Luonnos valtioneuvoston asetukseksi sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2022–2025

Svarstiden går ut: 2.2.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 20222025. 
Bakgrund

Irtautuminen fossiilisesta bensiinistä ja dieselistä ja siirtyminen muihin käyttövoimiin liikenteessä edellyttää koko maan kattavaa sähköajoneuvojen julkista latausverkkoa sekä kaasuajoneuvojen tankkausinfraa. On arvioitu, että infrastruktuuritukia tarvitaan ainakin 2020-luvun puoliväliin asti, jonka jälkeen ajoneuvojen lukumäärät saattaisivat jo mahdollistaa infran rakentamisen kokonaan markkinaehtoisesti.

Målsättningar

Tukiohjelmalla toimeenpannaan fossiilittoman liikenteen tiekarttaa ja Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaa, joka on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Tavoitteena on edistää sähkön ja biokaasun käyttöä tieliikenteessä tukemalla lataus- ja kaasuntankkausverkon laajentamiseen liittyviä investointeja. Tukiohjelmalla edistettäisiin jatkossa myös vedyn tankkausinfrastruktuuria. Kattava lataus- ja tankkausverkosto on edellytys sähkökäyttöisten ja kaasukäyttöisten ajoneuvojen yleistymiselle.

Valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla annettaisiin uusi valtioneuvoston asetus. Asetuksella säädettäisiin sähköisen liikenteen ja biokaasun sekä uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurin edistämiseen tarkoitetun tuen myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä. Asetus vastaisi sisällöltään hyvin pitkälti aiempaa tukiohjelman oikeusperustaa valtioneuvoston asetusta sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2018–2021 (498/2018). Uuteen asetukseen kuitenkin tehtäisiin tarvittavia muutoksia tukiohjelman tavoitteiden päivityksen mukaisesti.

Infrastruktuurituki myönnettäisiin edelleen tarjouskilpailun perusteella ja Energiavirasto jatkaisi valtionapuviranomaisena. Tarjouskilpailussa tarjoukset ryhmiteltäisiin 5 ryhmään: ajoneuvojen suuritehoisten latauspisteiden investointihankkeita koskevat tarjoukset (ryhmä 1), paikallisen joukkoliikenteen latauspisteiden investointihankkeita koskevat tarjoukset (ryhmä 2), paineistetun biokaasun tankkauspisteiden investointihankkeita koskevat tarjoukset (ryhmä 3), nesteytetyn biokaasun tankkauspisteiden investointihankkeita koskevat tarjoukset (ryhmä 4) ja uusiutuvan vedyn tankkauspisteiden investointihankkeita koskevat tarjoukset (ryhmä 5). 

Tarjouskilpailussa menestyisivät omassa ryhmässään pienimmän vertailuluvun saaneet tarjoukset. Vertailuluku osoittaisi tarjouksen mukaisen hankkeen kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta. Tukiohjelmaan sisältyisi useita ehtoja ja rajoituksia, joiden tarkoituksena on varmistaa tarjouskilpailun onnistuminen ja sen optimaalinen tulos, tukiohjelman tavoitteiden saavuttaminen sekä rajoittaa tukiohjelman kilpailua ja markkinoita vääristävä vaikutus mahdollisimman vähäiseksi. Investointia varten myönnetty tuki maksettaisiin, kun hanke on saatettu päätökseen.

Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan 3.3.2022. Biokaasun tankkauspisteiden (ryhmät 3 ja 4) osalta tukiohjelma on kuitenkin notifioitava ennakkoon komissiolle, ja siten asetus tulisi biokaasun tankkauspisteiden osalta voimaan vasta komission hyväksynnän jälkeen. 


Sändlista:
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Ensto Group    
Fingrid Oyj    
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä    
K Auto Oy    
Kansallinen vetyklusteri – Hydrogen cluster Finland    
Kempower Oyj    
Kesko Oyj    
Lidl Suomi    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirta Oy    
Linja-autoliitto ry    
Länsilinjat Oy    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Motiva Oy    
Neste Oyj    
Nobina Oy    
P2X Solutions Oy    
Parkkisähkö Oy    
Plugit Finland Oy    
Pohjolan Liikenne Oy Ab    
Puhas Oy    
Q-Power    
Recharge Finland Oy    
Roadster Finland Oy – Tesla Suomi    
Rohe Solutions Oy    
Savonlinja Oy    
S-ryhmä – SOK-yhtymä    
ST1 Oy    
Suomen Biokierto ja Biokaasu SBB ry    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Lähienergialiitto ry    
Sähköteknisen Kaupan Liitto (STK) ry    
Teboil Oy Ab    
Teknologiateollisuus ry    
Unified Chargers Oy    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Svarsanvisningar för mottagare
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi. Myös muut kuin Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om(a)om.fi.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta työ-ja elinkeinoministeriölle viimeistään keskiviikkona 2.2.2022.
 
Ruotsinkielinen asetusluonnos lisätään lausuntopalveluun käännöksen valmistuttua.
Beredare
Lisätietoja asiasta antaa:

Erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, TEM, puh. 050 472 0706 ja sähköposti inkeri.lilleberg(a)gov.fi.
Ämnesord

valtiontuki

sähköinen liikenne

biokaasu

latausinfra

vety

tankkausinfra

Bilagor: