• Kommentit ehdotukseen olennaisten teknisten vaatimusten asetuksesta yleisesti
   • Muoviteollisuus ry, Putkijaosto, Kuivalainen Kari
    Uppdaterad:
    27.3.2020
    • Muoviteollisuus ry:n putkijaosto edustaa PE-putkien valmistajia ja esittää lausuntonaan seuraavia yleisiä huomioita. Asetusluonnoksen 1 § Soveltamisala mukaan ”Tämä asetus koskee rakennuksen ja kiinteistöllä sijaitsevien talousveden ja viemäriveden paineelliseen johtamiseen tarkoitettujen vesi- ja viemärilaitteistojen polyeteeniputkien (jäljempänä PE-putkien) olennaisia teknisiä vaatimuksia. Tämä asetus kattaa nimelliskooltaan DN 16–DN 110 PE-putket.” Soveltamisalan tarkoittamat PE-putket ovat paineputkia ja niitä koskee SFS EN 12201 -tuotestandardisarja. Näin ollen PE-putkien valmistajat haluavat korostaa kyseisen standardisarjan vaatimusten huomioimisen merkitystä kansallisia vaatimuksia asetettaessa. Esimerkiksi kierrätysmateriaalin käytön lisäämisen mahdollistaminen on ymmärrettävä tavoite. Valmistajien mielestä PE-paineputkien vaativiin käyttökohteisiin liittyen tulee kuitenkin korostaa tuotteiden pitkäkestoista luotettavuutta, terveellisyyttä ja turvallisuutta. Putkijaosto esittää pykäläkohtaisia muutosehdotuksia seuraavasti: -pientä täsmennystä soveltamisalaa koskevaan asetuksen pykälään -pieniä täsmennyksiä määritelmiä koskevaan asetuksen pykälään -tarkennuksia materiaalin koostumusvaatimuksia koskevaan asetuksen pykälään -lisäystä materiaalin ominaisuusvaatimuksia koskevaan asetuksen pykälään -lisäominaisuusvaatimusta koskevaa selvitystä perustelumuistioon -tarkennuksia ja lisäyksiä mittoja koskevaan asetuksen pykälään -suurimman sallitun keskimääräisen ulkohalkaisijan korvaamista nimellisulkohalkaisijalla
   • Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukes, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)/Tuotteet-yksikkö, Porkola Paula
    Uppdaterad:
    27.3.2020
    • Tukes pitää hyvänä asiana, että rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoihin tarkoitettujen PE-putkien vaatimuksista annetaan asetus, jonka avulla voidaan varmistua, että kyseiset tuotteet eivät aiheuta käyttäjille terveysriskiä. On myös tärkeää, että putkien pitkäaikaiskestävyys ja käyttövarmuus on huomioitu vaatimuksia määrittäessä. Asetuksessa on huomioitu myös mahdollisten kierrätysmateriaalien käyttö: On hyvä, että asetuksessa edistetään muovien kiertotaloutta, mutta huomioidaan myös kierrätysmateriaalin riskit terveydelle ja siten rajoitetaan kierrätysmateriaalin käyttö talousveden kanssa kosketuksissa oleville tuotteille, mutta mahdollistetaan sen käyttö viemärilaitteissa. Asetuksessa tulisi olla maininta kierrätysmateriaalista valmistetun viemäriputken laadun pysyvyydestä, koska kierrätysmateriaalista valmistetun putken raaka-aine koostumus ja kierrätysmateriaalin/neitseellisen materiaalin suhde saattaa vaihdella eräkohtaisesti. Tyyppihyväksyntään kuuluu ulkopuolisen testauslaitoksen tekemä valmistuksen laadunvalvonnan varmentaminen. Tyyppihyväksyntä on kuitenkin vapaaehtoista ja eikä olennaisten teknisten vaatimusten asetus ei aseta vaatimuksia ulkopuoliselle laadunvarmentamiselle. Varsinkin viemärilaitteistojen tuoteilta rakennushankkeessa toimijat eivät välttämättä vaadi tyyppihyväksyttyjä tuotteitta, toisin kuin se on vakiintunut käytäntö talousvesijärjestelmien tuotteilta. Markkinavalvonnalla voidaan varmistaa, että Suomen markkinoilla olevat rakennustuotteet täyttävät niitä koskevat vaatimukset ja että ne eivät aiheuta riskiä rakennusten turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Jotta markkinavalvontaa on mahdollista tehdä, täytyy tuotteella olla lainsäädäntöön perustuvat vaatimukset ja säädöksiin perustuvat menettelyt vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi. Asetus ei ota kantaa tuotteiden markkinoilla oloon, vaan siihen voiko tuotetta käyttää rakennusluvan alaisissa hankkeissa. Markkinoilla saattaa olla pitkäänkin tuotteita, jotka ovat asetettu saataville markkinoilla ennen asetuksen voimaan tuloa ja ne ovat markkinoilla aivan laillisesti. Alan toimijoiden täytyy siis varmistaa, että rakennushankkeessa käytettävät tuotteet täyttävät asetuksen vaatimukset sen tullessa voimaan. Jakeluketjun toimijat (maahantuojat, jakelijat, tukut) voivat joutua hankalaan tilanteeseen, jos osoittautuu, että aiemmin rakennushankkeeseen laillisesti kelpaaville tuotteille ei ole kysyntää.
   • MMM
    Uppdaterad:
    13.3.2020
    • MMM ei lausu aiheesta.
   • Kommentit ehdotukseen olennaisten teknisten vaatimusten asetuksesta pykäläkohtaisesti
   • Muoviteollisuus ry, Putkijaosto, Kuivalainen Kari
    Uppdaterad:
    27.3.2020
    • Muoviteollisuus ry:n putkijaosto edustaa PE-putkien valmistajia ja esittää lausuntonaan seuraavia pykälien muutettuja sisältöjä. Asetusluonnos 1 § Soveltamisala Tämä asetus koskee rakennuksen ja kiinteistöllä sijaitsevien talousveden ja viemäriveden paineelliseen johtamiseen tarkoitettujen vesi- ja viemärilaitteistojen polyeteeniputkien (jäljempänä PE-putkien) olennaisia teknisiä vaatimuksia. Tämä asetus kattaa nimelliskooltaan DN/OD 16 – DN/OD 110 PE-putket. Tämän asetuksen piiriin kuuluu kolme PE-putken rakennetyyppiä: yksiseinämäinen putki, koekstrudoitu putki ja suojakuorella varustettu putki. Asetusluonnos 2 § Määritelmät 5) Suojakuorella varustetulla PE-putkella putkea, jonka ulkopinnassa on kestomuovinen suojakerros, 7) DN/OD:llä putken nimelliskokoa, joka perustuu ulkohalkaisijaan, 13) dn putken nimellisulkohalkaisijaa 14) Sulaindeksillä (MFR-arvo) määrätyn muotoisesta ja kokoisesta suulakkeesta kymmenen minuutin aikana puristuvan muovin massaa koelämpötilassa 190 celsiusastetta ja koepainon viisi kilogrammaa aiheuttamalla paineella, Asetusluonnos 3 § Materiaalin koostumus Raaka-ainesekoitteen on oltava joko PE80 tai PE100 MRS-luokiteltua polyeteeniä. PE80 MRS-luokitellun materiaalin on kestettävä 50 vuotta 20 celsiusasteen lämpötilassa kahdeksan megapascalia kehäjännitystä ja vastaavasti PE100 MRS-luokitellun materiaalin on kestettävä 50 vuotta 20 celsiusasteen lämpötilassa kymmenen megapascalia kehäjännitystä. Talousvesikäyttöön tarkoitetun yksikerroksisen, koekstrudoidun tai suojakuorella varustetun putken valmistuksessa on käytettävä joko neitseellistä raaka-ainesekoitetta tai neitseellisen raaka-ainesekoitteen ja saman MRS-luokan kierrätysmateriaalin sekoitusta. Muuhun kuin talousveden johtamiseen tarkoitettu yksikerroksinen tai koekstrudoitu putki voidaan valmistaa neitseellisestä raaka-ainesekoitteesta, neitseellisen raaka-ainesekoitteen ja saman MRS-luokan kierrätysmateriaalin sekoituksesta tai kokonaan MRS-luokitellusta raaka-ainesekoitteesta valmistetusta kierrätysmateriaalista. PE-putkien valmistuksessa käytettävän kierrätysmateriaalin on oltava jäljitettävästi omasta tuotannosta saatua raaka-ainesekoitetta, jonka MRS-luokka on sama kuin omassa tuotannossa kyseisiin PE-putkiin käytetyn neitseellisen raaka-aineen MRS-luokka. Suojakerroksen kanssa rouhitusta putkesta tehtyä kierrätysmateriaalia ei saa käyttää uusien putkien valmistukseen. Kierrätysmateriaalia, joka tehdään putkista, joiden suojakerros on poistettu ennen rouhimista, voi käyttää uusien putkien valmistuksessa. Asetusluonnos 4 § Materiaalin ominaisuudet Valmistettavien putkien raaka-ainesekoitteen sulaindeksin MFR-arvon on oltava vähintään 0,2 grammaa ja enintään 1,4 grammaa. Raaka-ainesekoitteen sulaindeksi voi muuttua prosessoitaessa enintään 20 prosenttia. Raaka-ainesekoitteen hapetuskestävyysajan on oltava vähintään 20 minuuttia koelämpötilassa 200 celsiusastetta. Mustan PE-putken nokimustan on mikroskooppikuvasta tarkasteltuna oltava tasaisesti jakautunut sekä sen määrän on oltava 2–2,5 painoprosenttia. Mustan raaka-ainesekoitteen valmistuksessa käytetyn nokimustan keskimääräisen alkuperäisen partikkelikoon on oltava 10–25 nanometriä. Muunvärisessä raaka-ainesekoitteessa väriaineen on mikroskooppikuvasta tarkasteltuna oltava tasaisesti jakautunut sekä sekoitteesta valmistetun PE-putken on kestettävä auringonvaloa määrä, joka vastaa vähintään 3,5 gigajoulea neliömetrille tulevaa keinovalon kumulatiivista säteilymäärää. Raaka-ainesekoitteen on putken muodossa vedessä testattuna kestettävä rikkoutumatta vähintään 500 tunnin ajan putken sisäinen veden koepaine 8,0 bar (PE80 MRS-luokka) tai 9,2 bar (PE100 MRS-luokka) koelämpötilassa 80 celsiusastetta. Perustelumuistion luonnos 4 § Materiaalin ominaisuudet Mustan PE-putken nokimustan (esimerkiksi ISO 6964) määrän on oltava 2–2,5 painoprosenttia. Nokimusta vähentää valon läpäisyä ja vähentää hapettumista. On tärkeätä, että nokimusta jakaantuu putkessa tasaisesti. Nokimustan tai sinisen väriaineen tulee jakaantua tasaisesti (esimerkiksi ISO 18553). Putkien materiaalin sulaindeksi (esimerkiksi EN ISO 1133, 190°C/ 5 kg) saa muuttua prosessoitaessa enintään 20 prosenttia. Raaka-ainesekoitteen hapetuskestävyysajan (esimerkiksi ISO 11357-6) +200 °C lämpötilassa tulee olla vähintään 20 minuuttia. PE-paineputkia voidaan asentaa pinta-asennuksena, esimerkiksi kesävesiputkina. Riittävällä nokimustan määrällä (2–2,5 prosenttia) värjätty polyeteeni kestää valosäteilyä, koska nokimusta estää valon tunkeutumisen muoviin ja toimii samalla UV-stabilisaattorina. Muunväristen riittävä UV-valonkesto voidaan osoittaa kokeellisesti. Putken sisäisen paineen kestävyyden testauksella (esimerkiksi EN ISO 13479) tutkitaan raaka-ainesekoitteen kykyä vastustaa pistekuorman (esim. maaperän kiven) putkiseinämään aiheuttaman hitaan säröilyn etenemistä. Asetusluonnos 6 § Mitat PE-putken nimellisulkohalkaisijoiden (dn), paineluokkien (PN), seinämäsarjojen (SDR) ja seinämän vähimmäispaksuuksien (e) on oltava taulukon 1 mukaisia. Taulukosta poiketen kiepillä ja kelalla toimitettavien putkien suurin sallittu epäpyöreys on 6 % nimellisulkohalkaisijasta. Epäpyöreys mitataan putkien tuotantopaikassa. Taulukko 1. Putkisarjat, paineluokat, nimelliskoot, nimellisulkohalkaisijat ja seinämänpaksuudet. Mitat millimetreinä. Taulukkoon dem,max tilalle dn, jonka lukuarvot ovat samat kuin nimelliskoon DN/OD lukuarvot.
   • Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukes, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)/Tuotteet-yksikkö, Porkola Paula
    Uppdaterad:
    27.3.2020
    • 7§ Kelpoisuus talousveden johtamiseen Asetuksen mukaan talousvesikäyttöön tarkoitetuista PE-putkista ei saa siirtyä terveydelle haitallisia aineita, eivätkä ne saa aiheuttaa veteen vierasta hajua, makua tai ulkonäön muutosta tai terveydelle haitallisten mikrobien kasvua. Asetuksen mukaan kelpoisuuden arviointi perustuu raaka-aineen koostumustietoihin sekä kemiallisiin ja aistinvaraisiin tutkimuksiin. Asetuksessa ei kuitenkaan säädetä tarkemmin sallituista raaka-aineista tai anneta raja-arvoja yksittäisten yhdisteiden liukenemiselle. Perustelumuistiossa annetaan tarkempia tietoja sallituista raaka-aineista ja terveellisyysvaatimuksista. Perustelumuistiossa viitataan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1935/2004 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ja sanotaan, että muoviputkien valmistuksessa käytettyjen raaka-aineiden tulee olla Euroopan komission antaman elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien muovisia materiaaleja ja tarvikkeita koskevan asetuksen (EU) N:o 10/2011 liitteen 1 mukaisia. Tukesin toimivaltaan ei kuitenkaan kuulu näiden asetusten vaatimukset, joten Tukes ei voi markkinavalvonnassa nojautua näihin asetuksiin. Suurimmalla osalla yhdisteitä, joita muoviputkista voi irrota, on niin pieni haju- ja makukynnys, että näiden mahdollinen liiallinen liukeneminen voidaan todeta standardinmukaisella aistinvaraisella testauksella. On kuitenkin yhdisteitä, jotka eivät suurillakaan pitoisuuksilla aiheuta haju- tai makuhaittoja. Tukes toivoo, että ainakin yleisesti tiedossa olevat hajuttomat ja mauttomat kemialliset yhdisteet esimerkiksi TBA (tert-butyylialkoholi) ja raja-arvot niiden liukenemiselle olisi säädetty asetuksissa. On kuitenkin hyvä, että asetuksessa on määritelty raja-arvo orgaanisten yhdisteiden kokonaisuudelle (TOC), joka on yksiselitteisesti mitattavissa ja antaa täten työkalun markkinavalvonnalle.
   • Uponor Suomi Oy
    Uppdaterad:
    27.3.2020
    • 3§ Materiaalin koostumus Talousvesikäyttöön tarkoitetun yksikerroksisen, koekstrodoidun tai suojakuorella varustetun putken valmistuksessa on käytettävä joko neitseellisestä raaka-ainesekoitetta tai neitseellisen raaka-ainesekoitteen ja saman MRS-luokan kierrätysmateriaalin sekoitusta. Muuhun kuin talousveden johtamiseen tarkoitettu yksikerroksinen tai koekstrudoitu putki voidaan valmistaa neitseellisestä raaka-ainesekoitteesta, neitseellisen raaka-ainesekoitteen ja saman MRS-luokan kierrätysmateriaalin sekoituksesta tai kokonaan MRS-luokitellusta raakaainesekoitteesta valmistetusta kierrätysmateriaalista. PE-putkien valmistuksessa käytettävän kierrätysmateriaalin on oltava jäljitettävästi omasta tuotannosta saatua raaka-ainesekoitetta, jonka MRS-luokka on sama kuin omassa tuotannossa kyseisiin PE-putkiin käytetyn neitseellisen raaka-aineen MRS-luokka. 4§ Materiaalin ominaisuudet Raaka-ainesekoitteen on putken muodossa vedessä testattuna kestettävä rikkoutumatta vähintään 500 tunnin ajan putken sisäinen veden koepaine 8,0 bar (PE80 MRS-luokka) tai 9,2 bar (PE100 MRS-luokka) koelämpötilassa 80 Celsius-astetta. Perustelumuistio 4§ Putken sisäisen paineen kestävyyden testauksella (esimerkiksi EN ISO 13479) tutkitaan raaka-ainesekoitteen kykyä vastustaa pistekuorman (esim. maaperän kiven) putkiseinämään aiheuttaman hitaan säröilyn etenemistä. 6§ Mitat PE-putken nimellisulkohalkaisijoiden (dn), paineluokkien (PN), seinämäsarjojen (SDR) ja seinämän vähimmäispaksuuksien (e) on oltava taulukon 1 mukaisia. Taulukosta poiketen kiepillä ja kelalla toimitettavien putkien suurin sallittu epäpyöreys on 6 % nimellisulkohalkaisijasta dn. Epäpyöreys mitataan putkien tuotantopaikassa.
   • Kommentit ehdotukseen tyyppihyväksyntäasetuksesta yleisesti
   • Muoviteollisuus ry, Putkijaosto, Kuivalainen Kari
    Uppdaterad:
    27.3.2020
    • Muoviteollisuus ry:n putkijaosto edustaa PE-putkien valmistajia ja esittää lausuntonaan seuraavia yleisiä huomioita. Asetusluonnoksen 1 § Soveltamisala mukaan ”Tämä asetus koskee rakennuksen ja kiinteistöllä sijaitsevien talousveden ja viemäriveden paineelliseen johtamiseen tarkoitettujen vesi- ja viemärilaitteistojen polyeteeniputkien (jäljempänä PE-putkien) tyyppihyväksynnän edellyttämiä vaatimuksia. Tämä asetus kattaa nimelliskooltaan DN 16–DN 110 PE-putket.” Soveltamisalan tarkoittamat PE-putket ovat paineputkia ja niitä koskee SFS EN 12201 -tuotestandardisarja. Näin ollen PE-putkien valmistajat haluavat korostaa kyseisen standardisarjan vaatimusten huomioimisen merkitystä kansallisia vaatimuksia asetettaessa. Putkijaosto on esittänyt muutoksia PE-putkien olennaisiin teknisiin vaatimuksiin ja siksi esittää vastaavia muutoksia tyyppihyväksyntään. Putkijaosto esittää pykäläkohtaisia muutosehdotuksia seuraavasti: -pientä täsmennystä soveltamisalaa koskevaan asetuksen pykälään -lisäystä materiaalin ominaisuuksien testauta koskevaan asetuksen pykälään -lisäystä tyyppikokeissa testattavia ominaisuuksia koskevaan asetuksen liitteeseen -korjauksia kokoryhmäviittauksiin asetuksen liitteissä -lisävaatimusta paineputkilla kriittistä MRS-luokitusta koskien asetuksen liitteeseen -lisäominaisuusvaatimusta koskevaa selvitystä perustelumuistioon
   • Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukes, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)/Tuotteet-yksikkö, Porkola Paula
    Uppdaterad:
    27.3.2020
    • Ei lausuttavaa
   • MMM
    Uppdaterad:
    13.3.2020
    • MMM ei lausu aiheesta.
   • Kommentit ehdotukseen tyyppihyväksyntäasetuksesta pykäläkohtaisesti
   • Muoviteollisuus ry, Putkijaosto, Kuivalainen Kari
    Uppdaterad:
    27.3.2020
    • Muoviteollisuus ry:n putkijaosto edustaa PE-putkien valmistajia ja esittää lausuntonaan seuraavia pykälien muutettuja sisältöjä. Asetusluonnos 1 § Soveltamisala Tämä asetus koskee rakennuksen ja kiinteistöllä sijaitsevien talousveden ja viemäriveden pai-neelliseen johtamiseen tarkoitettujen vesi- ja viemärilaitteistojen polyeteeniputkien (jäljempänä PE-putkien) tyyppihyväksynnän edellyttämiä vaatimuksia. Tämä asetus kattaa nimelliskooltaan DN/OD 16 – DN/OD 110 PE-putket. Tämän asetuksen piiriin kuuluu kolme PE-putken rakennetyyppiä: yksiseinämäinen putki, koekstrudoitu putki ja suojakuorella varustettu putki. Asetusluonnos 4 § Materiaali Akkreditoidun testauslaboratorion on mitattava mustan PE-putken raaka-ainesekoitteen nokimustan määrä. Mustan sekoitteen nokimustan määrän määrityksessä näytteestä on haihdutettava polymeeri typpiatmosfäärissä ja korotetussa lämmössä. Jäljelle jäänyt nokimusta on punnittava. Nokimustan tai sinisen väriaineen jakaantuminen on määritettävä tarkastelemalla PE-putken seinämästä leikattua lastua mikroskoopin avulla. Jakaantumisen tasaisuutta on verrattava referenssikuviin. Nokimustasta selvitetään keskimääräinen alkuperäinen partikkelikoko. Akkreditoidun testauslaboratorion on testattava raaka-ainesekoitteen sulaindeksi ennen ja jälkeen raaka-aineen prosessointia. Akkreditoidun testauslaboratorion on testattava raaka-ainesekoitteen hapetuskestävyysaika sekä värjäämättömän putken valonkesto. Akkreditoidun testauslaboratorion on tehtävä putkimateriaalin hitaan säröilyn ominaisuuksia testaava putken sisäisen paineen kestävyyden mittaava vesi-vesi -koe korotetussa lämpötilassa” Asetusluonnoksen Liite 1 Taulukko 1.1 Nimelliskokomerkinnät tulee korjata soveltamisalan mukaiseksi. Taulukko 1.2 Tyyppikokeissa testattaviin ominaisuuksin tulee mielestämme lisätä ”Hidas särön eteneminen” ja ministeriön sille tarkoituksenmukaiseksi katsoma testauslaajuus. Alaviite a = 3 rinnakkaisnäytettä / kokoryhmät 1 ja 2 Asetusluonnoksen Liite 2 Taulukko 2.1 Alaviite a = 3 rinnakkaisnäytettä / kokoryhmät 1 ja 2 Asetusluonnoksen Liite 3 Taulukko 3.2 Raaka-ainesekoitteesta testattavat ominaisuudet ja testaustaajuus valmistuspaikka-kohtaisessa valmistusprosessin valvonnassa silloin, kun PE-putken valmistaja sekoittaa itse raaka-ainesekoitteen. Raaka-ainesekoitteen valmistajan tulee osoittaa sekoitteen MRS-luokka PE80 tai PE100. Taulukko 3.3 Hapetuskestävyys - Kerran / kokoryhmä 2 / sekoite / kolme kuukautta Perustelumuistion luonnos 15 § Tyyppihyväksyntään liittyvä laadunvalvonta Ehdotetaan lisättäväksi kappale: Valmistajan sisäisen laadunvalvonnan testauksissa PE-putkien kannalta keskeiseen MRS-luokitukseen viitataan taulukossa 3 kohdassa Valmistusprosessin valvonta (PVT). Putken valmistajan itse sekoittaessa raaka-ainesekoitteen valmistajan on osoitettava sekoitteen MRS-luokitus (esim. EN ISO 9080 ja EN ISO 12162).
   • Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukes, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)/Tuotteet-yksikkö, Porkola Paula
    Uppdaterad:
    27.3.2020
    • Ei lausuttavaa
   • Uponor Suomi Oy
    Uppdaterad:
    27.3.2020
    • 4§ Materiaali Akkreditoidun testauslaboratorion on tehtävä putkimateriaalin hitaan säröilyn ominaisuuksia testaava putken sisäisen paineen kestävyyden mittaava vesi-vesi -koe korotetussa lämpötilassa Liite 1 Taulukko 1.2 Tyyppikokeissa testattaviin ominaisuuksin tulee mielestämme lisätä ”Hidas särön eteneminen” ja ministeriön sille tarkoituksenmukaiseksi katsoma testauslaajuus. Alaviite a = 3 rinnakkaisnäytettä / kokoryhmät 1 ja 2 Liite 2 Taulukko 2.1 Alaviite a = 3 rinnakkaisnäytettä / kokoryhmät 1 ja 2 Liite 3 Taulukko 3.2 Raaka-ainesekoitteesta testattavat ominaisuudet ja testaustaajuus valmistuspaikka-kohtaisessa valmistusprosessin valvonnassa silloin, kun PE-putken valmistaja sekoittaa itse raaka-ainesekoitteen. Raaka-ainesekoitteen valmistajan tulee osoittaa sekoitteen MRS-luokitus PE80 tai PE100. Perustelumuistio 15§ Putken valmistajan itse sekoittaessa raaka-ainesekoitteen valmistajan on osoitettava sekoitteen MRS-luokitus (esim. EN ISO 9080 ja EN ISO 12162). Liite 3 Taulukko 3.3 Hapetuskestävyys - Kerran / kokoryhmä 2 / sekoite / kolme kuukautta