskanen, Kasper Koivisto, Daria Skippari-Smirnov, Valeria Grönberg, Maarit Mäkipää, Carola Koivukangas, Marko Eronen, Mirka Rauhala, Sannamari Alanen, Kirsi Porkola, Reijo Porkola, Soili Jänönen, Niina Tokola, Elli Vilenius, Eija Lamminen, Eijaleena Nylander, Nico Devandara, Katri Rinta-Jaskari, Piia Nuutinen, Kirsi Koivisto, Hanne Lahtela, Anna-Helena Peltokoski, Jukka Ihalainen, Oksana Myllylä, Sofia Palin, Lassi Lehto, Harri Siren, Milla Harjuniemi, Satu Wertti, Toni Hellberg, Sami Kivilompolo, Nadja Nissilä, Erja Huuhka, Katja Saxell, Ilona Turunen, Tero Vepsäläinen, Vesa Suutari, Saul Lehtonen, Anne Uschanov, Marni Nattestad, Johanna Kosonen, Katja Simola, Kari Hartikainen, Elisa Viitaharju, Jarno Mikael Lautala, Nina Marianna Lautala, Mari Keränen, Mariela Cravens, Vesa Sutinen, Anna-Maija Vuorialho, Marjut Tuononen, Jorma Astikainen, Jooel Nieminen, Marja Kulhelm, Anne Laitinen, Jatta Turunen, Annaleea Rantanen, Juha Karke, Petrus Risto, Karina Benidze, Miia Niemi, Satu Pohjonen, Roosa Kaukonen, Riikka Katariina Parikka, Marika Jevstafjeva, Tarja Lukin, Maija Elenius, Zsuzsanna Tibay, Tiina Tatli, Tuija Piispanen, Tiina Mielivaara, Janne Karjalainen, Risto Antero Niemelä, Jouni Kiiskinen, Tommi Mäkelä, Tuija Rimpilä, Riikka Hiitelä, Panu Nurmi, Piia Haapa-aho, Katri Ylimartimo, Heikki Toivonen, Marja Ranta, Helmi Pajari, Aira Palomäki, Esko Palomäki, Antti Malinen, Raisa Nieminen, Sannamaija Sipari, Hanna Sumuvuori, Ritva Pesonen, Jarno Hannus, Anne Pietarila, Katja Kämäräinen, Antti Kämäräinen, Marjo Tuokko, Anu Peura, Aulikki Saukko, Mirka Sadeharju, Leena Vainio, Emmi Salonen, Jeanette Kock, Marco Hanhinen, Jerry Rask, Alice Josefsson, Sari Jouhkimow, Anu Koski, Josefine Hyvärinen, Konsta Merimaa, Eija Chkti, Piia Niemi, Vanamo Kettunen, Jani Kettunen, Katja Poikajärvi, Piia Koivunen, Asser Huhtala, Liisa Saahkari, Tom-Stefan Witting, Jane Witting, Aleksi Hakola, Rami Jalonen, Marjut Ristolainen, Salomo Hietalahti, Milja Leinonen, Jemima Lindquist, Mia carita Lindqvist, Mira Hanski, Julia Jabo, Terhi Isosomppi, Tanja Soila, Marigona Shala-Merovci, Maria Ikävalko, Anu Rosling, Heidi Penttinen, Mervi Luukkanen, Mervi Syväranta, Tuukka Pentinpuro, Mirva Böös-Karhunen, Tiina Norjavaara, Tarja Aalto, Virpi Bakir, Piritta Syri, Katarina Tapaninmäki, Jeffrey Salahub, Sanna Rokka, Anneli Hämäläinen, Soila Kaski, Elisa Isabella Järvinen, Eeva Kaisto, Johanna Koivula, Eeva Määttä, Saynur Soramies, Meeri Ilmonen, Riitta Hämäläinen, Tuija Pajala-Kauranen, Jarmo Kauranen, Minna Kaitaniemi, Pia Nyman, Hannele Aallos, Anna Kauppila, Hanna Mattsson, Pekka Partanen, Riina Tikkanen, Paula Hakonen, Mari Erkkilä, Anna Peltomäki, Essi-Maria Eerola, Jaana Kallinen, Heidi Puumalainen, Sanna Kamula, Kati Manninen, Eeva Hostikka, Riitta Hakulinen, Martina Ramsay, Johanna Halttunen, Laura Junttila, Anne Kangaspusu, Esa Mutanen, Leena Katajamäki, Sanna Krankkala, Johanna Rantala, Ninni Ventjärvi, Anne Korkeakoski, Tanja Pietarila-Juntunen, Lotta Tapionkaski-Jaskari, Laura Annala, Maria Bres, Ida-Katarina Ekblom, Tanja koski, Riikka Hannonen, Marita Tulla, Pauliina Halonen, Salla Törmänen, Ilari Iivonen, Emilia Ayhan, Mirka Tanni, Pia Oksanen, Esa Hiltunen, Gunborg Kallio, Tuula Helle, Marja Hautaniemi, Sari Siivinen, Satu Timlin, Hannu Salokangas, Heli Korpikoski, Essi Kallio, Nina Kuusisto, Riina Saksa, Taina Flink, Riina Helenius, Tuulia Petäjäjärvi, Anne Ainasoja, Pirjo Raudaskoski, Päivi Koukkunen, Päivi Pihlajaniemi, Eija Pirhonen, Nico Kerkola, Taru Rintamäki, Emma Hasa, Emilia Raikamo, Sari Syngelmä, Mari Sorvisto, Tarja Karjalainen, Mikko Vuoto, Erja Mustajärvi, Mikael Lindberg, Krista Mettälä, Nicke Krokfors, Maija Keinänen, Elina Pöntinen, Aila Riikonen, Kaisu Ala-Pöntiö, Johanna Kähkönen, Maiju Tervo, Maria Belén Galli Funes, Janne Oksala, Minna Parkkinen, Marjaana Hjelt, Virpi Lehtinen, Noora Pitkänen, Saara Keskimäki, Jaana Kolehmainen, Milla Suomi, Jaakko Pispala, Timo Mäkinen, Nenna Matson, Leena Saleva, Salla Wilskman, Mia Koskela, Eerik Mustajärvi, Raakel Alimran, Sari Leppänen, Susan Sundqvist, Sinikka Illaru, Marjo Hirvonen, Jussi Aleksi Michelsson, Annika Heikkinen, Hanna Kytömäki, Kari Väisänen, Päivikki Partinen, Hannele Juola, Anne Löfström, Mira Lylymäki, Risto Ylönen, Jenni Salo, Taru Hietanen, Sakari Räsänen, Jenni Harjunpää, Iida-Lea Kainulainen, Anelma Vilén, Jali Sulkala, Julia Kärkkäinen, Tiina Oksala, Anu-Pauliina, Nauha, Jenni Hernesniemi, Satu Tiihonen, Heidi Turunen, Jim Axel Pihlströmm, Carita Isteri, Venla Leona Keronen, Ella Klasila, Suvi Vajavaara, Kaisu Sillanpää, Mari Leppäjärvi, Eeva Jaatinen, Esko Jaatinen, Jaana Eskola, Timo Ahlgren, Hanna Holmberg, Henri Keinänen, Hannele Linnanmäki, Kaarina Seppälä, Mika Nakari, Nina Piirala, Mira Koskela, Jaana Niittymäki, Anna Kangastie, Teija Haverinen, Karoliina Taskila, Riikka Vierto, Milena Eskelinen, Jussi Halleen, Katri Laakso, Maarit Ylönen, Mira Lönnroth, Kaisa Ahokainen-Kirsi, Tuukka Kirsi, Jouni Rantala, Anne Nevgi, Aliisa Elgland, Merja Ritaranta, Sanna Ekholm, Joonas-Nils Kolmer, Joanna Harjanti, Ville Pitkänen, Reija Jäälaakso, Heidi Räsänen-Lindberg, Julia Vainonen, Sirkka Yrjänä, Annika Äijälä, Antti Perälä, Sara Hako-Rita, Jesse Liljegren, Aapi helander, Anna-Riikka Mäki, Laura Lagerström, Tiina Tuikkanen, Susanna Korri, Seija Heilimo, Egzona Hasani, Maija Grace, Sirpa Majuri, Anne Ruuskanen, Sisko Jehimoff, Heikki Honkavirta, Helena Heikkilä, Teija Pälviranta, Jaakko Linnanmäki, Tarja Rautiainen, Mari Aliata, Timo Pajala, Maarit Hyry, Antero Hoisko, Tarja Kahiala, Annely Malm, Henna Leppinen, Helena Klaavo, Niklas Klaavo, Sami Klaavo, Artur Kotsolainen, Minna Dansk, Iiris Kosonen, Veera Vepsäläinen, Anitta Nurminen, Niina Valtanen, Olli-Pekka Hämäläinen, Mikko Jarrah, Mira Tolvanen, Antti Ala-Laurinaho, Riitta-Kaisa Heiskanen, Heidi Ekholm-Talas, Eeva Huuhtanen, Petri Varis, Katja Syren, Jani Malila, Sari Lehmusketo, Tarja Räsänenå, Kristian Aro, Lauri Kenttämies ja Emilia Helin. 1. LAUSUNTO JA VAATIMUS Hallituksen on viipymättä keskeytettävä esityksen valmistelu eikä sitä tule toimittaa eduskunnalle. Esitystä on pidettävä sopimattomana kansalaisten elämään ja terveyteen kohdistuvana pakottamisena. Esitys on mm. Suomen perustuslain, yhdenvertaisuuslain, potilaslain ja Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen sekä alla kohdassa 5 lueteltujen lakien, säädösten, julistusten ja suositusten vastainen. 2. TAUSTAA STM:n mukaan: "EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisen käytön – eli koronapassin käytön – laajentaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että koronapassi voidaan ottaa vapaaehtoisesti käyttöön myös tilanteissa, joissa toiminnanharjoittajiin ei kohdistu rajoituksia. Toiminnanharjoittaja voisi siis edellyttää asiakkailta tai tilaisuuteen osallistuvilta koronapassin esittämistä covid-19-tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. STM lähtee siten siitä, että koronapassin käytön laajentamisen tarkoitus on covid-19-tartuntojen leviämisen ehkäisy. STM ei ole esittänyt mitään tieteellistä tutkimusta, tilastoa tai selvitystä siitä, että koronatodistusta koskevan lain voimaantulon myötä 16.10.2021 koronatartunnat olisivat vähentyneet Suomessa. Päinvastoin tartunnat ovat lisääntyneet. 3. PERUSTELUT, ROKOTE Vastustamme koronapassin käytön laajentamista seuraavilla perusteilla: Koronarokotteet ”vuotavat” eli rokotepassi ei takaa sitä, etteikö rokotettu levitä tautia tai saa tartuntaa. Vain negatiivinen koronatesti voisi toimia todisteena siitä, ettei henkilö tartuta muita. Näin ollen koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. WHO:n 13.1.22. lausunnon mukaan: "rokotusstrategia, joka perustuu alkuperäisen rokotekoostumuksen toistuviin tehosteannoksiin, ei todennäköisesti ole sopiva tai kestävä." Omicron-variantti on nyt vallalla eikä WHO:nkaan mukaan rokotusstrategia voi perustua toistuviin tehosterokotuksiin. Näin ollen koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Myös Suomen ainoan virallisen asiantuntijatahon THL:n mukaan rokotusstrategiaa on muutettava koska koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen kyseenalaistaa koko passin tulevaisuuden MTV:n Uutisextrassa 15.1.22. – Jos passi ei estä tartuntojen leviämistä, kyllä silloin voidaan kysyä, tarvitaanko koko passia ollenkaan. Edes matkustamisessa. – Jos on niin, että rokotteet eivät estä tartuntoja, vaikka ne estävät sairastumista, silloin pohja koko sen passin ympäriltä tippuu pois, Salminen jatkaa. Nykyisen rokotteen teho hiipuu nopeasti Omicron-valtavirusta kohtaan- eri tutkimusten mukaan 2-4 kuukaudessa. Koronapassin käytön laajentamisen on ilmoitettu olevan voimassa 30.6.2022 asti. Suomessa on nyt suurella osalla väestöä menossa kolmas rokotekierros ja asiantuntijoiden mukaan neljättä ei enää suositella muille, paitsi riskiryhmään kuuluville. Näin ollen koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Rokotevalmistajat ovat ilmoittaneet kehitteillä olevasta uudesta rokotteesta, joka nykyistä paremmin tehoaisi Omicron-varianttiin ja mahdollisiin muihin uusiin variantteihin. Näin ollen sekä WHO:n , THL:n että rokotevalmistajien kannan mukaan koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Koska nykyistä rokotetta ei voi valtaosalle väestöä enää tehosterokottaa ja koska nykyisen rokotteen suoja on valtaosalla väestöä hiipunut ennen 30.6.22, velvoittaisi koronapassin käytön laajentaminen lähes kaikki kansalaiset siten ottamaan jonkin tulevan uuden rokotteen, josta ei mitään tietoa vielä ole saatavissa. Näin ollen nykyisellä rokotteella saatava koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Lopputulos on siten se, että koronapassin käytön laajentamista perustellaan siten virheellisesti terveysturvallisuudella - se ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Kun rokotettu passinhaltija voi todistettavasti sekä levittää tautia että sairastua itse, ei terveysturvallisuus toteudu. Tosiasiallinen syy koronapassin käytön laajentamiselle on viranomaisten pyrkimys pakottaa kansalaiset ottamaan rokote. Tällainen totuudenvastaisesti terveysturvallisuuteen verhottu monien suomalaisten elämään ja terveyteen kohdistuva pakottaminen on paitsi sopimatonta ja epäasiallista viranomaistoimintaa niin myös täysin lainvastaista. Varsinkin, kun rokotepakko koskee nykyistä lopullista myyntilupaa vailla olevaa rokotetta, jonka rokotehaittailmoituksista ei STM:n alainen Fimea ole kokonaiseen vuoteen saanut käsiteltyä kuin murto-osan. Täysin tuomittavaa ja lainvastaista viranomaistoimintaa on pakottaa kansalaiset ottamaan jokin vielä täysin tuntematon uusi rokote, josta ei minkäänlaista dataa ole saatavissa. Eli jos haluat konserttiin, teatteriin, ravintolaan tai kuntosalille tms. sinun on otettava joko nykyiset rokotteet, jotka vuotavat eli eivät estä sinua tartuttamasta tai saamasta virusta tai uusi rokote, joka tehoaa Omicron-valtavirukseen, mutta josta ei ole mitään tietoa saatavilla. 3. COVID-19 ROKOTTEIDEN HAITTAVAIKUTUKSISTA Rokotteiden haittavaikutuksia ei ole riittävästi tutkittu puolueettomien asiantuntijoiden toimesta eikä edes rokotevalmistajien omia kliinisiä rokotehaittatutkimuksia kattavasti julkaistu. Eritoten Yhdysvalloista FDA on vaatinut saada julkaista Pfizerin rokotetutkimustulokset 75 vuoden kuluessa ! FDA on vaatimuksensa hävinnyt Yhdysvaltain tiedonvapauslainsäädännön (FOIA) nojalla ja oikeuden velvoittamana julkaisee nyt rokotetutkimustulokset 31.1.2022 lukien 50.000 sivun kuukausivauhdilla. Kun Pfizerin koronarokotteen tutkimustulokset julkaistaan vasta 30.1.2022 lukien, herää kysymys, mihin kliinisiin rokotetutkimuksiin STM ja THL ovat perustaneet lähes mantrana mediassa esittämänsä väitteet siitä, että rokotteet ovat tutkitusti turvallisia. STM:n alaisuudessa toimiva Fimea ei ole kuluneen vuoden aikana saanut käsiteltyä rokotehaittailmoituksista kuin murto-osan ilmoittaen syyksi henkilöstöpulan. Fimean sivuilla rokotehaitoista kerrotaan vain ylimalkaisesti mainiten lähinnä tavanomaiset haittavaikutukset, mutta vaieten vakavista haittailmoituksista ja haittavaikutuksia sanallisesti väheksytään. Sama tapahtuu STM:n ja medialle antamissa haastatteluissa. Kysymys herää, miksi näin toimitaan. Näin kansalaisen oikeustajun ja kansanterveyden kannalta luulisi olevan KAIKKEIN TÄRKEINTÄ tutkia ja käsitellä rokotehaittailmoitukset heti niiden saavuttua ja niistä ajan tasalla olevaa tietoa välittömästi. STM:n ja Fimean toiminta vaikuttaa nyt siltä, että kansalaisten terveydellä ei ole väliä ja että todellisia rokotehaittoja pyritään salaamaan. Ennen koronapassin käytön laajentamista STM:n on joka tapauksessa huolehdittava siitä, että rokotehaittailmoitukset käsitellään ja niistä annetaan avoimesti tietoa, jotta kansalaiset, sekä rokottamattomat että myös jo rokotetut voivat perustaa harkintansa rokotteen hyödyistä ja haitoista todelliseen tietoon ja dataan. Kansalaisten tiedossa on tällä hetkellä, että noin vuoden ajanjakson aikana rokotusten käynnistyttyä 139 koronarokotteen haittavaikutusilmoituksessa kerrotaan potilaan menehtyneen (Fimea 2021). Lisäksi huomioon on otettava, että tehdyt haittavaikutusilmoitukset eivät kerro todellista määrää, koska ilmoittaminen on vapaaehtoista. EMA:n EudraVigilance -tietojärjestelmään on raportoitu yli 1,3 miljoonaa tapausta epäillyistä haittavaikutuksista Pfizerin, Modernan, AstraZenecan ja J&J:n Covid-rokotteista 1.1.2022 mennessä (EudraVigilance 2022). Ylikuolleisuus on myös tärkeä mittari. Tilastoista on havaittavissa selkeä ylikuolleisuuden nousu Suomessa. Vuonna 2021 touko-lokakuussa oli 2070 kuolemaa enemmän kuin vastaavina ajankohtina vuosina 2015- 2019. Samana aikana vuonna 2021 koronavirustautiin liittyviä kuolemia oli yhteensä 630. Muu ylikuolleisuus ajankohtana on siis ollut 1440. (Our World in Data 2021.) Avoimen rokotehaittatiedon puutteen vuoksi kansalaiset ovat joutuneet hankkimaan tietoa omatoimisesti. Suomalaiset kun eivät ole tyhmiä ja osaavat lukea muitakin kieliä. Tämän Lausunnon lopussa on liitteenä 1011 tutkimustulosta, jotka osoittavat rokotehaittojen vakavuuden ja runsaan ilmaantuvuuden. Katsomme, että viimeistään tällä lausunnolla saatetaan koronapassin käytön laajentamista käsittelevien eri viranomaisten ja henkilöiden tietoon covid-19 rokotteen vakavat haittavaikutukset. Näin ollen mahdollisesta rikosoikeudellisesta vastuusta ei voi enää vapautua tietämättömyyteen vedoten. 4. MAHDOLLINEN RIKOSOIKEUDELLINEN VASTUU 4.1 Kliinistä lääketutkimusta koskeva rikos ja Lääketieteellistä tutkimusta koskeva rikos 30.1.2022 astuu voimaan rikoslain 44 § 9 a § ja 9 b §, joissa säädellään Kliinistä lääketutkimusta koskevaa rikosta ja Lääketieteellistä tutkimusta koskevaa rikosta, joiden mukaan se, joka: 9 a §: 3) laiminlyö lääketutkimusasetuksen 41 tai 42 artiklassa taikka 54 artiklan 2 kohdassa säädetyn velvoitteen kirjata, dokumentoida tai ilmoittaa vakavasta haittatapahtumasta, vakavasta haittavaikutuksesta tai vakavasta odottamattomasta tapahtumasta taikka 4) laiminlyö toteuttaa lääketutkimusasetuksen 54 artiklan mukaiset kiireelliset turvallisuustoimet tutkittavien suojaamiseksi, siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle tai terveydelle, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, kliinistä lääketutkimusta koskevasta rikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 9 b §: 3) laiminlyö lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain 5 §:n 4 momentissa säädetyn velvoitteen keskeyttää tutkimus, toteuttaa välittömästi tutkittavien suojelemiseksi tarvittavat varotoimenpiteet tai laiminlyö kyseisessä momentissa säädetyn ilmoitusvelvoitteen, siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle tai terveydelle, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, lääketieteellistä tutkimusta koskevasta rikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Haittatapahtumia ja vakavia haittatapahtumia ei Suomessa ole kirjattu, dokumentoitu ja ilmoitettu VUOTEEN eikä rokottamista ole keskeytetty kansalaisten suojelemiseksi Tämä siitä huolimatta, että rokotehaitat vaikuttavat varsin mittavilta. On siten mahdollista, että Suomessa on viranomaistaholla voitu syyllistyä po rikoksiin. 4.2. Haagin kansainvälisessä rikostuomioistuimessa vireillä oleva juttu Britanniassa MD Sam White, lakimies Philip Hyland (PJH-laki), Lois Bayliss (Broad Yorkshiren laki) ja eläkkeellä oleva poliisi Mark Sexton ym yhteensä 7 henkilöä ovat 20.12.2021 rikosperusteisen kanteen, jonka esitutkinta on aloitettu Metropolitan Police:ssa rikosnumerolla 6029679/21 ja Haagin Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa tapausnumerolla OTP‐CR‐473/21 mm Britannian lääke- ja tuotevalvontavirasto MHRA.ta kohtaan koronarokotteisiin ja rokotetutkimuksia koskevista väitetyistä väärinkäytöksistä julkisessa virassa; törkeästä huolimattomuudesta tapahtuneesta tapoista, kansanmurhasta ja rikoksista ihmisyyttä vastaan ym. Rikosilmoituksessa todetaan mediatietojen mukaan, että hankitut todisteet MHRA vastaan osoittaisivat, että rokotetietojen, kokeiden ja tutkimusten osalta ei MHRA:ssa olisi noudatettu asianmukaista huolellisuutta; ja että MHRA edelleen jättää huomiotta rokotteiden aiheuttamat kuolemat, haitat ja vammat. Mark Sextonin mukaan: ” Käynnissä on tahallinen väärän tiedon levittämiskampanja. Monet eivät edes ymmärrä, että covid-rokote on vielä kokeellinen tuote. Tämä on kauaskantoisin koskaan tehty rikostutkinta. Kansallinen skandaali, joka uhkaa kaikkien Yhdistyneessä kuningaskunnassa olevien ihmisten elämää ja toimeentuloa.” Jos ja kun Haagin kansainvälinen rikostuomioistuin on ottanut asian käsiteltäväkseen, on kyseessä todella tärkeä asia, hakemus liitteenä tässä https://www.docdroid.com/WUjv6iw/icc-complaint-7-1-pdf Tohtori Sam Whiten kirje MHRA:n puheenjohtajalle lakisääteisten velvoitteiden ja huolellisuusvelvoitteiden rikkomisesta https://pjhlaw.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/letterMHRA.pdf 4.3. Yhteenveto muista laeista ym, joita koronapassin käytön laajentamiseen viranomaisissa osallistuvat mahdollisesti voivat syyllistyä Alla yhteenveto muista laeista, säädöksistä julistuksista ja suosituksista, joita mahdollisesti viranomaistaholla nyt rikotaan Yhteenveto niistä laeista, säädöksistä, julistuksista ja suosituksista, joita mahdollisesti rikotaan annettaessa nykyisiä injektioita ilman täydellistä tiedonantoa, vapaata suostumusta, lahjuksin, painostaen, ja erityisesti jos niitä pakotetaan tai vaaditaan perusoikeuksien (oikeus työhön, liikkumisvapauteen, terveydenhoitoon, jne.) poistamisen uhalla on seuraavassa: 1) Suomen perustuslaki 7 § Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731 2) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 5 § Potilaan tiedonsaantioikeus, 6 § Potilaan itsemääräämisoikeus https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785 3) Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990488 Laki kliinisestä lääketutkimuksesta (voimaan 31.1.2022) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210983 4) Oviedon sopimus (eli Euroopan neuvoston yleissopimus ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla) 2 artikla Ihmisen ensisijaisuus, 5 artikla Yleissääntö https://www.finlex.fi/…/sopsteksti/2010/20100024/20100024_2 5) Euroopan ihmisoikeussopimus 14 artikla Syrjintä https://www.finlex.fi/…/sopsteksti/1999/19990063/19990063_2 6) Euroopan komission asetus ehdollisten myyntilupien antamisesta (EY) N:o 507/2006 // 4., 5. artiklat https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0507 7) UNESCO:n kansainvälinen bioetiikan ja ihmisoikeuksien julistus // Artikla 6 Suostumus https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146180 Maailman lääkäriliiton Helsingin julistus - Eettiset periaatteet lääketieteellisessä tutkimuksessa // 9., 10., 25. & 37 https://www.laakariliitto.fi/…/etiikka/helsingin-julistus/ 9) Suomen Lääkäriliiton Valtuuskunnan Eettiset Ohjeet (Lääkäriliitto) // IV ja V https://www.laakariliitto.fi/…/kuinka…/eettiset-ohjeet/ 10) Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2019 // 3.2. Tutkittavan kohtelu ja oikeudet https://tenk.fi/…/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin… 11) CIOMS International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans // GUIDELINE 9 https://cioms.ch/…/international-ethical-guidelines-for…/ 12) Euroopan neuvoston parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselma 2361 (2021) // 7.3.1 ja 7.3.2 https://pace.coe.int/en/files/29004/html 13) Euroopan neuvoston parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselma 2383 (2021) // 4., 5., 8.-10. ja 13.7 https://pace.coe.int/en/files/29348/html 14) Nürnbergin säännöstö // 1.-5. https://en.wikisource.org/wiki/Nuremberg_Code 5. ROKOTEHANKINTASOPIMUS , APA EU:n sekä Pfizerin ja BionTechin välinen covid-19 rokotehankintasopimus eli APA-sopimus, liite https://static.mvlehti.net/uploads/2021/09/The-EC-contract-with-Pfizer.pdf EU:n ja Pfizerin+ BionTechin välisessä APA-sopimuksessa rokotevalmistajat vapautettiin kaikesta rokotehaittojen korvausvastuusta ja vielä siten, että rokotevalmistajat eivät käytännössä vastaa edes tahallisen tekonsa aiheuttamista rokotehaitoista. Suomi on sitoutunut tähän sopimukseen. Viranomistaholta on edesvastuutonta pakottaa kansalaiset ottamaan rokote, johon rokotevalmistajat itse luottavat niin vähän, että ovat sopimusteitse vapauttaneet itsensä rokotehaittavastuusta kokonaan ! Allekirjoitettu sopimusjäljennös linkitettynä edellä, haittavastuusta vapauttaminen on sopimuksen kohdassa 1.12 (ss.24- 26) ja allekirjoitukset sivulla 28. Koronapassin laajentaminen tarkoittaisi siten sitä, että rokottamattoman suomalaisen on ravintolaan, kuntosalille, konserttiin, teatteriin tms. päästäkseen otettava rokote, jonka valmistaja ei ole siitä vastuussa millään tavoin, ei edes tahallisen teon kyseessä ollessa. APA-sopimus on Suomen vahingonkorvauslain vastainen. APA-sopimuksessa on lisäksi rajoitettu suomen kansalaisen oikeutta valita oma asiantuntijansa rokotehaittaa todistamaan. Rokotevalmistajalla on oikeus evätä rokotehaitan uhriksi joutuneen ehdottama asiantuntija. Kaiken kukkuraksi Suomi on sitoutunut APA-sopimuksessa korvaamaan rokotevalmistajan oikeudenkäyntikulut riippumatta siitä, kumpi jutun voittaa. Rokotteet eivät vielä ole saaneet lopullista myyntilupaa, joka on tulossa vasta 12/2023 - jos tulee. On kohtuutonta ja perustuslain vastaista velvoittaa kansalaisia ottamaan rokote, jolla ei ole lopullista myyntilupaa ja josta aiheutuvia rokotehaittakorvauksia ei käytännössä voi vaatia rokotevalmistajilta edes tahallisen teon kyseessä ollessa. Suomessa rokotehaittakorvaukset toki maksaa Lääkevahinkovakuutusyhtiö, MUTTA siellä ongelmana on ns. "asiantuntijalääkäri"-menettely, jossa rokotteen ja haitan syy-seuraussuhteen määrittelee potilasta näkemättä Vakuutusyhtiön asiantuntijalääkäri. Tätä vakuutusyhtiön asiantuntijalääkäri-menettelyä on jo vuosia laajasti kritisoitu julkisuudessa. Rokotehaittakorvaus on vähemmän, kuin normaali siviilioikeudellinen vahingonkorvaus, jonka Suomi on APA-sopimuksen hyväksyessään kansalaisiltaan evännyt. 6. LAPSET JA NUORET Koronapassin käyttö vaikuttaa suoraan myös alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten elämään vanhempien ja perheiden kautta. Koronatodistuksen edellyttäminen rajoittaa osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin ja verorahoin kustannettuihin palveluihin, jotka kuuluvat kaikille. Tämä lisää mielenterveysongelmia ja vaikuttaa perheisiin ja ihmissuhteisiin negatiivisesti. Negatiiviset vaikutukset sekä nuorten fyysiseen että henkiseen terveyteen ovat suuret. Koronatodistus heikentää kaikin tavoin suomalaisten nuorten oikeuksia. Kuitenkaan koronatodistuksen käyttö ei vähennä koronatartuntoja tai estä sairastumasta. Vaikkakin koronapassin ja sen käytön laajentamisen kohderyhmänä ovat 16 vuotta täyttäneet ja vanhemmat, ulottuvat välilliset vaikutukset kaikkiin Suomen lapsiin ja nuoriin. STM ei ole tehnyt koronapassin käytän laajentamisesta ja sen surauksista minkäänlaista analyysiä lapsille ja nuorille. Luonnoksen luvussa 4.1 todetaan, että: ”Koronatodistusta saisi edellyttää muun muassa ravintoloissa ja muissa yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa sisätiloissa sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajatuissa ulkotiloissa. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi yleisötilaisuuksiin käytettävät tilat, kuntosalit ja muut urheiluun tai liikuntaan käytettävät tilat, harrastustoimintaan käytettävät tilat, huvi- ja teemapuistot sekä museot, näyttelytilat ja muut vastaavat kulttuuritilat.” Koronapassin voimaantulon jälkeen lasten ja nuorten vanhemmat eivät ole pystyneet osallistumaan lastensa harrastustoimintaan, eivätkä perheet ole päässeet yhdessä mm. liikunta- tai kulttuuritapahtumiin. Tällainen kaikkiin lapsiin ja nuoriin vaikuttava syrjivä toimintatapa syvenee kaavaillun lakimuutoksen myötä. Osallistuminen tosiasiassa kiellettäisiin vanhempien tai nuorten rokotusstatuksen perusteella. Laura Kauhanen (2021) käsitteli THL:n webinaarissa 25.11.2021 pandemiaan liittyviä lasten ja nuorten psyykkisiä haasteita ja ongelmia. Laajan islantilaistutkimuksen mukaan autonomian, ystävien ja vertaisten vuorovaikutuksen tarve on 16-18-vuotiailla suurempi verrattuna nuorempiin ikäryhmiin. Yhteensä 17 tutkimuksen mukaan lasten ja nuorten masennus- ja ahdistusoireet ovat lisääntyneet koronapandemian aikana. Itsetuhoiset yhteydenotot Mieli ry:n Kriisipuhelimeen ovat nousussa etenkin alle 30-vuotiaiden keskuudessa. Joka kymmenes 18-34-vuotias suomalainen on vakavasti harkinnut henkensä riistämistä vuonna 2021. Pitkään jatkuva altistuminen koronapandemian rajoitustoimille vaikuttaa kumulatiivisesti negatiivisesti lasten ja nuorten mielenterveyteen. AACAP:in (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry) puheenjohtaja Gabrielle A. Carlson totesi 21.10.2021: ”Olemme huolissamme siitä, että masennus, ahdistus, traumat, yksinäisyys ja itsetuhoisuus ovat huimassa nousussa nuorten keskuudessa. Sillä on pysyviä vaikutuksia heihin, heidän perheisiinsä, yhteisöihinsä ja kaikkien meidän tulevaisuuteemme”. Kauhasen tutkimuksen yksi keskeinen johtopäätös on, että liikunnan ym. harrastaminen ja harrastuspaikkojen auki pitäminen lapsille ja nuorille mielenterveyden ylläpitämiseksi pandemian aikana ja jälkeen, on tärkeää. (Kauhanen 2021.) Uusimman suomalaisen Kouluterveyskyselyn mukaan (THL 2021) nuorten ahdistus- ja masennusoireilu oli keväällä 2021 lisääntynyt huomattavasti verrattuna epidemiaa edeltävään mittaukseen sekä tytöillä että pojilla. Myös kouluterveyskyselyissä on todettu nuorten mielenterveysoireilun lisääntyneen ja psyykkisen hyvinvoinnin heikentyneen koronapandemian aikana. Sosiaalisten kontaktien väheneminen ja rajaaminen on erityisen vaikutuksellista nuorille, joilla tarvekaveripiriin eli ikätoverikontakteihin on suuri. Rajoitukset ovat jo nyt ulottuneet nuorten harrastustoimintaan ja vapaa-ajan viettoon. Mikäli lakimuutos koronapassin käytön laajentamisesta asuisi voimaan kurjistuisi sekä lasten että nuorten tilanne entisestään. Ketään ei saa pakottaa tai painostaa lääketieteelliseen toimenpiteeseen; ei varsinkaan lapsiaja nuoria. Rokotehaitat kaikille ovat pahimmillaan elinikäisiä ja peruuttamattomia. Ei voida hyväksyä sitä, että lasten ja nuorten tulevaisuus romahtaa rokotehaitan johdosta. Varsinkin kun koronarokotteiden turvallisuutta ja tehokkuutta ei huolellisesti ole tutkittu eikä rokotteen pitkäaikaisvaikutuksista vielä edes voi olla varmaa tietoa. On edesvastuutonta käyttää lasten ja nuorten ymmärtämättömyyttä hyväksi ja pakottaa heidät ottamaan kyseenalainen kokeellinen rokote lukuisine tehosterokotteineen. Tässä ei enää ole kyse nuoren tai jopa lapsen suostumuksesta omasta vapaasta tahdostaan. Lakiuudistuksessa ei sanallakaan kerrota, kuinka monta koronarokotetta lapset ja nuoret on tarkoitus painostaa ottamaan koronapassin pitääkseen ja voidakseen elää normaalia elämää. Lasten ja nuorten tilanne ja lakimuutoksen siihen tuoma kurjistuminen ovat usealle päämiehelleni erityisen tärkeä perusteluna lakimuutoksen vastustamiselle. Erityisesti juuri lapsia ja nuoria ei saa syrjiä terveysturvallisuuteen verhotulla rokotepakolla. (ks alempana syrjiminen yleisesti) 7. KORONAPASSIN JA SEN KÄYTÖN LAAJENTAMISEN PERUSTUSLAINVASTAISUUS Itä-Suomen yliopiston tutkimusartikkelia 14.1.22 https://www.uef.fi/fi/artikkeli/tutkimus-perustuslakivaliokunta-sivuutti-terveiden-rokottamattomien-aseman-koronapassin lainaten julkisoikeuden yliopistonlehtorin, dosentti Matti Muukkosen tuoreen vertaisarvioidun tutkimuksen mukaan perustuslakivaliokunta ei käsitellyt asianmukaisesti eri ihmisryhmien asemaa puoltaessaan koronapassin kansallista käyttöä loppuvuonna 2021. Koronapassi, perustuslaki ja yhdenvertaisuustarkasteluasetelman kritiikki -tutkimuksen (Edilex 2/2022) mukaan niin tartuntatautilain muuttamiseen johtaneesta hallituksen esityksestä kuin perustuslakivaliokunnan lausunnosta ilmenee, kuinka lainsäädännön oli tarkoituskin asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan rokotusstatuksen perusteella, mutta tätä ei pidetty ongelmana. Muukkosen mukaan tilanne muodostui kuitenkin ongelmalliseksi, kun tarkastelua ei viety riittävän pitkälle sen tunnistamiseksi millaisessa asemassa eri ihmisryhmät terveydentilansa perusteella olivat. Pauli Rautiainen ja Ida Koivisto ovat aiemmassa tutkimuksessaan kirjoittaneet oikeusjärjestyksen luomista hahmoista. Koronapassin tapauksessa terveille rokottamattomille kirjoitettiin rooli, jonka mukaan he olisivat ikään kuin käyttäytyneet väärin, vaikka missään vaiheessa rokotusta ei ollut määrätty kenellekään velvollisuudeksi, Muukkonen tuo esiin. Muukkosen mukaan se, ettei rokottautumisvelvollisuutta ole asetettu, on tarkoittanut harkintavallan myöntämistä yksityisille henkilöille, jolloin on hankala ajatella, että tuota valtaa käyttäneisiin kohdistetaan tosiasiallisesti kielteisiä seuraamuksia. Heitä pidettiin ikään kuin vaarallisina muille ja heille asetettiin velvollisuus todistaa puhtautensa, Muukkonen kertaa tutkimuksensa havaintoja. Muukkosen mukaan tulevien perusoikeusrajoitusten käsittelyn yhteydessä on erittäin tärkeää, että jokainen rajoituksen kohteeksi joutuva ryhmä on asianmukaisesti tunnistettu ja lainsäädännön vaikutukset heihin tulee asianmukaisesti arvioiduksi. Muukkosen tutkimus on avoimesti luettavissa osoitteesta: https://www.edilex.fi/artikkelit/25547.pdf. 7.2. Syrjintäkiellon rikkominen Luonnoksessa esitetään luvussa 1.1, että ”Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 8 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä muun ohella terveydentilan tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Erilainen kohtelu ei ole syrjintää, jos kohtelu perustuu lakiin ja sillä muutoin on hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. (yhdenvertaisuuslaki 11.1 §) Erilainen kohtelu on oikeutettua, vaikka kohtelun oikeuttamisperusteista ei ole säädetty, jos kohtelulla on perus- ja ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. (yhdenvertaisuuslaki 11.2 §) Yleisvaarallisen tartuntataudin kuten covid-19-taudin leviämisen estäminen on kiistatta hyväksyttävä tavoite. Taudin leviämisen estämisellä pyritään suojelemaan ihmisten henkeä ja terveyttä sekä turvaamaan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kantokyky.” Suomen ainoan virallisen ja hyväksytyn asiantuntijan Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen (THL) terveysturvallisuusjohtaja Mika Salmisen 15.1.2022 MTV Uutisille ilmoittaman mukaan: ” Koronastrategiaa pitää muuttaa – "Vähitellen täytyy siirtyä normaalimpaan sairauden käsittelyyn". Myös useat muut asiantuntijatahot kertovat mediassa samaa. Taudin leviäminen ei ole estettävissä koronapassin käytön laajentamisella eikä siten luonnoksessa esitettyjä yhdenvertaisuuslain vastaisia mutta silti hyväksyttäviä syitä ei ole olemassa asiantuntijoiden mukaan. Mediassa kerrotaan myös, että STM käyttäisikin jotain muuta asiantuntijatahoa, kuin THL:ää, mutta ei suostu kertomaan asiantuntijoidensa nimiä. Tilanne on pöyristyttävä ja tarkoittaa sitä, että STM ei ole käyttänyt lakiluonnoksensa asiantuntijana THL:ää vaan jotain nimettömäksi jätettyjä tahoja. Erityisen moitittavaa viranomaistoimintaa tämä on siksi, että laki koskettaa kansalaisten elämää ja terveyttä niin laajalti. Lakiluonnoksessa ei myöskään ole huomioitu epidemiologista tilannekuvaa: ”Kahden viikon aikana (1. –15.12.) uusia kuolemia on raportoitu yhteensä 98 ja näistä 78 prosenttia (76 kpl) raportoitiin yli 70-vuotiailla.” On tärkeää asettaa nämä tiedot laajempaan kontekstiin. Tilastokeskuksen (2021) data kertoo, että vuonna 2020 Suomessa kuoli 55 500 henkeä. Eniten kuolemia aiheuttivat edelleen verenkiertoelinten sairaudet, kasvaimet ja muistisairaudet, joihin menehtyi yli 42 000 henkilöä. Covid-19-virusinfektioon kuoli 558 henkilöä, joiden keski-ikä oli 84- vuotta. Covid-19-virusinfektio oli vasta yhdeksäs yksittäinen kuolinsyy; heti itsemurhien jälkeen. Alle 65- vuotiaita kuoli koronavirustautiin 42 henkilöä. Vuoden 2021 loppuun mennessä koronavirustautiin liittyviä kuolemia on tilastoitu Suomessa yhteensä 1564 (THL 2022). Koronavirustaudin epidemiologinen tilannekuva ei siis anna perusteluja koronatodistuksen käytölle tai sen laajentamiselle. Suomen kansalaiset on poliittista valtaa käyttävien taholta mediassa jaettu rokotettuihin ja rokottamattomiin – hyviin ja pahoihin. Rokottamattomat on epäasiallisin kielenkääntein tuomittu perusteettomasti. Kyse on selkeästä vihapuheesta. Rokottamattomien syyllistäminen tulee ilmi myös esitysluonnoksesta, jossa todetaan (s. 13 ), että Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ilmaisi 15.11. pidetyssä lehdistötilaisuudessa, että: ” rokottamattomien tilanne saakin olla ("må godt være") rokotettuja hankalampi.” Luonnoksessa todetaan suoraan, että: ”Rokottamattomien aseman hankaloituminen on päättäjien tiedossa ja se on myös osin tarkoituksellista”. Tämä on täydessä ristiriidassa siihen STM:n väitteeseen, että koronapassin käytön laajentaminen tehtäisiin terveysturvallisuussyistä. Tosiasiassa lakimuutoksella halutaan syrjiä rokottamattomia ja asettaa heidät epätasa-arvoiseen asemaan vakaumuksensa, mielipiteensä, terveydentilansa vuoksi eli juurikin Perustuslaissa ja Yhdenvertaisuuslaissa todettujen kiellettyjen syrjintäperusteiden nojalla. Tämä on todella huolestuttavaa viranomaistoimintaa ! Eritoten viranomaisen ja poliittisten päättäjien tulee noudattaa lakia. Korinapassin käytön laajennushanke on siten Perustuslain mukaisen yleisen syrjintäkiellon ja Yhdenvertaisuuslain kieltämän välittömän ja välillisen syrjinnän kiellon eli lain vastainen. 8. ESITYSLUONNOKSEN PUUTTEET Esitysluonnos on pahasti puutteellinen, keskeneräinen ja perustelematon. Siitä on jätetty kokonaan pois useita lakimuutoksen vaikutukseen liittyviä arviointeja ja kerrottu, että niitä tullaan täydentämään lausuntokierroksen aikana tai sen jälkeen. Tämä on hyvän hallintotavan vastaista. Erityisen paheksuttavaa puutteellisuus on siksi, että koronapassin käytön laajentaminen koskettaisi kansalaisten elämää ja terveyttä laajasti. 9. EPÄLUOTTAMUS VIRANOMAISTAHOON STM:n ja hallituksen toiminta THL.n asiantuntijana antamien suositusten ja ohjeiden vastaisesti ja epämääräisten nimettömien asiantuntijoiden käyttö on aiheuttanut syvän epäluottamuksen kansalaisissa. MIT Uutisten päätoimittajan Ilkka Ahtiaisen 15.1.22 julkaistun kirjoituksen sanoja lainaten; ” STM:n infoihin ei enää voi suhtautua kritiikittä https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/paatoimittajan-kommentti-hallitus-lamaantui-ja-koronapaatoksenteko-on-suomessa-sekaisin-silti-valo-kajastaa-tunnelin-paassa/8332920#gs.ml53rs Median näkökulmasta Kiurun toimintatavat ovat johtaneet siihen, että ainakin MTV Uutisissa sosiaali- ja terveysministeriön koronatiedotustilaisuuksiin on toistaiseksi mahdotonta suhtautua normaalin suomalaisen perusluottamuksen varassa. Eli että niissä kerrottaisiin asioista parhaan tietämyksen perusteella niin kuin asiat ovat, virkavastuulla. Viikon takainen long covid -info oli käännekohta. Heti tuoreeltaan runsaslukuinen joukko eri alojen lääkäreitä arvosteli infossa esitettyjä lukuja koronan pitkäaikaisoireiden yleisyydestä. He myös kritisoivat tapaa, jolla Kiuru väritti sanomaansa ja valjasti koko tilaisuuden omiin tarkoitusperiinsä. Muiden muassa Helsingin Sanomat on ansiokkaasti purkanut Kiurun tiedotustilaisuudessa välittämää "tietoa". Tuoreet mediatiedot kertovat, että Kiuru on sumuttanut omia ministerikollegoitaan hallituksen koronaryhmän kokouksissa. Hän tai hänen esikuntansa ovat julkisuuden kautta yrittäneet savustaa THL:n johtoa ja asiantuntijoita tehtävistään. Kiuru on sivuuttanut maan parhaiden infektiotautiasiantuntijoiden näkemykset ja murentanut tällä tavoin näiden uskottavuutta suuren yleisön silmissä. Kiuru ei paljasta, ketkä ovat hänen todelliset neuvonantajansa. Sosiaalisesta mediasta saa tosin käsityksen, että Kiurun kuiskaajat kuuluvat pieneen autoritaarisia menetelmiä kannattavien ns. tukahduttajien (ZeroCovid) tutkijaverkostoon. Näillä tutkijoilla on korkeita oppiarvoja, mutta aivan joiltain muilta kuin infektiotautien ja epidemiologian aloilta. Kun nyt koronapassin käytön laajentamista koskeva lakiluonnos selkeästi perustuu näiden ministeri Kiurun nimettöminä pysyvien asiantuntija-neuvonantajien kantaan, on esitystä pidettävä joka tavoin sopimattomana ja lainvastaisena. Riihimäki 17.1.2022 Leena Kenttämies Asianajaja, Riihimäki omasta puolestaan ja Asianajotoimisto Leena Kenttämies Oy:n puolesta sekä edellä lausunnon sivuilla 1 – 6 lueteltujen 1.508 päämiehen puolesta: HUOM ! Lausuntopalvelussa ei voinut lähettää liitetiedostoja. Toimitan päämiesteni valtuutukset/ sähköpostivahvistukset tarvittaessa erikseen sitä pyydettäessä. LIITE: 1011 tutkimusta koronarokotteen aiheuttamista haitoista: 1. Aivolaskimotromboosi COVID-19-rokotuksen jälkeen Isossa-Britanniassa: monikeskustutkimus: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01608-1/ 2. Rokotteen aiheuttama immuunitromboottinen trombosytopenia, johon liittyy disseminoitunut intravaskulaarinen koagulaatio ja kuolema ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteen jälkeen: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1052305721003414 3. Kuolettava aivoverenvuoto COVID-19-rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33928772/ 4. Myokardiitti mRNA-rokotteen jälkeen SARS-CoV-2:ta vastaan, tapaussarja: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666602221000409 5. Kolme akuuttia laskimotromboemboliatapausta naisilla COVID-19-rokotteen jälkeen: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213333X21003929 6. Sepelvaltimopuun akuutti tromboosi COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1936879821003988 7. Yhdysvaltain tapausraportit aivolaskimoontelotukosta ja trombosytopeniasta Ad26.COV2.S-rokotteen jälkeen (covid-19:tä vastaan), 2. maaliskuuta - 21. huhtikuuta 2020: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33929487/ 8. Portaalilaskimotromboosi, joka liittyy ChAdOx1 nCov-19 -rokotteeseen: https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(21)00197-7/ 9. Trombosytopeniaan liittyvän aivo- ja suonilaskimotromboosin hoito henkilöillä, jotka on aiemmin rokotettu Vaxzevrialla (AstraZeneca): Italian hemostaasin ja tromboosin tutkimusyhdistyksen (SISET) kanta: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov /33871350/ 10. Rokotteen aiheuttama immuuni-immuunitromboottinen trombosytopenia ja aivolaskimoontelotukos COVID-19-rokotteen jälkeen; systemaattinen katsaus: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022510X21003014 11. Tromboosi, johon liittyy COVID-19-rokotteisiin liittyvä trombosytopeniaoireyhtymä: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0735675721004381 12. Covid-19-rokotteen aiheuttama tromboosi ja trombosytopenia: kommentti tärkeästä ja käytännöllisestä kliinisestä ongelmasta: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0033062021000505 13. Tromboosi, johon liittyy trombosytopeniaoireyhtymä, joka liittyy COVID-19-virusvektorirokotteisiin: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0953620521001904 14. COVID-19-rokotteen aiheuttama immuuni-immuunitromboottinen trombosytopenia: nouseva syy splanchnic-laskimotromboosiin: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1665268121000557 15. Verihiutaleiden rooli COVID-19:ään liittyvässä koagulopatiassa ja rokotteiden aiheuttamassa immuunitromboottisessa immuunitrombosytopeniassa (covid): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1050173821000967 16. Tromboottisten tapahtumien autoimmuniteetin juuret COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1568997221002160 17. Aivolaskimoontelotukos rokotuksen jälkeen: Yhdistyneen kuningaskunnan kokemus: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01788-8/fulltext 18. SARS-CoV-2-rokotteen aiheuttama tromboottinen immuunitrombosytopenia: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejme2106315 19. Sydänlihastulehdus COVID-19-mRNA-rokotteilla immunisoinnin jälkeen Yhdysvaltain armeijan jäsenillä. Tässä artikkelissa kerrotaan, että "23 miespotilaalla, mukaan lukien 22 aiemmin tervettä armeijan jäsentä, sydänlihastulehdus todettiin 4 päivän kuluessa rokotteen vastaanottamisesta": https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2781601 20. Tromboosi ja trombosytopenia ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteen jälkeen: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104882?query=recirc_curatedRelated_article 21. Sydänlihastulehduksen yhdistäminen BNT162b2-lähetti-RNA COVID-19 -rokotteeseen lasten tapaussarjassa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34374740/ 22. Tromboottinen trombosytopenia ChAdOx1 nCov-19 -rokotteen jälkeen: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104840?query=recirc_curatedRelated_article 23. Post mortem löydökset rokotteen aiheuttamassa tromboottisessa trombosytopeniassa (covid-19): https://haematologica.org/article/view/haematol.2021.279075 24. Trombosytopenia, mukaan lukien immuunitrombosytopenia COVID-19-mRNA-rokotteiden saamisen jälkeen, joka on raportoitu rokotteiden haittavaikutusten raportointijärjestelmään (VAERS): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X21005247 25. Akuutti oireinen sydänlihastulehdus seitsemällä nuorella Pfizer-BioNTech COVID-19 -rokotuksen jälkeen: https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2021/06/04/peds.2021-052478 26. Afasia seitsemän päivää mRNA-pohjaisen SARS-CoV-2-rokotteen toisen annoksen jälkeen. Aivojen magneettikuvaus paljasti aivoverenvuotoa (ICBH) vasemmassa ohimolohkossa 52-vuotiaalla miehellä. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589238X21000292#f0005 27. Rokotteiden aiheuttamien tromboottisten episodien vertailu ChAdOx1 nCoV-19- ja Ad26.COV.2.S-rokotteiden välillä: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0896841121000895 28. Hypoteesi erittäin harvinaisten trombosytopenia-oireyhtymän aiheuttamien tromboosien taustalla SARS-CoV-2-rokotuksen jälkeen: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0049384821003315 29. Veritulpat ja verenvuotojaksot BNT162b2- ja ChAdOx1 nCoV-19 -rokotuksen jälkeen: eurooppalaisten tietojen analyysi: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896841121000937 30. Aivolaskimotromboosi BNT162b2 mRNA SARS-CoV-2 -rokotteen jälkeen: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1052305721003098 31. Primaarinen lisämunuaisen vajaatoiminta, joka liittyy Oxford-AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteen (VITT) aiheuttamaan tromboottiseen immuunitrombosytopeniaan: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S09536205631 32. Sydänlihas ja perikardiitti COVID-19-mRNA-rokotuksen jälkeen: käytännön huomioita hoidontarjoajille: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0828282X21006243 33. Portaalilaskimotromboosi ensimmäisen SARS-CoV-2-mRNA-rokotteen annoksen jälkeen potilaalla, jolla on antifosfolipidioireyhtymä: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666572721000389 34. Bivalirudiinihoidon varhaiset tulokset tromboottisen trombosytopenian ja aivolaskimoontelotukoksen hoidossa Ad26.COV2.S-rokotteen jälkeen: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196064421003425 35. Myokardiitti, perikardiitti ja kardiomyopatia COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1443950621011562 36. Immunotromboosin mekanismit rokotteen aiheuttamassa tromboottisessa trombosytopeniassa (VITT) verrattuna luonnolliseen SARS-CoV-2-infektioon: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0896841121000706 37. Protromboottinen immuunitrombosytopenia COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006497121009411 38. Rokotteen aiheuttama tromboottinen trombosytopenia: menestystarinan synkkä luku: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589936821000256 39. Aivolaskimoontelotromboosi negatiivinen anti-PF4-vasta-aineelle ilman trombosytopeniaa COVID-19-rokotteella immunisoinnin jälkeen iäkkäällä intialaisella miehellä, joka ei ole samanaikainen ja jota hoidetaan tavanomaisella hepariini-varfariinipohjaisella antikoagulantilla: https://www.sciencedirect.com/science/article/ pii/S1871402121002046 40. Tromboosi COVID-19-rokotuksen jälkeen: mahdollinen linkki ACE-reitteihin: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049384821004369 41. Aivolaskimoontelotromboosi Yhdysvaltain väestössä SARS-CoV-2-rokotuksen jälkeen adenoviruksella ja COVID-19:n jälkeen: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109721051949 42. Harvinainen tapaus keski-ikäisestä aasialaisesta miehestä, jolla on aivolaskimotukos AstraZeneca COVID-19 -rokotuksen jälkeen: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735675721005714 43. Aivolaskimoontelotukos ja trombosytopenia COVID-19-rokotuksen jälkeen: raportti kahdesta tapauksesta Yhdistyneessä kuningaskunnassa: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S088915912100163X 44. Immuunitrombosytopeeninen purppura COVID-19-rokotteen (ChAdOx1 nCov-19) jälkeen: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006497121013963 . 45. Antifosfolipidivasta-aineet ja trombofilian riski COVID-19-rokotuksen jälkeen: pilli, joka katkaisee kamelin selän?: https://docs.google.com/document/d/1XzajasO8VMMnC3CdxSBKks1o7kiOLXFQ 46. Rokotteen aiheuttama tromboottinen trombosytopenia, harvinainen mutta vakava tapaus ystävällisestä tulipalosta taistelussa COVID-19-pandemiaa vastaan: Mikä patogeneesi?: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0953620521002314 47. FACME:n tilapäisen asiantuntijatyöryhmän diagnostiset-terapeuttiset suositukset COVID-19-rokotteeseen liittyvän aivolaskimotukoksen hallinnasta: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213485321000839 48. Trombosytopenia ja kallonsisäinen sinustromboosi "AstraZeneca COVID-19 -rokotteelle" altistumisen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33918932/ 49. Trombosytopenia Pfizer- ja Moderna SARS-CoV-2 -rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33606296/ 50. SARS-CoV-2-rokotuksen jälkeen ilmenevä vaikea ja refraktaarinen immuunitrombosytopenia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33854395/ 51. Purpurinen ihottuma ja trombosytopenia mRNA-1273 (moderni) COVID-19-rokotteen jälkeen: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7996471/ 52. COVID-19-rokotus: tiedot valtimo- ja laskimotukosten esiintymisestä VigiBase-tietojen avulla: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33863748/ 53. Covid-19-rokotteeseen liittyvä aivolaskimotromboosi Saksassa: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.26172 54. Aivolaskimotromboosi BNT162b2-mRNA-rokotteen jälkeen BNT162b2:ta vastaan SARS-CoV-2:ta vastaan: musta joutsentapahtuma: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34133027/ 55. Aivolaskimotromboosin tunnistamisen tärkeys anti-COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34001390/ 56. Tromboosi, johon liittyy trombosytopenia lähetti-RNA-rokotteen jälkeen -1273: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34181446/ 57. Veritulpat ja verenvuoto BNT162b2- ja ChAdOx1 nCoV-19 -rokotuksen jälkeen: analyysi eurooppalaisista tiedoista: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34174723/ 58. Ensimmäinen annos ChAdOx1- ja BNT162b2 COVID-19-rokotteita ja trombosytopeenisia, tromboembolisia ja verenvuototapahtumia Skotlannissa: https://www.nature.com/articles/s41591-021-01408-4 59. Immuunitrombosytopenian paheneminen COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34075578/ 60. Ensimmäinen raportti de novo iTTP -jaksosta, joka liittyy COVID-19 mRNA-pohjaiseen anti-COVID-19-rokotteeseen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34105244/ 61. PF4-immunomääritykset rokotteen aiheuttamassa tromboottisessa trombosytopeniassa: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2106383 62. Vasta-aineepitoopit rokotteen aiheuttamassa immuuni-immuunitromboottisessa trombosytopeniassa: https://www.nature.com/articles/s41586-021-03744-4 63. Sydänlihastulehdus COVID-19-mRNA-rokotteilla: https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056135 64. Sydänlihas ja perikardiitti COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2782900 65. Sydänlihastulehdus, joka liittyy väliaikaisesti COVID-19-rokotteeseen: https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.055891 . 66. Nuorten sydänlihastulehdukseen liittyvä COVID-19-rokotus: https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2021/08/12/peds.2021-053427.full.pdf 67. Akuutti sydänlihastulehdus BNT162b2-rokotteen antamisen jälkeen COVID-19:ää vastaan: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33994339/ 68. Ajallinen yhteys COVID-19-rokotteen Ad26.COV2.S:n ja akuutin sydänlihastulehduksen välillä: tapausraportti ja kirjallisuuskatsaus: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1553838921005789 69. COVID-19-rokotteen aiheuttama sydänlihastulehdus: tapausraportti ja kirjallisuuskatsaus: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871402121002253 70. Mahdollinen yhteys COVID-19-rokotteen ja sydänlihastulehduksen välillä: kliiniset ja CMR-löydöt: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1936878X2100485X 71. Koronaviruksen mRNA-tautirokotteen 2019 (COVID-19) saamiseen liittyvän akuutin sydänlihastulehduksen uusiutuminen miehellä nuorella: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002234762100617X 72. Fulminantti sydänlihastulehdus ja systeeminen hypertulehdus, joka liittyy ajallisesti BNT162b2 COVID-19 -mRNA-rokotteeseen kahdella potilaalla: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167527321012286 . 73. Akuutti sydänlihastulehdus BNT162b2-rokotteen antamisen jälkeen: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214250921001530 74. Lymfohistosyyttinen sydänlihastulehdus COVID-19 Ad26.COV2.S -virusvektorilla rokotuksen jälkeen: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352906721001573 75. Sydänlihastulehdus BNT162b2-rokotuksen jälkeen terveellä miehellä: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735675721005362 76. Akuutti sydänlihastulehdus Comirnaty (Pfizer) -rokotuksen jälkeen terveellä miehellä, jolla on aikaisempi SARS-CoV-2-infektio: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1930043321005549 77. Myoperikardiitti Pfizer-mRNA COVID-19 -rokotuksen jälkeen nuorilla: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002234762100665X 78. Perikardiitti BNT162b2 mRNA COVID-19 mRNA-rokotteen antamisen jälkeen: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1885585721002218 79. Akuutti sydänlihastulehdus SARS-CoV-2 mRNA-1273 mRNA:lla rokotuksen jälkeen: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589790X21001931 80. Toisen BNT162b2-mRNA Covid-19 -rokotteen annoksen ajallinen suhde potilaalla, jolla on aikaisempi SARS-COV-2-infektio: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352906721000622 81. Myoperikardiitti COVID-19-mRNA-rokotteen jälkeen 12–18-vuotiailla nuorilla: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022347621007368 82. Akuutti sydänlihastulehdus SARS-CoV-2-rokotuksen jälkeen 24-vuotiaalla miehellä: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0870255121003243 83. Tärkeää tietoa myoperikardiitista Pfizer COVID-19 -mRNA-rokotteen jälkeen nuorilla: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022347621007496 84. Sarja potilaita, joilla on myokardiitti SARS-CoV-2:ta vastaan rokotuksen jälkeen mRNA-1279:llä ja BNT162b2:lla: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1936878X21004861 85. Takotsubo-kardiomyopatia mRNA COVID-19 -rokotteen jälkeen: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1443950621011331 86. COVID-19 mRNA-rokotus ja sydänlihastulehdus: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34268277/ 87. COVID-19-rokote ja sydänlihastulehdus: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34399967/ 88. Myokardiitin/perikardiitin epidemiologia ja kliiniset piirteet ennen COVID-19-mRNA-rokotteen käyttöönottoa korealaisilla lapsilla: monikeskustutkimus https://search.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resourc e /en/covidwho-1360706 . 89. COVID-19-rokotteet ja sydänlihastulehdus: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34246566/ 90. Sydänlihastulehdus ja muut COVID-19-mRNA-pohjaisten COVID-19-rokotteiden sydän- ja verisuonikomplikaatiot https://www.cureus.com/articles/61030-myocarditis-and-other-cardiovascular-comp lications-of-the-mrna-based-covid -19-rokotteet https://www.cureus.com/articles/61030-myocarditis-and-other-cardiovascular-complications-of-the-mrna-based-covid-19-vaccines 91. Myokardiitti, perikardiitti ja kardiomyopatia COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34340927/ 92. Sydänlihastulehdus covid-19-mRNA-rokotteilla: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056135 93. Sydänlihastulehduksen yhteys lasten COVID-19-mRNA-rokotteeseen: https://media.jamanetwork.com/news-item/association-of-myocarditis-with-mrna-co vid-19-vaccine-in-childs/ 94. Sydänlihastulehduksen yhteys COVID-19-lähetti-RNA-rokotteeseen BNT162b2 lasten tapaussarjassa: https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2783052 95. Sydänlihastulehdus COVID-19-mRNA-rokotteilla immunisoinnin jälkeen Yhdysvaltain armeijan jäsenillä: https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2781601%5C 96. Sydänlihastulehdus COVID-19-mRNA-pohjaisilla COVID-19-rokotteilla immunisoinnin jälkeen: https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2781600 97. Sydänlihastulehdus Covid-19 mRNA:lla immunisoinnin jälkeen: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2109975 98. Potilaat, joilla on akuutti sydänlihastulehdus COVID-19-mRNA-rokotteen jälkeen: https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2781602 99. COVID-19-mRNA-rokotteeseen liittyvä sydänlihastulehdus: https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2021211430 100. Oireinen akuutti sydänlihastulehdus 7 nuorella Pfizer-BioNTech COVID-19 -rokotuksen jälkeen: https://pediatrics.aappublications.org/content/148/3/e2021052478 101. Kardiovaskulaariset magneettikuvauslöydökset nuorilla aikuispotilailla, joilla on akuutti sydänlihastulehdus COVID-19-mRNA-rokotuksen jälkeen: tapaussarja: https://jcmr-online.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12968-021-00795-4 102. Kliiniset ohjeet nuorille, joilla on sydänlihastulehdus ja perikardiitti COVID-19-mRNA-rokotteen jälkeen: https://www.cps.ca/en/documents/position/clinical-guidance-for-youth-with-myocarditis-and-pericarditis 103. Akuutin sydänlihastulehduksen sydänkuvaus COVID-19-mRNA-rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34402228/ 104. Tapausraportti: akuutti sydänlihastulehdus toisen annoksen mRNA-1273 SARS-CoV-2 mRNA-rokotteen jälkeen: https://academic.oup.com/ehjcr/article/5/8/ytab319/6339567 105. COVID-19-rokotteeseen liittyvä sydänlihastulehdus/perikardiitti: https://science.gc.ca/eic/site/063.nsf/eng/h_98291.html 106. Ohimenevä sydänvaurio nuorilla, jotka saavat BNT162b2 mRNA COVID-19 -rokotteen: https://journals.lww.com/pidj/Abstract/9000/Transient_Cardiac_Injury_in_Adolesce nts_Receiving.95800.aspx 107. Perimyokardiitti nuorilla Pfizer-BioNTech COVID-19 -rokotteen jälkeen: https://academic.oup.com/jpids/advance-article/doi/10.1093/jpids/piab060/6329543 108. Uusi COVID-19-mRNA-rokotealusta ja sydänlihastulehdus: vihjeitä mahdolliseen taustalla olevaan mekanismiin: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34312010/ 109. Akuutti sydänlihasvaurio COVID-19-rokotuksen jälkeen: tapausraportti ja katsaus nykyiseen todisteeseen Rokotteen haittavaikutusten raportointijärjestelmän tietokannasta: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34219532/ 110. Ole valppaana haitallisten sydän- ja verisuonitapahtumien riskin suhteen COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://www.xiahepublishing.com/m/2472-0712/ERHM-2021-00033 111. COVID-19-rokotteeseen liittyvä sydänlihastulehdus: kaiku-, sydäntomografia- ja magneettikuvauslöydökset: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCIMAGING.121.013236 112. Syvällinen arvio oletetun sydänlihastulehduksen tapauksesta toisen COVID-19-mRNA-rokoteannoksen jälkeen: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056038 113. Akuutin infarktin kaltaisen sydänlihastulehduksen ilmaantuminen COVID-19-rokotuksen jälkeen: vain sattumaa vai pikemminkin rokotuksiin liittyvä autoimmuunimyokardiitti?: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34333695/ 114. Koronavirus-mRNA-tautirokotteen 2019 (COVID-19) saamiseen liittyvän akuutin sydänlihastulehduksen uusiutuminen miehellä nuorella: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8216855/ 115. Myokardiitti SARS-CoV-2-rokotuksen jälkeen: rokotteen aiheuttama reaktio?: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34118375/ 116. Itsestään rajoittuva sydänlihastulehdus, johon liittyy rintakipua ja ST-segmentin nousua nuorilla BNT162b2-mRNA-rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34180390/ 117. Myoperikardiitti aiemmin terveellä murrosikäisellä miehellä COVID-19-rokotuksen jälkeen: Tapausraportti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34133825/ 118. Biopsialla todistettu lymfosyyttinen sydänlihastulehdus ensimmäisen COVID-19-mRNA-rokotuksen jälkeen 40-vuotiaalla miehellä: tapausraportti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34487236/ 119. Näkemyksiä COVID-19-mRNA-rokotteen aiheuttaman myoperikardiitin hiiren mallista: voiko rokotteen vahingossa annettu suonensisäinen injektio aiheuttaa myoperikardiitin https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab741/635905 120. Epätavallinen akuutti perimyokardiitti nykyaikaisen SARS-COV-2 mRNA-1237 -rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34447639/ 121. Perimyokardiitti ensimmäisen mRNA-1273 SARS-CoV-2 (Modern) mRNA-1273 -rokotteen annoksen jälkeen nuorella terveellä miehellä: tapausraportti: https://bmccardiovascdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12872-021-021 122. Akuutti sydänlihastulehdus toisen SARS-CoV-2-rokotteen annoksen jälkeen: serendipity tai syy-yhteys: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34236331/ 123. COVID-19-mRNA-rokotteen aiheuttama rabdomyolyysi ja fasciiitti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34435250/ 124. COVID-19-rokotteen aiheuttama rabdomyolyysi: tapausraportti ja kirjallisuuskatsaus: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34186348/ . 125. GM1-gangliosidivasta-aine ja COVID-19:aan liittyvä Guillain Barren oireyhtymä: tapausraportti, systeeminen katsaus ja vaikutukset rokotteiden kehittämiseen: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666354621000065 126. Guillain-Barrén oireyhtymä AstraZeneca COVID-19 -rokotuksen jälkeen: syy- tai satunnainen yhteys: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0303846721004169 127. Sensorinen Guillain-Barrén oireyhtymä ChAdOx1 nCov-19 -rokotteen jälkeen: raportti kahdesta tapauksesta ja katsaus kirjallisuuteen: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165572821002186 128. Guillain-Barrén oireyhtymä ensimmäisen SARS-CoV-2-rokotteen annoksen jälkeen: väliaikainen ilmiö, ei syy-yhteys: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214250921000998 . 129. Guillain-Barrén oireyhtymä, joka ilmenee kasvojen diplegiana COVID-19-rokotteen jälkeen: tapausraportti: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736467921006442 130. Guillain-Barrén oireyhtymä ensimmäisen ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteen injektion jälkeen: ensimmäinen raportti: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0035378721005853 . 131. SARS-CoV-2-rokotteet eivät ole turvallisia niille, joilla on Guillain-Barren oireyhtymä rokotuksen jälkeen: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2049080121005343 132. Akuutti hyperaktiivinen enkefalopatia COVID-19-rokotuksen jälkeen ja dramaattinen vaste metyyliprednisoloniin: tapausraportti: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2049080121007536 133. Kasvohermon halvaus COVID-19-mRNA-rokotteiden antamisen jälkeen: itseraporttitietokannan analyysi: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971221007049 134. COVID-19-rokotteeseen liittyvät neurologiset oireet ja hermokuvauksen muutokset: syy tai yhteensattuma: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0899707121003557 . 135. Uusi refraktaarinen status epilepticus ChAdOx1 nCoV-19 -rokotuksen jälkeen: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165572821001569 136. Akuutti myeliitti ja ChAdOx1 nCoV-19 -rokote: satunnainen tai syy-yhteys: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165572821002137 137. Bellin halvaus ja SARS-CoV-2-rokotteet: kehittyvä tarina: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1473309921002735 138. Bellin halvaus toisen Pfizer-COVID-19-rokotteen annoksen jälkeen potilaalla, jolla on toistuva Bellin halvaus: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266635462100020X 139. Akuutti sentraalinen seroottinen retinopatia COVID-19-mRNA-rokotteella immunisoinnin jälkeen: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451993621001456 . 140. Bellin halvaus COVID-19-rokotuksen jälkeen: tapausraportti: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S217358082100122X . 141. Akateeminen sairaalakokemus COVID-19-mRNA-rokotteen riskin arvioinnista potilaan allergiahistorian perusteella: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213219821007972 142. COVID-19-rokotteen aiheuttama kainalon ja rintakehän lymfadenopatia PET:ssä: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1930043321002612 143. ANCA:han liittyvä vaskuliitti Pfizer-BioNTech COVID-19 -rokotteen jälkeen: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272638621007423 144. Myöhäiset ihoreaktiot COVID-19-mRNA-rokotteiden antamisen jälkeen: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213219821007996 145. COVID-19-rokotteen aiheuttama rabdomyolyysi: tapausraportti ja kirjallisuuskatsaus: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871402121001880 146. COVID-19-rokotteen aiheuttamien ihoreaktioiden kliiniset ja patologiset korrelaatiot, mukaan lukien V-REPP: rekisteripohjainen tutkimus: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190962221024427 147. Tromboosi, johon liittyy trombosytopeniaoireyhtymä, joka liittyy COVID-19-rokotteisiin:. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0735675721004381 . 148. COVID-19-rokotteeseen liittyvä anafylaksia: Maailman allergiajärjestön anafylaksiakomitean lausunto:. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1939455121000119 . 149. Aivolaskimoontelotromboosi, negatiivinen anti-PF4-vasta-aineelle ilman trombosytopeniaa COVID-19-rokotteella immunisoinnin jälkeen iäkkäällä, ei-sairauttavalla intialaisella miehellä, jota hoidettiin tavanomaisella hepariini-varfariinipohjaisella antikoagulaatiohoidolla: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871402121002046 . 150. Akuutti sydänlihastulehdus BNT162b2-rokotteen antamisen jälkeen COVID-19:tä vastaan:. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S188558572100133X 151. Veritulpat ja verenvuoto BNT162b2- ja ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteen jälkeen: eurooppalaisten tietojen analyysi:. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896841121000937 . 152. Pfizer-BioNTechin COVID-19 BNT162b2 mRNA-rokotteeseen liittyvä immuunitrombosytopenia:. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214250921002018 . 153. Rakkuinen huumepurkaus toisen COVID-19 mRNA-1273 (Moderna) -rokotteen annoksen jälkeen: Tapausraportti: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876034121001878 . 154. COVID-19 RNA-pohjaiset rokotteet ja prionisairauksien riski: https://scivisionpub.com/pdfs/covid19rna-based-vaccines-and-the-risk-of-prion-dis ease-1503.pdf 155. Tässä tutkimuksessa todetaan, että 115 raskaana olevaa naista menetti vauvansa 827:stä, jotka osallistuivat covid-19-rokotteiden turvallisuutta koskevaan tutkimukseen: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104983 . 156. Prosessiin liittyvät epäpuhtaudet ChAdOx1 nCov-19 -rokotteessa: https://www.researchsquare.com/article/rs-477964/v1 157. Keskushermoston tulehdusta aiheuttava COVID-19-mRNA-rokote: tapaussarja: https://link.springer.com/article/10.1007/s00415-021-10780-7 158. Allergiset reaktiot, mukaan lukien anafylaksia, ensimmäisen Pfizer-BioNTech COVID-19 -rokotteen annoksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33475702/ 159. Allergiset reaktiot ensimmäiselle COVID-19-rokotteelle: polyetyleeniglykolin mahdollinen rooli: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33320974/ 160. Pfizer-rokote herättää allergioita: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33384356/ 161. Allergiset reaktiot, mukaan lukien anafylaksia, ensimmäisen Pfizer-BioNTech COVID-19 -rokotteen annoksen jälkeen – Yhdysvallat, 14.-23.12.2020: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33444297/ 162. Allergiset reaktiot, mukaan lukien anafylaksia, ensimmäisen annoksen modernin COVID-19-rokotteen saamisen jälkeen – Yhdysvallat, 21. joulukuuta 2020 - 10. tammikuuta 2021: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33507892/ 163. Raportit anafylaksiasta koronavirusrokotteen 2019 jälkeen, Etelä-Korea, 26.2.-30.4.2021: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34414880/ 164. Raportit anafylaksiasta COVID-19-mRNA-rokotteiden saamisen jälkeen USA:ssa 14.12.2020-18.1.2021: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33576785/ 165. Rokotuskäytännöt ja anafylaksiariski: nykyinen, kattava päivitys COVID-19-rokotustiedoista: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34269740/ 166. Aiemmin olemassa olevien allergioiden ja anafylaktisten reaktioiden välinen suhde COVID-19-mRNA-rokotteen antamisen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34215453/ 167. COVID-19-mRNA-rokotteisiin liittyvä anafylaksia: Lähestymistapa allergiatutkimukseen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33932618/ 168. Vaikeat allergiset reaktiot COVID-19-rokotteen jälkeen Pfizer/BioNTech-rokotteella Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa: Saksan allergiayhdistysten kanta: Saksan allergologien liitto (AeDA), Saksan allergologian ja kliinisen immunologian yhdistys (DGAKI) ja yhteiskunta Pediatric Allergology and Environmental Medicine (GPA): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33643776/ 169. Allergiset reaktiot ja anafylaksia LNP-pohjaisiin COVID-19-rokotteisiin: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33571463/ 170. Raportoidut COVID-19-rokotteiden haitalliset vaikutukset suuhun ja kasvoihin: tunnetut ja tuntemattomat: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33527524/ 171. Saatavilla olevien COVID-19-rokotteiden ihohaittavaikutukset: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34518015/ 172. Kumulatiivinen haittatapahtumaraportti anafylaksiasta COVID-19-mRNA-rokotteen (Pfizer-BioNTech) injektion jälkeen Japanissa: ensimmäisen kuukauden raportti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34347278/ 173. COVID-19-rokotteet lisäävät anafylaksiariskiä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33685103/ 174. Kaksivaiheinen anafylaksia Pfizer-BioNTechin COVID-19-mRNA-rokotteen COVID-19 ensimmäiselle annokselle altistumisen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34050949/ 175. COVID-19-mRNA-1273-rokotteen allergeeniset komponentit: mahdollinen polyetyleeniglykolin ja IgG-välitteisen komplementin aktivaation osallisuus: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33657648/ 176. Polyetyleeniglykoli (PEG) aiheuttaa anafylaksia Pfizer / BioNTech mRNA COVID-19 -rokotteelle: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33825239/ 177. Akuutit allergiset reaktiot COVID-19-mRNA-rokotteille: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33683290/ 178. SARS CoV2 -rokotteen saajan polyetyleeniglykoliallergia: nuoren aikuisen saajan tapausraportti ja tulevan SARS-CoV2-altistuksen hallinta: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33919151/ 179. Lisääntynyt anafylaksian esiintyvyys Pfizer BNT162b2 mRNA-rokotteella COVID-19:ää vastaan rokotuksen jälkeen japanilaisilla terveydenhuollon työntekijöillä; toissijainen analyysi alustavista hyväksynnän jälkeisistä turvallisuustiedoista: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34128049/ 180. Allergiset reaktiot ja haittatapahtumat, jotka liittyvät mRNA-pohjaisten rokotteiden antamiseen. Kokemus terveydenhuoltojärjestelmästä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34474708/ 181. Allergiset reaktiot COVID-19-rokotteille: Belgian allergia- ja kliinisen immunologian yhdistyksen (BelSACI) lausunto: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17843286.2021.1909447 182. .IgE-välitteinen allergia polyetyleeniglykolille (PEG) COVID-19-mRNA-rokotteiden anafylaksian aiheuttajana: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34318537/ 183. Allergiset reaktiot COVID-19-rokotuksen jälkeen: riskin ottaminen huomioon: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34463751/ 184. Anafylaktiset reaktiot COVID-19-mRNA-rokotteisiin: lisätutkimuksia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33846043/188. 185. Vakavien allergisten reaktioiden riski COVID-19-rokotteille potilailla, joilla on allerginen ihosairaus: käytännön suosituksia. ETFADin kannanotto ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33752263/ 186. COVID-19-rokote ja kuolema: syy-algoritmi WHO:n kelpoisuusdiagnoosin mukaan: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34073536/ 187. Kuolettava aivoverenvuoto COVID-19-rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33928772/ 188. Tapaussarja COVID-19-rokotteen aiheuttamista ihoreaktioista Loma Lindan yliopiston ihotautien laitoksella: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34423106/ 189. Modernan ja Pfizerin COVID-19-rokotuksen jälkeen raportoidut ihoreaktiot: 414 tapauksen rekisteriin perustuva tutkimus: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33838206/ 190. COVID-19-rokotteen aiheuttamien ihoreaktioiden kliiniset ja patologiset korrelaatiot, mukaan lukien V-REPP: rekisteripohjainen tutkimus: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34517079/ 191. Ihoreaktiot SARS-COV-2-rokotteen jälkeen: valtakunnallinen espanjalainen poikkileikkaustutkimus 405 tapauksesta: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34254291/ 192. Varicella zoster -viruksen ja herpes simplex -viruksen uudelleenaktivoituminen COVID-19-rokotteen jälkeen: katsaus 40 tapauksesta kansainvälisessä dermatologisessa rekisterissä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34487581/ 193. COVID-19-rokotteeseen liittyvä immuunitromboosi ja trombosytopenia (VITT): diagnostisia ja terapeuttisia suosituksia uudelle oireyhtymälle: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33987882/ 194. Laboratoriotestit COVID-19-rokotteen aiheuttaman tromboottisen (immuuni) trombosytopenian epäilyn varalta: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34138513/ 195. Aivojensisäinen verenvuoto tromboosista ja trombosytopenia-oireyhtymästä COVID-19-rokotuksen jälkeen: ensimmäinen kuolemaan johtanut tapaus Koreassa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34402235/ 196. Trombosytopenian ja tromboembolian riski covid-19-rokotuksen ja positiivisten SARS-CoV-2-testien jälkeen: itsekontrolloitu tapaussarjatutkimus: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34446426/ 197. Rokotteen aiheuttama immuunitromboottinen trombosytopenia ja aivolaskimoontelotukos covid-19-rokotuksen jälkeen; systemaattinen katsaus: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34365148/ . 198. Hermo- ja lihashaittatapahtumat COVID-19-rokotteen jälkeen: kliinisten tutkimusten järjestelmällinen katsaus ja meta-analyysi: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34452064/ . 199. Harvinainen tapaus aivolaskimotromboosista ja disseminoituneesta suonensisäisestä koagulaatiosta, joka liittyy ajallisesti COVID-19-rokotteen antamiseen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33917902/ 200. Primaarinen lisämunuaisen vajaatoiminta, joka liittyy Oxford-AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteen (VITT) aiheuttamaan tromboottiseen immuunitrombosytopeniaan: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34256983/ 201. COVID-19-rokotteeseen liittyvä akuutti aivolaskimotromboosi ja keuhkovaltimon embolia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34247246/ . 202. Tromboaspiraatioinfuusio ja fibrinolyysi portomesenteeriseen tromboosiin AstraZeneca COVID-19 -rokotteen antamisen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34132839/ 203. 59-vuotias nainen, jolla on laaja syvä laskimotukos ja keuhkotromboembolia 7 päivää ensimmäisen Pfizer-BioNTech BNT162b2-mRNA-rokotteen COVID-19-annoksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34117206/ 204. Aivolaskimotukos ja rokotteen aiheuttama trombosytopenia.a. Oxford-AstraZeneca COVID-19: hukattu mahdollisuus nopeaan kokemukseen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34033927/ 205. Sydänlihastulehdus ja muut mRNA-pohjaisten COVID-19-rokotteiden sydän- ja verisuonikomplikaatiot: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34277198/ 206. Perikardiitti COVID-19 mRNA BNT162b2 -rokotteen antamisen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34364831/ 207. Epätavallinen akuutin perikardiitin esitys SARS-COV-2 mRNA-1237 Modernia vastaan rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34447639/ 208. Tapausraportti: akuutti sydänlihastulehdus toisen SARS-CoV-2-mRNA-1273-rokotteen mRNA-1273-annoksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34514306/ 209. Immuunivälitteiset taudinpurkaukset tai äskettäin alkaneet sairaudet 27 henkilöllä SARS-CoV-2:ta vastaan annetun mRNA/DNA-rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33946748/ 210. Näkemyksiä COVID-19-mRNA-rokotteen aiheuttamasta myoperikardiitin hiiren mallista: voiko rokotteen vahingossa annettu suonensisäinen injektio aiheuttaa myoperikardiitin: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34453510/ 211. Immuunitrombosytopenia 22-vuotiaan jälkeisessä Covid-19-rokotteessa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33476455/ 212. Propyylitiourasiilin aiheuttama neutrofiilien antisytoplasmisiin vasta-aineisiin liittyvä vaskuliitti COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34451967/ 213. ChAdOx1 Covid-19 -rokotteeseen liittyvä sekundaarinen immuunitrombosytopenia (ITP): tapausraportti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34377889/ 214. Tromboosi ja trombosytopeniaoireyhtymä (TTS) AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) COVID-19-rokotuksen jälkeen: riski-hyötyanalyysi alle 60-vuotiaille Australiassa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34272095 215. COVID-19-rokotusyhdistys ja kasvohermon halvaus: tapauskontrollitutkimus: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34165512/ 216. COVID-19-rokotuksen ja Bellin halvauksen välinen yhteys: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34411533/ 217. Bellin halvaus COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33611630/ 218. Akuutti transversaalinen myeliitti (ATM): kliininen katsaus 43 potilaasta, joilla on COVID-19:ään liittyvä ATM ja 3 vakavaa haittatapahtumaa rokotuksen jälkeisessä ATM:ssä ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteella (AZD1222): https://pubmed.ncbi.nlm.nih .gov/33981305/ 219. Bellin halvaus 24 tunnin mRNA-1273 SARS-CoV-2 mRNA-1273 -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34336436/ 220. Jaksottainen kontralateraalinen kasvohermon halvaus ensimmäisen ja toisen COVID-19-rokoteannoksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34281950/ . 221. SARS-CoV-2-rokotteen aiheuttama transversaalinen myeliitti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34458035/ 222. Perifeerinen kasvohermon halvaus BNT162b2-rokotteen (COVID-19) jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33734623/ 223. Akuutti abducens-hermovamma COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34044114/ . 224. Kasvohermon halvaus COVID-19-mRNA-rokotteiden antamisen jälkeen: itseraporttitietokannan analyysi: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34492394/ 225. Ohimenevä silmämotorinen halvaus SARS-CoV-2-diplopian RNA-1273 lähettirokotteen antamisen jälkeen COVID-19-rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34369471/ 226. Bellin halvaus Ad26.COV2.S COVID-19 -rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34014316/ 227. Bellin halvaus COVID-19-rokotuksen jälkeen: tapausraportti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34330676/ 228. Akuutti demyelinisoiva polyradikuloneuropatia ja molemminpuolinen kasvohalvaus ChAdOx1 nCoV-19 -rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34272622/ 229. Guillian Barrén oireyhtymä mRNA-1273-rokotteen jälkeen COVID-19:ää vastaan: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34477091/ 230. Akuutti kasvojen halvaus SARS-CoV-2-rokotuksen mahdollisena komplikaationa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33975372/ . 231. Bellin halvaus COVID-19-rokotuksen jälkeen korkealla vasta-ainevasteella CSF:ssä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34322761/ . 232. Parsonage-Turnerin oireyhtymä, joka liittyy SARS-CoV-2- tai SARS-CoV-2-rokotteeseen. Kommentti: "Neuralginen amyotrofia ja COVID-19-infektio: 2 tapausta lisäselkäydinhermon halvauksesta", Coll et al. Nivelselkä 2021; 88: 10519: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34139321/ . 233. Bellin halvaus yhden rokotteen mRNA-annoksen jälkeen. SARS-CoV-2: tapausraportti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34032902/ . 234. Autoimmuunihepatiitti, joka kehittyy koronavirusrokotteen 2019 (COVID-19) jälkeen: syy-yhteys vai uhri?: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33862041/ 235. SARS-CoV-2-rokotteen laukaisema autoimmuunihepatiitti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34332438/ 236. Akuutti autoimmuunin kaltainen hepatiitti epätyypillisellä antimitokondriaalisella vasta-aineella COVID-19-mRNA-rokotuksen jälkeen: uusi kliininen kokonaisuus: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34293683/ . 237. Autoimmuunihepatiitti COVID-rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34225251/ 238. Uusi tapaus Guillain-Barrén oireyhtymän bifacial diplegiavariantista Janssen COVID-19 -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34449715/ 239. Rokotteiden aiheuttamien tromboottisten tapahtumien vertailu ChAdOx1 nCoV-19- ja Ad26.COV.2.S-rokotteiden välillä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34139631/ . 240. Kahdenvälinen silmälaskimotukos, iskeeminen aivohalvaus ja immuunitrombosytopenia ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33864750/ 241. Aivolaskimoontelotukoksen diagnoosi ja hoito rokotteen aiheuttaman immuuni-immuunitromboottisen trombosytopenian kanssa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33914590/ 242. Sinustromboosi ChAdOx1 nCov-19 -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34420802/ 243. Aivolaskimoontelotukos SARS-CoV-2-rokotteen jälkeen: analyysi Euroopan lääkevirastolle raportoiduista tapauksista: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34293217/ 244. Trombosytopenian ja tromboembolian riski covid-19-rokotuksen ja positiivisten SARS-CoV-2-testien jälkeen: itsekontrolloitu tapaussarjatutkimus: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34446426/ 245. Veritulpat ja verenvuoto BNT162b2- ja ChAdOx1 nCoV-19 -rokotuksen jälkeen: analyysi eurooppalaisista tiedoista: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34174723/ 246. Valtimotapahtumat, laskimotromboembolia, trombosytopenia ja verenvuoto Oxford-AstraZeneca ChAdOx1-S -rokotteen jälkeen Tanskassa ja Norjassa: väestöpohjainen kohorttitutkimus: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33952445/ 247. Ensimmäinen annos ChAdOx1- ja BNT162b2 COVID-19 -rokotteita ja trombosytopenisia, tromboembolisia ja verenvuototapahtumia Skotlannissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34108714/ 248. COVID-19-rokotteeseen liittyvä aivolaskimotromboosi Saksassa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34288044/ 249. Pahanlaatuinen aivoinfarkti ChAdOx1 nCov-19 -rokotteen jälkeen: katastrofaalinen variantti rokotteen aiheuttamasta immuunivälitteisestä tromboottisesta trombosytopeniasta: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34341358/ 250. keliakia- ja pernavaltimotromboosi, jonka komplisoi pernainfarkti 7 päivää ensimmäisen Oxford-rokoteannoksen jälkeen, syy-yhteys tai yhteensattuma: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34261633/ . 251. Primaarinen lisämunuaisten vajaatoiminta, joka liittyy Oxford-AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 (VITT) -rokotteen aiheuttamaan immuunitukosperäiseen trombosytopeniaan: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34256983/ 252. Trombosytopenia COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34332437/ . 253. Aivolaskimoontelotukos, joka liittyy trombosytopeniaan COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33845870/ . 254. Tromboosi, johon liittyy trombosytopeniaoireyhtymä COVID-19-rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34236343/ 255. Akuutti sydäninfarkti 24 tunnin sisällä COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34364657/ . 256. Kahdenvälinen akuutti makulaarinen neuroretinopatia SARS-CoV-2-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34287612/ 257. keskuslaskimoontelotukos ja subarachnoidaalinen verenvuoto COVID-19-mRNA-rokotuksen jälkeen: ovatko nämä raportit vain sattumaa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34478433/ 258. Aivojensisäinen verenvuoto tromboosista ja trombosytopenia-oireyhtymästä COVID-19-rokotuksen jälkeen: ensimmäinen kuolemaan johtanut tapaus Koreassa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34402235/ 259. Aivolaskimoontelotromboosi negatiivinen anti-PF4-vasta-aineelle ilman trombosytopeniaa COVID-19-rokotteella immunisoinnin jälkeen iäkkäällä intialaisella miehellä, joka ei ole samanaikainen ja jota hoidetaan tavanomaisella hepariini-varfariinipohjaisella antikoagulaatiolla: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov /34186376/ 260. Aivolaskimoontelotukos 2 viikkoa ensimmäisen SARS-CoV-2-mRNA-rokotteen annoksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34101024/ 261. Moninkertainen trombosytopenia ja tromboosi SARS-CoV-2:ta vastaan annetun ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34137813/ 262. Rokotteen aiheuttama tromboottinen trombosytopenia: vaikea yhteys tromboosin ja adenoviruspohjaisten SARS-CoV-2-rokotteiden välillä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34191218/ 263. Akuutti iskeeminen aivohalvaus, joka paljastaa ChAdOx1 nCov-19 -rokotteen aiheuttaman immuunitromboottisen trombosytopenian: vaikutus rekanalisointistrategiaan: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34175640/ 264. Uusi refraktaarinen epilepticus ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34153802/ 265. Tromboosi, johon liittyy trombosytopeniaoireyhtymä, joka liittyy COVID-19-virusvektorirokotteisiin: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34092488/ 266. Keuhkoembolia, ohimenevä iskeeminen kohtaus ja trombosytopenia Johnson & Johnson COVID-19 -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34261635/ 267. Thromboaspiration infusion and fibrinolysis for portomesenteric thrombosis after administration of the AstraZeneca COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34132839/. 268. Spontaneous HIT syndrome: knee replacement, infection, and parallels with vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34144250/ 269. Deep venous thrombosis (DVT) occurring shortly after second dose of SARS-CoV-2 mRNA vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33687691/ 270. Procoagulant antibody-mediated procoagulant platelets in immune thrombotic thrombocytopenia associated with SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34011137/. 271. Rokotteen aiheuttama immuunitromboottinen trombosytopenia, joka aiheuttaa vakavan aivolaskimotromboosin muodon, jolla on korkea kuolleisuus: tapaussarja: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34393988/ . 272. Prokoagulanttimikrohiukkaset: mahdollinen yhteys rokotteen aiheuttaman immuunitrombosytopenian (VITT) ja aivoontelolaskimotromboosin välillä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34129181/ . 273. VaxZevria®-rokotteeseen (AstraZeneca) liittyvä epätyypillinen tromboosi: tiedot Ranskan alueellisten lääketurvakeskusten verkostosta: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34083026/ . 274. COVID-19-rokotteeseen liittyvä akuutti aivolaskimotromboosi ja keuhkovaltimon embolia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34247246/ . 275. Rokotteen aiheuttama tromboosi ja trombosytopenia, johon liittyy molemminpuolinen lisämunuaisen verenvuoto: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34235757/ . 276. Palmar-digitaalilaskimotromboosi Oxford-AstraZeneca COVID-19 -rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34473841/ . 277. Ihon tromboosi, joka liittyy ihonekroosiin Oxford-AstraZeneca COVID-19 -rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34189756/ 278. Aivolaskimotromboosi COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34045111/ . 279. Lipschütz-haavat AstraZeneca COVID-19 -rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34366434/ . 280. Vaxzevri-rokotteen (AstraZeneca) COVID-19 aiheuttama amyotrofinen neuralgia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34330677/ 281. Tromboosi, johon liittyy trombosytopenia Messenger-rokotteen RNA-1273 jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34181446/ 282. Aivojensisäinen verenvuoto 12 päivää ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34477089/ 283. Tromboottinen trombosytopenia COVID-19-rokotuksen jälkeen: taustalla olevan mekanismin etsiminen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34071883/ 284. Koronavirus (COVID-19) Rokotteen aiheuttama immuuni tromboottinen trombosytopenia (VITT): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34033367/ 285. Haittavaikutusten vertailu neljän COVID-19-rokotteen välillä Euroopassa EudraVigilance-tietokannan avulla: Tromboosi epätavallisissa paikoissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34375510/ 286. Immunoglobuliiniadjuvantti rokotteen aiheuttamaan immuunitromboottiseen trombosytopeniaan: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34107198/ 287. Vaikea rokotteen aiheuttama tromboottinen trombosytopenia COVID-19-rokotuksen jälkeen: ruumiinavausraportti ja kirjallisuuskatsaus: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34355379/ . 288. Akuutti keuhkoembolia SARS-CoV-2 mRNA:lla immunisoinnin jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34452028/ 289. Neurokirurgiset näkökohdat koskien dekompressiivista kraniektomiaa aivoverenvuotoa varten SARS-CoV-2-rokotteen jälkeen rokotteen aiheuttamassa tromboottisessa trombosytopeniassa-VITT:ssä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34202817/ 290. Tromboosi- ja SARS-CoV-2-rokotteet: rokotteen aiheuttama immuunitromboottinen trombosytopenia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34237213/ . 291. Hankittu tromboottinen trombosytopeeninen trombosytopeeninen purppura: harvinainen sairaus, joka liittyy BNT162b2-rokotteeseen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34105247/ . 292. Immuunikompleksit, synnynnäinen immuniteetti ja NEToosi ChAdOx1-rokotteen aiheuttamassa trombosytopeniassa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34405870/ . 293. Sensorinen Guillain-Barrén oireyhtymä ChAdOx1 nCov-19 -rokotteen jälkeen: raportti kahdesta tapauksesta ja katsaus kirjallisuuteen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34416410/ . 294. Vogt-Koyanagi-Harada-oireyhtymä COVID-19- ja ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) -rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34462013/ . 295. Vogt-Koyanagi-Harada-taudin uudelleenaktivointi hallinnassa yli 6 vuoden ajan anti-SARS-CoV-2-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34224024/ . 296. Rokotuksen jälkeinen enkefaliitti ChAdOx1 nCov-19:n jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34324214/ 297. COVID-19-rokotteeseen liittyvät neurologiset oireet ja hermokuvauksen muutokset: syy vai yhteensattuma?: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34507266/ 298. Kuolettava systeeminen kapillaarivuotooireyhtymä SARS-COV-2-rokotuksen jälkeen potilaalla, jolla on multippeli myelooma: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34459725/ 299. Polyartralgia ja myalgia-oireyhtymä ChAdOx1 nCOV-19 -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34463066/ 300. Kolme subakuuttia kilpirauhastulehdustapausta SARS-CoV-2-rokotuksen jälkeen: rokotuksen jälkeinen ASIA-oireyhtymä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34043800/ . 301. Kasvojen diplegia: Guillain-Barrén oireyhtymän ja Ad26.COV2.S-rokotteen harvinainen ja epätyypillinen variantti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34447646/ 302. ChAdOx1 nCoV-19 -rokotuksen ja verenvuotojaksojen välinen yhteys: laaja väestöpohjainen kohorttitutkimus: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34479760/ . 303. fulminantti sydänlihastulehdus ja systeeminen hyperinflammaatio, joka liittyy ajallisesti BNT162b2 COVID-19 mRNA-rokotteeseen kahdella potilaalla: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34416319/ . 304. Haittavaikutukset, jotka on raportoitu COVID-19-rokotuksen jälkeen korkea-asteen hoidon sairaalassa, jossa keskityttiin aivolaskimoontelotromboosiin (CVST): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34092166/ 305. Subakuutin ihon lupus erythematosus erythematosuksen induktio ja paheneminen mRNA- tai adenovirusvektoripohjaisen SARS-CoV-2-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34291477/ 306. Petekiat ja sormien kuoriutuminen BTN162b2-lähetti-RNA- (mRNA) -pohjaisella COVID-19-rokotteella immunisoinnin jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34513435/ 307. C-hepatiittiviruksen uudelleenaktivoituminen COVID-19-rokotuksen jälkeen: tapausraportti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34512037/ 308. Kahdenvälinen immuunivälitteinen keratolyysi SARS-CoV-2-yhdistelmävirusvektorirokotteella immunisoinnin jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34483273/ . 309. Immuunivälitteinen trombosytopeeninen purppura Pfizer-BioNTech COVID-19 -rokotteen jälkeen iäkkäällä naisella: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34513446/ 310. Verihiutaleiden aktivaatio ja modulaatio tromboosissa, jossa trombosytopeniaoireyhtymä liittyy ChAdO × 1 nCov-19 -rokotteeseen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34474550/ 311. Reaktiivinen niveltulehdus COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34033732/ . 312. Kaksi Gravesin tautitapausta SARS-CoV-2-rokotuksen jälkeen: adjuvanttien aiheuttama autoimmuuni-/tulehdussyndrooma: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33858208/ 313. Akuutti relapsi ja heikentynyt immunisaatio COVID-19-rokotuksen jälkeen MS-potilaalla, jota hoidetaan rituksimabilla: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34015240/ 314. Laajalle levinnyt kiinteä rakkulalääkkeiden eruptio ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34482558/ 315. COVID-19 mRNA-rokote, joka aiheuttaa keskushermoston tulehdusta: tapaussarja: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34480607/ 316. Kateenkorvan liikakasvu Covid-19-mRNA-pohjaisen Covid-19-rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34462647/ 317. Akuutti disseminoitunut enkefalomyeliitti SARS-CoV-2-rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34325334/ 318. Tolosa-Huntin oireyhtymä COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34513398/ 319. Systeeminen kapillaari ekstravasaatiooireyhtymä ChAdOx1 nCOV-19 -rokotteen (Oxford-AstraZeneca) jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34362727/ 320. Ad26.COV2.S-rokotteeseen (Janssen; Johnson & Johnson) liittyvä immuunivälitteinen trombosytopenia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34469919/ . 321. Ohimenevä trombosytopenia glykoproteiinispesifisten verihiutaleiden autovasta-aineilla Ad26.COV2.S-rokotteen jälkeen: tapausraportti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34516272/ . 322. Akuutti hyperaktiivinen enkefalopatia COVID-19-rokotuksen jälkeen dramaattisella vasteella metyyliprednisoloniin: tapausraportti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34512961/ 323. Ohimenevä sydänvaurio nuorilla, jotka saavat BNT162b2 mRNA COVID-19 -rokotteen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34077949/ 324. Autoimmuunihepatiitti, joka kehittyy ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteen jälkeen (Oxford-AstraZeneca): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34171435/ 325. Multippeliskleroosin vakava uusiutuminen COVID-19-rokotuksen jälkeen: tapausraportti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34447349/ 326. Lymfohistosyyttinen sydänlihastulehdus COVID-19-virusvektori Ad26.COV2.S -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34514078/ 327. Hemofagosyyttinen lymfohistiosytoosi ChAdOx1 nCov-19 -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34406660/ . 328. IgA-vaskuliitti aikuisilla potilailla ChadOx1 nCoV-19 -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34509658/ 329. Leukosytoklastinen vaskuliittitapaus SARS-CoV2-rokotteella rokotuksen jälkeen: tapausraportti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34196469/ . 330. Psoriaasin puhkeaminen / puhkeaminen Corona-virus ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteen jälkeen (Oxford-AstraZeneca / Covishield): raportti kahdesta tapauksesta: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34350668/ 331. Hailey-Haileyn taudin paheneminen SARS-CoV-2-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34436620/ 332. Supraclavicularlymfadenopatia COVID-19-rokotuksen jälkeen Koreassa: sarjaseuranta ultraäänellä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34116295/ . 333. COVID-19-rokote, immuunitromboottinen trombosytopenia, keltaisuus, hyperviskositeetti: huolenaihe tapauksissa, joissa taustalla on maksaongelmia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34509271/ . 334. Kansainvälisen aivolaskimotromboosikonsortion raportti aivolaskimotromboosista SARS-CoV-2-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34462996/ 335. Immuunitrombosytopenia rokotuksen jälkeen COVID-19-pandemian aikana: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34435486/ 336. COVID-19: Norjan tragedian opetukset tulisi ottaa huomioon suunniteltaessa rokotteiden julkaisua vähemmän kehittyneissä/kehittyneissä maissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34435142/ 337. Rituksimabin aiheuttama akuutti lymfolyysi ja pansytopenia COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34429981/ 338. Plakkipsoriaasin paheneminen COVID-19-inaktivoidun mRNA- ja BNT162b2-rokotteen jälkeen: raportti kahdesta tapauksesta: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34427024/ 339. Rokotteen aiheuttama interstitiaalinen keuhkosairaus: harvinainen reaktio COVID-19-rokotteelle: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34510014/ . 340. COVID-19-mRNA-rokotteen aiheuttamat vesiculobulloous ihoreaktiot: raportti neljästä tapauksesta ja katsaus kirjallisuuteen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34236711/ 341. Rokotteen aiheuttama trombosytopenia ja vaikea päänsärky: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34525282/ 342. Akuutti perimyokardiitti ensimmäisen COVID-19-mRNA-rokotteen annoksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34515024/ 343. COVID-19-mRNA-rokotteen aiheuttama rabdomyolyysi ja fasciiitti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34435250/ . 344. COVID-19-rokotteiden harvinaiset ihohaittavaikutukset: tapaussarja ja katsaus kirjallisuuteen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34363637/ 345. Pfizer-BioNTech COVID-19 -mRNA-rokotteeseen BNT162b2 liittyvä immuunitrombosytopenia: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214250921002018 346. Toissijainen immuunitrombosytopenia, jonka oletetaan johtuvan COVID-19-rokotuksesta: https://casereports.bmj.com/content/14/5/e242220.abstract . 347. Immuunitrombosytopenia Pfizer-BioNTech BNT162b2 mRNA COVID-19 -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34155844/ 348. Äskettäin diagnosoitu idiopaattinen trombosytopenia COVID-19-rokotteen antamisen jälkeen: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8176657/ . 349. Idiopaattinen trombosytopeeninen purppura ja moderni Covid-19-rokote: https://www.annemergmed.com/article/S0196-0644(21)00122-0/fulltext . 350. Trombosytopenia Pfizer- ja Moderna SARS-rokotuksen jälkeen – CoV-2: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8014568/ . 351. Immuunitrombosytopeeninen purppura ja akuutti maksavaurio COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://casereports.bmj.com/content/14/7/e242678 . 352. Kokoelma komplementtivälitteisistä ja autoimmuunivälitteisistä hematologisista tiloista SARS-CoV-2-rokotuksen jälkeen: https://ashpublications.org/bloodadvances/article/5/13/2794/476324/Autoimmune-and-complement-mediated-hematologic 353. CoronaVac-rokotteeseen liittyvä petekiaalinen ihottuma: ensimmäinen raportti ihon sivuvaikutuksista ennen vaiheen 3 tuloksia: https://ejhp.bmj.com/content/early/2021/05/23/ejhpharm-2021-002794 354. COVID-19-rokotteet aiheuttavat vakavan hemolyysin kohtauksellisessa yössä hemoglobinuriassa: https://ashpublications.org/blood/article/137/26/3670/475905/COVID-19-vaccines-induce-severe-hemolysis-in 355. COVID-19-rokotteeseen liittyvä aivolaskimotromboosi Saksassa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34288044/ . 356. Aivolaskimoontelotukos COVID-19-rokotuksen jälkeen: Neurologinen ja radiologinen hoito: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34327553/ . 357. Aivolaskimotukos ja trombosytopenia COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33878469/ . 358. Aivolaskimoontelotukos ja trombosytopenia COVID-19-rokotuksen jälkeen: raportti kahdesta tapauksesta Yhdistyneessä kuningaskunnassa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33857630/ . 359. SARS-CoV-2-rokotteen aiheuttama aivolaskimotromboosi: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34090750/ . 360. Adenovirusvektorin COVID-19-rokotteen aiheuttama kaulavaltimon immuunitromboosi: tapausraportti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34312301/ . 361. Rokotteen aiheuttamaan tromboottiseen trombosytopeniaan liittyvä aivolaskimoontelotukos: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34333995/ 362. Verihiutaleiden rooli COVID-19:ään liittyvässä koagulopatiassa ja rokotteiden aiheuttamassa immuuni-immuunitromboottisessa trombosytopeniassa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34455073/ 363. Aivolaskimotromboosi BNT162b2 mRNA SARS-CoV-2 -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34111775/ . 364. Aivolaskimotromboosi COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34045111/ 365. Kuolettava aivolaskimoontelotukos COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33983464/ 366. Aivolaskimoontelotukos Yhdysvaltain väestössä SARS-CoV-2-rokotuksen jälkeen adenoviruksella ja COVID-19:n jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34116145/ 367. Aivolaskimotromboosi COVID-19-rokotuksen jälkeen: kasvaako tromboosiriski rokotteen suonensisäisellä antamisella: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34286453/ . 368. Keskuslaskimoontelotukos ja subarachnoidaalinen verenvuoto COVID-19-mRNA-rokotuksen jälkeen: ovatko nämä raportit vain sattumaa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34478433/ 369. Aivolaskimoontelotukos ChAdOx1 nCov-19 -rokotteen jälkeen harhaanjohtavalla ensimmäisen aivojen magneettikuvauksella: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34244448/ 370. Bivalirudiinihoidon varhaiset tulokset tromboottisen trombosytopenian ja aivoontelotukoksen hoidossa Ad26.COV2.S-rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34226070/ 371. Rokotuksen jälkeiseen COVID-19:n aiheuttamaan trombosytopeniaan liittyvä aivolaskimoontelotukos: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33845870/ . 372. Aivolaskimoontelotukos 2 viikkoa ensimmäisen SARS-CoV-2-mRNA-rokotteen annoksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34101024/ . 373. Rokotteen aiheuttama immuunitromboottinen trombosytopenia, joka aiheuttaa vakavan aivolaskimotromboosin muodon, jolla on korkea kuolleisuus: tapaussarja: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34393988/ . 374. Adenovirusinteraktiot verihiutaleiden ja hyytymisen kanssa sekä rokotteisiin liittyvä autoimmuunitrombosytopenia tromboosioireyhtymä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34407607/ . 375. Päänsärky, joka johtuu COVID-19 (SARS-CoV-2 coronavirus) -rokotuksesta ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) -rokotteella: monikeskushavainnointikohorttitutkimus: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34313952/ 376. Haittavaikutukset, joita on raportoitu COVID-19-rokotuksen jälkeen korkea-asteen hoidon sairaalassa, keskitytään aivolaskimoontelotromboosiin (CVST): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34092166/ 377. Aivolaskimoontelotukos SARS-CoV-2-rokotteen jälkeen: analyysi Euroopan lääkevirastolle raportoiduista tapauksista: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34293217/ 378. Harvinainen tapaus keski-ikäisestä aasialaisesta miehestä, jolla on aivolaskimotukos COVID-19 AstraZeneca -rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34274191/ 379. Aivolaskimoontelotromboosi negatiivinen anti-PF4-vasta-aineelle ilman trombosytopeniaa COVID-19-rokotteella immunisoinnin jälkeen iäkkäällä intialaisella miehellä, joka ei ole samanaikainen ja jota hoidetaan tavanomaisella hepariini-varfariinipohjaisella antikoagulaatiolla: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov /34186376/ 380. Valtimotapahtumat, laskimotromboembolia, trombosytopenia ja verenvuoto Oxford-AstraZeneca ChAdOx1-S -rokotteen jälkeen Tanskassa ja Norjassa: väestöpohjainen kohorttitutkimus: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33952445/ 381. Prokoagulanttimikrohiukkaset: mahdollinen yhteys rokotteen aiheuttaman immuunitrombosytopenian (VITT) ja aivoontelolaskimotromboosin välillä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34129181/ 382. S.-tapausraportit aivolaskimoontelotromboosista ja trombosytopeniasta Ad26.COV2.S-rokotteen jälkeen, 2. maaliskuuta - 21. huhtikuuta 2021: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33929487/ . 383. Pahanlaatuinen aivoinfarkti ChAdOx1 nCov-19 -rokotteen jälkeen: katastrofaalinen variantti rokotteen aiheuttamasta immuunivälitteisestä tromboottisesta trombosytopeniasta: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34341358/ 384. Akuutti iskeeminen aivohalvaus, joka paljastaa ChAdOx1 nCov-19 -rokotteen aiheuttaman immuunitromboottisen trombosytopenian: vaikutus rekanalisointistrategiaan: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34175640/ 385. Rokotteen aiheuttama immuunitromboottinen immuunitrombosytopenia (VITT): uusi kliinisopatologinen kokonaisuus, jolla on heterogeeniset kliiniset esitykset: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34159588/ . 386. Kuvaus- ja hematologiset löydökset tromboosissa ja trombosytopeniassa ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteen (AstraZeneca) jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34402666/ 387. Tromboottisten tapahtumien autoimmuniteettijuuret COVID-19-rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34508917/ 388. Aivolaskimoontelotukos rokotuksen jälkeen: Yhdistyneen kuningaskunnan kokemus: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34370974/ 389. Massiivinen aivolaskimotukos ja laskimoaltaan infarkti COVID-19:n myöhäisinä komplikaatioina: tapausraportti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34373991/ 390. Australian ja Uuden-Seelannin lähestymistapa rokotteen aiheuttaman immuunitromboosin ja immuunitrombosytopenian diagnosointiin ja hoitoon: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34490632/ 391. Havaintotutkimus trombosytopenian ja anti-PF4/polyanionivasta-aineiden esiintyvyyden tunnistamiseksi norjalaisissa terveydenhuoltotyöntekijöissä COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33909350/ 392. Akuutti transversaalinen myeliitti (ATM): kliininen katsaus 43 potilaasta, joilla on COVID-19:ään liittyvä ATM ja 3 vakavaa haittatapahtumaa rokotuksen jälkeisessä ATM:ssä ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) -rokotteella: https://pubmed.ncbi.nlm.nih .gov/33981305/ . 393. Akuutti demyelinisoiva polyradikuloneuropatia ja molemminpuolinen kasvohalvaus ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34272622/ 394. Trombosytopenia, johon liittyy akuutti iskeeminen aivohalvaus ja verenvuoto potilaalla, joka on äskettäin rokotettu adenovirusvektoripohjaisella COVID-19-rokotteella: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33877737/ 395. Ennustettu ja havaittu tromboembolisten tapahtumien ilmaantuvuus korealaisilla, jotka on rokotettu ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteella: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34254476/ 396. Ensimmäinen annos ChAdOx1- ja BNT162b2 COVID-19-rokotteita ja trombosytopenisia, tromboembolisia ja verenvuototapahtumia Skotlannissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34108714/ 397. ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteeseen liittyvä trombosytopenia: kolme immuunitrombosytopeniatapausta 107 720 ChAdOx1-rokotteen jälkeen Thaimaassa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34483267/ . 398. Keuhkoembolia, ohimenevä iskeeminen kohtaus ja trombosytopenia Johnson & Johnson COVID-19 -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34261635/ 399. Neurokirurgiset näkökohdat koskien dekompressiivista kraniektomiaa aivoverenvuotoa varten SARS-CoV-2-rokotteen jälkeen rokotteen aiheuttamassa tromboottisessa trombosytopeniassa-VITT:ssä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34202817/ 400. Suuri verenvuotohalvaus ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteen jälkeen: tapausraportti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34273119/ 401. Polyartralgia ja myalgia-oireyhtymä ChAdOx1 nCOV-19 -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34463066/ 402. Harvinainen ylemmän silmälaskimon tromboosin ja trombosytopenian tapaus ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteen jälkeen SARS-CoV-2:ta vastaan: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34276917/ 403. Tromboosi ja vaikea akuutti hengitystieoireyhtymä Koronavirus 2 -rokotteet: rokotteen aiheuttama immuunitromboottinen trombosytopenia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34237213/ . 404. Rokotteen aiheuttaman tromboottisen immuunitrombosytopenian (VITT) aiheuttama munuaislaskimotromboosi ja keuhkoembolia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34268278/ . 405. Raajojen iskemia ja keuhkovaltimotromboosi ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteen jälkeen (Oxford-AstraZeneca): rokotteen aiheuttama immuunitromboottinen trombosytopenia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9/3399033 . 406. ChAdOx1 nCoV-19 -rokotuksen ja verenvuotojaksojen välinen yhteys: laaja väestöpohjainen kohorttitutkimus: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34479760/ . 407. Toissijainen trombosytopenia SARS-CoV-2-rokotuksen jälkeen: tapausraportti verenvuodosta ja hematoomasta pienen suuleikkauksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34314875/ . 408. Laskimotromboembolia ja lievä trombosytopenia ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34384129/ 409. ChadOx1-nCoV-19:n aiheuttaman tromboottisen trombosytopenia-oireyhtymän kuolemaan johtava paheneminen onnistuneen aloitushoidon jälkeen suonensisäisillä immunoglobuliineilla: perustelut immunoglobuliini G-tasojen seurannalle: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34382387/ 410. ANCA:han liittyvä vaskuliittitapaus AZD1222 (Oxford-AstraZeneca) SARS-CoV-2-rokotuksen jälkeen: uhri vai syy-yhteys?: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34416184/ . 411. Aivojensisäinen verenvuoto, joka liittyy rokotteen aiheuttamaan tromboottiseen trombosytopeniaan raskaana olevan naisen ChAdOx1 nCOVID-19 -rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34261297/ 412. Massiivinen aivolaskimotukos, joka johtuu rokotteen aiheuttamasta immuunitromboottisesta trombosytopeniasta: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34261296/ 413. Nefroottinen oireyhtymä ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteen jälkeen SARScoV-2:ta vastaan: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34250318/ . 414. Tapaus rokotteen aiheuttamasta immuuni-immuunitromboottisesta trombosytopeniasta ja massiivisesta valtimolaskimotromboosista: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34059191/ 415. Ihon tromboosi, joka liittyy ihonekroosiin Oxford-AstraZeneca COVID-19 -rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34189756/ 416. Trombosytopenia nuorilla, joilla on sirppisoluanemia COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34331506/ 417. Rokotteen aiheuttama trombosytopenia ja vaikea päänsärky: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34525282/ 418. SARS-CoV-2-mRNA-rokotteeseen liittyvä sydänlihastulehdus 12–17-vuotiailla lapsilla: kansallisen tietokannan ositettu analyysi: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.30.21262866v1 419. COVID-19-mRNA-rokotus ja CMR-vahvistetun myoperikardiitin kehittyminen: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.13.21262182v1.full?s=09 . 420. Vaikea autoimmuuni hemolyyttinen anemia SARS-CoV-2-mRNA-rokotteen saamisen jälkeen: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/trf.16672 421. Koronavirustaudin 2019 (COVID-19) mRNA-rokote suonensisäinen injektio voi aiheuttaa akuutin myoperikardiitin hiirimallissa: https://t.co/j0IEM8cMXI 422. Raportti sydänlihastulehduksen haittatapahtumista Yhdysvaltain rokotteen haittatapahtumien raportointijärjestelmässä. (VAERS) COVID-19-injektiobiologisten aineiden yhteydessä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34601006/ 423. Tässä tutkimuksessa todetaan seuraavaa: "Rokotteeseen liittyi ylimääräinen sydänlihastulehduksen riski (1-5 tapahtumaa 100 000 henkilöä kohti). Tämän mahdollisesti vakavan haittatapahtuman ja monien muiden vakavien haittatapahtumien riski kasvoi huomattavasti SARS-CoV-2-tartunnan jälkeen”: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2110475 424. Kahdenvälinen uveiitti COVID-19-rokotteen rokotuksen jälkeen: tapausraportti: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971221007797 425. SARS-CoV-2-mRNA-rokotteeseen liittyvä sydänlihastulehdus 12–17-vuotiailla lapsilla: kansallisen tietokannan ositettu analyysi: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.30.21262866v1 . 426. Immuunivälitteinen hepatiitti Moderna-rokotteen kanssa ei ole enää sattuma, vaan varmistettu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168827821020936 427. Laajat tutkimukset paljastivat johdonmukaisia patofysiologisia muutoksia COVID-19-rokotteilla rokotuksen jälkeen: https://www.nature.com/articles/s41421-021-00329-3 428. Lobar-verenvuoto ja kammiorepeämä pian ensimmäisen mRNA-pohjaisen SARS-CoV-2-rokotteen annoksen jälkeen: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8553377/ 429. Mrna COVID -rokotteet lisäävät dramaattisesti endoteelin tulehdusmarkkereita ja akuutin sepelvaltimoiden oireyhtymän riskiä PULS-sydäntestillä mitattuna: varoitus: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712 430. ChAdOx1 on vuorovaikutuksessa CAR:n ja PF4:n kanssa, mikä vaikuttaa trombooseihin, joihin liittyy trombosytopeniaoireyhtymä: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abl8213 431. Tappava rokotteen aiheuttama immuuni tromboottinen immuunitrombosytopenia (VITT) ilmoituksen 26.COV2.S jälkeen: ensimmäinen dokumentoitu tapaus Yhdysvaltojen ulkopuolella: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34626338/ 432. Protrombottinen trombosytopeninen häiriö, joka muistuttaa hepariinin aiheuttamaa trombosytopeniaa koronavirus-19-rokotuksen jälkeen: https://europepmc.org/article/PPR/PPR304469 435 . 433. VITT (rokotteen aiheuttama immuunitromboottinen trombosytopenia) ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34731555/ 434. Rokotteen aiheuttama immuunitromboottinen trombosytopenia (VITT): uusi kliinisopatologinen kokonaisuus, jolla on heterogeeniset kliiniset esitykset: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34159588/ 435. ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteen aiheuttamaan immuuni tromboottiseen trombosytopeniaan liittyvän akuutin iskeemisen aivohalvauksen hoito: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34461442/ 436. Neurologisten komplikaatioiden kirjo COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34719776/ . 437. Aivolaskimoontelotukos rokotuksen jälkeen: Yhdistyneen kuningaskunnan kokemus: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34370974/ 438. Aivolaskimolaskimo/laskimoontelotukos ja trombosytopeniaoireyhtymä COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34373413/ 439. Portaalilaskimotromboosi, joka johtuu rokotteen aiheuttamasta immuunitromboottisesta immuunitrombosytopeniasta (VITT) Covid-rokotteen jälkeen ChAdOx1 nCoV-19:llä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34598301/ 440. Hematuria, yleinen ihottuma ja päänsärky Oxford AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 -rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34620638/ 441. Sydäninfarkti ja atsygos-laskimotromboosi hemodialyysipotilaan ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34650896/ 442. Takotsubo (stressi) kardiomyopatia ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34625447/ 443. Prime-Boost-rokotteen aiheuttama humoraalinen vaste ChAdOx1 nCoV-19- ja BNT162b2-mRNA-rokotteilla multippeliskleroosipotilaalla, jota hoidetaan teriflunomidilla: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696248/ 444. Guillain-Barrén oireyhtymä ChAdOx1 nCoV-19 COVID-19 -rokotuksen jälkeen: tapaussarja: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34548920/ 445. Refractory rokotteen aiheuttama immuuni tromboottinen trombosytopenia (VITT), jota hoidetaan viivästyneellä terapeuttisella plasmanvaihdolla (TPE): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34672380/ . 446. Harvinainen tapaus COVID-19-rokotteeseen liittyvästä kallonsisäisestä verenvuodosta, johon liittyy laskimoontelotukos: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34556531/ . 447. Viivästynyt päänsärky COVID-19-rokotuksen jälkeen: varoitusmerkki rokotteen aiheuttamasta aivolaskimotromboosista: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34535076/ . 448. Rokotteen aiheuttaman trombosytopenian ja immuunitromboosin kliiniset piirteet: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34379914/ . 449. Tromboottisen trombosytopenian kuolleisuuden ennustajat adenovirus COVID-19 -rokotuksen jälkeen: FAPIC-pisteet: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34545400/ 450. Iskeeminen aivohalvaus ChAdOx1-nCoV-19-rokotteen aiheuttaman immuunitromboottisen trombosytopenian ilmentymänä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34035134/ 451. Sairaalassa havainnointitutkimus neurologisista häiriöistä potilailla, jotka on äskettäin rokotettu COVID-19-mRNA-rokotteilla: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34688190/ 452. Rokotteen aiheuttaman aivolaskimoontelotromboosin ja trombosytopenian endovaskulaarinen hoito ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteen jälkeen: raportti kolmesta tapauksesta: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34782400/ 453. Kardiovaskulaariset, neurologiset ja keuhkotapahtumat BNT162b2-, ChAdOx1 nCoV-19- ja Ad26.COV2.S-rokotteiden jälkeen: analyysi eurooppalaisista tiedoista: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34710832/ 454. Aivolaskimotukos kehittyy rokotuksen jälkeen. COVID-19: VITT, VATT, TTS ja paljon muuta: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34695859/ 455. Aivolaskimotromboosi ja myeloproliferatiiviset kasvaimet: kolmen keskuksen tutkimus 74 peräkkäisestä tapauksesta: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34453762/ . 456. Mahdolliset BNT162b2-rokotteen aiheuttamat trombosytopenian ja/tai verenvuodon laukaisevat tekijät, Pfizer-BioNTech: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34660652/ . 457. Useita valtimotromboosikohtia 35-vuotiaalla potilaalla ChAdOx1-rokotteen (AstraZeneca) jälkeen, joka vaati kiireellisen reisi- ja kaulavaltimon trombektomian: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34644642/ 458. Tapaussarja rokotteen aiheuttamasta tromboottisesta trombosytopeniasta Lontoon opetussairaalassa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34694650/ 459. ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteen aiheuttamat trombosytopenian ja tromboosin aiheuttamat neurooftalmiset komplikaatiot: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34726934/ 460. Tromboottiset tapahtumat COVID-19-rokotuksen jälkeen yli 50-vuotiailla: väestöpohjaisen tutkimuksen tulokset Italiassa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34835237/ 461. Aivojensisäinen verenvuoto, joka liittyy rokotteen aiheuttamaan tromboottiseen trombosytopeniaan raskaana olevan naisen ChAdOx1 nCOVID-19 -rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34261297/ 462. Ad26.COV2.S COVID-19 -rokotteeseen liittyvän aivolaskimoontelotromboosin ikä- ja sukupuolispesifinen ilmaantuvuus: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34724036/ . 463. Sukuelinten nekroosi ja ihotromboosi COVID-19-mRNA-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34839563/ 464. Aivolaskimoontelotukos mRNA-pohjaisen COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34783932/ . 465. COVID-19-rokotteen aiheuttama immuunitromboosi, johon liittyy trombosytopeniatromboosi (VITT) ja harmaan sävyjä trombin muodostumisessa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34624910/ 466. Tulehduksellinen myosiitti ChAdOx1-rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34585145/ 467. Akuutti ST-segmentin nousu sydäninfarkti, joka on sekundaarinen rokotteen aiheuttaman immuunitromboosin ja trombosytopenian (VITT) seurauksena: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34580132/ . 468. Harvinainen COVID-19-rokotteen aiheuttama tromboottinen trombosytopenia (VITT), joka vaikuttaa venosplanchniseen ja keuhkovaltimoverenkiertoon Yhdistyneen kuningaskunnan yleissairaalasta: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34535492/ 469. COVID-19-rokotteen aiheuttama tromboottinen trombosytopenia: tapaussarja: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34527501/ 470. Tromboosi, johon liittyy trombosytopeniaoireyhtymä (TTS) AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) COVID-19 -rokotteen jälkeen: riski-hyötyanalyysi henkilöille <60 % riski-hyötyanalyysi alle 60-vuotiaille Australiassa: https://pubmed. ncbi.nlm.nih.gov/34272095/ 471. Immuunitrombosytopenia Vaxzevria ChadOx1-S -rokotteella (AstraZeneca), Victoria, Australia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34756770/ 472. Aivolaskimoontelotromboosia sairastavien potilaiden ominaisuudet ja tulokset SARS-CoV-2-rokotteen aiheuttamassa tromboottisessa immuunitrombosytopeniassa: https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2784622 473. Tapaustutkimus tromboosista ja trombosytopeniaoireyhtymästä AstraZeneca COVID-19 -rokotteen antamisen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34781321/ 474. Tromboosi, johon liittyy COVID-19-rokotteisiin liittyvä trombosytopeniaoireyhtymä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34062319/ 475. ChAdOx1-rokotteen jälkeinen aivolaskimoontelotromboosi: ensimmäinen selvä trombosytopenia-oireyhtymän aiheuttama tromboosi Intiassa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34706921/ 476. COVID-19-rokotteeseen liittyvä tromboosi ja trombosytopenia-oireyhtymä (TTS): systemaattinen katsaus ja post hoc -analyysi: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34698582/ . 477. Tapausraportti immuunitrombosytopeniasta ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34751013/ . 478. Akuutti transversaalinen myeliitti COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34684047/ . 479. Huoli trombosytopenian ja tromboosin haittavaikutuksista adenovirusvektorin aiheuttaman COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34541935/ 480. Merkittävä verenvuotohalvaus ChAdOx1 nCoV-19 -rokotuksen jälkeen: tapausraportti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34273119/ 481. Aivolaskimoontelotukos COVID-19-rokotuksen jälkeen: neurologinen ja radiologinen hoito: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34327553/ . 482. Trombosytopenia, johon liittyy akuutti iskeeminen aivohalvaus ja verenvuoto potilaalla, joka on äskettäin rokotettu adenovirusvektoripohjaisella COVID-19-rokotteella: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33877737/ 483. Aivosisäinen verenvuoto ja trombosytopenia AstraZeneca COVID-19 -rokotteen jälkeen: rokotteen aiheuttaman tromboottisen trombosytopenian kliiniset ja diagnostiset haasteet: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34646685/ 484. Minimaalinen muutossairaus, johon liittyy vakava akuutti munuaisvaurio Oxford-AstraZeneca COVID-19 -rokotteen jälkeen: tapausraportti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34242687/ . 485. Tapausraportti: aivoontelolaskimotromboosi kahdella AstraZeneca SARS-CoV-2 -rokotteella saaneella potilaalla: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34609603/ 486. Tapausraportti: Pityriasis rosea -tyyppinen ihottuma COVID-19-rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34557507/ 487. Laaja pitkittäinen transversaalinen myeliitti ChAdOx1 nCOV-19 -rokotteen jälkeen: tapausraportti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34641797/ . 488. Akuutti eosinofiilinen keuhkokuume, joka liittyy anti-COVID-19-rokotteeseen AZD1222: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34812326/ . 489. Trombosytopenia, mukaan lukien immuunitrombosytopenia COVID-19-mRNA-rokotteiden saamisen jälkeen, joka on raportoitu Vaccine Adverse Event Reporting System -järjestelmälle (VAERS): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34006408/ 490. ANCA:han liittyvä vaskuliittitapaus AZD1222 (Oxford-AstraZeneca) SARS-CoV-2-rokotuksen jälkeen: uhri vai syy-yhteys?: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34416184/ 491. Rokotteen aiheuttama immuunitromboosi ja trombosytopenia-oireyhtymä adenovirusvektorin aiheuttaman vakavan akuutin hengitystieoireyhtymän koronavirus 2 -rokotuksen jälkeen: uusi hypoteesi mekanismeista ja vaikutuksista tulevaan rokotteiden kehittämiseen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34664303/ . 492. Tromboosi ääreisvaltimotaudissa ja tromboottinen trombosytopenia adenovirus COVID-19 -rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34649281/ . 493. Äskettäin diagnosoitu immuunitrombosytopenia raskaana olevalla potilaalla koronavirustauti 2019 -rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34420249/ 494. Aivolaskimoontelotukos ja tromboottiset tapahtumat vektoripohjaisten COVID-19-rokotteiden jälkeen: systemaattinen katsaus ja meta-analyysi: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34610990/ . 495. Sweetin oireyhtymä Oxford-AstraZeneca COVID-19 -rokotteen (AZD1222) jälkeen iäkkäällä naisella: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34590397/ 496. Äkillinen sensorineuraalinen kuulonmenetys COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34670143/ . 497. Vakavien haittatapahtumien esiintyvyys terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa ensimmäisen ChAdOx1 nCoV-19 -koronavirusrokotteen (Covishield) annoksen saamisen jälkeen Togossa maaliskuussa 2021: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34819146/ . 498. Akuutti hemichorea-hemibalismus COVID-19 (AZD1222) -rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34581453/ 499. Alopecia areatan uusiutuminen covid-19-rokotuksen jälkeen: raportti kolmesta tapauksesta Italiassa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34741583/ 500. Vyöruusua muistuttava ihovaurio AstraZeneca-rokotuksen jälkeen COVID-19:tä vastaan: tapausraportti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34631069/ 501. Tromboosi COVID-19-rokotuksen jälkeen: mahdollinen linkki ACE-reitteihin: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34479129/ 502. Trombosytopenia nuorilla, joilla on sirppisoluanemia COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34331506/ 503. Leukosytoklastinen vaskuliitti ChAdOx1-koronavirusrokotteen nCoV-19 (rekombinantti) ilmentymänä iholla: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34546608/ 504. Vatsakipu ja kahdenvälinen lisämunuaisen verenvuoto COVID-19-rokotteen aiheuttamasta immuunitromboottisesta trombosytopeniasta: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34546343/ 505. Pitkittäinen kohdunkaulan myeliitti inaktivoidulla viruspohjaisella COVID-19-rokotteella rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34849183/ 506. Ihon leukosytoklastisen vaskuliitin induktio ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34853744/ . 507. Toksinen epidermaalinen nekrolyysi tapaus ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteen (AZD1222) jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34751429/ . 508. Silmähaittatapahtumat COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34559576/ 509. Masennus ChAdOx1-S/nCoV-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34608345/ . 510. Laskimotromboembolia ja lievä trombosytopenia ChAdOx1 nCoV-19 -rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34384129/ . 511. Toistuva ANCA:han liittyvä vaskuliitti Oxford AstraZeneca ChAdOx1-S COVID-19 -rokotuksen jälkeen: kahden potilaan tapaussarja: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34755433/ 512. Suuri valtimotukos ja rokotus ChAdOx1 nCov-19:ää vastaan: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34839830/ 513. Harvinainen kontralateraalinen supraclavicularlymfadenopatia COVID-19-rokotuksen jälkeen: tietokonetomografia- ja ultraäänilöydökset: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34667486/ 514. Ihon lymfosyyttinen vaskuliitti toisen AZD1222-annoksen antamisen jälkeen (Oxford-AstraZeneca) Vaikea akuutti hengitysoireyhtymä Koronavirus 2 -rokote: mahdollisuus tai syyyhteys: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34726187/ . 515. Haiman allograftin hyljintä ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34781027/ 516. Ad26.COV2.S-rokotuksen jälkeisen tromboosin riskin ymmärtäminen trombosytopeniaoireyhtymän kanssa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34595694/ 517. 35 229 COVID-19 Sinovac- ja AstraZeneca-rokotteen annoksen ihohaittavaikutukset COVID-19: tuleva kohorttitutkimus terveydenhuollon työntekijöillä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34661934/ 518. Kommentteja tromboosista rokotuksen jälkeen: piikkiproteiinin johtosekvenssi voi olla vastuussa tromboosista ja vasta-ainevälitteisestä trombosytopeniasta: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34788138 519. Eosinofiilinen dermatoosi AstraZeneca COVID-19 -rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34753210/ . 520. Vaikea immuunitrombosytopenia COVID-19-rokotuksen jälkeen: raportti neljästä tapauksesta ja katsaus kirjallisuuteen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34653943/ . 521. Immuunitrombosytopenian uusiutuminen COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34591991/ 522. Tromboosi COVID-19:n rokotusta edeltävässä ja jälkeisessä vaiheessa; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34650382/ 523. Katsaus kuolemanjälkeisen immunohistokemian rooliin COVID-19-taudin ja rokotteisiin liittyvien tromboottisten haittatapahtumien tulehduspatofysiologian ymmärtämisessä: narratiivinen katsaus: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34769454/ 524. COVID-19-rokote potilailla, joilla on hyperkoagulaatiohäiriöitä: kliininen näkökulma: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34786893/ 525. Rokotteeseen liittyvä trombosytopenia ja tromboosi: laskimoiden endoteliopatia, joka johtaa yhdistettyyn laskimoiden mikro-makrotromboosiin: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34833382/ 526. Tromboosi ja trombosytopeniaoireyhtymä, joka aiheuttaa yksittäisen oireisen kaulavaltimotukoksen COVID-19 Ad26.COV2.S -rokotteen jälkeen (Janssen): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34670287/ 527. Epätavallinen esitys akuutista syvälaskimotromboosista modernin COVID-19-rokotteen jälkeen: tapausraportti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34790811/ 528. Välittömät suuriannoksiset suonensisäiset immunoglobuliinit, joita seuraa suora hoito trombiinin estäjillä, on ratkaisevan tärkeää eloonjäämisen kannalta rokotteen aiheuttamassa immuuni tromboottisessa trombosytopeniassa Sars-Covid-19-vektorin adenovirus VITT:ssä, jossa on aivoontelon ja porttilaskimon laskimotromboosi: https://pubmed. ncbi.nlm.nih.gov/34023956/ . 529. Tromboosin muodostuminen COVID-19-rokotuksen jälkeen Immunologiset näkökohdat: katsausartikkeli: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34629931/ 530. Kuvaus- ja hematologiset löydökset tromboosissa ja trombosytopeniassa ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteen (AstraZeneca) jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34402666/ 531. Neurokuvantamislöydösten kirjo CoVID-19-rokotuksen jälkeisessä rokotuksessa: tapaussarja ja katsaus kirjallisuuteen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34842783/ 532. Aivolaskimoontelotukos, keuhkoembolia ja trombosytopenia COVID-19-rokotuksen jälkeen taiwanilaisella miehellä: tapausraportti ja katsaus kirjallisuuteen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34630307/ 533. Kuolettava aivolaskimoontelotukos COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33983464/ 534. Tromboottisten tapahtumien autoimmuunijuuret COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34508917/ . 535. Uusi porttilaskimotromboosi kirroosissa: on rokotteen tai COVID-19:n pahentama trombofilia: https://www.jcehepatology.com/article/S0973-6883(21)00545-4/fulltext . 536. Kuvia Oxford/AstraZeneca® COVID-19 -rokotteen aiheuttamasta immuunitromboottisesta trombosytopeniasta: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33962903/ . 537. Aivolaskimoontelotukos BNT162b2:n COVID-19-mRNA:lla rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34796065/ . 538. Lisääntynyt nokkosihottuma/angioödeema BNT162b2-mRNA COVID-19 -rokotuksen jälkeen ACE-estäjiä käyttävillä terveydenhuollon työntekijöillä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34579248/ 539. Tapaus COVID-19-rokotteen aiheuttamasta immuunitromboottisesta trombosytopeniasta epätavallisesta lievästä kliinisestä kuvasta, johon liittyy suonenlaskimotukos: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34843991/ 540. Pfizer-BioNTech COVID-19 (BNT162b2) rokotuksen jälkeinen aivolaskimoontelotukos: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34595867/ 541. Idiopaattinen trombosytopeeninen purppura tapaus COVID-19 BNT162b2 -rokotteen tehosteannoksen jälkeen (Pfizer-Biontech): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34820240/ 542. Rokotteen aiheuttama immuunitromboottinen immuunitrombosytopenia (VITT): patologisten mekanismien kohdistaminen Brutonin tyrosiinikinaasin estäjillä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33851389/ 543. Tromboottinen trombosytopeeninen purppura Ad26.COV2-S-rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33980419/ 544. Tromboemboliset tapahtumat nuoremmilla naisilla, jotka ovat altistuneet Pfizer-BioNTech- tai Moderna COVID-19 -rokotteelle: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34264151/ 545. Mahdollinen tromboottisten tapahtumien riski COVID-19-rokotuksen jälkeen Oxford-AstraZenecalla estrogeenia saavilla naisilla: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34734086/ 546. Adenovirusvektorin aiheuttaman COVID-19-rokotuksen jälkeinen tromboosi: huolenaihe perussairaudesta: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34755555/ 547. Adenovirusvuorovaikutukset verihiutaleiden ja hyytymisen ja rokotteen aiheuttaman immuunijärjestelmän tromboottisen trombosytopenia-oireyhtymän kanssa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34407607/ 548. Tromboottinen trombosytopeeninen purppura: uusi uhka COVID bnt162b2 -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34264514/ . 549. Epätavallinen syvä laskimotukoskohta koronaviruksen mRNA-2019 koronavirustautia (COVID-19) vastaan rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34840204/ 550. SARS-CoV-2-rokotteiden neurologiset sivuvaikutukset: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34750810/ 551. SARS-CoV-2-rokotuksen jälkeiset koagulopatiat voivat johtua SARS-CoV-2-piikkiproteiinin ja adenovirusvektorin aktivoimien signaalireittien yhteisvaikutuksesta: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34639132/ 552. Yksittäinen keuhkoembolia COVID-rokotteen jälkeen: 2 tapausraporttia ja katsaus akuutin keuhkoembolian komplikaatioihin ja seurantaan: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34804412/ 553. Verkkokalvon keskuslaskimotukos SARS-CoV-2-mRNA-rokotteen jälkeen: tapausraportti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34571653/ . 554. Monimutkainen tapausraportti pitkäaikaisesta rokotteen aiheuttamasta tromboottisesta immuunitrombosytopeniasta A: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34835275/ . 555. Ad26.COV2.S-rokotteen jälkeinen syvä laskimotukos aikuisilla miehillä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34659839/ . 556. Neurologiset autoimmuunisairaudet SARS-CoV-2-rokotuksen jälkeen: tapaussarja: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34668274/ . 557. Vaikea autoimmuuni hemolyyttinen autoimmuunianemia SARS-CoV-2-mRNA-rokotteen saamisen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34549821/ 558. COVID-19-varianttien esiintyminen ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteen (rekombinantti) saajien keskuudessa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34528522/ 559. Trombosytopenian, anti-verihiutaletekijä 4 -vasta-aineiden ja kohonneen D-dimeerin esiintyvyys thailaisilla ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34568726/ 560. Akuutin sydänlihastulehduksen/perikardiitin epidemiologia Hongkongin nuorilla yhteisrokotuksen jälkeen: https://academic.oup.com/cid/advance-article-abstract/doi/10.1093/cid/ciab989/644 5179 . 561. Sydänlihastulehdus vuoden 2019 koronavirustaudin mRNA-rokotteen jälkeen: tapaussarja ja ilmaantuvuuden määritys: https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab926/6420408 562. Sydänlihas ja perikardiitti COVID-19-rokotuksen jälkeen: iän ja rokotetyyppien epätasa-arvo: https://www.mdpi.com/2075-4426/11/11/1106 563. Myokardiitin/perikardiitin epidemiologia ja kliiniset piirteet ennen COVID-19-mRNA-rokotteen käyttöönottoa korealaisilla lapsilla: monikeskustutkimus: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34402230/ 564. Valoa rokotuksen jälkeiseen sydänlihastulehdukseen ja sydänpussintulehdukseen COVID-19- ja ei-COVID-19-rokotteen saajilla: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696294/ 565. Sydänlihastulehdus mRNA COVID-19 -rokotteen jälkeen: https://journals.lww.com/pec-online/Abstract/2021/11000/Myocarditis_Following_ mRNA_COVID_19_Vaccine.9.aspx . 566. Sydänlihastulehdus BNT162b2 mRNA Covid-19 mRNA-rokotteen jälkeen Israelissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34614328/ . 567. Myokardiitti, perikardiitti ja kardiomyopatia COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://www.heartlungcirc.org/article/S1443-9506(21)01156-2/fulltext 568. Sydänlihastulehdus ja muut COVID-19-mRNA-pohjaisten COVID-19-rokotteiden sydän- ja verisuonikomplikaatiot: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34277198/ 569. Mahdollinen yhteys COVID-19-rokotteen ja sydänlihastulehduksen välillä: kliiniset ja CMR-löydöt: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34246586/ 570. Yliherkkyyssydäntulehdus- ja COVID-19-rokotteet: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34856634/ . 571. COVID-19-rokotteeseen liittyvä vaikea sydänlihastulehdus: seepra vai yksisarvinen?: https://www.internationaljournalofcardiology.com/article/S0167-5273(21)01477-7/fulltext . 572. Akuutti sydäninfarkti ja sydänlihastulehdus COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8522388/ 573. Sydänlihastulehdus Covid-19-rokotuksen jälkeen suuressa terveydenhuoltoorganisaatiossa: https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2110737 574. Sydänlihastulehduksen yhdistäminen COVID-19 lähetti-RNA BNT162b2 -rokotteeseen lasten tapaussarjassa: https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2783052 575. Nuorten ja nuorten aikuisten kliininen epäily sydänlihastulehduksesta, joka liittyy ajallisesti COVID-19-rokotteeseen: https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056583?url_ver=Z39.88-froris3:frids:frids : .org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed 576. STEMI-mimikri: fokaalinen sydänlihastulehdus teinipotilaalla COVID-19-mRNA-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34756746/ 577. Myokardiitti ja perikardiitti COVID-19-mRNA-rokotteen yhteydessä: tapaukset alueellisesta lääketurvakeskuksesta: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8587334/ 578. Sydänlihastulehdus COVID-19-mRNA-rokotteiden jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34546329/ . 579. Potilaat, joilla on akuutti sydänlihastulehdus COVID-19-mRNA-rokotuksen jälkeen: https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2781602 . 580. Sydänlihastulehdus COVID-19-rokotuksen jälkeen: tapaussarja: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X21011725?via%3Dihub . 581. Nuorten COVID-19-rokotteeseen liittyvä sydänlihastulehdus: https://publications.aap.org/pediatrics/article/148/5/e2021053427/181357 582. Myokardiittilöydökset sydämen magneettikuvauksessa COVID-19-mRNA-rokotteen jälkeen nuorilla: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34704459/ 583. Sydänlihastulehdus COVID-19-rokotuksen jälkeen: magneettikuvaustutkimus: https://academic.oup.com/ehjcimaging/advance-article/doi/10.1093/ehjci/jeab230/6 421640 . 584. Akuutti sydänlihastulehdus toisen BNT162b2-COVID-19-rokotteen annoksen jälkeen: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8599115/ 585. Sydänlihastulehdus COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352906721001603 586. Tapausraportti: todennäköinen sydänlihastulehdus Covid-19-mRNA-rokotteen jälkeen potilaalla, jolla on arytmogeeninen vasemman kammion kardiomyopatia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34712717/ . 587. Akuutti sydänlihastulehdus BNT162b2-rokotteen antamisen jälkeen COVID-19:tä vastaan: https://www.revespcardiol.org/en-linkresolver-acute-myocarditis-after-administration-bnt162b2-S188558572100133X . 588. COVID-19-mRNA-rokotteeseen liittyvä sydänlihastulehdus: https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2021211430 589. Akuutti sydänlihastulehdus COVID-19-rokotuksen jälkeen: tapausraportti: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0248866321007098 590. Akuutti myoperikardiitti COVID-19-rokotuksen jälkeen nuorilla: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34589238/ . 591. Perimyokardiitti nuorilla Pfizer-BioNTech COVID-19 -rokotuksen jälkeen: https://academic.oup.com/jpids/article/10/10/962/6329543 . 592. Akuutti sydänlihastulehdus, joka liittyy anti-COVID-19-rokotteeseen: https://ecevr.org/DOIx.php?id=10.7774/cevr.2021.10.2.196 . 593. COVID-19-rokotteeseen liittyvä sydänlihastulehdus: kaikukardiografia-, sydämen CT- ja MRI-löydökset:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34428917/ . 594. Akuutti oireinen sydänlihastulehdus 7 nuorella Pfizer-BioNTech COVID-19 -rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34088762/ . 595. Myokardiitti ja perikardiitti nuorilla ensimmäisen ja toisen COVID-19-mRNA-rokotteen annoksen jälkeen: https://academic.oup.com/ehjqcco/advance-article/doi/10.1093/ehjqcco/qcab090/64 42104. 596. COVID 19 -rokote nuorille. Huoli sydänlihastulehduksesta ja perikardiitista: https://www.mdpi.com/2036-7503/13/3/61 . 597. Akuutin sydänlihastulehduksen sydänkuvaus COVID-19-mRNA-rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34402228/ 598. Sydänlihastulehdus, joka liittyy väliaikaisesti COVID-19-rokotteeseen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34133885/ 599. Akuutti sydänlihasvaurio COVID-19-rokotuksen jälkeen: tapausraportti ja katsaus nykyiseen näyttöön rokotteen haittatapahtumien ilmoitusjärjestelmän tietokannasta: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34219532/ 600. COVID-19-rokotteeseen liittyvä akuutti sydänlihastulehdus: raportti tapauksesta: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8639400/ 601. Sydänlihastulehdus COVID-19-lähetti-RNA:lla rokotuksen jälkeen: japanilainen tapaussarja: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34840235/ . 602. Sydänlihastulehdus äskettäisen COVID-19-rokotuksen yhteydessä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34712497/ . 603. Akuutti sydänlihastulehdus toisen COVID-19-mRNA-rokotteen annoksen jälkeen: raportti kahdesta tapauksesta: https://www.clinicalimaging.org/article/S0899-7071(21)00265-5/fulltext . 604. Trombosytopenian, verihiutaletekijä 4 -vasta-aineiden ja kohonneen D-dimeerin esiintyvyys thailaisilla ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34568726/ 605. Akuutin sydänlihastulehduksen/perikardiitin epidemiologia Hongkongin nuorilla yhteisrokotuksen jälkeen: https://academic.oup.com/cid/advance-article-abstract/doi/10.1093/cid/ciab989/6445179 606. Sydänlihastulehdus vuoden 2019 koronavirustaudin mRNA-rokotteen jälkeen: tapaussarja ja ilmaantuvuusmäärien määritys: https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab926/6420408 . 607. Sydänlihas ja perikardiitti COVID-19-rokotuksen jälkeen: iän ja rokotetyyppien epätasa-arvo: https://www.mdpi.com/2075-4426/11/11/1106 608. Myokardiitin/perikardiitin epidemiologia ja kliiniset piirteet ennen COVID-19-mRNA-rokotteen käyttöönottoa korealaisilla lapsilla: monikeskustutkimus: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34402230/ 609. Valoa rokotuksen jälkeiseen sydänlihastulehdukseen ja sydänpussintulehdukseen COVID-19- ja ei-COVID-19-rokotteen saajilla: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696294/ 610. Diffuusi protrombottinen oireyhtymä ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteen antamisen jälkeen: tapausraportti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34615534/ 611. Kolme akuuttia laskimotromboemboliatapausta naisilla koronavirus 2019 -rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34352418/ 612. Aivolaskimoontelotukoksen kliiniset ja biologiset piirteet ChAdOx1 nCov-19 -rokotteen jälkeen; https://jnnp.bmj.com/content/early/2021/09/29/jnnp-2021-327340 . 613. COV2-S-rokote voi paljastaa perinnöllisen trombofilian: massiivisen aivolaskimoontelotukoksen nuorella miehellä, jolla on normaali verihiutaleiden määrä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34632750/ 614. Post mortem löydökset rokotteen aiheuttamassa tromboottisessa trombosytopeniassa: https://haematologica.org/article/view/haematol.2021.279075 615. COVID-19-rokotteen aiheuttama tromboosi: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34802488/ . 616. Tulehdus ja verihiutaleiden aktivaatio COVID-19-rokotteiden jälkeen: mahdolliset mekanismit rokotteen aiheuttaman immuunitrombosytopenian ja tromboosin takana: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34887867/ . 617. COVID-19-mRNA-rokotteeseen liittyvä anafylaktoidireaktio ja sepelvaltimotromboosi: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34863404/ . 618. Rokotteen aiheuttama aivolaskimotukos ja trombosytopenia. Oxford-AstraZeneca COVID-19: hukattu mahdollisuus nopeaan kokemukseen: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235255682100093X 619. Valtimotromboosin aiheuttama pernainfarkti COVID-19-rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34876440/ 620. Syvä laskimotukos yli kaksi viikkoa COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33928773/ 621. Tapausraportti: Katso toisen kerran: Covid-19-rokotteeseen liittyvä aivolaskimotukos ja tromboottinen trombosytopenia-oireyhtymä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34880826/ 622. Tietoja ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteen aiheuttamasta immuunivälitteisestä tromboottisesta trombosytopeniasta: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34587242/ 623. Muutos veren viskositeetissa COVID-19-rokotuksen jälkeen: arvio henkilöille, joilla on taustalla oleva metabolinen oireyhtymä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34868465/ 624. Harvinaisen synnynnäisen raajan epämuodostuman oireyhtymän sairastavan potilaan hoito SARS-CoV-2-rokotteen aiheuttaman tromboosin ja trombosytopenian (VITT) jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34097311/ 625. Kahdenvälinen talaminen aivohalvaus: COVID-19 (VITT) -rokotteen aiheuttama immuunitromboottinen trombosytopenia tai taustalla olevista riskitekijöistä johtuva yhteensattuma: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34820232/ . 626. Trombosytopenia ja splankninen tromboosi Ad26.COV2.S-rokotteen jälkeen, joka on hoidettu onnistuneesti transjugulaarisella intrahepaattisella intrahepaattisella portosysteemisellä shuntilla ja trombektomialla: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajh.26258 627. Akuutin iskeemisen aivohalvauksen ilmaantuvuus koronavirusrokotuksen jälkeen Indonesiassa: tapaussarja: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34579636/ 628. Rokotteen aiheuttaman immuuni-immuunitromboottisen trombosytopenian onnistunut hoito 26-vuotiaalla naispotilaalla: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34614491/ 629. Tapausraportti: rokotteen aiheuttama immuuni-immuunitromboottinen trombosytopenia potilaalla, jolla on haimasyöpä rokotuksen jälkeen lähetti-RNA-1273:lla: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34790684/ 630. Idiopaattinen idiopaattinen ulkoinen kaulalaskimotromboflebiitti koronavirustautirokotuksen (COVID-19) jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33624509/ . 631. Keuhkojen okasolusyöpä, johon liittyy hemoptyysi tozinameraanirokotuksen jälkeen (BNT162b2, Pfizer-BioNTech): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34612003/ 632. Rokotteen aiheuttama tromboottinen trombosytopenia Ad26.COV2.S-rokotuksen jälkeen miehellä, joka ilmenee akuuttina laskimotromboemboliana: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34096082/ 633. Sydänlihastulehdus, joka liittyy COVID-19-rokotteeseen kolmella teinipojalla: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34851078/ . 634. Kardiovaskulaariset magneettiresonanssilöydökset nuorilla aikuisilla potilailla, joilla on akuutti sydänlihastulehdus COVID-19-mRNA-rokotuksen jälkeen: tapaussarja: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34496880/ 635. Perimyokardiitti COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34866957/ 636. Akuutin sydänlihastulehduksen/perikardiitin epidemiologia Hongkongin nuorilla yhteisrokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34849657/ . 637. Myokardiitin aiheuttama äkillinen kuolema BNT162b2 COVID-19 -mRNA-rokotuksen jälkeen Koreassa: histopatologisiin löydöksiin keskittyvä tapausraportti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34664804/ 638. Akuutti sydänlihastulehdus COVID-19-mRNA-rokotuksen jälkeen 18-vuotiailla tai vanhemmilla aikuisilla: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34605853/ 639. Akuutin sydänlihastulehduksen uusiutuminen, joka liittyy ajallisesti vuoden 2019 koronavirus-mRNA-tautirokotteen (COVID-19) saamiseen teini-ikäisellä miehellä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34166671/ 640. Nuori mies, jolla on sydänlihastulehdus mRNA-1273 koronavirustauti-2019 (COVID-19) mRNA-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34744118/ 641. Akuutti sydänlihastulehdus SARS-CoV-2-rokotuksen jälkeen 24-vuotiaalla miehellä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34334935/ . 642. Ga-DOTATOC-digitaaliset PET-kuvat tulehdussolujen infiltraatioista sydänlihastulehduksessa COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34746968/ 643. Akuutin infarktin kaltaisen sydänlihastulehduksen ilmaantuminen COVID-19-rokotuksen jälkeen: vain sattumaa vai pikemminkin rokotuksiin liittyvä autoimmuunimyokardiitti?”: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34333695/ . 644. Itsestään rajoittuva sydänlihastulehdus, johon liittyy rintakipua ja ST-segmentin nousua nuorilla BNT162b2-mRNA-rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34180390/ 645. Sydänlihastulehdus COVID-19-mRNA-rokotteilla immunisoinnin jälkeen Yhdysvaltain armeijan jäsenillä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34185045/ 646. Sydänlihastulehdus BNT162b2-rokotuksen jälkeen terveellä miehellä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34229940/ 647. Myoperikardiitti aiemmin terveellä murrosikäisellä miehellä COVID-19-rokotuksen jälkeen: Tapausraportti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34133825/ 648. Akuutti sydänlihastulehdus SARS-CoV-2 mRNA-1273 mRNA-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34308326/ . 649. Rintakipu, johon liittyy epänormaalia elektrokardiogrammin kehittymistä Modernan valmistaman COVID-19-rokotteen injektion jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34866106/ 650. Biopsialla todettu lymfosyyttinen sydänlihastulehdus ensimmäisen COVID-19-mRNA-rokotuksen jälkeen 40-vuotiaalla miehellä: tapausraportti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34487236/ 651. Multimodaalinen kuvantaminen ja histopatologia nuorella miehellä, jolla on fulminantti lymfosyyttinen sydänlihastulehdus ja kardiogeeninen sokki mRNA-1273-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34848416/ 652. Raportti myoperikardiittitapauksesta nuorella korealaisella miehellä BNT162b2 COVID-19 -mRNA:lla rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34636504/ 653. Akuutti sydänlihastulehdus Comirnaty-rokotuksen jälkeen terveellä miehellä, jolla on aikaisempi SARS-CoV-2-infektio: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34367386/ 654. Akuutti sydänlihastulehdus nuorella aikuisella kaksi päivää Pfizer-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34709227/ 655. Tapausraportti: akuutti fulminantti sydänlihastulehdus ja kardiogeeninen sokki lähetti-RNA-koronavirusrokotuksen jälkeen vuonna 2019, joka vaatii kehonulkoista kardiopulmonaalista elvytyshoitoa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34778411/ 656. Akuutti sydänlihastulehdus vuoden 2019 koronavirusrokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34734821/ 657. Sarja potilaita, joilla on myokardiitti SARS-CoV-2:ta vastaan rokotuksen jälkeen mRNA-1279:llä ja BNT162b2:lla: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34246585/ 658. Myoperikardiitti Pfizer Messenger ribonukleiinihappo koronavirus koronavirustautirokotteen jälkeen nuorilla: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34228985/ 659. Rokotuksen jälkeinen monisysteeminen tulehdussyndrooma aikuisilla, joilla ei ole näyttöä aiemmasta SARS-CoV-2-infektiosta: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34852213/ 660. Akuutti sydänlihastulehdus määritetty koronavirustaudin 2019 mRNA:lla rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34866122/ 661. Biventrikulaarinen systolinen toimintahäiriö akuutissa sydänlihastulehduksessa SARS-CoV-2 mRNA-1273 -rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34601566/ 662. Sydänlihastulehdus COVID-19-rokotuksen jälkeen: MRI-tutkimus: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34739045/ . 663. Akuutti sydänlihastulehdus COVID-19-rokotuksen jälkeen: tapausraportti: https://docs.google.com/document/d/1Hc4bh_qNbZ7UVm5BLxkRdMPnnI9zcCsl/e 664. Sydänlihastulehduksen yhdistäminen COVID-19-lähetti-RNA BNT162b2-rokotteeseen COVID-19 tapaussarjassa lapsilla: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34374740/ 665. Kliininen epäily sydänlihastulehduksesta, joka liittyy ajallisesti COVID-19-rokotteeseen nuorilla ja nuorilla aikuisilla: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34865500/ 666. Sydänlihastulehdus Covid-19-rokotuksen jälkeen suuressa terveydenhuoltoorganisaatiossa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34614329/ 667. AstraZeneca COVID-19 -rokote ja Guillain-Barrén oireyhtymä Tasmaniassa: syy-yhteys: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34560365/ 668. COVID-19, Guillain-Barré ja rokoteA vaarallinen sekoitus: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34108736/ . 669. Guillain-Barrén oireyhtymä ensimmäisen Pfizer-BioNTech COVID-19 -rokotteen annoksen jälkeen: tapausraportti ja katsaus raportoituihin tapauksiin: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34796417/ . 670. Guillain-Barren oireyhtymä BNT162b2 COVID-19 -rokotteen jälkeen: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10072-021-05523-5 . 671. COVID-19-adenovirusrokotteet ja Guillain-Barrén oireyhtymä, johon liittyy kasvohalvaus: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.26258 . 672. Ad26.COV2.S COVID-19 -rokotteen ja oletetun Guillain-Barren oireyhtymän vastaanotto, helmi-heinäkuu 2021: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2785009 673. Guillain-Barrén oireyhtymätapaus Pfizer COVID-19 -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34567447/ 674. COVID-19-rokotteeseen liittyvä Guillain-Barrén oireyhtymä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34648420/ . 675. Toistuvan Guillain-Barrén oireyhtymän määrä COVID-19 BNT162b2 mRNA-rokotteen jälkeen: https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2783708 676. Guillain-Barren oireyhtymä COVID-19-rokotuksen jälkeen nuorella: https://www.pedneur.com/article/S0887-8994(21)00221-6/fulltext . 677. Guillain-Barren oireyhtymä ChAdOx1-S / nCoV-19 -rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34114256/ . 678. Guillain-Barren oireyhtymä COVID-19 mRNA-1273 -rokotteen jälkeen: tapausraportti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34767184/ . 679. Guillain-Barren oireyhtymä SARS-CoV-2-rokotuksen jälkeen 19 potilaalla: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34644738/ . 680. Guillain-Barren oireyhtymä, joka ilmenee kasvojen diplegiana COVID-19-rokotuksen jälkeen kahdella potilaalla: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34649856/ 681. Harvinainen Guillain-Barrén oireyhtymä COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34671572/ 682. COVID-19:n neurologiset komplikaatiot: Guillain-Barren oireyhtymä Pfizer COVID-19 -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33758714/ 683. Guillain-Barren oireyhtymän aiheuttava COVID-19-rokote, harvinainen mahdollinen sivuvaikutus: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34484780/ 684. Guillain-Barren oireyhtymä ensimmäisen COVID-19-rokotusannoksen jälkeen: tapausraportti; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34779385/ . 685. Miller Fisherin oireyhtymä Pfizer COVID-19 -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34817727/ . 686. Miller Fisherin oireyhtymä vuoden 2019 BNT162b2-mRNA-koronavirusrokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34789193/ . 687. Kahdenvälinen kasvojen heikkous Guillain-Barren oireyhtymän parestesian muunnelmalla Vaxzevria COVID-19 -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34261746/ 688. Guillain-Barren oireyhtymä ensimmäisen ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteen injektion jälkeen: ensimmäinen raportti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34217513/ . 689. Tapaus sensorisesta ataksisesta Guillain-Barren oireyhtymästä ja immunoglobuliini G:n anti-GM1-vasta-aineista ensimmäisen COVID-19 BNT162b2-mRNA-rokotteen (Pfizer) annoksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34871447/ 690. Raportointi akuuteista tulehduksellisista neuropatioista COVID-19-rokotteilla: alaryhmän epäsuhtaisuusanalyysi VigiBasessa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34579259/ 691. Guillain-Barrén oireyhtymän variantti SARS-CoV-2-rokotuksen jälkeen: AMSAN: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34370408/ . 692. Guillain-Barrén oireyhtymän harvinainen variantti Ad26.COV2.S-rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34703690/ . 693. Guillain-Barrén oireyhtymä SARS-CoV-2-rokotuksen jälkeen potilaalla, jolla on aiemmin ollut rokotteeseen liittyvä Guillain-Barrén oireyhtymä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34810163/ 694. Guillain-Barrén oireyhtymä Australian osavaltiossa mRNA- ja adenovirusvektori-SARS-CoV-2-rokotteita käyttäen: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.26218 . 695. Akuutti transversaalinen myeliitti SARS-CoV-2-rokotuksen jälkeen: tapausraportti ja kirjallisuuskatsaus: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34482455/ . 696. Variantti Guillain-Barrén oireyhtymä, joka ilmenee SARS-CoV-2-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34114269/ . 697. Guillian-Barren oireyhtymä, jossa aksonaalinen variantti liittyy ajallisesti nykyaikaiseen SARS-CoV-2-mRNA-pohjaiseen rokotteeseen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34722067/ 698. Guillain-Barren oireyhtymä ensimmäisen SARS-CoV-2-rokotteen annoksen jälkeen: väliaikainen ilmiö, ei syy-yhteys: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33968610/ 699. SARS-CoV-2-rokotteet voivat monimutkaistaa Guillain-Barrén oireyhtymän lisäksi myös distaalisen pienkudoksen neuropatiaa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34525410/ 700. Guillain-Barrén oireyhtymän kliininen variantti, jolla on näkyvä kasvojen diplegia AstraZeneca 2019 koronavirustautirokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34808658/ 701. Haittatapahtumaraportointi ja Bellin halvauksen riski COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00646-0/fulltext . 702. Kahdenvälinen kasvohermon halvaus ja COVID-19-rokotus: syy-yhteys tai yhteensattuma: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34522557/ 703. Left Bellin halvaus ensimmäisen mRNA-1273 SARS-CoV-2 -rokotteen annoksen jälkeen: tapausraportti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34763263/ . 704. Bellin halvaus inaktivoidun COVID-19-rokotteen jälkeen potilaalla, jolla on toistuva Bellin halvaus: tapausraportti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34621891/ 705. Neurologiset komplikaatiot ensimmäisen COVID-19-rokotteen annoksen ja SARS-CoV-2-infektion jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34697502/ 706. Tyypin I interferonit mahdollisena mekanismina, joka yhdistää COVID-19-mRNA-rokotteet Bellin halvaukseen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33858693/ 707. Akuutti transversaalinen myeliitti inaktivoidun COVID-19-rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34370410/ 708. Akuutti transversaalinen myeliitti COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34579245/ . 709. Covid-19-rokotuksen jälkeinen pitkittäin laaja transversaalinen myeliitti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34182207/ 710. COVID-19:n jälkeinen transversaalinen myeliitti; tapausraportti, jossa on katsaus kirjallisuuteen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34457267/ . 711. Varo neuromyelitis optica -spektrihäiriötä inaktivoidulla viruksella COVID-19-rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34189662/ 712. Neuromyelitis optica terveellä naisella rokotuksen jälkeen vakavaa akuuttia hengitystieoireyhtymää vastaan koronavirus 2 mRNA-1273: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34660149/ 713. Akuutti bilateraalinen optinen neuriitti/kiasmi, johon liittyy pitkittäinen laaja transversaalinen myeliitti pitkäaikaisessa stabiilissa multippeliskleroosissa vektoripohjaisen SARS-CoV-2-rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34131771/ 714. Tapaussarja akuutista perikardiitista COVID-19-rokotteen jälkeen viimeaikaisten raporttien yhteydessä Euroopasta ja Yhdysvalloista: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34635376/ 715. Akuutti perikardiitti ja sydämen tamponadi Covid-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34749492/ 716. Sydänlihas ja perikardiitti nuorilla COVID-19-mRNA-rokotteen ensimmäisen ja toisen annoksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34849667/ 717. Perimyokardiitti nuorilla Pfizer-BioNTech COVID-19 -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34319393/ 718. Akuutti myoperikardiitti COVID-19-rokotteen jälkeen nuorilla: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34589238/ 719. Perikardiitti BNT162b2-mRNA-rokotteen COVID-19 jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34149145/ 720. Tapausraportti: COVID-19-rokotuksen jälkeinen oireinen perikardiitti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34693198/ . 721. Stillin taudin puhkeaminen COVID-19-rokotuksen jälkeen 34-vuotiaalla potilaalla: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34797392/ 722. Hemofagosyyttinen lymfohistiosytoosi COVID-19-rokotuksen jälkeen (ChAdOx1 nCoV-19): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34862234/ 723. Myokardiitti SARS-CoV-2-mRNA-rokotuksen jälkeen, tapaussarja: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34396358/ . 724. Miller-Fisherin oireyhtymä ja Guillain-Barrén oireyhtymä päällekkäisyydessä potilaalla Oxford-AstraZeneca SARS-CoV-2 -rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34848426/ . 725. Immuunivälitteiset taudinpurkaukset tai uudet sairaudet 27 koehenkilöllä SARS-CoV-2:ta vastaan annetun mRNA/DNA-rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33946748/ 726. Kuolemanjälkeinen tutkimus COVID-19-rokotteella rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34591186/ 727. Akuutti munuaisvaurio, johon liittyy makroskooppinen hematuria ja IgA-nefropatia COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34352309/ 728. Immuunitrombosytopenian uusiutuminen covid-19-rokotuksen jälkeen nuorella miespotilaalla: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34804803/ . 729. COVID-19-mRNA-rokotteeseen Pfizer-BioNTech BNT16B2b2 liittyvä immuunitrombosytopeeninen purppura: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34077572/ 730. Verkkokalvon verenvuoto SARS-CoV-2-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34884407/ . 731. Tapausraportti: neutrofiilien sytoplasmisiin vasta-aineisiin liittyvä vaskuliitti, johon liittyy akuutti munuaisten vajaatoiminta ja keuhkoverenvuoto, voi ilmetä COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34859017/ 732. COVID-19-rokotuksen jälkeinen vaskuliitista johtuva aivosisäinen verenvuoto: tapausraportti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34783899/ 733. Pedunkulaarinen, oireinen paisuvainen verenvuoto immuunitrombosytopenian aiheuttaman SARS-CoV-2-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34549178/ . 734. Aivokuolema rokotetussa potilaassa, jolla on COVID-19-infektio: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34656887/ 735. Yleistynyt purpura annularis telangiectodes SARS-CoV-2-mRNA-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34236717/ . 736. Lobar-verenvuoto ja kammiorepeämä pian ensimmäisen SARS-CoV-2-mRNA-pohjaisen SARS-CoV-2-rokotteen annoksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34729467/ . 737. Tapaus makroskooppisen hematurian ja IgA-nefropatian puhkeamisesta SARS-CoV-2-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33932458/ 738. Akraliverenvuoto toisen SARS-CoV-2-rokotteen antamisen jälkeen. Rokotuksen jälkeinen reaktio: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34092400/742 . 739. Vaikea immuunitrombosytopeeninen purppura SARS-CoV-2-rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34754937/ 740. Karkea hematuria vakavan akuutin hengitystieoireyhtymän koronavirus 2 -rokotuksen jälkeen kahdella potilaalla, joilla on IgA-nefropatia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33771584/ 741. Autoimmuuninen enkefaliitti ChAdOx1-S SARS-CoV-2 -rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34846583/ 742. COVID-19-rokote ja kuolema: syy-algoritmi WHO:n kelpoisuusdiagnoosin mukaan: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34073536/ 743. Bellin halvaus mRNA-rokotteen (BNT162b2) ja inaktivoidun (CoronaVac) SARS-CoV-2-rokotteen jälkeen: tapaussarja ja sisäkkäinen tapauskontrollitutkimus: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34411532/ 744. Myokardiitin ja perikardiitin epidemiologia mRNA-rokotteiden jälkeen Ontariossa, Kanadassa: rokotetuotteen, aikataulun ja aikavälin mukaan: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.02.21267156v1 745. Covid-19-rokotteen jälkeinen anafylaksia potilaalla, jolla on kolinerginen urtikaria: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33851711/ 746. CoronaVac COVID-19 -rokotteen aiheuttama anafylaksia: kliiniset ominaisuudet ja uusintarokotuksen tulokset: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34675550/ . 747. Anafylaksia modernin COVID-19-rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34734159/ . 748. Oman ilmoittaman korkean riskin allergian ja allergiaoireiden yhteys COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34698847/ 749. Sukupuolierot LNP-mRNA-rokotteiden COVID-19-rokotteiden aiheuttaman anafylaksia esiintyvyyden välillä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34020815/ 750. Allergiset reaktiot, mukaan lukien anafylaksia, ensimmäisen Pfizer-BioNTech COVID-19 -rokotteen annoksen jälkeen – Yhdysvallat, 14.-23.12.2020: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33641264/ 751. Allergiset reaktiot, mukaan lukien anafylaksia, ensimmäisen annoksen modernin COVID-19-rokotteen saamisen jälkeen – Yhdysvallat, 21.12.2020–10.1.2021: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33641268/ 752. Pfizer 2019 koronavirusrokotteen pitkittynyt anafylaksia: tapausraportti ja vaikutusmekanismi: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33834172/ 753. Anafylaksiareaktiot Pfizer BNT162b2 -rokotteelle: raportti 3 anafylaksiatapauksesta Pfizer BNT162b2 -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34579211/ 754. Kaksivaiheinen anafylaksia vuoden 2019 lähetti-RNA-koronavirustautirokotteen ensimmäisen annoksen jälkeen positiivisella polysorbaatti 80 -ihotestituloksella: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34343674/ 755. Akuutti sydäninfarkti ja sydänlihastulehdus COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34586408/ 756. Takotsubon oireyhtymä COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34539938/ . 757. Takotsubo-kardiomyopatia koronavirus 2019 -rokotuksen jälkeisellä hemodialyysipotilaalla: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34731486/ . 758. Ennenaikainen sydäninfarkti tai COVID-19-rokotteen sivuvaikutus: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33824804/ 759. Sydäninfarkti, aivohalvaus ja keuhkoembolia BNT162b2 mRNA COVID-19 -rokotteen jälkeen 75 vuotta täyttäneillä henkilöillä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34807248/ 760. Inaktivoidun SARS-COV-2-rokotteen aiheuttama Kounis-oireyhtymä tyyppi 1: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34148772/ 761. Akuutti sydäninfarkti 24 tunnin sisällä COVID-19-rokotuksen jälkeen: onko Kounis-oireyhtymä syyllinen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34702550/ 762. Äskettäin julkaistuun SARS-CoV-2-rokotteeseen (Comirnaty®) liittyvät kuolemat: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33895650/ 763. Äskettäin aloitettuun SARS-CoV-2-rokotteeseen liittyvät kuolemat: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34425384/ 764. Akuutti enkefalopatia ja sydäninfarkti, jossa ei ole ST-segmentin nousua mRNA-1273-rokotteen jälkeen: mahdollinen haittavaikutus: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34703815/ 765. COVID-19-rokotteen aiheuttama urtikariaalinen vaskuliitti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34369046/ . 766. ANCA:han liittyvä vaskuliitti Pfizer-BioNTech COVID-19 -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34280507/ . 767. Uusi leukosytoklastinen vaskuliitti COVID-19-rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34241833/ 768. Ihon pienten verisuonten vaskuliitti COVID-19-rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34529877/ . 769. Leukosytoklastisen vaskuliitin puhkeaminen COVID-19-rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33928638/ 770. Leukosytoklastinen vaskuliitti COVID-19-rokotteelle altistumisen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34836739/ 771. Vaskuliitti ja bursiitti [ 18 F] FDG-PET/CT:ssä COVID-19-mRNA-rokotteen jälkeen: post hoc ergo propter hoc?; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34495381/ . 772. Ihon lymfosyyttinen vaskuliitti COVID-19-mRNA-rokotteen antamisen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34327795 773. Sinovac COVID-19 -rokotteen aiheuttama ihon leukosytoklastinen vaskuliitti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34660867/ . 774. Tapausraportti: ANCA:han liittyvä vaskuliitti, johon liittyy rabdomyolyysi ja puolikuun muotoinen Pauci-Inmune-glomerulonefriitti Pfizer-BioNTechin COVID-19 mRNA:lla rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34659268/ 775. IgA-vaskuliitin uudelleenaktivointi COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34848431/ 776. Varicella zoster -virukseen liittyvä piensuonitulehdus Pfizer-BioNTech COVID-19 -rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34310759/ . 777. Kuvantaminen verisuonilääketieteessä: leukosytoklastinen vaskuliitti COVID-19-rokotteen tehosteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34720009/ 778. Harvinainen Henoch-Schönlein-purppura tapaus COVID-19-rokotteen tapausraportin jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34518812/ 779. Ihon vaskuliitti COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34611627/ . 780. Mahdollinen COVID-19-mRNA-rokotteen aiheuttama piensuonitulehdus: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34705320/ . 781. IgA-vaskuliitti COVID-19-rokotuksen jälkeen aikuisella: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34779011/ 782. Propyylitiourasiilin aiheuttama neutrofiilien sytoplasmisiin vasta-aineisiin liittyvä vaskuliitti COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34451967/ 783. Koronavirustautirokote 2019 (COVID-19) systeemiseen lupus erythematosukseen ja neutrofiilien antisytoplasmisiin vasta-aineisiin liittyvään vaskuliittiin: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33928459/ 784. IgA-vaskuliitin uudelleenaktivointi COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34250509/ 785. Viivästyneiden ihoreaktioiden kliininen ja histopatologinen kirjo COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34292611/ . 786. Ensimmäinen kuvaus immuunikompleksivaskuliitista COVID-19-rokotteen jälkeen BNT162b2:lla: tapausraportti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34530771/ . 787. Nefroottinen oireyhtymä ja vaskuliitti SARS-CoV-2-rokotteen jälkeen: todellinen yhteys tai olosuhteet: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34245294/ . 788. De novo ihon vaskuliitin esiintyminen koronavirustautia (COVID-19) vastaan rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34599716/ . 789. Epäsymmetrinen ihon vaskuliitti COVID-19-rokotuksen jälkeen, jossa on epätavallinen eosinofiilien määrä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34115904/ . 790. Henoch-Schönlein-purppura COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34247902/ . 791. Henoch-Schönleinin purppura ensimmäisen COVID-19-virusvektorirokotteen annoksen jälkeen: tapausraportti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696186/ . 792. Granulomatoottinen vaskuliitti AstraZeneca anti-SARS-CoV-2 -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34237323/ . 793. Akuutti verkkokalvon nekroosi, joka johtuu varicella zoster -viruksen uudelleenaktivoitumisesta BNT162b2 COVID-19 -mRNA:lla rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34851795/ . 794. Äskettäisen COVID-19-rokotteen laukaisema yleistynyt Sweetin oireyhtymä ja vaskuliitti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34849386/ 795. Piensuonitulehdus Oxford-AstraZeneca-rokotuksen jälkeen SARS-CoV-2:ta vastaan: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34310763/ 796. Mikroskooppisen polyangiitin uusiutuminen COVID-19-rokotuksen jälkeen: tapausraportti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34251683/ . 797. Ihon vaskuliitti vakavan akuutin hengitystieoireyhtymän koronavirus 2 -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34557622/ . 798. Toistuva herpes zoster COVID-19-rokotuksen jälkeen potilailla, joilla on krooninen urtikaria ja jotka saavat siklosporiinihoitoa – Raportti 3 tapauksesta: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34510694/ 799. Leukosytoklastinen vaskuliitti koronavirusrokotteen jälkeen 2019: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34713472/803 800. Sekaperäisen kryoglobulinemian vaskuliitin puhkeaminen SARS-CoV-2-rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34819272/ 801. Ihon piensuonitulehdus kerta-annoksella Janssen Ad26.COV2.S -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34337124/ 802. Immunoglobuliini A -vaskuliittitapaus koronavirustautia vastaan rokotuksen jälkeen 2019: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34535924/ 803. Angioimmunoblastisen T-solulymfooman nopea eteneminen BNT162b2-mRNA-tehosterokotuksen jälkeen: tapausraportti: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2021.798095/ 804. COVID-19-mRNA-rokotteen aiheuttama lymfadenopatia jäljittelee lymfooman etenemistä FDG PET/CT:ssä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33591026/ 805. Lymfadenopatia COVID-19-rokotteen saajilla: diagnostinen dilemma syöpäpotilailla: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33625300/ 806. Hypermetabolinen lymfadenopatia BNT162b2-mRNA-rokotteen antamisen jälkeen Covid-19: ilmaantuvuus [18F] FDG PET-CT:llä arvioitu ja merkitys tutkimuksen tulkinnan kannalta: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33774684/ 807. Lymfadenopatia COVID-19-rokotuksen jälkeen: katsaus kuvantamislöydöksiin: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33985872/ 808. Kahdenvälisen hypermetabolisen kainalon hypermetabolisen lymfadenopatian kehitys FDG PET/CT:ssä 2-annoksen COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34735411/ 809. Lymfadenopatia, joka liittyy COVID-19-rokotteeseen FDG PET/CT:llä: erottuvat piirteet adenovirusvektorirokotteessa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34115709/ . 810. COVID-19-rokotteen aiheuttama lymfadenopatia erikoistuneessa rintojen kuvantamisklinikalla Israelissa: 163 tapauksen analyysi: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34257025/ . 811. COVID-19-rokotteeseen liittyvä kainalolymfadenopatia rintasyöpäpotilailla: tapaussarja kirjallisuuskatsauksella: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34836672/ . 812. Koronavirustautirokote 2019 jäljittelee imusolmukkeiden etäpesäkkeitä potilailla, joille tehdään ihosyövän seurantaa: yhden keskuksen tutkimus: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34280870/ 813. COVID-19 rokotuksen jälkeinen lymfadenopatia: raportti hienoneulaisesta aspiraatiobiopsiasta tehdyistä sytologisista löydöksistä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34432391/ 814. Alueellinen lymfadenopatia COVID-19-rokotuksen jälkeen: katsaus kirjallisuuteen ja potilaan hallintaan liittyviä näkökohtia rintasyövän hoidossa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34731748/ 815. Subkliininen kainalolymfadenopatia, joka liittyy COVID-19-rokotteeseen seulonnassa mammografiassa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34906409/ 816. COVID-injektion haittatapahtumat, joita voi esiintyä lapsilla. Akuutti supraklavikulaarinen lymfadenopatia, joka sattuu samanaikaisesti lihaksensisäisen COVID-19-mRNA-rokotteen kanssa, saattaa liittyä rokotteen injektiotekniikkaan, Espanja, tammi- ja helmikuu 2021: https://pubmed.ncbi .nlm.nih.gov/33706861/ 817. Supraclavicularlymfadenopatia COVID-19-rokotuksen jälkeen Koreassa: sarjaseuranta ultraäänellä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34116295/ 818. Oxford-AstraZeneca COVID-19 -rokotteen aiheuttama lymfadenopatia [18F]-koliinin PET/CT:ssä, ei vain FDG-löydös: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33661328/ 819. Kaksivaiheinen anafylaksia ensimmäiselle Pfizer-BioNTechin COVID-19-mRNA-rokotteen COVID-19-annokselle altistumisen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34050949/ 820. COVID-19-rokotteeseen liittyvä kainaloiden adenopatia: kuvantamislöydökset ja seurantasuositukset 23 naisella: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33624520/ 821. Kohdunkaulan lymfadenopatia COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34141500/ 822. Ainutlaatuiset kuvantamislöydöt neurologisesta fantosmiasta Pfizer-BioNtech COVID-19 -rokotuksen jälkeen: tapausraportti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34096896/ 823. Moderna-, Pfizer- ja Oxford-AstraZeneca COVID-19 -rokotteille raportoidut tromboottiset haittatapahtumat: esiintymisen ja kliinisten tulosten vertailu EudraVigilance-tietokannassa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34835256/ 824. Yksipuolinen lymfadenopatia COVID-19-rokotuksen jälkeen: käytännöllinen hoitosuunnitelma kaikkien erikoisalojen radiologeille: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33713605/ 825. Yksipuolinen kainaloadenopatia COVID-19-rokotuksen yhteydessä: seuranta: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34298342/ 826. Systemaattinen katsaus keskushermoston demyelinisaatiotapauksiin COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34839149/ 827. Supraclavikulaarinen lymfadenopatia COVID-19-rokotuksen jälkeen: lisääntyvä esiintyminen kahden viikon odotuskaulaklinikalla: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33685772/ 828. COVID-19-rokotteeseen liittyvä kainalo- ja kohdunkaulan lymfadenopatia potilailla, joilla on nykyinen tai aikaisempi rintasyöpä ja muita pahanlaatuisia kasvaimia: poikkileikkauskuvauslöydökset MRI-, CT- ja PET-CT-tutkimuksista: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 34719892/ 829. Adenopatia COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33625299/ . 830. Kainalon adenopatian ilmaantuvuus rintojen kuvantamisessa COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34292295/ . 831. COVID-19-rokotus ja alemman kaulan lymfadenopatia kahden viikon niskan kyhmyklinikalla: seurantatarkastus: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33947605/ . 832. Kohdunkaulan lymfadenopatia koronavirusrokotteen 2019 jälkeen: kliiniset ominaisuudet ja vaikutukset pään ja kaulan syöpäpalveluihin: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34526175/ 833. COVID-19-rokotteeseen liittyvä lymfadenopatia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33786231/ 834. Lymfadenopatian kehitys PET-/MRI-tutkimuksessa COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33625301/ . 835. SARS-CoV-2-rokotteen laukaisema autoimmuunihepatiitti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34332438/ . 836. Uusi nefroottinen oireyhtymä Janssen COVID-19 -rokotuksen jälkeen: tapausraportti ja kirjallisuuskatsaus: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34342187/ . 837. Massiivinen kohdunkaulan lymfadenopatia COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34601889/ 838. ANCA glomerulonefriitti nykyaikaisen COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34081948/ 839. Laaja pitkittäinen transversaalinen myeliitti AstraZeneca COVID-19 -rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34507942/ . 840. Systeeminen kapillaari ekstravasaatiooireyhtymä ChAdOx1 nCOV-19 -rokotteen (Oxford-AstraZeneca) jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34362727/ 841. COVID-19-rokotteeseen liittyvä yksipuolinen kainalolymfadenopatia: rintojen MRI-seulonnan malli, joka mahdollistaa hyvänlaatuisen arvioinnin: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34325221/ 842. Kainalon lymfadenopatia potilailla, jotka ovat saaneet äskettäin Covid-19-rokotuksen: uusi diagnostinen dilemma: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34825530/ . 843. Minimaalinen muutossairaus ja akuutti munuaisvaurio Pfizer-BioNTech COVID-19 -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34000278/ 844. COVID-19-rokotteen aiheuttama toispuolinen kainaloadenopatia: seurantaarviointi Yhdysvalloissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34655312/ . 845. Gastropareesi Pfizer-BioNTech COVID-19 -rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34187985/ . 846. Akuutisti alkava supraklavikulaarinen lymfadenopatia, joka sattuu samanaikaisesti lihaksensisäisen mRNA-rokotteen kanssa COVID-19:tä vastaan, saattaa liittyä rokotteen injektiotekniikkaan, Espanja, tammi- ja helmikuu 2021: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33706861/ 847. Supraclavicularlymfadenopatia COVID-19-rokotuksen jälkeen Koreassa: sarjaseuranta ultraäänellä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34116295/ 848. Oxford-AstraZeneca COVID-19 -rokotteen aiheuttama lymfadenopatia [18F]-koliinin PET/CT:ssä, ei vain FDG-löydös: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33661328/ 849. Kaksivaiheinen anafylaksia ensimmäiselle Pfizer-BioNTechin COVID-19-mRNA-rokotteen COVID-19-annokselle altistumisen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34050949/ 850. COVID-19-rokotteeseen liittyvä kainaloiden adenopatia: kuvantamislöydökset ja seurantasuositukset 23 naisella: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33624520/ 851. Kohdunkaulan lymfadenopatia COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34141500/ 852. Ainutlaatuiset kuvantamislöydöt neurologisesta fantosmiasta Pfizer-BioNtech COVID-19 -rokotuksen jälkeen: tapausraportti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34096896/ 853. Moderna-, Pfizer- ja Oxford-AstraZeneca COVID-19 -rokotteille raportoidut tromboottiset haittatapahtumat: esiintymisen ja kliinisten tulosten vertailu EudraVigilance-tietokannassa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34835256/ 854. Yksipuolinen lymfadenopatia COVID-19-rokotuksen jälkeen: käytännöllinen hoitosuunnitelma kaikkien erikoisalojen radiologeille: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33713605/ 855. Yksipuolinen kainaloadenopatia COVID-19-rokotuksen yhteydessä: seuranta: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34298342/ 856. Systemaattinen katsaus keskushermoston demyelinisaatiotapauksiin COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34839149/ 857. Supraclavikulaarinen lymfadenopatia COVID-19-rokotuksen jälkeen: lisääntyvä esiintyminen kahden viikon odotuskaulaklinikalla: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33685772/ 858. COVID-19-rokotteeseen liittyvä kainalo- ja kohdunkaulan lymfadenopatia potilailla, joilla on nykyinen tai aikaisempi rintasyöpä ja muita pahanlaatuisia kasvaimia: poikkileikkauskuvauslöydökset MRI-, CT- ja PET-CT-tutkimuksista: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 34719892/ 859. Adenopatia COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33625299/ . 860. Kainalon adenopatian ilmaantuvuus rintojen kuvantamisessa COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34292295/ . 861. COVID-19-rokotus ja alemman kaulan lymfadenopatia kahden viikon niskan kyhmyklinikalla: seurantatarkastus: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33947605/ . 862. Kohdunkaulan lymfadenopatia koronavirusrokotteen 2019 jälkeen: kliiniset ominaisuudet ja vaikutukset pään ja kaulan syöpäpalveluihin: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34526175/ 863. COVID-19-rokotteeseen liittyvä lymfadenopatia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33786231/ 864. Lymfadenopatian kehitys PET-/MRI-tutkimuksessa COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33625301/ . 865. SARS-CoV-2-rokotteen laukaisema autoimmuunihepatiitti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34332438/ . 866. Uusi nefroottinen oireyhtymä Janssen COVID-19 -rokotuksen jälkeen: tapausraportti ja kirjallisuuskatsaus: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34342187/ . 867. Massiivinen kohdunkaulan lymfadenopatia COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34601889/ 868. ANCA glomerulonefriitti nykyaikaisen COVID-19-rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34081948/ 869. Laaja pitkittäinen transversaalinen myeliitti AstraZeneca COVID-19 -rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34507942/ . 870. Systeeminen kapillaari ekstravasaatiooireyhtymä ChAdOx1 nCOV-19 -rokotteen (Oxford-AstraZeneca) jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34362727/ 871. COVID-19-rokotteeseen liittyvä yksipuolinen kainalolymfadenopatia: rintojen MRI-seulonnan malli, joka mahdollistaa hyvänlaatuisen arvioinnin: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34325221/ 872. Kainalon lymfadenopatia potilailla, jotka ovat saaneet äskettäin Covid-19-rokotuksen: uusi diagnostinen dilemma: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34825530/ . 873. Minimaalinen muutossairaus ja akuutti munuaisvaurio Pfizer-BioNTech COVID-19 -rokotteen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34000278/ 874. COVID-19-rokotteen aiheuttama toispuolinen kainaloadenopatia: seurantaarviointi Yhdysvalloissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34655312/ . 875. Gastropareesi Pfizer-BioNTech COVID-19 -rokotuksen jälkeen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34187985/ . 876. Abbate, A., Gavin, J., Madanchi, N., Kim, C., Shah, PR, Klein, K., . . . Danielides, S. (2021). Fulminantti sydänlihastulehdus ja systeeminen hyperinflammaatio, jotka liittyvät ajallisesti BNT162b2 mRNA COVID-19 -rokotteeseen kahdella potilaalla. Int. J Cardiol, 340, 119-121. doi:10.1016/j.ijcard.2021.08.018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34416319 877. Abu Mouch, S., Roguin, A., Hellou, E., Ishai, A., Shoshan, U., Mahamid, L., . . . Berar Yanay, N. (2021). Sydänlihastulehdus COVID-19-mRNA-rokotuksen jälkeen. Vaccine, 39(29), 3790-3793. doi:10.1016/j.vaccine.2021.05.087. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34092429 878. Albert, E., Aurigemma, G., Saucedo, J., & Gerson, DS (2021). Sydänlihastulehdus COVID-19-rokotuksen jälkeen. Radiol Case Rep, 16(8), 2142-2145. doi:10.1016/j.radcr.2021.05.033. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34025885 879. Aye, YN, Mai, AS, Zhang, A., Lim, OZH, Lin, N., Ng, CH, . . . Chew, NWS (2021). Akuutti sydäninfarkti ja sydänlihastulehdus COVID-19-rokotuksen jälkeen. QJM. doi: 10.1093/qjmed/hcab252. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34586408 880. Azir, M., Inman, B., Webb, J., & Tannenbaum, L. (2021). STEMI-mimikki: Fokaalinen sydänlihastulehdus teinipotilaalla mRNA COVID-19 -rokotteen jälkeen. J Emerg Med, 61(6), e129-e132. doi:10.1016/j.jemermed.2021.09.017. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34756746 881. Barda, N., Dagan, N., Ben-Shlomo, Y., Kepten, E., Waxman, J., Ohana, R., . . . Balicer, RD (2021). BNT162b2 mRNA Covid-19 -rokotteen turvallisuus valtakunnallisessa ympäristössä. N Engl J Med, 385(12), 1078-1090. doi: 10.1056/NEJMoa2110475. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34432976 882. Bhandari, M., Pradhan, A., Vishwakarma, P., & Sethi, R. (2021). Koronavirus ja sydän- ja verisuonioireet – asian ytimeen. World J Cardiol, 13(10), 556-565. doi:10.4330/wjc.v13.i10.556. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34754400 883. Bozkurt, B., Kamat, I., & Hotez, PJ (2021). Sydänlihastulehdus COVID-19-mRNA-rokotteilla. Circulation, 144(6), 471-484. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056135. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34281357 884. Buchhorn, R., Meyer, C., Schulze-Forster, K., Junker, J. ja Heidecke, H. (2021). Autovasta-aineiden vapautuminen lapsilla koronavirus-mRNA-rokotuksen jälkeen: monisysteemisen tulehdussyndrooman riskitekijä? Rokotteet (Basel), 9(11). doi: 10.3390/vaccines9111353. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34835284 885. Calcaterra, G., Bassareo, PP, Barilla, F., Romeo, F. ja Mehta, JL (2022). Mitä tulee odottamattomaan protromboottiseen tilaan joidenkin koronavirustauti 2019 -rokotteiden jälkeen. J Cardiovasc Med (Hagerstown), 23(2), 71-74. doi:10.2459/JCM.0000000000001232. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34366403 886. Calcaterra, G., Mehta, JL, de Gregorio, C., Butera, G., Neroni, P., Fanos, V., & Bassareo, PP (2021). COVID 19 -rokote nuorille. Huoli sydänlihastulehduksesta ja perikardiitista. Pediatr Rep, 13(3), 530-533. doi:10.3390/pediatric13030061. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34564344 887. Chai, Q., Nygaard, U., Schmidt, RC, Zaremba, T., Moller, AM ja Thorvig, CM (2022). Monisysteeminen tulehdussyndrooma miehellä nuorella toisen Pfizer-BioNTech COVID-19 -rokotteen jälkeen. Acta Paediatr, 111(1), 125-127. doi:10.1111/apa.16141. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34617315 888. Chamling, B., Vehof, V., Drakos, S., Weil, M., Stalling, P., Vahlhaus, C., . . . Yilmaz, A. (2021). Akuutin infarktin kaltaisen sydänlihastulehduksen ilmaantuminen COVID-19-rokotuksen jälkeen: vain satunnainen ilmaantuminen vai pikemminkin rokotuksiin liittyvä autoimmuunimyokardiitti? Clin Res Cardiol, 110(11), 1850-1854. doi:10.1007/s00392-021-01916-w. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34333695 889. Chang, JC ja Hawley, HB (2021). Rokotteeseen liittyvä trombosytopenia ja tromboosi: laskimoiden endoteliopatia, joka johtaa laskimoiden yhdistettyyn mikro-makrotromboosiin. Medicina (Kaunas), 57(11). doi: 10.3390/medicina57111163. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34833382 890. Chelala, L., Jeudy, J., Hossain, R., Rosenthal, G., Pietris, N., & White, C. (2021). Sydämen MRI-löydökset sydänlihastulehduksesta COVID-19-mRNA-rokotuksen jälkeen nuorilla. AJR Am J Roentgenol. doi: 10.2214/AJR.21.26853. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34704459 891. Choi, S., Lee, S., Seo, JW, Kim, MJ, Jeon, YH, Park, JH, . . . Yeo, NS (2021). Sydänlihastulehduksen aiheuttama äkillinen kuolema BNT162b2-mRNA COVID-19 -rokotuksen jälkeen Koreassa: Tapausraportti keskittyy histopatologisiin löydöksiin. J Korean Med Sci, 36(40), e286. doi:10.3346/jkms.2021.36.e286. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34664804 892. Chouchana, L., Blet, A., Al-Khalaf, M., Kafil, TS, Nair, G., Robblee, J., . . . Liu, PP (2021). MRNA COVID-19 -rokotuksen jälkeisten tulehduksellisten sydänreaktioiden ominaisuudet maailmanlaajuisesti. Clin Pharmacol Ther. doi: 10.1002/cpt.2499. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34860360 893. Chua, GT, Kwan, MYW, Chui, CSL, Smith, RD, Cheung, EC, Tian, T., . . . Ip, P. (2021). Akuutin sydänlihastulehduksen/perikardiitin epidemiologia Hongkongin nuorilla yhteisrokotuksen jälkeen. Clin Infect Dis. doi: 10.1093/cid/ciab989. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34849657 894. Clarke, R. ja Ioannou, A. (2021). Pitäisikö toistuvan sydänlihastulehduksen yhteydessä käyttää T2-kartoitusta akuutin tulehduksen ja kroonisen arven erottamiseksi? J Pediatr. doi:10.1016/j.jpeds.2021.12.026. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34933012 895. Colaneri, M., De Filippo, M., Licari, A., Marseglia, A., Maiocchi, L., Ricciardi, A., . . . Bruno, R. (2021). COVID-rokotus ja astman paheneminen: voiko olla yhteyttä? Int J Infect Dis, 112, 243-246. doi:10.1016/j.ijid.2021.09.026. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34547487 896. Das, BB, Kohli, U., Ramachandran, P., Nguyen, HH, Greil, G., Hussain, T., . . . Khan, D. (2021). Myoperikardiitti lähetti-RNA-koronavirustaudin 2019 rokotuksen jälkeen 12–18-vuotiailla nuorilla. J Pediatr, 238, 26-32 e21. doi:10.1016/j.jpeds.2021.07.044. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34339728 897. Das, BB, Moskowitz, WB, Taylor, MB ja Palmer, A. (2021). Sydänlihas ja perikardiitti mRNA COVID-19 -rokotuksen jälkeen: mitä tiedämme toistaiseksi? Lapset (Basel), 8(7). doi:10.3390/lapset8070607. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34356586 898. Deb, A., Abdelmalek, J., Iwuji, K., & Nugent, K. (2021). Akuutti sydänlihasvaurio COVID-19-rokotuksen jälkeen: tapausraportti ja katsaus rokotteen haittatapahtumien raportointijärjestelmän tietokannasta. J Prim Care Community Health, 12, 21501327211029230. doi: 10.1177/21501327211029230. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34219532 899. Dickey, JB, Albert, E., Badr, M., Laraja, KM, Sena, LM, Gerson, DS, . . . Aurigemma, GP (2021). Sarja potilaita, joilla on myokardiitti SARS-CoV-2-rokotuksen jälkeen mRNA-1279:llä ja BNT162b2:lla. JACC Cardiovasc Imaging, 14(9), 1862-1863. doi:10.1016/j.jcmg.2021.06.003. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34246585 900. Dimopoulou, D., Spyridis, N., Vartzelis, G., Tsolia, MN ja Maritsi, DN (2021). COVID-19-mRNA-rokotteen turvallisuus ja siedettävyys nuorilla, joilla on juveniili idiopaattinen niveltulehdus TNF-estäjien hoidossa. Niveltulehdus Rheumatol. doi: 10.1002/art.41977. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34492161 901. Dimopoulou, D., Vartzelis, G., Dasoula, F., Tsolia, M., & Maritsi, D. (2021). COVID-19-mRNA-rokotteen immunogeenisyys nuorilla, joilla on juveniili idiopaattinen niveltulehdus TNF-estäjien hoidossa. Ann Rheum Dis. doi:10.1136/annrheumdis-2021-221607. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34844930 902. Ehrlich, P., Klingel, K., Ohlmann-Knafo, S., Huttinger, S., Sood, N., Pickuth, D., & Kindermann, M. (2021). Biopsialla todistettu lymfosyyttinen sydänlihastulehdus ensimmäisen mRNA COVID-19 -rokotuksen jälkeen 40-vuotiaalla miehellä: tapausraportti. Clin Res Cardiol, 110(11), 1855-1859. doi:10.1007/s00392-021-01936-6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34487236 903. El Sahly, HM, Baden, LR, Essink, B., Doblecki-Lewis, S., Martin, JM, Anderson, EJ, . . . Group, CS (2021). mRNA-1273 SARS-CoV-2 -rokotteen tehokkuus sokkovaiheen päättyessä. N Engl J Med, 385(19), 1774-1785. doi:10.1056/NEJMoa2113017. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34551225 904. Facetti, S., Giraldi, M., Vecchi, AL, Rogiani, S., & Nassiacos, D. (2021). [Akuutti sydänlihastulehdus nuorella aikuisella kaksi päivää Pfizer-rokotuksen jälkeen]. G Ital Cardiol (Rooma), 22(11), 891-893. doi: 10.1714/3689.36746. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34709227 905. Fazlollahi, A., Zahmatyar, M., Noori, M., Nejadghaderi, SA, Sullman, MJM, Shekarriz-Foumani, R., . . . Safiri, S. (2021). Sydämen komplikaatiot mRNA COVID-19 -rokotteiden jälkeen: Tapausraporttien ja tapaussarjojen järjestelmällinen tarkastelu. Rev Med Virol, e2318. doi: 10.1002/rmv.2318. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34921468 906. Fazolo, T., Lima, K., Fontoura, JC, de Souza, PO, Hilario, G., Zorzetto, R., . . . Bonorino, C. (2021). Lapsipotilailla COVID-19 Etelä-Brasiliassa on runsaasti virus-mRNA:ta ja voimakkaita spesifisiä antiviraalisia vasteita. Nat Commun, 12(1), 6844. doi: 10.1038/s41467-021-27120-y. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34824230 907. Fikenzer, S., & Laufs, U. (2021). Korjaus: Response to Kirje toimittajille viitaten Fikenzer, S., Uhe, T., Lavall, D., Rudolph, U., Falz, R., Busse, M., Hepp, P., & Laufs, U (2020). Kirurgisten ja FFP2/N95-kasvonaamarien vaikutukset kardiopulmonaaliseen harjoittelukykyyn. Kardiologian kliininen tutkimus: Saksan sydänyhdistyksen virallinen lehti, 1-9. Ennakkojulkaisu verkossa. https://doi.org/10.1007/s00392-020-01704-y. Clin Res Cardiol, 110(8), 1352. doi: 10.1007/s00392-021-01896-x. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34170372 908. Foltran, D., Delmas, C., Flumian, C., De Paoli, P., Salvo, F., Gautier, S., . . . Montastruc, F. (2021). Myokardiitti ja perikardiitti nuorilla ensimmäisen ja toisen mRNA-COVID-19-rokotteen annoksen jälkeen. Eur Heart J Qual Care Clin -tulokset. doi: 10.1093/ehjqcco/qcab090. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34849667 909. Forgacs, D., Jang, H., Abreu, RB, Hanley, HB, Gattiker, JL, Jefferson, AM ja Ross, TM (2021). SARS-CoV-2-mRNA-rokotteet saavat aikaan erilaisia vasteita immunologisesti naiiveilla ja esi-immuunivalmiilla ihmisillä. Front Immunol, 12, 728021. doi: 10.3389/fimmu.2021.728021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34646267 910. Furer, V., Eviatar, T., Zisman, D., Peleg, H., Paran, D., Levartovsky, D., . . . Elkayam, O. (2021). BNT162b2 mRNA COVID-19 -rokotteen immunogeenisyys ja turvallisuus autoimmuunitulehduksellisista reumaattisista sairauksista kärsivillä aikuispotilailla ja koko väestössä: monikeskustutkimus. Ann Rheum Dis, 80(10), 1330-1338. doi:10.1136/annrheumdis-2021-220647. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34127481 911. Galindo, R., Chow, H., & Rongkavilit, C. (2021). COVID-19 lapsilla: kliiniset ilmenemismuodot ja farmakologiset interventiot, mukaan lukien rokotekokeet. Pediatr Clin North Am, 68(5), 961-976. doi:10.1016/j.pcl.2021.05.004. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34538306 912. Gargano, JW, Wallace, M., Hadler, SC, Langley, G., Su, JR, Oster, ME, . . . Oliver, SE (2021). mRNA COVID-19 -rokotteen käyttö sydänlihastulehduksesta rokotteen saajien keskuudessa raportoitujen jälkeen: päivitys immunisaatiokäytäntöjen neuvoa-antavalta komitealta – Yhdysvallat, kesäkuu 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 70(27), 977-982. doi: 10.15585/mmwr.mm7027e2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34237049 913. Gatti, M., Raschi, E., Moretti, U., Ardizzoni, A., Poluzzi, E., & Diemberger, I. (2021). Influenssarokotus ja myoperikardiitti potilailla, jotka saavat immuunivasteen estäjiä: Interaktioiden todennäköisyyden tutkiminen rokotteen haittatapahtumien ilmoitusjärjestelmän ja VigiBasen avulla. Rokotteet (Basel), 9(1). doi: 10.3390/vaccines9010019. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33406694 914. Gautam, N., Saluja, P., Fudim, M., Jambhekar, K., Pandey, T., & Al'Aref, S. (2021). Myöhäinen esitys COVID-19-rokotteen aiheuttamasta sydänlihastulehduksesta. Cureus, 13(9), e17890. doi: 10.7759/cureus.17890. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34660088 915. Gellad, WF (2021). Sydänlihastulehdus covid-19-rokotteen jälkeen. BMJ, 375, n3090. doi: 10.1136/bmj.n3090. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34916217 916. Greenhawt, M., Abrams, EM, Shaker, M., Chu, DK, Khan, D., Akin, C., . . . Golden, DBK (2021). SARS-CoV-2-rokotteiden allergisen reaktion riski ja suositeltu arviointi ja hallinta: Systemaattinen katsaus, meta-analyysi, GRADE-arviointi ja kansainvälinen konsensusmenetelmä. J Allergy Clin Immunol Pract, 9(10), 3546-3567. doi:10.1016/j.jaip.2021.06.006. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34153517 917. Haaf, P., Kuster, GM, Mueller, C., Berger, CT, Monney, P., Burger, P., . . . Tanner, FC (2021). Erittäin alhainen sydänlihastulehduksen ja perikardiitin riski mRNA COVID-19 -rokotuksen jälkeen ei saa estää rokottamista. Swiss Med Wkly, 151, w30087. doi:10.4414/smw.2021.w30087. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34668687 918. Hasnie, AA, Hasnie, UA, Patel, N., Aziz, MU, Xie, M., Lloyd, SG ja Prabhu, SD (2021). Perimyokardiitti mRNA-1273 SARS-CoV-2 (Moderna) -rokotteen ensimmäisen annoksen jälkeen terveellä nuorella miehellä: tapausraportti. BMC Cardiovasc Disord, 21(1), 375. doi: 10.1186/s12872-021-02183-3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34348657 919. Hause, AM, Gee, J., Baggs, J., Abara, WE, Marquez, P., Thompson, D., . . . Shay, DK (2021). COVID-19-rokotteen turvallisuus 12–17-vuotiailla nuorilla – Yhdysvallat, 14.12.2020–16.7.2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 70(31), 1053-1058. doi: 10.15585/mmwr.mm7031e1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34351881 920. Helms, JM, Ansteatt, KT, Roberts, JC, Kamatam, S., Foong, KS, Labayog, JS ja Tarantino, MD (2021). SARS-CoV-2-rokotteen jälkeen ilmennyt vaikea, tulenkestävä immuunitrombosytopenia. J Blood Med, 12, 221-224. doi: 10.2147/JBM.S307047. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33854395 921. Hippisley-Cox, J., Patone, M., Mei, XW, Saatci, D., Dixon, S., Khunti, K., . . . Coupland, SERT (2021). Trombosytopenian ja tromboembolian riski covid-19-rokotuksen ja SARS-CoV-2-positiivisen testin jälkeen: itsekontrolloitu tapaussarjatutkimus. BMJ, 374, n1931. doi: 10.1136/bmj.n1931. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34446426 922. Ho, JS, Sia, CH, Ngiam, JN, Loh, PH, Chew, NW, Kong, WK ja Poh, KK (2021). Katsaus COVID-19-rokotuksesta ja raportoiduista sydänoireista. Singapore Med J. doi: 10.11622/smedj.2021210. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34808708 923. Iguchi, T., Umeda, H., Kojima, M., Kanno, Y., Tanaka, Y., Kinoshita, N., & Sato, D. (2021). Anafylaksian kumulatiivinen haittatapahtumaraportointi mRNA COVID-19 -rokotteen (Pfizer-BioNTech) injektion jälkeen Japanissa: ensimmäisen kuukauden raportti. Drug Saf, 44(11), 1209-1214. doi:10.1007/s40264-021-01104-9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34347278 924. Lyhyesti: Sydänlihastulehdus Pfizer/BioNTech- ja Moderna COVID-19 -rokotteilla. (2021). Med Lett Drugs Ther, 63 (1629), e9. Haettu osoitteesta https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34544112https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3454412 925. Ioannou, A. (2021a). Sydänlihastulehdusta tulee harkita niillä, joilla on troponiinin nousu ja esteettömät sepelvaltimot Pfizer-BioNTech COVID-19 -rokotuksen jälkeen. QJM. doi: 10.1093/qjmed/hcab231. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34463755 926. Ioannou, A. (2021b). T2-kartoitusta tulee käyttää tapauksissa, joissa epäillään sydänlihastulehdusta akuutin tulehdusprosessin vahvistamiseksi. QJM. doi: 10.1093/qjmed/hcab326. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34931681 927. Isaak, A., Feisst, A., & Luetkens, JA (2021). Sydänlihastulehdus COVID-19-rokotuksen jälkeen. Radiology, 301(1), E378-E379. doi:10.1148/radiol.2021211766. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34342500 928. Istampoulouoglou, I., Dimitriou, G., Spani, S., Christ, A., Zimmermanns, B., Koechlin, S., . . . Leuppi-Taegtmeyer, AB (2021). Myokardiitti ja perikardiitti COVID-19-mRNA-rokotteen yhteydessä: tapaukset alueellisesta lääketurvakeskuksesta. Glob Cardiol Sci Pract, 2021(3), e202118. doi:10.21542/gcsp.2021.18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34805376 929. Jaafar, R., Boschi, C., Aherfi, S., Bancod, A., Le Bideau, M., Edouard, S., . . . La Scola, B. (2021). Neutraloivien toimintojen korkea yksilöllinen heterogeenisyys SARS-CoV-2:n alkuperäistä kantaa ja yhdeksää erilaista muunnelmaa vastaan. Virukset, 13(11). doi: 10.3390/v13112177. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34834983 930. Jain, SS, Steele, JM, Fonseca, B., Huang, S., Shah, S., Maskatia, SA, . . . Grosse-Wortmann, L. (2021). COVID-19-rokotuksiin liittyvä sydänlihastulehdus nuorilla. Pediatrics, 148(5). doi:10.1542/peds.2021-053427. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34389692 931. Jhaveri, R., Adler-Shohet, FC, Blyth, CC, Chiotos, K., Gerber, JS, Green, M., . . . Zaoutis, T. (2021). Perimyokardiitin riskien punnitseminen nuorten SARS-CoV-2-mRNA-rokotteen eduilla. J Pediatric Infect Dis Soc, 10(10), 937-939. doi: 10.1093/jpids/piab061. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34270752 932. Kaneta, K., Yokoi, K., Jojima, K., Kotooka, N., & Node, K. (2021). Nuori mies, jolla on sydänlihastulehdus mRNA-1273-rokotteen jälkeen koronavirustautia-2019 (COVID-19) vastaan. Circ J. doi: 10.1253/circj.CJ-21-0818. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34744118 933. Kaul, R., Sreenivasan, J., Goel, A., Malik, A., Bandyopadhyay, D., Jin, C., . . . Panza, JA (2021). Sydänlihastulehdus COVID-19-rokotuksen jälkeen. Int J Cardiol Heart Vasc, 36, 100872. doi: 10.1016/j.ijcha.2021.100872. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34568540 934. Khogali, F. ja Abdelrahman, R. (2021). Epätavallinen akuutti perimyokardiitti SARS-COV-2 mRNA-1237 Moderna -rokotuksen jälkeen. Cureus, 13(7), e16590. doi: 10.7759/cureus.16590. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34447639 935. Kim, HW, Jenista, ER, Wendell, DC, Azevedo, CF, Campbell, MJ, Darty, SN, . . . Kim, RJ (2021). Potilaat, joilla on akuutti sydänlihastulehdus mRNA COVID-19 -rokotuksen jälkeen. JAMA Cardiol, 6(10), 1196-1201. doi:10.1001/jamacardio.2021.2828. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34185046 936. Kim, IC, Kim, H., Lee, HJ, Kim, JY ja Kim, JY (2021). Akuutin sydänlihastulehduksen sydänkuvaus COVID-19-mRNA-rokotuksen jälkeen. J Korean Med Sci, 36(32), e229. doi:10.3346/jkms.2021.36.e229. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34402228 937. King, WW, Petersen, MR, Matar, RM, Budweg, JB, Cuervo Pardo, L. ja Petersen, JW (2021). Sydänlihastulehdus mRNA-rokotteen jälkeen SARS-CoV-2:ta vastaan, tapaussarja. Am Heart J Plus, 8, 100042. doi: 10.1016/j.ahjo.2021.100042. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34396358 938. Klein, NP, Lewis, N., Goddard, K., Fireman, B., Zerbo, O., Hanson, KE, . . . Weintraub, ES (2021). COVID-19-mRNA-rokotuksen jälkeisten haittatapahtumien valvonta. JAMA, 326(14), 1390-1399. doi:10.1001/jama.2021.15072. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34477808 939. Klimek, L., Bergmann, KC, Brehler, R., Pfutzner, W., Zuberbier, T., Hartmann, K., . . . Worm, M. (2021). COVID-19-rokotteiden aiheuttamien allergisten reaktioiden käytännön käsittely: Saksan ja Itävallan allergiayhdistysten AeDA, DGAKI, GPA ja OGAI kannanotto. Allergo J Int, 1-17. doi:10.1007/s40629-021-00165-7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33898162 940. Klimek, L., Novak, N., Hamelmann, E., Werfel, T., Wagenmann, M., Taube, C., . . . Worm, M. (2021). Vaikeat allergiset reaktiot COVID-19-rokotteen jälkeen Pfizer/BioNTech-rokotteella Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa: Saksan allergiayhdistysten kanta: Saksan allergologien lääkäriliitto (AeDA), Saksan allergologian ja kliinisen immunologian yhdistys (DGAKI) ja Society for Pediatric Allergology and Environmental Medicine (GPA). Allergo J Int, 30(2), 51-55. doi:10.1007/s40629-020-00160-4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33643776 941. Kohli, U., Desai, L., Chowdhury, D., Harahsheh, AS, Yonts, AB, Ansong, A., . . . Ang, JY (2021). mRNA Coronavirus-19 -rokotteeseen liittyvä myoperikardiitti nuorilla: Tutkimustutkimus. J Pediatr. doi:10.1016/j.jpeds.2021.12.025. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34952008 942. Kostoff, RN, Calina, D., Kanduc, D., Briggs, MB, Vlachoyiannopoulos, P., Svistunov, AA ja Tsatsakis, A. (2021a). Erratum kysymykseen "Miksi rokotamme lapsia COVID-19:ää vastaan?" [Toxicol. Rep. 8C (2021) 1665-1684/1193]. Toxicol Rep, 8, 1981. doi: 10.1016/j.toxrep.2021.10.003. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34642628 943. Kostoff, RN, Calina, D., Kanduc, D., Briggs, MB, Vlachoyiannopoulos, P., Svistunov, AA ja Tsatsakis, A. (2021b). Miksi rokotamme lapsia COVID-19:ää vastaan? Toxicol Rep, 8, 1665-1684. doi:10.1016/j.toxrep.2021.08.010. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34540594 944. Kremsner, PG, Mann, P., Kroidl, A., Leroux-Roels, I., Schindler, C., Gabor, JJ, . . . Ryhmä, C.-N.-S. (2021). MRNA-lipidinanohiukkasrokotteen turvallisuus ja immunogeenisyys SARS-CoV-2:ta vastaan: Vaiheen 1 satunnaistettu kliininen tutkimus. Wien Klin Wochenschr, 133(17-18), 931-941. doi:10.1007/s00508-021-01922-y. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34378087 945. Kustin, T., Harel, N., Finkel, U., Perchik, S., Harari, S., Tahor, M., . . . Stern, A. (2021). Näyttöä huolestuttavien SARS-CoV-2-varianttien lisääntyneestä läpimurtoluvusta BNT162b2-mRNA-rokotetuilla henkilöillä. Nat Med, 27(8), 1379-1384. doi:10.1038/s41591-021-01413-7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34127854 946. Kwan, MYW, Chua, GT, Chow, CB, Tsao, SSL, To, KKW, Yuen, KY, . . . Ip, P. (2021). mRNA COVID -rokote ja sydänlihastulehdus nuorilla. Hong Kong Med J, 27(5), 326-327. doi: 10.12809/hkmj215120. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34393110 947. Lee, E., Chew, NWS, Ng, P., & Yeo, TJ (2021). Vastaus kysymykseen "Kirje toimittajalle: Sydänlihastulehdusta tulisi harkita niillä, joilla on troponiinin nousu ja esteettömät sepelvaltimot PfizerBioNTech COVID-19 -rokotuksen jälkeen". QJM. doi: 10.1093/qjmed/hcab232. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34463770 948. Lee, EJ, Cines, DB, Gernsheimer, T., Kessler, C., Michel, M., Tarantino, MD, . . . Bussel, JB (2021). Trombosytopenia Pfizerin ja Modernan SARS-CoV-2-rokotuksen jälkeen. Am J Hematol, 96(5), 534-537. doi:10.1002/ajh.26132. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33606296 949. Levin, D., Shimon, G., Fadlon-Derai, M., Gershovitz, L., Shovali, A., Sebbag, A., . . . Gordon, B. (2021). COVID-19-rokotuksen jälkeinen sydänlihastulehdus – tapaussarja. Vaccine, 39(42), 6195-6200. doi:10.1016/j.vaccine.2021.09.004. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34535317 950. Li, J., Hui, A., Zhang, X., Yang, Y., Tang, R., Ye, H., . . . Zhu, F. (2021). SARS-CoV-2 BNT162b1 mRNA-rokotteen turvallisuus ja immunogeenisyys nuoremmilla ja vanhemmilla kiinalaisilla aikuisilla: satunnaistettu, lumekontrolloitu, kaksoissokkoutettu vaiheen 1 tutkimus. Nat Med, 27(6), 1062-1070. doi:10.1038/s41591-021-01330-9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33888900 951. Li, M., Yuan, J., Lv, G., Brown, J., Jiang, X., & Lu, ZK (2021). Sydänlihas ja perikardiitti COVID-19-rokotuksen jälkeen: iän ja rokotetyyppien epätasa-arvo. J Pers Med, 11(11). doi: 10.3390/jpm11111106. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34834458 952. Lim, Y., Kim, MC, Kim, KH, Jeong, IS, Cho, YS, Choi, YD ja Lee, JE (2021). Tapausraportti: Akuutti fulminantti sydänlihastulehdus ja kardiogeeninen shokki Messenger RNA -koronavirustaudin 2019 rokotuksen jälkeen, joka vaatii kehonulkoista kardiopulmonaalista elvytyshoitoa. Front Cardiovasc Med, 8, 758996. doi: 10.3389/fcvm.2021.758996. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34778411 953. Long, SS (2021). Tärkeitä näkemyksiä myoperikardiitista Pfizerin mRNA COVID-19 -rokotuksen jälkeen nuorilla. J Pediatr, 238, 5. doi: 10.1016/j.jpeds.2021.07.057. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34332972 954. Luk, A., Clarke, B., Dahdah, N., Ducharme, A., Krahn, A., McCrindle, B., . . . McDonald, M. (2021). Sydänlihas ja perikardiitti COVID-19-mRNA-rokotuksen jälkeen: Käytännön huomioita hoidontarjoajille. Can J Cardiol, 37(10), 1629-1634. doi:10.1016/j.cjca.2021.08.001. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34375696 955. Madelon, N., Lauper, K., Breville, G., Sabater Royo, I., Goldstein, R., Andrey, DO, . . . Eberhardt, CS (2021). Vahvat T-soluvasteet anti-CD20-hoidetuilla potilailla COVID-19-rokotuksen jälkeen: prospektiivinen kohorttitutkimus. Clin Infect Dis. doi: 10.1093/cid/ciab954. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34791081 956. Mangat, C., & Milosavljevic, N. (2021). BNT162b2-rokote raskauden aikana suojaa sekä äitiä että vauvaa: SARS-CoV-2 S -vasta-aineet ovat jatkuvasti positiivisia 6 kuukauden iässä. Asia Rep Pediatr, 2021, 6901131. doi: 10.1155/2021/6901131. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34676123 957. Mark, C., Gupta, S., Punnett, A., Upton, J., Orkin, J., Atkinson, A., . . . Alexander, S. (2021). BNT162b2 mRNA:n (Pfizer-BioNTech) COVID-19-rokotteen antamisen turvallisuus nuorilla ja nuorilla aikuisilla, joilla on aiemmin ollut akuutti lymfoblastinen leukemia ja allergia PEG-asparaginaasille. Pediatr Blood Cancer, 68(11), e29295. doi: 10.1002/pbc.29295. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34398511 958. Martins-Filho, PR, Quintans-Junior, LJ, de Souza Araujo, AA, Sposato, KB, Souza Tavares, CS, Gurgel, RQ, . . . Santos, VS (2021). Sosioekonominen eriarvoisuus ja COVID-19:n ilmaantuvuus ja kuolleisuus brasilialaislastella: valtakunnallinen rekisteripohjainen tutkimus. Public Health, 190, 4-6. doi:10.1016/j.puhe.2020.11.005. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33316478 959. McLean, K. ja Johnson, TJ (2021). Myoperikardiitti aiemmin terveellä murrosikäisellä miehellä COVID-19-rokotuksen jälkeen: tapausraportti. Acad Emerg Med, 28(8), 918-921. doi: 10.1111/acem.14322. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34133825 960. Mevorach, D., Anis, E., Cedar, N., Bromberg, M., Haas, EJ, Nadir, E., . . . Alroy-Preis, S. (2021). Sydänlihastulehdus BNT162b2-mRNA-rokotteen jälkeen Covid-19:ää vastaan Israelissa. N Engl J Med, 385(23), 2140-2149. doi: 10.1056/NEJMoa2109730. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34614328 961. Minocha, PK, Better, D., Singh, RK, & Hoque, T. (2021). MRNA Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) -rokotteen saamiseen väliaikaisesti liittyvän akuutin sydänlihastulehduksen uusiutuminen miehellä nuorella. J Pediatr, 238, 321-323. doi:10.1016/j.jpeds.2021.06.035. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34166671 962. Mizrahi, B., Lotan, R., Kalkstein, N., Peretz, A., Perez, G., Ben-Tov, A., . . . Patalon, T. (2021). SARS-CoV-2-läpimurtoinfektioiden korrelaatio rokotuksesta kuluvaan aikaan. Nat Commun, 12(1), 6379. doi: 10.1038/s41467-021-26672-3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34737312 963. Moffitt, K., Cheung, E., Yeung, T., Stamoulis, C., & Malley, R. (2021). Staphylococcus aureus -transkriptomin analyysi lasten pehmytkudospaiseissa ja vertailu hiiren infektioihin. Infect Immun, 89(4). doi:10.1128/IAI.00715-20. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33526560 964. Mohamed, L., Madsen, AMR, Schaltz-Buchholzer, F., Ostenfeld, A., Netea, MG, Benn, CS ja Kofoed, PE (2021). BCG-rokotusarpien uudelleenaktivoituminen mRNA-Covid-rokotteilla rokotuksen jälkeen: kaksi tapausraporttia. BMC Infect Dis, 21(1), 1264. doi:10.1186/s12879-021-06949-0. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34930152 965. Montgomery, J., Ryan, M., Engler, R., Hoffman, D., McClenathan, B., Collins, L., . . . Cooper, LT, Jr. (2021). Sydänlihastulehdus mRNA COVID-19 -rokotteilla immunisoinnin jälkeen Yhdysvaltain armeijan jäsenillä. JAMA Cardiol, 6(10), 1202-1206. doi:10.1001/jamacardio.2021.2833. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34185045 966. Murakami, Y., Shinohara, M., Oka, Y., Wada, R., Noike, R., Ohara, H., . . . Ikeda, T. (2021). Sydänlihastulehdus COVID-19 Messenger RNA -rokotuksen jälkeen: Japanilainen tapaussarja. Intern Med. doi:10.2169/sisälääketiede.8731-21. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34840235 967. Nagasaka, T., Koitabashi, N., Ishibashi, Y., Aihara, K., Takama, N., Ohyama, Y., . . . Kaneko, Y. (2021). COVID-19-rokotteeseen liittyvä akuutti sydänlihastulehdus: tapausraportti. J Cardiol-kotelot. doi:10.1016/j.jccase.2021.11.006. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34876937 968. Ntouros, PA, Vlachogiannis, NI, Pappa, M., Nezos, A., Mavragani, CP, Tektonidou, MG, . . . Sfikakis, PP (2021). Tehokas DNA-vauriovaste akuutin, mutta ei kroonisen immuunialtistuksen jälkeen: SARS-CoV-2-rokote vs. systeeminen lupus erythematosus. Clin Immunol, 229, 108765. doi: 10.1016/j.clim.2021.108765. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34089859 969. Nygaard, U., Holm, M., Bohnstedt, C., Chai, Q., Schmidt, LS, Hartling, UB, . . . Stensballe, LG (2022). Väestöpohjainen myoperikardiitin ilmaantuvuus COVID-19-rokotuksen jälkeen tanskalaisilla nuorilla. Pediatr Infect Dis J, 41(1), e25-e28. doi:10.1097/INF.0000000000003389. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34889875 970. Oberhardt, V., Luxenburger, H., Kemming, J., Schulien, I., Ciminski, K., Giese, S., . . . Hofmann, M. (2021). CD8(+)-T-solujen nopea ja vakaa mobilisaatio SARS-CoV-2-mRNA-rokotteella. Nature, 597(7875), 268-273. doi:10.1038/s41586-021-03841-4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34320609 971. Park, H., Yun, KW, Kim, KR, Song, SH, Ahn, B., Kim, DR, . . . Kim, YJ (2021). Myokardiitin/perikardiitin epidemiologia ja kliiniset piirteet ennen mRNA COVID-19 -rokotteen käyttöönottoa korealaisilla lapsilla: monikeskustutkimus. J Korean Med Sci, 36(32), e232. doi:10.3346/jkms.2021.36.e232. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34402230 972. Park, J., Brekke, DR ja Bratincsak, A. (2021). Itsestään rajoittuva sydänlihastulehdus, johon liittyy rintakipua ja ST-segmentin nousua nuorilla BNT162b2-mRNA-rokotteen jälkeen. Cardiol Young, 1-4. doi: 10.1017/S1047951121002547. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34180390 973. Patel, YR, Louis, DW, Atalay, M., Agarwal, S., & Shah, NR (2021). Kardiovaskulaariset magneettiresonanssilöydökset nuorilla aikuisilla potilailla, joilla on akuutti sydänlihastulehdus mRNA COVID-19 -rokotuksen jälkeen: tapaussarja. J Cardiovasc Magn Reson, 23(1), 101. doi: 10.1186/s12968-021-00795-4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34496880 974. Patone, M., Mei, XW, Handunnetthi, L., Dixon, S., Zaccardi, F., Shankar-Hari, M., . . . Hippisley-Cox, J. (2021). COVID-19-rokotteeseen tai SARS-CoV-2-infektioon liittyvät sydänlihastulehduksen, perikardiitin ja sydämen rytmihäiriöiden riskit. Nat Med. doi:10.1038/s41591-021-01630-0. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34907393 975. Patrignani, A., Schicchi, N., Calcagnoli, F., Falchetti, E., Ciampani, N., Argalia, G., & Mariani, A. (2021). Akuutti sydänlihastulehdus Comirnaty-rokotuksen jälkeen terveellä miehellä, jolla on aikaisempi SARS-CoV-2-infektio. Radiol Case Rep, 16(11), 3321-3325. doi:10.1016/j.radcr.2021.07.082. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34367386 976. Perez, Y., Levy, ER, Joshi, AY, Virk, A., Rodriguez-Porcel, M., Johnson, M., . . . Swift, MD (2021). Sydänlihastulehdus COVID-19-mRNA-rokotteen jälkeen: tapaussarja ja ilmaantuvuussuhteen määritys. Clin Infect Dis. doi: 10.1093/cid/ciab926. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34734240 977. Perrotta, A., Biondi-Zoccai, G., Saade, W., Miraldi, F., Morelli, A., Marullo, AG, . . . Peruzzi, M. (2021). Maailmanlaajuinen tilannekatsaus COVID-19-rokotteiden sivuvaikutuksista terveydenhuollon ammattilaisten ja asevoimien keskuudessa, keskittyen päänsärkyyn. Panminerva Med, 63(3), 324-331. doi:10.23736/S0031-0808.21.04435-9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34738774 978. Pinana, JL, Lopez-Corral, L., Martino, R., Montoro, J., Vazquez, L., Perez, A., . . . Cell Therapy, G. (2022). SARS-CoV-2-reaktiivisten vasta-aineiden havaitseminen SARS-CoV-2-rokotuksen jälkeen hematopoieettisten kantasolusiirtojen vastaanottajilla: Espanjan hematopoieettisten kantasolujen siirto- ja soluterapiaryhmän tuleva kysely. Am J Hematol, 97(1), 30-42. doi: 10.1002/ajh.26385. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34695229 979. Revon-Riviere, G., Ninove, L., Min, V., Rome, A., Coze, C., Verschuur, A., . . . Andre, N. (2021). BNT162b2 mRNA COVID-19 -rokote nuorilla ja nuorilla aikuisilla, joilla on syöpä: yksikeskinen kokemus. Eur J Cancer, 154, 30-34. doi:10.1016/j.ejca.2021.06.002. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34233234 980. Sanchez Tijmes, F., Thavendiranathan, P., Udell, JA, Seidman, MA ja Hanneman, K. (2021). Sydämen MRI-arvio ei-iskeemisestä sydänlihastulehduksesta: uusinta katsaus ja päivitys COVID-19-rokotteeseen liittyvästä sydänlihastulehduksesta. Radiol Cardiothorac Imaging, 3(6), e210252. doi: 10.1148/ryct.210252. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34934954 981. Schauer, J., Buddhe, S., Colyer, J., Sagiv, E., Law, Y., Mallenahalli Chikkabyrappa, S., & Portman, MA (2021). Myoperikardiitti Pfizer Messengerin ribonukleiinihappokoronavirustautirokotteen jälkeen nuorilla. J Pediatr, 238, 317-320. doi:10.1016/j.jpeds.2021.06.083. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34228985 982. Schneider, J., Sottmann, L., Greinacher, A., Hagen, M., Kasper, HU, Kuhnen, C., . . . Schmeling, A. (2021). Kuolemantapausten post mortem -tutkimus COVID-19-rokotteella rokotuksen jälkeen. Int J Legal Med, 135(6), 2335-2345. doi:10.1007/s00414-021-02706-9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34591186 983. Schramm, R., Costard-Jackle, A., Rivinius, R., Fischer, B., Muller, B., Boeken, U., . . . Gummert, J. (2021). Huono humoraalinen ja T-soluvaste kahden annoksen SARS-CoV-2-lähetti-RNA-rokotteelle BNT162b2 sydän- ja rintakehäsiirteen vastaanottajilla. Clin Res Cardiol, 110(8), 1142-1149. doi:10.1007/s00392-021-01880-5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34241676 984. Sessa, F., Salerno, M., Esposito, M., Di Nunno, N., Zamboni, P., & Pomara, C. (2021). Ruumiinavaushavainnot ja syy-yhteys kuoleman ja COVID-19-rokotuksen välillä: Systemaattinen katsaus. J Clin Med, 10(24). doi: 10.3390/jcm10245876. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34945172 985. Sharif, N., Alzahrani, KJ, Ahmed, SN ja Dey, SK (2021). COVID-19-rokotteiden tehokkuus, immunogeenisyys ja turvallisuus: Systemaattinen katsaus ja meta-analyysi. Front Immunol, 12, 714170. doi: 10.3389/fimmu.2021.714170. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34707602 986. Shay, DK, Gee, J., Su, JR, Myers, TR, Marquez, P., Liu, R., . . . Shimabukuro, TT (2021). Janssen (Johnson & Johnson) COVID-19 -rokotteen turvallisuusseuranta – Yhdysvallat, maaliskuu-huhtikuu 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 70(18), 680-684. doi: 10.15585/mmwr.mm7018e2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33956784 987. Shazley, O. ja Alshazley, M. (2021). COVID-positiivinen 52-vuotias mies, jolla on laskimotromboembolia ja levinnyt intravaskulaarinen koagulaatio Johnson & Johnson -rokotteen jälkeen: tapaustutkimus. Cureus, 13(7), e16383. doi: 10.7759/cureus.16383. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34408937 988. Shiyovich, A., Witberg, G., Aviv, Y., Eisen, A., Orvin, K., Wiessman, M., . . . Hamdan, A. (2021). Sydänlihastulehdus COVID-19-rokotuksen jälkeen: magneettikuvaustutkimus. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. doi:10.1093/ehjci/jeab230. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34739045 989. Simone, A., Herald, J., Chen, A., Gulati, N., Shen, AY, Lewin, B. ja Lee, MS (2021). Akuutti sydänlihastulehdus COVID-19-mRNA-rokotuksen jälkeen 18-vuotiailla tai sitä vanhemmilla aikuisilla. JAMA Intern Med, 181(12), 1668-1670. doi:10.1001/jamainternmed.2021.5511. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34605853 990. Laulaja, ME, Taub, IB ja Kaelber, DC (2021). COVID-19-infektion aiheuttaman sydänlihastulehduksen riski alle 20-vuotiailla: väestöpohjainen analyysi. medRxiv. doi:10.1101/2021.07.23.21260998. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34341797 991. Smith, C., Odd, D., Harwood, R., Ward, J., Linney, M., Clark, M., . . . Fraser, LK (2021). Lasten ja nuorten kuolemat Englannissa SARS-CoV-2-tartunnan jälkeen ensimmäisen pandemiavuoden aikana. Nat Med. doi:10.1038/s41591-021-01578-1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34764489 992. Snapiri, O., Rosenberg Danziger, C., Shirman, N., Weissbach, A., Lowenthal, A., Ayalon, I., . . . Bilavsky, E. (2021). Ohimenevä sydänvamma nuorilla, jotka saavat BNT162b2 mRNA COVID-19 -rokotteen. Pediatr Infect Dis J, 40(10), e360-e363. doi:10.1097/INF.0000000000003235. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34077949 993. Spinner, JA, Julien, CL, Olayinka, L., Dreyer, WJ, Bocchini, CE, Munoz, FM ja Devaraj, S. (2021). SARS-CoV-2-piikkivasta-aineet rokotuksen jälkeen lasten sydämensiirrossa: Ensimmäinen raportti. J Sydämen keuhkosiirto. doi:10.1016/j.healun.2021.11.001. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34911654 994. Starekova, J., Bluemke, DA, Bradham, WS, Grist, TM, Schiebler, ML ja Reeder, SB (2021). MRNA COVID-19 -rokotteeseen liittyvä sydänlihastulehdus. Radiology, 301(2), E409-E411. doi:10.1148/radiol.2021211430. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34282971 995. Sulemankhil, I., Abdelrahman, M., & Negi, SI (2021). Ajallinen yhteys COVID-19 Ad26.COV2.S -rokotteen ja akuutin sydänlihastulehduksen välillä: tapausraportti ja kirjallisuuskatsaus. Cardiovasc Revasc Med. doi:10.1016/j.carrev.2021.08.012. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34420869 996. Tailor, PD, Feighery, AM, El-Sabawi, B. ja Prasad, A. (2021). Tapausraportti: akuutti sydänlihastulehdus toisen mRNA-1273 SARS-CoV-2 -rokotteen annoksen jälkeen. Eur Heart J Case Rep, 5(8), ytab319. doi: 10.1093/ehjcr/ytab319. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34514306 997. Takeda, M., Ishio, N., Shoji, T., Mori, N., Matsumoto, M., & Shikama, N. (2021). Eosinofiilinen sydänlihastulehdus koronavirustauti 2019 (COVID-19) -rokotuksen jälkeen. Circ J. doi: 10.1253/circj.CJ-21-0935. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34955479 998. Team, CC-R., Food, & Drug, A. (2021). Allergiset reaktiot, mukaan lukien anafylaksia ensimmäisen Pfizer-BioNTechin COVID-19-rokotteen annoksen saamisen jälkeen – Yhdysvallat, 14.–23. joulukuuta 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 70(2), 46–51. doi: 10.15585/mmwr.mm7002e1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33444297 999. Thompson, MG, Burgess, JL, Naleway, AL, Tyner, H., Yoon, SK, Meece, J., . . . Gaglani, M. (2021). Covid-19:n ehkäisy ja heikentäminen BNT162b2- ja mRNA-1273-rokotteilla. N Engl J Med, 385(4), 320-329. doi: 10.1056/NEJMoa2107058. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34192428 1000. Tinoco, M., Leite, S., Faria, B., Cardoso, S., Von Hafe, P., Dias, G., . . . Lourenco, A. (2021). Perimyokardiitti COVID-19-rokotuksen jälkeen. Clin Med Insights Cardiol, 15, 11795468211056634. doi: 10.1177/11795468211056634. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34866957 1001. Truong, DT, Dionne, A., Muniz, JC, McHugh, KE, Portman, MA, Lambert, LM, . . . Newburger, JW (2021). Kliinisesti epäilty sydänlihastulehdus, joka liittyy väliaikaisesti COVID-19-rokotteeseen nuorilla ja nuorilla aikuisilla. Levikki. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056583. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34865500 1002. Tutor, A., Unis, G., Ruiz, B., Bolaji, OA ja Bob-Manuel, T. (2021). COVID-19:n aiheuttama epäilty kardiomyopatia: tapaussarja. Curr Probl Cardiol, 46(10), 100926. doi: 10.1016/j.cpcardiol.2021.100926. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34311983 1003. Umei, TC, Kishino, Y., Shiraishi, Y., Inohara, T., Yuasa, S. ja Fukuda, K. (2021). Myoperikardiitin uusiutuminen mRNA COVID-19 -rokotuksen jälkeen miehellä nuorella. CJC auki. doi:10.1016/j.cjco.2021.12.002. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34904134 1004. Vidula, MK, Ambrose, M., Glassberg, H., Chokshi, N., Chen, T., Ferrari, VA ja Han, Y. (2021). Sydänlihastulehdus ja muut mRNA-pohjaisten COVID-19-rokotteiden sydän- ja verisuonikomplikaatiot. Cureus, 13(6), e15576. doi: 10.7759/cureus.15576. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34277198 1005. Visclosky, T., Theyyunni, N., Klekowski, N. ja Bradin, S. (2021). Sydänlihastulehdus mRNA COVID-19 -rokotteen jälkeen. Pediatr Emerg Care, 37(11), 583-584. doi:10.1097/PEC.0000000000002557. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34731877 1006. Warren, CM, Snow, TT, Lee, AS, Shah, MM, Heider, A., Blomkalns, A., . . . Nadeau, KC (2021). MRNA COVID-19 -rokotteiden allergisten ja anafylaktisten reaktioiden arviointi varmistustesteillä Yhdysvaltain alueellisessa terveydenhuoltojärjestelmässä. JAMA Netw Open, 4(9), e2125524. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.25524. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34533570 1007. Watkins, K., Griffin, G., Septaric, K. ja Simon, EL (2021). Sydänlihastulehdus BNT162b2-rokotuksen jälkeen terveellä miehellä. Am J Emerg Med, 50, 815 e811-815 e812. doi:10.1016/j.ajem.2021.06.051. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34229940 1008. Weitzman, ER, Sherman, AC ja Levy, O. (2021). SARS-CoV-2-mRNA-rokotteen asenteet Yhdysvaltain FDA:n julkisessa kommentissa: Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden tarve oppivassa immunisaatiojärjestelmässä. Front Public Health, 9, 695807. doi: 10.3389/fpubh.2021.695807. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34336774 1009. Welsh, KJ, Baumblatt, J., Chege, W., Goud, R., & Nair, N. (2021). Trombosytopenia, mukaan lukien immuunitrombosytopenia mRNA COVID-19 -rokotteiden vastaanottamisen jälkeen, joista on raportoitu Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) -järjestelmälle. Vaccine, 39(25), 3329-3332. doi:10.1016/j.vaccine.2021.04.054. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34006408 1010. Witberg, G., Barda, N., Hoss, S., Richter, I., Wiessman, M., Aviv, Y., . . . Kornowski, R. (2021). Sydänlihastulehdus Covid-19-rokotuksen jälkeen suuressa terveydenhuoltoorganisaatiossa. N Engl J Med, 385(23), 2132-2139. doi: 10.1056/NEJMoa2110737. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34614329 1011. Zimmermann, P. ja Curtis, N. (2020). Miksi COVID-19 on vähemmän vakava lapsilla? Katsaus ehdotetuista mekanismeista, jotka ovat taustalla SARS-CoV-2-infektioiden ikään liittyvän vaikeuseron. Arch Dis Child. doi:10.1136/archdischild-2020-320338. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33262177
   • Lintula Taru
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Vastustan EU:n digitaalisen korona todistuksen käytön laajentamista. Hallituksen tulee ehdottomasti hylätä kyseinen luonnos esityksestään. Esitys on mm. Suomen perustuslain vastainen ja se rikkoo ihmisoikeuksia. Suomen perustuslakia ja ihmisoikeussopimuksia tulee kunnioittaa ja ihminen on luotu elämään vapaasti ilman syrjintää, pakkokeinoja ja ehdollistettua vapautta. Koronarokotteet vuotavat. Rokotusstatuksesta riippumatta jokainen voi sairastua ja tartuttaa muita. Näin ollen koronapassin laajentamiselle ei ole perusteita. Koronapassi on syrjivä, kansaa kahtiajakava ja ylimitoitettu toimi. Koronapassi vie ihmiseltä itsemääräämisoikeuden omaa kehoaan koskevia lääketieteellisiä toimenpiteitä kohtaan. Tämän lisäksi koronainjektiot ovat kokeellisia ja ovat aiheuttaneet järkyttävän määrän vakavia haittoja. Sen käytöstä tulee ehdottomasti luopua jo nykyisessä roolissaan.
   • Kuukkanen Katri
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Sosiaali- ja terveysministeriölle Viite: VN/32784/2021 ASIA: Lausunto Hallituksen esityksestä laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta LAUSUNNON ANTAJA Katri Kuukkanen, asianajaja Leena Kenttämiehen avustamana ASIAMIES JA PROSESSIOSOITE Asianajaja Leena Kenttämies Asianajotoimisto Leena Kenttämies Oy Osoite: Lautamiehentie 12, 11130 Riihimäki Puh: 019-779 000, 040-588 5961 Shköposti: leena.kenttamies@kenttamies.fi 1. LAUSUNTO JA VAATIMUS Hallituksen on viipymättä keskeytettävä esityksen valmistelu eikä sitä tule toimittaa eduskunnalle. Esitystä on pidettävä sopimattomana kansalaisten elämään ja terveyteen kohdistuvana pakottamisena. Esitys on mm. Suomen perustuslain, potilaslain ja Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen vastainen. 2. TAUSTAA STM:n mukaan: "EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisen käytön – eli koronapassin käytön – laajentaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että koronapassi voidaan ottaa vapaaehtoisesti käyttöön myös tilanteissa, joissa toiminnanharjoittajiin ei kohdistu rajoituksia. Toiminnanharjoittaja voisi siis edellyttää asiakkailta tai tilaisuuteen osallistuvilta koronapassin esittämistä covid-19-tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. STM lähtee siten siitä, että koronapassin käytön laajentamisen tarkoitus on covid-19-tartuntojen leviämisen ehkäisy. STM ei ole esittänyt mitään tieteellistä tutkimusta, tilastoa tai selvitystä siitä, että koronatodistusta koskevan lain voimaantulon myötä 16.10.2021 koronatartunnat olisivat vähentyneet Suomessa. Päinvastoin tartunnat ovat lisääntyneet. 3. PERUSTELUT, ROKOTE Vastustamme koronapassin käytön laajentamista seuraavilla perusteilla: Koronarokotteet ”vuotavat” eli rokotepassi ei takaa sitä, etteikö rokotettu levitä tautia tai saa tartuntaa. Vain negatiivinen koronatesti voisi toimia todisteena siitä, ettei henkilö tartuta muita. Näin ollen koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. WHO:n 13.1.22. lausunnon mukaan : "rokotusstrategia, joka perustuu alkuperäisen rokotekoostumuksen toistuviin tehosteannoksiin, ei todennäköisesti ole sopiva tai kestävä." Omicron-variantti on nyt vallalla eikä WHO:nkaan mukaan rokotusstrategia voi perustua toistuviin tehosterokotuksiin. Näin ollen koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Myös Suomen ainoan virallisen asiantuntijatahon THL:n mukaan rokotusstrategiaa on muutettava koska koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen kyseenalaistaa koko passin tulevaisuuden MTV:n Uutisextrassa 15.1.22. – Jos passi ei estä tartuntojen leviämistä, kyllä silloin voidaan kysyä, tarvitaanko koko passia ollenkaan. Edes matkustamisessa. – Jos on niin, että rokotteet eivät estä tartuntoja, vaikka ne estävät sairastumista, silloin pohja koko sen passin ympäriltä tippuu pois, Salminen jatkaa. Nykyisen rokotteen teho hiipuu nopeasti Omicron-valtavirusta kohtaan- eri tutkimusten mukaan 2-4 kuukaudessa. Koronapassin käytön laajentamisen on ilmoitettu olevan voimassa 30.6.2022 asti. Suomessa on nyt suurella osalla väestöä menossa kolmas rokotekierros ja asiantuntijoiden mukaan neljättä ei enää suositella muille, paitsi riskiryhmään kuuluville. Näin ollen koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Rokotevalmistajat ovat ilmoittaneet kehitteillä olevasta uudesta rokotteesta, joka nykyistä paremmin tehoaisi Omicron-varianttiin ja mahdollisiin muihin uusiin variantteihin. Näin ollen sekä WHO:n , THL:n että rokotevalmistajien kannan mukaan koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Koska nykyistä rokotetta ei voi valtaosalle väestöä enää tehosterokottaa ja koska nykyisen rokotteen suoja on valtaosalla väestöä hiipunut ennen 30.6.22, velvoittaisi koronapassin käytön laajentaminen lähes kaikki kansalaiset siten ottamaan jonkin tulevan uuden rokotteen, josta ei mitään tietoa vielä ole saatavissa. Näin ollen nykyisellä rokotteella saatava koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Lopputulos on siten se, että koronapassin käytön laajentamista perustellaan siten virheellisesti terveysturvallisuudella - se ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä.. Kun rokotettu passinhaltija voi todistettavasti sekä levittää tautia että sairastua itse, ei terveysturvallisuus toteudu. Tosiasiallinen syy koronapassin käytön laajentamiselle on viranomaisten pyrkimys pakottaa kansalaiset ottamaan rokote. Tällainen totuudenvastaisesti terveysturvallisuuteen verhottu monien suomalaisten elämään ja terveyteen kohdistuva pakottaminen on paitsi sopimatonta ja epäasiallista viranomaistoimintaa niin myös täysin lainvastaista. Varsinkin, kun rokotepakko koskee nykyistä lopullista myyntilupaa vailla olevaa rokotetta, jonka rokotehaittailmoituksista ei STM:n alainen Fimea ole kokonaiseen vuoteen saanut käsiteltyä kuin murto-osan. Täysin tuomittavaa ja lainvastaista viranomaistoimintaa on pakottaa kansalaiset ottamaan jokin vielä täysin tuntematon uusi rokote, josta ei minkäänlaista dataa ole saatavissa. Eli jos haluat konserttiin, teatteriin, ravintolaan tai kuntosalille tms. sinun on otettava joko nykyiset rokotteet, jotka vuotavat eli eivät estä sinua tartuttamasta tai saamasta virusta tai uusi rokote, joka tehoaa Omicron-valtavirukseen, mutta josta ei ole mitään tietoa saatavilla. 3. COVID-19 ROKOTTEIDEN HAITTAVAIKUTUKSISTA Rokotteiden haittavaikutuksia ei ole riittävästi tutkittu puolueettomien asiantuntijoiden toimesta eikä edes rokotevalmistajien omia kliinisiä rokotehaittatutkimuksia kattavasti julkaistu. Eritoten Yhdysvalloista FDA on vaatinut saada julkaista Pfizerin rokotetutkimustulokset 75 vuoden kuluessa ! FDA on vaatimuksensa hävinnyt Yhdysvaltain tiedonvapauslainsäädännön (FOIA) nojalla ja oikeuden velvoittamana julkaisee nyt rokotetutkimustulokset 31.1.2022 lukien 50.000 sivun kuukausivauhdilla. Kun Pfizerin koronarokotteen tutkimustulokset julkaistaan vasta 30.1.2022 lukien, herää kysymys, mihin kliinisiin rokotetutkimuksiin STM ja THL ovat perustaneet lähes mantrana mediassa esittämänsä väitteet siitä, että rokotteet ovat tutkitusti turvallisia ? STM:n alaisuudessa toimiva Fimea ei ole kuluneen vuoden aikana saanut käsiteltyä rokotehaittailmoituksista kuin murto-osan ilmoittaen syyksi henkilöstöpulan. Fimean sivuilla rokotehaitoista kerrotaan vain ylimalkaisesti mainiten lähinnä tavanomaiset haittavaikutukset, mutta vaieten vakavista haittailmoituksista ja haittavaikutuksia sanallisesti väheksytään. Sama tapahtuu STM:n ja medialle antamissa haastatteluissa. Kysymys herää, miksi näin toimitaan. Näin kansalaisen oikeustajun ja kansanterveyden kannalta luulisi olevan KAIKKEIN TÄRKEINTÄ tutkia ja käsitellä rokotehaittailmoitukset heti niiden saavuttua ja niistä ajan tasalla olevaa tietoa välittömästi. STM:n ja Fimean toiminta vaikuttaa nyt siltä, että kansalaisten terveydellä ei ole väliä ja että todellisia rokotehaittoja pyritään salaamaan. Ennen koronapassin käytön laajentamista STM:n on joka tapauksessa huolehdittava siitä, että rokotehaittailmoitukset käsitellään ja niistä annetaan avoimesti tietoa, jotta kansalaiset, sekä rokottamattomat että myös jo rokotetut voivat perustaa harkintansa rokotteen hyödyistä ja haitoista todelliseen tietoon ja dataan. Kansalaisten tiedossa on tällä hetkellä, että noin vuoden ajanjakson aikana rokotusten käynnistyttyä 139 koronarokotteen haittavaikutusilmoituksessa kerrotaan potilaan menehtyneen (Fimea 2021). Lisäksi huomioon on otettava, että tehdyt haittavaikutusilmoitukset eivät kerro todellista määrää, koska ilmoittaminen on vapaaehtoista. EMA:n EudraVigilance -tietojärjestelmään on raportoitu yli 1,3 miljoonaa tapausta epäillyistä haittavaikutuksista Pfizerin, Modernan, AstraZenecan ja J&J:n Covid-rokotteista 1.1.2022 mennessä (EudraVigilance 2022). Ylikuolleisuus on myös tärkeä mittari. Tilastoista on havaittavissa selkeä ylikuolleisuuden nousu Suomessa. Vuonna 2021 touko-lokakuussa oli 2070 kuolemaa enemmän kuin vastaavina ajankohtina vuosina 2015- 2019. Samana aikana vuonna 2021 koronavirustautiin liittyviä kuolemia oli yhteensä 630. Muu ylikuolleisuus ajankohtana on siis ollut 1440. (Our World in Data 2021.) Avoimen rokotehaittatiedon puutteen vuoksi kansalaiset ovat joutuneet hankkimaan tietoa omatoimisesti. Suomalaiset kun eivät ole tyhmiä ja osaavat lukea muitakin kieliä. Tämän Lausunnon lopussa on liitteenä 1011 tutkimustulosta, jotka osoittavat rokotehaittojen vakavuuden ja runsaan ilmaantuvuuden. Katsomme, että viimeistään tällä lausunnolla saatetaan koronapassin käytön laajentamista käsittelevien eri viranomaisten ja henkilöiden tietoon covid-19 rokotteen vakavat haittavaikutukset. Näin ollen mahdollisesta rikosoikeudellisesta vastuusta ei voi enää vapautua tietämättömyyteen vedoten. 4. MAHDOLLINEN RIKOSOIKEUDELLINEN VASTUU 4.1. Kliinistä lääketutkimusta koskeva rikos ja Lääketieteellistä tutkimusta koskeva rikos 30.1.2022 astuu voimaan rikoslain 44 § 9 a § ja 9 b §, joissa säädellään Kliinistä lääketutkimusta koskevaa rikosta ja Lääketieteellistä tutkimusta koskevaa rikosta, joiden mukaan se, joka: 9 a §: 3) laiminlyö lääketutkimusasetuksen 41 tai 42 artiklassa taikka 54 artiklan 2 kohdassa säädetyn velvoitteen kirjata, dokumentoida tai ilmoittaa vakavasta haittatapahtumasta, vakavasta haittavaikutuksesta tai vakavasta odottamattomasta tapahtumasta taikka 4) laiminlyö toteuttaa lääketutkimusasetuksen 54 artiklan mukaiset kiireelliset turvallisuustoimet tutkittavien suojaamiseksi, siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle tai terveydelle, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, kliinistä lääketutkimusta koskevasta rikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 9 b §: 3) laiminlyö lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain 5 §:n 4 momentissa säädetyn velvoitteen keskeyttää tutkimus, toteuttaa välittömästi tutkittavien suojelemiseksi tarvittavat varotoimenpiteet tai laiminlyö kyseisessä momentissa säädetyn ilmoitusvelvoitteen, siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle tai terveydelle, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, lääketieteellistä tutkimusta koskevasta rikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Haittatapahtumia ja vakavia haittatapahtumia ei Suomessa ole kirjattu, dokumentoitu ja ilmoitettu VUOTEEN eikä rokottamista ole keskeytetty kansalaisten suojelemiseksi Tämä siitä huolimatta, että rokotehaitat vaikuttavat varsin mittavilta. On siten mahdollista, että Suomessa on viranomaistaholla voitu syyllistyä po rikoksiin. 4.2. Haagin kansainvälisessä rikostuomioistuimessa vireillä oleva juttu Britanniassa MD Sam White, lakimies Philip Hyland (PJH-laki), Lois Bayliss (Broad Yorkshiren laki) ja eläkkeellä oleva poliisi Mark Sexton ym yhteensä 7 henkilöä ovat 20.12.2021 rikosperusteisen kanteen, jonka esitutkinta on aloitettu Metropolitan Police:ssa rikosnumerolla 6029679/21 ja Haagin Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa tapausnumerolla OTP‐CR‐473/21 mm Britannian lääke- ja tuotevalvontavirasto MHRA.ta kohtaan koronarokotteisiin ja rokotetutkimuksia koskevista väitetyistä väärinkäytöksistä julkisessa virassa; törkeästä huolimattomuudesta tapahtuneesta tapoista, kansanmurhasta ja rikoksista ihmisyyttä vastaan ym. Rikosilmoituksessa todetaan mediatietojen mukaan, että hankitut todisteet MHRA vastaan osoittaisivat, että rokotetietojen, kokeiden ja tutkimusten osalta ei MHRA:ssa olisi noudatettu asianmukaista huolellisuutta; ja että MHRA edelleen jättää huomiotta rokotteiden aiheuttamat kuolemat, haitat ja vammat. Mark Sextonin mukaan: ” Käynnissä on tahallinen väärän tiedon levittämiskampanja. Monet eivät edes ymmärrä, että covid-rokote on vielä kokeellinen tuote. Tämä on kauaskantoisin koskaan tehty rikostutkinta. Kansallinen skandaali, joka uhkaa kaikkien Yhdistyneessä kuningaskunnassa olevien ihmisten elämää ja toimeentuloa.” Jos ja kun Haagin kansainvälinen rikostuomioistuin on ottanut asian käsiteltäväkseen, on kyseessä todella tärkeä asia, hakemus liitteenä tässä https://www.docdroid.com/WUjv6iw/icc-complaint-7-1-pdf Tohtori Sam Whiten kirje MHRA:n puheenjohtajalle lakisääteisten velvoitteiden ja huolellisuusvelvoitteiden rikkomisesta https://pjhlaw.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/letterMHRA.pdf 4.3. Yhteenveto muista laeista ym, joita koronapassin käytön laajentamiseen viranomaisissa osallistuvat mahdollisesti voivat syyllistyä Alla yhteenveto muista laeistaa, säädöksistä julistuksista ja suosituksista, joita mahdollisesti viranomaistaholla nyt rikotaan Yhteenveto niistä laeista, säädöksistä, julistuksista ja suosituksista, joita mahdollisesti rikotaan annettaessa nykyisiä injektioita ilman täydellistä tiedonantoa, vapaata suostumusta, lahjuksin, painostaen, ja erityisesti jos niitä pakotetaan tai vaaditaan perusoikeuksien (oikeus työhön, liikkumisvapauteen, terveydenhoitoon, jne.) poistamisen uhalla on seuraavassa: 1) Suomen perustuslaki 7 § Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731 2) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 5 § Potilaan tiedonsaantioikeus, 6 § Potilaan itsemääräämisoikeus https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785 3) Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990488 Laki kliinisestä lääketutkimuksesta (voimaan 31.1.2022) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210983 4) Oviedon sopimus (eli Euroopan neuvoston yleissopimus ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla) 2 artikla Ihmisen ensisijaisuus, 5 artikla Yleissääntö https://www.finlex.fi/…/sopsteksti/2010/20100024/20100024_2 5) Euroopan ihmisoikeussopimus 14 artikla Syrjintä https://www.finlex.fi/…/sopsteksti/1999/19990063/19990063_2 6) Euroopan komission asetus ehdollisten myyntilupien antamisesta (EY) N:o 507/2006 // 4., 5. artiklat https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0507 7) UNESCO:n kansainvälinen bioetiikan ja ihmisoikeuksien julistus // Artikla 6 Suostumus https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146180 Maailman lääkäriliiton Helsingin julistus - Eettiset periaatteet lääketieteellisessä tutkimuksessa // 9., 10., 25. & 37 https://www.laakariliitto.fi/…/etiikka/helsingin-julistus/ 9) Suomen Lääkäriliiton Valtuuskunnan Eettiset Ohjeet (Lääkäriliitto) // IV ja V https://www.laakariliitto.fi/…/kuinka…/eettiset-ohjeet/ 10) Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2019 // 3.2. Tutkittavan kohtelu ja oikeudet https://tenk.fi/…/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin… 11) CIOMS International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans // GUIDELINE 9 https://cioms.ch/…/international-ethical-guidelines-for…/ 12) Euroopan neuvoston parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselma 2361 (2021) // 7.3.1 ja 7.3.2 https://pace.coe.int/en/files/29004/html 13) Euroopan neuvoston parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselma 2383 (2021) // 4., 5., 8.-10. ja 13.7 https://pace.coe.int/en/files/29348/html 14) Nürnbergin säännöstö // 1.-5. https://en.wikisource.org/wiki/Nuremberg_Code 5. ROKOTEHNAKINTASOPIMUS , APA EU:n sekä Pfizerin ja BionTechin välinen covid-19 rokotehankintasopimus eli APA-sopimus EU:n ja Pfizerin+ Biontechin välisessä APA-sopimuksessa rokotevalmistajat vapautettiin kaikesta rokotehaittojen korvausvastuusta ja vielä siten, että rokotevalmistajat eivät käytännössä vastaa edes tahallisen tekonsa aiheuttamista rokotehaitoista. Suomi on sitoutunut tähän sopimukseen. Viranomistaholta on edesvastuutonta pakottaa kansalaiset ottamaan rokote, johon rokotevalmistajat itse luottavat niin vähän, että ovat sopimusteitse vapauttaneet itsensä rokotehaittavastuusta kokonaan ! Allekirjoitettu sopimusjäljennös liitteenä 1, haittavastuusta vapauttaminen on sopimuksen kohdassa 12. Koronapassin laajentaminen tarkoittaisi siten sitä, että rokottamattoman suomalaisen on ravintolaan, kuntosalille, konserttiin, teatteriin tms. päästäkseen otettava rokote, jonka valmistaja ei ole siitä vastuussa millään tavoin, ei edes tahallisen teon kyseessä ollessa. APA-sopimus on Suomen vahingonkorvauslain vastainen. APA-sopimuksessa on lisäksi rajoitettu suomen kansalaisen oikeutta valita oma asiantuntijansa rokotehaittaa todistamaan. Rokotevalmistajalla on oikeus evätä rokotehaitan uhriksi joutuneen ehdottama asiantuntija. Kaiken kukkuraksi Suomi on sitoutunut APA-sopimuksessa korvaamaan rokotevalmistajan oikeudenkäyntikulut riippumatta siitä, kumpi jutun voittaa. Rokotteet eivät vielä ole saaneet lopullista myyntilupaa, joka on tulossa vasta 12/2023 - jos tulee. On kohtuutonta ja perustuslain vastaista velvoittaa kansalaisia ottamaan rokote, jolla ei ole lopullista myyntilupaa ja josta aiheutuvia rokotehaittakorvauksia ei käytännössä voi vaatia rokotevalmistajilta edes tahallisen teon kyseessä ollessa. Suomessa rokotehaittakorvaukset toki maksaa Lääkevahinkovakuutusyhtiö, MUTTA siellä ongelmana on ns. "asiantuntijalääkäri"-menettely, jossa rokotteen ja haitan syy-seuraussuhteen määrittelee potilasta näkemättä Vakuutusyhtiön asiantuntijalääkäri. Tätä vakuutusyhtiön asiantuntijalääkäri-menettelyä on jo vuosia laajasti kritisoitu julkisuudessa. Rokotehaittakorvaus on vähemmän, kuin normaali siviilioikeudellinen vahingonkorvaus, jonka Suomi on APA-sopimuksen hyväksyessään kansalaisiltaan evännyt. 6. LAPSET JA NUORET Koronapassin käyttö vaikuttaa suoraan myös alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten elämään vanhempien ja perheiden kautta. Koronatodistuksen edellyttäminen rajoittaa osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin ja verorahoin kustannettuihin palveluihin, jotka kuuluvat kaikille. Tämä lisää mielenterveysongelmia ja vaikuttaa perheisiin ja ihmissuhteisiin negatiivisesti. Negatiiviset vaikutukset sekä nuorten fyysiseen että henkiseen terveyteen ovat suuret. Koronatodistus heikentää kaikin tavoin suomalaisten nuorten oikeuksia. Kuitenkaan koronatodistuksen käyttö ei vähennä koronatartuntoja tai estä sairastumasta. Vaikkakin koronapassin ja sen käytön laajentamisen kohderyhmänä ovat 16 vuotta täyttäneet ja vanhemmat, ulottuvat välilliset vaikutukset kaikkiin Suomen lapsiin ja nuoriin. STM ei ole tehnyt koronapassin käytän laajentamisesta ja sen surauksista minkäänlaista analyysiä lapsille ja nuorille. Luonnoksen luvussa 4.1 todetaan, että: ”Koronatodistusta saisi edellyttää muun muassa ravintoloissa ja muissa yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa sisätiloissa sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajatuissa ulkotiloissa. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi yleisötilaisuuksiin käytettävät tilat, kuntosalit ja muut urheiluun tai liikuntaan käytettävät tilat, harrastustoimintaan käytettävät tilat, huvi- ja teemapuistot sekä museot, näyttelytilat ja muut vastaavat kulttuuritilat.” Koronapassin voimaantulon jälkeen lasten ja nuorten vanhemmat eivät ole pystyneet osallistumaan lastensa harrastustoimintaan, eivätkä perheet ole päässeet yhdessä mm. liikunta- tai kulttuuritapahtumiin. Tällainen kaikkiin lapsiin ja nuoriin vaikuttava syrjivä toimintatapa syvenee kaavaillun lakimuutoksen myötä. Osallistuminen tosiasiassa kiellettäisiin vanhempien tai nuorten rokotusstatuksen perusteella. Laura Kauhanen (2021) käsitteli THL:n webinaarissa 25.11.2021 pandemiaan liittyviä lasten ja nuorten psyykkisiä haasteita ja ongelmia. Laajan islantilaistutkimuksen mukaan autonomian, ystävien ja vertaisten vuorovaikutuksen tarve on 16-18-vuotiailla suurempi verrattuna nuorempiin ikäryhmiin. Yhteensä 17 tutkimuksen mukaan lasten ja nuorten masennus- ja ahdistusoireet ovat lisääntyneet koronapandemian aikana. Itsetuhoiset yhteydenotot Mieli ry:n Kriisipuhelimeen ovat nousussa etenkin alle 30-vuotiaiden keskuudessa. Joka kymmenes 18-34-vuotias suomalainen on vakavasti harkinnut henkensä riistämistä vuonna 2021. Pitkään jatkuva altistuminen koronapandemian rajoitustoimille vaikuttaa kumulatiivisesti negatiivisesti lasten ja nuorten mielenterveyteen. AACAP:in (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry) puheenjohtaja Gabrielle A. Carlson totesi 21.10.2021: ”Olemme huolissamme siitä, että masennus, ahdistus, traumat, yksinäisyys ja itsetuhoisuus ovat huimassa nousussa nuorten keskuudessa. Sillä on pysyviä vaikutuksia heihin, heidän perheisiinsä, yhteisöihinsä ja kaikkien meidän tulevaisuuteemme”. Kauhasen tutkimuksen yksi keskeinen johtopäätös on, että liikunnan ym. harrastaminen ja harrastuspaikkojen auki pitäminen lapsille ja nuorille mielenterveyden ylläpitämiseksi pandemian aikana ja jälkeen, on tärkeää. (Kauhanen 2021.) Uusimman suomalaisen Kouluterveyskyselyn mukaan (THL 2021) nuorten ahdistus- ja masennusoireilu oli keväällä 2021 lisääntynyt huomattavasti verrattuna epidemiaa edeltävään mittaukseen sekä tytöillä että pojilla. Myös kouluterveyskyselyissä on todettu nuorten mielenterveysoireilun lisääntyneen ja psyykkisen hyvinvoinnin heikentyneen koronapandemian aikana. Sosiaalisten kontaktien väheneminen ja rajaaminen on erityisen vaikutuksellista nuorille, joilla tarvekaveripiriin eli ikätoverikontakteihin on suuri. Rajoitukset ovat jo nyt ulottuneet nuorten harrastustoimintaan ja vapaa-ajan viettoon. Mikäli lakimuutos kornapassin käytön laajentamisesta asuisi voimaan kurjistuisi sekä lasten että nuorten tilanne entisestään. Ketään ei saa pakottaa tai painostaa lääketieteelliseen toimenpiteeseen; ei varsinkaan lapsia ja nuoria. Rokotehaitat kaikille ovat pahimmillaan elinikäisiä ja peruuttamattomia. Ei voida hyväksyä sitä, että lasten ja nuorten tulevaisuus romahtaa rokotehaitan johdosta. Varsinkin kun koronarokotteiden turvallisuutta ja tehokkuutta ei huolellisesti ole tutkittu eikä rokotteen pitkäaikaisvaikutuksista vielä edes voi olla varmaa tietoa. On edesvastuutonta käyttää lasten ja nuorten ymmärtämättömyyttä hyväksi ja pakottaa heidät ottamaan kyseenalainen kokeellinen rokote lukuisine tehosterokotteineen. Tässä ei enää ole kyse nuoren tai jopa lapsen suostumuksesta omasta vapaasta tahdostaan. Lakiuudistuksessa ei sanallakaan kerrota, kuinka monta koronarokotetta lapset ja nuoret on tarkoitus painostaa ottamaan koronapassin pitääkseen ja voidakseen elää normaalia elämää. Lasten ja nuorten tilanne ja lakimuutoksen siihen tuoma kurjistuminen on erityisen tärkeä perusteluna lakimuutoksen vastustamiselle. Erityisesti juuri lapsia ja nuoria ei saa syrjiä terveysturvallisuuteen verhotulla rokotepakolla. (ks alempana syrjiminen yleisesti) 7. KORONAPASSIN JA SEN KÄYTÖN LAAJENTAMISEN PERUSTUSLAINVASTAISUUS Itä-Suomen yliopiston tutkimusartikkelia 14.1.22 https://www.uef.fi/fi/artikkeli/tutkimus-perustuslakivaliokunta-sivuutti-terveiden-rokottamattomien-aseman-koronapassin lainaten julkisoikeuden yliopistonlehtorin, dosentti Matti Muukkosen tuoreen vertaisarvioidun tutkimuksen mukaan perustuslakivaliokunta ei käsitellyt asianmukaisesti eri ihmisryhmien asemaa puoltaessaan koronapassin kansallista käyttöä loppuvuonna 2021. Koronapassi, perustuslaki ja yhdenvertaisuustarkasteluasetelman kritiikki -tutkimuksen (Edilex 2/2022) mukaan niin tartuntatautilain muuttamiseen johtaneesta hallituksen esityksestä kuin perustuslakivaliokunnan lausunnosta ilmenee, kuinka lainsäädännön oli tarkoituskin asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan rokotusstatuksen perusteella, mutta tätä ei pidetty ongelmana. Muukkosen mukaan tilanne muodostui kuitenkin ongelmalliseksi, kun tarkastelua ei viety riittävän pitkälle sen tunnistamiseksi millaisessa asemassa eri ihmisryhmät terveydentilansa perusteella olivat. Pauli Rautiainen ja Ida Koivisto ovat aiemmassa tutkimuksessaan kirjoittaneet oikeusjärjestyksen luomista hahmoista. Koronapassin tapauksessa terveille rokottamattomille kirjoitettiin rooli, jonka mukaan he olisivat ikään kuin käyttäytyneet väärin, vaikka missään vaiheessa rokotusta ei ollut määrätty kenellekään velvollisuudeksi, Muukkonen tuo esiin. Muukkosen mukaan se, ettei rokottautumisvelvollisuutta ole asetettu, on tarkoittanut harkintavallan myöntämistä yksityisille henkilöille, jolloin on hankala ajatella, että tuota valtaa käyttäneisiin kohdistetaan tosiasiallisesti kielteisiä seuraamuksia. Heitä pidettiin ikään kuin vaarallisina muille ja heille asetettiin velvollisuus todistaa puhtautensa, Muukkonen kertaa tutkimuksensa havaintoja. Muukkosen mukaan tulevien perusoikeusrajoitusten käsittelyn yhteydessä on erittäin tärkeää, että jokainen rajoituksen kohteeksi joutuva ryhmä on asianmukaisesti tunnistettu ja lainsäädännön vaikutukset heihin tulee asianmukaisesti arvioiduksi. Muukkosen tutkimus on avoimesti luettavissa osoitteesta: https://www.edilex.fi/artikkelit/25547.pdf. 7.1. Syrjintäkiellon rikkominen Luonnoksessa esitetään luvussa 1.1, että ”Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 8 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä muun ohella terveydentilan tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Erilainen kohtelu ei ole syrjintää, jos kohtelu perustuu lakiin ja sillä muutoin on hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. (yhdenvertaisuuslaki 11.1 §) Erilainen kohtelu on oikeutettua, vaikka kohtelun oikeuttamisperusteista ei ole säädetty, jos kohtelulla on perus- ja ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. (yhdenvertaisuuslaki 11.2 §) Yleisvaarallisen tartuntataudin kuten covid-19-taudin leviämisen estäminen on kiistatta hyväksyttävä tavoite. Taudin leviämisen estämisellä pyritään suojelemaan ihmisten henkeä ja terveyttä sekä turvaamaan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kantokyky.” Suomen ainoan virallisen ja hyväksytyn asiantuntijan Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen (THL) terveysturvallisuusjohtaja Mika Salmisen 15.1.2022 MTV Uutisille ilmoittaman mukaan: ” Koronastrategiaa pitää muuttaa – "Vähitellen täytyy siirtyä normaalimpaan sairauden käsittelyyn". Myös useat muut asiantuntijatahot kertovat mediassa samaa. Taudin leviäminen ei ole estettävissä koronapassin käytön laajentamisella eikä siten luonnoksessa esitettyjä yhdenvertaisuuslain vastaisia mutta silti hyväksyttäviä syitä ei ole olemassa asiantuntijoiden mukaan. Mediassa kerrotaan myös, että STM käyttäisikin jotain muuta asiantuntijatahoa, kuin THL:ää, mutta ei suostu kertomaan asiantuntijoidensa nimiä. Tilanne on pöyristyttävä ja tarkoittaa sitä, että STM ei ole käyttänyt lakiluonnoksensa asiantuntijana THL:ää vaan jotain nimettömäksi jätettyjä tahoja. Erityisen moitittavaa viranomaistoimintaa tämä on siksi, että laki koskettaa kansalaisten elämää ja terveyttä niin laajalti. Lakiluonnoksessa ei myöskään ole huomioitu epidemiologista tilannekuvaa: ”Kahden viikon aikana (1. –15.12.) uusia kuolemia on raportoitu yhteensä 98 ja näistä 78 prosenttia (76 kpl) raportoitiin yli 70-vuotiailla.” On tärkeää asettaa nämä tiedot laajempaan kontekstiin. Tilastokeskuksen (2021) data kertoo, että vuonna 2020 Suomessa kuoli 55 500 henkeä. Eniten kuolemia aiheuttivat edelleen verenkiertoelinten sairaudet, kasvaimet ja muistisairaudet, joihin menehtyi yli 42 000 henkilöä. Covid-19-virusinfektioon kuoli 558 henkilöä, joiden keski-ikä oli 84- vuotta. Covid-19-virusinfektio oli vasta yhdeksäs yksittäinen kuolinsyy; heti itsemurhien jälkeen. Alle 65- vuotiaita kuoli koronavirustautiin 42 henkilöä. Vuoden 2021 loppuun mennessä koronavirustautiin liittyviä kuolemia on tilastoitu Suomessa yhteensä 1564 (THL 2022). Koronavirustaudin epidemiologinen tilannekuva ei siis anna perusteluja koronatodistuksen käytölle tai sen laajentamiselle. Suomen kansalaiset on poliittista valtaa käyttävien taholta mediassa jaettu rokotettuihin ja rokottamattomiin – hyviin ja pahoihin. Rokottamattomat on epäasiallisin kielenkääntein tuomittu perusteettomasti. Kyse on selkeästä vihapuheesta. Rokottamattomien syyllistäminen tulee ilmi myös esitysluonnoksesta, jossa todetaan (s. 13 ), että Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ilmaisi 15.11. pidetyssä lehdistötilaisuudessa, että: ” rokottamattomien tilanne saakin olla ("må godt være") rokotettuja hankalampi.” Luonnoksessa todetaan suoraan, että: ”Rokottamattomien aseman hankaloituminen on päättäjien tiedossa ja se on myös osin tarkoituksellista”. Tämä on täydessä ristiriidassa siihen STM:n väitteeseen, että koronapassin käytön laajentaminen tehtäisiin terveysturvallisuussyistä. Tosiasiassa lakimuutoksella halutaan syrjiä rokottamattomia ja asettaa heidät epätasa-arvoiseen asemaan vakaumuksensa, mielipiteensä, terveydentilansa vuoksi eli juurikin Perustuslaissa ja Yhdenvertaisuuslaissa todettujen kiellettyjen syrjintäperusteiden nojalla. Tämä on todella huolestuttavaa viranomaistoimintaa ! Eritoten viranomaisen ja poliittisten päättäjien tulee noudattaa lakia. Korinapassin käytön laajennushanke on siten Perustuslain mukaisen yleisen syrjintäkiellon ja Yhdenvertaisuuslain kieltämän välittömän ja välillisen syrjinnän kiellon eli lain vastainen. 8. ESITYSLUONNOKSEN PUUTTEET Esitysluonnos on pahasti puutteellinen ja keskeneräinen. Siitä on jätetty kokonaan pois useita lakimuutoksen vaikutukseen liittyviä arviointeja ja kerrottu, että niitä tullaan täydentämään lausuntokierroksen aikana tai sen jälkeen. Tämä on hyvän hallintotavan vastaista. Erityisen paheksuttavaa puutteellisuus on myös siksi, että koronapassin käytön laajentaminen koskettaisi kansalaisten elämää ja terveyttä laajasti. 9. EPÄLUOTTAMUS VIRANOMAISTAHOON STM:n ja hallituksen toiminta THL.n asiantuntijana antamien suositusten ja ohjeiden vastaisesti ja epämääräisten nimettömien asiantuntijoiden käyttö on aiheuttanut syvän epäluottamuksen kansalaisissa. MIT Uutisten päätoimittajan Ilkka Ahtiaisen 15.1.22 julkaistun kirjoituksen sanoja lainaten; ” STM:n infoihin ei enää voi suhtautua kritiikittä https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/paatoimittajan-kommentti-hallitus-lamaantui-ja-koronapaatoksenteko-on-suomessa-sekaisin-silti-valo-kajastaa-tunnelin-paassa/8332920#gs.ml53rs Median näkökulmasta Kiurun toimintatavat ovat johtaneet siihen, että ainakin MTV Uutisissa sosiaali- ja terveysministeriön koronatiedotustilaisuuksiin on toistaiseksi mahdotonta suhtautua normaalin suomalaisen perusluottamuksen varassa. Eli että niissä kerrottaisiin asioista parhaan tietämyksen perusteella niin kuin asiat ovat, virkavastuulla. Viikon takainen long covid -info oli käännekohta. Heti tuoreeltaan runsaslukuinen joukko eri alojen lääkäreitä arvosteli infossa esitettyjä lukuja koronan pitkäaikaisoireiden yleisyydestä. He myös kritisoivat tapaa, jolla Kiuru väritti sanomaansa ja valjasti koko tilaisuuden omiin tarkoitusperiinsä. Muiden muassa Helsingin Sanomat on ansiokkaasti purkanut Kiurun tiedotustilaisuudessa välittämää "tietoa". Tuoreet mediatiedot kertovat, että Kiuru on sumuttanut omia ministerikollegoitaan hallituksen koronaryhmän kokouksissa. Hän tai hänen esikuntansa ovat julkisuuden kautta yrittäneet savustaa THL:n johtoa ja asiantuntijoita tehtävistään. Kiuru on sivuuttanut maan parhaiden infektiotautiasiantuntijoiden näkemykset ja murentanut tällä tavoin näiden uskottavuutta suuren yleisön silmissä. Kiuru ei paljasta, ketkä ovat hänen todelliset neuvonantajansa. Sosiaalisesta mediasta saa tosin käsityksen, että Kiurun kuiskaajat kuuluvat pieneen autoritaarisia menetelmiä kannattavien ns. tukahduttajien (ZeroCovid) tutkijaverkostoon. Näillä tutkijoilla on korkeita oppiarvoja, mutta aivan joiltain muilta kuin infektiotautien ja epidemiologian aloilta. Kun nyt koronapassin käytön laajentamista koskeva lakiluonnos selkeästi perustuu näiden ministeri Kiurun nimettöminä pysyvien asiantuntija-neuvonantajien kantaan, on esitystä pidettävä joka tavoin sopimattomana ja lainvastaisena. Tampere 17.1.2022 Katri Kuukkanen
   • Vuorinen Henna
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Vastustan EU:n digitaalisen koronatodistuksen käytön laajentamista. Hallituksen tulee ehdottomasti hylätä luonnos esityksestään. Esitys on mm. Suomen perustuslain vastainen ja se rikkoo ihmisoikeuksia. Suomen perustuslakia ja ihmisoikeuksia tulee kunnioittaa ja ihminen on luotu elämään vapaasti, ilman syrjintää, pakkokeinoja ja ehdollistettua vapautta. Koronarokotteet vuotavat. Yhtälailla koronarokotettu kuin rokottamaton henkilö voi saada taudin ja levittää sitä eteenpäin. Näin ollen koronapassi ei estä taudin leviämistä eikä sekään suojaa henkilöä saamasta tartuntaa. Tällä perusteella koronapassilta lähtee pohja ja se ei ole toimiva välineenä. Kun koronapassista ei ole hyötyä, niin sen laajentamisellekaan ei ole perusteita. Koronapassi on tehoton. Se syrjii ihmisiä ja on ylimitoitettu keino taudin hallitsemisessa. Se on täysin perustuslain vastainen, sillä koska sillä käytännössä viedään ihmisiltä oikeus päättää omaan kehoonsa kuuluvista lääketieteellisistä toimenpiteistä. Sillä painostetaan ihmisiä toimimaan vastoin omaa tahtoaan ja viedään ihmisten aito vapaus ja tilalle annetaan ehdollinen vapaus. Lisäksi koronarokotteet ovat kokeellisia ja niistä on tullut valtava määrä haittoja.
   • Möttönen Anna
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • VN/32784/2021 Esityksessä sanotaan näin: "Esityksen tavoitteena on suojata perustuslaillista oikeutta elämään ja terveyteen sekä riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin ehkäisemällä tartuntoja ja vähentämällä niiden leviämistä sekä edistämällä näin väestön terveyttä." Passin ei voida katsovan ehkäisevän tartuntoja varsinkaan Omicronin kohdalla, jotta sillä olisi perusteet käyttöönotolle https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/mika-salminen-pohtii-koronapassin-tulevaisuutta-tarvitaanko-passia-enaa-jatkossa-pohja-koko-passin-ymparilta-tippuu-pois/8333350. Lisäksi jos tavoitteena on "suojata perustuslaillista oikeutta elämään ja terveyteen", niin ohessa pätkä Suomen perustuslaista (2. luku, 6 pykälä) yhdenvertaisuudesta "Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella." Suomen perustuslaki takaa kaikille yhteneväiset oikeudet terveydentilasta riippumatta eikä rokottamattomuuden voida katsoa olevan hyväksyttävä peruste ihmisten eri arvoiseen asemaan asettamiselle, varsinkaan kun nämä rokotteet eivät estä tartuntoja eivätkä tartuttamista. Rokottautumista ei voida laittaa ehdoksi yhteiskunnan toimintoihin osallistumiseen esimerkiksi työpaikoilla tai urheilun harrastamiseksi. "Tutkimus: Perustuslakivaliokunta sivuutti terveiden rokottamattomien aseman koronapassin yhdenvertaisuuspohdinnoissa. Tulevien perusoikeusrajoitusten käsittelyn yhteydessä on erittäin tärkeää, että jokainen rajoituksen kohteeksi joutuva ryhmä on asianmukaisesti tunnistettu ja lainsäädännön vaikutukset heihin tulee asianmukaisesti arvioiduksi." lähde: https://www.uef.fi/fi/artikkeli/tutkimus-perustuslakivaliokunta-sivuutti-terveiden-rokottamattomien-aseman-koronapassin Jo nyt nähdään, että tartuntamäärien kasvaessa ja uuden variantin myötä myöskään rokotetut eivät ole turvassa vakavalta sairastumiselta, sillä sairaalahoitoon hakeutuu myös rokotettuja yhä enemmän ja sairaaloidemme kantokyky on puskettu rajoilleen. Koronapassin käyttö ei ole perusteltua (varsinkaan ilman että olisi perusteltua tarvetta rajoitustoimille), sillä vuotavat rokotteet antavat valheellisen turvallisuuden tunteen rokotetuille ja kukaan ei tiedä kuka rokottamaton tai rokotettu voi taudin saada vakavana. Laillisia perusteita koronapassin käyttöönottolle tai sen laajentamiselle ei nykyisessä pandemiatilanteessa ole, sillä rokotteet eivät estä tartuntoja varsinkaan omicronin osalta ja myös rokotettu voi sairastua jopa vakavasti tai viedä sen oireettomana riskiryhmäläiselle oleskeltuaan koronapassin mahdollistamassa tilaisuudessa.
   • Seppä Jussi
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • 1. LAUSUNTO JA VAATIMUS Hallituksen on viipymättä keskeytettävä esityksen valmistelu eikä sitä tule toimittaa eduskunnalle. Esitystä on pidettävä sopimattomana kansalaisten elämään ja terveyteen kohdistuvana pakottamisena. Esitys on mm. Suomen perustuslain, potilaslain ja Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen vastainen. 2. TAUSTAA STM:n mukaan: ”EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisen käytön – eli koronapassin käytön – laajentaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että koronapassi voidaan ottaa vapaaehtoisesti käyttöön myös tilanteissa, joissa toiminnanharjoittajiin ei kohdistu rajoituksia. Toiminnanharjoittaja voisi siis edellyttää asiakkailta tai tilaisuuteen osallistuvilta koronapassin esittämistä covid-19-tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. STM lähtee siten siitä, että koronapassin käytön laajentamisen tarkoitus on covid-19-tartuntojen leviämisen ehkäisy. STM ei ole esittänyt mitään tieteellistä tutkimusta, tilastoa tai selvitystä siitä, että koronatodistusta koskevan lain voimaantulon myötä 16.10.2021 koronatartunnat olisivat vähentyneet Suomessa. Päinvastoin tartunnat ovat lisääntyneet. 3. PERUSTELUT, ROKOTE Vastustamme koronapassin käytön laajentamista seuraavilla perusteilla: Koronarokotteet ”vuotavat” eli rokotepassi ei takaa sitä, etteikö rokotettu levitä tautia tai saa tartuntaa. Vain negatiivinen koronatesti voisi toimia todisteena siitä, ettei henkilö tartuta muita. Näin ollen koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. WHO:n 13.1.22. lausunnon mukaan : ”rokotusstrategia, joka perustuu alkuperäisen rokotekoostumuksen toistuviin tehosteannoksiin, ei todennäköisesti ole sopiva tai kestävä.” Omicron-variantti on nyt vallalla eikä WHO:nkaan mukaan rokotusstrategia voi perustua toistuviin tehosterokotuksiin. Näin ollen koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Myös Suomen ainoan virallisen asiantuntijatahon THL:n mukaan rokotusstrategiaa on muutettava koska koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen kyseenalaistaa koko passin tulevaisuuden MTV:n Uutisextrassa 15.1.22. – Jos passi ei estä tartuntojen leviämistä, kyllä silloin voidaan kysyä, tarvitaanko koko passia ollenkaan. Edes matkustamisessa. – Jos on niin, että rokotteet eivät estä tartuntoja, vaikka ne estävät sairastumista, silloin pohja koko sen passin ympäriltä tippuu pois, Salminen jatkaa. Nykyisen rokotteen teho hiipuu nopeasti Omicron-valtavirusta kohtaan- eri tutkimusten mukaan 2-4 kuukaudessa. Koronapassin käytön laajentamisen on ilmoitettu olevan voimassa 30.6.2022 asti. Suomessa on nyt suurella osalla väestöä menossa kolmas rokotekierros ja asiantuntijoiden mukaan neljättä ei enää suositella muille, paitsi riskiryhmään kuuluville. Näin ollen koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Rokotevalmistajat ovat ilmoittaneet kehitteillä olevasta uudesta rokotteesta, joka nykyistä paremmin tehoaisi Omicron-varianttiin ja mahdollisiin muihin uusiin variantteihin. Näin ollen sekä WHO:n , THL:n että rokotevalmistajien kannan mukaan koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Koska nykyistä rokotetta ei voi valtaosalle väestöä enää tehosterokottaa ja koska nykyisen rokotteen suoja on valtaosalla väestöä hiipunut ennen 30.6.22, velvoittaisi koronapassin käytön laajentaminen lähes kaikki kansalaiset siten ottamaan jonkin tulevan uuden rokotteen, josta ei mitään tietoa vielä ole saatavissa. Näin ollen nykyisellä rokotteella saatava koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Lopputulos on siten se, että koronapassin käytön laajentamista perustellaan siten virheellisesti terveysturvallisuudella – se ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä.. Kun rokotettu passinhaltija voi todistettavasti sekä levittää tautia että sairastua itse, ei terveysturvallisuus toteudu. Tosiasiallinen syy koronapassin käytön laajentamiselle on viranomaisten pyrkimys pakottaa kansalaiset ottamaan rokote. Tällainen totuudenvastaisesti terveysturvallisuuteen verhottu monien suomalaisten elämään ja terveyteen kohdistuva pakottaminen on paitsi sopimatonta ja epäasiallista viranomaistoimintaa niin myös täysin lainvastaista. Varsinkin, kun rokotepakko koskee nykyistä lopullista myyntilupaa vailla olevaa rokotetta, jonka rokotehaittailmoituksista ei STM:n alainen Fimea ole kokonaiseen vuoteen saanut käsiteltyä kuin murto-osan. Täysin tuomittavaa ja lainvastaista viranomaistoimintaa on pakottaa kansalaiset ottamaan jokin vielä täysin tuntematon uusi rokote, josta ei minkäänlaista dataa ole saatavissa. Eli jos haluat konserttiin, teatteriin, ravintolaan tai kuntosalille tms. sinun on otettava joko nykyiset rokotteet, jotka vuotavat eli eivät estä sinua tartuttamasta tai saamasta virusta tai uusi rokote, joka tehoaa Omicron-valtavirukseen, mutta josta ei ole mitään tietoa saatavilla. COVID-19 ROKOTTEIDEN HAITTAVAIKUTUKSISTA Rokotteiden haittavaikutuksia ei ole riittävästi tutkittu puolueettomien asiantuntijoiden toimesta eikä edes rokotevalmistajien omia kliinisiä rokotehaittatutkimuksia kattavasti julkaistu. Eritoten Yhdysvalloista FDA on vaatinut saada julkaista Pfizerin rokotetutkimustulokset 75 vuoden kuluessa ! FDA on vaatimuksensa hävinnyt Yhdysvaltain tiedonvapauslainsäädännön (FOIA) nojalla ja oikeuden velvoittamana julkaisee nyt rokotetutkimustulokset 31.1.2022 lukien 50.000 sivun kuukausivauhdilla. Kun Pfizerin koronarokotteen tutkimustulokset julkaistaan vasta 30.1.2022 lukien, herää kysymys, mihin kliinisiin rokotetutkimuksiin STM ja THL ovat perustaneet lähes mantrana mediassa esittämänsä väitteet siitä, että rokotteet ovat tutkitusti turvallisia? STM:n alaisuudessa toimiva Fimea ei ole kuluneen vuoden aikana saanut käsiteltyä rokotehaittailmoituksista kuin murto-osan ilmoittaen syyksi henkilöstöpulan. Fimean sivuilla rokotehaitoista kerrotaan vain ylimalkaisesti mainiten lähinnä tavanomaiset haittavaikutukset, mutta vaieten vakavista haittailmoituksista ja haittavaikutuksia sanallisesti väheksytään. Sama tapahtuu STM:n ja medialle antamissa haastatteluissa. Kysymys herää, miksi näin toimitaan. Näin kansalaisen oikeustajun ja kansanterveyden kannalta luulisi olevan KAIKKEIN TÄRKEINTÄ tutkia ja käsitellä rokotehaittailmoitukset heti niiden saavuttua ja niistä ajan tasalla olevaa tietoa välittömästi. STM:n ja Fimean toiminta vaikuttaa nyt siltä, että kansalaisten terveydellä ei ole väliä ja että todellisia rokotehaittoja pyritään salaamaan. Ennen koronapassin käytön laajentamista STM:n on joka tapauksessa huolehdittava siitä, että rokotehaittailmoitukset käsitellään ja niistä annetaan avoimesti tietoa, jotta kansalaiset, sekä rokottamattomat että myös jo rokotetut voivat perustaa harkintansa rokotteen hyödyistä ja haitoista todelliseen tietoon ja dataan. Kansalaisten tiedossa on tällä hetkellä, että noin vuoden ajanjakson aikana rokotusten käynnistyttyä 139 koronarokotteen haittavaikutusilmoituksessa kerrotaan potilaan menehtyneen (Fimea 2021). Lisäksi huomioon on otettava, että tehdyt haittavaikutusilmoitukset eivät kerro todellista määrää, koska ilmoittaminen on vapaaehtoista. EMA:n EudraVigilance -tietojärjestelmään on raportoitu yli 1,3 miljoonaa tapausta epäillyistä haittavaikutuksista Pfizerin, Modernan, AstraZenecan ja J&J:n Covid-rokotteista 1.1.2022 mennessä (EudraVigilance 2022). Ylikuolleisuus on myös tärkeä mittari. Tilastoista on havaittavissa selkeä ylikuolleisuuden nousu Suomessa. Vuonna 2021 touko-lokakuussa oli 2070 kuolemaa enemmän kuin vastaavina ajankohtina vuosina 2015- 2019. Samana aikana vuonna 2021 koronavirustautiin liittyviä kuolemia oli yhteensä 630. Muu ylikuolleisuus ajankohtana on siis ollut 1440. (Our World in Data 2021.) Avoimen rokotehaittatiedon puutteen vuoksi kansalaiset ovat joutuneet hankkimaan tietoa omatoimisesti. Suomalaiset kun eivät ole tyhmiä ja osaavat lukea muitakin kieliä. Tämän Lausunnon lopussa on liitteenä 1011 tutkimustulosta, jotka osoittavat rokotehaittojen vakavuuden ja runsaan ilmaantuvuuden. Katsomme, että viimeistään tällä lausunnolla saatetaan koronapassin käytön laajentamista käsittelevien eri viranomaisten ja henkilöiden tietoon covid-19 rokotteen vakavat haittavaikutukset. Näin ollen mahdollisesta rikosoikeudellisesta vastuusta ei voi enää vapautua tietämättömyyteen vedoten. 4. MAHDOLLINEN RIKOSOIKEUDELLINEN VASTUU 4.1. Kliinistä lääketutkimusta koskeva rikos ja Lääketieteellistä tutkimusta koskeva rikos 30.1.2022 astuu voimaan rikoslain 44 § 9 a § ja 9 b §, joissa säädellään Kliinistä lääketutkimusta koskevaa rikosta ja Lääketieteellistä tutkimusta koskevaa rikosta, joiden mukaan se, joka: 9 a §: 3) laiminlyö lääketutkimusasetuksen 41 tai 42 artiklassa taikka 54 artiklan 2 kohdassa säädetyn velvoitteen kirjata, dokumentoida tai ilmoittaa vakavasta haittatapahtumasta, vakavasta haittavaikutuksesta tai vakavasta odottamattomasta tapahtumasta taikka 4) laiminlyö toteuttaa lääketutkimusasetuksen 54 artiklan mukaiset kiireelliset turvallisuustoimet tutkittavien suojaamiseksi, siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle tai terveydelle, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, kliinistä lääketutkimusta koskevasta rikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 9 b §: 3) laiminlyö lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain 5 §:n 4 momentissa säädetyn velvoitteen keskeyttää tutkimus, toteuttaa välittömästi tutkittavien suojelemiseksi tarvittavat varotoimenpiteet tai laiminlyö kyseisessä momentissa säädetyn ilmoitusvelvoitteen, siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle tai terveydelle, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, lääketieteellistä tutkimusta koskevasta rikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Haittatapahtumia ja vakavia haittatapahtumia ei Suomessa ole kirjattu, dokumentoitu ja ilmoitettu VUOTEEN eikä rokottamista ole keskeytetty kansalaisten suojelemiseksi Tämä siitä huolimatta, että rokotehaitat vaikuttavat varsin mittavilta. On siten mahdollista, että Suomessa on viranomaistaholla voitu syyllistyä po rikoksiin. 4.2. Haagin kansainvälisessä rikostuomioistuimessa vireillä oleva juttu Britanniassa MD Sam White, lakimies Philip Hyland (PJH-laki), Lois Bayliss (Broad Yorkshiren laki) ja eläkkeellä oleva poliisi Mark Sexton ym yhteensä 7 henkilöä ovat 20.12.2021 rikosperusteisen kanteen, jonka esitutkinta on aloitettu Metropolitan Police:ssa rikosnumerolla 6029679/21 ja Haagin Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa tapausnumerolla OTP‐CR‐473/21 mm Britannian lääke- ja tuotevalvontavirasto MHRA.ta kohtaan koronarokotteisiin ja rokotetutkimuksia koskevista väitetyistä väärinkäytöksistä julkisessa virassa; törkeästä huolimattomuudesta tapahtuneesta tapoista, kansanmurhasta ja rikoksista ihmisyyttä vastaan ym. Rikosilmoituksessa todetaan mediatietojen mukaan, että hankitut todisteet MHRA vastaan osoittaisivat, että rokotetietojen, kokeiden ja tutkimusten osalta ei MHRA:ssa olisi noudatettu asianmukaista huolellisuutta; ja että MHRA edelleen jättää huomiotta rokotteiden aiheuttamat kuolemat, haitat ja vammat. Mark Sextonin mukaan: ” Käynnissä on tahallinen väärän tiedon levittämiskampanja. Monet eivät edes ymmärrä, että covid-rokote on vielä kokeellinen tuote. Tämä on kauaskantoisin koskaan tehty rikostutkinta. Kansallinen skandaali, joka uhkaa kaikkien Yhdistyneessä kuningaskunnassa olevien ihmisten elämää ja toimeentuloa.” Jos ja kun Haagin kansainvälinen rikostuomioistuin on ottanut asian käsiteltäväkseen, on kyseessä todella tärkeä asia, hakemus liitteenä tässä https://www.docdroid.com/WUjv6iw/icc-complaint-7-1-pdf Tohtori Sam Whiten kirje MHRA:n puheenjohtajalle lakisääteisten velvoitteiden ja huolellisuusvelvoitteiden rikkomisesta https://pjhlaw.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/letterMHRA.pdf 4.3. Yhteenveto muista laeista ym, joita koronapassin käytön laajentamiseen viranomaisissa osallistuvat mahdollisesti voivat syyllistyä Alla yhteenveto muista laeistaa, säädöksistä julistuksista ja suosituksista, joita mahdollisesti viranomaistaholla nyt rikotaan Yhteenveto niistä laeista, säädöksistä, julistuksista ja suosituksista, joita mahdollisesti rikotaan annettaessa nykyisiä injektioita ilman täydellistä tiedonantoa, vapaata suostumusta, lahjuksin, painostaen, ja erityisesti jos niitä pakotetaan tai vaaditaan perusoikeuksien (oikeus työhön, liikkumisvapauteen, terveydenhoitoon, jne.) poistamisen uhalla on seuraavassa: 1) Suomen perustuslaki 7 § Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731 2) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 5 § Potilaan tiedonsaantioikeus, 6 § Potilaan itsemääräämisoikeus https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785 3) Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990488 Laki kliinisestä lääketutkimuksesta (voimaan 31.1.2022) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210983 4) Oviedon sopimus (eli Euroopan neuvoston yleissopimus ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla) 2 artikla Ihmisen ensisijaisuus, 5 artikla Yleissääntö https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2010/20100024/20100024_2 5) Euroopan ihmisoikeussopimus 14 artikla Syrjintä https://finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063/19990063_2 6) Euroopan komission asetus ehdollisten myyntilupien antamisesta (EY) N:o 507/2006 // 4., 5. artiklat https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0507 7) UNESCO:n kansainvälinen bioetiikan ja ihmisoikeuksien julistus // Artikla 6 Suostumus https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146180 Maailman lääkäriliiton Helsingin julistus – Eettiset periaatteet lääketieteellisessä tutkimuksessa // 9., 10., 25. & 37 https://www.laakariliitto.fi/laakariliitto/etiikka/helsingin-julistus/ 9) Suomen Lääkäriliiton Valtuuskunnan Eettiset Ohjeet (Lääkäriliitto) // IV ja V https://www.laakariliitto.fi/laakarin-tietopankki/kuinka-toimin-laakarina/eettiset-ohjeet/ 10) Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2019 // 3.2. Tutkittavan kohtelu ja oikeudet https://tenk.fi/sites/default/files/2021-01/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2020.pdf 11) CIOMS International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans // GUIDELINE 9 https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf 12) Euroopan neuvoston parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselma 2361 (2021) // 7.3.1 ja 7.3.2 https://pace.coe.int/en/files/29004/html 13) Euroopan neuvoston parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselma 2383 (2021) // 4., 5., 8.-10. ja 13.7 https://pace.coe.int/en/files/29348/html 14) Nürnbergin säännöstö // 1.-5. 5. ROKOTEHNAKINTASOPIMUS , APA EU:n sekä Pfizerin ja BionTechin välinen covid-19 rokotehankintasopimus eli APA-sopimus EU:n ja Pfizerin+ Biontechin välisessä APA-sopimuksessa rokotevalmistajat vapautettiin kaikesta rokotehaittojen korvausvastuusta ja vielä siten, että rokotevalmistajat eivät käytännössä vastaa edes tahallisen tekonsa aiheuttamista rokotehaitoista. Suomi on sitoutunut tähän sopimukseen. Viranomistaholta on edesvastuutonta pakottaa kansalaiset ottamaan rokote, johon rokotevalmistajat itse luottavat niin vähän, että ovat sopimusteitse vapauttaneet itsensä rokotehaittavastuusta kokonaan ! Allekirjoitettu sopimusjäljennös liitteenä 1, haittavastuusta vapauttaminen on sopimuksen kohdassa 12. Koronapassin laajentaminen tarkoittaisi siten sitä, että rokottamattoman suomalaisen on ravintolaan, kuntosalille, konserttiin, teatteriin tms. päästäkseen otettava rokote, jonka valmistaja ei ole siitä vastuussa millään tavoin, ei edes tahallisen teon kyseessä ollessa. APA-sopimus on Suomen vahingonkorvauslain vastainen. APA-sopimuksessa on lisäksi rajoitettu suomen kansalaisen oikeutta valita oma asiantuntijansa rokotehaittaa todistamaan. Rokotevalmistajalla on oikeus evätä rokotehaitan uhriksi joutuneen ehdottama asiantuntija. Kaiken kukkuraksi Suomi on sitoutunut APA-sopimuksessa korvaamaan rokotevalmistajan oikeudenkäyntikulut riippumatta siitä, kumpi jutun voittaa. Rokotteet eivät vielä ole saaneet lopullista myyntilupaa, joka on tulossa vasta 12/2023 – jos tulee. On kohtuutonta ja perustuslain vastaista velvoittaa kansalaisia ottamaan rokote, jolla ei ole lopullista myyntilupaa ja josta aiheutuvia rokotehaittakorvauksia ei käytännössä voi vaatia rokotevalmistajilta edes tahallisen teon kyseessä ollessa. Suomessa rokotehaittakorvaukset toki maksaa Lääkevahinkovakuutusyhtiö, MUTTA siellä ongelmana on ns. ”asiantuntijalääkäri”-menettely, jossa rokotteen ja haitan syy-seuraussuhteen määrittelee potilasta näkemättä Vakuutusyhtiön asiantuntijalääkäri. Tätä vakuutusyhtiön asiantuntijalääkäri-menettelyä on jo vuosia laajasti kritisoitu julkisuudessa. Rokotehaittakorvaus on vähemmän, kuin normaali siviilioikeudellinen vahingonkorvaus, jonka Suomi on APA-sopimuksen hyväksyessään kansalaisiltaan evännyt. 6. LAPSET JA NUORET Koronapassin käyttö vaikuttaa suoraan myös alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten elämään vanhempien ja perheiden kautta. Koronatodistuksen edellyttäminen rajoittaa osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin ja verorahoin kustannettuihin palveluihin, jotka kuuluvat kaikille. Tämä lisää mielenterveysongelmia ja vaikuttaa perheisiin ja ihmissuhteisiin negatiivisesti. Negatiiviset vaikutukset sekä nuorten fyysiseen että henkiseen terveyteen ovat suuret. Koronatodistus heikentää kaikin tavoin suomalaisten nuorten oikeuksia. Kuitenkaan koronatodistuksen käyttö ei vähennä koronatartuntoja tai estä sairastumasta. Vaikkakin koronapassin ja sen käytön laajentamisen kohderyhmänä ovat 16 vuotta täyttäneet ja vanhemmat, ulottuvat välilliset vaikutukset kaikkiin Suomen lapsiin ja nuoriin. STM ei ole tehnyt koronapassin käytän laajentamisesta ja sen surauksista minkäänlaista analyysiä lapsille ja nuorille. Luonnoksen luvussa 4.1 todetaan, että: ”Koronatodistusta saisi edellyttää muun muassa ravintoloissa ja muissa yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa sisätiloissa sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajatuissa ulkotiloissa. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi yleisötilaisuuksiin käytettävät tilat, kuntosalit ja muut urheiluun tai liikuntaan käytettävät tilat, harrastustoimintaan käytettävät tilat, huvi- ja teemapuistot sekä museot, näyttelytilat ja muut vastaavat kulttuuritilat.” Koronapassin voimaantulon jälkeen lasten ja nuorten vanhemmat eivät ole pystyneet osallistumaan lastensa harrastustoimintaan, eivätkä perheet ole päässeet yhdessä mm. liikunta- tai kulttuuritapahtumiin. Tällainen kaikkiin lapsiin ja nuoriin vaikuttava syrjivä toimintatapa syvenee kaavaillun lakimuutoksen myötä. Osallistuminen tosiasiassa kiellettäisiin vanhempien tai nuorten rokotusstatuksen perusteella. Laura Kauhanen (2021) käsitteli THL:n webinaarissa 25.11.2021 pandemiaan liittyviä lasten ja nuorten psyykkisiä haasteita ja ongelmia. Laajan islantilaistutkimuksen mukaan autonomian, ystävien ja vertaisten vuorovaikutuksen tarve on 16-18-vuotiailla suurempi verrattuna nuorempiin ikäryhmiin. Yhteensä 17 tutkimuksen mukaan lasten ja nuorten masennus- ja ahdistusoireet ovat lisääntyneet koronapandemian aikana. Itsetuhoiset yhteydenotot Mieli ry:n Kriisipuhelimeen ovat nousussa etenkin alle 30-vuotiaiden keskuudessa. Joka kymmenes 18-34-vuotias suomalainen on vakavasti harkinnut henkensä riistämistä vuonna 2021. Pitkään jatkuva altistuminen koronapandemian rajoitustoimille vaikuttaa kumulatiivisesti negatiivisesti lasten ja nuorten mielenterveyteen. AACAP:in (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry) puheenjohtaja Gabrielle A. Carlson totesi 21.10.2021: ”Olemme huolissamme siitä, että masennus, ahdistus, traumat, yksinäisyys ja itsetuhoisuus ovat huimassa nousussa nuorten keskuudessa. Sillä on pysyviä vaikutuksia heihin, heidän perheisiinsä, yhteisöihinsä ja kaikkien meidän tulevaisuuteemme”. Kauhasen tutkimuksen yksi keskeinen johtopäätös on, että liikunnan ym. harrastaminen ja harrastuspaikkojen auki pitäminen lapsille ja nuorille mielenterveyden ylläpitämiseksi pandemian aikana ja jälkeen, on tärkeää. (Kauhanen 2021.) Uusimman suomalaisen Kouluterveyskyselyn mukaan (THL 2021) nuorten ahdistus- ja masennusoireilu oli keväällä 2021 lisääntynyt huomattavasti verrattuna epidemiaa edeltävään mittaukseen sekä tytöillä että pojilla. Myös kouluterveyskyselyissä on todettu nuorten mielenterveysoireilun lisääntyneen ja psyykkisen hyvinvoinnin heikentyneen koronapandemian aikana. Sosiaalisten kontaktien väheneminen ja rajaaminen on erityisen vaikutuksellista nuorille, joilla tarvekaveripiriin eli ikätoverikontakteihin on suuri. Rajoitukset ovat jo nyt ulottuneet nuorten harrastustoimintaan ja vapaa-ajan viettoon. Mikäli lakimuutos kornapassin käytön laajentamisesta asuisi voimaan kurjistuisi sekä lasten että nuorten tilanne entisestään. Ketään ei saa pakottaa tai painostaa lääketieteelliseen toimenpiteeseen; ei varsinkaan lapsiaja nuoria. Rokotehaitat kaikille ovat pahimmillaan elinikäisiä ja peruuttamattomia. Ei voida hyväksyä sitä, että lasten ja nuorten tulevaisuus romahtaa rokotehaitan johdosta. Varsinkin kun koronarokotteiden turvallisuutta ja tehokkuutta ei huolellisesti ole tutkittu eikä rokotteen pitkäaikaisvaikutuksista vielä edes voi olla varmaa tietoa. On edesvastuutonta käyttää lasten ja nuorten ymmärtämättömyyttä hyväksi ja pakottaa heidät ottamaan kyseenalainen kokeellinen rokote lukuisine tehosterokotteineen. Tässä ei enää ole kyse nuoren tai jopa lapsen suostumuksesta omasta vapaasta tahdostaan. Lakiuudistuksessa ei sanallakaan kerrota, kuinka monta koronarokotetta lapset ja nuoret on tarkoitus painostaa ottamaan koronapassin pitääkseen ja voidakseen elää normaalia elämää. 7. KORONAPASSIN JA SEN KÄYTÖN LAAJENTAMISEN PERUSTUSLAINVASTAISUUS Itä-Suomen yliopiston tutkimusartikkelia 14.1.22 lainaten julkisoikeuden yliopistonlehtorin, dosentti Matti Muukkosen tuoreen vertaisarvioidun tutkimuksen mukaan perustuslakivaliokunta ei käsitellyt asianmukaisesti eri ihmisryhmien asemaa puoltaessaan koronapassin kansallista käyttöä loppuvuonna 2021. Koronapassi, perustuslaki ja yhdenvertaisuustarkasteluasetelman kritiikki -tutkimuksen (Edilex 2/2022) mukaan niin tartuntatautilain muuttamiseen johtaneesta hallituksen esityksestä kuin perustuslakivaliokunnan lausunnosta ilmenee, kuinka lainsäädännön oli tarkoituskin asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan rokotusstatuksen perusteella, mutta tätä ei pidetty ongelmana. Muukkosen mukaan tilanne muodostui kuitenkin ongelmalliseksi, kun tarkastelua ei viety riittävän pitkälle sen tunnistamiseksi millaisessa asemassa eri ihmisryhmät terveydentilansa perusteella olivat. Pauli Rautiainen ja Ida Koivisto ovat aiemmassa tutkimuksessaan kirjoittaneet oikeusjärjestyksen luomista hahmoista. Koronapassin tapauksessa terveille rokottamattomille kirjoitettiin rooli, jonka mukaan he olisivat ikään kuin käyttäytyneet väärin, vaikka missään vaiheessa rokotusta ei ollut määrätty kenellekään velvollisuudeksi, Muukkonen tuo esiin. Muukkosen mukaan se, ettei rokottautumisvelvollisuutta ole asetettu, on tarkoittanut harkintavallan myöntämistä yksityisille henkilöille, jolloin on hankala ajatella, että tuota valtaa käyttäneisiin kohdistetaan tosiasiallisesti kielteisiä seuraamuksia. Heitä pidettiin ikään kuin vaarallisina muille ja heille asetettiin velvollisuus todistaa puhtautensa, Muukkonen kertaa tutkimuksensa havaintoja. Muukkosen mukaan tulevien perusoikeusrajoitusten käsittelyn yhteydessä on erittäin tärkeää, että jokainen rajoituksen kohteeksi joutuva ryhmä on asianmukaisesti tunnistettu ja lainsäädännön vaikutukset heihin tulee asianmukaisesti arvioiduksi. Muukkosen tutkimus on avoimesti luettavissa osoitteesta: https://www.edilex.fi/artikkelit/25547.pdf 7.1. Syrjintäkiellon rikkominen Luonnoksessa esitetään luvussa 1.1, että ”Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 8 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä muun ohella terveydentilan tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Erilainen kohtelu ei ole syrjintää, jos kohtelu perustuu lakiin ja sillä muutoin on hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. (yhdenvertaisuuslaki 11.1 §) Erilainen kohtelu on oikeutettua, vaikka kohtelun oikeuttamisperusteista ei ole säädetty, jos kohtelulla on perus- ja ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. (yhdenvertaisuuslaki 11.2 §) Yleisvaarallisen tartuntataudin kuten covid-19-taudin leviämisen estäminen on kiistatta hyväksyttävä tavoite. Taudin leviämisen estämisellä pyritään suojelemaan ihmisten henkeä ja terveyttä sekä turvaamaan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kantokyky.” Suomen ainoan virallisen ja hyväksytyn asiantuntijan Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen (THL) terveysturvallisuusjohtaja Mika Salmisen 15.1.2022 MTV Uutisille ilmoittaman mukaan: ” Koronastrategiaa pitää muuttaa – ”Vähitellen täytyy siirtyä normaalimpaan sairauden käsittelyyn”. Myös useat muut asiantuntijatahot kertovat mediassa samaa. Taudin leviäminen ei ole estettävissä koronapassin käytön laajentamisella eikä siten luonnoksessa esitettyjä yhdenvertaisuuslain vastaisia mutta silti hyväksyttäviä syitä ei ole olemassa asiantuntijoiden mukaan. Mediassa kerrotaan myös, että STM käyttäisikin jotain muuta asiantuntijatahoa, kuin THL:ää, mutta ei suostu kertomaan asiantuntijoidensa nimiä. Tilanne on pöyristyttävä ja tarkoittaa sitä, että STM ei ole käyttänyt lakiluonnoksensa asiantuntijana THL:ää vaan jotain nimettömäksi jätettyjä tahoja. Erityisen moitittavaa viranomaistoimintaa tämä on siksi, että laki koskettaa kansalaisten elämää ja terveyttä niin laajalti. Lakiluonnoksessa ei myöskään ole huomioitu epidemiologista tilannekuvaa: ”Kahden viikon aikana (1. –15.12.) uusia kuolemia on raportoitu yhteensä 98 ja näistä 78 prosenttia (76 kpl) raportoitiin yli 70-vuotiailla.” On tärkeää asettaa nämä tiedot laajempaan kontekstiin. Tilastokeskuksen (2021) data kertoo, että vuonna 2020 Suomessa kuoli 55 500 henkeä. Eniten kuolemia aiheuttivat edelleen verenkiertoelinten sairaudet, kasvaimet ja muistisairaudet, joihin menehtyi yli 42 000 henkilöä. Covid-19-virusinfektioon kuoli 558 henkilöä, joiden keski-ikä oli 84- vuotta. Covid-19-virusinfektio oli vasta yhdeksäs yksittäinen kuolinsyy; heti itsemurhien jälkeen. Alle 65- vuotiaita kuoli koronavirustautiin 42 henkilöä. Vuoden 2021 loppuun mennessä koronavirustautiin liittyviä kuolemia on tilastoitu Suomessa yhteensä 1564 (THL 2022). Koronavirustaudin epidemiologinen tilannekuva ei siis anna perusteluja koronatodistuksen käytölle tai sen laajentamiselle. Suomen kansalaiset on poliittista valtaa käyttävien taholta mediassa jaettu rokotettuihin ja rokottamattomiin – hyviin ja pahoihin. Rokottamattomat on epäasiallisin kielenkääntein tuomittu perusteettomasti. Kyse on selkeästä vihapuheesta. Rokottamattomien syyllistäminen tulee ilmi myös esitysluonnoksesta, jossa todetaan (s. 13 ), että Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ilmaisi 15.11. pidetyssä lehdistötilaisuudessa, että: ” rokottamattomien tilanne saakin olla (”må godt være”) rokotettuja hankalampi.” Luonnoksessa todetaan suoraan, että: ”Rokottamattomien aseman hankaloituminen on päättäjien tiedossa ja se on myös osin tarkoituksellista”. Tämä on täydessä ristiriidassa siihen STM:n väitteeseen, että koronapassin käytön laajentaminen tehtäisiin terveysturvallisuussyistä. Tosiasiassa lakimuutoksella halutaan syrjiä rokottamattomia ja asettaa heidät epätasa-arvoiseen asemaan vakaumuksensa, mielipiteensä, terveydentilansa vuoksi eli juurikin Perustuslaissa ja Yhdenvertaisuuslaissa todettujen kiellettyjen syrjintäperusteiden nojalla. Tämä on todella huolestuttavaa viranomaistoimintaa ! Eritoten viranomaisen ja poliittisten päättäjien tulee noudattaa lakia. Korinapassin käytön laajennushanke on siten Perustuslain mukaisen yleisen syrjintäkiellon ja Yhdenvertaisuuslain kieltämän välittömän ja välillisen syrjinnän kiellon eli lain vastainen. 8. ESITYSLUONNOKSEN PUUTTEET Esitysluonnos on pahasti puutteellinen ja keskeneräinen. Siitä on jätetty kokonaan pois useita lakimuutoksen vaikutukseen liittyviä arviointeja ja kerrottu, että niitä tullaan täydentämään lausuntokierroksen aikana tai sen jälkeen. Tämä on hyvän hallintotavan vastaista. Erityisen paheksuttavaa puutteellisuus on myös siksi, että koronapassin käytön laajentaminen koskettaisi kansalaisten elämää ja terveyttä laajasti. 9. EPÄLUOTTAMUS VIRANOMAISTAHOON STM:n ja hallituksen toiminta THL.n asiantuntijana antamien suositusten ja ohjeiden vastaisesti ja epämääräisten nimettömien asiantuntijoiden käyttö on aiheuttanut syvän epäluottamuksen kansalaisissa. MTV Uutisten päätoimittajan Ilkka Ahtiaisen 15.1.22 julkaistun kirjoituksen sanoja lainaten: ”STM:n infoihin ei enää voi suhtautua kritiikittä” Median näkökulmasta Kiurun toimintatavat ovat johtaneet siihen, että ainakin MTV Uutisissa sosiaali- ja terveysministeriön koronatiedotustilaisuuksiin on toistaiseksi mahdotonta suhtautua normaalin suomalaisen perusluottamuksen varassa. Eli että niissä kerrottaisiin asioista parhaan tietämyksen perusteella niin kuin asiat ovat, virkavastuulla. Viikon takainen long covid -info oli käännekohta. Heti tuoreeltaan runsaslukuinen joukko eri alojen lääkäreitä arvosteli infossa esitettyjä lukuja koronan pitkäaikaisoireiden yleisyydestä. He myös kritisoivat tapaa, jolla Kiuru väritti sanomaansa ja valjasti koko tilaisuuden omiin tarkoitusperiinsä. Muiden muassa Helsingin Sanomat on ansiokkaasti purkanut Kiurun tiedotustilaisuudessa välittämää ”tietoa”. Tuoreet mediatiedot kertovat, että Kiuru on sumuttanut omia ministerikollegoitaan hallituksen koronaryhmän kokouksissa. Hän tai hänen esikuntansa ovat julkisuuden kautta yrittäneet savustaa THL:n johtoa ja asiantuntijoita tehtävistään. Kiuru on sivuuttanut maan parhaiden infektiotautiasiantuntijoiden näkemykset ja murentanut tällä tavoin näiden uskottavuutta suuren yleisön silmissä. Kiuru ei paljasta, ketkä ovat hänen todelliset neuvonantajansa. Sosiaalisesta mediasta saa tosin käsityksen, että Kiurun kuiskaajat kuuluvat pieneen autoritaarisia menetelmiä kannattavien ns. tukahduttajien (ZeroCovid) tutkijaverkostoon. Näillä tutkijoilla on korkeita oppiarvoja, mutta aivan joiltain muilta kuin infektiotautien ja epidemiologian aloilta. Kun nyt koronapassin käytön laajentamista koskeva lakiluonnos selkeästi perustuu näiden ministeri Kiurun nimettöminä pysyvien asiantuntija-neuvonantajien kantaan, on esitystä pidettävä joka tavoin sopimattomana ja lainvastaisena. 7. KORONAPASSIN JA SEN KÄYTÖN LAAJENTAMISEN PERUSTUSLAINVASTAISUUS Itä-Suomen yliopiston tutkimusartikkelia 14.1.22 lainaten julkisoikeuden yliopistonlehtorin, dosentti Matti Muukkosen tuoreen vertaisarvioidun tutkimuksen mukaan perustuslakivaliokunta ei käsitellyt asianmukaisesti eri ihmisryhmien asemaa puoltaessaan koronapassin kansallista käyttöä loppuvuonna 2021. Koronapassi, perustuslaki ja yhdenvertaisuustarkasteluasetelman kritiikki -tutkimuksen (Edilex 2/2022) mukaan niin tartuntatautilain muuttamiseen johtaneesta hallituksen esityksestä kuin perustuslakivaliokunnan lausunnosta ilmenee, kuinka lainsäädännön oli tarkoituskin asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan rokotusstatuksen perusteella, mutta tätä ei pidetty ongelmana. Muukkosen mukaan tilanne muodostui kuitenkin ongelmalliseksi, kun tarkastelua ei viety riittävän pitkälle sen tunnistamiseksi millaisessa asemassa eri ihmisryhmät terveydentilansa perusteella olivat. Pauli Rautiainen ja Ida Koivisto ovat aiemmassa tutkimuksessaan kirjoittaneet oikeusjärjestyksen luomista hahmoista. Koronapassin tapauksessa terveille rokottamattomille kirjoitettiin rooli, jonka mukaan he olisivat ikään kuin käyttäytyneet väärin, vaikka missään vaiheessa rokotusta ei ollut määrätty kenellekään velvollisuudeksi, Muukkonen tuo esiin. Muukkosen mukaan se, ettei rokottautumisvelvollisuutta ole asetettu, on tarkoittanut harkintavallan myöntämistä yksityisille henkilöille, jolloin on hankala ajatella, että tuota valtaa käyttäneisiin kohdistetaan tosiasiallisesti kielteisiä seuraamuksia. Heitä pidettiin ikään kuin vaarallisina muille ja heille asetettiin velvollisuus todistaa puhtautensa, Muukkonen kertaa tutkimuksensa havaintoja. Muukkosen mukaan tulevien perusoikeusrajoitusten käsittelyn yhteydessä on erittäin tärkeää, että jokainen rajoituksen kohteeksi joutuva ryhmä on asianmukaisesti tunnistettu ja lainsäädännön vaikutukset heihin tulee asianmukaisesti arvioiduksi. Muukkosen tutkimus on avoimesti luettavissa osoitteesta: https://www.edilex.fi/artikkelit/25547.pdf 7.1. Syrjintäkiellon rikkominen Luonnoksessa esitetään luvussa 1.1, että ”Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 8 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä muun ohella terveydentilan tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Erilainen kohtelu ei ole syrjintää, jos kohtelu perustuu lakiin ja sillä muutoin on hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. (yhdenvertaisuuslaki 11.1 §) Erilainen kohtelu on oikeutettua, vaikka kohtelun oikeuttamisperusteista ei ole säädetty, jos kohtelulla on perus- ja ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. (yhdenvertaisuuslaki 11.2 §) Yleisvaarallisen tartuntataudin kuten covid-19-taudin leviämisen estäminen on kiistatta hyväksyttävä tavoite. Taudin leviämisen estämisellä pyritään suojelemaan ihmisten henkeä ja terveyttä sekä turvaamaan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kantokyky.” Suomen ainoan virallisen ja hyväksytyn asiantuntijan Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen (THL) terveysturvallisuusjohtaja Mika Salmisen 15.1.2022 MTV Uutisille ilmoittaman mukaan: ” Koronastrategiaa pitää muuttaa – ”Vähitellen täytyy siirtyä normaalimpaan sairauden käsittelyyn”. Myös useat muut asiantuntijatahot kertovat mediassa samaa. Taudin leviäminen ei ole estettävissä koronapassin käytön laajentamisella eikä siten luonnoksessa esitettyjä yhdenvertaisuuslain vastaisia mutta silti hyväksyttäviä syitä ei ole olemassa asiantuntijoiden mukaan. Mediassa kerrotaan myös, että STM käyttäisikin jotain muuta asiantuntijatahoa, kuin THL:ää, mutta ei suostu kertomaan asiantuntijoidensa nimiä. Tilanne on pöyristyttävä ja tarkoittaa sitä, että STM ei ole käyttänyt lakiluonnoksensa asiantuntijana THL:ää vaan jotain nimettömäksi jätettyjä tahoja. Erityisen moitittavaa viranomaistoimintaa tämä on siksi, että laki koskettaa kansalaisten elämää ja terveyttä niin laajalti. Lakiluonnoksessa ei myöskään ole huomioitu epidemiologista tilannekuvaa: ”Kahden viikon aikana (1. –15.12.) uusia kuolemia on raportoitu yhteensä 98 ja näistä 78 prosenttia (76 kpl) raportoitiin yli 70-vuotiailla.” On tärkeää asettaa nämä tiedot laajempaan kontekstiin. Tilastokeskuksen (2021) data kertoo, että vuonna 2020 Suomessa kuoli 55 500 henkeä. Eniten kuolemia aiheuttivat edelleen verenkiertoelinten sairaudet, kasvaimet ja muistisairaudet, joihin menehtyi yli 42 000 henkilöä. Covid-19-virusinfektioon kuoli 558 henkilöä, joiden keski-ikä oli 84- vuotta. Covid-19-virusinfektio oli vasta yhdeksäs yksittäinen kuolinsyy; heti itsemurhien jälkeen. Alle 65- vuotiaita kuoli koronavirustautiin 42 henkilöä. Vuoden 2021 loppuun mennessä koronavirustautiin liittyviä kuolemia on tilastoitu Suomessa yhteensä 1564 (THL 2022). Koronavirustaudin epidemiologinen tilannekuva ei siis anna perusteluja koronatodistuksen käytölle tai sen laajentamiselle. Suomen kansalaiset on poliittista valtaa käyttävien taholta mediassa jaettu rokotettuihin ja rokottamattomiin – hyviin ja pahoihin. Rokottamattomat on epäasiallisin kielenkääntein tuomittu perusteettomasti. Kyse on selkeästä vihapuheesta. Rokottamattomien syyllistäminen tulee ilmi myös esitysluonnoksesta, jossa todetaan (s. 13 ), että Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ilmaisi 15.11. pidetyssä lehdistötilaisuudessa, että: ” rokottamattomien tilanne saakin olla (”må godt være”) rokotettuja hankalampi.” Luonnoksessa todetaan suoraan, että: ”Rokottamattomien aseman hankaloituminen on päättäjien tiedossa ja se on myös osin tarkoituksellista”. Tämä on täydessä ristiriidassa siihen STM:n väitteeseen, että koronapassin käytön laajentaminen tehtäisiin terveysturvallisuussyistä. Tosiasiassa lakimuutoksella halutaan syrjiä rokottamattomia ja asettaa heidät epätasa-arvoiseen asemaan vakaumuksensa, mielipiteensä, terveydentilansa vuoksi eli juurikin Perustuslaissa ja Yhdenvertaisuuslaissa todettujen kiellettyjen syrjintäperusteiden nojalla. Tämä on todella huolestuttavaa viranomaistoimintaa ! Eritoten viranomaisen ja poliittisten päättäjien tulee noudattaa lakia. Korinapassin käytön laajennushanke on siten Perustuslain mukaisen yleisen syrjintäkiellon ja Yhdenvertaisuuslain kieltämän välittömän ja välillisen syrjinnän kiellon eli lain vastainen. 8. ESITYSLUONNOKSEN PUUTTEET Esitysluonnos on pahasti puutteellinen ja keskeneräinen. Siitä on jätetty kokonaan pois useita lakimuutoksen vaikutukseen liittyviä arviointeja ja kerrottu, että niitä tullaan täydentämään lausuntokierroksen aikana tai sen jälkeen. Tämä on hyvän hallintotavan vastaista. Erityisen paheksuttavaa puutteellisuus on myös siksi, että koronapassin käytön laajentaminen koskettaisi kansalaisten elämää ja terveyttä laajasti. 9. EPÄLUOTTAMUS VIRANOMAISTAHOON STM:n ja hallituksen toiminta THL.n asiantuntijana antamien suositusten ja ohjeiden vastaisesti ja epämääräisten nimettömien asiantuntijoiden käyttö on aiheuttanut syvän epäluottamuksen kansalaisissa. MTV Uutisten päätoimittajan Ilkka Ahtiaisen 15.1.22 julkaistun kirjoituksen sanoja lainaten: ”STM:n infoihin ei enää voi suhtautua kritiikittä” Median näkökulmasta Kiurun toimintatavat ovat johtaneet siihen, että ainakin MTV Uutisissa sosiaali- ja terveysministeriön koronatiedotustilaisuuksiin on toistaiseksi mahdotonta suhtautua normaalin suomalaisen perusluottamuksen varassa. Eli että niissä kerrottaisiin asioista parhaan tietämyksen perusteella niin kuin asiat ovat, virkavastuulla. Viikon takainen long covid -info oli käännekohta. Heti tuoreeltaan runsaslukuinen joukko eri alojen lääkäreitä arvosteli infossa esitettyjä lukuja koronan pitkäaikaisoireiden yleisyydestä. He myös kritisoivat tapaa, jolla Kiuru väritti sanomaansa ja valjasti koko tilaisuuden omiin tarkoitusperiinsä. Muiden muassa Helsingin Sanomat on ansiokkaasti purkanut Kiurun tiedotustilaisuudessa välittämää ”tietoa”. Tuoreet mediatiedot kertovat, että Kiuru on sumuttanut omia ministerikollegoitaan hallituksen koronaryhmän kokouksissa. Hän tai hänen esikuntansa ovat julkisuuden kautta yrittäneet savustaa THL:n johtoa ja asiantuntijoita tehtävistään. Kiuru on sivuuttanut maan parhaiden infektiotautiasiantuntijoiden näkemykset ja murentanut tällä tavoin näiden uskottavuutta suuren yleisön silmissä. Kiuru ei paljasta, ketkä ovat hänen todelliset neuvonantajansa. Sosiaalisesta mediasta saa tosin käsityksen, että Kiurun kuiskaajat kuuluvat pieneen autoritaarisia menetelmiä kannattavien ns. tukahduttajien (ZeroCovid) tutkijaverkostoon. Näillä tutkijoilla on korkeita oppiarvoja, mutta aivan joiltain muilta kuin infektiotautien ja epidemiologian aloilta. Kun nyt koronapassin käytön laajentamista koskeva lakiluonnos selkeästi perustuu näiden ministeri Kiurun nimettöminä pysyvien asiantuntija-neuvonantajien kantaan, on esitystä pidettävä joka tavoin sopimattomana ja lainvastaisena.
   • Mikkola Timo
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Koronapassin täytäntöönpano rajoitusten voimassaoloajan ulkopuolella olisi aivan käsittämätön päätös. Se rikkoisi suomen perustuslain 2. Luvun pykälää 6&7. Tällä voisi olla tuhoisat seuraukset. Me emme halua tällaista natsismia tähän maahan.
   • Rauhala Kalle
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • 1. LAUSUNTO JA VAATIMUS Hallituksen on viipymättä keskeytettävä esityksen valmistelu eikä sitä tule toimittaa eduskunnalle. Esitystä on pidettävä sopimattomana kansalaisten elämään ja terveyteen kohdistuvana pakottamisena. Esitys on mm. Suomen perustuslain, potilaslain ja Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen vastainen. 2. TAUSTAA STM:n mukaan: ”EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisen käytön – eli koronapassin käytön – laajentaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että koronapassi voidaan ottaa vapaaehtoisesti käyttöön myös tilanteissa, joissa toiminnanharjoittajiin ei kohdistu rajoituksia. Toiminnanharjoittaja voisi siis edellyttää asiakkailta tai tilaisuuteen osallistuvilta koronapassin esittämistä covid-19-tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. STM lähtee siten siitä, että koronapassin käytön laajentamisen tarkoitus on covid-19-tartuntojen leviämisen ehkäisy. STM ei ole esittänyt mitään tieteellistä tutkimusta, tilastoa tai selvitystä siitä, että koronatodistusta koskevan lain voimaantulon myötä 16.10.2021 koronatartunnat olisivat vähentyneet Suomessa. Päinvastoin tartunnat ovat lisääntyneet. 3. PERUSTELUT, ROKOTE Vastustamme koronapassin käytön laajentamista seuraavilla perusteilla: Koronarokotteet ”vuotavat” eli rokotepassi ei takaa sitä, etteikö rokotettu levitä tautia tai saa tartuntaa. Vain negatiivinen koronatesti voisi toimia todisteena siitä, ettei henkilö tartuta muita. Näin ollen koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. WHO:n 13.1.22. lausunnon mukaan : ”rokotusstrategia, joka perustuu alkuperäisen rokotekoostumuksen toistuviin tehosteannoksiin, ei todennäköisesti ole sopiva tai kestävä.” Omicron-variantti on nyt vallalla eikä WHO:nkaan mukaan rokotusstrategia voi perustua toistuviin tehosterokotuksiin. Näin ollen koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Myös Suomen ainoan virallisen asiantuntijatahon THL:n mukaan rokotusstrategiaa on muutettava koska koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen kyseenalaistaa koko passin tulevaisuuden MTV:n Uutisextrassa 15.1.22. – Jos passi ei estä tartuntojen leviämistä, kyllä silloin voidaan kysyä, tarvitaanko koko passia ollenkaan. Edes matkustamisessa. – Jos on niin, että rokotteet eivät estä tartuntoja, vaikka ne estävät sairastumista, silloin pohja koko sen passin ympäriltä tippuu pois, Salminen jatkaa. Nykyisen rokotteen teho hiipuu nopeasti Omicron-valtavirusta kohtaan- eri tutkimusten mukaan 2-4 kuukaudessa. Koronapassin käytön laajentamisen on ilmoitettu olevan voimassa 30.6.2022 asti. Suomessa on nyt suurella osalla väestöä menossa kolmas rokotekierros ja asiantuntijoiden mukaan neljättä ei enää suositella muille, paitsi riskiryhmään kuuluville. Näin ollen koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Rokotevalmistajat ovat ilmoittaneet kehitteillä olevasta uudesta rokotteesta, joka nykyistä paremmin tehoaisi Omicron-varianttiin ja mahdollisiin muihin uusiin variantteihin. Näin ollen sekä WHO:n , THL:n että rokotevalmistajien kannan mukaan koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Koska nykyistä rokotetta ei voi valtaosalle väestöä enää tehosterokottaa ja koska nykyisen rokotteen suoja on valtaosalla väestöä hiipunut ennen 30.6.22, velvoittaisi koronapassin käytön laajentaminen lähes kaikki kansalaiset siten ottamaan jonkin tulevan uuden rokotteen, josta ei mitään tietoa vielä ole saatavissa. Näin ollen nykyisellä rokotteella saatava koronapassi ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä. Lopputulos on siten se, että koronapassin käytön laajentamista perustellaan siten virheellisesti terveysturvallisuudella – se ei ehkäise covid-19 tartuntojen leviämistä.. Kun rokotettu passinhaltija voi todistettavasti sekä levittää tautia että sairastua itse, ei terveysturvallisuus toteudu. Tosiasiallinen syy koronapassin käytön laajentamiselle on viranomaisten pyrkimys pakottaa kansalaiset ottamaan rokote. Tällainen totuudenvastaisesti terveysturvallisuuteen verhottu monien suomalaisten elämään ja terveyteen kohdistuva pakottaminen on paitsi sopimatonta ja epäasiallista viranomaistoimintaa niin myös täysin lainvastaista. Varsinkin, kun rokotepakko koskee nykyistä lopullista myyntilupaa vailla olevaa rokotetta, jonka rokotehaittailmoituksista ei STM:n alainen Fimea ole kokonaiseen vuoteen saanut käsiteltyä kuin murto-osan. Täysin tuomittavaa ja lainvastaista viranomaistoimintaa on pakottaa kansalaiset ottamaan jokin vielä täysin tuntematon uusi rokote, josta ei minkäänlaista dataa ole saatavissa. Eli jos haluat konserttiin, teatteriin, ravintolaan tai kuntosalille tms. sinun on otettava joko nykyiset rokotteet, jotka vuotavat eli eivät estä sinua tartuttamasta tai saamasta virusta tai uusi rokote, joka tehoaa Omicron-valtavirukseen, mutta josta ei ole mitään tietoa saatavilla. COVID-19 ROKOTTEIDEN HAITTAVAIKUTUKSISTA Rokotteiden haittavaikutuksia ei ole riittävästi tutkittu puolueettomien asiantuntijoiden toimesta eikä edes rokotevalmistajien omia kliinisiä rokotehaittatutkimuksia kattavasti julkaistu. Eritoten Yhdysvalloista FDA on vaatinut saada julkaista Pfizerin rokotetutkimustulokset 75 vuoden kuluessa ! FDA on vaatimuksensa hävinnyt Yhdysvaltain tiedonvapauslainsäädännön (FOIA) nojalla ja oikeuden velvoittamana julkaisee nyt rokotetutkimustulokset 31.1.2022 lukien 50.000 sivun kuukausivauhdilla. Kun Pfizerin koronarokotteen tutkimustulokset julkaistaan vasta 30.1.2022 lukien, herää kysymys, mihin kliinisiin rokotetutkimuksiin STM ja THL ovat perustaneet lähes mantrana mediassa esittämänsä väitteet siitä, että rokotteet ovat tutkitusti turvallisia? STM:n alaisuudessa toimiva Fimea ei ole kuluneen vuoden aikana saanut käsiteltyä rokotehaittailmoituksista kuin murto-osan ilmoittaen syyksi henkilöstöpulan. Fimean sivuilla rokotehaitoista kerrotaan vain ylimalkaisesti mainiten lähinnä tavanomaiset haittavaikutukset, mutta vaieten vakavista haittailmoituksista ja haittavaikutuksia sanallisesti väheksytään. Sama tapahtuu STM:n ja medialle antamissa haastatteluissa. Kysymys herää, miksi näin toimitaan. Näin kansalaisen oikeustajun ja kansanterveyden kannalta luulisi olevan KAIKKEIN TÄRKEINTÄ tutkia ja käsitellä rokotehaittailmoitukset heti niiden saavuttua ja niistä ajan tasalla olevaa tietoa välittömästi. STM:n ja Fimean toiminta vaikuttaa nyt siltä, että kansalaisten terveydellä ei ole väliä ja että todellisia rokotehaittoja pyritään salaamaan. Ennen koronapassin käytön laajentamista STM:n on joka tapauksessa huolehdittava siitä, että rokotehaittailmoitukset käsitellään ja niistä annetaan avoimesti tietoa, jotta kansalaiset, sekä rokottamattomat että myös jo rokotetut voivat perustaa harkintansa rokotteen hyödyistä ja haitoista todelliseen tietoon ja dataan. Kansalaisten tiedossa on tällä hetkellä, että noin vuoden ajanjakson aikana rokotusten käynnistyttyä 139 koronarokotteen haittavaikutusilmoituksessa kerrotaan potilaan menehtyneen (Fimea 2021). Lisäksi huomioon on otettava, että tehdyt haittavaikutusilmoitukset eivät kerro todellista määrää, koska ilmoittaminen on vapaaehtoista. EMA:n EudraVigilance -tietojärjestelmään on raportoitu yli 1,3 miljoonaa tapausta epäillyistä haittavaikutuksista Pfizerin, Modernan, AstraZenecan ja J&J:n Covid-rokotteista 1.1.2022 mennessä (EudraVigilance 2022). Ylikuolleisuus on myös tärkeä mittari. Tilastoista on havaittavissa selkeä ylikuolleisuuden nousu Suomessa. Vuonna 2021 touko-lokakuussa oli 2070 kuolemaa enemmän kuin vastaavina ajankohtina vuosina 2015- 2019. Samana aikana vuonna 2021 koronavirustautiin liittyviä kuolemia oli yhteensä 630. Muu ylikuolleisuus ajankohtana on siis ollut 1440. (Our World in Data 2021.) Avoimen rokotehaittatiedon puutteen vuoksi kansalaiset ovat joutuneet hankkimaan tietoa omatoimisesti. Suomalaiset kun eivät ole tyhmiä ja osaavat lukea muitakin kieliä. Vastaavien lausuntojen liitteenä tähän samaan asiaan tai muuten internetistä on löydettävissä 1011 tutkimustulosta rokotehaittojen vakavuudesta ja runsaasta ilmaantuvuudesta. Katson, että viimeistään tällä lausunnolla saatetaan koronapassin käytön laajentamista käsittelevien eri viranomaisten ja henkilöiden tietoon covid-19 rokotteen vakavat haittavaikutukset. Näin ollen mahdollisesta rikosoikeudellisesta vastuusta ei voi enää vapautua tietämättömyyteen vedoten. 4. MAHDOLLINEN RIKOSOIKEUDELLINEN VASTUU 4.1. Kliinistä lääketutkimusta koskeva rikos ja Lääketieteellistä tutkimusta koskeva rikos 30.1.2022 astuu voimaan rikoslain 44 § 9 a § ja 9 b §, joissa säädellään Kliinistä lääketutkimusta koskevaa rikosta ja Lääketieteellistä tutkimusta koskevaa rikosta, joiden mukaan se, joka: 9 a §: 3) laiminlyö lääketutkimusasetuksen 41 tai 42 artiklassa taikka 54 artiklan 2 kohdassa säädetyn velvoitteen kirjata, dokumentoida tai ilmoittaa vakavasta haittatapahtumasta, vakavasta haittavaikutuksesta tai vakavasta odottamattomasta tapahtumasta taikka 4) laiminlyö toteuttaa lääketutkimusasetuksen 54 artiklan mukaiset kiireelliset turvallisuustoimet tutkittavien suojaamiseksi, siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle tai terveydelle, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, kliinistä lääketutkimusta koskevasta rikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 9 b §: 3) laiminlyö lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain 5 §:n 4 momentissa säädetyn velvoitteen keskeyttää tutkimus, toteuttaa välittömästi tutkittavien suojelemiseksi tarvittavat varotoimenpiteet tai laiminlyö kyseisessä momentissa säädetyn ilmoitusvelvoitteen, siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle tai terveydelle, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, lääketieteellistä tutkimusta koskevasta rikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Haittatapahtumia ja vakavia haittatapahtumia ei Suomessa ole kirjattu, dokumentoitu ja ilmoitettu VUOTEEN eikä rokottamista ole keskeytetty kansalaisten suojelemiseksi Tämä siitä huolimatta, että rokotehaitat vaikuttavat varsin mittavilta. On siten mahdollista, että Suomessa on viranomaistaholla voitu syyllistyä po rikoksiin. 4.2. Haagin kansainvälisessä rikostuomioistuimessa vireillä oleva juttu Britanniassa MD Sam White, lakimies Philip Hyland (PJH-laki), Lois Bayliss (Broad Yorkshiren laki) ja eläkkeellä oleva poliisi Mark Sexton ym yhteensä 7 henkilöä ovat 20.12.2021 rikosperusteisen kanteen, jonka esitutkinta on aloitettu Metropolitan Police:ssa rikosnumerolla 6029679/21 ja Haagin Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa tapausnumerolla OTP‐CR‐473/21 mm Britannian lääke- ja tuotevalvontavirasto MHRA.ta kohtaan koronarokotteisiin ja rokotetutkimuksia koskevista väitetyistä väärinkäytöksistä julkisessa virassa; törkeästä huolimattomuudesta tapahtuneesta tapoista, kansanmurhasta ja rikoksista ihmisyyttä vastaan ym. Rikosilmoituksessa todetaan mediatietojen mukaan, että hankitut todisteet MHRA vastaan osoittaisivat, että rokotetietojen, kokeiden ja tutkimusten osalta ei MHRA:ssa olisi noudatettu asianmukaista huolellisuutta; ja että MHRA edelleen jättää huomiotta rokotteiden aiheuttamat kuolemat, haitat ja vammat. Mark Sextonin mukaan: ” Käynnissä on tahallinen väärän tiedon levittämiskampanja. Monet eivät edes ymmärrä, että covid-rokote on vielä kokeellinen tuote. Tämä on kauaskantoisin koskaan tehty rikostutkinta. Kansallinen skandaali, joka uhkaa kaikkien Yhdistyneessä kuningaskunnassa olevien ihmisten elämää ja toimeentuloa.” Jos ja kun Haagin kansainvälinen rikostuomioistuin on ottanut asian käsiteltäväkseen, on kyseessä todella tärkeä asia, hakemus liitteenä tässä https://www.docdroid.com/WUjv6iw/icc-complaint-7-1-pdf Tohtori Sam Whiten kirje MHRA:n puheenjohtajalle lakisääteisten velvoitteiden ja huolellisuusvelvoitteiden rikkomisesta https://pjhlaw.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/letterMHRA.pdf 4.3. Yhteenveto muista laeista ym, joita koronapassin käytön laajentamiseen viranomaisissa osallistuvat mahdollisesti voivat syyllistyä Alla yhteenveto muista laeistaa, säädöksistä julistuksista ja suosituksista, joita mahdollisesti viranomaistaholla nyt rikotaan Yhteenveto niistä laeista, säädöksistä, julistuksista ja suosituksista, joita mahdollisesti rikotaan annettaessa nykyisiä injektioita ilman täydellistä tiedonantoa, vapaata suostumusta, lahjuksin, painostaen, ja erityisesti jos niitä pakotetaan tai vaaditaan perusoikeuksien (oikeus työhön, liikkumisvapauteen, terveydenhoitoon, jne.) poistamisen uhalla on seuraavassa: 1) Suomen perustuslaki 7 § Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731 2) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 5 § Potilaan tiedonsaantioikeus, 6 § Potilaan itsemääräämisoikeus https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785 3) Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990488 Laki kliinisestä lääketutkimuksesta (voimaan 31.1.2022) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210983 4) Oviedon sopimus (eli Euroopan neuvoston yleissopimus ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla) 2 artikla Ihmisen ensisijaisuus, 5 artikla Yleissääntö https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2010/20100024/20100024_2 5) Euroopan ihmisoikeussopimus 14 artikla Syrjintä https://finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063/19990063_2 6) Euroopan komission asetus ehdollisten myyntilupien antamisesta (EY) N:o 507/2006 // 4., 5. artiklat https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0507 7) UNESCO:n kansainvälinen bioetiikan ja ihmisoikeuksien julistus // Artikla 6 Suostumus https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146180 Maailman lääkäriliiton Helsingin julistus – Eettiset periaatteet lääketieteellisessä tutkimuksessa // 9., 10., 25. & 37 https://www.laakariliitto.fi/laakariliitto/etiikka/helsingin-julistus/ 9) Suomen Lääkäriliiton Valtuuskunnan Eettiset Ohjeet (Lääkäriliitto) // IV ja V https://www.laakariliitto.fi/laakarin-tietopankki/kuinka-toimin-laakarina/eettiset-ohjeet/ 10) Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2019 // 3.2. Tutkittavan kohtelu ja oikeudet https://tenk.fi/sites/default/files/2021-01/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2020.pdf 11) CIOMS International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans // GUIDELINE 9 https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf 12) Euroopan neuvoston parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselma 2361 (2021) // 7.3.1 ja 7.3.2 https://pace.coe.int/en/files/29004/html 13) Euroopan neuvoston parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselma 2383 (2021) // 4., 5., 8.-10. ja 13.7 https://pace.coe.int/en/files/29348/html 14) Nürnbergin säännöstö // 1.-5. 5. ROKOTEHNAKINTASOPIMUS , APA EU:n sekä Pfizerin ja BionTechin välinen covid-19 rokotehankintasopimus eli APA-sopimus EU:n ja Pfizerin+ Biontechin välisessä APA-sopimuksessa rokotevalmistajat vapautettiin kaikesta rokotehaittojen korvausvastuusta ja vielä siten, että rokotevalmistajat eivät käytännössä vastaa edes tahallisen tekonsa aiheuttamista rokotehaitoista. Suomi on sitoutunut tähän sopimukseen. Viranomistaholta on edesvastuutonta pakottaa kansalaiset ottamaan rokote, johon rokotevalmistajat itse luottavat niin vähän, että ovat sopimusteitse vapauttaneet itsensä rokotehaittavastuusta kokonaan ! Allekirjoitettu sopimusjäljennös pitäisi teillä olla tiedossa, ja nykyisellään jo yleisesti saatavilla. Koronapassin laajentaminen tarkoittaisi siten sitä, että rokottamattoman suomalaisen on ravintolaan, kuntosalille, konserttiin, teatteriin tms. päästäkseen otettava rokote, jonka valmistaja ei ole siitä vastuussa millään tavoin, ei edes tahallisen teon kyseessä ollessa. APA-sopimus on Suomen vahingonkorvauslain vastainen. APA-sopimuksessa on lisäksi rajoitettu suomen kansalaisen oikeutta valita oma asiantuntijansa rokotehaittaa todistamaan. Rokotevalmistajalla on oikeus evätä rokotehaitan uhriksi joutuneen ehdottama asiantuntija. Kaiken kukkuraksi Suomi on sitoutunut APA-sopimuksessa korvaamaan rokotevalmistajan oikeudenkäyntikulut riippumatta siitä, kumpi jutun voittaa. Rokotteet eivät vielä ole saaneet lopullista myyntilupaa, joka on tulossa vasta 12/2023 – jos tulee. On kohtuutonta ja perustuslain vastaista velvoittaa kansalaisia ottamaan rokote, jolla ei ole lopullista myyntilupaa ja josta aiheutuvia rokotehaittakorvauksia ei käytännössä voi vaatia rokotevalmistajilta edes tahallisen teon kyseessä ollessa. Suomessa rokotehaittakorvaukset toki maksaa Lääkevahinkovakuutusyhtiö, MUTTA siellä ongelmana on ns. ”asiantuntijalääkäri”-menettely, jossa rokotteen ja haitan syy-seuraussuhteen määrittelee potilasta näkemättä Vakuutusyhtiön asiantuntijalääkäri. Tätä vakuutusyhtiön asiantuntijalääkäri-menettelyä on jo vuosia laajasti kritisoitu julkisuudessa. Rokotehaittakorvaus on vähemmän, kuin normaali siviilioikeudellinen vahingonkorvaus, jonka Suomi on APA-sopimuksen hyväksyessään kansalaisiltaan evännyt. 6. LAPSET JA NUORET Koronapassin käyttö vaikuttaa suoraan myös alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten elämään vanhempien ja perheiden kautta. Koronatodistuksen edellyttäminen rajoittaa osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin ja verorahoin kustannettuihin palveluihin, jotka kuuluvat kaikille. Tämä lisää mielenterveysongelmia ja vaikuttaa perheisiin ja ihmissuhteisiin negatiivisesti. Negatiiviset vaikutukset sekä nuorten fyysiseen että henkiseen terveyteen ovat suuret. Koronatodistus heikentää kaikin tavoin suomalaisten nuorten oikeuksia. Kuitenkaan koronatodistuksen käyttö ei vähennä koronatartuntoja tai estä sairastumasta. Vaikkakin koronapassin ja sen käytön laajentamisen kohderyhmänä ovat 16 vuotta täyttäneet ja vanhemmat, ulottuvat välilliset vaikutukset kaikkiin Suomen lapsiin ja nuoriin. STM ei ole tehnyt koronapassin käytän laajentamisesta ja sen surauksista minkäänlaista analyysiä lapsille ja nuorille. Luonnoksen luvussa 4.1 todetaan, että: ”Koronatodistusta saisi edellyttää muun muassa ravintoloissa ja muissa yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa sisätiloissa sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajatuissa ulkotiloissa. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi yleisötilaisuuksiin käytettävät tilat, kuntosalit ja muut urheiluun tai liikuntaan käytettävät tilat, harrastustoimintaan käytettävät tilat, huvi- ja teemapuistot sekä museot, näyttelytilat ja muut vastaavat kulttuuritilat.” Koronapassin voimaantulon jälkeen lasten ja nuorten vanhemmat eivät ole pystyneet osallistumaan lastensa harrastustoimintaan, eivätkä perheet ole päässeet yhdessä mm. liikunta- tai kulttuuritapahtumiin. Tällainen kaikkiin lapsiin ja nuoriin vaikuttava syrjivä toimintatapa syvenee kaavaillun lakimuutoksen myötä. Osallistuminen tosiasiassa kiellettäisiin vanhempien tai nuorten rokotusstatuksen perusteella. Laura Kauhanen (2021) käsitteli THL:n webinaarissa 25.11.2021 pandemiaan liittyviä lasten ja nuorten psyykkisiä haasteita ja ongelmia. Laajan islantilaistutkimuksen mukaan autonomian, ystävien ja vertaisten vuorovaikutuksen tarve on 16-18-vuotiailla suurempi verrattuna nuorempiin ikäryhmiin. Yhteensä 17 tutkimuksen mukaan lasten ja nuorten masennus- ja ahdistusoireet ovat lisääntyneet koronapandemian aikana. Itsetuhoiset yhteydenotot Mieli ry:n Kriisipuhelimeen ovat nousussa etenkin alle 30-vuotiaiden keskuudessa. Joka kymmenes 18-34-vuotias suomalainen on vakavasti harkinnut henkensä riistämistä vuonna 2021. Pitkään jatkuva altistuminen koronapandemian rajoitustoimille vaikuttaa kumulatiivisesti negatiivisesti lasten ja nuorten mielenterveyteen. AACAP:in (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry) puheenjohtaja Gabrielle A. Carlson totesi 21.10.2021: ”Olemme huolissamme siitä, että masennus, ahdistus, traumat, yksinäisyys ja itsetuhoisuus ovat huimassa nousussa nuorten keskuudessa. Sillä on pysyviä vaikutuksia heihin, heidän perheisiinsä, yhteisöihinsä ja kaikkien meidän tulevaisuuteemme”. Kauhasen tutkimuksen yksi keskeinen johtopäätös on, että liikunnan ym. harrastaminen ja harrastuspaikkojen auki pitäminen lapsille ja nuorille mielenterveyden ylläpitämiseksi pandemian aikana ja jälkeen, on tärkeää. (Kauhanen 2021.) Uusimman suomalaisen Kouluterveyskyselyn mukaan (THL 2021) nuorten ahdistus- ja masennusoireilu oli keväällä 2021 lisääntynyt huomattavasti verrattuna epidemiaa edeltävään mittaukseen sekä tytöillä että pojilla. Myös kouluterveyskyselyissä on todettu nuorten mielenterveysoireilun lisääntyneen ja psyykkisen hyvinvoinnin heikentyneen koronapandemian aikana. Sosiaalisten kontaktien väheneminen ja rajaaminen on erityisen vaikutuksellista nuorille, joilla tarvekaveripiriin eli ikätoverikontakteihin on suuri. Rajoitukset ovat jo nyt ulottuneet nuorten harrastustoimintaan ja vapaa-ajan viettoon. Mikäli lakimuutos kornapassin käytön laajentamisesta asuisi voimaan kurjistuisi sekä lasten että nuorten tilanne entisestään. Ketään ei saa pakottaa tai painostaa lääketieteelliseen toimenpiteeseen; ei varsinkaan lapsiaja nuoria. Rokotehaitat kaikille ovat pahimmillaan elinikäisiä ja peruuttamattomia. Ei voida hyväksyä sitä, että lasten ja nuorten tulevaisuus romahtaa rokotehaitan johdosta. Varsinkin kun koronarokotteiden turvallisuutta ja tehokkuutta ei huolellisesti ole tutkittu eikä rokotteen pitkäaikaisvaikutuksista vielä edes voi olla varmaa tietoa. On edesvastuutonta käyttää lasten ja nuorten ymmärtämättömyyttä hyväksi ja pakottaa heidät ottamaan kyseenalainen kokeellinen rokote lukuisine tehosterokotteineen. Tässä ei enää ole kyse nuoren tai jopa lapsen suostumuksesta omasta vapaasta tahdostaan. Lakiuudistuksessa ei sanallakaan kerrota, kuinka monta koronarokotetta lapset ja nuoret on tarkoitus painostaa ottamaan koronapassin pitääkseen ja voidakseen elää normaalia elämää. Lasten ja nuorten tilanne ja lakimuutoksen siihen tuoma kurjistuminen ovat usealle päämiehelleni erityisen tärkeä perusteluna lakimuutoksen vastustamiselle. Erityisesti juuri lapsia ja nuoria ei saa syrjiä terveysturvallisuuteen verhotulla rokotepakolla. (ks alempana syrjiminen yleisesti) 7. KORONAPASSIN JA SEN KÄYTÖN LAAJENTAMISEN PERUSTUSLAINVASTAISUUS Itä-Suomen yliopiston tutkimusartikkelia 14.1.22 lainaten julkisoikeuden yliopistonlehtorin, dosentti Matti Muukkosen tuoreen vertaisarvioidun tutkimuksen mukaan perustuslakivaliokunta ei käsitellyt asianmukaisesti eri ihmisryhmien asemaa puoltaessaan koronapassin kansallista käyttöä loppuvuonna 2021. Koronapassi, perustuslaki ja yhdenvertaisuustarkasteluasetelman kritiikki -tutkimuksen (Edilex 2/2022) mukaan niin tartuntatautilain muuttamiseen johtaneesta hallituksen esityksestä kuin perustuslakivaliokunnan lausunnosta ilmenee, kuinka lainsäädännön oli tarkoituskin asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan rokotusstatuksen perusteella, mutta tätä ei pidetty ongelmana. Muukkosen mukaan tilanne muodostui kuitenkin ongelmalliseksi, kun tarkastelua ei viety riittävän pitkälle sen tunnistamiseksi millaisessa asemassa eri ihmisryhmät terveydentilansa perusteella olivat. Pauli Rautiainen ja Ida Koivisto ovat aiemmassa tutkimuksessaan kirjoittaneet oikeusjärjestyksen luomista hahmoista. Koronapassin tapauksessa terveille rokottamattomille kirjoitettiin rooli, jonka mukaan he olisivat ikään kuin käyttäytyneet väärin, vaikka missään vaiheessa rokotusta ei ollut määrätty kenellekään velvollisuudeksi, Muukkonen tuo esiin. Muukkosen mukaan se, ettei rokottautumisvelvollisuutta ole asetettu, on tarkoittanut harkintavallan myöntämistä yksityisille henkilöille, jolloin on hankala ajatella, että tuota valtaa käyttäneisiin kohdistetaan tosiasiallisesti kielteisiä seuraamuksia. Heitä pidettiin ikään kuin vaarallisina muille ja heille asetettiin velvollisuus todistaa puhtautensa, Muukkonen kertaa tutkimuksensa havaintoja. Muukkosen mukaan tulevien perusoikeusrajoitusten käsittelyn yhteydessä on erittäin tärkeää, että jokainen rajoituksen kohteeksi joutuva ryhmä on asianmukaisesti tunnistettu ja lainsäädännön vaikutukset heihin tulee asianmukaisesti arvioiduksi. Muukkosen tutkimus on avoimesti luettavissa osoitteesta: https://www.edilex.fi/artikkelit/25547.pdf 7.1. Syrjintäkiellon rikkominen Luonnoksessa esitetään luvussa 1.1, että ”Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 8 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä muun ohella terveydentilan tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Erilainen kohtelu ei ole syrjintää, jos kohtelu perustuu lakiin ja sillä muutoin on hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. (yhdenvertaisuuslaki 11.1 §) Erilainen kohtelu on oikeutettua, vaikka kohtelun oikeuttamisperusteista ei ole säädetty, jos kohtelulla on perus- ja ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. (yhdenvertaisuuslaki 11.2 §) Yleisvaarallisen tartuntataudin kuten covid-19-taudin leviämisen estäminen on kiistatta hyväksyttävä tavoite. Taudin leviämisen estämisellä pyritään suojelemaan ihmisten henkeä ja terveyttä sekä turvaamaan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kantokyky.” Suomen ainoan virallisen ja hyväksytyn asiantuntijan Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen (THL) terveysturvallisuusjohtaja Mika Salmisen 15.1.2022 MTV Uutisille ilmoittaman mukaan: ” Koronastrategiaa pitää muuttaa – ”Vähitellen täytyy siirtyä normaalimpaan sairauden käsittelyyn”. Myös useat muut asiantuntijatahot kertovat mediassa samaa. Taudin leviäminen ei ole estettävissä koronapassin käytön laajentamisella eikä siten luonnoksessa esitettyjä yhdenvertaisuuslain vastaisia mutta silti hyväksyttäviä syitä ei ole olemassa asiantuntijoiden mukaan. Mediassa kerrotaan myös, että STM käyttäisikin jotain muuta asiantuntijatahoa, kuin THL:ää, mutta ei suostu kertomaan asiantuntijoidensa nimiä. Tilanne on pöyristyttävä ja tarkoittaa sitä, että STM ei ole käyttänyt lakiluonnoksensa asiantuntijana THL:ää vaan jotain nimettömäksi jätettyjä tahoja. Erityisen moitittavaa viranomaistoimintaa tämä on siksi, että laki koskettaa kansalaisten elämää ja terveyttä niin laajalti. Lakiluonnoksessa ei myöskään ole huomioitu epidemiologista tilannekuvaa: ”Kahden viikon aikana (1. –15.12.) uusia kuolemia on raportoitu yhteensä 98 ja näistä 78 prosenttia (76 kpl) raportoitiin yli 70-vuotiailla.” On tärkeää asettaa nämä tiedot laajempaan kontekstiin. Tilastokeskuksen (2021) data kertoo, että vuonna 2020 Suomessa kuoli 55 500 henkeä. Eniten kuolemia aiheuttivat edelleen verenkiertoelinten sairaudet, kasvaimet ja muistisairaudet, joihin menehtyi yli 42 000 henkilöä. Covid-19-virusinfektioon kuoli 558 henkilöä, joiden keski-ikä oli 84- vuotta. Covid-19-virusinfektio oli vasta yhdeksäs yksittäinen kuolinsyy; heti itsemurhien jälkeen. Alle 65- vuotiaita kuoli koronavirustautiin 42 henkilöä. Vuoden 2021 loppuun mennessä koronavirustautiin liittyviä kuolemia on tilastoitu Suomessa yhteensä 1564 (THL 2022). Koronavirustaudin epidemiologinen tilannekuva ei siis anna perusteluja koronatodistuksen käytölle tai sen laajentamiselle. Suomen kansalaiset on poliittista valtaa käyttävien taholta mediassa jaettu rokotettuihin ja rokottamattomiin – hyviin ja pahoihin. Rokottamattomat on epäasiallisin kielenkääntein tuomittu perusteettomasti. Kyse on selkeästä vihapuheesta. Rokottamattomien syyllistäminen tulee ilmi myös esitysluonnoksesta, jossa todetaan (s. 13 ), että Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ilmaisi 15.11. pidetyssä lehdistötilaisuudessa, että: ” rokottamattomien tilanne saakin olla (”må godt være”) rokotettuja hankalampi.” Luonnoksessa todetaan suoraan, että: ”Rokottamattomien aseman hankaloituminen on päättäjien tiedossa ja se on myös osin tarkoituksellista”. Tämä on täydessä ristiriidassa siihen STM:n väitteeseen, että koronapassin käytön laajentaminen tehtäisiin terveysturvallisuussyistä. Tosiasiassa lakimuutoksella halutaan syrjiä rokottamattomia ja asettaa heidät epätasa-arvoiseen asemaan vakaumuksensa, mielipiteensä, terveydentilansa vuoksi eli juurikin Perustuslaissa ja Yhdenvertaisuuslaissa todettujen kiellettyjen syrjintäperusteiden nojalla. Tämä on todella huolestuttavaa viranomaistoimintaa ! Eritoten viranomaisen ja poliittisten päättäjien tulee noudattaa lakia. Korinapassin käytön laajennushanke on siten Perustuslain mukaisen yleisen syrjintäkiellon ja Yhdenvertaisuuslain kieltämän välittömän ja välillisen syrjinnän kiellon eli lain vastainen. 8. ESITYSLUONNOKSEN PUUTTEET Esitysluonnos on pahasti puutteellinen ja keskeneräinen. Siitä on jätetty kokonaan pois useita lakimuutoksen vaikutukseen liittyviä arviointeja ja kerrottu, että niitä tullaan täydentämään lausuntokierroksen aikana tai sen jälkeen. Tämä on hyvän hallintotavan vastaista. Erityisen paheksuttavaa puutteellisuus on myös siksi, että koronapassin käytön laajentaminen koskettaisi kansalaisten elämää ja terveyttä laajasti. 9. EPÄLUOTTAMUS VIRANOMAISTAHOON STM:n ja hallituksen toiminta THL.n asiantuntijana antamien suositusten ja ohjeiden vastaisesti ja epämääräisten nimettömien asiantuntijoiden käyttö on aiheuttanut syvän epäluottamuksen kansalaisissa. MTV Uutisten päätoimittajan Ilkka Ahtiaisen 15.1.22 julkaistun kirjoituksen sanoja lainaten: ”STM:n infoihin ei enää voi suhtautua kritiikittä” Median näkökulmasta Kiurun toimintatavat ovat johtaneet siihen, että ainakin MTV Uutisissa sosiaali- ja terveysministeriön koronatiedotustilaisuuksiin on toistaiseksi mahdotonta suhtautua normaalin suomalaisen perusluottamuksen varassa. Eli että niissä kerrottaisiin asioista parhaan tietämyksen perusteella niin kuin asiat ovat, virkavastuulla. Viikon takainen long covid -info oli käännekohta. Heti tuoreeltaan runsaslukuinen joukko eri alojen lääkäreitä arvosteli infossa esitettyjä lukuja koronan pitkäaikaisoireiden yleisyydestä. He myös kritisoivat tapaa, jolla Kiuru väritti sanomaansa ja valjasti koko tilaisuuden omiin tarkoitusperiinsä. Muiden muassa Helsingin Sanomat on ansiokkaasti purkanut Kiurun tiedotustilaisuudessa välittämää ”tietoa”. Tuoreet mediatiedot kertovat, että Kiuru on sumuttanut omia ministerikollegoitaan hallituksen koronaryhmän kokouksissa. Hän tai hänen esikuntansa ovat julkisuuden kautta yrittäneet savustaa THL:n johtoa ja asiantuntijoita tehtävistään. Kiuru on sivuuttanut maan parhaiden infektiotautiasiantuntijoiden näkemykset ja murentanut tällä tavoin näiden uskottavuutta suuren yleisön silmissä. Kiuru ei paljasta, ketkä ovat hänen todelliset neuvonantajansa. Sosiaalisesta mediasta saa tosin käsityksen, että Kiurun kuiskaajat kuuluvat pieneen autoritaarisia menetelmiä kannattavien ns. tukahduttajien (ZeroCovid) tutkijaverkostoon. Näillä tutkijoilla on korkeita oppiarvoja, mutta aivan joiltain muilta kuin infektiotautien ja epidemiologian aloilta. Kun nyt koronapassin käytön laajentamista koskeva lakiluonnos selkeästi perustuu näiden ministeri Kiurun nimettöminä pysyvien asiantuntija-neuvonantajien kantaan, on esitystä pidettävä joka tavoin sopimattomana ja lainvastaisena.
   • Puumalainen Sirpa
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Olen ehdottomasti koronapassia vastaan. Se jakaa kansaa kahteen eri ryhmään ja toisiaan vastaan. Se syrjii terveitä ihmisiä lääketieteellisesti kestämättömin perustein. Se antaa rokotetuilla väärän turvallisuuden tunteen, koska ei millään tavoin estä tartuttamasta koronaa, rokotetut tartuttavat ihan samoin kuin rokottamattomat. Koronapassi on käytännössä pakkokeino painostaa rokotuksiin, on älyllisesti kestämätöntä sanoa rokotteita vapaaehtoisiksi. Pandemian kriteerit eivät täyty koronan osalta, joten kaikki rajoitukset tulisi poistaa eikä lisätä niitä. Avit ym. kohtelevat kansalaisia eriarvoisesti eri alueilla tulkitsemalla samoja asioita eri tavoin. Koronapassin käyttö ei ole kaikille mahdollista, kaikilla ei ole älypuhelimia tai mahdollisuutta tulostamiseen.
   • Ylitalo Vilma
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • Koronapassi ei edistä terveyttä ja hyvinvointia millään tavalla. Se ei ehkäise tartuntatauti tilannetta, päin vastoin se voi jopa sitä pahentaa. Sillä jopa kolme rokotusannosta saaneet voivat saada koronan ja tartuttaa muita. Sen sijaan koronapassi aiheuttaa mm. eri arvoisuutta, alistamista, ahdistusta, pelkoa, työttömyyttä. Eri arvoinen kohtelu, kuten rajoittamalla ihmisen perustarpeita, kuten työssä käyntiä, on väärin. Vaikka se tällä hetkellä perustuukin ”oma ehtoiseen” rokotuksen ottamiseen. Muutenhan se olisikin monen lain vastaista, jos pakotettaisiin. Ehkä vuosien päästä myös rokottamattomat - kutsuttu vähemmistö saa oikeuksia, kuten tekivät eri väriset ihmiset, seksuaali vähemmistöt sekä tiettyihin uskontoihin kuuluvat ihmiset. Olemme unohtaneet aika nopeasti.
   • Tiusanen Annamari
    Uppdaterad:
    17.1.2022
    • VN/32784/2021 Vastustan syvästi tällaista toimintaa. Suomessa rokotteet ovat vapaaehtoisia, joten ihmisiä ei voi syrjiä tai jaotella rokotettuihin tai rokottamattomiin. Se on jokaisen oma päätös, eikä tämä niin kutsuttu "status" kuulu muille. Tässä valmistelussa haetaan sitä, että toiminnanharjoittajat voisivat vaatia koronapassia ilman, että muita rajoitteita olisi. Tämä on käytännössä naurettavaa. Tuohon ei myöskään ole tuotu vaihtoehtoa negatiivisesta testituloksesta (mikä on tässä tauti tilanteessa se toimivin keino). Tässä tilanteessa on nähty ja todettu se, että uusin Omicron